URP Nr XVIII/153/2012

UCHWAŁA Nr XVIII/153/2012
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego niewłaściwego wyznaczenia nowych OSN- ów oraz braku programu odpowiedniego wsparcia rekompensującego straty przez rolników gospodarujących na OSN- ach na obszarze powiatu białostockiego

                Na podstawie §13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego, przyjętego uchwałą Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2518, Nr 272, poz. 3009; z 2009 r. Nr 143, poz. 1546), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§1
                Rada Powiatu Białostockiego wyraża sprzeciw w sprawie wyznaczenia nowych obszarów szczególnie narażonych, tzw. OSN, przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz wnioskuje o ponowne przeanalizowanie wyznaczonych na terenie powiatu białostockiego wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Rada zobowiązuje Przewodniczącego Rady do przesłania niniejszej uchwały Prezesowi Rady Ministrów Panu Donaldowi Tuskowi, Marszałkom Sejmu RP i Senatu RP, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrowi Środowiska, Ministrowi Zdrowia, Parlamentarzystom z Województwa Podlaskiego, Sejmikowi Województwa Podlaskiego oraz Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski


                                                                                  Załącznik
                                                                      do Uchwały Nr XVIII/153/2012
                                                                      Rady Powiatu Białostockiego

                                                                           z dnia 31 maja 2012 roku

 

UZASADNIENIE
Rada Powiatu Białostockiego wyraża sprzeciw w sprawie wyznaczenia nowych obszarów szczególnie narażonych, tzw. OSN, przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
Na terenie Województwa Podlaskiego wyznaczonych zostało ponad 105 tysięcy ha obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego. Zdecydowana większość OSN - ów wyznaczona została na terenie powiatów wysokomazowieckiego, zambrowskiego i białostockiego. Zgodnie z rozporządzeniem przygotowanym przez regionalny zarząd gospodarki wodnej na terenie OSN- ów zostanie wprowadzony program działań w sprawie ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Realizacja tego programu będzie oznaczała konieczność ograniczenia nawożenia nawozami naturalnymi, zmniejszenia wielkości produkcji zwierzęcej oraz będzie wymagała wprowadzenia w gospodarstwach rolnych wielu kosztownych, czasochłonnych i uciążliwych zmian. W programie nie przewiduje się rekompensat dla rolników ponoszących koszty tych zmian. W konsekwencji tych działań możliwe jest zmniejszenie produkcji rolnej, wzrost kosztów jej wytwarzania oraz spadku opłacalności produkcji rolnej i dochodów w gospodarstwie rolnym.

Wątpliwości wzbudza również sposób i metodologia wyznaczenia tych obszarów. Pomijając fakt, iż sprawa wyznaczenia nowych obszarów nie była konsultowana z zainteresowanymi rolnikami, instytucjami rolniczymi ani z samorządami, to również metoda, jaka została zastosowana przy wyznaczaniu tych obszarów jest bardzo dyskusyjna. Obszary OSN zostały wyznaczone w oparciu o dokument instytutu uprawy i gleboznawstwa w Puławach pn. „Ocena presji rolniczej na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz wskazania obszarów narażonych na zanieczyszczenia azotami pochodzenia rolniczego”. Dokument ten oparty jest o dane statystyczne otrzymane na podstawie ostatniego i przedostatniego powszechnego spisu rolnego. Dane uzyskane tą drogą nie w pełni odzwierciedlają aktualną sytuację w produkcji rolnej na terenie Powiatu Białostockiego. Od kilku lat obserwuje się systematyczny spadek ilości gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą. Jednocześnie, przy wyznaczaniu powyższych obszarów nie brano pod uwagę wyników analiz prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w zakresie zagrożeń zanieczyszczenia wód i rzek azotanami pochodzenia rolniczego.

  Podpisał: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-05-2012

Data udostępnienia w BIP: 12-06-2012 12:00

Data modyfikacji informacji: 12-06-2012 12:02