Protokół Nr XXXVI/2016 z dnia 28.12.2016 r.

RP.0002.36.2016

 

Protokół Nr XXXVI/2016

z obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

w dniu 28 grudnia 2016 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

 

Obrady XXXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz.1630, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

Udział w obradach XXXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Monika Szpakowska –Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji,
 • Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
 • Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku,
 • Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku,
 • Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny
  w Białymstoku,
 • Pan Józef Lulewicz – Mieszkaniec wsi Dobrzyniówka,
 • Pan Józef Dołżyński – Mieszkaniec wsi Dobrzyniówka,
 • Pan Zygmunt Matwiejczuk – Mieszkaniec wsi Dobrzyniówka,
 • Pan Romuald Dołżyński – Mieszkaniec wsi Dobrzyniówka,
 • Pan Zdzisław Kuźmicz – Sołtys wsi Protasy,
 • Pani Dorota Brańska – Radna Rady Miejskiej w Zabłudowie,
 • Pan Mariusz Turczewski – Radny Rady Miejskiej w Zabłudowie,
 • Pan Radosław Dąbrowski – TVP Białystok,
 • Adam Ostasiewicz – TVP Białystok,
 • Pani Renata Reda – Polskie Radio Białystok.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 27 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

W obradach XXXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego obecni byli Radni: Pan Andrzej Babul, Pani Danuta Maria Bagińska, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Bogdan, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Krzysztof Dudziński, Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pani Barbara Grabowska, Pan Jan Gradkowski,
Pani Anna Grycuk, Pan Jan Kaczan, Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski,
Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pani Sylwia Rząca,
Pan Marek Skrypko, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

Ad 2

Przedstawienie porządku obrad.

         Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XXXVI Sesji RPB został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi?

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poprosił o:

ü  Wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 15: „Podjecie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową”.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 27 głosach „za”, jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad jako pkt 15 ww. projekt uchwały.

 

ü  Wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 16: „Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia zarządzania publiczną drogą gminną”.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za”, oraz 3 głosach „wstrzymujących się” wprowadziła do porządku obrad jako pkt 16 ww. projekt uchwały.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zarząd nie obradował nad tą uchwałą, projekt jest jednak przygotowany, podpisany przez Radcę Prawnego, ponieważ Zarząd odbędzie się jutro. Na dzisiejszym posiedzeniu połączonych Komisji był Pan Starosta Sokólski, który argumentował, jak ważny jest to projekt. Prosił, abym z uwagi na dzisiejszą sesję o włączenie tego projektu. Dziękuję”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego poprosiła o :

ü  Wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 17: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki”.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za”, oraz 5 głosach „wstrzymujących się” wprowadziła do porządku obrad jako pkt 17 ww. projekt uchwały.

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przeczytał nowy porządek obrad wraz ze zmianami:

 1. Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego.
 5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020.
 6. Podjecie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 -2027.
 9. Podjecie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego
  na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2016 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2017 rok.
 13. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Białostockiego
  za 2016 rok.
 14. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 15. Podjecie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową.
 16. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia zarządzania publiczną drogą gminną.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki”.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 26 głosach „za”, oraz 1 głosie „przeciw” przyjęła porządek obrad wraz ze zmianami.

 

Ad 3

Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego:

a)   Przedstawienie wniosku Klubu PiS o odwołanie Starosty złożonego w dniu 19 lipca 2016 r.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił Radnego Pana Romana Czepe – Radnego Powiatu Białostockiego o przedstawienie wniosku Klubu PIS o odwołanie Starosty złożonego w dniu 19 lipca 2016 roku (zał. nr 4).

         Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „W lipcu złożyliśmy wniosek
o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego Pana Antoniego Pełkowskiego. Pewnie nie dziwnie Państwa, albo zdziwię, że nie składam wniosku o przełożenie wniosku na następną sesję. Prosimy o głosowanie tego wniosku dzisiaj. Ta przerwa 5 miesięczna wynikała z tego, że nie było Radnych wszystkich. Jak wiadomo każdy głos jest ważny. Tutaj liczy się każdy głos w tym głosowaniu. Głosowanie jest tajne. Mamy nadzieję, że dzisiaj dojdzie
do rozstrzygnięcia. O to proszę i apeluję. Państwo jesteście świadomi, że dwuwładza nie jest dobra i nie jest korzystna dla Powiatu. Zarząd ma w tej chwili 3 członków, a powinien mieć 5. Nie jest to zgodne ze statutem. Tak ustawodawca postanowił, że zaproponował szczególną kwalifikowaną większość. Nawet w głosowaniach zwyczajnych, prostych czasem jest tak,
że Pan Starosta i Zarząd nie mają większości. W wielu głosowaniach to jest 11 do 16. To jest brak co najmniej 5 osób. Ustawodawca nie przewidział chyba takiej sytuacji. Wydaje nam się, że ta kwalifikowana większość jest zbyt wysoka. Tak jest na dzień dzisiejszy. Chcemy
to rozstrzygnąć. Mamy nadzieję, że głosowanie nad naszym wnioskiem tę kwestię rozwiążę
i ten problem zniknie. Oczywiście, staraliśmy się współpracować dla dobra Powiatu. Myślę,
że kwestie merytoryczne nie cierpiały. Dobrze jest, aby większość, a dzisiaj jest wyraźna większość w Radzie Powiatu miała także swój Zarząd. O to poparcie proszę i występuję. Myślę, że wniosek przypomni i ewentualnie moją wypowiedź uzupełni Przewodniczący Klubu PIS Pana Jan Bolesław Perkowski”.      

 

            Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wniosku nie będę odczytywał z uwagi na to, że wniosek jest wszystkim znany. Został już kilkukrotnie przesłany. Nasze zarzuty się nie zmieniają, jeśli chodzi o Samodzielny Publiczny Szpital w Łapach, utrata kontraktu ginekologicznego. Każdy mógł z pismem
się zapoznać. Proszę o poparcie naszego wniosku. Dziękuję”.

 

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Cieszę się, że po ponad pół roku zdecydowaliście się Państwo poddać swój wniosek pod głosowanie. Na temat merytorycznych zarzutów wobec Starosty, a przy tym także Zarządu sądzę, że dzisiaj nie ma. Gdyby one były to byście Państwo przynajmniej przez te pół roku zaktualizowali, znaleźli nowe. Wiele rzeczy się zmienia w Powiecie Białostockim,
a stare zarzuty czysto – teoretyczne pozostają. Zawsze w każdym Powiecie można powiedzieć, jeśli jest szpital to Starosta winny jest, że szpital jest w takiej sytuacji.
Zawsze można powiedzieć, że mało jest dróg robionych, czy też innych. Natomiast kwestia jest innych, Drodzy Państwo fundamentalna. Większość, która w tej Radzie Powiatu Białostockiego stanowią Radni PIS-u chcą przenosić to, co jest u nas w kraju,
czyli jednowładztwo ma być też w Powiecie Białostockim. Z tej samej opcji ma być Rada, Starosta, Zarząd i wtedy będzie pełnia szczęścia. Wtedy wszyscy Radni mają podnosić rękę, tak jak lider mówi. Wtedy będzie bardzo dobrze funkcjonować ten samorząd. Natomiast,
ja od prawie 30 lat jestem, tak jak niektórzy na tej sali w samorządzie poprzednio gminnym, teraz powiatowym. Przez te lata dochodzę do wniosku, że ten model, który u nas dzisiaj jest być może jest lepszy. To, że jedna opcja, która ma większość w Radzie nie ma pełni władzy w Powiecie Białostockim. Zarząd jest innej opcji, dwie opcje powinny ze sobą współpracować nie dla dobra tego, czy innego ugrupowania, ale dla dobra Powiatu Białostockiego.
To, że nie ma pełnego składu Zarządu to jest też po trochę, czy w dużej mierze Państwa wina. Jako Starosta już kilkukrotnie zgłaszałem kandydatury, które nie uznają Państwa, jako właściwe do uzupełnienia członka Zarządu Powiatu Białostockiego. Podejrzewam, czy jestem pewien, że chodzi o to, żeby nadal tworzyć przez Państwa destrukcję pracy Zarządu.
Chcę oświadczyć tu Państwu, jak też mieszkańcom, którzy są, Zarząd pracował, pracuje
i będzie pracował do ostatnich swoich dni właściwie. Ja przez 20 kilka lat byłem Burmistrzem Gminy, gdzie przez 3 kadencje jednoosobowo pełniło się funkcję Zarządu i dobrze ta Gmina funkcjonowała. To nie jest tak, że ja już 3 członków Zarządu, to Zarząd źle pracuje. Dziękuję za decyzję o podjęcie wniosku i jego przegłosowanie. Natomiast też wnoszę do Radnych, ażeby nie otulać Starosty i nie odwoływać Zarządu. Dziękuję”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Myślę, że zarzuty zostały sformułowane, dlatego nie chcemy dzisiaj przytaczać na nowo i rozwijać. Zarzuty są mocne, jeśli chodzi o szpital, przecież został zlikwidowany oddział ginekologiczno – położniczy.
To nie tylko jest fakt związany z zatrudnieniem i z pełną obsługą. Jeśli chodzi o zakres usług medycznych, ale chodzi o stratę. Ta strata już dzisiaj pogłębiła się o około 2 mln zł.
To już jest 3,5 mln zł. To jest tak, że sprawa przy ul. Geodetów. Panie Starosto, to co jest na plus to jest nasza wspólna zasługa, bo udało nam się wspólnie wycofać Pana decyzję
o bardzo zdecydowanym ograniczaniu tego szpitala. Wspólnie teraz rzeczywiście, ale dlatego, że jest tu większość z innej opcji. Jest propozycja, są już pieniądze w budżecie, 15 mln
na ten szpital. Ten szpital będzie ratowany. Jeśli chodzi o budynek przy ul. Geodetów
to sprzeczaliśmy się zdecydowanie. Nie chcieliśmy tu rozbudowy, przecież już dzisiaj nie ma miejsc parkingowych, a jeszcze dobudować 1000 m
2. Teraz zgadzamy się, po co budynek przy ul. Geodetów był kupiony? Po to, żeby tam były miejsca na rozbudowę dla urzędników,
ale i parkingowych. Do wielu rzeczy się nie zgadzamy. Nie zgadzamy się, że to jest jakieś nieporozumienie demokratyczne, ze większość ma prawo wybierać swoje organy. Uważamy, że ma prawo. Uważamy, że to jest niewłaściwa sytuacja, że na dziś 16 Radnych, a mamy nadzieję, że więcej nie może mieć swojego Zarządu. Tak nie ma w demokracji, żeby mniejszość zdecydowana 11 zaledwie Radnych miała Zarząd, organ wykonawczy. To nie jest właściwe dla demokracji. Jeżeli Pan mówi i znajduje to korzyści to proszę bardzo, oczywiście – mogliśmy i możemy usiąść do stołu i mówić, no tak podzielmy się jasno. Wiemy, że są takie systemy w trudnych czasach ponad polityczne. Większość musiałaby być w Zarządzie
z naszej opcji. To nie jest ta sama opcja, jak opcja partyjna Panie Starosto. Przecież Pan wie o tym, że tutaj są aż 3 kluby: PIS, Nasze Podlasie i Radni Niezależni. To są w dużej mierze osoby, które od Pana odeszły. W tym sobie, jaką sprawował Pan władzę stracił Pan większość. Te osoby postanowiły utworzyć osobne kluby. Mało tego, postanowiły odwołać Pana z tej funkcji. To o czymś świadczy. Oczywiście nie staramy się niczego zaognić. Współpracujemy. Sprawy merytoryczne nie cierpią na tym, mam nadzieję. Możemy, jesteśmy przekonani z większą dynamiką zrobić o wiele bardziej, o wiele więcej, szybciej i w sposób bardziej zdecydowany. Jeżeli będziemy także swój Zarząd, czyli organ wykonawczy.
Dlatego proszę i apeluję do Państwa Radnych o głosowanie nad tym wnioskiem pozytywnie. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, mamy również opinię Komisji Rewizyjnej. Opinia Komisji Rewizyjnej jest negatywna, ale będziemy szli dalej. Proszę o zgłaszanie członków do Komisji Skrutacyjnej”.

 

b)   Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Pan Roman Czepe – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – opinia negatywna.

 

c)   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformowała, iż zgodnie z przedstawionym Państwu porządkiem obrad Rada Powiatu Białostockiego w dniu dzisiejszym będzie rozpatrywała wniosek Klubu PIS o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego Pana Antoniego Pełkowskiego. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada Powiatu przeprowadza tajne głosowanie i dlatego niezbędne jest powołanie Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego zgłosił Radnego Pana Jarosława Wądołowskiego, Radnego Pana Wojciecha Fiłonowicza oraz Radnego Pana Henryka Suchockiego. Z kolei Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zgłosiła Radnego Pana Michała Kozłowskiego, Radnego Pana Bogusława Kwiatkowskiego
oraz Radną Panią Annę Grycuk.

Radny Pan Jarosław Wądołowski, Radny Pan Wojciech Fiłonowicz, Radny Pan Henryk Suchocki, Radny Pan Michał Kozłowski, Radny Pan Bogusław Kwiatkowski oraz Radna Pani Anna Grycuk wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

W głosowaniu, Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się” powołała Komisję Skrutacyjną, w składzie:

 1. Pan Jarosław Wądołowski
 2. Pan Wojciech Fiłonowicz
 3. Pan Henryk Suchocki
 4. Michał Kozłowski
 5. Pan Bogusław Kwiatkowski
 6. Pani Anna Grycuk

 

Zarządzono 10 minutową przerwę w obradach, w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną protokołu i kart do głosowania.

d)   Przeprowadzenie głosowania w sprawie wniosku Klubu PiS o odwołanie Starosty.

Komisja Skrutacyjna wybrała na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Radnego Pana Wojciecha Fiłonowicza.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Radny Pan Wojciech Fiłonowicz wyjaśnił zasady głosowania w sprawie wniosku Klubu PiS o odwołanie Starosty.

     Następnie Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego odczytała listę Radnych, którzy po kolei głosowali.

Po oddaniu przez Radnych głosów, Przewodniczący obrad zarządziła przerwę, w celu podjęcia prac przez Komisję Skrutacyjną.

Zarządzono 10 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół
z przeprowadzonego głosowania wniosku Klubu PiS w sprawie odwołania Starosty Powiatu Białostockiego Pana Antoniego Pełkowskiego. Karty do głosowania zostały zabezpieczone
i opieczętowane (zał. nr 5), a protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący załącznik
do protokołu z Sesji został przekazany do dokumentów (zał. nr 6 ).

Komisja Skrutacyjna poinformowała, że na stan 27 Radnych w XXXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, uczestniczy 27 Radnych. Minimalna liczba głosów
do rozpatrzenia wniosku Klubu PiS o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego wynosi 17 radnych, tj. 3/5 głosów ustawowego składu Rady. W głosowaniu tajnym do przeprowadzenia rozpatrzenia wniosku Klubu PiS o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego udział wzięło 27 Radnych. Wydano 27 kart do głosowania. Głosów ważnych oddano 27. Głosów nieważnych nie było. Liczba głosów ważnie oddanych za wnioskiem Klubu PiS w sprawie odwołania Starosty Powiatu Białostockiego Pana Antoniego Pełkowskiego wynosi 14. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wnioskowi Klubu PiS w sprawie odwołania Starosty Powiatu Białostockiego Pana Antoniego Pełkowskiego wynosi 12. Liczba głosów ważnie oddanych wstrzymujących się wynosi 1.

Komisja Skrutacyjna stwierdza, iż wniosek Klubu PiS w sprawie odwołania Starosty Powiatu Białostockiego Pana Antoniego Pełkowskiego nie uzyskał minimalnej liczby głosów.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Gratulujemy Panu Staroście Panu Antoniemu Pełkowskiemu”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Dziękuję za ten wynik. W imieniu Zarządu chcę Państwu obiecać, że nadal będziemy pracować jeszcze bardziej wytężenie nad wszystkim kwestiami dotyczącymi Powiatu Białostockiego. Sądzę, że swoją pracą jeszcze więcej osób przekonamy, ażeby mieć pozytywną opinię dotyczącą pracy Zarządu i Starosty. Dziękuję w imieniu służb naszych
i pracowników, bo myślę, że ten okres pół roczny taki, z miesiąca na miesiąc przeciąganie samego faktu odwołania jest to rzecz, która nie najlepiej wpływa na funkcjonowanie i pracę nie tyle Starosty i Zarządu, co w pewnej mierze Starostwa, czy też pewnych służb. Taki okres niepewności nikomu i niczemu nie służy. Dziękuję jeszcze raz wnioskodawcom,
że zdecydowali się, żeby przeprowadzić dzisiejsze głosowanie. Dziękuję za te wszystkie głosy, które głosowały przeciw odwołaniu Starosty i Zarządu”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali głosy za naszym wnioskiem. Jak widać mamy sytuację, jak w Stanach Zjednoczonych, podobno 3 mln więcej głosowało na Panią Hillary Clinton, a wygrał Donald Trump. 14 osób głosowało za odwołaniem Pana Starosty, ale 12 wystarczy, żeby został. Mamy prześmieszną sytuację, jeśli chodzi o demokrację, ale tak jest. Panie Starosto mamy nadzieję, że podtrzymywanie tego wniosku nie było jedynym ważnym imperatywem Pana działalności. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy wniosku nie będzie, a najbliższy ma szansę pojawić się za pół roku, będzie Pan także intensywnie pracował i współpracował
z większością, która nie może Pana odwołać. Chcę z Panem współpracować dopóki muszę. Wszystkiego dobrego”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Dziękuję za życzenia. Szczególnie z Panem Romanem Czepe na pewno będę współpracować, z klubem całym,
ze wszystkimi. Państwu obiecuję, że będziemy współpracować, aby wszelkie palące problemy Powiatu Białostockiemu rozwiązywać”.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego.

Pan Antoni Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego (zał. nr 7).

Pan Antoni Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, moim uprawnieniem, ale też i obowiązkiem jest przestawienie kandydatury na członka Zarządu Powiatu Białostockiego. Wielokrotnie już tu na tej sali mówiono niewłaściwie jest,
jeśli nie jest pełny skład Zarządu. Nawet ostatnio na ostatniej sesji Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego był zdziwiony, dlaczego nie zgłaszam dwóch kandydatów. Dzisiaj postanowiłem zgłosić dwóch kandydatów na członków Zarządu Powiatu Białostockiego. Chciałem zgłosić Pana Pawła Kondrackiego – Radnego Powiatu Białostockiego i Pana Krzysztofa Gołaszewskiego – Radnego Powiatu Białostockiego. Nie muszę przedstawiać tych dwóch naszych Radnych. Wnioskuje do Państwa, żebyście przyjęli te dwie kandydatury, ażeby w pełnym składzie Zarząd Powiatu Białostockiego mógł pracować. Przynajmniej przez następne pół roku, a mam nadzieję, że do końca kadencji. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, mam do Państwa pytanie. Czy zostajemy przy tej samej Komisji Skrutacyjnej?”

Skład Komisji Skrutacyjnej powołanej w celu rozpatrzenia wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego pozostał w niezmienionym składzie również w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał Pana Krzysztofa Gołaszewskiego – Radnego Powiatu Białostockiego oraz Pana Pawła Kondrackiego- Radnego Powiatu Białostockiego czy wyrażają zgodę kandydowania
na Członków Zarządu Powiatu Białostockiego. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę
na kandydowania na członków Zarządu Powiatu Białostockiego.

         Skład Komisji Skrutacyjnej powołanej w celu rozpatrzenia wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego pozostał w niezmienionym składzie również w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego.

         Prowadzący obrady – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego V Kadencji – Pan Zenon Żukowski ogłosił 10 minutową przerwę w obradach, w celu ukonstytuowania
się Komisji Skrutacyjnej oraz przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania
w sprawie powołania Członków Zarządu Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego powołała Komisję Skrutacyjną, w składzie:

 1. Pan Jarosław Wądołowski
 2. Pan Wojciech Fiłonowicz
 3. Pan Henryk Suchocki
 4. Michał Kozłowski
 5. Pan Bogusław Kwiatkowski
 6. Pani Anna Grycuk

         Następnie, Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego udzielił głosu Komisji Skrutacyjnej.

 

            Komisja ustaliła, że na stan 27 Radnych, w XXXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji uczestniczy 27 Radnych.

 

   Przeprowadzenie głosowania.

        Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyjaśnił zasady głosowania. Następnie,
w obecności Wysokiej Rady, pusta urna do głosowania została zamknięta i ostemplowana. Każdy, kolejno wyczytany Radny odbierał od Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania
i udawał się do miejsca ustronnego za parawanem, w celu oddania głosu, a następnie przechodził do miejsca, w którym znajdowała się urna, w celu wrzucenia karty do urny.

 

           Po oddaniu przez Radnych głosów, Przewodniczący obrad zarządził przerwę, w celu podjęcia prac przez Komisję Skrutacyjną.

 

            Po przerwie, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół
z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie powołania Członków Zarządu Powiatu Białostockiego. Karty do głosowania zostały zabezpieczone
i opieczętowane (zał. nr 8 ), a protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący załącznik do protokołu z Sesji został przekazany do dokumentów (zał. nr 9).

       Komisja Skrutacyjna poinformowała, iż w głosowaniu wzięło udział 27 Radnych i tyle samo wydano kart do głosowania. Głosów ważnych oddano 26, głos nieważnych był 1.

Na poszczególnego kandydata oddano następującą ilość głosów:

ü  za powołaniem Członka Zarządu Powiatu Białostockiego Pana Krzysztofa Gołaszewskiego oddano głosów 11 „za”, przeciw powołaniu Członka Zarządu Powiatu Białostockiego Pana Krzysztofa Gołaszewskiego oddano głosów 15, wstrzymujących głosów oddano 0, zaś 1 głos był nieważny.

ü  za powołaniem Członka Zarządu Powiatu Białostockiego Pana Pawła Kondrackiego oddano głosów 12 „za”, przeciw powołaniu Członka Zarządu Powiatu Białostockiego Pana Pawła Kondrackiego oddano głosów 14, wstrzymujących głosów oddano 1.

           Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż Rada Powiatu Białostockiego nie dokonała powołania Pana Krzysztofa Gołaszewskiego na Członka Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji.

            Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż Rada Powiatu Białostockiego nie dokonała powołania Pana Pawła Kondrackiego na Członka Zarządu Powiatu Białostockiego V Kadencji.

            Rada Powiatu Białostockiego rozpatrzyła negatywnie wniosek Starosty Powiatu Białostockiego w sprawie powołania Pana Krzysztofa Gołaszewskiego
na Członka Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji.

Rada Powiatu Białostockiego rozpatrzyła negatywnie wniosek Starosty Powiatu Białostockiego w sprawie powołania Pana Pawła Kondrackiego
na Członka Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji.

 

 

Ad 5

Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020.

Pani Marta Szczuka - Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranych projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016- 2020 (zał. nr 10).

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam Państwu projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020. Przedstawia tak naprawdę, jeśli chodzi o Załącznik Nr 1 niewielkie zmiany. Zmienia się plan dochodów ogółem i dochody bieżące. Wydatki bieżące zmieniają się o 105 zł. Te 105 zł to była zmniejszona dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania w związku z Domami Pomocy Społecznej. W związku z tym musiałam dokonać korekty, jeżeli chodzi o dochody
i wydatki. Głównie jeżeli chodzi o WPF był wniosek Dyrektora PZD w Białymstoku – Pana Marka Jędrzejewskiego o zmianę limitów w poszczególnych tych przedsięwzięciach.
W Załączniku Nr 3 opisałam Państwu 9 pozycji przedsięwzięć, którym się zmieniły limity
w 2016 r. Wynika to z tego, że koniec roku już mamy i nastąpiła zmiana dostosowania tych limitów do tego, co jest ostatecznie wydatkowane na poszczególne drogi. Jeżeli Państwo oczywiście chcecie ja mogę przeczytać, o które inwestycje dokładnie chodzi. Ewentualnie jest to opisane w objaśnieniach”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, w pozycji 1.1.2.8 w Załącznikach pomiędzy 15 a 28 grudnia nastąpił wzrost o 63 455 zł. Chciałbym zapytać, co takiego nastąpiło i gdzie te wydatkowaną kwotę 63 455 zł znajdę w budżecie roku 2016? Wiem, że nie dyskutujemy prognozie 2016 – 2020, ale tu jest zapisane,
że wydatkowaliśmy w roku 2016 o 63 455 zł więcej. To pierwsze moje pytanie, proszę
o odpowiedź”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Te zadanie, to jest przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394B droga nr 8 Sielachowskie – Osowicze
w Gminie Wasilków program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020. Z tego, jak
się dobrze orientuję wydaje mi się, że to są dokumentacje na zadania przyszłościowe, czyli
w tej pozycji załącznika inwestycyjnego w pozycji 27 – dokumentacja na zadania przyszłościowe. Jeżeli chodzi o szczegóły, ja myślę, że Pan Dyrektor dokładnie i lepiej opowiedziałby na te Państwa pytania”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Przejrzałem budżet 2016 nie ma tak konkretnej kwoty, która by zawierała takie zapisy wydatkowanie na tą inwestycję. Ja nic nie wiem. To jest niepotrzebne. Chodzi mi o to, żeby w tych dokumentach poruszać
się kompatybilnie i można było znaleźć to tam, gdzie trzeba. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy Pani Skarbnik potrzebuje pomocy Pana Dyrektora PZD?”

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie, dlatego, że Państwo doskonale pamiętacie, że mamy taką pozycję w załączniku inwestycyjnym, jak dokumentacja na zadania przyszłościowe. Tam jest tych dokumentacji około 20. W tych dokumentacjach
na zadania przyszłościowe między innymi właśnie jest ta dokumentacja. Każda pomoc finansowa z Gminy, jeżeli chodzi o dokumentację była do tej pozycji dołączona. Tak było
do tej pory. Państwo doskonale pamiętacie, że jest wniosek Pana Henryka Suchockiego – Radnego Powiatu Białostockiego, żeby od 2017 roku rozpocząć dokumentację na zadania przyszłościowe rozbijając na poszczególne dokumentacje. To dopiero od 2017 roku. Natomiast cały czas 2015 i 2016 rok dokumentacja na zadnia przyszłościowe to było gro dokumentacji na terenie całego Powiatu Białostockiego, które Państwo przyjmowaliście uchwałami”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję za wyjaśnienie. Na podobnej zasadzie wszystkie te wydatki, które mogą zniknąć z tej pozycji dokumentacja na zadania przyszłościowe”.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

         Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020 przedstawił:

 1. Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
  – opinia pozytywna.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za” oraz 10 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/247/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 - 2020 (zał. nr 11).

 

Ad 6

Podjecie uchwały wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

 

Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
(zał. nr 12).

Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, jak Państwo pamiętacie na poprzedniej sesji również Państwo głosowaliście. Tam głównie były zadania inwestycyjne drogowe, to co Dyrektor PZD – Pan Marek Jędrzejewski realizuje. Jeszcze dostałam przed tą sesją 2 prośby
o wydatki niewygasające. 2 Dyrektorów, jeżeli chodzi o Dom Dziecka w Supraślu i prace geodezyjne związane z modernizacją gruntów. Ja myślę, że dosyć szczegółowo opisałam. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę”.

 

 

 

 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

  

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2016 przedstawił:

 1. Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
  – opinia pozytywna.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 26 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/248/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 (zał. nr 13).

 

Ad 7

Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok
(zał. nr 14).

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Pozwoliłem sobie, ażeby prowadzić do tego punktu, po pierwsze, że jest to 1 sesja Rady Powiatu, na której jest omawiany, bądź też jest próba omówienia uchwały w sprawie budżetu. Doskonale wszystkim wiadomo, że uchwała budżetowa jest najważniejszą uchwałą w ciągu roku. To ona wskazuje Zarządowi, jakie zadnia będą realizowane na rok następny. Przedstawiony przez Zarząd projekt budżetu, jak Państwo zauważyliście jest bardzo pro inwestycyjnym. Naturalnie ja, poza tym pewne zarzuty, że powoduje to bardzo duże zaciągnięcie zobowiązań finansowych. Natomiast zadania, które nas czekają są bardzo istotne. Pierwsza rzecz, która już wielokrotnie na tej sali była mówiona – mam na myśli kwestię inwestycji to jest rozbudowa, modernizacja i budowa Szpitala w Łapach, która delikatnie licząc pochłonie nas w graniach 15 mln zł. Drugą kwestią jest budowa części siedziby Starostwa Powiatowego dla naszych 4 wydziałów, czyli: Geodezji, Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, Komunikacji i Architektury. Wydziały te obsługują grono naszych interesantów Powiatu Białostockiego. Trzecia rzecz w inwestycjach to drogi. Budżet, który został przygotowany pozwala na sfinansowanie tych 3 dużych zagadnień, bez uszczerbku
dla którejkolwiek z nich. Na koniec tego roku, kiedy można powiedzieć praktycznie dzisiaj Powiat Białostocki nie ma żadnego zadłużenia. Przy ponad 120 mln budżecie to jest bardzo klarowna i dobra sytuacja. Ostatnio jedna z firm, która zajmuję się obsługą Samorządów przestawiła symulację, z których wynika, że możliwości kredytowe Powiatu Białostockiego
są na poziomie zbliżonym 60 mln zł. Ja nie twierdzę, że na taką kwotę mamy zadłużać się, natomiast świadczy to o tym, że te zadania, które nas czekają, czyli modernizacja szpitala, siedziby starostwa i budowa dróg są możliwe do zrealizowania w ciągu najbliższych 2 – 3 lat.

Dlatego też mówimy o drogach, to bardzo istotne, żeby te zadania, które są w projekcie budżetu były realizowane w przyszłym roku. Nie ma najmniejszych uzasadnień, ażeby pewne inwestycje wykreślać kosztem czegokolwiek, bo nie ma takiego logicznego uzasadnienia. Wnoszę w imieniu własnym, Zarządu do Państwa, ażeby te przedsięwzięcia, które
są zaplanowane, a które są w pewnych ciągach logicznych, mam na myśli, gdzie
są przygotowane wnioski transgraniczne, czyli Polska – Białoruś, Polska – Ukraina, gdzie
też nasze służby pracują nad wnioskami w zakresie tzw. <<schetynówek>> mogły być
w przyszłym roku zrealizowane. Dlatego też wnoszę do Państwa, w imieniu Zarządu, Pani Skarbnik, żeby ten projekt budżetu, który był przygotowany został przez Państwa uchwalony, a przez Zarząd zrealizowany. Panie Przewodniczący, chyba nie musi Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiać poszczególnych kwestii, to już było omówione. Sądzę, że dobrze by było, żeby przejść do dyskusji nad budżetem”.

        

         Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Była prośba, prawdopodobnie na Komisji Rewizyjnej o rozpisanie zadania inwestycyjnego Powiatu na rok 2017 – dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe, żeby to było bardziej szczegółowo rozpisane. Prosiliśmy jeszcze o rozpisanie, to akurat po sesji prosiłem Panią Skarbnik, tutaj jest zabezpieczona kwota wykup gruntów, żeby
to dokładnie rozpisać”.

 

         Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, ja potraktowałam to, jako wnioski Komisji, które Rada musi, jako poprawkę do budżetu przegłosować. Ja wiem, że taki był wniosek na Komisji Budżetu i Finansów, natomiast to jest, jako wniosek Komisji, nad którym Rada musi głosować. To jest jakby autopoprawka Rady”.

         Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Odnośnie składania tych wniosków, nawiązując do poprzedniego posiedzenia Rady było takie wezwanie do nas, żebyśmy składali wnioski. Otóż, ja złożyłem wniosek, bardzo dobrze udokumentowany. Każdy miał po około 10 stron na właśnie dokumentacje projektowe Horodniany – Turczyn i Olmonty – Hryniewicze. To się po prostu nie znalazło. Proszę, żebyśmy się przyglądali temu, co jest tutaj wnoszone, składane, bo też nie sposób jest składać w nieskończoność tych samych wniosków. Ja ten wniosek podtrzymuję, już raz też
o tym mówiłem. Rzeczywiście jest jeszcze nad czym popracować. Bardzo dziękuję”.

 

         Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Pani Starosto. W zeszłym poniedziałek miała miejsce transakcja nieruchomości w Supraślu. Z tego miejsca chcę Zarządowi podziękować za to, że doszło do transakcji, ale
też podziękować koalicjantom i Radzie, że przychylnie ustosunkowała się do tego.
Dzięki głosom większości udało się tą nieruchomość zagospodarować. Jest nowy gospodarz – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wartość transakcji to około 9 mln zł. Z tego miejsca dziękuję wszystkim Radnym tutaj obecnym, koalicjantom, nie koalicjantom, jeśli też głosowali za poparciem tego wniosku. Mam nadzieję, że trafi w dobre ręce, żeby służyć wszystkim rolnikom i okolicznym mieszkańcom i mieszkańcom Supraśla. Przy okazji mam pytanie do Zarządu Powiatu i do Pani Skarbnik, gdzie są w tej chwili pieniądze, jak one będę zadysponowane? Czy one przejdą, jako tzw. nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki na nowy budżet, czy już w tym budżecie 2017?”

        

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny. Te pieniądze do przyszłorocznego budżetu jest przewidziane, że do końca tego roku mamy zapewnienie, że do 30 grudnia te pieniądze wpłynął. Te pieniądze będą stanowiły
w przyszłym roku dochód Powiatu Białostockiego. Zanosi się też pewna nadwyżka będzie. Jak, to trudno powiedzieć. Praktyka pokazuje, że jakieś były i te pieniądze będą wchodzić
do budżetu po stronie dochodów. Natomiast te pieniądze są rozdysponowane. To nie jest tak, że są to dodatkowe pieniądze, które dzisiaj mamy, jako Rada Powiatu, czy też Zarząd dodatkowe 9 mln zł i za tydzień coś tam można sobie jeszcze założyć. Przygotowując projekt budżetu na przyszły rok założyliśmy, że taka kwota 9 mln zł wpłynie do naszego budżetu. Jeśli już mówię, to też mówię Radnemu Skrypko, czy innym, tak jak rozmawialiśmy do końca przyszłego miesiąca, do końca stycznia Rada powinna uchwalić budżet. Jeśli są jakiekolwiek propozycje korekt budżetu zaproponowanego przez Zarząd to należałoby sądzę dzisiaj, jako termin ostateczny tę propozycję poddać pod głosowanie. Czy to kwestia szczegółowego rozbicia zamawianych w przyszłym roku dokumentacji technicznych, czy innych kwestii, taka żeby w nieskończoność nie dyskutować. Zarząd nadal stoi na stanowisku, że Zarząd w tym zakresie, który był przygotowywany nie będzie dokonywał autopoprawek, poza jednym. Jedną autopoprawkę jutro przyjmiemy. W związku z tym, że będzie referendum to do budżetu należy wprowadzić zaległą kwotę 5 tys. zł. Jeśli nie wprowadzimy, a można
ją wprowadzić autopoprawką, bądź też do końca roku nie będzie uchwalony budżet z
tą kwotą to tych pieniędzy nie uzyskamy, a należy wydać na przeprowadzenie referendum
z budżetu Powiatu i byłaby to z naszej strony niegospodarność. Dlatego też przewiduję, czy jestem pewien, że jutro w tym zakresie autopoprawka Zarządu będzie. Natomiast w innych pozostałych punktach budżetu Zarząd autopoprawek nie będzie wprowadzał i tu jest kwestia nasza, jak Rady Powiatu, jeśli uważamy, że są potrzebne korekty to należy je zgłosić, podać pod głosowanie, jeśli większość tak zadecyduje”.

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Zanim oddam głos Pani Danucie Bagińskiej – Radnej Powiatu Białostockiego chciałbym zakończyć sprawę wniosku Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego, który dotyczył podziału środków na dokumentację projektową, czyli uszczegółowienie podziału środków. Podobnie na wykup gruntów”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczącego podziału środków na dokumentację projektową.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 6 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła wniosek złożony przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczącego podziału środków na dokumentację projektową.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szacujemy, że w przyszłym roku, czy nam się to podoba, czy nie na wykupy gruntów trzeba wydać 800 000 zł.
Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości bardzo szczegółowego wyliczenia. Owszem, takie wyliczenia mogą nasze służby zrobić. W tych przypadkach, gdy już są prawomocne decyzje mówiące, że dla tylu i tylu osób, czy osobom prawnym należy daną kwotę wypłacić. Natomiast mamy masę postępowań administracyjnych, które w ciągu roku będą
już decyzjami ostatecznymi i z nich to będzie wynikało, jaką kwotę zamieścimy w budżecie.

Te 800 000 zł jest to kwota szacunkowa. Nie może też być takiej sytuacji, że dzisiaj
z 800 000 zł zrobimy pozycję 200 000 zł. Mamy w ciągu roku 600 000 zł
do zapłacenia dodatkowo. Co wtedy? Wtedy powie się, że Zarząd źle gospodaruje
i doprowadzi do tego, że trzeba zapłacić kary umowne, czy odsetki. Ja rozumiem, że możną tą kwotę zmniejszyć. Natomiast trzeba być świadomym, że może być w ciągu roku taka konieczność, że trzeba znaleźć dodatkowe 100 000 zł, 200 000 zł, czy 300 000 zł, żeby te decyzje, które będą prawomocne zrealizować”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, ja myślę, że nikt nie mówił tutaj, przynajmniej ja nie słyszałem o tym, żeby zmniejszać jakiekolwiek środki. Natomiast, jeżeli szacunkowo udało się określić, że to jest 800 000 zł to w taki sam sposób szacunkowo określić, na jakie zadania te 800 000 zł zostały przeznaczone. To jest tylko tyle”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Nam chodzi o to, żeby było wskazane przy jakich drogach powiatowych będzie ten wykup planowany. Co do kwoty, oczywiście nie ma o czym mówić. Na jakieś podstawie Państwo szacunki jakieś macie, skoro zabezpieczacie kwotę 800 000 zł. Jeżeli chodzi
o zmiany w budżecie to my się nie wstydzimy, bo prawie na każdej sesji robimy jaką zmianę w budżecie Panie Starosto. Dziękuję”.

 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Drodzy Państwo, ja chcę powiedzieć tylko jedno. Nie ma takich praktyk, dlatego Pan Radny Jan Bolesław Perkowski już się wycofał z tego. Według mnie, co Zarząd może robić to ewentualnie jakąś opisówkę, przy jakich inwestycjach. Faktycznie, przy jakich drogach, inwestycjach nie posiadamy władz gruntów i będzie trzeba je wykupić. Dołączyć załącznik tylko jakiś, a nie z dnia na dzień
w budżecie. Będzie wygięcie prawa, jeżeli napiszemy, że przy tych drogach będzie mieli
do zapłacenia 100 000 zł. Będziemy chodzić i szukać tych 100 000 zł od Powiatu,
bo wiemy, że jest w budżecie. Tak się nie robi”.

 

Pan Krzysztof Dudziński – Radny Powiatu Białostockiego: „Przecież tak naprawdę
o to nam właśnie chodziło, więc nie wiem, w czym jest problem. Chodziło to, przy jakiej drodze jest wykup gruntów i szacunkowy koszt, jaki Powiat zakładana wykup. Przecież
to nie jest skomplikowana sprawa. Może być w formie procentowej, gotówkowej, jakiejkolwiek. Chodzi o to, aby dało się zorientować, w którym miejscu jest to realizowane. Tylko o to chodzi. To nie jest jakieś wielkie uszczegółowienie, ścieżek 10 metrowych
nie trzeba zawierać”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, my mówimy o budżecie od 15 listopada. Dobrze by było, gdy to stało się 16, czy 20 listopada,
że Państwu jest potrzebny wykaz. My możemy zrobić wykaz, nasze służby – Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, czy Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku, jakie na dzień dzisiejszy mamy decyzje,
z których wynika, że mamy zapłacić. Możemy Państwu zrobić zestawienie, jakie
są postępowania w trakcie, gdzie nie wiemy ile mamy zapłacić. Jeśli będzie taka decyzja,
że nie występujemy o nowe podziały, tylko trudno mówić o nowych inwestycjach, jak nie mamy udziałów. Takie zestawienie można Państwu zrobić. Natomiast, to co nie uniemożliwia Drodzy Państwo, ażeby taką pozycję, jaką jest w budżecie ta kwota, bo ta pozycja musi być, na wykup gruntów możemy rozmawiać, czy te 800 000 zł to jest za dużo.
Jeżeli uważacie Państwo, że za dużo, to możecie tę kwotę zmniejszyć i przeznaczyć część
na coś innego. Mając świadomość, że w ciągu roku w budżecie zabraknie pieniędzy, to trzeba będzie zwiększyć”.

 

Pan Krzysztof Dudziński – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy już wiemy dokładnie, że nie da się oszacować całościowo kwoty? Można założyć, że powiedzmy 50 000 zł,
czy 100 000 zł zostanie na zakładany wzrost kosztów/ zmniejszenie kosztów.
Nie chcemy, żeby to było dokładnie, szczegółowo punkt po punkcie, chodzi o zapis.
Nie wiemy, w których miejscach jest to realizowane. O to nam tylko chodzi”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, może się tak zdarzyć, tak się zdarzyło, że Radni powzięli wątpliwość i ją wyrażają tutaj. O tym mówiliśmy przy głosowaniu nad wnioskiem o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego. Ta dyskusja jest pożyteczna i potrzebna zwłaszcza, że jest ta Pana zdaniem szczęśliwa, a naszym zdaniem nieszczęśliwa trój władza. Dyskusja jest potrzebna i ona się odbywa. Ja się dziwie Panie Starosto, bo Pan powinien właściwie się tłumaczyć i wyjaśnić, że nie do końca jest to, aby odpowiedzieć na tą wątpliwość, ale Radni mają prawo tą wątpliwość zgłosić. Pan trochę takim stylem, ostatnio mówi się o pewnym polityku PIS – u, którego bardzo lubimy
i szanujemy autokratycznym stylu
. O ile Pan nie rozumiemy, dlaczego jest ten zarzut, o tyle tutaj wydaje się, że uzasadnione te określenie. Panie Starosto, Radni mają prawo pytać
i pytają.
Przekaże może Panu mikron i Pan dopowie już”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, tu jest kompletne zestawienie, które Pan Dyrektor PZD przekazał. Ja sądzę, że wspólnie poprawimy się i lepsza będzie między nami komunikacja”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Ja tylko odnośnie tego wykazu, tutaj Państwo otrzymaliście (zał. nr 15). Jeżeli to wstawimy do Załącznika inwestycyjnego, jako konkretne wykupy drogi powiatowej to tak naprawdę czasami może być dublowanie zadań inwestycyjnych. Przecież te wszystkie inwestycje mamy w budżecie. Kwestia jest tylko, albo takie załącznika, jak przygotował Pan Dyrektor Marek Jędrzejewski nie w formie uchwały, nie w formie załącznika do uchwały, tylko takiej po prostu informacji dla Państwa, jakie są wykupy planowane pod drogi powiatowe”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeżeli temat został wyczerpany, tak rozumiem, to nie będziemy głosowali nad tym wnioskiem.
Tak przynajmniej rozumiem. Dlatego też w związku z załatwieniem tej jednej kwestii, o którą prosił Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego”.

 

Pani Danuta Bagińska – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Bardzo bym prosiła o udzielenie głosu dla mieszkańców z Gminy Zabłudów. Konkretnie dla Pani Doroty Brańskiej, która jest przewodniczącą Komisji Finansów. Myślę,
że Ona najlepiej wie, czy środki finansowe na drogę Protasy – Folwarki Nr 1469B zostały przekazane, czy nie. Bardzo proszę o udzielenie głosu. Panie Przewodniczący, ale
tu dochodzą takie słuchy, że środki, które zostały gminie przekazane no to by mamy, dokładnie powie Radna z Zabłudowa, ale że w Starostwie najprawdopodobniej ma ich nie być. Jestem tu 2 lata, jako Radna i nigdy nie słyszałam, żeby gmina, kiedy przekazała jakiekolwiek środki finansowe i Starostwo nie przychyliło się do tego. Ja bardzo bym chciała
o odpowiedź na to”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, bardzo proszę. Nie mniej jednak, chcę to powiedzieć z całą stanowczością, że nie wiem skąd Pani ma takie informacje, ale nikt o tym nie mówił. Nikt nawet nie dyskutował i nie planuje, żeby ten temat w ogóle wywoływać, że jakaś gmina coś nie dopłaci. Owszem możemy dopytywać, bo będzie ze środkami jeżeli Gmina Juchnowiec wpłaci nam swój udział już na Barankach,
ale to jako odrębna sprawa”.

 

Pani Dorota Brańska – Radna z Gminy Zabłudów: „Chodzi nam o to, że w dniu dzisiejszym odbyła się sesja Rady Gminy Zabłudowa. Na sesji zabezpieczyliśmy w budżecie na przyszły roku kwotę 620 000 zł na rozpoczęcie budowy drogi Nr 1469B Protasy – Folwarki. Bardzo byśmy prosili, aby w budżecie Powiatu na przyszły rok również takie środki były. Żeby ta inwestycja po prostu mogła ruszyć w 2017 roku”.

 

Pan Romuald Dobrzyński – Mieszkaniec wsi Dobrzyniówki: „Bardzo byśmy chcieli, żeby ta inwestycja rozwijała się. Bardzo myślę dużo ludzi i młodzieży pojechałoby
do Białegostoku do pracy. Ta droga jest w bardzo złym stanie, wąska, niebezpieczna. Często samochody między sobą się zderzają, wymijać się. Bardzo byśmy prosili o przychylenie
się do naszej prośby”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Ja chciałabym Pana Przewodniczącego uspokoić, Baranki – Zimnochy i Olmonty wpłynęła kwota z Gminy Juchnowiec w dniu wczorajszym”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pani Skarbnik, bo Pani mówiła, że wpłynęła kwota, tak? Nie musimy zakładać za gminę? Wpłata Gminy Juchnowiec. To będzie zmiana w budżecie?”

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Gmina po prostu swój wkład finansowy, czyli pomoc finansową dla Powiatu na drogi przekazała w wysokości tak, jak było ustalone. Pan Przewodniczący tutaj, tak się wahał, czy będą, więc uspokajam,
że są wszystkie środki finansowe, gdzie w zadaniach inwestycyjnych roku 2016 partycypowały poprzez pomoc finansową Gminy wpływają do budżetu”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy teraz nie trzeba zmienić tej uchwały o środkach niewygasających? Bo mówimy o tej uchwale, tak?”

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Wydatki niewygasające zabezpieczają nasz wkład. Tylko i wyłącznie nasz wkład. Nie możemy tworzyć wydatków niewygasających z pomocy finansowej, ponieważ pomoc finansowa jest to dotacja, z której się musimy rozliczyć, czyli wydać w tym roku. Oni przekazali nam kwoty z tych swoich 50% udziału, a my wydatkujemy pozostałą część w 2017 roku, jako swój udział w tej inwestycji. Wydatki niewygasające do 30 czerwca przyszłego roku poprzez podjęcie takiej uchwały będą realizowane te inwestycje w tych wydatkach niewygasających, gdzie tylko i wyłącznie tam jest nasz własny wkład, jako Powiatu Białostockiego. Nie możemy tworzyć wydatków niewygasających z pomocy finansowej otrzymanych z budżetu gminy”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, czy moglibyśmy usłyszeć, jaka kwota wpłynęła od Gminy Juchnowiec? Coś mi umknęło być może, a nie chciałbym szukać w dokumentach i znaleźć coś innego. Chciałbym to po prostu usłyszeć od Pani. Dziękuję”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jeżeli chodzi o dokładne kwoty, to muszę pójść na górę i sprawdzić”.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Gmina Juchnowiec Kościelny na zadanie <<Olmonty>> przekazała w tym roku 2016 kwotę 925 000 zł. Równowartość tej kwoty Powiat Białostocki wyda w roku przyszłym 2017, do 30 czerwca w ramach tzw. wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2016 - go.
Inwestycja jest finansowana dokładnie pół na pół. Inwestycja na drodze <<Baranki – Zimnochy>>: Gmina przekazała do tej pory 102 102 zł. Równowartość tej kwoty wydał Powiat Białostocki. Potrzebę kontynuowania robót w 2017 roku mamy zabezpieczoną w tzw. wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie nie pamiętam, ale około 1 500 000 zł. Jednocześnie Gmina Juchnowiec Kościelny podjęła w grudniu uchwałę o przeznaczeniu Powiatowi Białostockiemu na zadanie w <<Barankach>> kwotę 750 000 zł. Znowu mamy współfinansowanie dokładnie pół na pół”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, pytanie jest zasadnicze. Zawsze przed dyskusją na budżetem czyta się opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nie pamiętam, albo nie słyszałem. Czy coś takiego zostało przed Radą przedłożone?”

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący,
na poprzedniej sesji, kiedy rozpoczęliśmy dyskusję najpierw nad WPF, ja przedstawiłam obie opinie. Opinię w sprawie WPF i w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w niej deficytu budżetowego. Ja jeszcze raz mogę przedstawić, ponieważ mam”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie otrzymaliśmy tej opinii w związku z tym, stąd to pytanie. Nie otrzymaliśmy”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący,
na przyszłość, żeby ta opinia była w formie pisemnej. Nie szkodzi, że będzie 1, czy 2 dokumenty więcej. Każdy będzie mógł się zapoznać. Dziękuję”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, to jest opinia składu orzekającego RIO do uchwały podjętej przez Zarząd. Nie do uchwały podjętej przez Radę. Dlatego Państwo, jako Radni jej nie otrzymaliście. Było zawsze przedstawiane.
Ja przedstawiałam ustnie. Jeżeli jest taka potrzeba, to kwestia rozważenia”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „ Art. 238 podpunkt 3 - Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przekłada projekt uchwały budżetowej i opinię RIO o projekcie uchwały budżetowej Zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu organowi stanowiącemu jednostki”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nic nie szkodzi, ale ja przedstawiałam. Nie ma powiedziane, że ma być w formie pisemnej. Nie ma problemu, jeżeli Państwo sobie życzycie w formie pisemnej przedstawienie tej opinii. Taka opinia w obsłudze Rady zawsze jest w wersji oryginalnej”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Ja myślę,
że wypowiadał się przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów i tutaj On ma wątpliwości”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, ja nie dostałam ani jednego głosu, ani jednej uwagi odnośnie tej opinii, że ma być przedstawiana
w formie pisemnej dla Radnych.
Ja w tamtym roku, przedstawiając dla Państwa projekt budżetu, również przestawiłam tę opinię w formie ustanej. Przeczytałam dla Państwa
tę opinię. Nie było do tego żadnych uwag. Jeżeli to się zmieniło w trakcie roku, ja rozumiem to, nie ma problemu”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pamiętam,
że taka opinia ustanie była przekazana. Natomiast tutaj Pan Starosta wzburzony jest”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Ja nie jestem wzburzony Panie Przewodniczący. Natomiast chcę wyrazić swoje zaskoczenie, że Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów mówi dzisiaj, że Komisja nie zapoznała się też z tą opinią,
to Państwo powinniście na Komisji debatować. Jeśli na Komisji Państwo nie zapoznaliście
się z tą opinią to świadczy też o pracy Komisji”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Radny jest po to, żeby zadawać pytania. A nie po to, żeby słyszał jakieś impertynencje. Ja myślę, że Radny nie musi wszystkiego wiedzieć. Nie musi znać prawa do końca, a jeżeli zadaje pytania to po to, żeby utrzymać odpowiedź. Tą odpowiedź otrzymał. Myślę, że należałoby to zakończyć”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, Panie Starosto, proszę nie odbierać tego, jako atak. Pamięć jest ułomna, człowiek może nie pamiętać. Proszę w takim razie i składam wniosek formalny o przedstawienie w formie pisemnej opinii RIO do budżetu Powiatu Białostockiego”.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Pana Wojciecha Fiłonowicza – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczącego przedstawienia w formie pisemnej opinii RIO do projektu budżetu Powiatu Białostockiego na następny rok.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymujących się”, przyjęła wniosek złożony przez Pana Wojciecha Fiłonowicza– Radnego Powiatu Białostockiego dotyczącego przedstawienia
w formie pisemnej opinii RIO do projektu budżetu Powiatu Białostockiego na następny rok.

 

 

         Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Chciałabym się dowiedzieć, czy ten wniosek dla każdego Radnego ma być dostarczony, czy tylko dla członków Komisji Budżetu i Finansów”.

 

         Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Dla każdego, drogą mailową, bądź papierową”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Dobrze. Proszę wziąć
pod uwagę, że ja 15 listopada, kiedy Zarząd przyjmuje projekt budżetu ta opinia pojawia
się dopiero po miesiącu, czyli gdzieś tak około, tak jak tutaj było 12 grudnia. Nie wcześniej taka opinia zostanie dla Państwa przekazana”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Składam wniosek o przełożenie punktu dotyczącego głosowania
nad budżetem
Powiatu Białostockiego na 2017 rok na następną sesję 19 stycznia. Czekamy
na wyjaśnienia, jakie mają być dokumentacje robione, w związku też ze złożonym wnioskiem.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Ja mam takie pytanie. W taki przypadku, ja na 19 stycznia mam przygotować ponownie projekt uchwały w sprawie budżetu z tymi dwoma wnioskami, a Państwo później znowu 19 stycznia z całym szacunkiem dla Państwa, wprowadzicie następne zmiany, które ja znowu na następną sesję mam przygotować. Pytanie na kiedy? Proszę Państwa, czas uchwalania budżetu to jest 30 styczeń 2017 rok. Nie przekraczamy tego. Mam ogromną prośbę do Państwa. Zróbmy wszystkie wnioski, które Państwo mają dzisiaj”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Z całym szacunkiem do Pani, proszę się nie stresować tym wszystkim. Nie ma innych wniosków. Pani przygotowuje budżet, uchwała jest przygotowana. Nic więcej tu się pewnie nie stanie. Chyba, że ktoś, ale po wniosku formalnym to nie stanie się, bo przecież to jest jednoznaczne z zamknięciem dyskusji. Zatem przygotuje Pani to samo. Co będzie po 19 stycznia, proszę się nie stresować, nie jesteśmy przecież wróżkami”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałam złożyć wniosek przeciwny do wniosku Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego. Nie jest to związane z jakimkolwiek politycznym stanowiskiem Zarządu, to podkreślam. To, o czym zawsze Państwu przypominają o możliwości wcześniejszych przetargów. W normalnym terminie przetargów. Ten budżet
i załącznik inwestycyjny składa się z inwestycji robionych wspólnie z gminami. O to, jeszcze raz serdecznie do Państwa apeluję. Jeżeli są jakieś wątpliwości uszczegółowienia, nie ma żadnego powodu uważam, żebyśmy czekali aż do 19 stycznia tylko te pewne informacje Państwu dostarczyli wcześniej. W imieniu Wójtów, Burmistrzów, naszych służb PZD, Geodezji i innych wydziałów i jednostek, apeluję do Państwa, abyśmy zatwierdzili ten budżet,
a później dokonywali stosownych już zmian w budżecie. Dziękuję”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mówię tylko i wyłącznie o tych dwóch wnioskach, które na poprzedniej sesji w sprawach różnych składała Pani Wicestarosta. Chodziło o dwie drogi. One były, jako wniosek oficjalny w sprawach różnych. Proszę o dzisiejsze głosowanie nad tymi wnioskami.
Z tego, co ja wiem, nie ma autopoprawek”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Jeśli Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego i inny mogą, to Pani Wicestarosta w imieniu grupy Radnych zgłasza teraz”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, chciałabym przypomnieć, że już na poprzedniej Radzie, nawet Pana Przewodniczącego również ustnie szczegółowo omawiałam wnioski. Chciałam również, żeby wszyscy Radni
się z nimi zapoznali, dlatego, jako grupa Radnych złożyliśmy autopoprawki, abyśmy mogli wcześniej przeprowadzić stosowne przetargi. O to apelowałam, będę się już powtarzała. Bardzo serdecznie wnoszę, aby te autopoprawki grupy Radnych przegłosować. Dziękuję. Panie Przewodniczący, ja Panu dawałam. Czy może Pan w hierarchii przeczytać, jakich
to inwestycji dotyczy”.

 

 

Prowadzący obrady – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego V kadencji – Pan Zenon Żukowski ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.

 

Ogłoszono 5 minutową przerwę.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, w związku z tym, że najdalej idącym wnioskiem było przeniesienie głosowania na 19 stycznia 2017 r. Ja mam obowiązek poddać to pod głosowanie”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Starosto, z całym szacunkiem, ale Pani to nie jest wiosek formalny. Nie może być składany wniosek przeciwny do zgłoszonego. To jest Pani opinia negatywna w sprawie wniosku formalnego. Pani ją może wyrazić zachęcając innych to formy głosowania, Pani może wyrazić ją głosując. Tak, lub inaczej. Pani wniosek formalny musi być kompletnie inny, a nie przeciwny. Pan Radny zgłasza wniosek „za”, to Pani nie może zgłaszać wniosku przeciwnego, bo Pani wyraża to jedynie
w formie głosowania. To jest podstawa, jeżeli chodzi o wnioski formalne. Nie ma takiej opcji. Jest jeden wniosek formalny. Pani może złożyć inny, o przerwę, czy skierowanie do komisji, itp. Jeżeli chodzi o przełożenie, jest wniosek formalny złożony. Pani wyraża tylko opinię. Normalne statuty mają taką właściwość, że można wyrazić, dwie opinię np. „za” i „przeciw”. Natomiast wniosek przeciwny do kogoś, to już jest wyrażenie opinii, co to wniosku, a nie wniosek formalny. To jest podstawa”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Wysoka Rado. Ja wnoszę o jedno. Jak był głosowane wnioski do budżetu, które były zgłaszane przez Radnych proszę i wnoszę, ażeby przed decyzją o przełożeniu głosowania w dniu dzisiejszym, czy też nie, żeby te dwa wnioski, które zostały przez grupę Radnych zgłoszone
na poprzedniej sesji dzisiaj też były zgłoszone, żebyście Państwo poddali to pod głosowanie.
To pozwoli dla Pani Skarbnik uwzględnić, bądź też nie uwzględnić te wnioski, które ewentualnie byłyby 19 stycznia głosowane już w całości w budżecie. Wnoszę do Państwa, żebyście te dwa wnioski, które były zgłoszone poddali pod głosowanie, tak jak inne wnioski Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego, które dzisiaj były głosowane. Później zadecydujecie Państwo, jako większość, czy dzisiaj budżet będzie przyjęty, czy też przełożone głosowanie na już ostateczną wersją budżetu na 19 stycznia 2017 r”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, te wnioski będą głosowane. Tylko, jeżeli ja mam wniosek formalny to mam obowiązek poddać pod głosowanie. W którym miejscu są one głosowane, to jest najmniej istotna sprawa. To Rada podejmuje decyzje, a nie w którym miejscu zostanie ona podjęta. Czy Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego podtrzymuje wniosek?”

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Tak, Panie Przewodniczący, podtrzymuję wniosek, bo też uważam, że ten wniosek, który zgłosiła grupa Radnych powinien być przyjęty, jako poprawka i Zarząd miałby okazję, skoro będzie robił jedną autopoprawkę, to może zrobić jeszcze dwie. Tutaj też jest zwiększenie prawdopodobnie dochodów budżetu. To nie ma znaczenia, podtrzymuje swój wniosek”.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczącego przeniesienia punktu odnośnie głosowania nad budżetem Powiatu Białostockiego na 2017 rok na następną sesję, która odbędzie się 19 stycznia 2017 roku.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za”, 11 głosach „przeciw”, przyjęła wniosek złożony przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczącego przeniesienia punktu odnośnie głosowania nad budżetem Powiatu Białostockiego na 2017 rok na następną sesję, która odbędzie się 19 stycznia 2017 roku.

 

Ad 8

Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 – 2027.

 

Pani Marta Szczuka - Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranych projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016- 2020 (zał. nr 16).

Pani Marta Szczuka - Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, nie ma co dyskutować nad WPF, skoro Państwo przełożyliście projekt uchwalania budżetu. Ja od 5 minut próbę dość do głosu, ale Pan Przewodniczący mnie ignoruje. Ja tylko i wyłącznie
w tym zakresie chciałam to powiedzieć”.

         Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Z WPF uchwalić
nie można, ale na wykazie przedsięwzięć w Załączniku Nr 2 w pozycji 1.1 są tylko kwoty ogólne, nie ma więcej nic. To nie planujemy w 2017 r. kontynuacji inwestycyjnych zadań infrastruktury drogowej, lub rozpoczęcia takich zadań, które będą realizowane przez wiele lat. Czy nie powinno być więcej szczegółów? Potem znowu będzie, że dyskusja jest późno,
że dopiero teraz pytamy. Może gdybyśmy dostali ten Załącznik Nr 2 w takie wersji, która
mówiłaby coś nam o zamierzeniach”.

Pani Marta Szczuka - Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, o jaką pozycję Panu chodziło?”

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, ogólnie
w pozycji 1 mamy 27 047 491 zł , z tego wydatków majątkowych 21 388 900 zł. Nic poza tym z tego WPF nie wynika na co te zadania pójdą. Z WPF- u, który przyjmowaliśmy,
czy zmienialiśmy dzisiaj w pozycji 1.1 i 1.1.2 etc. były wymienione jakieś zadania. Tu nie ma żadnego zadnia wymienionego, które by nam rozjaśniało, co kontynuujemy w 2017 roku wcześniej rozpoczęte, a co rozpoczniemy w 2017 roku, jako zadanie na przyszłość. Nie mogę się inaczej odnieść do innych pozycji, bo tych pozycji po prostu nie ma”.

Pani Marta Szczuka - Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący,
ja nie wiem, jak ja mam tłumaczyć, kiedy pod pozycją 1 – wydatki na przedsięwzięcia ogółem w nawiasie jest pozycja 1.1 + 1.2 +1.3. Te
27 047 491 zł i 21 388 900 zł to jest suma pozycji z poszczególnych zadań inwestycyjnych, które Pan ma pod spodem. To trzeba zsumować po prostu. Pozycja 1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania składa
się z transpozycji 1.1.2.1, 1.1.2.2. Pozycja 1.2 tam jest 0,00 ponieważ to jest umowa partnerska. Pozycja 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe składa
się z pozycji 1.3.1, która się składa z 1.3.1.1, 1.3.1.2”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, czy nie przewidujemy rozpoczęcia żadnych inwestycji drogowych?”

Pani Marta Szczuka - Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, mamy wpisane. WPF jest taką uchwałą, gdzie zadanie inwestycyjne jest na minimum 2 lata ma być realizowane. Rok budżetowy 2017 plus następne lata. Mamy 2 zadania inwestycyjne, które się w tym opisie kwalifikują. Jest to budowa obiektu administracyjno – biurowego w przy
ul. Geodetów oraz przebudowa z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kuchmy granica gminy Michałowo. Wszystkie inne zadania inwestycyjne, drogowe, czy budowlane mieszczą się w innym roku, dlatego nie mają odzwierciedlenia w WPF w przedsięwzięciach, ponieważ tak, jak mówię przedsięwzięcia to minimum 2 lata na realizację takiego zadania”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie WPF? W związku z tym, że pytań nie ma, czy powinniśmy głosować?”

Pani Marta Szczuka - Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nad WPF nie możemy głosować, ponieważ budżet został przełożony”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Trzeba wniosek formalny zgłosić. To jest oczywiste. Nie ma oczywistego tematu, że jak jedno to i drugie. To jest w porządku obrad. Tu nie chodzi o logikę, tylko o to, że jest w porządku obrad”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę poddać pod głosowanie Panie Przewodniczący projekt, który został przez Zarząd przedstawiony”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, mamy tutaj Panią Mecenas”.

 

Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Oczywiście, że nie możemy uchwalać WPF, to jest oczywiste. Natomiast w związku z tym, że to się znalazło i został przełożony projekt budżetu na kolejną sesję, więc oczywiście proponuję, żeby formalnie stało się zadość przepisom prawa taki wniosek o zdjęcie tego z porządku obrad. W tej sytuacji, jak najbardziej
jest zasadne. W świetle tego, że nie może być po prostu uchwalona WPF”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad wnioskiem dotyczącym przeniesienia punktu odnośnie głosowania nad zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 – 2027
na następną sesję, która odbędzie się 19 stycznia 2017 roku.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za”, 8 głosach „przeciw”, oraz 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęła wniosek dotyczący przeniesienia punktu odnośnie głosowania nad zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 – 2027 na następną sesję, która odbędzie się 19 stycznia 2017 roku.

 

Ad 9

Podjecie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawiła zebranych projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 17).

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zmienia się w związku z wystąpieniem w Gminie Turośń Kościelny w sprawie określenia 1 przystanku komunikacyjnego oraz Gminy Zabłudów w sprawie określenia kilkunastu przystanków komunikacyjnych. Wymogi formalne zostały spełnione tzw. uchwały wstępnej lokalizacji zostały podjęte zarówno w Gminie Zabłudów, jak i w Turośni Kościelnej. Komisja do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pozytywnie zaopiniowała lokalizację nowych przystanków. Proszę o podjecie tej uchwały. Dziękuję”.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków:

 

 1. Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 17 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/249/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 18).

 

 

Ad 10

Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2017 rok.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego
na 2017 rok (zał. nr 19).

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Otrzymaliście Państwo projekt tej uchwały. W związku z tym, że były głosy, co do terminu Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego. Plan pracy jest po kolei do miesiąca czerwca identyczny.
W czerwcu była propozycja głównie nauczycieli, żeby przenieść na 22 czerwca, ponieważ większość osób, które ma małe dzieci wyjeżdża. Była jeszcze jedna uwaga, żeby 14 grudnia nie zwoływać sesji Rady Powiatu Białostockiego, natomiast zakończyć to 28 grudnia końcową sesję”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Zgłaszam taki wniosek Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, żeby część tych sesji były na godzinę 16:00. Nie upieram się, że wszystkie, ale przynajmniej jakaś część. Jest to jakieś rozładowanie tematu naszych urlopów. W soboty nie zgłaszam takich wniosków. Jest taka podpowiedź, ale ja nie zgłaszam tego. W niedziele też nie zgłaszam takiego wniosku”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, jeżeli chodzi o prac pracy to nie mamy tutaj zaznaczonej godziny. Jeżeli Państwo będą za tym, żeby to była godzina 16:00 to tak zrobimy. Ja myślę, że na dzień dzisiejszy zachowajmy ten termin 19 stycznia sesję jednak poranną, ponieważ to będę dosyć ciężka sesja. Już w tej chwili widzę, że część Radnych jest wyłączona. Zmęczeni są”.

 

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Ja bardzo proszę o przełożenie sesji z 19 stycznia na 26 stycznia. Jest to koniec semestru w szkole. Albo proszę o zwolnienie mnie z obecności. Tak samo od razu zastrzegam, że zarówno 22 czerwca i 31 sierpnia
też są dniami fatalnie wybranymi. Dlatego od razu informuję, że nie mogę uczestniczyć
w tych sesjach i proszę o usprawiedliwienia mojej nieobecności”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To znaczy ja nie będę przyjmował usprawiedliwień”.

 

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „W takim razie proszę o zamianę terminów. To są fatalne terminy”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, wszystkim się nie da rady dogodzić”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, to jest tylko plan ramowy. Zgodnie z ustawą o samorządzie Powiatu i ze statutem to Przewodniczący zwołuję i ustala godziny. To jest plan ramowy moim zdaniem. Ustala to Przewodniczący. Jeśli są sytuacje pod bramkowe to wtedy dzwoni osoba, która chce uczestniczyć, albo się usprawiedliwi, albo nie. Niestety wszystkim się nie da dogodzić”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Z tym, że tak Proszę Państwa, jeżeli chodzi o styczeń jest spora grupa osób, która wyjeżdża z dziećmi. Tutaj nie jesteśmy zwolennikami tego, żeby kogoś ograniczać z brania udziału w sesji. Natomiast podobnie jest, jeśli chodzi o czerwiec. Prosiłbym Państwa, żeby wziąć pod uwagę te terminy, o których mówiłem”.

 

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Mam taką prośbę
do Pana Marka Skrypko – Radnego Powiatu Białostockiego. Chciałbym zastanowić się nad
tą godziną 16:00. Godzina 16:00 jeszcze latem jest do przyjęcia, ale w okresie zimowym
jest już godziną późną. Nie bierzmy przykładu, bo mamy przykre doświadczenie z Wiejskiej, tam odbywają się w tych godzinach późnych i odbywają się nieciekawie. Natomiast,
ja powiem jedno. Człowiek jest z rana bardziej wypoczęty, umysł jest mniej zmęczony
i naprawdę z rana tak, jak starym zwyczajem przez te wszystkie kadencje począwszy
od 1998 roku to mieliśmy tą 10:30. Wszystkim to pasowało. Myślę, że naprawdę nie róbmy zamieszania z tą godziną wieczorową, bo ja już dzisiaj widzę, ze Radni wychodzą stale
i będą wychodzić, bo niektórzy po tym dniu są zmęczeni psychicznie, albo fizycznie. Dziękuję bardzo”.

 

Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, ja też jestem za, ale my pracujemy i musimy w ciągu roku brać 12 dni urlopu. W tym roku już 16 dni. Cały urlop poświęcamy na sesję, a też chcielibyśmy z rodziną spędzić. Taka prawda.
Ja wolę po południu poświęcić 2h – 3h dłużej, a mieć cały dzień wolny. Wy nie pracujecie może”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dzisiaj zastanawiamy się tylko i wyłącznie nad datami”.

 

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Odpowiadając Panu Janowi Kaczanowi – Członkowi Zarządu Powiatu Białostockiego. Nie powiedziałem, żeby wszystkie robić, tylko żeby przynajmniej część. Nie upieram się też, że do godziny 16: 00, może to być 15: 30, czy inna godzina. Chodzi o to, żebyśmy
nie eksploatowali naszych urlopów w tak dużym zakresie. Pan Przewodniczący zadecyduje, jak się da”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, jeżeli chodzi o godziny to będą ustalał oczywiście po konsultacji z Państwem. Plan pracy Rady Powiatu Białostockiego każdy otrzymał. Ja będę czytał tylko i wyłącznie terminy sesji”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Oczywiście, że Pan Przewodnicząc decyduje o terminalu. Chciałbym tę kwestię wyjaśnić, bo na to są też różne szkoły. Mianowicie, to oczywiście zależy od tego, jak mocno umocowany jest Pan Przewodniczący w Radzie. Mówimy o określonej większości, bo możemy rzeczywiście żądać
o bardzo sztywne traktowanie tego planu, ale bywa tak, myślę że zdajecie sobie Państwo sprawę, że tu jest większość i ta większość wyraziła się tutaj pod głosem Radnego Pana Wojciecha Fiłonowicza. To jest jedna kwestia. Gdyby nie trzymali się sztywno tego planu,
ale my go nie narzucamy, i mówimy to wyraźnie. Druga kwestia, jeśli chodzi o te terminy. Chciałbym, żebyśmy jednak przegłosowali. Nie wiemy, ile. Być może Pan Przewodniczący ustali połowę sesji, to jest do uzgodnienia z przewodniczącymi. Sprawdźmy tak sondażowo, żeby Pan Przewodniczący wiedział. To jest oczywiście nasza opinia w tej sprawie, Pan Przewodniczący będzie decydował o tym. Czy Pan Przewodniczący chciałby poddać pod głosowanie, ilu Radnych jest za tym, żeby jednak część, nie określamy ile, żeby sesje o 16:00 zwoływać? Ja mam takiego wyborcę, że chętnie byłby gdyby sesje nie były zwoływane
o 16:00. Ja mam już takie doświadczenie z innego samorządu, kiedy robiliśmy o 16:00, tacy ludzie, którzy tak wyrażają, to nie przychodzą. Chciałbym zobaczyć, czy dobry wyborca przyjdzie. Dziękuję bardzo”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym Pana Marka Skrypko – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczącego Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego, aby część sesji Rady Powiatu Białostockiego odbywała się od godziny 16:00.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”,
oraz 7 głosach „wstrzymujących się” przyjęła wniosek złożony Pana Marka Skrypko – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczącego Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego, aby część sesji Rady Powiatu Białostockiego odbywała
się od godziny 16:00.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za”, 3 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę
Nr XXXVI/250/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2017 rok (zał. nr 20).

 

 

Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam prośbę, żeby ten Plan pracy Rady Powiatu Białostockiego poprawiony przesłać w formie elektronicznej”.

 

Ad 11

Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2016 roku.

 

Pan Roman Czepe – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2016 roku (zał. nr 21).

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za”, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/251/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2016 roku (zał. nr 22).

 

 

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2017 rok.

 

Pan Roman Czepe – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2017 roku (zał. nr 23).

 

Pan Roman Czepe – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: „3 Przewodniczących Komisji pracowało nad ten plan. W związku z tym pewnie ta jedność taka jest. Dziękuję w imieniu nas 3 Przewodniczących i całej Komisji”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za”, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/252/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2017 rok
(zał. nr 24).

 

Ad 13

Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Białostockiego na rok 2016.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Białostockiego na rok 2016 (zał. nr 25).

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację do wiadomości.

 

Ad 14

Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Białostockiego na rok 2017.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Białostockiego na rok 2017 (zał. nr 26).

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, chciałabym wznieść zastrzeżenia do planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej. Otóż Komisji Infrastruktury Technicznej założyła w 4, czy 5 punktach taki zapis, że wysłuchanie sprawozdania Zarządu z przygotowania do zimowego utrzymywania dróg, do czegokolwiek. Raz na kwartał, żeby to było. Drodzy Państwo, ja i Zarząd nie bronimy Państwu jakiegokolwiek dostępu do informacji. Natomiast jest nie dopuszczalne, ażeby Komisja narzucała niezgodnie z prawem dodatkowe obowiązki dla Zarządu Powiatu Białostockiego.
Tu nie wchodzą sprawy ambicjonalne, natomiast Zarząd jest Zarządem. Istnieją dwa
organy: Rada Powiatu i Zarząd Powiatu. Komisja Rady nie ma uprawnień jakichkolwiek
do narzucania dodatkowych obowiązków dla Zarządu. Ja powiem Państwu tyle, Pan Jacek Mariusz Bejm pamięta, początek 2011 roku, kiedy Rada Miejska w Wasilkowie Burmistrzowi uchwałą zobowiązała do przedstawiania raz na kwartał informacji z uzyskanych środków unijnych. Wojewoda Podlaski taką uchwałę uchylił, twierdząc, że jest to niezgodne z prawem.
Ja wnoszę, żebyście Państwo zmienili treść tych punktów, czy to będzie zapoznanie
się z informacją, czy w innej treści nie ma najmniejszego problemu, żeby służbę, czy też Starosta, czy ktokolwiek zapoznawał Państwa. Natomiast jest to niedopuszczalne, takie sformułowanie, że wysłuchanie Zarządu. W imieniu Zarządu, jeśli taki punkt będzie to Zarząd nie będzie takich informacji Komisji składał”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, pozwolę
się nie zgodzić w części Pana wypowiedzi. Punkt 2 – wysłuchanie a zapoznanie się, to nie wiele odbiega od siebie. To jest jedna kwestia. Meritum sprawy, to czy Pan Starosta jest zobligowany do przedłożenia sprawozdania. O to chodzi. Panie Starosto,
§66 statutu mówi << Starosta składa Radzie, co do zasady na jawnej sesji sprawozdanie >>.Gdybyśmy żądali częściej byłoby to nie właściwe. Komisja uchwalona w tej chwili przez Radę, to znaczy,
że Rada tego chce, żeby to się działo przez Komisję. Pocieszę Pana Starostę, rzeczywiście jest tak, że pewnych narzuconych przez Radę zadań może Pan nie wykonywać. Teraz mamy dwa rodzaje niewykonania. Jedne pod groźbą złamania prawa, to nie wchodzi w grę,
to oczywiste. Drugie pod sankcją polityczną. Jak wiemy, głosowaliśmy i ta sankcja też nie pomogła. Rada Powiatu ma absolutnie w tym momencie zawnioskować taki punkt, natomiast chcę powiedzieć, że bez żadnych sankcji Pan Starosta może go przyjąć, albo nie. Tu żadnych sankcji nie ma. Te sankcje są tylko sankcjami politycznymi. Panie Starosto, powiedziałem,
że w części się nie zgodzę, czyli zgodziłem się z drugą częścią Pana wypowiedzi. Tak, może Pan, bo to są sankcje polityczne. Natomiast, co do pierwszej Komisja ma absolutne prawo”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Prosiłbym o opinię Radcy Prawnego”.

Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pozwoliłam sobie na piśmie kilka zdań na ten temat napisać. Nie mniej jednak, powiem tak ogólnie. Jeśli chodzi o nasz statut, to wyraźnie określa, czym Komisje się zajmują. §50 mówi, że <<Komisje Stałe Rady mogą: opiniować projekty uchwał Rady, występować z inicjatywą uchwałodawczą, sprawować kontrolę na wykonaniem uchwał Rady, opiniować i rozpatrywać sprawy przekazane Komisji przez Przewodniczącego
lub Zarząd Powiatu i zwracać się do Przewodniczącego o dostarczenie materiałów niezbędnych do pracy>>. To jest pełny katalog, nie ma innych. Jeśli chodzi o zadania Zarządu, to oczywiście one są zarówno w statucie, jak i w ustawie o samorządzie powiatowym. Dokładnie w art. 32. Tam jest cały katalog wymieniony. Zarząd wykonuje uchwały Rady. Słusznie Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego odwołał się do zapisów, że Zarząd wykonuje uchwały Rady i też podlega kontroli Rady, składa
jej sprawozdania, jak najbardziej. Natomiast, jeśli chodzi o Komisję, to Komisja już takich uprawnień nie ma. Komisja może prosić o materiały, jak tutaj w naszym statusie jest napisane. Może oczywiście w swoich planach umieszczać jakieś zadania, natomiast punkt, który brzmi - <<wysłuchanie informacji Zarządu>> to brzmi tak, jakby Zarząd sam chciał
te informacje przekazać. Wysłuchanie informacji, czyli Zarząd mówi proszę nas wysłuchać, my będziemy składać informację, ale z tego planu pracy nie wynika, że następuje
z inicjatywy Zarządu. Pan Starosta wyraźnie powiedział, że Zarząd nie chce i nie widzi potrzeby nakładania kolejnych obowiązków na Zarząd, aby to Zarząd takie sprawozdania składał. Zarząd przedkłada Wysokiej Radzie swoje sprawozdania z działalności pomiędzy sesjami. Zarząd odpowiada na interpelacje, na zapytania Radnych, jak najbardziej ma taki obowiązek. Natomiast nakładanie kolejnych obowiązków na Zarząd jest w mojej opinii
i przekonaniu jest wykraczaniem poza kompetencje wynikające z ustawy. Ja przypominam,
że sama ustawa, jeżeli chodzi o zadania przypisane Komisjom Stałym i też Doraźnym
nie reguluje. Mówi tylko o tym, że Komisje przedkładają plany pracy Radzie i sprawozdania
ze swojej działalności. Na tym, jeżeli chodzi o ustawę to jest wszystko. Natomiast w tej kwestii szczegółowo reguluje
§ 50 statutu. Odsyłam do tego katalogu, który mówi,
a w szczególności, bo wtedy mielibyśmy do czynienia z takim otwartym katalogiem,
że można byłoby coś dodać. Natomiast tutaj mamy napisane, że Komisje mogą i koniec kropka. Takie jest moje stanowisko w tej sprawie. Dziękuję”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Całkowicie zgodziłbym
się z Panią Radcą, gdyby to była decyzja Komisji, czyli gdyby Komisja delikatnie mówiąc uzurpowała sobie prawo do tego, aby obarczyć obowiązkiem Zarząd przedkładania takiego sprawozdania. Niestety jest sytuacja inna, to Rada już w tej chwili planując plan pracy Rada upoważnia, czyli to, że dzieje się to przez Komisję to oczywiste, jest to organ pomocniczy.
To są kompetencje Rady. Druga sprawa. Pytanie powtórzę jeszcze raz do Zarządu w tym momencie, bo nie możemy jeszcze nic zmienić. Przecież, co za różnica. Pan Starosta przedkładając, co miesiąc sprawozdanie, jeżeli ma co kwartał to łączmy je wszystkie. Formy rozwiązania tego sprawozdania są różne. Przypominam jeszcze o jednej formie, która tutaj nie padła, a padnie wreszcie. To jest przedłożenie wszystkich protokołów z Zarządu z danego okresu. Dziękuję bardzo”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, jeśli to zmienia w jakiś sposób punkt widzenia Zarządu to można wszędzie zmienić wysłuchanie informacji Zarządu na przyjęcie informacji, czy też zwrot, jaki Pan Starosta uważa za adekwatny. Jednakże, przedłożenie sprawozdań, które Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie dwa dni wcześniej na posiedzeniach Komisji, szczególnie najliczniejszej Komisji Infrastruktury Technicznej nie jest chyba dodatkową uciążliwością dla Zarządu.
Jeśli Rada ma takie życzenie, żeby Radni mogli się zapoznać przed posiedzeniem sesji,
gdzie są także goście z zewnątrz, jest dużo ludzi i można zapoznać się wcześniej, przemyśleć
i skrócić czas obrad to nie wiem, o co Zarząd kopie kruszy. Nie rozumiem”.

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Ja ad vocem do słów Pana Romana Czepe – Radnego Powiatu Białostockiego. Potwierdza się to, co przed chwilą mówiłem, że ta godzina późna to chyba trochę miesza w głowie. Dlatego w związku z tym, my nie mówimy o dwóch różnych rzeczach. Tu przedstawia swój plan działania Komisja, a Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego, przed chwilą powtórzył też Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego, że kwartał – zgoda, jako Zarząd, jesteśmy oczywiście do tego zobowiązani
i to przyjmujemy. Absolutnie nie mamy jakichkolwiek zastrzeżeń, bo Rada ma prawo, tylko nie Komisja. Natomiast przez cały czas wypowiedź, że Rada, a tu Komisja.
Pan Przewodniczący Komisji to chce powiedzieć, że poprzedniej kadencji Pan był członkiem zarządem, ja byłem przewodniczącym Komisji. Komisja funkcjonowała wspaniale, wszystko wiedziała, tylko, że Pan nie bardzo udzielał informacji o Zarządzie. Dlatego dziwię się, że Pan teraz właściwie wprowadza nowe swoje zasady”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Szanowny Panie Romanie Czepe, to nie godzina późna miesza w głowie, ale tak już po prostu z natury wynika. Natomiast,
to nie godzina miesza w głowie, bardziej co innego. Chcę Panu powiedzieć tak, myli się Pan. To Rada przyjmuje plan pracy. Niech Pan to zrozumie. To nie ważne, kto przedkłada.
Może się zdarzy teoretycznie, że Komisja nie dokonywała swojego zdania, nie przedłużyła projektu planu pracy. Rada, wyłącznie liczy się fakt, że Rada przyjmuje. Może przyjmijmy uchwałą”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Przyjmijcie Państwo uchwałą, wtedy my wystąpimy do Wojewody i zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Są podstawy, żeby przyjąć uchwałą. Skonsultujmy to. Skoro zapoznajmy się, być może. Ja szukałem planu do Komisji Rewizyjnej i nie ma uchwały. Przepraszam, wycofuje ten wątek. Możemy to przyjąć, jeżeli jest problem dla Pana Starosty”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Ja ad vocem do słów Pana Jana Kaczana – Członka Zarządu Powiatu Białostockiego. To Pan powiedział, że Komisja pracowała i była poinformowana na tematy, które interesowały Komisję. Przedkładał w takim zakresie, w jakim Pan, jako przewodniczący sobie życzył”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, nie widzę najmniejszego problemu, żebyście Państwo po pewnym czasie uzyskiwali informację.
Ja wnoszę tylko o jedno, wykreślcie Państwo słowo, że Zarząd, obojętne kto informację przedłoży. Chyba, że Państwu chodzi o to, żeby za pół roku mieć pretekst do odwołania Starosty i Zarządu Powiatu Białostockiego. Jeśli chodzi o dostęp do informacji, to proszę wykreślić słowo <<przez Zarząd>> i dostaniecie Państwo informację, jaką chcecie.
Czy to będzie Starosta, czy Pan Dyrektor Marek Jędrzejewski, Pan Jan Kaczan, czy ktokolwiek inny”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto,
ale Zarząd może upoważnić dowolną osobę, czy Dyrektora jednostki organizacyjnej
do złożenia informacji w jego imieniu. Wiadomo, że to nie Pan Starosta będzie przedkładał. Natomiast Komisja, czy też ja, przedkładając ten projekt nie mogę wskazywać osoby, czy Dyrektora, od którego oczekujemy informacji, bo może zakres obowiązków, czy regulamin organizacyjny się zmieni”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Dlaczego Pan od razu wskazuje palcem na Zarząd, a nie na Komisję?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, jeżeli Pan, bo słyszałem, że uznał Pan za stosowne zmienić tam słownictwo. Jeżeli Pan podtrzymuje to, to będziemy wdzięczni”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, jakie słowo w miejsce wysłuchali informacji odpowiadałoby Panu? Idziemy na daleki kompromis. Zapoznanie się z informacją?”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący Komisji, wysłuchanie informacji o… - czymkolwiek. Wszystko. Obiecuję Państwu to, że dopóki będę Starostą, to Państwo otrzymacie tę informację. Obojętne, czy tę informację przedstawi Starosta, czy Dyrektor. Nie ma najmniejszego problemu. Co kwartał będą te informacje Państwu przedstawiane”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Ale to ma być miejsce wysłuchania słowo? Niech będzie przyjęcie informacji. W miejsce wysłania, będzie słowo przyjęcie informacji. Nie wiem, czy możemy przyjmować informacji o bieżącym stanie spraw nie od Zarządu. Te informacje Zarządu i sprawozdania wynikają z § 68 bodajże statutu.
To, że Zarząd przedłoży go 2 dni wcześniej na Komisję Infrastruktury Technicznej naprawdę nie widzę problemu. Jeśli jedna informacja będzie 2 dni wcześniej przedłożona na Komisję Infrastruktury Technicznej z całym szacunkiem przez dowolnego, czy obojętnie którego Dyrektora jednostki, a następnie to samo będzie przedkładał Zarząd za 2 dni Radzie na sesję to mija się to z celem. Przyjmijmy stanowisko bez zmian. Dziękuję. Proszę o przeprowadzenie głosowania”.

Pan Ryszard Łapiński – Radny Powiatu Białostockiego: „Ja mam takie pytanie, czy to ma być forma pisemna, czy ustna?”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeśli to będzie przyjęcie informacji Zarządu to będzie informacja pisemna”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, po to, żeby miało to wyraz prawny, to musi być uchwała. Uchwały nie mamy przygotowanej. Jeżeli będzie przygotowana uchwała, będziemy ją procedowali”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, przyjmowaliśmy plan kontroli Komisji Rewizyjnej też nie w formie uchwały”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie w formie uchwały, bo to jest Komisja nietypowa. Zupełnie ma inne prawa. Komisja Rewizyjna musi mieć uchwałę i musi mieć inny tryb. Zarząd do tego jakby nie ma dostępu w ogóle”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy plany innych Komisji będziemy przyjmować w formie uchwały?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie.
W dzisiejszym planie pracy Rada Powiatu przyjmuję informację o planach pracy Komisji na zasadzie przyjmowania informacji. Nie na zasadzie głosowania. Jeżeli jest wniosek odrębny,
o przegłosowanie planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej. Czy mam to rozumieć w ten sposób?”

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Nie, przyjąć plan pracy, tak samo jak przyjmuję się plany pracy innych Komisji, innych niż Komisja Rewizyjna”.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację do wiadomości.

 

Ad 15

Podjecie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawiła zebranych projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 27).

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Potrzeba podjęcia tej uchwały wynika z faktu, że Gmina Gródek zamierza składać wniosek do programu Polska – Białoruś – Ukraina obejmujący przebudowę drogi powiatowej ul. Polna w miejscowości Gródek. Ulica leży w ciągu drogi powiatowej nr 1440B Zabłudów – Michałowo – Gródek. Aby Gmina Gródek mogła składać wniosek i pełnić funkcję inwestora na tym przedsięwzięciu niezbędne jest podjęcie uchwały
w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania odcinkiem tej drogi. Potem należy podpisać porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu a Wójtem Gminy Gródek. Dziękuję”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową:

 1. Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej
  – opinia pozytywna.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/253/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 28).

 

Ad 16

Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia zarządzania publiczną drogą gminną.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawiła zebranych projekt uchwały w sprawie zarządzania publiczną drogą gminną
(zał. nr 29).

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Fakt przyjęcia zarządzania od Gminy Gródek drogi gminnej
w miejscowości Bobrowniki wynika z tego, że Powiat Białostocki aplikuje do programu Polska – Białoruś – Ukraina. W związku z potrzebą przebudowy odcinka drogi powiatowej
na odcinku Bobrowniki – Jaryłówka – Łużany to jest około 5 km drogi powiatowej. W ciągu tej drogi leży odcinek drogi gminnej, o której w tej chwili mówimy. To jest około 800 m. drogi gminnej. Jest naturalna potrzeba przebudowy ciągu tych dróg, po to, żeby Powiat Białostocki mógł pełnić funkcję inwestora i ewentualnie otrzymać wsparcie z programu Polska – Białoruś – Ukraina. Niezbędne jest przyjęcie zarządzania odcinkiem drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki na terenie Gminy Gródek. Dziękuję”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zarządzania publiczną drogą gminną:

1. Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej
– opinia pozytywna.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 17 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/254/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zarządzania publiczną drogą gminną (zał. nr 30).

 

 

 

 

 

 

Ad 17

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki”
(zał. nr 31).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tę uchwałę, żeśmy mieli już poprzednio. Różni się ona tylko tym, że w poprzedniej Powiat Białostocki był liderem, a w tej chwili już jest partnerem. Tutaj tak z tej uchwały wynika. Myślę, że nie ma potrzeby czytania tej uchwały”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Ja mam tylko takie pytanie, bo może źle przeczytałem. Mieliśmy spotkanie klubu z Panem Starostą Sokólskim. On deklarował chęć przejęcia liderowania w tym projekcie. Czy Zarząd to akceptuje, podtrzymuje? Czy
to jest uzgodnione z Zarządem? Drugie pytanie jest takie, że czytałem projekt uchwały, który mamy i z niego nie wynika ten fakt, że Powiat Sokólski ma być tym liderem. Proszę
o komentarz w tej sprawie”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Omawiając ten projekt uchwały omówiłam na dzisiejszych połączonych Komisjach. Była deklaracja Pana Starosty Sokólskiego właśnie o bycie liderem. My zrobiliśmy projekt uchwały zatwierdzony formalno –prawnie przez Panią Radczynię Prawną, ale Zarząd będziemy mieli dopiero jutro. W dniu jutrzejszym podejmiemy, jako Zarząd właśnie taką uchwałę i odnośnie przystąpienia do tego projektu, gdzie liderem będzie Powiat Sokólski. Konkretnie literalnie, a wszystkie inne zapisy są aktualne, bo my również będziemy wspólnie przygotowywali ten wniosek. My również będziemy przyjmowali pieniądze na nasz budżet”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „To rozumiem, że musielibyśmy to przyjąć na słowo, tak? Taką sytuację, że tak się stanie? Tak mamy to przyjąć? Jakby Państwo nie wnosicie o to, żeby to jednak w tej uchwale umieścić taki zapis, że liderem projektu będzie Powiat Sokólski?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, ja sądzę, że tu strony – mam na myśli Panią Wicestarostę i Starostę Sokólskiego takie uzgodnienia przy akceptacji przynajmniej części Radnych poczynili. Ja chcę Państwu powiedzieć jedno. Jutro będziemy o tym rozmawiać i odpowiednie dokumenty przyjmować. Natomiast
nie ma mowy o czymś takim, że Powiat Białostocki będzie liderem, czyli jeśli Powiat Sokólski będzie liderem to takie ze strony Zarządu dokumenty odpowiednie wyjdą. Dobrze by było, żeby tę uchwałę podjąć, żeby te duże pieniądze nie zostały utracone”.

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto. Mam dwa pytania do tej sprawy. W dalszym ciągu, mimo, że na poprzedniej sesji nie podjęliśmy uchwały o przystąpieniu do tego programu wisi na stronie internetowej Starostwa informacja zamieszczona 6 grudnia o poszukiwaniu partnera do realizacji tego programu. To jest jedno pytanie. Rozmawiając, co prawda krótko ze Starostą Sokólskim, usłyszeliśmy rzeczy, gdyby nie tytuł to pomyśleliśmy, że zupełnie, o czym innym mowa. Starosta Sokólski mówił, że żadnych partnerów zewnętrznych szukać nie będzie, tylko będą to robili Jego pracownicy”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący ja od razu, żeby Pan nie brnął w temat w ślepą uliczkę. Na pierwsze pytanie odpowiem Panu,
że żaden partner się do nas nie zgłosił po ogłoszeniu tego projektu. Po drugie, co innego zgłoszony obligatoryjnie partner, a co innego realizator zadania. Myślę, że to ma Pan na myśli. Rzeczywiście realizatorem zadania będą samorządy, a nie gminy. Dziękuję”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Wobec tego, żeby to w jakiś sposób podsumować to rozumiem, że zapisujemy do protokołu z dzisiejszej sesji, że naszym ustaleniem i obietnicą z Państwa strony jest to, że Powiat Białostocki po pierwsze nie będzie liderem projektu, a po drugie, że najprawdopodobniej z tych pozostałych dwóch liderem będzie Powiat Sokólski. Chciałem tylko jeszcze komentarz, ponieważ były opinie różne wypowiadane w różnych miejscach. Nie tutaj, gdzieś indziej. Jakoby byliśmy przeciwni temu projektowi. Otóż nie. Ja to tłumaczyłem na tamtej sesji, że jak najbardziej jesteśmy za tym projektem, żeby te szkolenia dla ludzi w naszym Powiecie i oczywiście w Powiecie Sokolskim
i mieście Białystok też. Myślę, że najwięcej tych szkoleń pójdzie w teren, żeby one się odbywały. Mówię to tak, żeby to tak wybrzmiało. Jesteśmy za tym, żeby ludzie się szkolili. Dziękuję bardzo”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tutaj była jasna deklaracja Zarządu, że nie będzie przeciwny tej uchwale”.

Pan Krzysztof Dudziński – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę bardzo
o uszczegółowienie. Rozumem, że będzie realizatorem. Natomiast, kto będzie obsługiwał
ten projekt? To są dwie różne rzeczy, dwa różne elementy. Deklaracja Pana Starosty Sokólskiego mówiła wyraźnie, że obsługiwać to będą pracownicy urzędu, że nie będzie żadna firma zewnętrzna. Ja chciałbym, żeby ten element był w uzasadnieniu na przykład ujęty
do tej właśnie uchwały”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Projekt realizowany wymaga wyłonienie partnera z organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, z którym wspólnie będziemy mogli realizować. Ten partner ma przestawić koncepcję dystrybucji tych bonów, którą to koncepcję ma zatwierdzić lider, czyli w naszym przypadku nie my już, ale Powiat Sokólski. Mamy już takie ustalenia z Panem Starostą, bo to jest druga edycja, tak jak mówiłam uszczegółowione, że wiemy, co chcemy, jako samorządy. Ten partner wyłoniony
po prostu w tej chwili będzie musiał pod samorządy przygotować taką strategię, a nie pod firmę zewnętrzną. To musi być stowarzyszenie, które ma doświadczenie w tym kierunku.
Nie będzie on liderem, nie będzie dysponentem środków. To samorządy będą dysponowały tymi środkami. Partner będzie wspierał”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Nie chcę tutaj wyręczać Pani Wicestarosty, natomiast powiem tak, jeżeli osiągamy nasze zamierzenie, tzw. nie dajemy tutaj Powiatowi Białostockiemu tego bagażu w postaci liderowania temu projektowi to już nie drążmy tematu. Jak lider rozwiąże tę sprawę
to tak będzie. Był Pan Starosta Sokólski coś obiecywał, zobaczymy, czy dotrzyma zdania, czy
nie dotrzyma. To już jest mniej ważne. Ważne, żeby ten projekt moim zdaniem ruszył.
Żeby były te szkolenia i abyśmy nie byli tym liderem. To chyba o to nam chodziło”.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

 

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za” oraz 6 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/255/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki” (zał. nr 32).

 

Ad 18

Interpelacje i zapytania Radnych.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował,
że w okresie między sesyjnym nie wpłynęły żadne interpelacje.

Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Szanowna Rado, ja mam pytanie do Pana Marka Jędrzejewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku. Chodzi mi o policjanta usytuowanego na drodze od Wasilkowa do Dąbrówek. On jest słabo widoczny i wiele osób najechało na Niego. Czy nie można byłoby Go jakoś lepiej oznakować? Jakimiś żółtymi pasami, żeby był z daleka widoczny. Z daleka wygląda, jak asfalt”.

Pana Mark Jędrzejewski – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Tak zwany <<leżący policjant>> wymaga stosownego oznakowania. Oznakowanie pionowe jest zapewnione na 100%. Natomiast przy tego typu szykanach, bo tak to trzeba określić, można również stosować oznakowanie poziome.
Jeśli jego tam nie ma, to uzupełnimy je. Tylko poczekajmy na stosowne warunki atmosferyczne, czyli co najmniej kwiecień przyszłego roku. Ja akurat nie pamiętam, czy te oznakowanie poziome tam funkcjonuje, czy nie. Czy ono było w ogóle wykonane, czy nie. Ten leżący policjant to był wykonany w okresie listopada – grudnia, więc w zasadzie już nie czas na wykonywanie jakichkolwiek oznakowań poziomych. Nie było na to czasu. Dziękuję”.

Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę o uzupełnienie, bo faktycznie oznakowanie poziome polega na kilku białych pasach,
ale o długości pół metra, które zlewają się z tym asfaltem i nie są widoczne. Prosiłbym
o równoległe pasy żółte, które byłoby pewnie bardziej widoczne. W okresie dogodnych warunków atmosferycznych. Dziękuję”.

 

Ad 19

Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XXXV Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 15 grudnia 2016 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści?

         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

 

            Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła protokół z obrad Nr XXXV/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

 

 

Ad 20

            Sprawy różne.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „W związku
z tym, że mam kilka spraw różny, to ja najpierw. Radni zgłosili wniosek w związku z umową. Wszyscy otrzymali ten wniosek. Chodzi o umiejscowienie w planie dochodów budżetu
na 2017 roku kwoty 900 000 zł. Dotyczy to drogi na terenie Gminy Tykocin, droga Rzędziany – Saniki. Czy są pytania w tej sprawie? Będziemy się starali przegłosować zgłoszenie tego. Proszę Państwa, w sprawach różnych przegłosowanie o umiejscowienie
w budżecie Powiatu Białostockiego tego punktu. Ja mam tutaj podpisy 9 Radnych”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Oczywiście wszystko jest możliwe w sprawach różnych, ale projekt budżetu został przeniesiony wnioskiem formalnym na następną sesję. Temat ten jest zamknięty na dzisiaj. Oczywiście można wszystko przywrócić, można od nowa debatować, ale musiałby być znowu przegłosowany wniosek formalny o przywrócenie debaty nad projektem uchwały budżetowej. Mam nadzieję, że nikt takiego wniosku nie złoży”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Akurat tutaj mam wątpliwości, co do tego, ponieważ tak jak mówiłem możemy w sprawach różnych wszystkie sprawy poddać pod głosowanie. Nie ma tutaj jakiś przeciwnych. Nie mówimy
o tym, że otwieramy z powrotem dyskusję na temat budżetu. Ja myślę, że jeżeli się mylę, to mamy Panią Mecenas, proszę mi podpowiedzieć”.

Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja się zgadzam z Panem Przewodniczącym, że w sprawach różnych możemy rozmawiać. Z resztą nie tylko w sprawach różnych, możemy przegłosować różnego rodzaju. To jest wniosek formalny, zatem nie ma żadnych przeszkód i to nie ma nic wspólnego z debatą o budżecie, żeby ten wniosek Wysoka Rada rozpoznała i zajęła stanowisko w tej sprawie. Albo go uwzględniła, bądź nie. Nie widzę żadnych przeszkód. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, powiem wprost. To jest wniosek złożony na moje ręce i dlatego ja traktuję to, jako wniosek. Nie, jako napisanie jakiś epistoły, tylko wniosek Radnych”.

Pani Marta Szczuka - Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ten 1 wniosek, ale 2 zadania inwestycyjne, które Państwo otrzymaliście to są pieniądze, które zostały przyznane dla Powiatu. Ja bardzo proszę w swoim imieniu, imieniu Zarządu, może i też w imieniu Dyrektora PZD, żebyście Państwo przegłosowali te wnioski. Żebym na 19 stycznia 2017 roku mogła ująć te wnioski do budżetu, aby już można było rozpocząć procedury”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, kuriozalna sytuacja. Przecież projekt budżetu został przeniesiony na następną sesję. Cokolwiek wprowadzić do projektu budżetu, oczywiście może Zarząd autopoprawką, Komisja i Rada. Jaka jest teraz wola Rady? Wola Rady musiała być taka – wprowadzić do projektu, są dwa głosowania, głosować nad przyjęciem budżetu, poprawka, dwie poprawki wprowadzić
i głosowanie nad. Czy Państwo chcecie zmienić tylko projekt, a nie głosować nad całością? Przecież to jest bez sensu. Proszę Państwa jeszcze raz. Są wnioski o zmianę w projekcie budżetu, kiedy projekt został odrzucony na następną sesję. Teraz Rada musiałaby z pełną świadomością zmieniać projekt. Jaki sens to ma, skoro cały projekt i tak przerzucony został na następną sesję? Wniosek o przeniesienie na następną sesję Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego został głosowany”.

Pani Marta Szczuka - Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja jeszcze chciałbym tylko przypomnieć, że też głosowaliście Państwo
nad dwoma wnioskami. Jeden dotyczył dokumentacji na zadania przyszłościowe, żeby
to rozpisać na poszczególne dokumentacje, zadania. To przecież wniosek formalny do zmian, które jako autopoprawkę Rada wniosła i które ja muszę uwzględnić na 19 stycznia 2017 roku. Drugi odnośnie wykupu gruntów pod zadania inwestycyjne. Tego wniosku już Państwo
nie głosowaliście, ponieważ usatysfakcjonowało wyjaśnienie i ten opis, który Pan Dyrektor Marek Jędrzejewski przygotował. Ten wniosek nie był głosowany. Natomiast ten wniosek odnośnie dokumentacji na zadania przyszłościowe był głosowany. Ja to rozumiem to tak,
że na 19 stycznia 2017 roku mam załącznik inwestycyjny rozpisać na poszczególne zadania
i dokumentacje techniczne. Nie widzę przeciwwskazań, żeby też te wnioski, które były złożone, o których było wiadomo Państwu wcześniej, też je głosować. Żeby je uwzględnić
już do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok, nad którym będziecie Państwo
w dniu 19 stycznia 2017 roku głosować. Ja po dzisiejszej sesji, jeżeli Państwo zagłosujecie
za tymi dwoma wnioskami będę dla Państwa przygotowywała nowy projekt uchwały
w sprawie budżetu na 2017 rok i nowy projekt uchwały w sprawie WPF, który będzie zawierał
te powiedzmy 3 zmiany, 3 wnioski”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, ja jestem zmuszony zadać Państwu pytanie, na które odpowiecie poprzez głosowanie. Czy będziemy rozpatrywać wnioski złożone przez 9 Radnych. Nie będę czytał, których, mam przed sobą te wnioski. Czy będziemy je rozpatrywać, czy nie?”

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad rozpatrywaniem wniosków złożonych przez grupę Radnych Powiatu Białostockiego.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 10 głosach „za”, 6 głosach
„przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, będzie rozpatrywać wnioski złożone przez grupę Radnych Powiatu Białostockiego.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „W związku
z tym, że te wnioski zostały również Państwu podane, bo Biuro Rady przesłało te wnioski wszystkim Radnym, nie będę ich czytał. Pierwszy wniosek dotyczy drogi Nr 1381 Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany – Saniki. Tam jest kwota 900 000 zł po stronie Powiatu
i 900 000 zł po stronie Gminy, oraz 2 835 511 zł dotacja celowa z samorządów województwa”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Tak, jak powiedziałem. Rada może zmieniać projekt i tutaj w tej chwili jest za tym, żeby zmieniać ten projekt. Nie chcę
się wyrażać w przypadku merytorycznym tych wniosków. Natomiast wydaje mi się,
bo przecież nie będzie głosowania nad projektem budżetu, tylko nad zmianami w projekcie
to uważam, mówię do Radnych naszej kolacji, że nam miesza na tej zasadzie, że potem
do czego się mamy odnosić. Projekt ma być przygotowany potem przez Panią Skarbnik,
my go przecież nie będziemy mieli w tym momencie i bądźmy świadomi tego, że ten projekt dopiero dostaniemy. Za kilka dni odpowiednio przed Komisją. Teraz mówię to do naszej koalicji, nie wchodząc w stronę merytoryczną, nie wchodząc w to, czy są zasadne te wnioski, czy nie. Warto nam pracować nad obecnym projektem? Potem go będziemy zmieniać takimi wnioskami i pewnie innymi, także naszymi wnioskami, czy jednak nie. W tej chwili mamy czystą sytuację. Żadnych wniosków, niczego nie zmieniamy. Owszem, przygotowane
są załączniki, zgoda, ale to niczego nam nie zmienia. Uszczegóławia, ale to jest zupełnie inna kwestia. Tu mamy zmiany. W związku z tym, czy warto to zrobić? O to zwracam się”.

Pan Wojciech Fiłonowicz- Radny Powiatu Białostockiego: „Czy w związku z tą zmianą zajdzie taka sytuacja, jak zwiększenie deficytu budżetowego?”

Pani Marta Szczuka - Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Deficyt nie. Zostaje na tej samej wysokości, ponieważ wprowadzamy po stronie wydatków i dochodów te same kwoty”.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Ja proszę Państwa czegoś
nie rozumiem. W zasadzie całe sedno sprowadza się po prostu do tego, co to jest za temat
i z czego on wynika. Proszę Państwa są pieniądze, już przyznane, rozstrzygnięta sprawa.
I tak będziemy musieli z tego skorzystać. Jedyny problem to jest taki, że Państwo się boicie, czego? Boicie się, ze dopiero na początki stycznia dostawienie ewentualnie projekt budżetu
i będziecie mieli tydzień, żeby sobie nad tym projektem zastanawiać się. Niczego nie zmienia w budżecie w wynikach ogólnych. Praktycznie to jest neutralna sprawa, którą i tak musimy uruchomić. Chyba nie zrezygnujemy ze <<schetynówki>>? No chyba, że Państwo macie takie plany. Możecie mieć takie pomysły. Ja żadnego uzasadnienia nie widzę. Rozumiem, wykładamy dodatkowe pieniądze, zwiększany nie dochody, ale zwiększamy tylko wydatki, robimy deficyt. Państwo macie prawo starać się to zablokować. Im gorzej, tym lepiej.
Nie rozumiem, dlaczego chcecie sprawę oczywistą po prostu tylko tyle, że odłożyć
dla własnej satysfakcji”.

Pani Marta Szczuka - Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Pan Starosta Państwu mówił, że w dniu jutrzejszym Zarząd przyjmie autopoprawkę. Zmieniają się dochody, wydatki,
które Państwo również otrzymacie. To nie jest tak, że Państwo dalej będziecie debatować nad tym budżetem, co macie w dniu dzisiejszym. Jutro będzie autopoprawka. Budżet będzie zmieniony. Państwo to otrzymacie. Proszę o przegłosowanie tych dwóch wniosków
i wprowadzenie tego do budżetu”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie Michale Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego ja apeluję o więcej spokoju. Proszę tam nie wkładać w nasze usta aż tak daleko idących domniemań, że my chcemy jątrzyć coś. Sam Pan doskonale widzi, że trwa u nas jakaś wewnętrzna dyskusja co do procedury i różne są zdania w tej sprawie, co możemy i kiedy robić. Im bardziej apeluję
do Pan, aby był Pan spokojny tym bardziej Pan jest niespokojny. Sam Pan widzi po głosowaniu, że część jest za, część jest przeciw. Naprawdę pełna wolność po prostu”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym się jednak odnieść
do wypowiedzi Pana Michała Kozłowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego, bo uważam, że była bardzo niegrzeczna. Mamy większość i dlatego czujemy tą odpowiedzialność. Dyskutujemy na ten temat. Rzeczywiście dotyczy to procedowania nad budżetem
i chcielibyśmy pracować nad budżetem, który jest nam znany. Przekonuje nas na pewno Pani Skarbnik Powiatu Białostockiego, że i tak przedłoży na następną sesję już Zarząd w formie autopoprawki, czy my przyjmiemy, czy nie. Takie prawo ma Zarząd na każdym etapie.
Nawet na sesji. W związku z czym mamy teraz nasze głosowanie, które zmienia charakter
w tej sprawie. Przepraszam za słowo, ale sondażowym, ale wiadomo czy przyjdzie, czy jest sens, aby Zarząd wprowadził coś, co my odrzucimy. Inna sytuacja jest, jeżeli przyjmiemy
w głosowaniu teraz i wtedy Zarząd jest świadomy tego, że ta rzecz zostanie przyjęta, bo nie zostanie zmieniona skoro już ta większość zostanie. To rozumiem. W tym duchu dyskutujemy. Nie kwestionujemy zapisu, tylko chcieliśmy procedować nad tym budżetem, który znamy, a pracujmy nad nim. Proszę nie wkładać nam w usta takich określeń,
że im gorzej tym lepiej, bo to nie jest prawda. Mamy swoje koncepcje i bronimy ich.
Nie na takim poziomie mamy dyskutować. My mamy większość i chcemy odpowiadać za to, co robimy. Wydaje mi się, że po tym wyjaśnieniu Pani Skarbnik, że przecież i tak Zarząd dokona tej zmiany, warto byłby przegłosować jednak. To dla Zarządu będzie głosowanie sondażowe. Przepraszam za słowo sondażowe. Zarząd będzie pewny, że to nie zostanie zmienione. Jestem skłonny głosować za tym. Dziękuję”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Tu jest trochę taka niepotrzebna sytuacja takiego zamętu. Panie Starosto trochę z Pana strony. Jakby Pan chciał, ja
nie wypowiadam się jakoś skrajnie pod Pana adresem, więc nie ma co tak reagować, to jako autopoprawkę zgłosić to byłby po prostu święty spokój. Nie trzeba było tutaj ani Radnych
w takiej grupie angażować. Powiem tak, to nie jest jakaś zwykła sprawa, tylko to są środki zewnętrzne i wszyscy to widzimy. Może przejdźmy do głosowania ja proponuję Panie Przewodniczący”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez grupę Radnych dotyczący przebudowy
wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany – Saniki (Gmina Tykocin) oraz wprowadzeniem do budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2017 na ten cel 900 000 zł – środki z budżetu Powiatu, 900 000 zł – pomoc finansowa Gminy Tykocin, 2 835 511 zł – dotacja z samorządu województwa.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła wniosek złożony przez grupę Radnych dotyczący przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany – Saniki (Gmina Tykocin) oraz wprowadzeniem do budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2017 na ten cel 900 000 zł – środki z budżetu Powiatu, 900 000 zł – pomoc finansowa Gminy Tykocin, 2 835 511 zł – dotacja
z samorządu województwa.

 

Pani Marta Szczuka - Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, ja tylko chciałam przy tej inwestycji wskazać, że Państwo głosowaliście tylko 900 000 zł. A tam jest jeszcze 2 835 511 zł z budżetu Państwa”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego:
Ja przeczytałem, że 900 000 zł – środki z budżetu Powiatu, 900 000 zł – pomoc finansowa Gminy Tykocin i 2 835 511 zł – dotacja z samorządu województwa”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Ja to słyszałem”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, jeżeli Państwo uważacie, że trzeba reasumpcję głosowania przeprowadzić to bardzo proszę”.

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Nie trzeba, słyszeliśmy, potwierdzamy”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Następny wniosek złożyła również grupa Radnych, a dotyczy to drogi Nr 1483B Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki. Etap III. Mowa jest o kwocie 4 375 396 zł, z czego pomoc finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny – 1 500 000 zł; dotacja celowa z budżetu państwa – 2 875 396 zł i po stronie Powiatu jest 1 441 177 zł”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez grupę Radnych dotyczący przebudowy
wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki – do dr. 19 Etap III oraz wprowadzeniem do budżetu Powiatu Białostockiego
na 2017 rok na ten cel 1 500 000 zł – pomoc finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny;
2 875 396 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, 1 441 177 zł – środki z budżetu Powiatu.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła wniosek złożony przez grupę Radnych dotyczący przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B Białystok
– Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki – do dr. 19 Etap III oraz wprowadzeniem do budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok na ten cel 1 500 000 zł – pomoc finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny; 2 875 396 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, 1 441 177 zł – środki z budżetu Powiatu.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, mamy jeszcze jeden wniosek. Tutaj również poddam go pod głosowanie. Chodzi
o zmiany w Statucie Powiatu Białostockiego. Kiedy możemy się spodziewać powołania Komisji Statutowej?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „To jest kwestia kandydatur”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, Pani Sekretarz proszę o przygotowanie dokumentów w tej sprawie. Dziękuję. Jest jeszcze jedna sprawa, którą muszę poruszyć w sprawach różnych. Mianowicie chodzi o sprawę blokowania wydatków budżetowych na 2016 rok (zał. nr 33). To jest uchwała Zarządu, ale jest w §3
o tej decyzji zawiadamia Radę Powiatu Zarząd. Chodzi o 3 tys. zł, które są zablokowane
w wydatkach w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łaźniach. Chodzi o dowożenie uczestników tych warsztatów. W zasadzie to jest tylko informacja, że 3 tys. zł są zawieszone. Myślę, że tak jak Zarząd powiadamia Radę, tak i powiadomi również o odwieszeniu. Dziękuję”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeśli chodzi o ten plan pracy Komisji Stałych, może za wcześnie biłem się w piersi, może robiłem tak po ciuchu, że nie wszyscy to zauważyli. W porządku obrad jest zatwierdzenie. Rozmawiałem i to wynika
ze statutu. Jeżeli zatwierdzenie to oczywiste, że musi być głosowanie. Ja przez analogię po prostu uznałem, że są projekty uchwał. Analogia do Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzenie –pytanie czy może być w formie uchwały, czy nie? To nie ma znaczenia. Głosowanie musi być. Nie dzisiaj oczywiście. Szkoda czasu na to. To jest domena Rady, dlatego mówiąc o tym,
że to Rada decyduje o tym zakresie, o czym spór wiedliśmy, wysłuchaniu prezentacji sprawozdaniu to jakby wynikało z kompetencji Rady”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeżeli mogę Panie Radny, ja przedstawiłem, że Rada przyjęła informację, tylko i wyłącznie”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, muszę Pana wyprowadzić z błędu. W statucie i w porządku obrad jest zatwierdzenie, czyli my nie zrealizowaliśmy statutowego obowiązku zatwierdzenia. Zatwierdzić można tylko poprzez głosowanie. Nie dzisiaj róbmy to, nie ma sensu. Ja stoję na stanowisku tej szkoły, że jeżeli podejmujemy stanowiska i opinie w formie uchwały. Ta szkoła jest właściwa moim zdaniem. To jest jedna kwestia. Zostałem upoważniony, że nasze kluby koalicyjne, aby złożyć najlepsze, najserdeczniejsze życzenia Wesołych Świąt osobom wyznania prawosławnego.
Tak samo, jak świętujemy w tym czasie w kalendarzu gregoriańskim, tak juliańskim. Z wielką sympatią odnosząc się do Kościoła Prawosławnego i do wyznawców. Mówię to szczególnie, jako teolog z pierwszego wykształcenia. Z tą samą miłością do obu Kościołów. Muszę
to powiedzieć z serca. Druga sprawa, oczywiście do wszystkich nas, zostałem upoważniony, już mało nas tutaj zostało, przekazać najlepsze życzenia noworoczne. Wszystkiego dobrego”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Zostałem wyręczony, ale bardzo proszę, żebyście przyjęli Państwo te życzenia od całej Rady, również od Prezydium”.

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Kilka minut chciałbym prosić o cierpliwość. Chciałbym zająć chwilę
i wypowiedzieć kilka od siebie, może niektórzy nie zauważają bądź nie bardzo słyszą. Upominają się o pewne informacje, pewne informacje są dostępne u Starosty, Wicestarosty
i do mnie, jak ktoś się zgłosi każdą informację ma prawo otrzymać. Chcę powiedzieć, że za 3 dni kończymy rok 2016. Jeszcze, co ważniejsze, że co prawda minęła już ta data,
ale kończymy półmetek, czyli pół kadencji naszej Rady Powiatu. W związku z tym chciałbym naprawdę w imieniu Zarządu i od siebie, podziękować dla skromnej, mniejszej koalicji,
ale zwartej, wiernej, nie biernej. Chciałbym podziękować kolegom z PIS-u i koleżankom
z PIS-u. Jestem przekonany, że może nie większość, ale część z PIS-u, których naprawdę darzę sympatią, część z PIS-u są naprawdę innej myśli. Tylko, że jest sytuacja taka, a nie inna. Trzeba postępować tak, a nie inaczej. Chcę podkreślić dla tych, których dzisiaj naliczyłem 7 razy, że jesteśmy większością, a przez kilka ostatnich sesji to stale słyszę od Pana Roman Czepe – Radnego Powiatu Białostockiego przede wszystkim, że jesteśmy większością. Chciałbym wyjaśnić, dlaczego jesteśmy większością? Kolego Czepe, ja dla Pana Radnego nigdy nie przerywałem. Panie Radny, dlaczego jesteście większością? Dlatego jesteście większością, że sprzedaliśmy Michałowo, sprzedaliśmy walącą się Jałówkę, sprzedaliśmy Supraśl za więcej niż chcieliśmy. Gdybyście nie zabrali od nas tych właśnie, którzy byli przeciwnikami tego, dlatego my myśleliśmy i zastanawialiśmy się nad tym głęboko, czy za wszelką cenę przetrwać kadencję i utrzymać większość. Trzymać tych
i słuchać, że super się przyda na takie i owakie. Przecież, ile Starosta Pusz udowadniał, że jak można na Szpital 15 mln zł wydać. Jak można szkoły w Michałowie przez 14 lat nie sprzedać? Chcę powiedzieć tak, Szanowni Radni z PIS-u dziękuję, że zabraliście tą większość i teraz zobaczycie, że będziecie mieli z niej wielki pożytek. Ja natomiast chciałabym powiedzieć
w imieniu Starosty, jak mamy to jeszcze w Białymstoku, ja może już tego nie dożyję, ale wy jesteście młodzi dożyjecie, takiego Starosty to już nie będzie. Wyobraźcie sobie do ostatniej chwili, pomimo, że Rada podjęła uchwałę trzymaliśmy Supraśl w przetargu na sprzedaż.
Po to, żeby z KRUS-u wyciągnąć pieniądze. 16 grudnia miał być podpisany akt notarialny. KRUS Białostocki przyjechał ze swoim fachowcami i postawili pewne warunki, że my mamy za ogrzewanie i inne rzeczy. Nasz Starosta dokonał dzieła i niestety akt notarialny został podpisany 19 grudnia, tylko, że sam Prezes KRUS-u z Warszawy przedzwonił, że ma być akt podpisany na takich warunkach, jak Powiat stawia. W związku z tym, powiem Wam szczerze, że wiem i jestem przekonany, że część z Was to widzi i słyszy, tylko, że jest układ taki a nie inny. Mimo wszystko, apelowałem pół kadencji temu do wszystkich, szanuję bardzo wszystkich Radnych, bądźmy razem tak, jak do dnia dzisiejszego Pan Roman Czepe, jako Radny kilkakrotnie dziękował dla Starosty, że wspólnie zrobiliśmy, ja to akceptowałem,
że wspólnie zrobiliśmy Łapy. Przeznaczyliśmy pieniądze oraz wspólnie KRUS, niech będzie,
że wspólnie. Róbmy to wspólnie. W przyszłym roku życzę, żeby każdy z Was był zdrowy.
Ja już nie będę mówił, tak jak Pan Ryszard Łapiński, żeby zdrowy nie tylko z góry,
ale i z dołu. Aby ten rok 2017 był naprawdę szczęśliwy, pomyślny, i abyśmy byli, jako jedna rodzina. Życzę szczęśliwego Nowego Roku 2017”.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Ja bardzo serdecznie dziękuję Panu Radnemu Janowi Kaczanowi, sympatycznemu, święta Mu się chyba przedłużyły. Ja wiem, że jestem najgorszy. Chciałbym przypomnieć, że w poprzednich władzach była poprzednia sytuacja, jak jest teraz. Dominująca była Komisja Infrastruktury Technicznej
i szefem tej Komisji, która opiniowała te wszystkie poczynania był nasz sympatyczny kolega Pana Jan Kaczan. Natomiast, jeżeli chodzi o Zarząd, ten wredny taki Starosta był, a oprócz tego była Pani Jolanta Den, Barbara Grabowska, Jarosław Wądołowski i Robert Wardziński. Chciałem przyłączyć się do tych życzeń, bo święta to czas pokojowy. Życzę wszystkiego najlepszego w nowym nadchodzącym roku. Dziękuję bardzo”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Są takie momenty, w których jednak warto polemizować, ale też i takie, w których nie warto. Jednak po moich życzeniach uważam, że bardzo pokojowych i koncyliacyjnych. Nie rozumiem takiej wypowiedzi.
Pan kwestionuje większość i słusznie może. Ta większość nie jest taka twarda i pewna,
na co wskazują głosowania, ale większością jest. Co do liczby, trudno ją policzyć, ale proszę Pana wciąż jest większością. Jednak, co 14, to nie 11. Takimi wystąpieniami, jak Pana tracicie
tą swoją mniejszość jeszcze bardziej. Straciliście większość, a będziecie jeszcze chudnąć, maleć i karleć. Proszę Pana są granice, jeżeli sobie składamy życzenia to nie podsumowujemy się wzajemnie. Pan tu może mówić o Jałówce, że była chuda i mleka nie dawała i była ruiną. Proszę Pana, jaka jałówka, takie działanie. Nas nie interesują szczegóły, bo na bieżąco dyskutujemy i wyrażamy swoją opinię. Ojców chrzestnych i matek jest dużo, każdej inicjatywy. Mamy też prawo poczuć się ojcami chrzestnymi, bo mamy większość
też i moglibyśmy kulisty tej walki o pewne rzeczy przedstawiać. Jaki jest tego sens?
Pan mówi, że jest jedna rodzina. Tylko po Pana obrazie tej rodziny, to jest taka rodzina, w której przychodzi nawalony facet i mówi tak: dawać mi tutaj, ma być cicho, i morda w kubeł.
Nie proszę Pana, to nie jest właściwa rodzina. To jest rodzina patologiczna. My chcemy zaprezentować inny kształt rodziny, gdzie wszyscy dyskutują z pewną kulturą,
a nie podsumowują się wtedy, kiedy już na sam koniec składamy sobie bardzo grzeczne
i taktowne życzenia. Wszystkiego dobrego”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o ten sukces z tym Supraślem, to powiem szczerze, że byłem przy narodzinach tego pomysłu. Do Pana Ministra Jurgiela przyszedł Pan Ołtarzewski
z Panem Muszyńskim. To Oni prosili, żeby Pan Minister pomógł. Pan Minister Jurgiel powiedział, że trzeba coś pomyśleć może z KRUS-em. Także tak to wygląda. Życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku i żebyśmy w Radzie Powiatu odzyskali tą powagę,
bo to przypomina powoli kabaret. Dziękuję”.

Pan Krzysztof Dudziński – Radny Powiatu Białostockiego: „Jestem tutaj najkrótszy pod względem stażu, więc co prawda dużo Pan Radny Roman Czepe powiedział tego, co i ja chciałem powiedzieć. Istnieją różne koalicje, różne możliwości i działania, ale podstawa jest rozmowa. W tej rozmowie i działaniach powinniśmy uczestniczyć. Nie ma po co się obrażać, nie ma po co wyciągnąć jakiś elementów wstecz, które tam były. To było, minęło. Dalej twórzmy coś nowego. Chyba to powinno nam przyświecać. Wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku, myślę, że tak powinniśmy to zakończyć, bo wrócimy zdenerwowani
do domów, najemy się za dużo i będzie ciężko spać. Dziękuję bardzo”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Oprócz tego chciałbym życzyć wszystkim pracownikom Starostwa w Białymstoku zdrowych i wesołych Świąt, bo część jest prawosławnych. Szczęśliwego Nowego Roku. Niech się wszystkich darzy.

 

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 21

Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach XXXVI Sesji Rady Powiatu V kadencji.

   Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XXXVI Sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 28 grudnia 2016 roku, o godz. 2118.

 

 

 

   Protokołowała:                                                                                                                    Podpisał:

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

   Żaneta Krajewska                                                                                                       Pan Zenon Żukowski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski -Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-01-2017

Data udostępnienia w BIP: 23-01-2017 14:48

Data modyfikacji informacji: 23-01-2017 14:48