URP Nr XVI/100/2015

Uchwała Nr XVI/100/2015
Rady Powiatu białostockiego

z dnia 3 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

  1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 658 605,88 zł
  2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 647 192,38 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 707 515,50 zł
  2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 839 935,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 i 5 do Uchwały Nr XV/94/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2015 roku, w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015, w zakresie:

- aktualizuje się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 – załącznik Nr 3,

- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w  2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,

  1. Plan (limity) wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 po zmianach stanowi załącznik Nr 3,
  2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4,

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 5.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  1. Plan dochodów ogółem          121 185 216,58 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości      103 334 033,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości  17 851 183,58 zł,

  1. Plan wydatków ogółem         125 651 389,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości        94 611 849,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości  31 039 540,58 zł.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 466 173 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 500 000 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 966 173 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk Przewodnicząca Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-12-2015

Data udostępnienia w BIP: 15-12-2015 07:54

Data modyfikacji informacji: 15-12-2015 07:54