URP Nr XIX/163/2012

 
Uchwała Nr XIX/163/2012
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 czerwca 2012 roku
 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego
 
                Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2518, Nr 272, poz. 3009; z 2009r Nr 143, poz. 1546), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Uznaje się skargę xxx xxxxxxxxxxx za bezzasadną, z przyczyn zawartych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do uchwały.
 
§ 2
 
Upoważnić Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego do udzielenia pisemnej odpowiedzi skarżącemu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 
xxx - dane osobowe zostały ukryte zgodnie z art.5 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r.  o dostępnie do informacji publicznej
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr XIX/163/2012
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 czerwca 2012 roku
 
UZASADNIENIE
                Sprawa, w której występuje xxxxxxxxxxxxxxxxxx dotyczy zalesienia gruntów rolnych na mocy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
W dniu 11 stycznia 2002 roku xxxxxxxxxxxxxx złożył do Starostwa Powiatowego w Białymstoku wniosek o zgodę na zalesienie działki rolnej położonej na terenie Powiatu Białostockiego. Wniosek ten został ostatecznie rozpatrzony 2 decyzjami: Starostwa Powiatowego w Białymstoku nr RŚ.III.61111/39/02/05 z dnia 9 marca 2005 roku oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku nr KL 408.20/F-10/XVII/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 roku. Zgodnie z ww. decyzjami Starosta nie jest zobowiązany do sprawdzenia udatności uprawy leśnej, ponieważ decyzje te nie obligują go do sprawdzenia wykonania zalesienia (co jest tożsame ze sprawdzeniem udatności uprawy) i – w następstwie tego – do wydania decyzji administracyjnej o stwierdzenie prowadzenia przez właściciela działki uprawy leśnej. Ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w zakresie tych postępowań straciła moc. W związku z powyższym roszczenia xxxxxxxxxxxxx są bezzasadne.
Ponadto, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków (o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym) gdy wynikają one z decyzji lub postanowień właściwych organów albo w zakresie administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego – wynikających z przepisów prawa (chyba że przepis szczególny zastrzega dla tych obowiązków tryb egzekucji sądowej). Zatem przepisy o postępowaniu w egzekucji administracyjnej mogą być stosowane jedynie przez organy administracji rządowej i samorządowej, a nie przez osobę fizyczną.
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 
 
xxx - dane osobowe zostały ukryte zgodnie z art.5 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r.  o dostępnie do informacji publicznej
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-06-2012

Data udostępnienia w BIP: 09-07-2012 13:04

Data modyfikacji informacji: 09-07-2012 13:04