URP Nr IV/23/2015

                        

UCHWAŁA Nr IV/23/2015

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 29 stycznia 2015 roku

 

w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego

 

         Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 709) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Radnym Powiatu Białostockiego, w związku z wykonywaniem mandatu, ustala się miesięczne diety w następującej wysokości kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe:

 

1) Przewodniczący Rady i nieetatowi Członkowie Zarządu         - 128 %,

2) Wiceprzewodniczący Rady                                                -  87 %,

3) Przewodniczący Komisji                                           -  87 %,

4) Wiceprzewodniczący Komisji                                        -  75 %,

5) Radni                                                                   -  67 %.

 

§ 2

W przypadku łączenia przez Radnych kilku funkcji przysługuje jedna – wyższa dieta.

§ 3

Potrąca się za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Radnych na posiedzeniach:

  1. Rady Powiatu – 10% diety za każdą nieobecność,
  2. Komisji Stałych Rady Powiatu – 10% diety za każdą  nieobecność, nie więcej niż 20% miesięcznie.

§ 4

Za nieobecność usprawiedliwioną uważa się nieobecność spowodowaną wykonywaniem czynności na rzecz Powiatu oraz nieobecność Radnego udokumentowaną zwolnieniem lekarskim  lub  wynikającą z innych przypadków losowych.

 

§ 5

Usprawiedliwienie nieobecności należy do kompetencji Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczących Rady - odnośnie Sesji Rady oraz Przewodniczących Komisji - odnośnie posiedzeń Komisji.

§ 6

Brak formalnego członkostwa w co najmniej dwu Komisjach Stałych jest równoznaczny z nieusprawiedliwioną nieobecnością na dwóch posiedzeniach i skutkuje potrąceniem określonym w § 3 pkt 2.

§ 7

Potrącenia, o których mowa w § 3 i § 6 nie dotyczą Przewodniczącego Rady Powiatu oraz członków Zarządu Powiatu.

                                                                   § 8

W przypadku zrzeczenia się mandatu przez Radnego w ciągu miesiąca, dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu sprawowania mandatu w danym miesiącu.

 

§ 9

Wypłaty diet będą dokonywane do 7 dnia następnego miesiąca.

 

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 11

Traci  moc Uchwała Nr  XIII/110/07  Rady  Powiatu  Białostockiego  z  dnia 29 listopada 2007 r.  w sprawie  diet  przysługujących  Radnym  Powiatu  Białostockiego.

 

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 roku.

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk-Przewodnicząca Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-01-2015

Data udostępnienia w BIP: 13-02-2015 14:49

Data modyfikacji informacji: 13-02-2015 14:49