URP Nr XXV/202/2012

Uchwała Nr XXV/202/2012

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8  lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 121 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§1 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę 74 209 zł.

2. Plan po zmianach wynosi 106 098 067 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości                           96 895 574 zł,

- dochody majątkowe w wysokości                        9 202 493 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§2 

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę 74 209 zł.

2. Plan po zmianach wynosi 110  878  851 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości -                      87 082 868 zł,

- majątkowe w wysokości -                             23 795 983 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku.

2. Limity tych wydatków po zmianach określa Załącznik nr 3.

§ 4

  1. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 roku.
  2. Zestawienie tych dotacji po zmianach określa Załącznik Nr 4.

§ 5

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik nr 5.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Sławomir Gołaszewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-12-2012

Data udostępnienia w BIP: 03-01-2013 10:47

Data modyfikacji informacji: 03-01-2013 10:47