URP Nr XIX/155/2012

UCHWAŁA Nr XIX/155/ 2012
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 czerwca 2012 roku
 
 
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2011 rok
 
               
Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust.1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592z późn. zm.),art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), po zapoznaniu się: ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Białostockiego za rok 2011, ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2011 rok, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok, z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego, a także ze stanowiskiem wynikającym z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego, dotyczącego absolutorium za rok 2011 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2011 rok – Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Udziela się Zarządowi Powiatu Białostockiego absolutorium za 2011 rok.
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-06-2012

Data udostępnienia w BIP: 09-07-2012 12:24

Data modyfikacji informacji: 09-07-2012 12:24