URP Nr IV/24/2015

                                                                                                      

           

Uchwała Nr IV/24/2015

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 29 stycznia 2015 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2015

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8  lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dochody budżetu w wysokości       108 970 796 zł, z tego:

- bieżące w wysokości                      100 939 887 zł,

- majątkowe w wysokości                               8 030 909 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1

 

§ 2

 

Wydatki budżetu w wysokości     111 470 796 zł, z tego:

- bieżące w wysokości                   91 856 075 zł,

- majątkowe w wysokości                         19 614 721 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2

 

§ 3

 

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości       - 1 000 000 zł,
 2. celową w wysokości       - 2 750 000 zł,

z przeznaczeniem na:

 1. wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym  w kwocie     -   228 000 zł,
 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach – 1 772 000 zł,
 3. wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie                           -     750 000 zł.

 

§ 4

 

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2 500 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2 500 000 zł.               

 

§ 6

 

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 483 420 zł  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu  w wysokości 1 983 420 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

 

§ 7

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  -  w kwocie 2 000 000 zł,
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   -  w kwocie 2 500 000 zł.

 

§ 8

 

Ustala się dochody w kwocie 200 000 zł i wydatki w kwocie 200 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

 

§ 9

 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zgodnie z Załącznikiem  nr 6.

§ 10

 

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:  

- przychody                               1 733 600 zł,

- koszty i inne obciążenia              1 905 058 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

 

§ 11

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu             - w kwocie 2 000 000 zł;
  2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu              -  w kwocie 2 500 000 zł

 

 1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach grupy wydatków na wynagrodzenia i pochodne - z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami,
 4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 

§ 12

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk-Przewodnicząca Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-01-2015

Data udostępnienia w BIP: 13-02-2015 14:40

Data modyfikacji informacji: 13-02-2015 14:40