Protokół nr LXV/2018 z dnia 25 października 2018 r.

                                                                                 

                                                                                                               Protokół nr LXV /2018

                                                                             z obrad LXV sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

                                                                                                      w dniu 25 października 2018 r.

                                                                                               w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady LXV sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 25 października 2018 roku o godzinie 1030 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach LXV sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Hania Nikitiuk - Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Elżbieta Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury,
 • Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK,
 • Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
 • Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
 • Pani Urszula Sosnowska –Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku,
 • Pani Dorota Kolenda – Dyrektor PUP,
 • Pani Joanna Micota – Samodzielne stanowisko ds. transportu zbiorowego,
 • Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor PODGiK,
 • Pani Anna Matląg - Dyrektor ZS w Czarnej Białostockiej,
 • Pani Dorota Kondratiuk - Dyrektor ZSM w Łapach,
 • Pani Dorota Burak - Dyrektor ZS w Michałowie,
 • Pan Dariusz Wincenciak - Dyrektor I LO w Łapach,
 • Pan Krzysztof Dobkowski - Dyrektor CKP w Łapach,
 • Pani Urszula Łapińska - Dyrektor SP ZOZ w Łapach,
 • Pani Beata Sikora – Główna Księgowa w SP ZOZ w Łapach,
 • Pani Małgorzata Helena Łuczaj - Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach,
 • Pani Anna Małgorzata Sawicka – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku,
 • Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego,
 • Pan Bogdan Zdanowicz – Wójt Dobrzyniewa Dużego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 24 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach LXV sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Danuta Maria Bagińska, Pani Bożena Bieryło, Pani Maria Busłowska, Pan Antoni Bogdan, Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den, Pan Jan Gradkowski, Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pani Barbara Grabowska, Pani Anna Grycuk, Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski, Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pan Marek Skrypko, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

 

Nieobecni byli: Pan Jan Kaczan (Członek Zarządu), Pani Sylwia Rząca (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Henryk Suchocki (nieobecność usprawiedliwiona).

 

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałabym zgłosić zmianę do proponowanego porządku obrad. Konkretnie do punktu 5 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ w tym punkcie będzie omawiana kwestia związana z wpisaniem do WPF-u kwot związanych z realizacją zadania wykonywanego w ramach „BOF”, tzn. ścieżki rowerowej w Gminie Juchnowiec Kościelny. Chciałabym przesunąć to na miejsce punktu 10, ponieważ Pan Przewodniczący zaprosił Pana Wójta Krzysztofa Marcinowicza na sesję, a Pan Wójt akurat jest na debacie w „Obiektywie” i chciałby się na ten temat wypowiedzieć, skorzystać z zaproszenia Pana Przewodniczącego. Dlatego proszę o przesunięcie omawianego punktu”. 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tak, osobiście zaprosiłem Pana Wójta telefonicznie, a wiedziałem, że ma też w innej formie zaproszenie, ale chciałem być pewien, że będzie uczestniczył w naszej sesji. Czy są jeszcze inne propozycje zmian w porządku obrad?”

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Tu jest prośba Dyrektorów, którzy pracują o przyspieszenie ich punktu, aby była na początku sesji”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „To może zamienić?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że Pani wniosek ulega zmianie?”

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Tak”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czyli punkt 5 będzie punktem 10, a punkt 10 będzie 5”.

Innych zmian nie zgłoszono, wobec czego Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad zmianami w porządku obrad.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymujących się” zamieniła punkty porządku obrad, punkt 5 na punkt 10,
a punkt 10 na punkt 5. 

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad wraz ze zmianą:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 5. Przyjęcie Informacji o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania
  w jednostkach prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym 2017/2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.
 7. Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  na lata 2018 - 2033.
 11. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Powiatu Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Przyjęcie protokołu z obrad LXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad LXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym informację Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady (zał. nr 4).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tradycyjnie w formie pisemnej informacja została przedstawiona Państwu. Tym razem żadnego komentarza nie będzie. Proszę o pytania szczególnie do naszych Dyrektorów, czy do Członków Zarządu, na pytania odpowiemy. Dziękuję”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie dotyczące punktu VI, punkt 8: „Podjęto uchwałę w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018”. Czy można wiedzieć jak zostały podzielone?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jeżeli Państwo chcecie dokładnie wiedzieć na co poszły środki, bo to uchwałą Zarządu było podjęte, to muszę iść na górę i wziąć tę uchwałę, aby dokładnie Państwu przekazać. Tam niewielkie środki z rezerwy zostały przesuwane zgodnie z kompetencją Zarządu”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Tu jest, że ta rezerwa została podzielona”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie. Sam tytuł uchwały, jako podział rezerw, chodzi tylko o merytoryczną nazwę. Natomiast samą rezerwę Państwo dzielicie w projekcie budżetu. W styczniu, jak był uchwalany budżet, to wtedy Państwo podzieliliście rezerwy i przyznaliście rezerwę dla Zarządu, którą w trakcie roku Zarząd dysponuje. Tę rezerwę można w ten, czy w inny sposób przenosić między działami. Tam nie była duża kwota, jak gdyby zdjęta z tej rezerwy, przesunięta na bieżące potrzeby w powiecie. Jeżeli trzeba dokładnie, to muszę iść po tę uchwałę”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „To poproszę tylko odpowiedz jaki to był rząd wielkości kwoty? Na co zostało przesunięte?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Może Pani wyjaśni  w sprawach różnych?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Poproszę o minutę, zaraz przyniosę uchwałę”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo proszę”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „W punkcie V, punkt 1: „Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości „Nagrody Starosty Białostockiego” nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku 2018”. Chciałbym wiedzieć, czy ta nagroda jest co roku? Ilu nauczycieli obejmuje? W protokole z Zarządu widziałem, że nagroda została wręczona w kwocie 2 000 zł.”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, pierwsza rzecz – to jest mocno sformalizowane, jest specjalna komisja, że nawet Starosta nie ma tu nic do powiedzenia. Zarządzeniem powołana komisja, Związki Zawodowe tam uczestniczą, kwotę 2 000 zł otrzymali 5 nauczycieli z naszych szkół. Komisja wytypowała 5 nauczycieli, wcześniej Dyrektorzy zgłaszali kandydatów i w dniu edukacji uroczyście została im wręczona nagroda Starosty Powiatu Białostockiego”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Wracamy do odpowiedzi w sprawie rezerw”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Ogólna rezerwa wynosiła 164 000 zł. 5 000 zł zostało przeniesione z rezerwy ogólnej na dział 70005 – czyli gospodarka gruntami i nieruchomościami. Tam były potrzebne środki na wnioski do sądu o podział gruntów. Także tylko 5 000 zł zostało przeniesione”.  

 

Innych pytań nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację do wiadomości.

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2018 rok, co stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018, przedstawił:

 1. Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 2. Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2018 roku.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LXV/451/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018
(zał. nr 6).

 

Ad 5. Przyjęcie Informacji o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w jednostkach prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym 2017/2018.

„Informacja o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w jednostkach prowadzonych przez powiat białostocki w roku szkolnym 2017/2018” (zał. nr 7), została wysłana Radnym w formie papierowej wraz z zaproszeniem na LXV Sesję RPB.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym „Informację o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w jednostkach prowadzonych przez powiat białostocki w roku szkolnym 2017/2018” w formie prezentacji multimedialnej, co stanowi zał. nr 8 do protokołu.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Pani Dorota Burak – Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie: „Zanim prezentacja, to w imieniu wszystkich Dyrektorów, ponieważ najprawdopodobniej jest to nasza ostatnia wspólna sesja w tym składzie, pragnę bardzo serdecznie podziękować dla Pana Starosty, dla wszystkich Państwa Radnych za 4-letnią współpracę. Było nam niezmiernie miło współpracować z Państwem, z niektórymi spotkamy się jeszcze w następnej kadencji, a z niektórymi nie będziemy mieć już tej przyjemności. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozumienie potrzeb, wsparcie i życzymy samych sukcesów w dalszych Państwa poczynaniach w życiu osobistym i zawodowym”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo, to jest taka niespodzianka, myślę, że bardzo przyjemna. Te kwiaty są wszystkich Radnych”.

 

Pani Dorota Burak – Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie przedstawiła zebranym prezentację multimedialną, co stanowi zał. nr 9 do protokołu.

 

Pani Dorota Burak – Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie: „Korzystając z okazji, chcę zaprosić Państwa na uroczystość, którą organizujemy wspólnie ze Szkołą Podstawową i chyba zaproszenie do pana Starosty dotarło, natomiast jeżeli ktoś chciałby uczestniczyć w naszej uroczystości 9 listopada, bo szkoła 11 listopada nie pracuje, to zapraszamy do Szkoły Podstawowej organizujemy wspólnie takie święto Odzyskania niepodległości. Dziękuję bardzo”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Pani Dorota Kondratiuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarneckiego w Łapach: „Przed swoją prezentacją, chciałabym wszystkim Państwu ze Starostwa Powiatowego bardzo serdecznie podziękować. Co prawda najkrócej pełnię funkcję Dyrektora w powiecie białostockim, od 2016 roku, ale bardzo chciałabym podziękować za wszystko, co mogłam zrealizować w ciągu czasu swej pracy, ponieważ udało się nam wejść do wielkiego projektu integrowanego. Wczoraj w ramach tego projektu otworzyliśmy dwie nowe pracownie. Teraz chciałabym troszeczkę na wesoło i może trochę w taki ciepły sposób przedstawić to, co w naszej szkole się działo w minionym roku szkolnym”.  

 

Pani Dorota Kondratiuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarneckiego w Łapach przedstawiła zebranym prezentację multimedialną, co stanowi zał. nr 10 do protokołu.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Pani Anna Matląg – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej przedstawiła zebranym prezentację multimedialną, co stanowi zał. nr 11 do protokołu.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Pan Dariusz Wincenciak – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach przedstawił zebranym prezentację multimedialną, co stanowi zał. nr 12 do protokołu.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Pan Krzysztof Dobkowski - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach przedstawił zebranym prezentację multimedialną, co stanowi zał. nr 13 do protokołu.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Pani Anna Małgorzata Sawicka – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku: „Państwo w informacji statystykę macie podaną co do ilości diagnoz logopedycznych, psychologicznych, czy pedagogicznych, lekarskich stanowiących 2 771. Dopowiem jeszcze, że wydaliśmy w poprzednim roku 860 opinii o pomocy psychologiczno – pedagogicznej, o dostosowaniu wymagań, o specyficznych trudnościach
w uczeniu się i w tym 54 opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W ramach zespołu orzekającego, oprócz tych opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydaliśmy również 170 orzeczeń. W ramach zespołu wydaliśmy ponad 200 takich dokumentów i to jest wzrost ponad 100 %, a zwłaszcza zwiększa się liczba dzieci z autyzmem i zespołem aspergera. Być może jest to spowodowane większymi kompetencjami diagnostycznymi jak i lekarskimi, podstawą też jest diagnoza psychiatryczna w tej chorobie. W związku z powyższym takim osiągnięciem poradni dzięki Zarządowi, Panu Staroście Powiatu Białostockiego umożliwiono nam zakup testu ADOS-2, który nazywany jest „złotym środkiem”  w diagnozie autyzmu. Chwalę się tym przed Państwem dlatego, że dopiero w tym roku badamy się tym testem, jest to bardzo czasochłonne badanie, ale jesteśmy jedyną placówką w Białymstoku, śmiem twierdzić, że może jedną w województwie. Jeżeli chodzi o pomoc udzieloną w terenie, więc też trochę statystyki, której Państwo w informacji nie macie – odbyło się 175 spotkań, udzielono 379 porad. Pomocą objęto 2 933 osoby, w tym 415 nauczycieli, 260 rodziców, 2 252 uczniów oraz 6 pracowników niepedagogicznych. W terenie, najczęściej, jeżeli chodzi o uczniów to realizowaliśmy zajęcia z aktywizacji zawodowej, dotyczące stresu, bezpieczeństwa w internecie, komunikacja, komunikacja w grupie, sposobów i technik uczenia się. Był to chyba najbardziej oblegany temat w minionym roku, zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa. Jeżeli chodzi o treningi, warsztaty i prelekcje dla nauczycieli, rodziców i wychowawców, wprowadziliśmy szkołę dla dobrych rodziców, bo to są długofalowe szkolenia, szkolenia dla rad pedagogicznych. Głównie cieszyły się powodzeniem tematy tj.: sposoby pracy z uczniem z zespołem aspergera, zespołem nadpobudliwości ruchowej, psychoruchowej, z trudnymi prowokującymi zachowaniami uczniów, a także trudne rozmowy sukces – spotkania, zrozumieć siebie nawzajem, rozwój psychoseksualny u dzieci i młodzieży normy i zaburzenie, wychowanie do wartości. Zorganizowaliśmy też tu przy wsparciu Starostwa Powiatowego. Dziękuje dla Pani Sekretarz, która „nieba nam uchyliła”, że nauczyciele z powiatu białostockiego mogli uczestniczyć w szkoleniu dot. zagrożeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych i procedur postępowania, które obyły się w Starostwie. Organizowaliśmy szkolenia z zakresu agresji, przemocy rówieśniczej, a ponieważ mieliśmy koordynatora do spraw wdrażania narzędzi diagnostycznych „TROSKA”, więc przeszkoliliśmy innych pracowników poradni. Jeżeli jeszcze chodzi o inne dokonania poradni, to tak jak już Pani Dyrektor wspomniała przy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej działa wiodący Ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczy w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia rodzin „za życiem”. Opieką objęto tak, jak już Pani Dyrektor mówiła 58 dzieci. Chcę powiedzieć, że to jest bardzo potężne zadanie, ale ewaluacja półroczna wskazuje, że to zadanie miało sens dlatego, że możemy pełniej udzielać dzieciom i rodzicom wymagającym wspomagania rozwoju u małego dziecka, które są zagrożone, niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych. Chociaż oczywiście trafiają do nas dzieci, 3 lub 4 miesięczne, które najbardziej potrzebują na początku rehabilitacji ruchowej. Ten ośrodek nam to umożliwia, środki zgromadzone w tym ośrodku te działania nam umożliwiają. Nie moglibyśmy pomagać w zakresie rehabilitacji ruchowej, tym małym dzieciom, gdyby nie zadania ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, czyli tej ustawy „za życiem”. Ma ona sens, rodzice z świadczonych usług są zadowoleni. Tym bardziej, że realizację zadań z ośrodka realizujemy w poradni, ale też po za poradnią, np. w przedszkolu w Łapach, Michałowie, czy Czarnej Białostockiej. Dzięki przychylności Pana Starosty i Zarządu Powiatu Białostockiego, Pani Dyrektor, w tej chwili trwa adaptacja pomieszczeń po dawnym rentgenie w Poradni na ul. Słonimskiej. W tym celu chcemy też wygospodarować dużą salę do zajęć rehabilitacyjnych, ruchowych, integracji ruchowej i żeby te dzieci miały lepsze warunki. Salę „doświadczenia świata” na którą jeszcze nie mamy pieniędzy, ale będziemy o nie prosić. Dziękuję również Radnym z Gminy Choroszcz, że od wielu lat, odkąd jestem Dyrektorem w Gminie Choroszcz, dzięki Zarządowi i Radnym Gminy Choroszcz   realizowany jest program „Zdrowy rozwój, dobry start”. W ramach tego programu wszystkie dzieci z klas I mogą być przebadane pod kątem profilaktyki słuchu, wzroku i wad postawy. Współpraca ta bardzo dobrze się nam układa i bardzo za nią dziękuję. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za to, że Państwo wspierają nasza Poradnię i prosimy o dalsze wspieranie”.

  Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Chciałabym Panią Dyrektor zapytać właśnie o ten program „zdrowy rozwój – dobry start”. Jaki jest koszt udziału szkoły w takim programie?”

Pani Anna Małgorzata Sawicka – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku: „W zależności od ilości dzieci. To jest zwykła kalkulacja, to jest 3 dzieci, badanie trwa co 20 minut jeżeli chodzi o słuch i wzrok. 5 dzieci przyjmowanych na godzinę pod kątem oceny wad postawy. To wszystko zależy od ilości dzieci, np. w Choroszczy w tym roku było zaplanowanych 85 dzieci z I klasy i to kosztowało 5 300 zł. Choroszcz również pomaga nam w doposażeniu, zakupie sprzętów, testów, bo część osób prowadzących badania otrzymuje wynagrodzenia, ale też poradnia może zakupić tonery, papier, testy.  W tym roku było to 5 300 zł na 85 dzieci”.

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Rozumiem. Czyli na 30, czy 35 dzieci byłoby odpowiednio taniej?”

Pani Anna Małgorzata Sawicka – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku: „Tak”.

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy te badania odbywają się na terenie poradni?”

Pani Anna Małgorzata Sawicka – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku: „Nie, na terenie szkół”.

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „To super. Dziękuję bardzo. Jestem bardzo zainteresowana”.

Pani Anna Małgorzata Sawicka – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku: „Bardzo zapraszamy Pani Dyrektor do współpracy w tym zakresie też”.

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Korzystając z okazji to chciałabym Pani Dyrektor bardzo podziękować za współpracę, bo naprawdę współpraca z Poradnią odbywa się wzorcowo. Jestem bardzo zobowiązana za wiele rad, które Pani Dyrektor udzieliła w trakcie wzajemnych kontaktów. Nie tylko za badania dzieci o które wnioskujemy odbywają się bardzo systematycznie i bardzo dogłębnie, czasem wiele podpowiedzi jest bardzo cennych, za które bardzo serdecznie dziękuję”.

Pani Anna Małgorzata Sawicka – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku: „Bardzo dziękuję za dobre słowa”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Pani Małgorzata Helena Łuczaj – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach przedstawiła zebranym prezentację multimedialną, co stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Dyrektor o ile zatrudnienie nauczycieli, tak jak tu statystki pokazują spadło, oczywiście w kontekście spadku ilości uczniów, o tyle właśnie zatrudnienie administracyjne nie spadło, a nawet mieliśmy tu przykład, że tam nowy piec i obsługa mniej jest potrzebna. Czy było to analizowane? Czy konieczna jest taka obsługa, zatrudnienie w takiej wysokości?”

 Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Powiem tak, co roku w miarę możliwości zmniejszaliśmy etaty. Jeżeli ludzie odchodzą na emerytury, to blokujemy te etaty, próbujemy ograniczać zatrudnienie. Natomiast muszą być sprzątaczki, a zatrudnienie nauczycieli zależy od ilości oddziałów w szkole. Każdy oddział to około 2 etapów nauczyciela. Administracja i obsługa pracuje niezależnie od tego, czy dzieci jest więcej czy mniej. Sprzątaczki muszą być, obsługa finansowa musi być zapewniona, a także w internacie opieka też musi być zapewniona, więc analizujemy etaty co roku, przy zatwierdzeniu arkuszy organizacji pracy szkół i placówek, aby szkoła, czy placów miała funkcjonować, to te minimum zatrudnienia musi być zabezpieczone. Akurat w tym roku nie ma zmniejszenia tych etatów, ale być może w przyszłym roku jeszcze raz prześledzimy i jeżeli będzie taka możliwość, bo to analizujemy razem z Dyrektorami
w którym zakresie możemy z etatu zrezygnować. W tym roku nie było możliwości zmniejszenia etatów”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „A tak bardziej ogólnie, Pani Dyrektor? Jeśli chodzi o tę sytuację, która już trwa, któryś już rok jest spadek ilości uczniów. Można powiedzieć, że są piękne szkoły, tak jak tu prezentacje przedstawiają, pięknie doinwestowane i zadbane. Jaka przyszłość czeka te szkoły? Czy widzi Pani jakąś szansę na przełamanie tego?”

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Przyszły rok mamy taki, myślę, że bardzo dobry, bo do nas wejdą dwa roczniki. Wychodzi ostatnia klasa gimnazjum i I klasa VIII klasowej nowej szkoły, po reformie. Myślę, że w następnym roku będzie lepszy nabór. Dalej wzmacniamy promocję szkół wśród gimnazjum, teraz szkół podstawowych, żeby zachęci tę młodzież do naszych szkół. Różnie to bywa, różnie się to układa. Część niestety wybiera szkoły w Białymstoku. To jest taka bolączka wszystkich powiatów około grodzkich, gdzie blisko jest duże miasto i młodzież ucieka. Robimy co możemy z Dyrektorami, aby zachęcić i aby ci uczniowie, jak najwięcej zostawali na miejscu. Myślę, że w przyszłym rok, od września będzie większe zasilenie, a dalej promocja, promocja wśród młodzieży”.

 

Innych pytań nie zgłoszono.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy również Pani Marciszewskiej za prowadzenie całego punktu”.

 

Rada Powiatu ww. informacje przyjęła do wiadomości.

 

O godz. 12:18 ogłoszono 15 minut przerwy.

O godz. 12:35 wznowiono obrady.

 

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka, co stanowi zał. nr 15 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka, przedstawił:

 1. Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LXV/452/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka, (zał. nr 16).

 

Ad 7. Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2019 rok.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym Radnym informację Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2019 rok, co stanowi zał. nr 17 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informacje do wiadomości.

 

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach przedstawiła zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, co stanowi zał. nr 18 do protokołu.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pani Dyrektor, takie przyszłościowe. Jeżeli chodzi o te nowe działalności, które były tam zawsze wykazywane, przewidywalne, to jakie są perspektywy, jeżeli chodzi o konkursy na to? Tam  jest w opisie, to prawdopodobnie w niektórych branżach, tych usług medycznych nie będzie chyba w ogóle nowych, tylko zapowiedziane jest, że chyba będą przedłużane obecnie zawarte kontrakty. Czy planuje Pani coś, że coś się wydarzy, że będziemy na te prognozowane nasze działalności, czy będą jakieś kontrakty, może są jakieś szanse na to, że dostaniemy dodatkowe pieniądze?” 

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „Jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, to tutaj naprawdę jest ciężko przewidzieć. Na specjalistkę na razie umowy są przedłużone do końca grudnia 2019 roku, ale Narodowy Fundusz Zdrowia w między czasie ogłasza konkursy. Takie drobne, na niektóre powiaty. Chociaż ostatnio ogłosił i od razu unieważnił. To wszystko zależy od tego, jak Narodowy Fundusz się zachowuje i postępuje. Na razie tak jak mówię, umowy są przedłużone, ale konkursy też się pojawiają w między czasie, więc trudno przewidzieć. Wspomniałam tu w Programie Naprawczym o takim pomyśle na gabinety konsultacyjne. Zawsze stałam na stanowisku, że płatnikiem jest Fundusz, natomiast samorząd jest bardziej od infrastruktury. Tutaj nie mamy wyjścia i ten pomysł jest taki, że takie gabinety konsultacyjne, żeby wręcz pokazać Funduszowi, że jednak są potrzeby wśród mieszkańców, tylko że takie usługi musiałby być finansowane. Na razie zwróciliśmy się do gminy z prośbą o rozważenie tematu utworzenia takich gabinetów konsultacyjnych, np. Kardiologii i diabetologii. Jeżeli otrzymalibyśmy finansowanie to wtedy przyjmujemy tych pacjentów i tym bardziej pokazujemy Funduszowi w ten sposób, że te potrzeby jednak są. Nie do końca możemy argumentować, że jednak Łapy to nie Białystok i potrzebujemy tych poradni specjalistycznych, chociażby po to, aby kontrolować pacjentów po hospitalizacjach. Na razie nie mamy takich możliwości”.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeżeli chodzi o te gabinety konsultacyjne, to każdorazowo gmina musi napisać swój własny program, tak?”

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „Nie”.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Jak to będzie? Aby oni mogli te pieniądze wydać, bo przy różnych takich profilaktykach to jest taka możliwość, tylko trzeba napisać program, zaakceptować go itd. Czy to już będzie robić szpital?”

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „To jest już zupełnie co innego. To są świadczenia zdrowotne. Pan mówi o tych programach profilaktycznych i zdrowotnych. To są po prostu świadczenia zdrowotne, czyli pacjent przychodzi tak samo jakby przychodził do poradni, tylko że nie płaci Fundusz szpitalowi za tę usługę, tylko np. gmina”.

 Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Tak, tylko czy gmina może zapłacić za takie coś?”

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „Tak, ustawa już to dawno przewiduje, że samorządy mogą finansować świadczenia zdrowotne”.

 Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Dobrze, dziękuję”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Dyrektor, proszę powiedzieć za co jest te odszkodowanie, 888 000 zł? Czy ubezpieczenia z tego tytułu nie było?”

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „Te 888 000 zł, to już kilkakrotnie mówiliśmy na Radzie Powiatu, to był błąd w sztuce, błąd medyczny. Dostaliśmy wyrok wskazujący z Sądu, dostaliśmy częściowy zwrot z firmy ubezpieczeniowej, bo szpital był ubezpieczony, ale nie na aż takie roszczenia. Też w tej chwili już wystąpiliśmy do lekarza, który przyczynił się do tego błędu, ale to sprawa sądowa, więc jeszcze trochę to potrwa”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Jaka była suma i jakie było świadczenie z firmy ubezpieczeniowej?”

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „Około 400 000 zł”.

Innych pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 17 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LXV/453/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, (zał. nr 19 ).

 

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów.

Pani Joanna Micota – Samodzielne stanowisko ds. transportu zbiorowego przedstawiła zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów, co stanowi zał. nr 20 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów, przedstawił:

 1. Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr LXV/454/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów, (zał. nr 21 ).

 

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2033.

         Pan Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, zmiana w WPF-ie dotyczy ciągu pieszo - rowerowego w Gminie Juchnowiec Kościelny. Jak Państwo sobie przypominają z mojej strony była deklaracja, że po otwarciu ofert przetargowych nastąpi spotkanie między PZD, mną, a Wójtem Panem Marcinowiczem i zastanowimy się co dalej. Z notatki służbowej, którą Państwo otrzymaliście na komisji, wynika (takie zdanie jest aktualne Zarządu), że w przyszłym roku należałoby zwiększyć zadanie inwestycyjne w WPF-ie i rozstrzygnąć ten przetarg. Jesteśmy przekonani, że w następnym roku ceny nie spadną. Jedynie w przyszłym roku należałoby tę inwestycje zrobić, żeby rozliczyć cały tzw. „BOF” i uzyskać Białystok, gminy ościenne, kwotę dofinansowania w granicach chyba 100 000 000 zł, 2020 r., pierwszy kwartał, pierwsze półrocze pozostaje na ostateczne rozliczenie tej inwestycji. Zdaniem PZD i inwestora zastępczego, jakim jest gmina, nie ma takiej możliwości, żeby rozpocząć proces projektowania w wersji tzw. o „odchudzonej” i skończyć go na takim etapie, pozwoleniem na budowę, żeby można było jeszcze jakąś wersję „odchudzoną” zrealizować. Dlatego też wniosek Zarządu jest do Wysokiej Rady, aby zmienić w tym zakresie Wieloletnią Prognozę Finansową. Wychodzimy też z takiego założenia, że można teraz nic nie zrobić, natomiast odkładanie na przyszłość tego tematu jest to działanie nierozsądne, a być może szkodliwe. Może się okazać, że z tego powodu ta inwestycja jeśli będzie niezrealizowana, to może przepaść dofinansowanie na wszystkie inne inwestycje, na które już w dużej mierze są zrealizowane, bądź realizowane. Uważamy, że wniosek Zarządu o zmianę WPF-u na przyszły rok jest uzasadniony. Dziękuję”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033, co stanowi zał. nr 22 do protokołu.

 

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, do tego co Pan Starosta już powiedział, chciałbym dodać jedną rzecz. Rada Gminy Juchnowiec Kościelny ze swej strony 50 % dodatkowe już dołożyła. Znalazło się to w WPF-ie Gminy Juchnowiec Kościelny i bardzo proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały co pozwoli poprawić w bardzo mocnym stopniu bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny. Serdecznie o to proszę”.  

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, mam kilka pytań. Szanowny Panie Wójcie, nie wiem czy Pan pamięta jakie było Pana zobowiązanie kilka sesji wstecz? Mianowicie, że Pana dążenie w sprawie wykonania tej inwestycji nie będzie zwiększało środków zaplanowanych w budżecie powiatu. Czy Pan pamięta o takiej sytuacji?”

 

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego: „Tak, jak najbardziej pamiętam tę rozmowę. Rozmawialiśmy na ten temat, że zorganizujemy jeszcze jeden przetarg z nadzieją, że te ceny spadną. Te ceny spadły, jak widać po wynikach przetargu, natomiast tak jak Pan Starosta mówił, to co jest w notatce służbowej, ze oceniając rynek jaki będzie w przyszłym roku, możliwości ewentualnego przeprojektowania to jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest jednak zwiększenie tych środków ze strony gminy, jak i ze strony powiatu”. 

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, dlaczego te pytania w ogóle mam chęć zadać? W związku z tym, że to gmina jest inwestorem tego przedsięwzięcia. Powiat jedynie pomaga w tym. Dlatego też mam następne pytanie. Dlaczego po mimo sugestii o których Pan wiedział, na temat przeprojektowania ścieżki pieszo – rowerowej, nie podjął Pan żadnych czynności? A wręcz odwrotnie, Pan się w tym temacie utwierdził. Czy może Pan odpowiedzieć dlaczego?”

 

 Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego: „Proszę Państwa, jeżeli chodzi o projektowanie ścieżki rowerowej, proszę zwrócić uwagę kiedy zaczęliśmy projektowanie, a kiedy skończyliśmy. Jeżeli byśmy przystąpili znowu do projektowania, to efekt mógłby być taki, że nie wyrobilibyśmy się ani z przetargiem, ani z nowym projektem co zagrażałoby całemu projektowi i pozostałym gminom”. 

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Z tym, że ta sugestia była już jakieś półtora roku temu, ale dziękuję”.

 

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego: „Jeśli można Panie Przewodniczący, to proszę zwrócić uwagę od którego momentu zaczęliśmy projektować, a kiedy dostaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę”.

 

Pan Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, chciałbym uzupełnić wypowiedź Pana Wójta. Swego czasu, na tej sali chyba mówiłem, a może na pewno, a chcę Państwu przypomnieć, że rok, może półtora roku temu, kiedy pozwolenie na budowę było mieliśmy Juchnowcu spotkanie na którym byłem z Panią Jasińską z projektantem na temat możliwości zmiany częściowej dokumentacji w kierunku tzw. odchudzenia. Projektant po analizie stwierdził jasno, że on nie widzi możliwości, ażeby w tej dokumentacji dokonywać jakichkolwiek zmian w zaproponowanej trasie, czy w technologii wykonania robót. Wynikało to z badan geologicznych, z koniecznością wymiany gruntu, czy cokolwiek, gdzie jasno stwierdził, że nie zgodzi się, ażeby zmienić pewne parametry tej ścieżki”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam jeszcze jedno pytanie do Pana Wójta. W naszym budżecie nie znalazły się jeszcze pieniądze na współuczestnictwo w projekcie drogi Solniczki – Wojszki.  Dlaczego się tak stało? Pan się do tego zobowiązał”.

 

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego: „Cały czas to podtrzymuję. Jeżeli będzie odpowiednia kwota, która mamy wprowadzić to podejmiemy taką decyzję. Moje stanowisko jest niezmienne. Mówiłem już wielokrotnie do inwestycji na drogach powiatowych jak najbardziej dokładamy się i Rada, ta która jest i ta która będzie na pewno będzie zainteresowana, aby dołożyć do każdej inwestycji na drogach powiatowych w Gminie Juchnowiec Kościelny w formie 50%”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam jeszcze pytanie do Pana Dyrektora Jędrzejewskiego. Czy nieznana jest kwota dotycząca projektowania tej drogi?”

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Szanowni Państwo, co do dokumentacji projektowej na dzisiaj kwota jest znana. Nie jest znana kwota wartości budowlanych”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pytanie dotyczyło tylko i wyłącznie projektu. Znana jest kwota Panie Wójcie, ale zostawmy to już”.

 

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego: „Panie Przewodniczący, jeżeli wpłynie do nas informacja, że proszę uwzględnić środki finansowe w takiej i takiej wysokości, na to i na to, to wtedy możemy podjąć uchwałę”.  

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję”.

 

Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałabym Państwo bardzo serdecznie podziękować na początku za nasze drogi, które akurat w Juchnowcu powstają: Hołówki Duże, Horodniany. Powstała inwestycja ponad podziałami za które bardzo, bardzo serdecznie dziękuje. Chciałabym jeszcze bardzo serdecznie porosić o poparcie teraz naszej ścieżki. Naprawdę tyle lat współpracujemy razem, taka fajna inwestycja powstała. To dla naszego wspólnego dobra. Serdecznie proszę o oddanie głosu w tej sprawie. Dziękuję”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Boleje nad tym, że tak dawno mówiło się o zmianie parametrów tej ścieżki i jeśli ten projektant nie umie przeprojektować to nie wzięło się innego projektanta do projektowania lub tego, kto przygotowywał założenia projektu. Ścieżka nie wątpliwie jest potrzebna, natomiast wydawanie takich pieniędzy tylko z tego względu, że się nie zrobiło tego projektu jest w pewnym sensie nieuzasadnione. Stoimy pod ścianą, będzie to trudny wybór i za proces przygotowywania i dochodzenia do realizacji tej inwestycji chciałbym wyrazić krytyczną opinię w stosunku do Zarządu i do tych którzy odpowiadają za przygotowanie dokumentacji i za to, że musimy aż takie pieniądze wydatkować na tę ścieżkę”.

 

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam szczegółowe pytanie chyba do Pana Dyrektora. W jakiej wysokości dotacja w umowie „BOF-u” była przewidziana na tę inwestycje? Poproszę kwotowo i procentowo”.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, w tej chwili nie pamiętam w jakiej wysokości kwota jest w ramach „Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” przewidziana na współfinansowanie tego przedsięwzięcia”.

 

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Procentowo też Pan nie pamięta?”

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Procentowo miało być pierwotnie 85%”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję i z tego co Pan powiedział to już bardzo łatwo wyliczyć. Mianowicie, biorąc obecną kwotę, którą dotujemy, odejmując od kwoty przetargu, to wychodzi, że dotacja w wysokości ponad 3 000 000 zł. Czyli z matematyki bardzo łatwo wynika, że cała inwestycja miała kosztować około 3 600 000 zł. Nie wiem kiedy zaczynaliście te projektowanie i założenia do projektu, kosztorys, ale jeśli w tej chwili jest to 5 razy więcej, to ktoś na pewno popełnił kardynalny błąd. Chyba nikt nam nie udowodni w tej chwili, że tak wzrosły koszty o te 500%. Proszę Pana Dyrektora o ustosunkowanie się do tego, bo chyba był przy tym kosztorysowaniu itd.”.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, kosztorys inwestorski powstawał około roku 2015 -2016. Takie dane zostały przekazane o biura „Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”. Jeśli dobrze pamiętam, to na pewno nie bezpośrednio z PZD, tylko z inwestorem, beneficjentem jest Gmina Juchnowiec Kościelny i patrząc na ówczesne ceny, ceny czynników produkcji, kwota nie wiem, czy 3 600 000 zł o których Pan wspomniał zabezpieczyłaby to przedsięwzięcie, czy nie była to przypadkiem wyższa kwota, ale nie mam tych danych przy sobie. Dziękuję”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Nie chcę zadać pytania, tylko chcę powiedzieć swoje myśli, przemyślenia. Dyskutowaliśmy ten temat, podobnie jak w tej chwili na komisji, że jest to trochę bardzo droga inwestycja. Zostaliśmy tutaj trochę zakładnikami pewnej sytuacji. Na początku wszystkich nas trochę zaskoczyło, że to jest takie drogie potem to, że już tego projektu nie można zmienić, a po 3, że jest to „BOF” i to, że jeśli ta inwestycja nie zostanie wykonana to będą ogromne kary i legnie cały projekt. Czwarta sytuacja, sytuacja ekonomiczna na rynku wykonawców. Okazuje się, że w tej chwili z roku na rok ceny rosną i nie ma tutaj perspektywy, nawet w przyszłym roku, że te inwestycje będą tańsze, a myślę, że mogą być nawet droższe. Bezrobocie spadło, pracowników brakuje i to da się zaobserwować „gołym okiem”. W związku z tym osobiście będę głosować za tym i apeluję, że tu nie ma co kruszyć kopie. Trzeba tę inwestycję dokończyć, puścić i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Apeluje do nowego Zarządu, bo Radnym nie będę, aby baczniej się przyglądali tego typom umowom i współpracy z „BOF-em”, może z jakimiś innymi projektami, które będą. Dziękuję za głos”.

 

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, też jestem członkiem Komisji Budżetu i Finansów i chcę zająć przeciwne stanowisko do Pana Przewodniczącego. Tak jak on dodał, że już nie będzie Radnym, ja natomiast zostałem wybrany na następną kadencję i podchodzę odpowiedzialnie do przyszłych wydatków”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę takich „wycieczek” nie robić”.

 

 Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Odniosłem się tylko do wypowiedzi Pana Fiłonowicza, który właśnie o tym mówił. Mówię, że z punktu widzenia odpowiedzialności za budżet przyszłoroczny i kolejne nie mogę się na to zgodzić i apeluję do radnych, aby się na to nie zgodzili. Nie sprawdzaliśmy jeszcze tego, pan Dyrektor się w tej chwili zasłania niepamięcią, ale jeśli kosztorys opiewał na 3 000 000 zł / 4 000 000 zł, a dziś ta inwestycja ma kosztować 16 500 000 zł, to wydaje mi się, że gdzieś był błąd. Należałoby to dokładnie sprawdzić, czy ten projekt na pewno się zgadza z pierwotnymi założeniami. Zakładanie dzisiaj, że ceny nie spadną, jest też błędem, ponieważ już spały od poprzedniego przetargu do ostatniego. Widzimy, że w poprzednim przetargu były wyższe ceny, zresztą to mówił Pan Wójt. Rok 2018 był rokiem wyborczym i np. w Gminie Zabłudów inwestycje, wszystkie z 4 lat były odłożone na 2018 rok. Świadczy o tym chociażby deficyt, który w tym roku powstał – 12 000 000 zł w budżecie Gminy Zabłudów. Udowadniam Państwu, że ilość inwestycji skumulowanych w 2018 roku jest znacznie większa niż należy się spodziewać w 2019 roku. Dlatego też, jeśli nie podjęto działań dla przeprojektowania, chociaż uważam, że jeszcze nadal można je podjąć, to przynajmniej przesunięcie tego na następny przetarg. W roku 2019 daje szanse zmniejszenia kwoty za tę inwestycję. Dlatego apeluję do wszystkich radnych, aby zastanowili się nad tym, ponieważ koszt i zadłużenie budżetu powiatu wręcz uniemożliwiają nam takie działania i są bardzo nierozsądne. Dziękuję”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Zanim podejmę decyzję czy poprzeć te zmiany, to mam jedno pytanie do Pana Dyrektora i Pana Wójta. Cena co prawda spadła, prawie z 20 000 000 zł do 16 000 000 zł, ale czy jest to umowa o cenę ryczałtową? Czy nie będzie tak, że kosztorys po wykonawczy sprowadzi nas do tego, że zapłacimy 20 000 000 zł? Dziękuję”.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Nie wiem, czy jest to cena ryczałtowa, ponieważ nie przygotowywaliśmy przetargu. Najwłaściwszą osobą do odpowiedzi jest Pan Wójt. Nie znam odpowiedzi na to pytanie”.

 

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, w związku z tym, że inwestorem jest rzeczywiście gmina to Panie Wójcie proszę o odpowiedź”.

 

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego: „Zanim odpowiem to powiem tak, że wpłynęło kilka ofert. Oszem najlepsza oferta była niższa od tego co żeśmy mieli w poprzednim przetargu, natomiast były oferty tych samych firm, które składały w poprzednim przetargu z cenami jeszcze wyższymi. Biorąc pod uwagę, że tak jak słyszeliśmy Rząd ma przeznaczać bardzo duże kwoty, bo 5 000 000 000 zł rocznie na drogi, to robót będzie dużo przez najbliższe 5 lat. Raczej nie można się spodziewać, że te ceny spadną, a myślę, że nawet będą rosły biorąc pod uwagę jak firmy mają problemy z pracownikami. Jeżeli chodzi o sam przetarg, cena jest ryczałtowa”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Sprawa rzeczywiście jest bardzo trudna, jesteśmy w kłopocie, mamy problem dlatego, że racje są po obu stronach i co byśmy nie zrobili, będzie źle. Trzeba popatrzeć na to po gospodarsku – z jednej strony mamy 12 km ścieżki rowerowej za 16 000 000 zł, to jest jakaś lotnicza, pancerna ścieżka. Na pewno będzie bardzo atrakcyjna, bo będzie to najdroższa ścieżka rowerowa w powiecie, województwie, a może i w Polsce. Wszyscy tu powinni przyjeżdżać, aby chociaż kawałek się nią przejechać. To może plus w tej całej sytuacji. Oczywiste, że można było nowy projekt wykonać, ale nie wykonano go i to jest skandal, o którym mówiliśmy dawno. Jeżeli był problem z pieniędzmi na projekt, to natychmiast trzeba było uzyskać zgodę na dodatkowe pieniądze. Projekt kosztuje niewiele w stosunku do całości i byłoby jasne, czy wyrobilibyśmy się w kosztach, czy dałoby się zmniejszyć koszty. W tej chwili mamy ogromnie trudną sytuację. Straszy się nas tym, że będzie zagrożony „BOF”. Rozumiem, że „BOF”, to wielka korzyść dla niektórych firm, bo traktować to mogą tak: „musicie to zrobić, więc zażądamy od was, ile tylko chcemy”. To będzie jakaś złota ścieżka rowerowa, jakaś cudowna ścieżka rowerowa. Przecież to jest niewyobrażalne, kiedyś kilometr drogi asfaltowej kosztował 1 000 000 zł. Ceny wzrosły, ale ścieżka rowerowa, której 1 km kosztuje 1 500 000 zł, to jest już niewyobrażalne. Mamy dylemat. Jeżeli mówimy o „BOF-ie”, to 2020 rok jest rokiem, gdzie nie można już wprowadzić inwestycji. Trzeba wykonać do końca 2019. Wydaje się, że już teraz możemy się nie wyrobić w wypadku nowego projektu, który był możliwy, bo był czas na to. Może być tak, że będą skargi, wpłyną protesty, będą kolejne problemy. Mamy trudność, czy już teraz decydować, z całym tym bagażem zaszłości – bo wprowadzono nas w tę trudną sytuacje – czy przeciągać. Czy potem nie powiedzą nam wszyscy: „rozwaliliście cały „BOF”, bo jeden element nie został zachowany”? Być może jest opinia prawna, formalna, że ten „BOF” rzeczywiście będzie cały zachwiany, upadnie, jeżeli ta jedna rzecz nie zostanie zrealizowana. Chciałbym się dowiedzieć, czy jest taka opina, ale zakładam, że jest. Tutaj jasno muszę powiedzieć, że dyskutujemy między sobą i mamy dylemat. Nasz Radny Pan Marek Skrypko, który jest jeszcze radnym, bardzo nas przekonuje, aby jednak to zrobić dla dobra Juchnowca, bo trzeba, bo to jest ważna inwestycja, bo ludzie tego oczekują itd. Rozumiemy te racje, szanujemy Pana Marka Skrypko i właściwie jego głos tutaj jest bardzo ważny w tej naszej klubowej debacie, bo dyskutowaliśmy o tym. Nie głosujemy w tej sprawie z dyscypliną klubową, uważamy, że trzeba to podjąć w sumieniu, bo to jest zawsze „wdowi grosz”. Podatek to jest zawsze „wdowi grosz”, pieniądze nie mogą być beztrosko wydane, muszą być wydawane bardzo mądrze. Mamy wciąż mało danych, mimo że dyskutujemy długo, mamy wiele informacji, ale tu trzeba się zabawić w jakąś wróżkę, przewidzieć pewne kwestie, a przecież nikt nie jest wstanie ich przewidzieć. Dlatego bez dyscypliny klubowej, podzielając zdanie każdego tutaj z Państwa, bo argumenty są ważne, zagłosujemy tutaj, jak zagłosujemy”.

 

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego: „Muszę się jak najbardziej zgodzić z Radnym Panem Romanem Czepe. Jeszcze nie tak dawno kilometr drogi kosztował 1 000 000 zł, teraz mamy sytuację taką jak np. w Wasilkowie, gdzie nie cały kilometr drogi kosztuje niecałe 5 000 000 zł. Głęboko się zastanawialiśmy co z tym zrobić, nie mniej jednak podjęliśmy decyzję, aby te środki dołożyć i to wykonać. O to jeszcze raz apeluję i proszę. Dziękuję”.

 

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, oczywiście, że chcę i powinienem, powiem teraz parę słów. Przy uczciwym podejściu do tej sprawy uważam, że był czas na to, aby to przeprojektować. Zarówno te miliony, które musi zwiększyć teraz Powiat, jak i gmina są niepotrzebnym balastem, ale zawsze byłem za tą ścieżką i cały czas za nią jestem. Więc tak jak wcześniej, nawet trochę od Klubu oberwałem, że tę ścieżkę popierałem, a teraz dziękuję za to wsparcie. Uważam, ze powinniśmy za tym zagłosować. Następnym razem, naprawdę trzeba to inaczej procedować. To nie może być wszystko takie bizantyjskie i nie mogą być takie wydatki. To po prostu w jakimś sensie bulwersuje, chociaż jest to naprawdę bardzo potrzebna inwestycja. Proszę o jej poparcie. Dziękuję”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2033, przedstawił:

 1. Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia negatywna.
 2. Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia negatywna.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2033.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” oraz 5 głosach „wstrzymujący się” podjęła uchwałę Nr LXV/455/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2033, (zał. nr 23 ).

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego: „Panie Przewodniczący, w imieniu swoim, jak i moich mieszkańców serdecznie dziękuję osobom głosującym „za”, aby zwiększyć te środki na 2019 rok. Dziękuję bardzo”.

 

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dziękuje w imieniu własnym i wszystkich tych, którzy z tej ścieżki jako mieszkańcy i turyści w Gminie Juchnowiec Kościelny będą korzystać, za podjęcie takiej decyzji. Dziękuję bardzo”.

 

Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym również bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo”.

 

 

Ad 11. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Powiatu Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Z mojej strony mam informację taką, że wszyscy Radni terminie złożyli oświadczenia majątkowe”.

Pani Urszula Sosnowska – Główny Specjalista – Samodzielne Stanowisko ds. pracowniczych przedstawiła zebranym informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych (zał. nr 24).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informacje do wiadomości.

 

Ad 12. Interpelacje i zapytania Radnych.

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pana Dyrektora PZD. Proszę powiedzieć mi co się takiego dzieje, że na terenie Gminy Turośń Kościelna jest problem z wycinką krzaków i drzew rosnących w pasie drogowym? Jest to problem przy praktycznie każdej drogi powiatowej w naszej gminie. Powiem nawet taki incydent, jechałam dwa dni temu w Turośni Kościelnej, drogą 1498B i vis-a-vis Kościoła musiałam się zatrzymać i sobie przypomniała, że gdzieś po drodze powinien być znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu”. Nie widać kompletnie tego znaku, jest cały w krzakach. Poza tym Panie Dyrektorze, chciałabym zapytać o kwestię zimy. Czy jest taka sytuacja, że w Gminie Choroszcz jeśli chodzi o osypywanie dróg, płacone jest firmom, czyli wykonawcy za tonaż, a w Gminie Turośń Kościelna za każdą kilometrówkę? Czy to jest prawda? Czy wpłynęła interpelacja z Urzędu Gminy Turośni Kościelnej odnośnie lustra na nowo, zmodernizowanej drodze 1500B Księżyno – Koplany- Pomigacze? Jest taka prośba, aby te lustro tam zaistniało, które było. To są takie moje pytania”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, krzaki to problem nie tylko na drogach, na terenie Gminy Turośń Kościelna, to problem na terenie dróg w każdym powiecie. Generalnie problem dróg dotyczy braku wykonawcy. Ilość pracowników na każdym obwodzie drogowym jest ograniczona i we własnym zakresie wycinka krzaków jest realizowana interwencyjnie, incydentalnie. Brak znaku przed skrzyżowaniem – nie nam tej sytuacji, ale oczywiście zapisałem to sobie”. 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Znak jest, ale go nie widać”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Dobrze, będziemy interweniować. Czy wpłynęła interpelacja? Przyznam, że nie pamiętam, ale sprawdzę, mam to zapisane”.

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „To jest też pilna sprawa. Jeszcze mam jedno pytanie. Po ostatnich zebraniach z mieszkańcami miejscowości Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, jest taki apel, że droga powiatowa kompletnie nie jest sprzątana. Jest po prostu „śmieciowa”. Jest to droga powiatowa, która przebiega przez te dwie miejscowości jest kompletnie zaśmiecona. Natomiast jeden z mieszkańców przy ul. Dąbrowskiego zgłosił mi, że od wielu lat sam musi wykaszać rowy, które są w pasie drogowym, to jest 10-15 lat. Nikt z PZD się nie pofatygował, aby to sprawdzić. Mam dane tego Pana, ale nie chcę tu publicznie mówić. Bardzo prosiłabym o interwencje”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Brud jest powszechnym zjawiskiem występującym. Swego czasu chcieliśmy zorganizować spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za sprzątanie ulic miejskich plus PZD plus włodarze gmin, niestety do spotkania nie doszło, bo nie było żadnego zainteresowania w kwestii usuwania śmieci z pasów drogowych dróg publicznych powiatowych. Pewnie, że powinniśmy sprzątać, na wiosnę sprzątamy, raz w roku to robimy. Bo nas na to stać, na większą ilość w tej chwili nas nie stać. Kończy się rok budżetowy, środki są rozdysponowane prawie w całości, są niewielkie środki zarezerwowane na tzw. zimowe utrzymanie dróg, bo nie wiadomo, czy zima przyjdzie 1, 15 listopada, czy w grudniu. Nasi pracownicy też interwencyjnie podejmują tego typu działania i czynności. W sytuacjach kiedy np. leży jakiej rozjechane zwierze, wtedy trzeba sprzątnąć”.

 Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, to nie jest dla mnie wytłumaczenie. Oczekujemy konkretnych działań jako mieszkańcy, a nie takiego tłumaczenia. Być może to, może to, nie ma pracowników. Z punktu widzenia mieszkańców nikogo nie obchodzi, że ktoś nie ma pracowników, ma być zrobione. Proszę mi jeszcze wyjaśnić w sprawie tego tonażu przy sypaniu”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Tylko drastycznie zwiększona ilość środków finansowych przeznaczana na bieżące utrzymanie dróg może zabezpieczyć właściwą czystość na ulicach i naszych drogach. To jest taka odpowiedź. Natomiast tonaż – na terenie Gminy Turośń Kościelna zimowe utrzymanie dróg realizowane jest w trybie umów podpisanych z Powiatowym Zarządem Dróg, gdzie kierowcy rzeczywiście są wynagradzani za ilość przejechanych kilometrów przy odśnieżaniu. Na terenie Gminy Choroszcz – wysypanych, że tak powiem ilości środków uszorstniających, jak również i ilości kilometrów odśnieżonych dróg w przypadku odśnieżania”.

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, czyli generalnie drogi powiatowe nie są sypane. Tyle mogę Panu powiedzieć, zimą jest ślisko”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Jest to kwestia ilość środków, bo my utrzymujemy drogi w określonym standardzie, w tzw. 5, który ma określone kryteria co do czasu reakcji oraz poziomu szorstkości tej nawierzchni. To są wszystko techniczne sprawy, a że to wszystko jest związane z finansami, to tyle tylko mogę w tym momencie powiedzieć. Jak jest na terenie Gminy Choroszcz – Gmina w ramach porozumień pomiędzy powiatem białostockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego podpisuje porozumienie i umowę w zakresie przejęcia zadań związanych z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych. Czy płacą tam za tonaż? Nie bardzo rozumiem, co pod tym słowem się kryje. Czy też za przejechane kilometry? Jest to określona kwota, która każdego roku jest przekazywana z budżetu powiatu białostockiego do budżetu Gminy Choroszcz i w ramach tej kwoty Gmina realizuje zimowe utrzymanie dróg. Nie ukrywam Gmina Choroszcz jako jedna z nielicznych najwięcej dokłada do tegoż zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Choroszcz. Wasilków, Dobrzyniewo również dokładają”. 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Chcę zakończyć swoją wypowiedź, że to po prostu nie działa. Dziękuję”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Zimowe utrzymanie dróg nie działa?”

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Nie działa, tak samo jak sprzątanie, wycinanie. Nic nie działa w tym zakresie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuje myślę, że Pan Dyrektor musi porozmawiać z szefostwem w Surażu, żeby tą sytuację poprawić. To jest taka sugestia”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze,
z wycinką krzaków nie byłoby problemu, żeby Zarząd Powiatu zdecydował się na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wycinki tych krzaków, ale wiemy jaka była historia. Nie było woli, to dzisiaj mamy też problemy większe. Wracając jeszcze do dróg i zapytań. Do miejscowości Kruszewo od drogi Kruszewskiej, czyli jest to droga 1536B nie ma drogowskazu, że Kruszewo będzie około 2 km. Po remoncie został usunięty i do dziś nie został postawiony. Tam też jest problem, że na skrzyżowaniu, w tej samej drodze 1536B, aby postawić lustro, jeżeli to jest możliwe. Podjeżdża się do skrzyżowania i nic nie widać. Dziękuje za ścięcie krzaków w rowach oraz uporządkowanie ich przy drodze w Kruszewie, ale powiem, że praca poszła trochę na marne, bo przyjechali elektrycy ścieli gałęzie, bo prawdopodobnie dotykały linii i wrzucili te gałęzie powrotem do rowu. Jak można tam wysłać brygadę, żeby to sprzątnąć i zwrócić uwagę dla zakładu energetycznego. Chciałem też podziękować Panu Dyrektorowi za skrzyżowanie z drogą Kruszewska, że zostało przebudowane. Dziękuję”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Dziękuję, nie dosłyszałem, gdzie ma stanąć te lustro”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „W Kruszewie, na skrzyżowaniu drogi 1536B we wsi. Ta droga idzie od szosy Kruszewskiej, przez wieś. Dziękuję”. 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Dziękuję”.

 

Ad 13. Przyjęcie protokołu z obrad LXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż LXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 27 września 2018 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

 

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr LXIV/2018 z dnia 27 września 2018 r.

 

Ad 14. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zapoznał zebranych Radnych z treścią odpowiedzi z Wydziału Geodezji dot. wydania mapy poinwentaryzacyjnej.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Ad 15. Zamknięcie obrad LXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady LXV sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 25 października 2018 roku, o godz. 1345.

 

 

Protokołowała:                                                                                                                           

Joanna Sanik                                                                                                       

                                                                                                                        

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-10-2018

Data udostępnienia w BIP: 15-11-2018 14:45

Data modyfikacji informacji: 21-11-2018 13:25