Protokół nr IV/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

 

                                                                                  

Protokół nr IV/2018

z obrad IV sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

w dniu 20 grudnia 2018 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady IV sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 20 grudnia 2018 roku o godzinie 1000 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach IV sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Elżbieta Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK,
 • Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa
 • Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
 • Pani Dorota Kolenda – Dyrektor PUP w Białymstoku,
 • Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku,
 • Pani Jolanta Niewińska - Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 26 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach IV sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pan Adam Backiel, Pani Bożena Bieryło, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pani Jolanta Den, Pan Andrzej Gąsowski, Pan Mariusz Gołaszewski (Wiceprzewodniczący), Pan Jan Gradkowski (Członek Zarządu), Pani Anna Grycuk, Pani Elżbieta Jaroszuk, Pan Jan Kaczan, Pan Paweł Kondracki (Wiceprzewodniczący), Pan Michał Kozłowski, Pan Rafał Łada, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Członek Zarządu), Pani Bożena Nienałtowska, Pan Jan Bolesław Perkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pani Jadwiga Piotrowska, Pan Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu), Pani Sylwia Rząca, Pan Eugeniusz Siemieniuk, Pan Henryk Suchocki, Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka, Pan Bogdan Zdanowicz, Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady).

Nieobecni byli: Pani Barbara Grabowska (nieobecność usprawiedliwiona).

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny IV sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Jednocześnie zapytał o uwagi do porządku obrad.

Pan Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż ze względu na wniosek Pani Anny Grycuk dotyczący chęci uczestnictwa w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dojdzie jeden punkt – „Pojęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” jako punkt 17a.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad, (zał. nr 4).

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2033.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białostockiego.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

17 a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2019 rok.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego - Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 3. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury za 2018 rok.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości za 2018 rok.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji za 2018 rok.
 6. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji za 2018 rok.
 7. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego za 2018 rok.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Środowiska i Rolnictwa za 2018 rok.
 9. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 12 grudnia 2017 roku do dnia 22 listopada 2018 roku.
 10. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 21 grudnia 2017 roku do dnia 25 października 2018 roku.
 11. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2018 rok, co stanowi zał. nr  5 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018, przedstawili:

 • Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Bogdan Zdanowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - opinia pozytywna,
 • Pan Michał Kozłowski – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
 • Pan Adam Backiel – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna,
 • Pani Bożena Bieryło – Przewodnicząca Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu – opinia pozytywna,
 • Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – opinia pozytywna,
 • Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2018 roku.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 24 głosach „za”, (zał. nr 6) podjęła uchwałę Nr IV/28/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (zał. nr 7).

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2033.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2033, co stanowi zał. nr 8  do protokołu.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2033, przedstawili:

 • Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Bogdan Zdanowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - opinia pozytywna,
 • Pan Michał Kozłowski – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna,
 • Pan Adam Backiel - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia pozytywna,
 • Pani Bożena Bieryło – Przewodnicząca Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu - opinia pozytywna,
 • Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska - opinia pozytywna,
 • Pan Henryk Suchocki - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - opinia pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2033.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 24 głosach „za”, (zał. nr 9) podjęła uchwałę Nr IV/29/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2033 (zał. nr 10).

 

Ad 5 Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, co stanowi zał. nr  11 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, przedstawili:

 • Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Michał Kozłowski – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna,
 • Pan Adam Backiel - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Rada Powiatu Białostockiego przy 24 głosach „za”, (zał. nr 12) podjęła uchwałę Nr IV/30/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 (zał. nr 13).

 

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2019.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2019 rok, co stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przypomniała zebranym, iż projekt budżetu Powiatu Białostockiego na 2019 rok został wysłany do 15 listopada 2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, która wyraziła pozytywną opinię. 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2019 rok, przedstawili:

 • Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Bogdan Zdanowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - opinia pozytywna,
 • Pan Michał Kozłowski – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna,
 • Pan Adam Backiel - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia pozytywna,
 • Pani Bożena Bieryło – Przewodnicząca Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu - opinia pozytywna,
 • Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska - opinia pozytywna,
 • Pan Henryk Suchocki - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - opinia pozytywna,
 • Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2019 rok.

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za”, (zał. nr 15) podjęła uchwałę Nr IV/31/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2019 (zał. nr 16).

 

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034, co stanowi zał. nr 17 do protokołu.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przypomniała zebranym, iż 15 listopada 2018 roku Zarząd Powiatu Białostockiego uchwalił projekt  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego, który został wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. W dniu 27 listopada 2018 roku Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034, przedstawili:

 • Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Bogdan Zdanowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - opinia pozytywna,
 • Pan Michał Kozłowski – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna,
 • Pan Adam Backiel - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia pozytywna,
 • Pani Bożena Bieryło – Przewodnicząca Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu - opinia pozytywna,
 • Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska - opinia pozytywna,
 • Pan Henryk Suchocki - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - opinia pozytywna,
 • Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za” oraz 1 głosie „przeciw” (zał. nr 18) podjęła uchwałę Nr IV/32/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034 (zał. nr 19).

Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże, co stanowi zał. nr 20 do protokołu.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże, przedstawili:

 • Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Michał Kozłowski – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże.

 

 Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za” (zał. nr 21) podjęła uchwałę Nr IV/33/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże, (zał. nr 22).

 

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, co stanowi zał. nr 23 do protokołu.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyraził zgodę.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, przedstawiła:

 • Pani Bożena Bieryło – Przewodnicząca Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu - opinia pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za” (zał. nr 24) podjęła uchwałę Nr IV/34/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, (zał. nr 25 ).

 

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiący załącznik nr  26 został wysłany Radnym w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wszystkimi materiałami na IV sesję.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wyjaśniła zebranym Radnym, iż Komisja Infrastruktury Technicznej zaproponowała zmiany w projekcie uchwały – bonifikatę w wysokości 98 %, (zał. nr 27).

 

Pani Anna Grycuk zapytała o stratę, jaką poniesie Powiat Białostocki w związku z podniesieniem bonifikaty.

 

Pan Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż jest to kwota 24 000 zł dzielona na 6 lat.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości poinformowała, iż dokonała wyliczeń z których wynika, iż osoby które złożą wnioski w pierwszym roku zasilą budżet powiatu na kwotę 1 826, 96 zł, przy bonifikacje 98 %. Dodała, że gdyby bonifikata wynosiłaby 60 %, wówczas wpływ do budżetu wynosiłby 36 538,48 zł. Dyrektor WGKiN wyjaśniła Radnym, gdyby raty wpływałyby do budżetu Powiatu przez 20 lat, to wtedy Powiat uzyskałby 91 346,20 zł. Poinformowała, iż od 1 stycznia 2019 roku ustawa wyrównuje wszystkie wysokości bonifikat do 98 %.

 

  Pan Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż ta zmiana dokonana jest ze względu na dobro mieszkańców Powiatu Białostockiego.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przedstawili:

 • Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Michał Kozłowski – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 17 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się”, (zał. nr 28) podjęła uchwałę Nr IV/35/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, (zał. nr 29).

 

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów.

 

 Pani Joanna Micota – Samodzielne stanowisko ds. obsługi transportu zbiorowego przestawiła zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów, co stanowi załącznik nr  30  do protokołu.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów, przedstawili:

 • Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Michał Kozłowski – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za”, (zał. nr 31) podjęła uchwałę Nr IV/36/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów, (zał. nr 32).

 

Ad 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

 

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku, co stanowi zał. nr 33 do protokołu oraz uchwałę nr 20/2018 Powiatowej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Białostockiego z dnia 17 grudnia 2018 r., co stanowi zał. nr 34 do protokołu.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku, przedstawiły:

 • Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za”, (zał. nr 35) podjęła uchwałę Nr IV/37/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku, (zał. nr  36).

 

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2019 roku.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, co stanowi zał. nr 37 do protokołu oraz uchwałę nr 21/2018 Powiatowej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Białostockiego z dnia 17 grudnia 2018 r., co stanowi zał. nr 38 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, przedstawiły:

 • Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za”, (zał. nr 39) podjęła uchwałę Nr IV/38/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, (zał. nr 40 ).

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego ogłosił przerwę.

Przerwa trwała od godziny 1110 do godziny 1140

 

Ad 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego, co stanowi załącznik nr do 41 protokołu.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przypomniał zebranym, iż zmiana spowodowana jest przystąpieniem do Komisji Pani Tamary Marii Tyszkiewicz – Winogrodzkiej.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za”, (zał. nr 42) podjęła uchwałę Nr IV/39/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego, (zał. nr 43).

 

Ad 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białostockiego, co stanowi załącznik nr do 44 protokołu.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przypomniał zebranym, iż zmiana spowodowana jest przystąpieniem do Komisji Pani Tamary Marii Tyszkiewicz – Winogrodzkiej.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (zał. nr  45) podjęła uchwałę Nr IV/40/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białostockiego, (zał. nr 46).

Ad 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego, co stanowi załącznik nr do 47 protokołu.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przypomniał zebranym, iż zmiana spowodowana jest przystąpieniem do Komisji Pani Tamary Marii Tyszkiewicz – Winogrodzkiej oraz Pana Przewodniczącego Rady.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za”, (zał. nr 48) podjęła uchwałę Nr IV/41/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego, (zał. nr 49).

 

Ad 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego, co stanowi załącznik nr 50 do protokołu.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przypomniał zebranym, iż zmiana spowodowana jest przystąpieniem do Komisji Pani Tamary Marii Tyszkiewicz – Winogrodzkiej.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za”, (zał. nr 51) podjęła uchwałę Nr IV/42/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego, (zał. nr 52 ).

 

17 a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, co stanowi załącznik nr 53 do protokołu.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował zebranym, iż zmiana spowodowana jest przystąpieniem do Komisji Pani Anny Grycuk.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za”, (zał. nr 54) podjęła uchwałę Nr IV/43/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, (zał. nr 55 ).

 

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2019 rok.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2019 rok.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2019 rok.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za”, (zał. nr 56) podjęła uchwałę Nr IV/44/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2019 rok, (zał. nr 57).

 

Ad 19. Przyjęcie sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego - Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2018 rok.

Sprawozdanie z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego- Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2018 rok zostało wysłane Radnym do zapoznania się, (zał. nr  58).

 

Pani Dorota Łuckiewicz – Zastępca Dyrektora Książnicy Podlaskiej w Białymstoku przypomniała zebranym, iż Książnica jest biblioteką o zasięgu wojewódzkim, pełni również funkcję Biblioteki Powiatowej, Miejskiej, naukowej. Poinformowała, iż Książnica Podlaska organizuje: eventy kulturalne, warsztaty, imprezy popularyzujące książki oraz spotkania z autorami. Zaznaczyła, iż współpracują ze szkołami z Powiatu Białostockiego, Radą Młodzieżową działającą przy Książnicy Podlaskiej w skład której wchodzą dwie szkoły z Łap.    

 

Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Powiatowej w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku poinformowała, iż w 2019 roku Biblioteka Powiatowa będzie miała swój jubileusz – 18 lat współpracy Książnicy Podlaskiej z Powiatem Białostockim. 

 

Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Powiatowej w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku przedstawiła zebranym Radnym prezentacje multimedialną pt. „Wspólne cele – wspólne działania bibliotek w powiecie w 2018 roku”, co stanowi zał. nr 59 doprotokołu.

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zapytał Panią Kierownik, czy Biblioteka pozyskuje środki zewnętrzne na swoją działalność.

 

Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Powiatowej w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku odpowiedziała, że Biblioteka Powiatowa współpracuje z wydawnictwami, które poprzez swoją promocję wpierają Bibliotekę darmowymi książkami, a środki zewnętrzne z projektów nie były pozyskiwane. 

 

Pan Adam Backiel – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, jaka była frekwencja odwiedzin Biblioteki przez dzieci.

 

Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Powiatowej w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku odpowiedziała, że podczas spotkań nie stosuje się listy obecności, ale do Głównego Urzędu Statystycznego takie dane są podawane.

 

 Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zapytał Panią Kierownik, czy w latach 2019-2020 zaplanowany jest w budżecie Biblioteki start w konkursach związanych z środkami unijnymi.

 

Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Powiatowej w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku odpowiedziała, iż współpracuje z działem instrukcyjno – metodycznym, który przygotował projekt, w którym dzieci będą uczestnikami.

 

 Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zapytał Panią Kierownik, na jaką kwotę opiewa ten projekt.

 

Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Powiatowej w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku odpowiedziała, iż na około 100 000 zł.

 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego podziękowała Pani Kierownik w imieniu czytelników Biblioteki z Turośni Kościelnej za współpracę. Zapytała, czy jest informacja ile podmiotów bibliotecznych jest zdigitalizowanych. 

 

Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Powiatowej w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku odpowiedziała, iż nie ma takiej informacji.

 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Panią Kierownik w ilu placówkach są audiobooki.

 

Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Powiatowej w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku odpowiedziała, iż w 9 placówkach.

 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Panią Kierownik, czy jest jakiś pomysł, aby wprowadzić audiobooki do większej ilości placówek.

 

Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Powiatowej w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku odpowiedziała, iż do tego potrzebny jest odpowiedni sprzęt oraz większa ilość pracowników w bibliotekach.

 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Panią Kierownik, czy w zbiorach Książnicy są inkunabuły, z których można utworzyć wystawy w jednostkach powiatowych.

 

 Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Powiatowej w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku odpowiedziała, iż Książnica posiada takie zbiory i kilka lat temu organizowana była wystawa w poprzedniej siedzibie Książnicy.  

 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego poprosiła w imieniu wszystkich czytelników powiatu o ponowne zorganizowanie wystawy.

 

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka -  Radna Powiatu Białostockiego zapytała Panią Kierownik, czy Biblioteka współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

 

 Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Powiatowej w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku odpowiedziała, iż stara się wspierać środowisko lokalne, m.in. organizowane są spotkania z mieszkańcami powiatu, czy autorami książek.  

 

Innych pytań nie zgłoszono.

 

     Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego do wiadomości.

 

Ad 20. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury za 2018 rok.

Pani Anna Misiuk – Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury przedstawiła zebranym informację z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2018 rok, co stanowi zał. nr do  60 protokołu.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2018 rok do wiadomości.

 

Ad 21. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości za 2018 rok.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawiła zebranym Radnym „Informację z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości za okres od dnia 1.01.2018 roku do 30.09.2018 roku”, co stanowi zał. nr  61 do protokołu.

Pan Jarosław Kapica – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawił zebranym Radnym powyższą informację w formie prezentacji multimedialnej, co stanowi zał. nr 62 do protokołu.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Pana Dyrektora z jakiego powodu jest problem z wykonawcami zadań, na które udało się zdobyć środki.

Pan Jarosław Kapica – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości odpowiedział, że całe województwo zostało objęte programem modernizacji ewidencji gruntów i budynków, co stanowi problem ze względu na ilość pracy podjętej przez miejscowych geodetów. Poinformował, iż w tym samym czasie prace realizowane są też w innych województwach, co stanowi problem z pozyskaniem pracowników.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Pana Dyrektora jaki jest czas na realizacje tego zadania.

Pan Jarosław Kapica – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości odpowiedział, że do końca 2021 roku.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego zwrócił uwagę na dużą ilość wniosków o odszkodowania.

Pan Jarosław Kapica – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wyjaśnił, iż powodem takiej dużej ilości wniosków jest duża ilość budowanych dróg na terenie powiatu i gmin.

 

Innych pytań nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku do wiadomości.

Ad 22. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji za 2018 rok.

„Informacja z pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2018 rok” została wysłana Radnym wraz z materiałami na IV sesję, co stanowi zał. nr 63 do protokołu.

Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji przedstawiła zebranym informację z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2018 rok w formie prezentacji multimedialnej, co stanowi zał. nr 64 do protokołu.

Pan Andrzej Gąsowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor, czy były wcześniej zastrzeżenia prawne, aby otworzyć zamiejscowy Wydział Komunikacji w Łapach. Zapytał również, czy wszystkie sprawy związane z komunikacją będzie można załatwić w w/w wydziale.

Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji odpowiedziała, iż to Starosta podejmuje wszystkie decyzje. Wyjaśniła, iż rejestracja pojazdów przez mieszkańców Łap i okolic będzie możliwa w Filii w Łapach jak również w Starostwie w Białymstoku.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż w poprzednich latach Zarząd Powiatu Białostockiego nie wyrażał zgody na utworzenie zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Łapach. Dodał, że pod koniec V kadencji Rady Powiatu Białostockiego Radni z Gminy Łapy i Poświętne złożyli wniosek w tej sprawie i został on poparty przez większość Radnych Powiatu Białostockiego. Otwarcie wydziału planowane jest na początek lutego 2019 roku.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż to jest bardzo trudne przedsięwzięcie związane z bezpieczeństwem danych i dokumentów. Zaznaczył, iż zamiejscowy Wydział Komunikacji powstał poprzez współpracę Radnych ponad podziałami. Dodał, że każdy mieszkaniec powiatu będzie mógł być obsłużony w Łapach, jak również w Starostwie w Białymstoku bez względu na sprawę, czy podział na gminę.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor w jakich godzinach będzie otwarta Filia w Łapach, jak również zapytał, czy będą miejsca parkingowe dla interesantów.

Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji odpowiedziała, iż godziny pracy będą takie same jak w Starostwie w Białymstoku, chyba że Starosta zadecyduje inaczej.

 Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Powiatu Białostockiego wnioskuje w imieniu mieszkańców o wydłużenie godzin pracy do godziny 17:00, aby ułatwić dostępność. Zapytał jaka ilość pracowników przewidziana jest do pracy w Filii w Łapach.

Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji odpowiedziała, iż na ten moment przechodzi dwóch pracowników i przewidziany jest stażysta. Wraz ze wzrostem liczby interesantów przewidziane będzie dodatkowe jedno stanowisko pracy.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poinformował, iż Pani Dyrektor będzie składać wniosek o termomodernizację budynku. Wyjaśnił, iż miejsca parkingowe będą z boku budynku, pod warunkiem, że Burmistrz Łap wyrazi na to zgodę.

Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji dodała, iż za budynkiem znajduje się plac, który może posłużyć jako parking.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż godziny otwarcia Wydziału zależeć będzie od ilości mieszkańców. Wraził chęć współpracy z Gminą Łapy o przystosowanie godzin Wydziału do mieszkańców gminy.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał się jaka kwota została poniesiona na otwarcie zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Łapach.

Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji opowiedziała, iż wstępne środki wyniosły 250 000 zł.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor, czy cały Wydział Komunikacji zmieści się na starej sali konferencyjnej.

 Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji odpowiedział, iż ze wstępnych pomiarów i z wizualizacyjnego projektu wychodzi 8 stanowisk pracy. Zaznaczyła, iż poszczególne stanowiska pracy zostaną na I piętrze Starostwa ze względu na odpowiednio przystosowaną strefę t. j. przetwarzanie danych osobowych, odpowiednie zabezpieczania oraz brak dostępu osób nieuprawnionych. 

Pan Paweł Kondracki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor czy mieszkaniec Gminy Turośń Kościelna będzie mógł zarejestrować auto w Fili W Łapach, czy w Starostwie w Białymstoku. Zapytała również, czy w Filii w Łapach będą realizowane wszystkie sprawy t.j: rejestracja pojazdów, wydawanie prawa jazdy.

Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji odpowiedział, iż na dzień dzisiejszy jest to tylko rejestracja pojazdów. Zaznaczyła, iż mieszkaniec Gminy Turośń Kościelna będzie mógł zarejestrować auto w Filii Łapach, a później te dokumenty zostaną dostarczone do archiwum w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, a jeśli będzie to nowy pojazd, to dokumentacja zostanie w Fili w Łapach.

Pan Jan Kaczan – Radny Powiatu Białostockiego zwrócił się do Zarządu Powiatu Białostockiego, aby wypracował współpracę z Burmistrzem Łap – Panem Krzysztofem Gołaszewskim, który był głównym wnioskodawcą utworzenia zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Łapach.

 

 Innych pytań nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2018 rok do wiadomości.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego ogłosił przerwę.

Przerwa trwała od godziny 1330 do godziny 1340

 

Ad 23. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji za 2018 rok.

Informacja z działalności wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji została wysłana Radnym wraz z materiałami na IV sesję RPB, co stanowi zał. nr  65 do protokołu. 

Pani Julita Skiepko - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji przedstawiła zebranym w/w informację w formie prezentacji multimedialnej, co stanowi
zał. nr 66 do protokołu.

 

 Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Panią Dyrektor o kwotę przeznaczaną na ekologię.

 

Pani Julita Skiepko - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji odpowiedziała, iż do tej pory na ekologię przeznaczano ponad 20 000 zł, a na kulturę i sport powyżej 30 000 zł.

 

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Panią Dyrektor jakie kwoty przeznaczane są na konkursy organizowane przez stowarzyszenia pozarządowe.

 

Pani Julita Skiepko - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji odpowiedziała, iż w ramach otwartego konkursu ofert na kulturę w tym roku przeznaczono 44 000 zł, a z zakresu kultury fizycznej 14 000 zł.

 

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor, czy Starostwo Powiatowe składało wniosek do programu dotacyjnego „Niepodległa”.

 

Pani Julita Skiepko - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji odpowiedziała, iż wniosek nie był składany.

 

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor kiedy ogłaszane są otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych.

 

Pani Julita Skiepko - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji odpowiedziała, iż ogłaszane są pod koniec stycznia, gdy zostanie zaakceptowany budżet powiatu.

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego poprosiła Panią Dyrektor o zajęcie stanowiska w sprawie funkcjonowania Punktu Usług Turystycznych w Supraślu.

 

Pani Julita Skiepko - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji odpowiedziała, iż jej zdaniem Punkt Usług Turystycznych spełnia swoją funkcję w Supraślu oraz przyczynia się do promocji Powiatu Białostockiego.

 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego poinformowała Panią Dyrektor o chęci nawiązania współpracy Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu z Wydziałem Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w celu zwiększenia promocji szkół na terenie Powiatu Białostockiego.

 

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Panią Dyrektor czy można kupić gry planszowe, które zostały wykonane do promocji powiatu. Zaznaczyła, iż taka forma promocji w szkołach jest lubiana przez dzieci.

 

Pani Julita Skiepko - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji odpowiedziała, iż gra planszowa została wydana tylko w 200 egzemplarzach. Dodała, iż cześć została przekazana do szkół, a część przeznaczona jest na nagrody w różnych konkursach prowadzonych przez Starostwo.

 

Pan Andrzej Babul – Radny powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor ilu pracowników jest w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

 

Pani Julita Skiepko - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji odpowiedziała, iż Wydział liczy 6 pracowników wraz z pracownikami Punktu Usług Turystycznych.

 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Panią Dyrektor o prawa autorskie do tej gry.

 

Pani Julita Skiepko - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji odpowiedziała, iż prawa autorskie należą do Wydziału, który jest autorem tej gry.

 

Pan Bogdan Zdanowicz - Radny Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor w jakiej wysokości ponoszone są koszty promocji sportu w powiecie.

 

Pani Julita Skiepko - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji odpowiedziała, iż 14 000 zł przeznaczane jest na otwarte konkursy ofert, a 6 000 zł na współzawodnictwo w szkołach ponad gimnazjalnych.

 

Pan Paweł Kondracki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor, czy będzie rozszerzona oferta medialna Powiatu Białostockiego o portale społecznościowe.

 

Pani Julita Skiepko - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji odpowiedziała, iż był plan na stworzenie takiego portalu dla szkół powiatowych, lecz zabrakło środków.

 

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Panią Dyrektor, czy rozsyłana jest informacja o konkursach do stowarzyszeń.

 

Pani Julita Skiepko - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji odpowiedziała, iż konkursy ogłaszane są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 

Innych pytań nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z działalności Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2018 rok do wiadomości.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował zebranych Radnych, iż wpłynął  wniosek (zał. nr 67) o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu „Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2288B Rynek 11 Listopada w Choroszczy”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił zebranym, iż projekt uchwały był już przestawiany w poprzedniej kadencji, lecz ze względu na niedokończenie budowy Rynku w Choroszczy punkt dotyczący podjęcia uchwały został zdjęty z wrześniowej sesji. Poinformował, iż projekt został już dokończony, więc Rada Powiatu może przekazać tę drogę Gminie Choroszcz.

 

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości dodała, iż aby przekazać tę drogę Gminie Choroszcz należy pozbawić ją kategorii drogi powiatowej. Zaznaczyła, iż taką uchwałę należy podjąć do końca września danego roku, aby od 1 stycznia następnego roku przepis ten nabrał mocy prawnej. Wyjaśniła, iż ze względu na późne podjęcie w/w uchwały, moc obowiązywania będzie miał dopiero w 2020 roku.

Zapytał czy są uwagi do wprowadzenia w/w punktu.

 

Uwag nie zgłoszono, po czym Przewodniczący Powiatu Białostockiego zarządził glosowanie nad wprowadzeniem powyższego punktu do porządku obrad jako punkt 27a.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (zał. nr 68 ), wprowadziła do porządku obrad punkt 27a.

 

Ad 24. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego za 2018 rok.

 

Informacja z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego za 2018 rok została wysłana Radnym wraz z materiałami na IV sesję RPB, co stanowi zał. nr 69 do protokołu. 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym w/w informację w formie prezentacji multimedialnej, co stanowi zał. nr 70 do protokołu.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego za 2018 rok do wiadomości.

 

Ad 25. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Środowiska i Rolnictwa za 2018 rok.

 

Informacja –„Działalność decyzyjna Wydziału Środowiska i Rolnictwa za 2017 i 2018 r. została wysłana Radnym wraz z materiałami na IV sesję RPB, co stanowi zał. nr 71 do protokołu. 

 

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa przedstawiła zebranym w/w informację w formie prezentacji multimedialnej, co stanowi zał. nr  72 do protokołu.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z działalności Wydziału Środowiska i Rolnictwa za 2018 rok do wiadomości.

 

 

Ad 26. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 12 grudnia 2017 roku do dnia 22 listopada 2018 roku.

 

Informacja Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 12 grudnia 2017 roku do dnia 22 listopada 2018 roku została wysłana Radnym wraz z materiałami na IV sesję RPB, co stanowi zał. nr 73 do protokołu. 

 

Pytań nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 12 grudnia 2017 roku do dnia 22 listopada 2018 roku została wysłana Radnym wraz z materiałami na IV sesję RPB do wiadomości.

 

Ad 27. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 21 grudnia 2017 roku do dnia 25 października 2018 roku.

 

Informacja Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 21 grudnia 2017 roku do dnia 25 października 2018 roku została wysłana Radnym wraz z materiałami na IV sesję RPB, co stanowi zał. nr 74 do protokołu. 

 

Pytań nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 21 grudnia 2017 roku do dnia 25 października 2018 roku do wiadomości.

 

Ad 27a. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2288B Rynek 11 Listopada w Choroszczy.

 

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił nowym Radnym okoliczności przekazania w/w drogi.  

 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zaproponował, aby Rada Powiatu Białostockiego wypracowała z Gminami jednakowe warunki przekazania dróg powiatowych dla gmin.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował zebranych, iż to jest zawiły temat, który zostanie poruszony na Komisji Infrastruktury Technicznej.

 

Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2288B Rynek 11 Listopada w Choroszczy.

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za”, (zał. nr 75) podjęła uchwałę Nr IV/45/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2288B Rynek 11 Listopada w Choroszczy, (zał. nr 76).

 

Ad 28. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Informacja o pracach Zarządu stanowią protokoły posiedzeń Zarządu Powiatu Białostockiego.

Pytań nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła Informację Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady do wiadomości.

 

 

Ad 29. Interpelacje i zapytania Radnych.

 

Pan Paweł Kondracki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał Pana Dyrektora Marka Jędrzejewskiego, czy zostały podpisane umowy na zimowe odśnieżanie dróg w Gminie Turośń Kościelna. Dodatkowo poprosił o wycięcie krzaków na drodze powiatowej pomiędzy Pomigaczami, a Koplanami; pomiędzy Turośnią Dolną, a drogą wojewódzka oraz pomiędzy Turośnią Dolną, a Dobrowodą. Poprosił Zarząd Powiatu Białostockiego o rozważenie kupienia wielofunkcyjnego sprzętu do wykaszania poboczy na drogach powiatowych, aby poprawić bezpieczeństwo i estetykę dróg. 

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, iż sprzęt odśnieżający drogi powiatowe znajduje się m. in. na terenie obwodu mostowo – drogowego w Surażu – 2 samochody ciężarowe, które odśnieżają drogi i zwalczają gołoledź z czterech gmin: Łapy, Suraż, Poświętne oraz Turośń Kościelna. Odbyły się 2 przetargi wyłaniające zewnętrznych wykonawców – nikt nie zgłosił ofert. 

 

Pan Mariusz Gołaszewski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował Pan Dyrektora PZD, iż dostarczy listę dróg powiatowych z prośba o zimowe utrzymanie dróg pod kątem dowozu dzieci do szkół oraz zachęcił innych Radnych do wykazu takich dróg w swoich gminach. Poprosił o interwencję w sprawie zaśnieżenia drogi powiatowej pomiędzy Płonką Kościelną, a Łupianką, ze względu na występowanie zarośli przy drodze.

 

Innych zapytań nie zgłoszono.

 

Ad 30. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż II sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu 30 listopada 2018 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

 

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, (zał. nr 77) przyjęła protokół Nr II/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.

 

Ad 31. Sprawy różne.

 

Pan Henryk Suchocki jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawił zebrami  stanowisko Komisji z dnia 18 grudnia 2018 roku, co stanowi zał. nr 78 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zapoznał zebranych ze stanowiskiem Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Zespołu szkół w Michałowie, który został przygotowany przez Zarząd Powiatu Białostockiego, (zał. nr 79).

 

 Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski poddał pod głosowanie w/w stanowisko.

 

 Rada Powiatu Białostockiego, przy 17 głosach „za” oraz 1 głosie „przeciw”, (zał. nr 80 ) przyjęła w/w stanowisko.

 

Ad 32.  Zamknięcie obrad IV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady IV sesji Rady Powiatu VI kadencji, w dniu 20 grudnia 2018 roku, o godz. 1500.

 

 

Protokołowała:                                                                                                                             Podpisał:

Joanna Sanik                                                                                                                            Pan Zenon Żukowski

                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-12-2018

Data udostępnienia w BIP: 30-01-2019 09:10

Data modyfikacji informacji: 30-01-2019 09:10