URP Nr XXIV/195/2012

 

Uchwała Nr XXIV/195/2012

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 22 listopada 2012 roku

 

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 - 2015”

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 22, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.), art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się „Program współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 - 2015”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Sławomir Gołaszewski

 

 

 

 

 

 

 

                                       Załącznik

                                       do Uchwały Nr XXIV/195/2012

                                                   Rady Powiatu Białostockiego

                                                   z dnia 22 listopada 2012 roku

 

 

 

 

 

Program współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 - 2015

 

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

 1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 2. Powiecie - rozumie się przez to Powiat Białostocki,
 3. Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Powiatu Białostockiego,
 4. Radzie - rozumie się przez to Radę Powiatu Białostockiego,
 5. uczestnikach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
 6. dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 126, 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 7. konkursie - rozumie się przez to konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

§2.1.Program został utworzony przy współpracy organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz dyrektorami wydziałów Starostwa Powiatowego w Białymstoku i jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego.

2.W dniach 12.10.2012 r. – 25.10.2012 r. zgodnie z art. 5a ustawy zostały przeprowadzone konsultacje z uczestnikami Programu na forum dyskusyjnym z użyciem strony internetowej Powiatu. Informacja o ich wynikach została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku i tablicach ogłoszeń Urzędu.

§3. 1. Celem głównym Programu współpracy jest prowadzenie przez Powiat działalności w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, we współpracy z uczestnikami Programu prowadzącymi - odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Powiatu - działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu.

2. Cele szczegółowe obejmują:

 1. określenie zasad, obszarów, form współpracy,
 2. budowanie trwałego partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.

§4. Współpraca Powiatu z uczestnikami Programu odbywać się będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności podejmowanych działań.

§5. 1.Obszar współpracy Powiatu z uczestnikami Programu obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

2.Za priorytetowe zadania Powiatu w ramach Programu do realizacji na lata 2013 - 2015 we współpracy z uczestnikami Programu przyjmuje się:

1) w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych:

 1. pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin,
 2. wspieranie systemu pieczy zastępczej,
 3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 4. działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a także ich rodzin.

 

2) w zakresie promocji i ochrony zdrowia:

a)   realizacja celów Narodowego Programu Zdrowia,

 1. przeprowadzanie akcji w ramach profilaktyki zdrowotnej przy współpracy m.in. z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku,
 2. działania promujące dbałość o higienę i zdrowy styl życia, happeningii warsztaty edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom,
 3. działania promujące ochronę zdrowia psychicznego.

 

3) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

 1. wspieranie i promocja szkół oraz placówek oświatowych,
 2. działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 3. wspieranie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o chorobach psychicznych i niepełnosprawności intelektualnej oraz integracja osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie,
 4. upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu.

 

4) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

 1. wspieranie inicjatyw służących popularyzacji dziedzictwa kulturowego Podlasia, ochrony dóbr kultury, zabytków i tradycji ludowych,
 2. wspieranie rozwoju amatorskiego życia artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego,
 3. współorganizacja imprez kulturalno – rozrywkowych w formie koncertów, festiwali i festynów obejmujących zasięgiem obszar powiatu białostockiego.

 

 

5) w zakresie kultury fizycznej i sportu:

a) organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych umożliwiających mieszkańcom Powiatu Białostockiego, zwłaszcza dzieciom i młodzieży realizację potrzeb w zakresie aktywności ruchowej, zdrowego stylu życia oraz wychowania poprzez sport,

b) aktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie do uczestnictwa w życiu sportowym.

 

6) w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej:

 1. wspieranie działań mających na celu profilaktykę bezrobocia i promowania aktywnych postaw na rynku pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 2. opracowanie i wdrażanie metod wsparcia osób pozostających bez pracy,
  ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i członków ich rodzin,
 3. przełamywanie barier i stereotypów myślenia wśród potencjalnych pracodawców rekrutujących i zatrudniających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne,
 4. wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi,
 5. wspieranie rozwoju zawodowego zarówno pracodawcy jak i pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych,
 6. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród osób pozostających bez pracy.

 

  7) w zakresie ochrony środowiska:

 1. propagowanie i promocja na terenie Powiatu działań służących ocenie i ochronie środowiska, w tym również w zakresie edukacji ekologicznej (konkursy, szkolenia i inne działania edukacyjne),
 2. działalność promocyjna, informacyjna, poligraficzna i inna.

 

  8) w zakresie turystyki:

 1. promocja turystyczna wśród mieszkańców Powiatu poprzez wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych i organizację imprez turystycznych,
 2. wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej oraz usług turystycznych,
 3. inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.

 

9) w zakresie rozwoju obszarów wiejskich:

 1. organizacja i współorganizacja imprez o tematyce rolniczej,
 2. działalność promocyjna, informacyjna, poligraficzna i inna.

 

§6.Rada uznaje, iż realizacja zadań ze sfery zadań publicznych, określonych w §5
o charakterze ponadgminnym może być dokonywana w ramach współpracy Powiatu
z uczestnikami Programu, którzy w związku z tym będą mogli ubiegać się o pomoc,
w tym również finansową, na ich realizację z budżetu Powiatu.

§7. 1.Współpraca Powiatu z uczestnikami Programu może przyjmować następujące formy:

 1. zlecania uczestnikom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

b) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

c) konsultowania z uczestnikami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

d)  tworzenia Zespołu Inicjatywno – Doradczo - Konsultacyjnego,

e) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,

f) zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2. Powiat może udzielać uczestnikom Programu pomocy, w szczególności poprzez:

a) publikowanie ważnych informacji na swojej stronie internetowej z zakresu dotyczącego podejmowanych działań własnych, jak i uczestników Programu oraz promocję działalności organizacji pozarządowych,

b) informowanie uczestników Programu o planowanych sesjach Rady oraz
o posiedzeniach komisji Rady, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszące się do zagadnień związanych z profilem działalności uczestników Programu oraz umożliwienie udziału ich przedstawicieli w posiedzeniach komisji Rady,

c) udostępnianie projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych
z przedmiotem działalności uczestników Programu,

d) informowania o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,

e) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych niż budżet Powiatu źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

f) zapewniania udziału przedstawicieli uczestników Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, w powoływanych radach, zespołach, komisjach opiniodawczych, w szczególności - opracowujących Program współpracy na lata następne.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 2 powinna być kierowana do uczestników Programu, którzy wyrażą wolę jej otrzymywania. Uczestnicy Programu powinni złożyć w tym celu Zarządowi pisemne oświadczenie, zaznaczając obszary oczekiwanej pomocy. Innym uczestnikom Programu pomoc, o której mowa w ust. 2 będzie udzielana w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych Powiatu.

§8. 1.Zarząd ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych, według priorytetów przyjętych do realizacji w  latach 2013 - 2015.

2.Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Zarząd otwartych konkursów ofert.

3.Skład imienny komisji konkursowej wraz z regulaminem jej pracy określa uchwała Zarządu.

4.Komisja konkursowa składa się z:

a) przedstawiciela Zarządu Powiatu Białostockiego,

b) nie więcej niż 3 przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

c) nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

6.Komisja konkursowa ocenia oferty pod względem formalnym, merytorycznym
i finansowym w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu o konkursie.

7. Komisja konkursowa sporządza zbiorczą kartę oceny merytorycznej, w której wpisuje liczbę punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.

8. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół, w którym zamieszcza listę ofert rekomendowanych do udzielenia dotacji, a następnie przekazuje Zarządowi. Protokół podpisuje przewodniczący komisji.

9.Komisja ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Zarząd decyzji w formie uchwały
o dofinansowaniu zgłoszonych zadań.

10.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu współpracy określi uchwała budżetowa na każdy kolejny rok budżetowy.

§9. Sprawozdanie z realizacji Programu z każdego roku Zarząd przedłoży Radzie nie później niż do dnia 30 kwietnia następnego roku, po uprzednim zebraniu informacji od dyrektorów wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.

 

Przewodniczący Rady

Sławomir Gołaszewski

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady - Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-11-2012

Data udostępnienia w BIP: 03-12-2012 00:00

Data modyfikacji informacji: 03-12-2012 11:52