Uchwały Rady Powiatu rok 2015

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XVII w dniu 30 grudnia 2015 r.

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XVI w dniu 3 grudnia 2015 r.

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XV w dniu 29 października 2015 .

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XIV w dniu 22 października 2015 r.

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XIII w dniu 24 września 2015 r.

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XII w dniu 27 sierpnia 2015r.

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XI w dniu 10 lipca 2015r.

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr X w dniu 10 lipca 2015r.

 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr IX w dniu 25.06.2015r.


URP Nr IX/69/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2014 rok

URP Nr IX/70/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2014 rok

URP Nr IX/71/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2014 rok

URP Nr IX/72/2015 w sprawie powierzenia Gminie Łapy opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej

URP Nr IX/73/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015

URP Nr IX/74/2015 w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego

URP Nr IX/75/2015 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr IV w dniu 29.01.2015r.

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2014.

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w  Łapach.

Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2015 roku.

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania delegata Powiatu Białostockiego do Związku Powiatów Polskich.

 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr V w dniu 26.02.2015r.

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015-2020”.

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Uchwała Nr V/30/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2015  rok.

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

Uchwała Nr V/32/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Uchwała Nr V/33/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr V/34/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr V/35/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr V/36/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr V/37/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr V/38/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr V/39/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr VI w dniu 26.03.2015r.

Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.

Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr VII w dniu 23.04.2015r.

Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Białostockiego w Związku  Powiatów Województwa Podlaskiego.

Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2014 r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009 – 2015”.

Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.

Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2015-2017”.

Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia  Domu Dziecka w Krasnem w Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem.

 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr VIII w dniu 28.05.2015r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu.

Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019.

Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin i Poświętne.

Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”.

Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1518B (ul. Wysokie)”.

Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie dokonania darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Czarna Białostocka.

Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.

 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XII w dniu 27.08.2015r.

Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2019.

Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku  zmieniająca uchwałę w  sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnyc w 2015 roku

Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XIII w dniu 24.09.2015r.

Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2019.

Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz

Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1549B przebiegającej na działkach o nr geod. 282/10, 282/11, 282/12, 282/13, 282/14 obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny

Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Suraż prowadzenia i finansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna – Borowskie Gziki – Kowale – Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale”

Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć

Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wasilków

 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XIV w dniu 22.10.2015r.

Uchwała Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2019.

Uchwała Nr XV/91/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XV w dniu 29.10.2015r.

 

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2019.

Uchwała Nr XV/94/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu

Uchwała Nr XV/96/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przebudowy węzła drogowego.

Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego  na kolejny okres

Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Mudzińska

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-02-2015

Data udostępnienia w BIP: 13-02-2015 15:23

Data modyfikacji informacji: 27-01-2016 13:04