URP Nr IV/20/2015

 

 

Uchwała Nr IV/ 20/2015

Rady Powiatu Białostockiego

 z dnia 29 stycznia 2015 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w  Łapach

 

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)  oraz  art. 48 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr VIII/67/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach zmienionej uchwałą Nr XXVII/221/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2013 r. w § 1:

 

    1)  pkt 1 otrzymuje brzmienie:

        „1)  Przewodniczący – Antoni Pełkowski”

    2)  w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

        „ b)  przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu:

- Pani Urszula Jabłońska

- Pani Maria Busłowska

- Pan Roman Czepe

- Pan Krzysztof Gołaszewski

- Pan Paweł Kondracki

- Pan Ryszard Łapiński

- Pan Marek Skrypko. ”

§ 2

 

       Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 3

 

       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk-Przewodnicząca Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-01-2015

Data udostępnienia w BIP: 13-02-2015 15:00

Data modyfikacji informacji: 13-02-2015 15:00