URP NR XXIII/189/2012

 

Uchwała Nr XXIII/189/2012

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 25 października 2012 roku

 

w sprawie stanowiska dotyczącego projektu Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej przewidzianego do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 i 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2518, Nr 272, poz. 3009; z 2009r. Nr 143, poz. 1546) uchwala się, co następuje:

§1

Rada Powiatu - po przeanalizowaniu ProjektuPodlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej, którego celem jest rozwiązywanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez propagowanie wiedzy i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej - popiera zamysł jego realizacji. Założenia związane z objęciem wsparciem osób będących w trudnej sytuacji także na terenie powiatu białostockiego oraz utworzeniem przez część z tych osób spółdzielni socjalnych inicjatywą wartą uwagi i akceptacji.

 

§2

Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosownej umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu, w której zakłada się udział Powiatu w charakterze partnera wspierającego - bez zaangażowania finansowego, powierza się Zarządowi Powiatu.

Uczestniczenie w projekcie, którego cele zbiegają się z zadaniami Powiatu dotyczącymi pomocy społecznej oraz przeciwdziałania bezrobociu, przyczyni się do wsparcia działań samorządowych realizowanych w tych obszarach.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Podpisał: Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady - Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-10-2012

Data udostępnienia w BIP: 06-11-2012 10:22

Data modyfikacji informacji: 06-11-2012 10:22