Protokół Nr LIII/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.

 

                        Protokół Nr LIII/2018                         

z obrad LIII sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

w dniu 18 stycznia 2018 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady LIII sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 18 stycznia 2018 roku o godzinie 900 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach LIII sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku,
 • Pani Hanna Nikitiuk - Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Iwona Kazberuk - Dyrektor Wydziału Komunikacji,
 • Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
 • Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,
 • Pani Hanna Tołłoczko - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
 • Pan Piotr Łapiński – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
 • Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku,
 • Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

 

     Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 25 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach LIII sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pani Danuta Maria Bagińska, Pani Maria Busłowska, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Bieryło, Pan Antoni Bogdan, Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pan Jan Gradkowski, Pani Anna Grycuk, Pan Jan Kaczan (Członek Zarządu), Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pani Sylwia Rząca, Pan Marek Skrypko, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

 

Nieobecni byli: Pani Barbara Grabowska (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Antoni Pełkowski (Starosta Powiatu Białostockiego).

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny LIII sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • Wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 3a – „Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, witam wszystkich bardzo serdecznie tak, jak Pan Przewodniczący Rady. Jestem zdziwiona wnioskiem Radnych, jak myślę, Klubu PiS-u głównie, bo nie widziałam tego, Naszego Podlasia i Niezależnych. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, jak jest formalnie i prawnie przyjęte to, że Starosta którego dotyczy wniosek o odwołanie, jest dzisiaj nieobecny. Nieobecny jest z powodu choroby, drugi tydzień choruje, mamy sezon grypowy i różne powikłania mogą być. Powiem szczerze, że od kiedy pracuję ze Starostą, to pierwszy raz Starosta jest na zwolnieniu. Tak jak powiedziałam, nie wiem jak jest pod kontem prawnym i jak jest traktowane wprowadzanie odwołania Starosty podczas jego nieobecności, ale myślę, że pod kontem takich dobrych obyczajów uważam, że dzisiaj taki wniosek nie powinien być rozpatrywany, a tym bardziej głosowany w wyborach tajnych. Wnoszę jednak, do Klubów PiS, Nasze Podlasie i Niezależnych o zdjęcie tego punktu i przesunięcie na następną sesję, kiedy Starosta będzie obecny. Bądź o niegłosowanie tego punktu. Dziękuję”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, szanowna Pani Starosto, też „nie potrafię powiedzieć, że Pan Starosta jest nieobecny”, tak to zostało sformułowane. Rozumiem, że jest nieobecny, tyle to widzimy i konstatujemy, ale cóż mamy powiedzieć. Cóż Pani miałaby wiedzieć więcej, jest nieobecny, to. Po drugie – życzyliśmy Panu Staroście zdrowia oczywiście, więc dziwimy się, że choruje, wciąż życzymy mu zdrowia. Osobiście przesłałem życzenia, ażeby jak najszybciej powrócił do zdrowia. Niemniej, nie jest to kwestia zdrowotna, my nie oceniamy zdrowia Pana Starosty, tylko jego 3 letnie rządy. Złe rządy, które chcemy wreszcie ocenić poprzez głosowanie tajne. Rozumiem, że Pan Starosta nie weźmie udziału w głosowaniu. Żałujemy, teoretycznie jest to możliwe, że też zagłosowałby przeciwko sobie i też byłby za odwołaniem. Trudno, teoretycznie rzecz biorąc, jeden głos nam odpadnie. Nie oceniamy zdrowia Pana Starosty, tylko oceniamy jego kadencje. Nie ma najmniejszego powodu prawnego, ani moralnego, byśmy dzisiaj głosowania nie przeprowadzili. Jesteśmy za tym, żeby wreszcie odwołać Pana Starostę i zachęcamy innych do tego. Chcemy w tym punkcie szerzej uzasadnić, dlaczego jesteśmy za tak negatywną oceną tych trzech lat rządów Pana Starosty Antoniego Pełkowskiego. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że jeżeli chodzi o kwestie prawne, ma Pani Mecenasów, którzy pewnie Pani już podali informację, że to jest zgodne z prawem”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przy 16 głosach „za” oraz 9 głosach „przeciw” wprowadziła do porządku obrad, jako punktu 3a „Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego”.

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad wraz ze zmianą:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

 3a. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kryteriów oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do dofinansowania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2018-2020”.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2017.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Przyjęcie protokołów z obrad LI i LII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad. 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pozwolicie iż omówię ten punkt na siedząco. Otrzymaliście Państwo tę informację, (zał. nr 4) drogą mailową oraz wraz z materiałami na sesję. Mieliście Państwo okazję, żeby zapoznać się tą informacją. Będę prosiła o zadawanie pytań, zarówno mnie, jak i Dyrektorom jednostek, których te informacje dotyczą. Chciałabym uzupełnić o takie dwie kwestie związane z powiatem. Pierwsza informacja dotyczy rozpoczęcia programu tzw. „Bony na szkolenia”. 15 stycznia 2018 r. ruszyła rekrutacja do projektu „Bony na szkolenia”, prowadzonego wspólnie z Miastem Białystok i Powiatem Sokólskim. Projekt polega na tym, że w ramach dofinansowania studiów podyplomowych języków obcych, kursów zawodowych. Mieszkańcy naszego powiatu, jak również mieszkańcy partnerów mogą się ubiegać o dofinansowanie na te niniejsze kursy. Po tej pierwszej rekrutacji możemy stwierdzić, że projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, którym nawet naszych wnioskodawców, można powiedzieć przerósł. Jeśli chodzi o te zainteresowanie, ponieważ o 1200 w nocy, kiedy ruszyła rejestracja internetowa, bo tylko w ten sposób, przez Internet można się zarejestrować do tego programu było aż 19 000 wejść. Nawet przez chwilę ten serwer nie działał przez kilka minut, bo strona zareagowała w ten sposób, że odczytywała to jako atak hackerski. W ciągu 20 minut zarejestrowało się do tego programu aż 500 osób, a serwer jest tak ustawiony, że to jest jak gdyby limit jednorazowej rejestracji. Ta rejestracja trwała 20 minut, bo w ciągu tych 20 minut zarejestrowało się 500 osób. Z takich danych, których mam z wczoraj, to 253 osoby, to byli mieszkańcy Białegostoku, 90 osób z powiatu i z Sokółki 59. Głównie te rejestracje dotyczyły studiów podyplomowych, bo akurat 206 osób wybrało ten kierunek kształcenia ustawicznego, szkoleń językowych 112, kursów związanych z informatyką i komunikacją 14 oraz ogólnych 30. Chciałabym tu w tym miejscu zaznaczyć, że ponieważ osoby, które przeszły poprawną rejestrację musza zgłosić się do punktów obsługi uczestników projektu z załącznikami, aby podpisać stosowne dokumenty osobiście. Do czasu załatwienia pozytywnie tych 500 osób nie ruszy następna tura rekrutacji. Przewidujemy i o czym powiadomimy na wszystkich stronach internetowych, że druga tura rozpocznie się w lutym, następna pewnie w marcu i tak do wyczerpania całej puli. Chciałam tylko to powiedzieć, że jakby Państwo mieli pytania jako Radni od mieszkańców, to na pewno ruszy kolejna tura, więc zainteresowani muszą śledzić naszą stronę internetową. Na pewno z wyprzedzeniem kilku dni o tym powiemy. Druga informacja dotyczy tego, że mieliśmy już pierwszą taką merytoryczną, roboczą wizytę naszego partnera z Białorusi, tj. z Powiatu Grodzieńskiego, z którym pomyślnie przeszliśmy zakwalifikowanie projektu w ramach wniosku „Polska – Białoruś - Ukraina”. Z naszej strony będzie realizowana inwestycja drogowa, szczegóły są w projekcie budżetowym, tj. pozycja 2, strona 42. Chciałam zaznaczyć, że dotyczy to drogi w Gminie Gródek. Całość projektu to ponad 5 000 000 zł, dofinansowanie wynosi 4 700 000 zł, nasz wkład własny to 10% - 527 000 zł. To chciałam dodać do tej informacji, którą Państwo otrzymaliście wcześniej i tego nie mieliście w formie pisemnej. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Chcę zadać pytanie, w paragrafie II, począwszy od punktu 5, kończąc na punkcie 14, jest podpisanie umowy najmy. Chcę się dowiedzieć, jakiś powierzchni to dotyczy? Suma jakich powierzchni zawiera się w tych 10 punktach?” 

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, są to powierzchnie na ul. Słonimskiej, jest to kontynuacja i do przerwy przygotuję tę informację”.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, więc w sprawach różnych wrócimy do tego tematu. Dziękuję”.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Dziękuję”.

 Pan Henryk Suchocki– Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, mam kilka pytań do Pani Starosty, dotyczących projektu „Bony na szkolenia”. Z jednej strony chciałbym wyrazić zadowolenie, że program po roku od zakomunikowania, w sumie tak to by wynikało ruszyło, bardzo cieszy również szerokie zainteresowanie. Tylko proszę Państwa nasuwają się tu wątpliwości. Oczywiście, było to reklamowane na stronach gmin, było to reklamowane, informowane przez prasę, telewizję, radio. Skutek jest taki właśnie, tylko w tym momencie niestety trzeba powiedzieć jedno, w dużym stopniu te problemy natury informatycznej, technicznej, logistycznej mogą spowodować to, że to co mogło być sukcesem wspólnym, Miasta Białystok i naszych dwóch powiatów, może niestety w skutek tych, trudno mi określić jakiej natury niedopatrzeń spowodować po prostu krytykę i niechęć w kierunku organizatorów. W związku z tym, oczywiście broń Boże tutaj nie chcę sugerować, że nasi urzędnicy coś tutaj niedopatrzyli, tylko moje wątpliwości wzbudza sam system. Otóż oczywiście, miałem dwoje dorosłych dzieci i pamiętam doskonale, jak to wyglądało w momencie kiedy układano sobie na tzw. USOS-ie rozkład, to właśnie też było w ten sposób, że studenci siadali przez komputerem, laptopem, czekali, w zależności od uczelni, czasem to był północ, czy 5-6 rano, bo tam wtedy jakieś transfery się odbywały. To co było, moim zdaniem dopuszczalne, czy może nawet trochę zabawne w stosunku do niepracujących osób, jakimi są studenci, z reguły niepracujących. To w stosunku do osób pracujących, które mają jakieś tam nadzieje i plany, że siedzą do godz. 1200w nocy, to ok., w porządku, tylko teraz proszę Państwa, tutaj usłyszałem od Pani Starosty, że jeżeli, (tak to zrozumiałem, chyba, że źle), któraś z tych osób 500 nie zgłosi się i nie podpisze osobiście, to w tym momencie nie ma dalszej transzy. Przy 500 osobach to nawet jest dość prawdopodobne. Ktoś zachoruje, wyjedzie, zrezygnuje. I co? Czekamy teraz do marca, lutego”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Odnoszę się do tej drugiej kwestii osobistego wstawienia się. Ponieważ jest to tak duża pula dofinansowania, bo nawet na jednego uczestnika może ona wynieść aż 24 000 zł, bo zarówno można skorzystać z jednego poddziałania, jak i drugiego. Ponieważ podpisuje się tam weksel, w tym projekcie osobistym, ponieważ nie chcemy, aby to były tzw. martwe dusze, nie ma innej możliwości jak osobiste podpisanie umowy. Tak jak Pan podpisuje na kredyt, na pożyczkę, na umowę jakąkolwiek, nie ma innej możliwości. Nawet instytucja zarządzająca tym projektem Wojewódzki Urząd Pracy absolutnie nie wyraziłby na inną formę, jak osobiste wstawiennictwo zgody. Musi być podpisana trójstronna umowa, tak stanowi regulamin również zatwierdzony przez tę jednostkę kontrolującą i dopiero wówczas można skorzystać z tego dofinansowania. Nie ma innej drogi i to w sposób osobisty, bo pewne załączniki wypełniane droga internetową są oświadczeniem. Trzeba się pojawić z dowodem osobistym, żeby można, tak jak w banku i wielu innych instytucjach, aby ta osoba potwierdziła to z dowodem i żeby złożyła osobiście podpis. Odnośnie tych co Pan mówi niedociągnięć, nie ma tu Panie Radny żadnych niedociągnięć, jeśli chodzi o  działanie systemu komputerowego, żeby nawet stronę internetową starostwa, czy inną stronę, jakąkolwiek jaka jest weszło 19 000 osób w jednej minucie, to też na moment ta strona zostałaby zablokowana, bo taka strona odbiera to jako atak hackerski.  Mieliśmy administratora tej strony, więc od razu jak to zostało zauważone, po kilku minutach odblokowaliśmy to. Strona nie działała dosłownie 3-4 minuty, ale tak jak powiedziałam, każda strona na taka ilość osób reaguje. System nie przyjmie więcej jednorazowo niż te właśnie 500 osób i uważamy, że jest to dobre, ponieważ większość tych osób, jak z Państwa przeczytałam wnioskowało o studia podyplomowe, które teraz się zaczynają. Jakbyśmy wzięli większą pulę osób to nie zdążylibyśmy podpisać odpowiednich dokumentów, aby przyszli studenci mogli skorzystać właśnie z tych studiów. Także tu wszystko funkcjonuje. Co mogłabym powiedzieć, naszym doświadczeniem urzędniczym nie funkcjonuje i tu proszę Państwa o interwencję, to jest program narzucony przez Ministerstwo, to jest program CEPIK do usługi rejestracji pojazdów. Mnóstwo osób chodzi do mnie też jako Starosty i to zgłasza”.

    Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam, ale Pani mówi w tej chwili nie w temacie”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Rozumie, to tylko to powiedziałam, a ten system działa. Dziękuję”.

Pan Henryk Suchocki– Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję Pani Starosto, teraz proszę o krótką odpowiedź. Chodzi mi o limit osób przewidzianych na Powiat Białostocki i sokólski, ile osób może się zgłosić z powiatu białostockiego  i sokólskiego. Tylko dwie cyfry i żadnych komentarzy. Druga sprawa – w lipcu zeszłego roku miałem interpelację w sprawie firmy „xxxxxxx”, która zainteresowana była obsłużeniem tej pierwszej, niedoszłej wersji. Zorientowałem się, że ta firma dalej coś tam robi. Teraz proszę to potraktować jako interpelację i proszę o pisemne udzielenie odpowiedzi – jaką rolę w tym wszystkim odgrywa firma „xxxxxxxxx”?. Dziękuje”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Na pierwsze pytanie przewidzianych jest z powiatu białostockiego 1 300 osób, ale to jest minimum, ponieważ jak pula pieniędzy będzie wystarczająca, będziemy robić następne rekrutacje, aż do wyczerpania 15 000 000 zł. Jeśli chodzi o firmę „xxxxxxxx” – lider projektu, czyli Powiat sokólski robił postępowanie i proszę pytać Powiat sokólski jako lidera. My nie mamy, akurat tutaj roli”.

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że rekrutacja do projektu trwa nadal, tak?”

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Tak, na naszych stronach internetowych na czerwono, na stronie „bonynaszkolenia.pl” i wszystkich partnerów jest informacja, że tymczasowo wstrzymana jest rekrutacja. Pewnie pod koniec miesiąca jednocześnie, o tej samej godzinie pojawi się informacja, kiedy będzie kolejna tura naborów. Przypuszczamy, że będzie to na początku lutego, ponieważ też wielu osobom zależy na tym, żeby skorzystać z tego semestru zimowego, na studia. Te tury będą, co 500 osób, aż do wyczerpania puli pieniędzy”.

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „W jaki sposób opracowywane były wskaźniki do projektu odnośnie beneficjentów ostatecznych? Kto za to odpowiadał?”

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Pewna pula osób jest bez wskaźników. Mamy wskaźniki dotyczące, tzw. osób 500+, osób zamieszkujących obszary wiejskie, osób o niskiej kwalifikacjach i te wskaźniki były opracowywane w ramach całego programu, wsparcia osób ustawicznych i każdy z partnerów ma takie wskaźniki i my też te wskaźniki jesteśmy zmuszeni zachować. Jest pewna pula %, gdzie możemy po za tymi wskaźnikami przyjmować do projektu. Te osoby, które powiedziałam w tych kryteriach są, to będą później w pierwszej kolejności przyjmowane”.

 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Dziękuję”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o pracach Zarządu między sesjami Rady do wiadomości.

 

Ad 3a. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego odczytał zebranym uzasadnienie do wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego, co stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak wspomniałam wcześniej Pan Starosta jest dzisiaj nieobecny, więc trudno jest się mu fizycznie do tego odnieść. Ze swojej strony powiem, że odniesiemy się na pewno na piśmie, ponieważ było tak wiele kwestii poruszonych, że trzeba je merytorycznie wyjaśnić i potrzebny jest wszystkim Radnym i mieszkańcom merytoryczne wyjaśnienie tych wszystkich kwestii. Myślę, że na następnej sesji takie opracowanie, jako Zarząd przygotujemy. Dziękuję”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował, iż zgodnie z przedstawionym Państwu porządkiem obrad Rada Powiatu Białostockiego w dniu dzisiejszym będzie rozpatrywała wniosek Klubów PiS, Naszego Podlasia i Niezależnych o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego.  Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada Powiatu przeprowadza tajne głosowanie i dlatego niezbędne jest powołanie Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

 

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego zgłosił Radnego Pana Wojciecha Fiłonowicza oraz Radną Panią Bożenę Bieryło.

Pan Wojciech Fiłonowicz oraz Pani Bożena Bieryło wyrazili zgodę na  udział w pracy Komisji.

Pan Wojciech Fiłonowicz - Radny Powiatu Białostockiego zgłosił Radnego Pana Bogusława Kwiatkowskiego.

Pan Bogusław Kwiatkowski nie wyraził zgody na udział w pracy Komisji.

 Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego zgłosił Radnego Pana Michała Kozłowskiego.

Pan Michał Kozłowski nie wyraził zgody na udział w pracy Komisji.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego zgłosił Radnego Pana Krzysztofa Gołaszewskiego.

Pan Krzysztof Gołaszewski nie wyraził zgody na udział w pracy Komisji.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego zgłosił Radną Panią Annę Grycuk.

Pani Anna Grycuk nie wyraziła zgody na udział w pracy Komisji.

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego zgłosił Radnego Pana Pawła Kondrackiego oraz Radną Panią Danutę Bagińską.

Pani Danuta Bagińska nie wyraziła zgody na udział w pracy Komisji.

Pan Paweł Kondracki nie wyraził zgody na udział w pracy Komisji.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego zgłosił Radnego Pana Ryszarda Łapińskiego.

Pan Ryszard Łapiński nie wyraził zgody na udział w pracy Komisji.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego zgłosił Radnego Pana Antoniego Bogdana.

Pan Antoni Bogdan wyraził zgodę na  udział w pracy Komisji.

 

W głosowaniu, Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” powołała Komisję Skrutacyjną, w składzie:

1) Pan Wojciech Fiłonowicz,

2) Pani Bożena Bieryło,

3) Pan Antoni Bogdan.

 

 Zarządzono 15 minutową przerwę w obradach, w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną protokołu i kart do głosowania.

 1. b) Przeprowadzenie głosowania w sprawie wniosku Klubów PiS, Naszego Podlasia, Niezależnych o odwołanie Starosty.

 

Komisja Skrutacyjna wybrała na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Radnego Pana Wojciecha Fiłonowicza.

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Radny Pan Wojciech Fiłonowicz wyjaśnił zasady głosowania w sprawie wniosku Klubu PiS, Naszego Podlasia, Niezależnych o odwołanie Starosty.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Sądzę, że przy braku kworum, do podjęcia decyzji o odwołaniu Starosty, w tej chwili zawieszam ten punkt i przystąpimy do punktu następnego”. 

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Policzmy, ilu Radnych jest na sali”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Trzeba policzyć”.

Pan Wojciech Fiłonowicz -   Radny Powiatu Białostockiego: 16 Radnych”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „To jest jednak sytuacja nietypowa, niewłaściwa i niegodna wręcz nawet, aby Radni wychodzili podczas głosowania. Mieli okazję zagłosować przeciwko, jeżeli nie podobają się wnioski. Zatem wnoszę o przerwanie głosowania, przeniesienie na koniec sesji, abyśmy mogli to głosowanie na końcu sesji przeprowadzić. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wnioskiem Pana Romana Czepe.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 16 głosach „za” przyjęła wniosek Pana Romana Czepe.

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok.

 

Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok, co stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, szanowna Pani Skarbnik, ponieważ budżet znamy i omawialiśmy go wielokrotnie, proszę, abyśmy się ograniczyli do zadawania pytań. Dziękuję bardzo”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, w związku z tym, że wpłynęło do Przewodniczącego pismo, pismo skierowane jest do Starosty, ale do mnie dotarło. Pismo związane ze środkami Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy i proszę Panią Dyrektor o przedstawienie tej sytuacji i szczegóły”.

 

         Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła zebranym wniosek o dokonanie zmian w projekcie budżetu Powiatu na 2018 r., co stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

                                                                                                           

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo, proszę Państwa mam przed sobą pismo, gdzie mówi się o zwiększenie planu dochodów i wydatków o taką samą kwotę, czyli nie wchodzimy z dodatkowym obciążeniem budżetu. To jest kwota 1 278 900 zł. Wynika to z przyznania, to jest to o czym mówiła Pani Dyrektor w 2018 roku przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczeni społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Tutaj są konkretne kwoty, te kwoty przekażę Pani Skarbnik. Natomiast to, co jest istotne należy wprowadzić jako dochód 1 278 900 zł i jako wydatek również tę kwotę. Bardzo proszę wszystkich Radnych o wzięcie tego pod uwagę przy głosowaniu, żeby nie wynikła sytuacja taka, że my w trybie bardzo pilnych będziemy musieli zwoływać sesję nadzwyczajną tylko i wyłącznie w związku z prowadzeniem tych kwot do budżetu. Przekazuję te pismo dla pani Skarbnik, aby ujęła to w budżecie na 2018 rok”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego odczytał zebranym Radnym wniosek Klubów PiS, Nasze Podlasie i Niezależni o dokonanie zmian w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok, co stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ przedłożony wniosek przez Klub PiS, Nasze Podlasie i Niezależni Radni koalicji dostali przed chwilą, nawet w trakcie czytania przed przedstawiciela, wnioskodawcy, nie jest on nam znany, zawiera chyba 6 stron różnych zmian i wniosków. Widzimy to po raz pierwszy, pomimo tego, że w poniedziałek odbywały się komisje i było to miejsce do możliwości przedstawienia tych zmian i przede wszystkim do dyskusji. Ponieważ Radny Pan Jan Perkowski posługiwał się nie nazwami inwestycji, a działami, rozdziałami, paragrafami, które tylko chyba są znane dla Pani Skarbnik i ponieważ te proponowane zmiany są dla nas nowością, oprócz chyba uzasadnienia, bo za każdym razem właśnie ci Radni uzasadniają, że to jest dla dobra rozwoju powiatu białostockiego w każdym wniosku o zmiany w budżecie. Wnoszę o 20 minut przerwy, aby Radni koalicji mogli się z tym wnioskiem zapoznać”.

 

 Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przychylamy się do tej prośby o tą przerwę, może nie 20, a 15-10 minutową”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Pan dłużej czytał”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Każdy Radny, jeżeli patrzy na te cyfry, paragrafy i działy to wie, gdzie znajdują się w budżecie. Bardzo mi przykro, skoro Pani jest Wicestarostą tyle lat i poznała się tylko na tym samym uzasadnieniu”.  

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Nie dostałam tego w momencie, kiedy Pan czytał”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „To jest śmiech, proszę nie przerywać, kultury trochę, damo”. 

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Jeżeli Pan czytał, to nie miałam tego przed sobą. Pan nie zadbał o to, żebym dostała ten wniosek”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Starosto, nie jestem wychowany, żeby przerywać kobiecie jak mówi, ale naprawę pani Starosto proszę o chwile cierpliwości. Zaraz Pani się wypowie, chyba, że zaraz pani zapomni co chce powiedzieć, trudno. Będzie krótsza wypowiedź”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Jak Pan czytał, to Pan nie zauważył tego, że nie otrzymałam tego wniosku. Pan o to nie zadbał”.

 

Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odniosę się tylko do paru kwestii. Jeżeli chodzi o plan wydatków bieżących, Państwo zmniejszyliście jeżeli chodzi o drogi w paragrafie 4270, czyli w remontach. Tam mówiliśmy cały czas o Niewodnicy Nargilewskiej, tam o 3 000 000 zł Państwo zdejmujecie, jest to Państwa decyzja, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe wszystkie inne paragrafy bieżące, Państwo w tym momencie zdejmujecie wydatki, które są niezbędne do bieżącej działalności. Nie można tak zrobić, żeby zdjąć wydatki z bieżącej działalności poszczególnych jednostek. Czy to będzie w 70005, czyli gospodarka gruntami i nieruchomościami, czy to będzie w starostwie 75020, Państwo znaczne kwoty zdejmujecie. Wiem, że budżet w trakcie roku można zwiększyć, ale na dzień planowania budżetu jeżeli są zobowiązania, a to wynika z naszych analiz, Państwo nie możecie zdjąć wydatków bieżących, ponieważ nie jest zapewniona ciągłość działalności. Tak samo jeżli chodzi o 75075, czyli promocję jednostek samorządu terytorialnego, tutaj też są poczynione pewne zobowiązania. 80115 w technikach na dzień dzisiejszy Państwo zdejmujecie 250 000 zł z zakupu energii elektrycznej, tego też nie można zrobić, ponieważ Dyrektorzy mają podpisane umowy. To grozi dla nich dyscypliną finansów publicznych. Państwo zdejmujecie z bieżących wydatków, czego robić nie można. Następnie, jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne – do tego się nie wypowiadam, tylko jeden błąd chciałabym Państwu wskazać. W punkcie IV – zmiana dotyczy załącznika nr 6, zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, Państwo zdejmujecie z pozycji 13 – 110 000 zł, a tam, jest tylko 100 000 zł. W związku z tym, robicie Państwo na minus 10 000 zł. Taka jeszcze merytoryczna uwaga, Państwo wprowadzacie dwie nowe pozycje 25 i 26. Rozumiem, że jako dotacja dla gminy na zakup materiałów niezbędnych do odnowienia powłok malarskich, to nie jest dotacja majątkowa. Odnowienie powłok malarskich, poręczy na moście w ciągu drogi powiatowej, to jest bieżące działanie. To nie jest majątkowe”. 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Ale tam są materiały Pani Skarbnik”.

 

Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: „Ale nie zwiększy wartości danej drogi. Państwo odnawiacie powłokę, więc to nie będzie poprzez inwestycję, zwiększamy wartość, wprowadzamy nowy środek trwały. Tutaj tego nie ma, więc to nie jest dotacja majątkowa”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękujemy Pani Skarbnik za te uwagi”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, jednak proszę, żeby przerwa była 20 minutowa, tak jak pragnie i prosi Pani Den. Bardzo proszę o to, żeby uszanować tę prośbę. Dziękuję”.

 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Chcę tylko zwrócić uwagę, to co Pani Wicestarosta trochę sugerowała. Proszę Państwa, to jest takie żałosne trochę. Państwo macie większość, były spotkania wszystkich komisji, te wszystkie tematy, które zaraz pojawią się w czasie dyskusji, gdzie ruszacie oświatę, inne placówki, które funkcjonują, jednostki organizacyjne powiatu. Siedzieliśmy około 2 godzin w komplecie, prawie cała Rada, bo były wszystkie komisje. Państwo praktycznie, przypuszczam, że coś mieliście już gotowe. Nie było żadnych konsultacji, zero. Powiem uczciwie, chyba na już niepracującej komisji Statutowej, kiedyś dyskutowaliśmy na temat różnych zmian w statucie odnośnie trybu pracy i tam między innymi było pytanie – „dlaczego to wszystko wrzucacie w ostatniej chwili?” Odpowiedź była bardzo prosta – „a bo jeszcze byście się starali, aby to jakoś zmienić, czy coś takiego”. Na tym polega demokracja, po to są struktury powiatu i Rady, żeby nad tym dyskutować. Proszę Państwa to, co teraz zrobiliście i ten szczególnie podanie ten skrócik taki, czytanie zajęło około 15 minut, Państwo robicie 20 minut przerwy. Jeżeli będzie z nami Pani Skarbnik, a chciałbym aby była, to jesteśmy w stanie to ocenić. Same paragrafy praktycznie niczego nie mówią i proszę tutaj „nie wciskać”, że ktoś kto oglądał ten budżet, będzie wiedział po hasłach, bez wnikliwej analizy budżetu, będzie wiedział czego to dotyczy. Bardzo mnie zaskoczyło tutaj szczególnie jedna pozycja. Wygląda na to, że Państwo w tym roku chyba „kasujecie” Ochotnicze Straże Pożarne”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie, dodatkowo dajmy pieniądze”.

 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym jedną rzecz – Państwo, jeżeli już takie zmiany robicie. Czy przyzwoitość nie wskazywałaby, żeby w którymś momencie oprócz przeczytania tego, to było jakieś uzasadnienie? Jeżeli nie było tego na komisji, to przynajmniej teraz jakieś uzasadnienie było. Chcę, aby Pan Dyrektor Jędrzejewski wypowiedział się co do tych zmian drogowych. Nie wiem, czy czasami Państwo nie weszliście w zakres „BOF-u”. Jeżeli tak, to całkowicie jest inny temat”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Myślę, że Rada działa świadomie. Proszę państwa, to, że w poniedziałek mieliśmy komisje wcale nie oznacza, że to były tematy zamknięte. To, że Pani Starosty nie było, to jest odrębna rzecz, ale miała inne zadnia, które były ważniejsze. Ważniejsze niż ustanowienie budżetu na 2018 rok, więc to jest jakby gradacja wartości. Pomijając, to we wtorek m. in. pracowaliśmy za Zarząd, będąc w Surażu, gdzie pewne inwestycje nie będą miały miejsca, a inne z kolei chcą ujrzeć światło dzienne i tutaj pracujemy za Zarząd. Z przykrością to mówię, ale tak jest i to, że dajemy to w ostatniej chwili, to wynika tylko dlatego, że pracujemy do ostatniej chwili”.

 

O godz. 10.35 ogłoszono 40 minutową przerwę.

O godz. 11:15 wznowiono obrady.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowna Rado, tak jak mówił mój przedmówca i ja, w moim odczuciu, po przeanalizowaniu wniosku Radnych, należałoby to jednak poddać gruntowniejszym rozmowom i gruntowniejszym analizom. Jednak Państwo mają w Radzie większość i pewnie te zmiany do budżetu zostaną dzisiaj przyjęte, także mi zostaje tylko zapytać o pewne intencje, a może nawet to są błędy w tym wniosku. Pewnie za chwilę będzie dyskusja, będą wypowiedzi zarówno Pani Skarbnik, jak i Pana Dyrektora z PZD, bo wiele opisów dla nas jest niejasnych. Chciałabym zapytać o takie najistotniejsze kwestie, które zdążyłam wypisać sobie. Po pierwsze – czym kierowali się wnioskodawcy zabierając 2 000 000 zł z utrzymania dróg? Nie rozumiem tej zmiany podejścia Radnych, co do tak istotnej kwestii, tym bardziej, że ten punkt został wpisany właśnie na prośbę Radnych i Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, po dwu dniowym objeździe po drogach w powiecie białostockim. Te pieniądze miały być przeznaczone na ścinanie traw na poboczach, na zakrętach, poprawianie rowów melioracyjnych, to wszystko co jest potrzebne dla bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ale też na utrzymanie. Nie rozumiem tej zmiany, tym bardziej, że Państwo w uzasadnieniu piszecie, że to jest właśnie trosce o rozwój infrastruktury. Drugą kwestią, którą również nie rozumiem i proszę o wytłumaczenie intencji – czy Państwo mają jakąś informację o dodatkowym źródle zasilania, może w energię słoneczną, może będziemy mieli jakiegoś sponsora dla naszych szkół? Chodzi o obcięcie z usług dotyczących dostawy ciepła ze Szkoły Mechanicznej w Łapach i Szkoły w Michałowie. Projekt budżetu była na podstawie wykonania i też zawieranych umów. Dlaczego Państwo ścieli te koszty o połowę, też nie rozumiemy. Nie rozumiem też podpisu przynajmniej pod tym wnioskiem, przynajmniej dwóch Radnych, którzy to są na co dzień pracownikami Lasów Państwowych, ponieważ inwestycja dotycząca drogi w Gminie Michałowo ma być na podstawie uzgodnień dofinansowana w ilości 750 000 zł z Lasów Państwowych. Do tej pory staraliśmy się takie pieniądze uzyskać, może Państwo Radni nie mieli informacji na ten temat, dlatego proszę o ewentualne zastanowienie się nad tą pozycją. Mam wątpliwości, czy w ramach podpisanych porozumiem z gminami w ramach „Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” w tym z Gminą Juchnowiec Kościelny, możemy wykreślić z budżetu na następny rok 4 500 000 zł ze ścieżki rowerowej. Moim zdaniem nie możemy, bo zawarte są stosowne umowy, porozumienia. Nie tylko z samym powiatem, ale również z Miastem Białystok, a tu wielokrotnie rozmawialiśmy na temat akurat tego programu, że nie można wycofać się z jakiej kol wiek inwestycji, bo jest to zintegrowany program i wszystkie inwestycji zarówno w Mieście Białystok, jak i w gminach, które są we wniosku w tzw. „BOF-ie” muszą być zrealizowane. Prosiłabym o odniesienie się do tych moich wątpliwości, a potem jeszcze poproszę Panią Skarbnik i Pana Dyrektora PZD
o wypowiedź. Dziękuję”. 

 

Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Chciałbym ad vocem odnieść się. Mianowicie mego podpisu tam nie ma, chociaż po prostu jestem „za”. Proszę zwrócić na to uwagę”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, podpisy były nie czytelne, dlatego nie widziałam”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, odpowiadając dla Pani Starosty, Wicestarosty, to jeżeli chodzi o energię, to już właśnie w tej chwili zrobimy poprawkę. To jest punkt II, punkt 9, po prostu wykreślamy cały punkt 9. Zostawiamy te 250 000 zł, nie zmniejszamy plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r. Po prostu nasza wiedza częściowo opierała się o budżet na 2017 rok po prostu zaskoczyło to nas to, że są tam takie duże kwoty, że wcześniej ich nie było. Uznaliśmy, że to jest jak dobra księgowa i dobra gospodyni zawsze ma jakąś zakładkę i że to jest właśnie ta zakładka, ale jednak nie. Także przywracamy stan pierwotny jeżeli chodzi o punkt 9. Jeżeli chodzi jeszcze o autopoprawkę to chciałbym też zgłosić inne zmiany. Do punktu III, pozycja 29 – zmniejszamy tutaj plan wydatków budżetu powiatu w 2018 roku, to jest pozycja nr 50A- zmieniamy na 2 000 000 zł. Czyli zmniejszamy o 1 500 000 zł nasz wniosek, zostaje 2 000 000 zł. Odpowiadając jaki był cel pracy nad budżetem, celem był mianowicie taki, że Państwo w projekcie budżetu przedstawili nam 40 000 000 zł deficyt”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Nie pytałam to”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mówię o celu, Pani pytała się o cel?”

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Nie, nie pytałam o to”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam, chcę uporządkować, wypowiada się Pan Jan Perkowski, później Pani będzie mogła się wypowiedzieć, ad vocem, nie w tej chwili, nie naraz. Bo nic nie zrozumiemy. Tak to proszę Państwa wyglądało”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Nie róbmy z sesji kurnika, bardzo dobrze Panie Przewodniczący. Wracając – naszą intencją było to, żeby jak najbardziej zmniejszyć deficyt powiatu białostockiego. Stąd są takie cięcia, może niekiedy popełniamy jakieś błędy, dlatego w naszym uzasadnieniu jest to, że możemy zawsze poprawić ten budżet na kolejnej sesji. Jeżeli chodzi o Juchnowiec Kościelny, Pani Starosta powiedziała, że w przyszłym roku, nie, my w przyszłym roku nie wykreślimy tej inwestycji „BOF-owskiej”. Ona musi być wykonana, a przyszły rok to jest 2019, bo teraz jest 2018. To jest jedno, jeżeli Pan Wójt rozpisze przetarg i osiągnie kwotę, jaka jest u nas założona w budżecie te 12 000 000 zł z „kawałkiem”, to postaramy się tę inwestycję razem z Zarządem wprowadzić. Na dzień dzisiejszy jest to nierealne i od początku było mówione, że tę ścieżkę będziemy wykonywać w 2019 roku. Państwo przedstawiliście budżet 15 listopada w którym tej inwestycji nie było. Wprowadziliście tę inwestycję następną poprawką, gdzie zwiększyliście deficyt do 24 000 000 zł. Potem zrobiliście poprawkę na 40 000 000 zł, a jeszcze drodzy Państwo część Wójtów pokazuje arogancję i styl działania Zarządu. Nie miało pojęcia, że zostały wprowadzone ich inwestycje w ogóle. Dzwonią i pytają się, czy jest ich inwestycja. Jaki to jest przepływ informacji, komunikacja? Jeżeli dzwoni Wójt i prosi o wprowadzenie jego drogi, a ona jest w budżecie. Nie rozumie, czy Pan Starosta chciał pokazać jaki jest ważny, Zarząd Powiatu? Ważniejszy od burmistrzów, wójtów? Dziękuję”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Za pomyłkę z danym rokiem przepraszam. Może myślami jeszcze byłam w poprzednim. Zarząd nikogo nie lekceważy Panie Radny. Pomyłka Pana Wójta wynikała, chyba jeszcze z poprzedniej wersji budżetu, gdzie Zarząd zamieszczał te inwestycje, na które były podjęte zobowiązania. Chciałabym Pana poinformować, bo wiem o jakiego wójta chodzi, Wójta Gminy Poświętne, że sytuację telefoniczną wyjaśniłam. Pan Wójt podziękował i prosił o informację, czy ten budżet z jego inwestycją będzie zatwierdzony. Po prostu była to wcześniejsza informacja, ale Panu Wójtowi wszystko to wyjaśniłam”.  

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Powiem ze swojego podwórka, czyli z Gminy Choroszcz. Dla burmistrza, pomimo, że nas tu parokrotnie arogancko potraktował przekazałem taki budżet. On na sesji uzasadniał dlaczego nie ma pewnych inwestycji na drogach powiatowych, argumentował to tym, że one nie znalazły się w budżecie powiatu. Niestety nie miał informacji, że Państwo wpisaliście wszystkie inwestycje jakie były na wniosku do PZD i do Zarządu, żeby je wprowadzić. To jak to się nazywa? To nie jest robienie troszeczkę takiego, że może „spalić” jakiegoś burmistrza, może wójta? Bo nie jest z tej opcji Platformy, czy PSL-u. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeżeli nie ma chętnego, do wypowiedzenia się odnośnie utrzymania dróg, czy zmniejszenia tam kwoty to wynika to z tego , że poprzednio z utrzymania dróg były robione inwestycje, „remonty” w kwocie 190 000 zł w jednej gminie, 450 000 zł w drugiej gminie. Proszę Państwa na utrzymanie dróg, to jest cel, wy doskonale wiecie, na co te pieniądze powinny być użytkowane. Decydujecie zupełnie inaczej „kolanem dopychając Dyrektora”. To, że to on jest winien temu, że inwestycje są robione z utrzymania, z remontów dróg. Dlatego między innymi tam jest ta kwota, po to, żeby inwestycje były w inwestycjach, a remonty w remontach”.

 

Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałabym tylko ustosunkować się wydatków bieżących. Planując budżet każdy skarbnik, główny księgowy i dyrektor jednostki musi zaplanować budżet ekonomicznie. Robi to na podstawie przewidywanych jeszcze w tamtym okresie, bo to robi się w październiku, przewidywanych wydatków wykonanych. Ile przewiduje, że do końca roku zostanie wydatkowanych środków. Plus ewentualnie tak jakieś narzuty, jak np. tzw. nasza inflacja. Państwo zmniejszacie w dziale 600, rozdział 60014 §4300, czyli bieżące zakupy usług pozostałych. Czyli można powiedzieć – bieżące utrzymanie dróg powiatowych, poboczy, naprawy, niwelowanie tych różnych dziur itd. Plan na 2018 r. był 4 853 495 zł, wykonanie roku 2017 w tym paragrafie wyniosło 4 924 117 zł, czyli Państwo zmniejszacie ten plan, o którym mówiłam wcześniej 4 853 495 zł o 2 000 000 zł. Zostawiacie dla jednostki PZD 2 853 495 zł, kiedy samo wykonanie 2017 roku jest 4 900 000 zł”.  

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam Pani Skarbnik, Pani nie słuchała co mówiłem. W tych wydatkach były inwestycje, a Pani próbuje nam spowrotem te same kwestie powtórzyć. Dziękuję”.

 

Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, inwestycja, którą Pan ma na myśli, myślę że o tą chodzi Niewodnica Nargilewska, zawsze była w paragrafie 4270, ja z tym paragrafem nie dyskutuję. Faktycznie Państwo zdejmujecie te 3 000 000 zł”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie o tym mowa, mowa jest o tej inwestycji, która była robiona na Gminie Juchnowiec Kościelny w wysokości 450 000 zł. Niech Pani się przyjrzy temu tematowi, bo Pani teraz powiela błędne rozumowanie”.

 

Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, ale 450 000 zł, to nie 2 000 000 zł”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Więc niech Pani podsumuje te wszystkie rzeczy na innych gminach, bo nie chcę tu, nie mam przed sobą komputera”.

 

Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: „Pan Dyrektor Jędrzejewski dysponuje materiałami, gdzie planował remonty dróg, naprawy tych dróg, poboczy, zgodnie z Państwa sugestiami. Tam te kwoty wynikają z tego, to nie są te remonty w formie, jak to Pan określa inwestycyjne”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, w związku z sugestiami Zarządu Rada nie wiedziała nawet, że takie inwestycje są prowadzone. Proszę przerwać ten temat. Dziękuję”.

 

Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: „Dobrze, a można dalej?”

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę bardzo, ale ten temat proszę przerwać”.

 

Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, nie przekonam. W 3 punkcie, w rozdziale 70005, Państwo zdejmujecie na §4260 - 40 000 zł. To jest zakup energii elektrycznej i dostaw ciepła. Tutaj plan jest 207 000 zł 2018 roku, Państwo zdejmujecie  400 000 zł, czyli zostaje 167 000 zł. Wykonanie roku 2017 to są 162 000 zł. Można powiedzieć, że tutaj się zmieścimy. Następnie punkt 4, dział 700, rozdział 7005, §4300 – czyli zakup usług pozostałych. Plan jest 103 000 zł, Państwo zdejmujecie 20 000 zł, zostaje 80 000 zł, gdzie wykonanie roku 2017, to jest 245 000 zł. Czyli to jest 1/3 tego, co wykonaliśmy w 2017 roku, a tymi środkami dysponuje Pani Dyrektor Drewnowska. W momencie kiedy są „BOF-y”, to będą podziały, to wszystkie te decyzje odnośnie księgi wieczyste i tutaj nie ma na środków. W dziale 750, rozdział 75020, §4300, zmniejszacie Państwo o 350 000 zł. Przy planie na 2018 rok 1 853 000 zł, czyli zostaje 1 500 000 zł, kiedy wykonanie w tym paragrafie, w roku 2017 wyniosło 1 865 000 zł”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam bardzo, jakby Pani zechciała na chwilę przerwać, bo tutaj Pan Radny Wojciech Fiłonowicz, jako Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu chce coś na ten temat powiedzieć. Dziękuję”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Pani Skarbnik, my ten budżet, to nie jest budżet, to nie jest wykonanie, to jest plan. To jest tylko plan. Zrobiliśmy z całą świadomością, zrobiliśmy bardzo oszczędny i jeśli się pojawią potrzeby, to na pewno będziemy elastyczni, uzasadnione i na pewno dołożymy gdzieś tam pieniądze. Proszę takich obaw nie mieć, bo to jest z pełną świadomością. Pracowaliśmy nad tym długo, bo to jest tak jak z dziećmi, jak dasz dużo, to wszystko zużyją, jak dasz mniej, to będą oszczędzać i poproszą jak będzie trzeba. W tej chwili jest taki układ -  my mamy większość, natomiast wy Zarząd i nie ma współpracy. W związku z tym, musimy mieć nad tym wszystkim kontrolę, bo jak to rozpuścić, czyli taki koncert życzeń, który tutaj powstał, te 40 000 000 zł deficytu, to jest rzecz niedopuszczalna. Spokojnie, po troszeczku można to gospodarować. To jak nie mamy wpływu na Zarząd, to będziemy mieli wpływ na budżet. To jest całe uzasadnienie tego budżetu. To jest tylko plan szanowni Państwo, proszę się nie przejmować i będzie dobrze jeżeli będziemy współpracować, rozmawiać, zwróci się Dyrektor, zwróci się Pani Skarbnik, że tu są niezbędne środki, uzasadni to na pewno dostanie, proszę się nie obawiać. Proszę o zamknięcie tej dyskusji i przechodźmy do głosowania. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, ale niech wypowie się do końca Pani Skarbik, tylko skrótowo. Pani Skarbnik, aby Pani nie omawiała każdego punktu, ponieważ omawiała Pani te punkty jak była przerwa 40 minutowa, więc drugie 40 minut nie będziemy poświęcali, bo Państwo się zanudzą, a my przy okazji znamy temat naprawdę dobrze. Dziękuję”.

 

Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: „Dobrze. Panie Przewodniczący, w takim wypadku, jeszcze odniosę się tylko do dwóch pozycji. W IV, Państwo wprowadzacie dwie nowe dotacje majątkowe na zakup materiałów do powłok malarskich poręczny na moście w ciągu drogi powiatowej 15 000 zł i taki sam drugi. Proszę Państwa, to nie jest dotacja majątkowa. Od razu Państwu powiem, nie podpiszę takiej umowy z gminą, gdzie jest zakup materiałów. To nie jest dotacja majątkowa i gmina przede wszystkim w jaki sposób z dotacji majątkowej dla mnie się rozliczy, ponieważ tak jak sama nazwa mówi majątek, czyli coś nowego powstaje, coś zwiększa nasz majątek. Zakup materiałów na odnowienie poręczy, nie zwiększa naszego majątku. Jest to bieżąca działalność na utrzymaniu dróg. Te dwie pozycje, bardzo Państwa proszę o zdjęcie, ale to nie może być dotacja dla gminy na bieżące utrzymanie naszych dróg powiatowych, dajemy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych dla gmin. Tak? Tam, są porozumienia i tam są faktycznie rozliczane, ale tam jest taka możliwość”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Wydaje mi się, że trudno się z tym nie zgodzić. Zdaję się też, że moglibyśmy tę kwotę przekazać dla PZD na bieżące utrzymanie, a w protokole i tak jest na jaki cel, czyli chodzi o ten most”.

 

Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, jeszcze tylko jedna kwestia. Chciałabym Państwu jeszcze uzmysłowić ten Juchnowiec Kościelny, wiem, że Państwo nie chcecie robić tych ścieżek rowerowych. Natomiast zgodnie z porozumieniem, które zostało podpisane między Zarządem, a gminą istnieje zobowiązanie”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „To zobowiązanie Zarządu”.

 

Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: „Istnieje zobowiązanie Powiatu Białostockiego w stosunku do Gminy Juchnowiec Kościelny. Nie wiem w jaki sposób będzie ten przetarg rozstrzygnięty, ale w momencie kiedy Wójt Gminy Juchnowca zobaczy, że nie ma tej dotacji, bo jej nie będzie, to nie będzie mógł ogłosić nawet ponownego przetargu. Przetarg będzie mógł ogłosić, tylko nie będzie mógł rozstrzygnąć, bo nie będzie miał pieniędzy z gminy”. 

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo, do tej pory Wójt Juchnowca nie miał pieniędzy, a przetarg ogłosił”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Aby była jasność, chcemy robić ścieżki rowerowe i ciągi pieszo - rowerowe z „BOF-u”, tylko w 2018 roku. Jeżeli Zarząd podpisuje porozumienia nie mając środków w budżecie, to jest problem Zarządu. Wracając do pozycji, strona 6, pozycja 6 i 7, zgodnie z Pani sugestią będzie to pozycja 11 i 12, na stronie 2, dział 600, rozdział 614, §4270- zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w 2018 roku na i nazwy zostają te same. Po prostu zabieramy punkt 8 oraz 9 i przekazujemy je do działu 600, rozdział 614, §4270 na te zadania, które były przewidziane. Tak może być?”. 

 

Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, mam prośbę, aby nowy wniosek napisać i podpisać, ponieważ było tak dużo zmian”. 

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, za chwilę napiszemy nowy wniosek i podpiszemy (zał. nr 9). Jeszcze chciałbym tylko sprostować, że Straże Pożarne nie będą poszkodowane, tylko środki zostały przesunięte, tam się wszystko zgadza. Prawda Pani Skarbnik?”

 

Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak, zgadza się. Już Pana przepraszałam za swój błąd”.

 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam taką uwagę do punktu III, pozycja 1, to jest pozycja, gdzie zostaje zmniejszony plan wydatków. Dotyczy to, z tego co się tu zorientowaliśmy, tego niekorzystnie rozstrzygniętego naszego wniosków w „Programie Polska – Białoruś”, w zasadzie jest przeznaczona dotacja, która nie będzie wykorzystana. Natomiast trzeba zwrócić uwagę i tutaj od razu Pan Dyrektor wspomniał, że druga pozycja, która została pozytywnie rozstrzygnięta wymaga zwiększenia dotacji. W tej chwili jest to praktycznie ten sam projekt i sugestia jest taka PZD, żeby po prostu tego nie zdejmować
i nie puszczać do jakiegoś innego kociołka, tylko aby to zostało, bo będzie przesunięte na inwestycje w tym samym projekcie, bo koszty naszego wkładu będą musiały być zwiększone”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Michale, zgadzam się z Panem, że trzeba będzie dofinansować tamtą inwestycję skoro dostała dofinansowanie, ale to będzie potrzebna kolejna poprawka do budżetu i po przetargu. Wtedy będziemy wiedzieli jaką kwotę i postaramy się, Pani Skarbnik na pewno ją znajdzie, a jak nie, to może pomożemy. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Znamy tak budżet, że możemy pomóc”.

 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Tutaj Państwo macie uwagi do tej inwestycji, która ma mieć wsparcie z Lasów Państwowych. Chciałbym, żebyśmy, bo przynajmniej ci, którzy interesowali się, to jakiś mechanizm tegorocznego rozstrzygnięcia tego wsparcia został nam przedstawiony. Nie wiem, czy reszta nie słuchała, czy po prostu to ich nie interesuje, ale ubiegłoroczne, niefortunne dość podejście do tej inwestycji, bo skończyło się dla nas negatywnie, po prostu nie znaczy, że w tym roku nikt się nie nauczył i te same błędy będą popełnione. Rezygnacja z tych 750 000 zł deklarowanego wsparcia przez Lasy Państwowe jest według mnie, tak jak wtedy mówiłem – każda taka okazja, nie skorzystanie, jest to po prostu procedura, która może podpaść pod zachowanie nie gospodarcze. Tutaj przydałoby się, aby ktoś nam wyjaśnił – dlaczego ktoś jest tak pewny, że zabieramy tę inwestycję, bo tych pieniędzy nie będzie. Z tego co mi wiadomo, w czasie mamy praktycznie wszystko ustalone, że jest możliwość dogadania się z Lasami Państwowymi i w ich procedury możemy się wmontować”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Oszukać można raz”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, a propos tych dofinansowań. Nie wykreślamy tej inwestycji, zmniejszamy tylko finansowanie i cierpliwie czekamy na środki. Mamy pewną wątpliwość, czy nasz Zarząd z tym sobie poradzi. Czy już zna kategorie dróg powiatowych, a propos tych wniosków składanych do tzw. „schetynówek”.

 

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, Wicestarosta w temacie Lasów Państwowych wyjaśniała sprawę, a przede mną to co miałem do powiedzenia to wyprzedził Radny Kozłowski, ten temat praktycznie wyczerpał. Tylko dodam jedno, szanowni Radni, jest podpisana umowa z Lasami Państwowymi na 750 000 zł i jest szansa, że 500 000 zł otrzymamy zaległe. Tylko, że umowa skonstruowana jest w ten sposób, że z Ministerstwa nie ma możliwości, w ubiegłym roku próbowaliśmy manipulować przy tej umowie i skończyło się na tym, na czym się skończyło. W tym roku Lasy Państwowe już chcą mieć zapewnione, one dają 750 000 zł, chcą w umowie, jest zaznaczone brać udział w przetargu, chcą brać czynny udział w nadzorze budowy tej drogi, jak również chcę zaznaczyć, że Gmina Michałowo podjęła uchwałę nr 375 i te 750 000 zł dzielimy na Powiat, który w tej chwili nie rozumiem dlaczego 370 000 zł zdejmuje, a 500 000 zł zostawia. Nie wiem na jakim etapie dalej rozmawiać z Lasami Państwowymi. Poproszę chyba może Pana Radnego Janka, Przewodniczącego, żeby wziął udział w rozmowie z Lasami Państwowymi i może to będzie bardziej skuteczne”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jako Przewodniczący Zarządu?”

 

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Nie, skoro decyduje o przeznaczeniu pieniędzy na inwestycje, to dlatego chcę, aby brał udział. Następna sprawa – chciałbym zaznaczyć jedno, dziwi mnie fakt, że w pozycji 22, gdzie 390 000 zł jest zdjęte, a powinien Powiat przeznaczać 400 000 zł. Gmina przeznaczyła uchwałą nr 400, pozostawiono 10 000 zł. Nie wiem, w jaki sposób to rozumować. Następne pozycje zostały zdjęte, przyjmuje to tradycyjnie, chciałem tylko dla Pana Janka podziękować, że obiecał, że w tym roku o Michałowie się nie zapomni. Tu jest czarno na białym, że nie zapomniał o Michałowie, za to dziękuję. Chcę zaznaczyć jedną rzecz, jedna z poważnych gmin, jaką jest Michałowo, w ubiegłym roku, w ogóle w trzy letniej kadencji chyba 680 000 zł otrzymała. Tutaj z tego budżetu wynika, że chyba 15 000 zł jeszcze Powiat przeznacza na Gminę Michałowo. Chcę zaznaczyć jedno, przez zemstę nad osobą, która jest w Zarządzie to gmina i mieszkańcy gminy nie powinni tego odczuwać i być traktowani jak wszyscy inni. Chcę zaznaczyć, że to jest dla mnie, bo umówiony jestem z redaktorem „Gazety Michałowo”, to jest dla mnie wielki argument już kampanii wyborczej. Naprawdę, jak można na kogo liczyć. Dziękuję bardzo”.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, coś co najbardziej mnie tutaj osobiście, że tak powiem, jako szefa jednostki odpowiedzialnej za komfort, utrzymanie i bezpieczeństwo na drogach powiatowych uderzyło, to brak 2 000 000 zł o których to pieniądzach Pan Przewodniczący już w zasadzie wyjaśnił. Jeśli tak, to przychylam się do wniosku Pani Skarbnik, żeby ewentualnie pomniejszyć o środki, które Pan Przewodniczący nazwał, że były wydane na inwestycje. Oczywiście, były to remonty, z paragrafu 4270, a nie z paragrafu 4300, to jedna rzecz, bo przewiduję wzmożoną, że tak powiem ilość korespondencji w sprawie odszkodowań za zdarzenia na drogach powiatowych. W związku z pomniejszeniem tak znacznych wydatków na bieżące utrzymanie dróg, to, to co mnie uderzyło. Natomiast mam jeszcze prośbę w zasadzie, III, 13 i 14 punkt, są to środki, w pierwszym przypadku na dokumentację projektową, na siedzibę obwodu drogowo – mostowego na ul. Usługowej. Lada chwila będzie podpisany protokół uzgodnień z Zarządem Województwa, vel z Marszałkiem, bo tu akurat nie wiem z kim, w sprawie przekazania nieodpłatnie 1 400 m2 gruntu w miejscowości Zaścianki, przy ul. Usługowej. Państwo doskonale wiedzą, że siedzibą obwodu drogowo – mostowego w Białymstoku, to ten żółty baraczek, tutaj za oknami, bez żadnego zaplecza. Proszę, żeby ewentualnie to uwzględnić i nie pozbawiać nas tych środków. Punkt 14 w III, dzisiaj mamy 20 rok funkcjonowania powiatu białostockiego, jak również Powiatowego Zarządu Dróg, normalną rzeczą jest, że wyposażamy się w coraz większą ilość środków do utrzymania dróg, maszyn i sprzętu. Część sprzętu obwodu drogowo - mostowego w Surażu jest, ośmielę się tak określić – jest trzymana kątem na działkach instytucji obcych powiatowi białostockiemu, bo po prostu nie ma innych możliwości. Obwód drogowo – mostowy w Surażu to tylko budynek biurowy i ta hala zabezpieczyłaby, że tak powiem nasze potrzeby w zakresie przechowywania dwóch samochodów ciężarowych, skrapiarek, (o ile one będą), pługów, zagęszczarek, tudzież innego sprzętu. Trudno w budynku biurowym trzymać tego typu rzeczy, bo to wielki problem. Moja prośba delikatna, w tym kierunku, żeby ewentualnie zmienić tutaj jeszcze w tym zakresie te pomysły. Dziękuję bardzo”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: Panie Przewodniczący, odnosząc się do próśb Pana Dyrektora, jesteśmy jak zawsze skłonni pomóc i pracować, ale niestety nasz budżet powiatu, 40 000 000 zł deficytu, oczywiście się zmniejszy, wymaga od nas też takiej pokory, dużej pokory, że nie stać nas na takie inwestycje. Pan Starosta nawet nie pomyślał, żeby wprowadzić do budżetu, a tak zawsze mówił o konieczności rozbudowy Starostwa. To my, jako grupa Radnych wprowadzamy pozycję na dokumentację. To my o tym pamiętamy, że nasi urzędnicy, mieliśmy tutaj taką wizualizację, jak ciężko pracują, w jakich złych warunkach, ale Pan Starosta już zapomniał. Może rzadko bywa. Dziękuję”.

 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni, chciałabym tylko dodać, że tak naprawdę obywateli nie interesują przepychanki urzędników, ani Radnych, interesuje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo zwłaszcza te na drogach i chciałabym zapewnić, że my jako Rada Powiatu naprawdę będziemy się starać i będziemy czuwać, żeby te bezpieczeństwo było i żeby Pan Dyrektor też po prostu się o to nie martwił. Dziękuję”.

 

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo Radni, doskonale rozumiem, że deficyt 40 000 000 zł musi budzić jakieś obawy i zastrzeżenia, ale mam wątpliwość. Wątpliwość o ile zmniejszy się ten deficyt po tych zmianach przez Państwa proponowanych, bo nigdzie tutaj nie znalazłam wyliczeń dotyczących tych zmian. Mam wrażenie, że to są przesunięcia z gmin, które państwu nie odpowiadają – Gródek, Michałowo, Zabłudów. Te Gminy, które zasługują na to, żeby wspomóc. Przesunięcie, zabranie Gródkowi 145 000 zł naprawdę z niewielkich inwestycji, tylko dotyczących planów projektowych krótkiej drogi do Straszewa, to naprawdę budzi moje obawy, co do tego, czy te pieniądze pójdą rzeczywiście tam, gdzie być powinne. Wydaje mi się, że taki budżet, który Państwo zaproponowaliście wcale nie jest bardziej sprawiedliwy i wcale nie jest bardziej przemyślany od tego, który zaproponował Starosta. Były różne wersje tego budżetu, był budżet bardzo skromny, to nie odpowiadał Państwu, był budżet bardziej na bogato, to też państwu nie odpowiada. Teraz przesunięcia w ostatniej chwili mimo, że tak naprawdę do końca stycznia powinniśmy podjąć uchwałę co do uchwalenia tego budżetu. Jest mi bardzo przykro, że nawet 145 000 zł dla mojej gminy zabrakło, a np. Gmina Zawady otrzymała 2 000 000 zł, na zupełnie nowe przedsięwzięcia o których wcześniej nie słyszeliśmy. O jakim oszczędzaniu tu mówimy?”

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, bo można to podsumować jedną prostą kwotą. Jeżeli oszczędności w deficycie budżetu są w granicy 25% to są konkretne pieniądze. Czy należy wszystkim podliczyć, aż tak? Nie umiecie? Ja sobie podliczyłem i u mnie wyszło koło, do 25 %”.

 

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Wyjdzie 10 000 000 zł?”

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Z 40 000 000 zł, niestety, a po za tym, proszę Państwa, Pani się w ten sposób uśmiecha. Jeżeli Zarząd podchodzi w tak arogancki sposób, że przedstawia nam budżet 21 000 000 zł, a później 40 000 000 zł, to jest nieodpowiedzialność całkowita”. 

 

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Mam wrażenie, że to nie Zarząd
z własnej inicjatywy zmienił plan budżetu, tylko pod naciskiem większości Radnych, z których każdy dopominał się o swoją drogę. Nie było nacisków? Sam Pan Starosta namyślił się zwiększyć budżet? Mam wrażenie, że jednak nie sam i że Państwo pomagaliście mu w tym, a obłudą jest twierdzenie, że Zarząd z własnej inicjatywy zwiększył ten budżet”.
 

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Aniu, nie pomagaliśmy, ale ma Pani rację, sam tego nie zrobił. Zrobił to z pozostałymi dwoma Członkami Zarządu, czyli zrobili to we 3. To musi być uchwała Zarządu, żeby były zmiany w budżecie. Dziękuję bardzo”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, pierwsza wersja proponowanego budżetu przez Zarząd Powiatu była taka o jaką wnioskowali Radni PiS-u, Naszego Podlasia i Niezależnych. We wniosku, w którym była mowa o niegospodarności, o tym, że budżet ma opierać się na niskim budżecie i taka wersja Państwu została przedstawiona, ale w tej wersji budżetu znalazły się inwestycje takie jak: rozbudowa szpitala i inwestycje związane z dofinansowaniem środkami unijnymi do inwestycji drogowych. Jednak rzeczywiście po tym czasie wielu radnych, a przede wszystkim wójtów, burmistrzów, którzy od kilku kadencji razem z powiatem białostockim współfinansują inwestycje drogowe, na tzw. zasadzie pół na pół i po wcześniejszych uzgodnieniach z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg zgłaszali te najbardziej pilne inwestycje. My dzisiaj, jako Zarząd te uzgodnienia dodatkowe w postaci właśnie tych inwestycji szanownej Radzie przedkładamy. Rzeczywiście ustawowo, to Rada jako organ ustawodawczy będzie decydowała o kształcie budżetu, ale również będzie decydowała jakich inwestycji na drogach powiatowych robić nie będziemy jako Zarząd, a jakie jako Zarząd w roku bieżącym 2018 będziemy wykonywać. Zarząd sobie nie może spojrzeć w niebo i pomyśleć co i jakie inwestycje drogowe będzie robił. Doskonale Państwo wiecie, że to było w uzgodnieniu
z gminami powiatu białostockiego”.

 

Pan Antoni Bogdan - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, zgłaszam wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, to jest za bardzo istotna sprawa, żebyśmy od tak przerwali dyskusję. Jeżeli dojdziemy do wniosku, to tak też będzie”.

 

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Nie mogę się zgodzić z wypowiedzią Pani Starosty, że pierwotny budżet odzwierciedlał oczekiwania Radnych, bo też przedtem nie było rozmów na etapie przygotowywania projektu budżetu. Nie został np. uwzględniony w pierwszym budżecie z 15 listopada mój wniosek o ujęcie drogi Łaś – Toczyłowo. Nie mogę się też zgodzić z tym, że znajdują się pieniądze i teraz jak przetarg pokazał minimum 19 000 000 zł na ścieżkę rowerową i jednocześnie jakby w opozycji stawia się Szpital w Łapach. To jest jakieś nieporozumienie, trzeba szukać możliwości oszczędności nad czymś, co jest luksusem i boleję nad tym, że on jest tak kosztowny. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, chce przypomnieć wszystkim Radnym, do 15 września wszyscy mieli prawo zgłosić swoje wnioski do Zarządu. Na piśmie taki wniosek również złożyłem i chcę tu podkreślić Pani Starosto, że żaden z punktów mojego wniosku „nie ujrzał światła dziennego”. Pomimo tego, jak Pani mówi, zapewnia, że wszystkie były rozpatrzone. Rozpatrzone widocznie negatywnie. Po za tym, następna kwestia, chcę Państwu przypomnieć jeszcze, bo tu w tej chwili „zostało zamiecione pod dywan” sprawa współpracy z Lasami Państwowymi, a wyglądało to tak – mieliśmy zapewnienie w 100 %, że inwestycja dotycząca Kuchm, tam gdzie było dofinansowanie z Lasów Państwowych nie odbędzie się, jeśli nie będzie dofinansowania. Proszę Państwa, to Zarząd podjął decyzję, Zarząd konkretnie o tym, że inwestycja ta będzie robiona tylko i wyłącznie z powiatu i Gminy Michałow, po 1 100 000 zł. Nie pamiętam dokładnie – 1 130 000 zł czy coś takiego. Natomiast to można raz oszukać Radę w ten sposób podejmując decyzję, ponieważ Państwo mówili najpierw, że ta inwestycja musi wejść ze względu na dofinansowanie, a później w ogóle nie bierzecie tego pod uwagę. Po za tym żeście nikomu z Rady nie przekazali tej informacji, że tam jest robiona droga bez dofinansowania. Dopiero „ujrzało to światło dzienne” przy naszym sprawdzeniu dróg na terenie powiatu białostockiego. Dopiero przy obejrzeniu tych dróg. Proszę Państwa, tak nie można. Nie można w ten sposób oszukiwać Radę, bo to Rada została oszukana. Panie Radny Jan Kaczan, Panu po prostu pomyliły się fakty, jeżeli Pan mówi o tym, że dzisiaj uwierzymy, że te pieniądze zostaną skonsumowane. Nie chcieliście ich skonsumować w tamtym roku. Na jakiej zasadzie możemy wam ufać? Dziękuję”. 

 

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, naprawdę nie chciałbym się tu zbytnio rozwodzić i szeroko się z tego tłumaczyć. Powiem tylko jedno, proszę o wyrozumiałość, bo Panie Przewodniczący przepraszam najmocniej, ale jest w błędzie oceniając sytuację jaka miała miejsce. Z Nadleśniczym Karpiukiem, z Dyrektorem Gołębiewskim, zapewniania szły, że Dyrektor już podpisał w Warszawie, że już są pieniądze, że Generalna Dyrekcja zapewniła, że te pieniądze są. Do ostatniej chwili walczyliśmy i naprawdę byliśmy zapewniani, że to tak się stanie. Proszę mnie nie potraktować, że mieliśmy złą intencję w tym zamiarze, żeby oszukiwać Radę. Broń Boże, z ręką na sercu. Tak się złożyło, że to na terenie Michałowa. Tu zabierałem głos, jako Radny Michałowa, bo mówiłem o pozycjach dla Michałowa. Chcę powiedzieć dwa słowa, jako Członek Zarządu. Cieszę się, że Rada dba o budżet, dba o deficyt i dzisiejsze dyskusje, propozycje Zarząd podziela i Zarząd oczekiwał, przecież nie Zarząd powiedział, że „proszę zatwierdzić ten budżet dzisiaj bez zmian”. Oczekiwał zmian tylko, że mówię, brakowało wcześniej pewnych konsultacji, a że konsultacji tych nie było, a dopiero dzisiaj są, to dobrze. Zarząd przyjmie waszą wolę Rady i będzie wykonywał budżet. Mam nadzieję, że do każdego dotrze rozsądek, że jak zaistnieją sytuacje gdzie Powiat i starostwo musi funkcjonować Rada musi wówczas wspierać i Zarząd. Dziękuję”.

 

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „W tych wypowiedziach dotyczących budżetu mam nadzieję, że rządząca mniejszość nie będzie wychodzić w czasie najważniejszego głosowania jakim jest głosowanie nad odwołaniem Starosty, bo tu jest istota sprawy i istota tego, żeby ten powiat dobrze się rozwijał.  Dziękuję”.

 

Pan Ryszard Łapiński - Radny Powiatu Białostockiego: „Jest wolność”.

 

Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego: „Jest i odpowiedzialność”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pomiędzy wolnością, a anarchią jest bardzo cienka granica i bardzo proszę nie nadużywać wolności w sensie Pana określenia. Teraz wypowie się pani Skarbnik, ale zanim Pani powie coś, to bardzo proszę o potwierdzenie lub nie, tej informacji, że inwestycja dotycząca Kuchm miała nie dojść do skutku, jeżeli nie będzie dofinansowania. Bardzo proszę niech Pani do tego zacznie”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „O inwestycjach nie ja decyduję, tylko decyduje Zarząd. To Zarząd podjął taką decyzję, przy zapewnieniach oczywiście cały czas. Rozmowy były z Nadleśnictwem przy zapewnieniach, że te środki od Nadleśnictwa przyjdą. Chciałabym się odnieść do innych kwestii. Pierwszą kwestią jest uchwała Rady Powiatu z 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu. W tej procedurze uchwalania budżetu termin składania wszystkich wniosków również przez Radnych jest nie 15 wrzesień, a 15 sierpień. Jeżeli tak jak Pan mówił, że złożył Pan we wrześniu, to już było po terminie. Zarząd w związku z tym mógł, ale nie musiał się do tego odnieść. Inna kwestia jest dla mnie jeszcze bardzo ważna, rozmawiam tutaj z Panią Radcą Prawnym, Państwo zrobiliście zmiany dotyczące części opisowej tego budżetu, czyli tych pierwszych paragrafów, gdzie zrobiliście Państwo w ten sposób, że zapisaliście limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych. Artykuł 89, ustęp 1 ustawy o finansach publicznych mówi: jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe. Proszę Państwa, zawsze wszystkie szkolenia i tutaj w porozumieniu z Panią Radcą Prawnym jest mowa o tym, że to ma być jeden ciąg wynikający z tego artykułu. Natomiast, tak jak Państwu cały czas tłumaczę to, że będzie to kredyt, pożyczka, czy emisja papierów wartościowych Państwo decydujecie na podstawie odrębnej uchwały. Obawiam się tego, że Regionalna Izba Obrachunkowa może zakwestionować ten zapis, że nie jest on zgodny z artykułem 89, że Państwo wykreślacie emisję papierów wartościowych”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, w ubiegłym roku, jak kojarzę było podobnie, a my jako Radni nie chcemy dać emitować. To, że może, oczywiście, że może my nie zabraniamy, ale tego zapisu nie będzie w budżecie. Chyba, że Regionalna Izba Obrachunkowa powie, że trzeba to poprawić, albo narzuci. Moim zdaniem, my nie ograniczamy, my po prostu nie chcemy, żeby oni mieli prawo do obligacji, akcji i innych tam możliwości”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tłumaczę, na to musi być odrębna uchwała. Tak jak było to w grudniu 2017 roku”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, to wtedy podejmiemy odrębną uchwałę, przecież to jest wszystko do opracowania, można zmieniać”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Dobrze, tylko, że zapis artykułu 89 jest nie zgodny z naszą uchwałą”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Poprosimy, aby Regionalna Izba Obrachunkowa to sprawdziła i merytorycznie się wypowiedziała. Dziękuję”. 

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mamy Panią Mecenas, może Pani Mecenas się wypowie, co to znaczy może lub musi, bo usłyszałem od Pani Skarbnik, że może. Czy to jest jednoznaczne, że musi?”

 

Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym: „Może, to nie musi Panie Przewodniczący, to jeśli chodzi o sens, czy wykładnię taką logiczną słów może, musi. Podzielam tu stanowisko Pani Skarbnik w tym zakresie, że rzeczywiście zarówno sam przepis dotyczący uchwały budżetowej, jak i ten artykuł 89, który mówi o możliwości zaciągania, on brzmi jakby w tym sensie, że chodzi o możliwość zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych. W moim też przekonaniu, próbowałam znaleźć orzeczenie, od razu się przyznaję, że żadnego orzeczenia w tym zakresie nie znalazłam, żeby ktoś zakwestionował, że jest tylko kredyt, czy pożyczka. Tylko po prostu do tej pory wszystkie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, które mniej więcej udawało mi się przeanalizować, one zawsze używały tych sformułowań, tak jak to wynika z przepisu „oraz emitowania”. Nie znalazłam innych uchwał budżetowych w których byłby pomijany ten zapis. Pani Skarbnik słusznie zauważyła, że pożyczka, kredyt, czy emisja papierów wartościowych to jest inna sprawa i to jest odrębna procedura. Musi być odrębna uchwała Rady, gdzie np. Rada wyrazi zgodę na emisję papierów, a ten zapis w żaden sposób nie daje Zarządowi uprawnień do emisji takich papierów. Poza tym, musi być, jeżeli jest zgoda Rady, jeżeli znajduje się, jako element konieczny w uchwale budżetowej, musi się również znaleźć ten limit wydatków. Tam jest określony ten limit i bez tego, to też oczywiście żadnej uchwały, czy o kredyt, pożyczki być nie może. Wydaje się, tak podkreślę, że ten zapis powinien być tak jak brzmi z przepisu. Jeżeli państwo, jako Rada uznacie, że stoicie na swoim stanowisku takim zaprezentowanym wcześniej i niech to ewentualnie Regionalna Izba Obrachunkowa się do tego odniesie. Nie ma jakby przeszkód, aby tak było”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, rozumiem, że nie ma przeszkód”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, w takim wypadku, jeżeli Państwo stoicie na tym stanowisku, że dalej emisja papierów wartościowych ma zastać wykreślona, to proszę konsekwentnie „upoważnia się Zarząd Powiatu do ustęp 1 zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych”. Tutaj Państwo nie wykreśliliście tego".

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Dlatego zostawiliśmy to Pani Skarbnik, niech tak zostanie”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Tu usłyszeliśmy zarzuty pod kątem Zarządu, że okłamaliśmy Radę, od Pana Przewodniczącego, że robiliśmy inwestycje wbrew Radzie. Chciałam powiedzieć, że do samego końca mieliśmy takie ustalenia od przedstawicieli Lasów Państwowych. Formalnie na koniec roku zostały te pieniądze przyznane, jednak prawnie nie można było z nich już skorzystać. Chciałabym adekwatnie zapytać, czy Państwo z kolei mają zapewnienia od Gminy Zawady na inwestycje, którą pierwotnie Państwo napisali tu na 3 500 000 zł po naszej stronie, a teraz 2 000 000 zł? Czy mają Państwo zapewnienie od Gminy Zawady, że taką kwotę gmina będzie miała po swojej stronie, w swoim budżecie? Z tego, co współpracowaliśmy do tej pory z Gminą Zawady, to gmina nie miała takich możliwości inwestycyjnych. Dlatego chciałam o to zapytać. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że to pytanie nie jest do nas”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „To pytanie jest do Pana Przewodniczącego Jarosława Wądołowskiego”.

 

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Już odpowiadam Pani Starosto. W tamtym, roku mieliśmy wpisaną drogę Stanisławowo – Wojszki, też bez zapewnień Gminy Juchnowiec Kościelny i Zabłudów. Także dziękuję ślicznie”.

 

Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, Wysoka Rado, ponieważ tutaj Członkowie Zarządu wypowiadali się, chciałbym się do tego odnieść, jak realizują uchwały Rady. Panie Radny Janie Kaczan, Pan obiecuje, że będziecie wykonywać uchwałę Rady jaką podejmiemy dzisiaj, natomiast przypominam, że w 2017 roku uchwałą Rady w budżecie było zapisane środki na drogę właśnie wspomnianą przed chwilą Niewodnica Nargilewska – Wojszki. Jak wiemy, one do dzisiaj, że tak powiem nie zostały wykorzystane. W międzyczasie inwestycje drogowe, co potwierdzają kolejne przetargi, podrożały już nawet o 300%. Wyraźnie widać, że gdyby Zarząd chciał wykonać uchwałę Radę i się do nich przyłożył, to mogliśmy zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy, a ludzie mogliby wreszcie pojechać bezpiecznie drogą, która przypomnę, w 2016 roku została zdjęta z programu inwestycyjnego, ze względów politycznych, wyraźnie i dlatego przypominam Panu, Panie Janku, że to wtedy jeszcze mieliście większość w Radzie. Wtedy żeście to zdjęli na rzecz drogi Tykocin – Rzędziany, gdzie nawierzchnia w stosunku do ilości użytkowników była bardzo dobra i została zmieniona na jeszcze lepszą. Natomiast nasza droga w stosunku do ilości użytkowników jest najgorszą drogą w powiecie. Dlatego, że jest bardzo mocno uczęszczana, a jest bardzo niebezpieczna, w bardzo złym stanie. Dlatego przypominam to, ponieważ dzisiaj obiecujecie to, że nie będziecie inwestować tam, gdzie nie ma środków o które były obiecane, a nie mogę tego w ogóle zrozumieć jak można było podjąć decyzję, że inwestycja ma być wykonana kiedy, na piśmie nie ma zapewnionych środków. To z tego wynika, że Zarząd może jeszcze i w tym roku też podobnie postąpić w wielu sytuacjach. To jest bardzo niepokojąca sytuacja, dlatego te zaufanie zostało bardzo nadszarpnięte i proszę się nie dziwić, że dzisiaj w ten sposób musimy się odnosić. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że temat budżetu został już wyczerpany, bo już nie widzę podniesionych rąk, a dyskusja była rzeczywiście owocna, bo sądzę, że powiedzieliśmy sobie o różnych ważnych rzeczach”.

 

Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę o 5 minut przerwy”.

 

O godz. 1220 ogłoszono 5 minut przerwy.

O godz. 1225 wznowiono obrady. 

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok, przedstawił:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - opinia negatywna.
 • Pan Wiesław Pusz - Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu – Komisja nie wyraziła opinii.
 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia negatywna.
 • Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska - opinia negatywna.
 • Pan Jan Gradkowski - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia negatywna.
 • Pan Roman Czepe - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - opinia negatywna.
 • Pan Henryk Suchocki - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - opinia negatywna.
 • Pan Marek Skrypko - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Chcę tylko przypomnieć, że Komisje opiniowały budżet przedstawiony przez Zarząd, ten z 40 000 000 zł deficytem. Myślę, że to wyjaśnia sprawę”.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” oraz 5 głosach „wstrzymujących sie” przyjęła wniosek z poprawkami Klubów PiS, Nasze Podlasie i Niezależni o dokonanie zmian w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok.

 

 Rada Powiatu Białostockiego przy 24 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym sie” przyjęła wniosek Pani Doroty Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

 

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LIII/376/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok, wraz z w/w wnioskami, (zał. nr 10 ).

 

Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni, w imieniu połączonych Klubów serdecznie dziękuję za przyjęcie naszych poprawek, było ich około 50. To na pewno jest wydarzenie, bo po raz chyba pierwszy zdarzyło się tak, ich opozycja, która ma oczywiście większość w Radzie przyjęła budżet z tak wieloma poprawkami, a jednocześnie przy tak dużym poparciu pozostałych Radnych. Dziękujemy zwłaszcza Radnym władzy, ale – jak to określić, skoro mamy władzę w Radzie, to kto jest władzą, a kto opozycją? – musiałbym to zdefiniować, zatem dziękujemy Radnym władzy wykonawczej. Proszę Państwa, ta dyskusja – na początku bardzo emocjonalna i jednak dobra, bo trzeba dyskutować, a czasem emocje mają prawo się wkradać – pokazała, że obawy były niezadane. Skoro budżet przyjęliśmy, te około 50 poprawek bez żadnego sprzeciwu, to świadczy o tym, że poprawki były bardzo dobre, że zmiany były potrzebne i oczekiwane. 5 głosów zaledwie, a w końcowym głosowaniu 4 głosy „wstrzymujące się”. Jestem przekonany, że nawet tych „wstrzymujących się” głosów nie byłoby, gdyby nie pewna presja, pewna poprawność polityczna, chęć pokazania, że jest się jednak w opozycji do opozycji, czyli w opozycji do większości. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję”.

 

Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Tak ad vocem do tych podziękowań, to proszę Państwa, to jest kolejny budżet w którym państwo pokazujecie jedną rzecz, że praktycznie nie chcecie, żeby społeczność całego powiatu brała udział w tworzeniu tego budżetu. Gdybyście Państwo te poprawki w trybie normalnym były opracowywane, to pewnie musielibyście się troszeczkę tłumaczyć niektórym wójtom, burmistrzom, być może i mieszkańcom. To jest taki unik skuteczny, macie większość, macie pewien sukces, ale jest to też jeszcze jedne dowód, że faktycznie tworzycie swój własny wirtualny świat powiatu, natomiast gminy i część wójtów zostaje po prostu z boku”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Radny Michale, godnie reprezentujemy swoich mieszkańców i nie unikamy głosowań, odpowiedzialności i ciężkiej pracy. A Państwo, jak jest wniosek o odwołanie, zamiast bronić Starosty, pokazać, że to jest dobry człowiek, silny, bo jest z waszego grona, to wychodzicie w punkcie odwołania. „Zostawiając na pastwę losu” decyzję swoich wyborców, jak Pan to poskreśla. Dziękuję”. 

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Krótkie ad vocem do Pana Michała. Panie Michale, to nie jest wirtualny budżet, to jest budżet 21 Radnych. Nigdy tak nie było, to się rzadko zdarza, żeby taka zgoda była. Proszę tutaj nie siać demagogii”.

 

Pan Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla: „Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuje za uchwalenie tego budżetu, chcę tylko powiedzieć, że te inwestycje są dla nas bardzo ważne. Dziękuję Radnym z Gminy Supraśl, dwóm Radnym, którzy po raz kolejny poparli duże i ważne inwestycje, może nie wszystko to, co oczekiwaliśmy znalazło się w tym budżecie, ale dziękuję bardzo za te inwestycje i chciałbym, aby ta współpraca dalej dobrze się rozwijała dla dobra naszego całego powiatu białostockiego”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, widocznie takie podziękowania są potrzebne Panie Michale”.

 

Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Chcę tylko zwrócić uwagę, na jedną rzecz, to, że wyszliśmy, a wyjdę po raz drugi, to jest właśnie to, że dbamy o naszego Starostę i chcemy mu dać szansę bronić się przed waszymi argumentami. Niektóre zarzuty usłyszeliśmy po raz pierwszy, bez szansy komentarza od strony oskarżonego, jak gdyby. Dlatego, choć była prośba, żebyśmy to przełożyli na moment, kiedy on będzie osobiście. Państwo z tego nie skorzystacie, a my skorzystamy z możliwości wyjścia w czasie głosowania”. 

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo, taka sytuacja niedawno miała miejsce z Pana ugrupowania w Sejmie. To się nazywało konkretnie „pucz”, tylko wyszła śmiesznie, wie Pan. Dziękuję, ale to Państwo decydujecie jak się zachowujecie”.

 

Pani Bożena Bieryło - Radna Powiatu Białostockiego: „Chciałaby jeszcze sprostować. Szanowni Państwo, tak się składa, że prawem opozycji jest krytykowanie rządzących, w tym wypadku Zarządu, a prawem koalicji jest wynikanie błędów opozycji. Naprawdę nie ma się za co obrażać. Dziękuję”.

 

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 -2028.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 -2028, (zał. nr 11).

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo prosiłbym Panią Skarbnik, żeby spróbowała zgodnie z rokiem poprzednim tak sformułować ten punkt, żeby było to kompatybilne z budżetem, który żeśmy dopiero, co uchwali. Proszę Państwa, są pewne zasady. Będę przestrzegał tych zasad, ponieważ czuję się odpowiedzialny za to. Ten punkt musi być procedowany na tej sesji”.

 

     Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pan Przewodniczący ma rację, zgodnie z ustawą o finansach publicznych WPF, budżetowa musi być uchwalona nie później niż budżet. Nasze RIO dopuszcza na tej samej sesji. W 2009 roku, kiedy weszły przepisy o finansach publicznych tam nawet pilnowano restrykcyjnie w RIO, żeby najpierw była uchwalana WPF, dopiero później budżet. Natomiast teraz już dopuszczają nie później, czyli na tej samej sesji musi być uchwalony też WPF. Proszę Państwa wstępnie nie ukrywam, że mogłam się gdzieś pomylić w wyliczeniach. Wyliczyłam nasz budżet już obecny, który Państwu uchwaliliście tymi dwiema poprawkami, czyli z tym wnioskiem klubu Radnych i wnioskiem Pani Dyrektor, jeżeli chodzi o Urząd Pracy. Dochody budżetu w ogólnej wysokości wynoszą 123 914 811 zł. Wydatki budżetu wynoszą 157 665 335 zł. Deficyt zmniejszył nam się o 6 339 630 zł. W związku z tym wynosi on 33 750 524 zł. Te wszystkie poprawki w budżetu w części normatywnej również wprowadzę, ponieważ to musi dostosowane. Dostosuje również WPF do tych zapisów, ponieważ zmieniają się tutaj zarówno wydatki bieżące i majątkowe, a w tym też dotacje. Tam rubryki w WPF trzeba będzie dostosować do tego, tak żeby zgadzały się z budżetem, który Państwo uchwaliliście. W tym momencie skoro planowany deficyt w wysokości 40 090 154 zł spełniał wskaźniki. Myślę, że też ten zmniejszony deficyt do wysokości 33 750 524 zł również będzie spełniał wskaźniki. Muszę usiąść na spokojnie wszystko powprowadzać, najpierw do budżetu, a wtedy do WPF w poszczególnych pozycjach to wszystko pozmieniać tak, żeby jedno
z drugim grało”.

 

      Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Mamy kilka możliwości, pierwsza to oczywiście zignorować tę sytuację i na przyszłej sesji przyjąć WPF. Nie sadzę, żeby RIO w takim tempie zaczęło prowadzić jakieś postępowanie, co do uchwały. Natomiast druga propozycja jest taka, że możemy ogłosić przerwę, ale to Pani Skarbnik musiałaby powiedzieć, jaka długa musiała by być ta przerwa. Jeżeli to jest możliwe, to Pani Skarbnik potrzebuje trochę czasu. Proszę o wypowiedź. Trzecia możliwość to przenieść ten punkt na koniec i przerwać tę sesję i oczywiście dokończyć sesję już w normalnym czasie, chociażby drugiej sesji, czy podobnego terminu w lutym. Odbyłoby się to wówczas na tej samej sesji poprzez ten wymóg, iż przyjęcie zmiany w budżecie, zmienionej w WPF-ie muszą się odbywać na tej samej sesji, bo faktycznie jest nawet takie orzecznictwo, to byłoby spełniony. Pani Skarbnik, proszę o odpowiedź na drugie pytanie”.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, dla mnie wprowadzić to wszystko do budżetu, jeżeli chodzi o uchwałę Rady i WPF potrzebuję przynajmniej ze dwóch dni. Proszę Państwa, ale Państwo w trakcie 2017 roku też były takie sytuacje, że Państwo w zmianach do budżetu dokonywaliście zmian swoimi wnioskami, gdzie były WPF i Państwo uchwalaliście tą WPF ze zmianami wynikającymi ze zmian wprowadzonych do budżetu”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Właśnie o to mi chodziło. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o WPF nie będziemy jej przekładali, ponieważ nie ma sensu tworzyć zbędnych procedur. Natomiast, jeżeli chodzi o budżet, żeśmy budżet w każdą stronę sprawdzili, przegłosowali dlatego też bardzo proszę o przegłosowanie WPF. Nie będę pytał jak wyglądało procedowanie, jeżeli chodzi o komisję, ponieważ bez sensu, bo dalej już wprowadziliśmy te zmiany wszystkie, które były podane”.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący w kwestii formalnej jeszcze tylko mam taki wniosek, ponieważ Państwo wprowadziliście nowe zadania inwestycyjne, proszę mi tylko odpowiedzieć na taką rzecz. Tam też pojawiła się propozycja odnośnie dokumentacji projektowej na rozbudowę starostwa. Do tej pory ta rozbudowa starostwa była zadaniem wieloletnim. Czy to jest jednoroczne zadanie, jako sama dokumentacja i 2018 rok? Pozostałe wszystkie zadania inwestycyjne, które Państwo wprowadziliście zadania inwestycyjne też jednoroczne? Dobrze. Chodzi o to, czy nie trzeba byłoby dokonać jakiś wprowadzeń do przedsięwzięć zadań wieloletnich”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dlatego też proszę Państwa tak, jak już mówiłem nie będziemy tego punktu przekładać. Natomiast będziemy nad tym punktem głosować”.

 

    Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

 

     Rada Powiatu Białostockiego, przy 25 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LIII/377/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028, (zał. nr 12).

 

    Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, chciałem bardzo podziękować wszystkim Radnym, widać jednak, że budżet podobał się, skoro WPF został przyjęty z tym poprawkami, które zostały jednogłośnie przyjęte. Dziękuję”.

 

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kryteriów oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do dofinansowania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kryteriów oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do dofinansowania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”, stanowiący załącznik nr  13 został wysłany Radnym w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wszystkimi materiałami na LIII sesję.

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kryteriów oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do dofinansowania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”, (zał. nr 14).

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dostaliście Państwo tą pierwszą wersję do domu dotyczącą stanowiska. Dzisiaj rano otrzymaliście Państwo już dopracowaną drugą wersję tego stanowiska. Uchwała zostaje ta sama, natomiast uchwała w sensie uzasadnienia do uchwały jest rozszerzone, uległo zmianie”.

 

    Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Jeżeli Państwo pozwolą nie mam uwag w sensie samej treści stanowiska, ale przed wysłaniem chciałabym poprawić, bo są pewne literówki i takie inne błędy. Jeszcze, jakbyśmy mogli to obrobić technicznie, bo wychodzi pismo na zewnątrz”.

 

     Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Oczywiście, tym bardziej, że Panie już dzisiaj pracowały nad literówkami”.

 

    Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Akurat nie widziałam, mam poprzednią wersję”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dzisiaj Panie pracowały nad tym. Do Pań z Biura Rady przed wysłaniem bardzo proszę wytłuszczenie zdjąć”.

 

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, te wytłuszczenia są celowo zrobione w tym uzasadnieniu. Podkreślają intencję, bo po ostatniej Komisji Infrastruktury Technicznej, na której uzyskałem zgodę na dopracowanie treści, także w trakcie konsultacji, podkreślono, żeby te wytłuszczenia zostawić. Tylko literówki ewentualnie, które są to prosiłbym o przesłanie do mnie, żebym mógł ujrzeć to w wersji ostatecznej i wtedy do podpisu. Pozostawić z wytłuszczeniami. To jest na życzenie, które zostało zgłoszone w trakcie konsultacji. Dziękuję”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To znaczy, proszę Państwa, jeżeli mamy to wysyłać do Posłów, ministerstwa, to trzeba zastanowić się nad tym, czy one powinny być. To jest temat otwarty zostawiam zupełnie”.

 

    Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Szanowni Państwo, korespondowałem z Przewodniczącym Komisji Infrastruktury Technicznej w sprawie treści tego uzasadnienia i w jednym z miejsc zauważyłem, rzecz merytoryczną polegającą na tym, że było napisane ponad 450 km dróg o nawierzchni nieutwardzonej, a proponowałem przerobić to na około 450 km. Jeżeli pozostanie treść ponad, będzie to troszeczkę niezgodne z prawdą, a około to już można przyjąć. W rzeczywistość tych dróg było około 432 km nieutwardzonych. Około, nie ponad. Tej wersji nie widziałem ze słowem około i nie widzę do tej pory. Dziękuję”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze. Czy dopuszczamy takie zmiany w stanowisku, które mówią o tym, o czym mówił Pan Dyrektor, Pani Starosta w sprawie literówek. Czy będziemy głosowali już, czy poprawimy to? Chyba będziemy głosowali na już”.

 

    Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

 

     Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LIII/378/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kryteriów oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do dofinansowania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” (zał. nr 15).

 

    Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowna Rado, mnie też nie pozostaje nic innego jak podziękować Radnym za przyjęcie tego stanowisk, bo to daje szansę na to, że zgłaszane wnioski przez Zarząd do Wojewody na wspólne finansowanie z gminami inwestycji dofinansowanych przez Ministerstwo będą mały szansę znaleźć się na liście i dostać dofinansowanie. Dziękuję”.

 

     Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Myślę, że w całości współpraca, dobra współpraca Zarządu z Radą będzie przynosiła pozytywne rezultaty”.

 

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2018 – 2020”.

 

    Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2018 – 2020” (zał. nr 16).

 

    Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, opracowanie przedstawionego Państwu dokumentu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2018 – 2020” wynika z obowiązku ustawowego zgodnie z art. 180 ustęp 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który określa, że do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3 letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej. Zawierają one między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. Poprzednie obowiązujący program w tym zakresie był przyjęty 23 kwietnia 2015 roku i obowiązywał on w latach 2015 – 2017. Informacja o realizacji tego programu zostanie Państwu przedstawiona razem ze sprawozdaniem z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspierania rodzinnej pieczy zastępczej, który jest zaplanowany na sesję kwietniową. Przedstawiony Państwu program jest zgodny z założeniami strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu białostockiego na lata 2011 – 2020. Zadania związane z zapewnieniem dzieciom pieczy zastępczej mają na celu rozwijanie i wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, jak i podniesienie poziomu świadczonych usług przez instytucjonalną pieczę zastępcza funkcjonującą na terenie powiatu białostockiego. Celem głównym programu jest stworzenie skutecznego systemu pieczy zastępczej w powiecie białostockim. Opracowany dokument jest dokumentem otwartym i może on oczywiście ulegać w każdej chwili w zależności od potrzeb zmianom i uzupełnieniom.  Program składa się z 4 części. W pierwszej części zostały ujęte zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej. W drugiej i trzeciej części zawarto dane dotyczące powiatu oraz diagnozę systemu pieczy zastępczej w powiecie białostockim. W czwartej części określono cele główne i sposoby ich realizacji oraz określono limit rodzin zastępczych na lata 2018 – 2020. Jeżeli chodzi o zawodowe rodziny zastępcze to w tej chwili funkcjonuje jedna zawodowa rodzina zastępcza. W tym limicie założono, że co roku będzie jeszcze jedna dodatkowa rodzina zastępcza. Limit jest również zgodny z zadaniem ujętym w WPF i tam z zaplanowanymi środkami na ich realizację. Jeżeli są pytania, to proszę. Dziękuję”.

 

    Następnie opinię do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2018 – 2020” przedstawił:

 • Pan Marek Skrypko – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna.

 

    Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

     Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LIII/379/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2018 – 2020” (zał. nr 17).

 

Ad 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2017.

 

    Pan Piotr Łapiński – Główny Specjalista w WSSiZK przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2017 (zał. nr 18).

 

    Pan Piotr Łapiński – Główny Specjalista w WSSiZK: „Dzień dobry, witam Państwa, sprawozdanie wynika z obowiązku ustawowego, że nie mniej niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego Starosta składa Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie Starosty ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Jak co roku, tak i w tym roku zostało opracowane. Cała komisja Starosty pracowała nad tym, nie było żadnych zastrzeżeń. Zostało to przedłożone w druku, który został do Państwa dostarczony. Jeżeli są jakieś pytania do mnie, to proszę bardzo”.

 

     Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację do wiadomości.

 

 

    Ad 9. Interpelacje i zapytania Radnych.

 

    Interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 

 

    Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący w związku z przerwanie głosowania chciałbym oficjalnie przekazać dokumentację z głosowania nierozpoczętego jeszcze. Przekaże te wszystkie podpisy, czyli listę obecności Radnych 25 bez Pani Grabowskiej i Pana Starosty oraz czyste 25 kart do głosowania. Także rozpoczęty protokół z głosowania z wymienionymi osobami, którzy są w Komisji Skrutacyjnej.  Przekazuje do protokołu”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo proszę po punkcie 10”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuję, w imieniu połączonych klubów, przychylając się do prośby Pani Wicestarosty Den, aby głosowanie odbyło się na następnym posiedzeniu, ale także innych głosów, wydaje mi się, że Pan Radny Kozłowski też postulował o to, wnioskuję, aby przenieść ten punkt na następne posiedzenie Rady Powiatu Białostockiego. Uważamy, że jeżeli Państwo chcecie podejść do tego w ten sposób, iż być obecni dyskutować to jest szansa, aby się do tego przychylić. Zatem proszę o podanie wniosku pod głosowanie”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuje bardzo. Rzeczywiście były wnioski zarówno Pani Starosty, Pana Kozłowskiego i Pani Bagińskiej. Kto jest za tym, żeby przenieść to głosowanie na następną sesję, ale to będzie sesja nadzwyczajna”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Na następną zwyczajną sesję. Sesja nadzwyczajna rządzi się innymi prawami. Ma określony porządek. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaki będzie ten porządek, natomiast na zwyczajną sesję w lutym”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego ogłosił 5 minutową przerwę.

 

Ogłoszono przerwę o godz. 1320

Obrady wznowiono o godz. 1330

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, padł wniosek od Pana Romana Czepe, żeby punkt dotyczący odwołania Starosty przenieść na następną sesję”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Pana Romana Czepe – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczącym przeniesienia punktu w sprawie odwołania Starosty Powiatu Białostockiego na następną sesję.

 

     Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za” oraz 7 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek złożony przez Pana Romana Czepe – Radnego Powiatu Białostockiego.

 

    Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, mogłabym odpowiedzieć na pytanie Pana Radnego?”

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeżeli ma Pani życzenie, bardzo proszę”.

 

    Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Chociaż Pan Radny Czepe kilkakrotnie powtarzał, że kto jak głosuje to jest decyzja Radnego i nie musi się z niej tłumaczyć, ale oczekiwałam takiego wniosku wcześniej, po moim złożeniu, a nie po powołaniu już Komisji Skrutacyjnej, po tym jak była telewizja. Państwo od początku wiedzieliście, że nie ma Starosty. Nie mniej dziękuję Panu Radnemu Czepe”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że lepiej późno niż wcale”.

 

    Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowna Pani Starosto tak, ale Pani nie stwierdzała, kiedy Pani chce, żeby ten wniosek był przegłosowany, nie przypominam sobie, żeby Pani natychmiast. Wiem, że kobiety bywają niecierpliwe, być może tak wyszło, ale doczekała się Pani, to jest najważniejsze”.

 

 

     Ad 10. Przyjęcie protokołów z obrad LI i LII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

    Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż LI sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 30 listopada 2017 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

 

    Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, gdy czytam te protokoły, z podziwem patrzę na Panie, które protokołują. Za każdym razem piszą książkę. To niemal stenogram. Czasem 40 – 50 – 70 stron protokołu.  Szacunek. Po drugie, szanowni Państwo, czytajcie protokoły i poprawiajcie zapis wypowiedzi. Też korzystam z tego, przynajmniej od pewnego czasu. Jeżeli pisze się 70 stron, przesłuchując taśmy, to w sposób oczywisty można popełnić  błędy, proszę więc potem sczytać swoje wypowiedzi i zgłaszać uwagi, zanim protokół trafi na sesję. Panie zawsze przyjmują uwagi. Warto poprawiać, bo język mówiony a pisany, już o tym mówiłem, jest kompletnie inny.  Lubimy się powtarzać, zaakcentować coś dobitnie, w piśmie bywa to zbędne, może nawet dziwnie brzmi. To nie jest rola Pań, bo przyjęły zasadę, żeby spisywać z taśmy niemal dosłownie. O to apeluję do radnych. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Po raz kolejny apeluję, aby umożliwić skrótową formę protokołów, aby ten protokół miał maksymalnie 25 stron. Apelowałem już na Komisji Infrastruktury Technicznej, ale Pan Starosta miał inny pogląd na ten temat. Może teraz to się zmieni. Myślę, że w najbliższym czasie należy wrócić do tego temu, bo rzeczywiście tutaj to jest ogrom pracy. Teraz jak Panie miały przygotować z dwóch sesji, to jest na prawdę duża praca biorąc pod uwagę, że w tej chwili jest jeszcze mniej osób”.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr LI/2018 z dnia 30 listopada 2017 r.

 

    Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż LII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 21 grudnia 2017 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr LII/2018 z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

Ad 11. Sprawy różne.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, mam pytanie Pana Starosty nie ma, do Zarządu, kto u nas odpowiada za te parkingi itp.? Sprawa jest bieżąca z uwagi na to, że wczoraj śnieg napadał. Mógł zaskoczyć. Chodzi o to, że na placu parkingowym miejsca nie są odśnieżane. Nie ma pracowników do tego? Nie ma Pana Starosty, nie ma komu odśnieżyć? Niektórzy mówią, że nie ma, komu odśnieżać, bo Starosty nie ma, ale to chyba nie ma związku ze Starostą. Dziękuję”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mimo tego bardziej poważnie chciałabym zapewnić szanowną Radę, że jest odśnieżany parking z samego rana, ale dzisiaj temperatura spadła i ten śnieg, jak mówił mi pracownik był bardzo ciężki. Normalnie, że tak powiem, Państwo wiedzą jak odśnieża się lekki śnieg, a jak się dzisiaj na prawdę odśnieża ten ciężki. Postaramy się, aby przed następną sesją wcześniej tą pracę zacząć”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że śnieg był ciężki w związku z tym odśnieżono jakąś cienką warstwę, ale na jednej warstwie nie powinno się skończyć. Tak kolejną i kolejną i w końcu odśnieżono by całość. Mimo, że jest ciężki”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Tak, zgadzam się. To na bieżąco jest robione”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, mam nadzieję, że tym nie zajmują się jacyś pracownicy, którzy mają jakąś grupę inwalidzką. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Zwracałem uwagę na tą sytuację nietypową zupełnie, pracownikom wprost, ale rozmawiałem ze Starostą, ale jeżeli ktoś zechciałby na Słonimską trafić i zajść tam do naszego urzędu to na prawdę woła to o „pomstę do nieba”. Nie ma u nas trochę farby, żeby ten korytarz który prowadzi do dołu i go góry, aby cokolwiek z tym zrobić? To jest naprawdę żenujące. Po raz któryś już mówię, z tego co słyszę dalej to nie jest zrobione. W ogóle nikt tam placem nie dotknął. Pracownicy są, którzy tam pracują. Pani Starosto, co Pani na to? Proszę Państwa Pan Przewodniczący ma ze sobą zdjęcia z tego zakątka nieciekawego. Jak nie, to trzeba po prostu zajechać. Proszę Państwa w czasie sprawozdania prac Zarządu pytałem o łączną powierzchnię wynajętych w grudniu pomieszczeń? Samych lokali to jest 442 m2. Powierzchni wspólnych, czyli korytarzy jest 230 m2. Oprócz tego piwnice, które przynależą łącznie to jest 668 m2 powierzchni, która została wynajęta od grudnia, gdzie miesięczny przychód z tego tytułu jest niespełna 14 000 zł”. To jest gwoli wyjaśnienia to o co prosiłem Panią Dyrektor”.

 

    Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor GKiN: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ta kwota 13 925, 73 zł jest to kwota bez VAT-u, która co miesiąc wpływa do Starostwa. Oprócz tego nasi najemcy ponoszą koszty mediów i każdy we własnym zakresie koszty ubezpieczenia. Oprócz tego płacą też po 3,10 zł za m2 z tytułu dozoru i sprzątania”.

    Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, gwoli uzupełnienia przeze mnie, ale to wystarczające jest. Prosiłem o m2 tylko i wyłącznie. Proszę Państwa mam przed sobą uchwałę Zarządu w sprawie blokowania wydatków budżetowych (zał. nr 19). Centrum Pomocy Rodzinie to jest 87 484 zł. To jest w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1550 zł. Wynagrodzenie bezosobowe 8 736 zł. To są wydatki, które na wniosek Wojewody zostały zablokowane. To jest tylko informacja. Jeżeli Państwo będą chcieli informacji szczegółowej to do Biura Rady. Biuro Rady to umożliwi, skseruje”.

 

Ad 12. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady LIII sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 18 stycznia 2018 roku, o godz. 1350.

 

 

Protokołowała:                                                                                                                             Podpisał:

Joanna Sanik                                                                                                                   Pan Zenon Żukowski

 

                                                                                                                       Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 

 

 

 

 

 xxxx - dane osobowe zanonimowane na podstawie ustwy o ochronie danych osobowych

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-01-2018

Data udostępnienia w BIP: 02-03-2018 09:03

Data modyfikacji informacji: 02-03-2018 09:54