URP Nr XVII/143/2012

UCHWAŁA Nr XVII/143/2012
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2012 roku
 
w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu
          
         Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206), w związku z art. 12 pkt 8 lit „ i ’’ ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220,   Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. i Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§1
            Z dniem 31 sierpnia 2012r. likwiduje się następujące szkoły wchodzące w skład Centrum Edukacji w Supraślu:
1)     Liceum Profilowane w Supraślu,
2)    Technikum Uzupełniające w Supraślu,
3)    Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Supraślu.
§2
Majątek zlikwidowanych szkół zostanie przekazany Centrum Edukacji z siedzibą w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
                               
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                                                          Podpisał: Przewodniczący Rady- Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady- Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-04-2012

Data udostępnienia w BIP: 27-04-2012 11:38

Data modyfikacji informacji: 27-04-2012 11:38