Protokół Nr LV/2018 z dnia 14 marca 2018 r.

 

                                                                                                                                           Protokół Nr LV/2018                          

z obrad LV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

w dniu 14 marca 2018 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady LV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 14 marca 2018 roku o godzinie 1500 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach LV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

  • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
  • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
  • Pani Jolanta Niewińska - Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
  • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
  • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

 

     Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził,iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 24 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach LV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pani Danuta Maria Bagińska, Pani Maria Busłowska, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Bieryło, Pan Antoni Bogdan, Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pan Jan Gradkowski, Pani Anna Grycuk, Pan Jan Kaczan (Członek Zarządu), Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pan Marek Skrypko, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

 

Nieobecni byli: Pani Barbara Grabowska (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Zdzisław Łukaszewicz (nieobecność usprawiedliwiona), Pani Sylwia Rząca (nieobecność usprawiedliwiona).

 

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny LV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad LV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2018 rok.
  3. Zamknięcie obrad LV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2018 rok.

 Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2018 rok (zał. nr 4 ).

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam Państwu projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego, zatwierdzony przez Zarząd w sprawie zmian w budżecie powiatu białostockiego na rok 2018. Dokonuje się zmian w ten sposób, że zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 145 384, 72 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 117 384,72 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 972 000,00 zł zgodnie z załącznikiem numer 2. Jeżeli przejdziemy do załącznika numer 1 w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok tak jak mówiłem wcześniej zwiększamy plan dochodów o 5 145 384,72 zł. Z czego 4 154 755 zł pochodzi z dotacji celowych otrzymanych z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dwie drogi. Jedna to jest droga z pomocą finansową z Gminy Zabłudów na budowę drogi powiatowej nr 1469 B na odcinku Protasy -  Folwarki Małe, etap I. To jest kwota 3 222 755 zł. Druga jest to dofinansowanie pomoc finansowa z Gminy Poświętne na wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betony asfaltowego na odcinku Gabrysin – Wilkowo kwota 932 000 zł. Druga zmiana gdzie jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” na budowę drogi powiatowej nr 1469 B  na odcinku Protasy – Folwarki Małe w Gminie Zabłudów. To jest kwota 990 629, 72 zł. Załącznik numer 2 zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok, można powiedzieć, że obrazuje to, co wprowadzone zostało do planu dochodów. Zwiększamy co prawda wydatki inwestycyjne o 7 117 384, 72 zł, ale zmniejszmy plan wydatków o 1 972 000 zł, czyli per saldo jest to ta kwota wprowadzona po dochodach.  Zwiększamy te dwie inwestycje, które wcześniej umówiłam, czyli budowa drogi powiatowej na odcinku 1469 B na odcinku Protasy – Folwarki Małe o kwotę 5 913 384, 72 zł. Z czego, tak jak wprowadzone po dochodach pomoc finansowa z Gminy Zabłudów 3 222 755 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa 990 629,72 zł. Nasze środki własne powiatu 1 700 000 zł, które stanowią 50% kwoty pozostałej do dofinansowania po odjęciu tej dotacji celowej z budżetu państwa. Drugie zwiększenie również, które ma dofinansowanie z Gminy Poświętne na wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betony asfaltowego na odcinku Gabrysin – Wilkowo. Z czego właśnie łączna kwota to jest 1 204 000 zł, z czego 932 000 zł jest to pomoc finansowa z Gminy Poświętne. 272 000 zł to jest zwiększenie wkładu własnego na tę inwestycję. Zmniejszenie o kwotę 1 972 000 zł następuje na dwóch drogach. Jedna to jest przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1484 B na odcinku Niewodnica Nargilewska – Wojszki w Gminie Juchnowiec Kościelny. Właśnie w związku z tą koniecznością zwiększenia wkładu własnego na realizację zadania w pozycji pierwszej, czyli dotyczącej Gminy Zabłudów. Drugie jest to zmniejszenie inwestycyjne na drodze przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1977 B na odcinku Cibory Gałeckie – Nowe Grabowo w Gminie Zawady o kwotę 272 000 zł. Plan wydatków inwestycyjnych, czyli załącznik numer 3. Dokonane są zmiany, tak jak Państwu wcześniej mówiłam, jeżeli chodzi o plan wydatków w związku z tym te 4 zadania można powiedzieć inwestycyjne ulegają zmianie, które wcześniej omówiłam. To tyle z mojej stron. Jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę. Dziękuję”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, chciałem zapytać Pana Starostę w sprawie ewentualnego zwiększenia dotacji budżetu państwa na drogę 1469 B Protasy – Folwarki Małe? Była mowa wcześniej o tym, że zależnie od tego jak inny powiat, bodajże zambrowski rozstrzygnie przetarg i czy coś zdecydowało się? Chciałem o tym wiedzieć”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Radny, kilka kwestii, pierwsza rzecz dzisiaj rozmawiałem ze Starostą Zambrowskim Rosiakiem, jak przekazał mi według niego 90% pewności jest, że Zambrów nie skorzysta z tej dotacji i wtedy my będziemy mogli skorzystać z tej dotacji. W tym tygodniu rozstrzygnie się i jest ostateczny termin, ażeby Gmina Szumowo zgodnie z zasadami, które tam są, czyli 50% na 50%, podjęła uchwałę dotyczące wkładu. Natomiast niemalże wszystko wskazuje na to, że takiej uchwały nie podejmą, czyli kwoty w granicach chyba 3 000 000 zł gmina nie chce dołożyć. Z jakich powodów to już nie będę mówił, bo to nie jest kwestia publiczna, ale tak to wygląda. Druga rzecz, nie ma jeszcze oficjalnego rozstrzygnięcia wiele wskazuje, że ze strony województwa podlaskiego otrzymamy kwotę chyba około 500 000 zł na dofinansowanie tej inwestycji. Mam na myśli drogę w Gminie Zabłudów. Co tyczy się jeszcze drogi, o którą Pan Radny pyta. Tu na skutek sugestii czy decyzji Komisji Infrastruktury Technicznej na najbliższą sesję Zarząd zaproponuje Państwu, ażeby w tej inwestycji, czyli przebudowa czy też budowa drogi Stanisławowo – Wojszki mówiąc ogólnie był podpunkt, czy też jako etap to opracowanie dokumentacji na już cały odcinek drogi. Faktycznie taką dokumentację trzeba będzie zamówić. Kolejna rzecz, żeby już później nie zabierać głosu, wnoszę do Państwa żeby podjąć takie uchwały dotyczące zmiany w budżecie, ażeby Pan Dyrektor Jędrzejewski mógł rozstrzygnąć przetargi. Natomiast wiele wskazuje na to, że na kolejnej, czy kolejnych sesjach, jeśli będą już oficjalne decyzje o wsparciu finansowym z zewnątrz będzie można dokonać korekty. Natomiast, jeśli w tych obu przypadkach, gdzie umownie mówiąc zabieramy pieniądze dzisiaj dojdzie do sytuacji takiej, że będzie można jeszcze w tym roku rozpocząć inwestycje, to chcę ze strony Zarządu zadeklarować, że znajdziemy w formie propozycji, żebyście Państwo już dokonali zmiany w budżecie, czy z pozycji, które nie były wykonywane w tym roku, bądź też zwiększenia deficytu, tak ażeby planowane inwestycje i możliwe do zrealizowania były w tym roku zrealizowane. Dziękuję”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LV/387/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2018 rok (zał. nr 5).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że te zmiany spowodują uruchomienie bardzo ciekawych inwestycji”.

Pani Danuta Maria Bagińska – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wszyscy zebrani, chciałabym bardzo gorąco i serdecznie podziękować przede wszystkich dla Radnych, że pozytywnie zagłosowali dla Pana Starosty, Pana Burmistrza Zabłudowa, który tak usilnie zabiegał, wspierał nas, Pani Skarbnik, dla wszystkich dziękuję serdecznie. Może się jakoś w przyszłości odwdzięczymy”.

Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado i wszyscy obecni na tej sali, ze swojej strony może wypowiem te słowa tak na prawdę w imieniu mieszkańców, a sami Państwo wiecie, że 1/3 tak na prawdę mieszkańców Gminy Zabłudów, którzy mieszkają praktycznie wzdłuż tego odcinka drogi. Dla nas jest to poważna na prawdę inwestycja. Wobec tego, żeby też nie przedłużać chciałbym podziękować. Podziękować serdecznie za podjętą dzisiaj decyzję, która stwarza chyba ogromną szansę dla tej inwestycji. Ostatecznie inwestycja ta ma poprawić praktycznie jakoś życia mieszkańców z terenu naszej gminy, ale również jest to gmina położona na terenie powiatu białostockiego. Wiemy, jak wiele problemów zwłaszcza w dniu dzisiejszym w okresie roztopów spotyka chyba wszystkich mieszkańców, albo większość z naszego powiatu. Tak ze swojej strony jeszcze chciałbym apelować, przepraszam że korzystam akurat z tej okazji, ale chciałbym zaapelować do wszystkich z resztą ze swojej strony też przedstawiłem pewne rozwiązanie, propozycję, abyśmy zwarli szyki i poza jakimikolwiek podziałami szli w tym kierunku, aby pewne kryteria które są stosowane przy konkursach dotyczących wyboru ostatecznie inwestycji drogowych tak stworzyć, moja propozycja była taka (mówię przede wszystkim o kryterium dochodowym), aby przeliczać przez ilość kilometrów dróg, które znajdują się w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, abyśmy my jako mieszkańcy powiatu białostockiego nie byli poszkodowani. Tak na prawdę sami Państwo doskonale wiecie, jak wyglądał ten konkurs, na której pozycji znaleźliśmy się dzięki odwołaniom udało się wejść do tej grupy powiatów z dofinansowaniem w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”, bowiem tak na prawdę na przyszłość, a potrzeby nasze są ogromne. Na marginesie może powiem, że otrzymaliśmy pismo od jednego z senatorów Senatu RP w sprawie oszacowania kwotowego naszych potrzeb w zakresie inwestycji drogowej. Poprosiłem jednego z pracowników, żeby oszacować to na zasadzie. Mamy w ewidencji określone drogi, faktem jest, że w naszym przypadku to jest 85% dróg, które znajdują się w ewidencji. To są drogi wewnętrzne, gminne. Oprócz nich są drogi publiczne gminne. Wobec tego oszacowanie polegało na pomnożeniu długości oraz szerokości i przyjęciu relatywnie niskiej ceny wykonania chociażby 1 m2 drogi. Wyobraźcie sobie Państwo, że w naszym przypadku było to kwota około 500 000 zł. Gdyby brać pod uwagę różnicę, który dostrzegamy w chwili obecnej między wartościami kosztorysowymi, a wartościami poprzetargowymi to w niektórych wypadkach trzeba byłoby pomnożyć tę kwotę razy dwa. W związku z tym, tak wyglądają nasze potrzeby i myślę, że niejednokrotnie mieszkańców, a zwłaszcza dzisiaj w tych dniach roztopów, czy przyjścia odwilży, widzimy to jaskrawo akurat. Na własne oczy, bowiem dostrzegamy jak wiele jest telefonów, pism w związku z tym, że drogi są po prostu nieprzejezdne. Wobec tego temat tych dróg powinien nas łączyć, powinniśmy zabiegać o to, aby istniała możliwość uzyskania większych środków generalnie pomocowych. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za podjętą decyzję, za ten wysiłek, który tak na prawdę został poniesiony przez wiele osób znajdujących się na sali. Dziękuję serdecznie w imieniu swoim i mieszkańców”.

 

Ad 3. Zamknięcie obrad LV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady LV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu V kadencji,w dniu 14 marca 2018 roku, o godz. 1520.

 

 

Protokołowała:                                                                                                                             Podpisał:

Żaneta Dobkowska                                                                                                               Pan Zenon Żukowski

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-03-2018

Data udostępnienia w BIP: 04-04-2018 14:18

Data modyfikacji informacji: 04-04-2018 14:18