URP Nr IV/25/2015

 

Uchwała Nr IV/25/2015

Rady   Powiatu  Białostockiego

 z dnia 29 stycznia 2015 roku

 

w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego

 

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białostockiego zgodnie z:

 

  1. Załącznikiem  Nr 1 ustalającym Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białostockiego,  który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały,
  2. Załącznikiem Nr 2 ustalającym wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

 

§ 2

 

Objaśnienia przyjętych zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2015 r.

 

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk-Przewodnicząca Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-01-2015

Data udostępnienia w BIP: 13-02-2015 14:46

Data modyfikacji informacji: 13-02-2015 14:46