URP Nr XIX/161/2012

                                                                                              PROJEKT
 
Uchwała Nr XIX/161/2012
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 czerwca 2012 roku
 
 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012
 
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8  lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 121 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§1 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę 66 188 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 102 615 881 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości                           94 142 281 zł,
- dochody majątkowe w wysokości                        8 473 600 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 1.
 
§2 
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę 66 188 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 107 396 665 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości -                      83 595 317 zł,
- majątkowe w wysokości -                             23 801 348 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 2.
§ 3
1. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku.
2. Limity tych wydatków po zmianach określa Załącznik nr 3.
 
§ 4
1.Zmienia się źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu.
2.Planowany deficyt w kwocie 4 780 784 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie                                     282 000 zł,
2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie                   2 098 476 zł,
3) wolnych środków w kwocie                                         2 400 308 zł.
§ 5
1.Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 42 300 zł oraz zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę 42 300 zł.
2.Po zmianie łączna kwota przychodów budżetu wynosi 6 828 086 zł; łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 047 302 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
 
§ 6
1.     Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 roku.
2.     Zestawienie tych dotacji po zmianach określa Załącznik Nr 5.
 
§ 7
1.     W uchwale nr XII/107/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2012 rok:
a)     § 7 otrzymuje brzmienie:
„ Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek, zaciąganych na sfinansowanie:
1)       przejściowego deficytu budżetu w 2012 r. – w kwocie 2 000 000 zł;
2)       planowanego deficytu budżetu w 2012 r. – w kwocie 282 000 zł i w 2013 r. w kwocie 224 000 zł na finansowanie wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego”.
 
b)     § 11, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
            „1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000 zł;”
 
§ 8
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik nr 6.
 
§ 9
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-06-2012

Data udostępnienia w BIP: 09-07-2012 12:58

Data modyfikacji informacji: 09-07-2012 12:58