URP Nr VIII/58/2015

Uchwała Nr VIII/58/2015

Rady   Powiatu  Białostockiego

 z dnia 28 maja 2015 roku

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2019

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 532), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

 

§ 1. Uchwalić Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

 

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

 

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

 

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2.

 

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/225/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego z późniejszymi zmianami.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

Podpisała:

Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Grycuk-Przewodnicząca Rady

Opublikował: Katarzyna Anuszkiewicz

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-05-2015

Data udostępnienia w BIP: 08-06-2015 14:47

Data modyfikacji informacji: 08-06-2015 14:47