Protokół nr LXIV/2018 z dnia 27 września 2018 r.

Protokół nr LXIV /2018

z obrad LXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

w dniu 27 września 2018 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady LXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 27 września 2018 roku o godzinie 1000 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach LXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Jolanta Niewińska - Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK,
 • Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
 • Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku,
 • Pani Dorota Kolenda – Dyrektor PUP,
 • Pan Krzysztof Chlebowicz – Burmistrz Tykocina,
 • Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor PODGiK.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 24 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach LXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pani Danuta Maria Bagińska, Pani Bożena Bieryło, Pan Antoni Bogdan, Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den, Pan Jan Gradkowski, Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pani Barbara Grabowska, Pani Anna Grycuk, Pan Jan Kaczan (Członek Zarządu), Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski, Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

 

Nieobecni byli: Pan Jacek Mariusz Bejm (nieobecność nieusprawiedliwiona), Pani Maria Busłowska (nieobecność nieusprawiedliwiona), Pan Marek Skrypko (nieobecność usprawiedliwiona).

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Każdy z Państwa otrzymał porządek obrad. W międzyczas w dniu dzisiejszym otrzymałem, wczoraj drogą mailową, dzisiaj na piśmie informację o zmianie w porządku obrad i nowych projektach dotyczących tego. Przeczytam to, co tutaj jest napisane (zał. nr 4 ). Bardzo proszę Pana Starostę o informację na ten temat. Nastąpiła też zmiana dodatkową, czyli budżetu powiatu. Zmiana do zmiany budżetu powiatu na 2018 r.”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pierwsza kwestia zmiana budżetu. Przede wszystkim, wiąże się to ze zwiększoną kwotą na bieżące utrzymanie dróg. To jest skutek dyskusji, czy wniosków z ostatniej sesji, gdzie przed Zarządem Dyrektor PZD zgłosił wniosek, ażeby na bieżące utrzymanie dróg w tym roku zwiększyć kwotę 100 000 zł, co znalazło akceptację Zarządu. Zwiększenie tej kwoty wymusiło w pewien sposób zmianę poza budżetem, również WPF. Kwestie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże dwa razy i Choroszcz wiąże się to z tym, że w budżecie mamy pieniądze na udzielenie dotacji. Natomiast, żeby udzielić dotacji dodatkowo jeszcze wymagane jest, ażeby była podjęta uchwała przez Radę Powiatu i taki projekt trzech uchwał został przedstawiony. Natomiast kwestia już 5 – pozbawienie kategorii drogi powiatowej w Choroszczy, a jednocześnie będę miał pytanie do Pana Przewodniczącego w imieniu Zarządu, z jakiego powodu wniosek Zarząd i nie został uwzględniony przez Pana Przewodniczącego w porządku dziennym? Nie przypominam sobie, że była taka sytuacja, że jeśli Zarząd zgłasza wniosek o ujęcie punktu i projektu uchwały w porządku dziennym, ażeby Pan Przewodniczący nie zamieszczał tego. Trudno powiedzieć jaka jest przyczyna, dobrze byłoby, żeby było to powiedziane. Natomiast rzecz jest jasna i prozaiczna. Nawet na ostatniej sesji Pan Radny z Choroszczy pytał, kiedy będzie przekazany Rynek Gminie Choroszcz. Jest pewne porozumienie między Gminą Choroszcz, a Powiatem Białostockim, że ten Rynek po wybudowaniu zmieni kategorię, czyli stanie się drogą gminną. Natomiast, ażeby ona w przyszłym roku mogła stać się drogą gminną jest niezbędne, ażeby do końca 3 kwartału na dzisiejszej sesji została podjęta stosowna uchwała. Jeśli taka uchwała nie będzie podjęta przez oba samorządy to nie ma mowy o tym, ażeby w przyszłym roku droga ta, czy ten Rynek zmienił kategorię i z drogi powiatowej stał się drogą gminną. Dlatego też, Zarząd ponownie wnosi, ażeby ten punkt wnieść do porządku obrad, a jeśli większość Radnych stwierdzi, że nie ma takiej potrzeby jest to decyzja Rady. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam za przeoczenie, bo wśród nas jest Burmistrz Tykocina Pan Krzysztof Chlebowicz. Bardzo serdecznie witamy. Proszę Państwa zostałem przywołany do tablicy w sprawie nie ujęcia uchwały pozbawienia kategorii drogi powiatowej Rynek 11 Listopada w Choroszczy. W związku z tym, że inwestycja nie jest zakończona, nie jest rozliczona, po rozliczeniu i zakończeniu całości inwestycji myślę, że Rada podejmie taką stosowną uchwałę, tym bardziej, że dzisiaj widzę dodatkowo, że jest ten wniosek. To wynikało z tego, że nie zakończona jest inwestycja. Pani Skarbnik, czy mamy rozliczoną tą inwestycję?”

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, nie. Zgodnie z umową jest jeszcze na to czas, żeby zakończyć rozliczanie i inwestycję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dlatego też kierowałem się podobną sytuacją. Znam przepisy mówiące o tym, że do końca września jeżeli nie podejmie się stosownej uchwały to zmiana kategorii drogi przewleka się o rok. Zupełnie możliwe, że tak może być”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, przyjmuję do wiadomości Pańską argumentację. Natomiast są dwie odrębne rzeczy. Odrębną rzeczą jest rozliczenie w tej inwestycji. Mamy stosowne umowy. Jeśli z dniem 1 stycznia droga, która jest dzisiaj drogą powiatową stanie się drogą gminną to nie znaczy absolutnie, że te umowy dotyczące współfinansowania nie mają racji bytu. Zupełnie odrębną rzeczą jest zmiana kategorii drogi, a zupełnie co innego wzajemne zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Dlatego też Zarząd uważa, że nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby podjąć stosowną uchwałę, żeby od przyszłego roku ta droga zmieniła charakter kategorii. Jeśli większość Państwa zadecydujecie inaczej, to będzie inaczej”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wprowadzeniem po porządku obrad następujących projektów uchwał:

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz,
 • w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2288B Rynek 11 Listopada w Choroszczy (zał. nr 5).

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” wprowadziła do porządku obrad, jako punkt 4A „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033”.

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” wprowadziła do porządku obrad, jako punkt 7A „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże”.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” wprowadziła do porządku obrad, jako punkt 7B „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże”.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” wprowadziła do porządku obrad, jako punkt 7C „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz”.

Rada Powiatu Białostockiego przy 11 głosach „za” oraz 10 głosach „wstrzymujących się” nie wprowadziła do porządku obrad projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2288B Rynek 11 Listopada w Choroszczy.

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad wraz ze zmianą:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.

4A. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

7A. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże.

7B. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże.

7C. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz.

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.

9. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2018 roku.

10. Interpelacje i zapytania Radnych.

11. Przyjęcie protokołów z obrad LXII i LXIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad LXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym informację Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady (zał. nr 6).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tradycyjnie zostało przedstawione Państwu, ze swojej strony żadnych dodatkowych komentarzy nie będę wprowadzał. Proszę o pytania szczególnie do naszych Dyrektorów, bo tradycyjnie tak to było”.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację do wiadomości.

Pan Krzysztof Chlebowicz – Burmistrz Tykocina: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, Państwo Dyrektorzy, pracownice biura, przyjechałem dzisiaj na Radę, jest piękny dzień, żeby podziękować za współprace z Gminą Tykocin. Gmina Tykocin jest elementem powiatu białostockiego. W tej kadencji ten element, czyli mieszkańcy Gminy Tykocin doznali wiele dobra od całej Rady. Udało się nam zrealizować i poprawić infrastrukturę. Tykocin jest miastem historycznym w powiecie białostockim, nawet w województwie zajmuje znaczące miejsce w turystyce. Rozwija się i ilość turystów, która w ostatnich latach dojechała do Tykocina na prawdę dobrze świadczy o całym naszym powiecie. To dzięki waszej pomocy, życzliwości możemy rozwijać Gminę Tykocin a jednocześnie powiat białostocki.  Jak również w dziedzinie dziedzictwa narodowego ta pomoc też była ważna i kontynuowana już w poprzedniej kadencji. Poprzednia Rada i Starosta przygotował pomoc. Ta kadencja również udzieliła tej pomocy. W imieniu własnym i Księdza Proboszcza serdecznie dziękuję. Bezpieczeństwo jest też bardzo ważne. Straże dobrze się mają. Naprawdę z Tykocina jest wiele życzliwości i podziękowania przez moje słowa do Radnych tej kadencji. Kto nie był wybrany mam nadzieję, że będzie kontynuowana. Życzę tego dla szanownej Rady i dla wybranego Przedstawiciela w demokratycznych wyborach. Tak w ramach promocji i podziękowania mamy przygotowane albumy z 4 gminami: Supraślem, Ciechanowcem, Drohiczynem i Tykocinem. Na pamiątkę proszę przyjąć taki album i folder. Mam nadzieję, że tego typu prośba jak zwykle zostanie wysłuchana.  Z góry dziękuję”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękujemy bardzo za podziękowania. Również dziękujemy dla Pana Burmistrza za dobrą współpracę i że udawało się nam budować drogi do Tykocina, drogi powiatowe. Mam prośbę, może dałoby się zrobić wpisy imienne do części, chociaż albumów. Byłaby wtedy większa wartość sentymentalna. Dziękuję”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, nie chodzi o to, żeby nam dziękować, to jest nasz obowiązek, ale miło, że przyjechał Pan to powiedzieć. Nie chodzi o podziękowania, chodzi o Pana obecność. Pan docenia to, co robimy. A nie było to proste. Nawet kłóciliśmy się, był pewien kryzys w sprawie Pana gminy. Duże środki szły, powiedzieliśmy, że może za duże, że może inni będą pokrzywdzeni i czy nie warto złamać zasadę, że gmina daje 50%, bo bogatszą gminę stać, a innych nie. Ten kryzys jednak przełamaliśmy. Duże środki poszły, doceniając Pana zabiegi o środki dodatkowe, zewnętrzne. To nas kosztowało mniejszy wkład na nasze drogi. Podzielam zdanie, że Tykocin jest perłą Podlasia. Cieszę się, że nasz wkład jest. Cieszę się, że ponad podziałami, Panie Starosto, mogliśmy to realizować. Dziękuję”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „W imieniu Klubów Niezależnych, kiedyś startowałem z Pana opcji z PSL- u, ale niestety wyszło jak wyszło, Pana lider nie spełnił moich oczekiwań, inwestycje nie były wykonywane, ale z Panem zawsze współpraca była dobra. Dlatego z tego miejsca chcę podziękować za tą dotychczasową współpracę. Szanuję Pana i Pana podejście do wspólnoty samorządowej, powiatowej
i Tykocina. Życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję”.

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018, stanowiący załącznik nr  7 został wysłany Radnym w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wszystkimi materiałami na LXIV sesję.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2018 rok, co stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie dotyczące tego, w zmianach w budżecie mamy kwotę 96 000 zł na PUP na podwyżki. Potrzebuję informacji, jaka jest średnia płaca bez szefostwa w PUP? Bardzo proszę Panią Dyrektor o przedstawienie. Później proszę o przedstawienie również, jak wygląda średnia płaca bez dyrektorów, kierowników i wyższego szczebla urzędników w Starostwie Powiatowym. Prosiłem wcześniej o tą informację, myślę że jest przygotowana”.

Pani Dorota Kolenda – Dyrektor PUP w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chcę powiedzieć, że to że dzisiaj rozmawiamy w kwestii pożyczek, to jest efekt tego że z taką prośba o podwyżki wystąpiły Związki Zawodowe działające przy PUP. To pismo otrzymałam ja, jak również Pan Prezydent Białegostoku i Zarząd Solidarności Białystok. Dlaczego Pan Prezydent? Dlatego, że koszty utrzymania PUP na podstawie porozumienia
z 2006 r. ponoszą proporcjonalnie do ilości mieszkańców miasto Białystok i powiat białostocki. Urząd Pracy utrzymywany jest zarówno przez powiat, który jest wiodącym, natomiast dotującym jest miasto Białystok. Stąd też, żeby ani Pan Starosta nie podejmuje samodzielnie decyzji, ani Pan Prezydent, w związku z tym odpisałam Związkom Zawodowym, że kwestie związane z podwyżkami to są kwestie, które muszą być konsultowane przez miasto i powiat. Dopiero jak wypowiedzą się Radni Miasta i Radni Powiatu to Związek Zawodowy może otrzymać odpowiedź.  Ta odpowiedź taka króciutka, chodziło przede wszystkim o przerwanie biegu tych 30 dni wynikających z KPA, bo wiadomo że na tamten czas nie mogłam odpowiedzieć ani pozytywnie, ani negatywnie, bo żadnych informacji nie miałam. Stąd też wystąpiliśmy z pismem do Pana Prezydenta, oczywiście bez żadnych próśb, czy informacji w stosunku do tego tematu Pana Starosty i Rady, bo tego nie mieliśmy, czyli tylko prośba o pochylenie się nad tematem i przeanalizowanie. Podobnie tutaj, w powiecie Pan Starosta, Pani Skarbnik też tylko prośba w wyniku tego pisma Solidarności. Jeżeli chodzi o sytuację, jak wyglądają wynagrodzenia w PUP, więc proszę Państwa pracownikami kluczowymi, tak jak ustawa mówi są doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliści ds. rozwoju zawodowego i specjaliści ds. programów. Ci pracownicy, mówimy o średnim wynagrodzeniu miesięcznym według stanu na 1 września (te stanowiska, o których powiedziałam) wynosi 3190 zł brutto. Natomiast jeżeli mówimy o pozostałych pracownikach, czyli nie tych kluczowych, też obsługujących interesantów, też niezwykle potrzebnych, bez nich urząd nie funkcjonuje, czyli pracownicy działów świadczeń, rejestracja bezrobotnych, dział organizacyjny, dział finansowo – księgowy, ci pracownicy przeciętne wynagrodzenie otrzymują według stanu na 1 września 2018 r. wynosi 3169 zł brutto. Tak to wygląda”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Brakuje mi tylko informacji, jaką decyzję podjęła Rada Miasta w Białymstoku? Przychyliła się do Pani prośby?”

Pani Dorota Kolenda – Dyrektor PUP w Białymstoku: „24 września w poniedziałek na sesji Rady Miejskiej Radni Miejscy zaakceptowali poprawki do budżetu i przewidziany jest ten wzrost przypadający na miasto. Tutaj jeżeli chodzi o podwyżki to tak, jak jesteśmy finansowani przez Państwo, powiat i miasto w proporcjach jeżeli chodzi o ilość mieszkańców, tak samo podwyżki również proporcjonalnie to się odbywa. Rada Miasta nie zdążyłam co prawda wydobyć dokumentu na dzisiejszą Radę, ale rozmawiałam z Panią Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, która przygotowuje te dokumenty i jest akceptacja”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pani Skarbnik o średnią w starostwie”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Średnia wynagrodzeń w starostwie powiatowym tak jak Pan wspomniał bez Dyrektorów, kierowników, pracowników na samodzielnych stanowiskach łącznie ze składkami pracowniczymi i podatku 3403 zł”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy Pani Dyrektor może powiedzieć nam jaka jest planowana ta podwyżka na pracownika?”

Pani Dorota Kolenda – Dyrektor PUP w Białymstoku: „Średnia na pracownika jest skalkulowana podwyżka 300 zł, z tym że jest to brutto. Będzie to rozbite łącznie ze stażowym będzie to 300 zł. Byłoby to przy akceptacji”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 wraz ze zmianami.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LXIV/443/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (zał. nr 9 ).

Pani Dorota Kolenda – Dyrektor PUP w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, pozwolę sobie w imieniu wszystkich pracowników bardzo pięknie podziękować. Dziękujemy bardzo pięknie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że to normalne. To, że mieliśmy pytania to po prostu Radni muszą wiedzieć nad czym głosują”.

 

4A. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033 (zał. nr 10).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LXIV/444/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033 (zał. nr 11).

 

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego.

Pan Roman Czepe – Przewodniczący Komisji Statutowej przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (zał. nr 12).

Pan Roman Czepe – Przewodniczący Komisji Statutowej: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, Komisja Statutowa właściwie podjęła pracę dosyć wcześnie, chyba 2 lata temu, ale z dużą przerwą. Jej powodem było zbyt małe zainteresowanie pracą w komisji, ale stało się to z korzyścią, bo potem nastąpiły poważnie zmiany ustawowe, które musielibyśmy wprowadzić. Jesteśmy na bieżąco co do obowiązującego ustawodawstwa. Dziękuję serdecznie Komisji Statutowej, bo to była ogromna praca. Statut I kadencji był statutem bardzo dobrym, wzorcowym. Takie statuty wówczas proponowano. To były dobre ogólne rozwiązania, pracowali nad nimi prawnicy – także rządowi. Samorządy dodawały swoje regulacje. Może niezbyt liczne, też te, do których ustawa zmuszała. Życie poszło dalej. Trzeba było wiele rzeczy wprowadzić nowych. Samorządy wypracowały dobre regulacje, z których skorzystaliśmy. Ale proszę najpierw Panią Sekretarz. Pracowaliśmy tak, iż Pani Sekretarz wzięła na siebie po pierwsze przedstawienie propozycji Zarządu, o tym będę mówił w trakcie późniejszej wypowiedzi.  A także ogólną pracę nad statutem, związaną ze zmianami ustawodawczymi, Pani Sekretarz o tym powie. Sprzeczaliśmy się oczywiście, pracowaliśmy na bieżąco, ale o tym będziemy mówić przy poszczególnych zapisach”.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, oczywiście projekt ten statutu, który został Państwu przedstawiony został wypracowany głównie przez Komisję Statutową. Ze swojej strony mogę tyle powiedzieć, że zarówno ja, jak i Pani Radczyni usunęłyśmy tutaj zapisy ustawowe, które się powielały. Dodatkowo też zostały wprowadzone zapisy, które powinny się znaleźć, między innymi dotyczące Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która będzie funkcjonować od nowej kadencji. Zarząd też owszem wniósł swoje uwagi, w większości zostały one uwzględnione przez Komisję Statutową, ale myślę, że więcej na temat treści statutu powie Przewodniczący Komisji Statutowej Pan Roman Czepe”.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym powiedzieć, że dzięki szefowi komisji Panu Romanowi Czepe atmosfera pracy komisji była bardzo spokojna i merytoryczna. Można powiedzieć też, że większość istotnych zmian w stosunku do poprzedniego statutu, to też była autorstwa Pana Romana Czepe, który ma doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym. Jest koniec kadencji, natomiast komisja sądziła, że Radni nowej kadencji będą mieli inne problemy i po prostu nie będzie czasu na to, aby na początku kadencji pracować nad statutem. Dlatego jest nasza prośba, żeby ten statut po prostu przyjąć, uchwalić, aby dla przyszłych pokoleń ułatwiło to życie. Dziękuję”.

Pan Roman Czepe – Przewodniczący Komisji Statutowej: „Zacznę od autopoprawki, uzgodniłem to z członkami Komisji. Mianowicie, aby wprowadzić statut uchwałą jako załącznik do uchwały. To nie jest błąd. To jest jeden ze sposobów, ta szkoła wydała mi się bardziej przejrzysta. Nie musimy ciągle przedstawiać uchwały przekazując i prezentując statut, po prostu prezentujemy statut osobno. On jest załącznikiem do uchwały, jest samodzielnym bytem. W związku z czym załączniki 1,2,3,4 są już załącznikami do statutu, a nie do uchwały. Brzmienie będzie: załącznik 1,2,3,4 do statutu powiatu białostockiego, a skreślimy zapis mówiący o tym, że są załącznikami do uchwały. To jest jedyna autopoprawka proponowana przez komisję. Muszę powiedzieć to, co najważniejszego przyjęła komisja. Zdaję sobie sprawę, że to jest nudy temat, ale mówię do protokołu i do tych Radnych, którzy słuchają. Pewne rzeczy muszę uzasadnić, czyli wskazać na ważniejsze zmiany i wytłumaczyć, z czego wynikają. Konsultowaliśmy propozycje z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, do tego się PUW zobowiązał na jednym ze szkoleń, robią to chętnie. Ogromna większość zapisów jest zgodna, to znaczy zgadzamy się. Nie zgadzamy się może co 2 – 3 mało istotnych rzeczy. Nie są to poważne zmiany. Nie wykluczam, że w trybie nadzoru tutaj PUW wkroczy. Będziemy się wówczas zastanawiali, co zrobić. Jeżeli tak się stanie, jeżeli nam uchylą zapisy, to one nie będą obowiązywały – tylko te zapisy uchylone. Będą nadal w statucie, będą wymagały zmiany, ale nie będą mogły obowiązywać. Dotyczy to między innymi prozaicznej kwestii interpelacji i zapytań. O tym jeszcze powiem. Moje prośby i prośby komisji zostały zrealizowane przez służby prawne. Serdecznie dziękuję Pani Sekretarz i służbom prawnym urzędu. Zasadnicza rzecz, która nas różni, zwłaszcza z Zarządem, nie jest zbyt poważna, choć w praktyce istotna, to, kiedy uchwała wchodzi w życie. Tu jest propozycja komisji. Apeluję i proszę, aby tak pozostawić. W tej spawie wypowiadał się przed chwilą Pan Radny Wiesław Pusz, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, a nie, jak proponuje Zarząd, od nowej kadencji. Dlaczego? To nie jest przedmiotem wielkiego sporu, ale jednak stoimy na stanowisku, że nowa kadencja, co pamiętamy sami, z własnego doświadczenia, z początku tej kadencji, że nie jest łatwo rozpocząć od statutu. Nie wiemy w jakim momencie by podjęto prace, czy nie pojawiłaby się uchwała wstrzymująca, przesuwająca, bo np. byłyby jakieś kwestie związane z wielkością Zarządu itd. Wiemy, że kwestia ta budzi kontrowersje. To jest kwestia polityczna. Może ucierpiałyby na tym inne zapisy. Mogłyby też ucierpieć ustawowo obowiązkowe. Omówię wybrane zmiany. Nie będę wymieniał wszystkich, które wprowadziliśmy, bo zmian jest dużo. Usunęliśmy zapisy, mówiące opisowo o herbie i fladze. Okazuje się, że jest pewna kontrowersja co do flagi i herbu. Rozwiązania są ciekawe, ale Komisja Heraldyczna wyraziła wówczas wątpliwość, nie wydała opinii, tyle że nie wydała jej odpowiednim w czasie. Być może temat ten wróci. Jest też problem grafiki, chociażby koloru złotego. Komisja kwestionowała to, że pola są ukośne. Ale tu nie wprowadzamy opisu. Nowością jest w § 7 ust. 3, który mówi o jawności działania organów, w czym jawność ta musiałby się przejawiać. Nie wiem, czy któryś inny samorząd robi wymóg, aby jawność przejawiała się publikacją protokołów wszystkich kadencji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu wszystkich kadencji, uchwał Rad i Zarządu wszystkich kadencji, składów Rad i Zarządów wszystkich kadencji z podaniem funkcji w organach powiatu, nazw i składów klubów radnych wszystkich kadencji. Jeżeli wejdziemy na strony powiatów, chociażby podlaskich, zobaczmy co jest w BIP-ie i na stronie internetowej o tym powiecie. Zwykle jest tylko ta kadencja, bo nie ma obowiązku publikacji – nawet osób, które były członkami Zarządu w poprzednich kadencjach. Może to jest niedopatrzenie, ale może niewdzięczność. A mieszkańcy chcą wiedzieć, kto odpowiadał w danym czasie. Zmianą też istotną w §10 jest zapis, to że Rada może w różnej formie wyrażać swoją wolę, a więc w formie postanowień proceduralnych, deklaracji, oświadczeń lub stanowisk, apeli, rezolucji itd. Zgodziliśmy się, że to można czynić w drodze uchwały, czyli jest uchwała, która wprowadza np. apel, stanowisko, oświadczenie. Są dwie szkoły. Kiedyś było zupełnie inaczej, poza uchwałami były inne formy wyrażenia woli. W tej chwili jest tendencja już bardzo mocna, żeby robić to w formie uchwały. Ale wyraźnie wskazujemy, jakie to są formy oświadczenia woli. Wyraźnie wskazaliśmy na zadania Przewodniczącego, bo dotychczas były one w różnych miejscach ulokowane w statucie. To jest § 15 i inne. Mieliśmy spór co do ust. 1 pkt. 6 – kto prowadzi rejestr klubu radnych. Był spór, czy to czyni Biuro Rady. Stałem na stanowisku, większość z nas stała na stanowisku, że Biuro Rady prowadzi wtórnie czyli pomocniczo. Natomiast formalnie prowadzi Przewodniczący, on jest do tego zobowiązany. Ale Natomiast technicznie, niejako w jego imieniu, służby techniczne, a więc Biuro Rady. Wprowadziliśmy to, że Przewodniczący Rady może wydawać polecenia zwołania komisji. Nie było takich zapisów, a czasem trzeba zwołać posiedzenie komisji, gdy nie jest zdolny do tego przewodniczący komisji. Przewodniczący Rady powinien mieć takie prawo. Wskazujemy w ust. 2 w przypadku niemożności pełnienie swych funkcji przez Przewodniczącego Komisji, lub jego zastępcę,  Przewodniczący zwołuję posiedzenie i w przypadku nieobecności na posiedzeniu przewodniczy członek komisji wybrany przez pozostałych. Mocno wypracowaliśmy rozdział 3 Radni koncentrując wiele zapisów. Odnoszą się bardzo mocno do obowiązków i praw Radnych. Zwrócę tutaj uwagę w tym rozdziale jest § 18, mówiący o interpelacjach i zapytaniach. Uważam, że wybrnęliśmy z tego, o czym mówi ustawa. Ustawa mówi rzeczywiście w formie pisemnej interpelacji i zapytań, niemniej Państwo założyliście, może w połowie kadencji, a właściwie już od początku, bo Pan Przewodniczący Zarządu pamięta, że od początku interpelowaliśmy na piśmie, przynajmniej wielu z nas. Wypracowaliśmy już w praktyce to, żeby Radny, jeżeli zwraca się do Zarządu z pytaniem, dotyczącym ważnej kwestii, to żeby podjął ten temat na piśmie w formie interpelacji. Po prostu żeby wysilił się. Zaprezentował swoją wiedzę. Irytowała mnie taka forma, kiedy przejrzałem wszystkie interpelacje z poprzedniej kadencji, że Radny dosyć dowolnie ustnie wypowiada swoją kwestię, zapytanie itd., a Zarząd żmudnie musi rozszyfrowywać, o co chodziło Radnemu w tej takiej luźne wypowiedzi i odpowiada na piśmie. Uważam, że trzeba wyrównać siły. Jeżeli Radny wysilił się, napisał, uzasadnił, o co mu chodzi, nawet stan wiedzy swój przedstawił, Zarząd wtedy odpowiada na piśmie. Natomiast jeśli Radny zapytał ustnie to Zarząd ma prawo odpowiedzieć ustnie. Chyba, że sam Zarząd zechce odpowiedzieć na piśmie. To jest przejrzyste. Biuro Rady byłoby zadowolone z tego zapisu, bo nie musiałoby siedzieć na zapisami luźnych wypowiedzi, a wiadomo, że wypowiedź ustna jest inna. Jak to się ma do ustawy? Tak piszemy tutaj, że można przyjąć dowolną formę, nie odmawiamy prawa do zapytań pisemnych, ale w praktyce nie polecamy do stosowania. W zapisach statutu tę kwestię pomijamy. Rozmawiałem o tym z Urzędem Wojewódzkim i być może sporu nie będzie, być może uznają, że ustawa nie jest łamana, bo formy pisemnej nie zabrania. Ustawa w tym miejscu jest słaba. Nie można za kogoś rozstrzygać, czy ma składać interpeluje w sprawach ważnych na piśmie, czy też zapytywać w mniej ważnych na piśmie, bo tylko piszący ma prawo to ocenić. Różnicować powinna forma, a nie treść. W §19 o wyłączeniu jawności w protokole sesji powinno być zawarte uzasadnienie. To jest ważne. Oczywiście takie uzasadnienie, które nie kłóci się z wyłączeniem jawności. Uporządkowaliśmy bardzo proceduralne sprawy, jak Radny ma prawo zabrać głos, w jakich okolicznościach można go głosu pozbawić itp. Ust. 6  w § 26, że na zakończenie wystąpienia Radnego Przewodniczący Rady może zwrócić się do Radnego o skonkludowanie wypowiedzi, gdy jest długa, aby zakończyć wnioskiem lub inną formą. Jeżeli Radny chce, aby jego wypowiedź była zapisana w całości winien to zgłosić na sesji. Nie po sesji. Tu mieliśmy mały spór, może być taka sytuacja, że Przewodniczący przyjmuje do protokołu wystąpienie Radnego zgłoszone podczas sesji na piśmie, ale niewygłoszone w całości. Ktoś rozpoczął wypowiedź, ale wyjaśnia, że ma np. 4 strony wystąpienia i składa je do protokołu. Przewodniczący przyjmuje to, ale musi zostać powiadomiona Rada na sesji, a nie po sesji. Inni radni jeszcze na sesji mają prawo zapoznać się z tym i odnieść się do tego. Musi to być przejrzyste. Wypowiedzi radnego po odebraniu głosu nie umieszcza się w protokole. Zostały uporządkowane wnioski formalne - §25 . Jest lista wydłużona, ale nie ma katalogu zamkniętego. O wniosku formalnym rozstrzyga Rada. Tak zawsze było. Jedynie wniosek w sprawie sprawdzenia kworum nie podlega głosowaniu, co też jest oczywiste, żeby nie zagrać tą kwestią, aby nie można było nie dopuścić do sprawdzenia. W §25 ust. 8 – każdy klub radnych ma prawo do jednej przerwy na naradę i tej przerwy się nie głosuje. Ustaliła komisja, że to 15 minut, byłem za 10 minutową przerwą. To ważne prawo, bo są sytuacje, że klub musi się naradzić. Przewodniczący Rady ma prawo zwrócić się z wnioskiem o sprecyzowanie wypowiedzi. O tym, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Pan Przewodniczący Rady. Inaczej to byłoby bez sensu. Nowością jest, a to też sprawdza się w innym samorządzie, to §28, komisja wiodąca, bo mieliśmy praktykę, że wszystkie komisje opiniują. O budżecie Komisja Budżetu musi się bezwzględnie wypowiedzieć. Jeżeli uzna Przewodniczący, że Komisja Inwestycji, czy inna, to wskaże na nią. Wskazuje komisję wiodącą, to jest komisja, która powinna opiniować. Oczywiście, nie ma żadnych sankcji, jeżeli tego nie uczyni. Projekt kieruje się do wszystkich komisji i wszystkie mają prawo opiniować, ale nie muszą. W §29, projekt uchwały musi mieć uzasadnienie. Co powinno zawierać uzasadnienie, mieliśmy spór. Chyba to była jedyna kwestia, jaka do nas dotarła po wysłaniu projektu radnym wraz z materiałami na sesję. To wskazanie projektodawcy i sprawozdawcy. Według nas wskazanie sprawozdawcy jest bardzo ważne, zwłaszcza gdy chodzi o projekty obywatelskie itp. Załóżmy, że grupa złożyła projekt i toczy się on własnym życiem. Ale kto wówczas ma prawo występować jako sprawozdawca jeśli nie jest wskazany? Oczywiście, nie mylmy, nie ma on prawa do autopoprawek, do zmian w projekcie. Przed chwilą była taka sytuacja, że zgłosiłem autopoprawkę, ale to wynikło z woli całej komisji. Nie mogłem sam zgłosić bez woli członków komisji. Jestem tylko sprawozdawcą. To ogromnie porządkuje prace, wiemy, z kim rozmawiamy. Oczywiście, każdy inny radny (wnioskodawca) może zabierać głos na równych prawach, ale jest ktoś, kto jest zobowiązany do tego. Powinien się przygotować, powinien przedstawiać, uzasadniać itd. Jest bardzo ważny zapis, jeśli chodzi o uzasadnienie, co powinno zawierać. Oczywiście, opinie Radcy Prawnego, wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały, przedstawienie w miarę możliwości stanu faktycznego, przedstawienie skutków finansowych, społecznych, prawnych itd. Tutaj powołam się na radnego Michała Kozłowskiego, któremu bardzo dziękuję za pracę na komisji. Był jednym z najaktywniejszych członków Komisji. W tym punkcie Pan Michał dopytywał, co w przypadku, jeśli nie stosujemy się do tych zapisów? Odbijaliśmy piłeczkę, mówiąc, że Zarząd też czasem nie uzasadniał projektów. Otóż nie ma żadnych sankcji, to jest oczywiste, ale zapis obliguje, powinniśmy się czuć zobowiązani, zwłaszcza w wypadku projektów społecznych, z zewnętrz. Radnego możemy wypytać, prosić o uzasadnienie, bo mamy kontakt na sesji i komisjach. W przypadku projektów obywatelskich niekoniecznie będzie podmiot, który wytłumaczy. Choć sankcji nie ma, ale wskazanie jest. Zakładam jednak, że mogą być podejmowane bardzo ważne uchwały, może związane z gospodarką nieruchomościami, z zarządzaniem kryzysowym ltp., gdy organ nadzoru może zakwestionować uchwałę, gdyż w bardzo ważnej sprawie nie ma uzasadnienia, a statut do tego zobowiązuje. Trzeba jednak wyjaśnić, że niektóre zapisy nie będą obowiązywać komitetu inicjatywy uchwałodawczej. Dyskutowaliśmy, które. Np. opinia Radcy Prawnego. W statucie opisana jest procedura czytania projektu uchwały. Rozdział 5 od §33 na podstawie ustawy wprowadza głosowanie za pomocą urządzeń technicznych. Od nowej kadencji będzie to obowiązywać. W skład Komisji Skrutacyjnej mają prawo wchodzić przedstawiciele wszystkich klubów Radnych. Spór mięliśmy w §37 z Zarządem, nie jest to może wielka kwestia – na czym polega głosowanie tajne, że radny ma prawo udać się w miejsce zapewniające tajność głosowania. Ma obowiązek, ale miejsce wskazuje Przewodniczący. Tutaj jest spór z Zarządem. Zarząd mówi, że do miejsca, które zapewnia tajność głosowania. Co zrobi, PUW zobaczymy. Oba zapisy jakoś się bronią, trzeba zrozumieć i Zarząd, ale komisja wyostrza zapis poprzez to, że wskazane jest miejsce. Ciekawy zapis jest w § 40. Po głosowaniu nad danym punktem porządku obrad może być wygłoszone oświadczenie zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem. Temat nie zamyka się na głosowaniu. Radny może wyrazić swoje zadowolenie, zdziwienie, czyli wygłosić oświadczenie, ale 2 minuty na to ma. Jeśli chodzi o protokół jest nowość. Załącza się do protokołu projekty uchwał wraz z uzasadnieniem w wersji skierowanej pod obrady. W niektórych samorządach tak jest, w niektórych nie.  Tam, gdzie tego nie ma, dochodzi czasem do takiej sytuacji, że bardzo ważne projekty uchwał, a jeszcze bardziej ważne uzasadnienia znikają, bo idą do protokołu uchwały bez uzasadnienia. Uchwała jest załącznikiem, nie ma uzasadnienia, bo nie jest elementem, który być musi. W uzasadnieniach są bardzo ciekawe zapisy, ważne nawet po latach. Czasem mogą badać te rzeczy zewnętrzne jednostki. W §42 mówimy o protokole. Dyskutowaliśmy, kto jest gospodarzem protokołu i nie mam wątpliwości, że Przewodniczący lub Przewodniczący obrad, który prowadzi obrady. Zatem, jeśli on zgadza się uwzględnić poprawki, to one są wprowadzone, jeżeli się nie zgadza, to wówczas wnioskodawca, czyli radny, którego poprawki nie zostały przyjęte, przedkłada Radzie swoją poprawkę do protokołu i wówczas jest to głosowane. W tym §42 jest też tryb określony ściśle – nie później Przewodniczący obrad przyjmuje niż na jeden dzień przed sesją i trzy dni po otrzymaniu. Czyli jest prośba, żeby to było co najmniej cztery dni przed sesją. Mamy na to czas, jeżeli zgłosiliśmy poprawki to nikt z Radnych nie zna tych poprawek. Wysyła radny poprawki, ale inni radni ich nie znają. Mamy dzień na zapoznanie się z nimi. Jeśli Przewodniczący zgodził się na te poprawki, to  wysyłane są do Radnych (jako ostateczna wersja projektu protokołu). Radni mają możliwość zapoznania się w tym dniu, albo dzień przed sesją. To jest przejrzyste. Załóżmy sytuację, że nie są to zgłaszane wnioski redakcyjne, ale bardzo istotne. Ktoś przeinacza protokół, merytorycznie. Mamy możliwość poznać je przed sesją. Nie głosujemy w ciemno. Nie doszukujemy się pieczołowicie o jakie poprawki wchodziło, tylko po prostu pytamy Pana Przewodniczącego, czy Biuro Rady o zmiany. To nie jest statut dla tej kadencji tylko. On przewiduje różne sytuacje, żeby żadna większość nie mogła dominować w sprawach organizacyjnych, proceduralnych. Niech to będzie przejrzyste. Uregulowaliśmy problem nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Komisji, ale jeśli nie został wyznaczony, bo może tak być – zachorował, wypadek losowy sprawił, że Przewodniczący i Wiceprzewodniczący nie są obecni – komisja jest zwołana, to wówczas najstarszy wiekiem podejmuję te prace. Można tak jak było w poprzednim punkcie, gdzie Pan Przewodniczący zwołuje, ale już tak zapisaliśmy, nie chcę zmieniać, że komisja zwołuje i wybiera Przewodniczącego. Jest to być może różnica niepotrzebna, ale zorientowałem się za późno, ale jedno i drugie jest dozwolone. Może ktoś kiedyś to zmieni. Ważną nowością, choć nie wiem, czy będzie stosowana, jest komisja główna. Jest to §50. Jak mówiłem kiedyś o statucie, który opracowywałem w innym samorządzie, był to konwent, ale PUW uchylił zapis, bo stwierdził że ustawa nie mówi o konwencie. Konwent tu jest komisją. Składa się z prezydium plus szefowie klubów. To kiedyś Kraków wymyślił konwent,  i o dziwo ten konwent tam w zapisie ostał się. Natomiast u nas został uchylony. Teraz znalazłem w powiecie krakowskim zapis o komisji głównej. Jeżeli będzie spór prawny, możemy nazwać ją komisją nadzwyczajną, nie będzie stałą komisją. Możemy z tego łatwo wybrnąć.  Po co jest konwent? Mamy tematy trudne, może przykre, może wymagające omówienia przed skierowaniem pod debatę publiczną, na przykład związane z honorowym obywatelstwem i trzeba porozmawiać poza protokołem, na konwencie. Może być tak, że konwent, czyli prezydium plus szefowie klubów, jest ciałem nieformalnym, albo robimy tak, jak w projekcie statutu, że jest ciałem formalnym, nazwanym komisją główną. Komisja ta może używać nazwy konwent seniorów. Przyjęte zostały pewne zadania, np. opiniowanie planu pracy. Konwent jak w sejmie. Ma bardzo ważną rolę, aby nie wchodzić w pewne spory publicznie. Są pewne tematy, na którymi lepiej podyskutować ponad podziałami, wypracować nawet stanowisko, przynajmniej spróbować wypracować stanowisko. Unikamy konfliktów. To zbliża kluby. co do Komisji Rewizyjnej nastąpiły drobne zmiany, więc nie będę ich czytał. Komisja ds. skarg, wniosków i petycji wynika z ustawowych zmian. Kluby Radnych jako oddzielny rozdział. Wcześniej przesyłaliśmy Państwu Radnym wersję 6 i 7, w których były zaznaczone wszystkie zmiany zaproponowane przez Panią Sekretarz (kolor różowy) i na żółto przeze mnie i komisję. Dlatego można się do każdej zmiany odnieść, łatwo ją znaleźć. Zawarłem tam przypisy, na ile mogłem, bo to dosyć żmudna była praca. Widać, z czego były wzięte. Przewodniczący Rady zapewnia klubom warunki do pracy, to jest nowy zapis. Wyodrębniliśmy rozdział dotyczący Biuro Rady. To oczywiste, że Biuro Rady jest elementem starostwa, którym zarządza Przewodniczący Zarządu. Oczywiste, jest spór, wiemy jak to w samorządach wygląda, na ile te Biuro Rady ma służyć Przewodniczącemu i Radzie. Na ile się to da zapisać, uporządkować, czyli na ile ma zapewniać warunki. Zarząd zapewnia warunki Przewodniczącemu, Radzie, Klubom poprzez Biuro Rady między innymi. Zachowaliśmy Zarząd w §62, zapis, iż Zarząd składa się z 5 członków. Uważamy, że na tym etapie to trzeba utrzymać, ale to jest wybór polityczny, spieraliśmy się o to przy próbie odwołania Zarządu. W §70, że protokoły z posiedzeń Zarządu i uchwały Zarządu są jawne, to dzisiaj jest oczywiste w myśl tego ustawodawstwa, ale zapisaliśmy to bardzo wyraźnie.  Oczywiście, poza miejscami, które muszą podlegać ochronie danych. Konkludując, statut w tej ostatniej wersji został przyjęty jednogłośnie, mimo lekkiej różnicy zdań w kilku punktach. To była ogromna praca i wymagała zgodnej współpracy. O tym powiedział Pan Wiesław Pusz. Przyjęliśmy zasadę, że nie robimy niczego „po zbójecku”. Przedstawiamy wszystkie zapisy, wskazujemy, co zmieniamy, dyskutujemy dlaczego, podzielamy bądź nie podzielamy tych racji, ale musimy to wytłumaczyć. Na końcu przedstawiamy projekt Zarządowi, pochylamy się nad uwagami Zarządu, w większości ogromnej przyjęliśmy zapisy Zarządu, co do kilku się nie zgodziliśmy, ale rozumiemy też rację Zarządu. Uważamy, że nasze z pewnych powodów przeważają. Przedłożyliśmy to wszystkim Radnym, na dwóch etapach co najmniej. Każdy Radny mógł się nad tych pochylić, przeczytać, zastanowić. Nie wpłynęły co prawda żadne uwagi, ale poza tą kwestią odniesienia się do sprawozdawcy, ale wiem, że czytano i analizowano statut. Bardzo za to dziękuję. To jest też takie bezpieczeństwo, że Radni zapoznali się. Przedkładamy zatem projekt dzisiaj z prośbą o przyjęcie. Dziękuję”.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam jeszcze do zaznaczenia to jest §25 ptk. 7, który jest bardzo znaczący szczególnie w odniesieniu do praktyki, która funkcjonowała do dnia dzisiejszego. Ten punkt mówi, że wniosek formalny dotyczący zamknięcia dyskusji, ograniczenia czasu przemówień nie może być związany z debatą nad sprawozdaniem z wykonania budżetu, nad projektem uchwały budżetowej oraz jej zmian.
To jest rzecz szczególna i to koliduje z praktyką, którą mieliśmy, ponieważ jak pamiętamy dyskusje kończyły się bardzo różnie. Często wniosek Radnego i zamykano dyskusję. To jest duży ukłon prawdopodobnie do mniejszości, bo najczęściej nad budżetem dyskutować będzie ta grupa, która nie ma większości w Radzie, ale ma swoje uwagi. Popieram to. To jest model, który praktycznie funkcjonuje w kilku statutach. Właśnie podrzucił to Pan Przewodniczący Roman Czepe. Jestem jak najbardziej za tym. To ucywilizuje nasze sprawy. To dotyczy przede wszystkim spraw najbardziej istotnych, więc uważam, że jeżeli to przyjmiemy to będzie na prawdę duży sukces dla funkcjonowania samorządu powiatowego”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pierwsza rzecz odniosę się do pewnego stwierdzenia Pana Romana Czepe, być może nie do końca właściwie zrozumiałem, ale odniosłem wrażenie, że pewna niewdzięczność ze strony obecnego Starosty i Zarządu wobec poprzedników, że pewne materiały nie znajdują się na stronach internetowych. Być może źle to zrozumiałem, bo nie nastąpiło żadne czyszczenie na stronach, co żeśmy otrzymali na BIP-ie, czy gdziekolwiek nadal istnieje. Natomiast jest pytanie drodzy Państwo czy właściwe bądź celowe jest, to dotyczy pracy pracowników. Na pewno nie Starosty, czy Zarządu, ażeby zamieszczać teraz, cofać się 10 – 15 – 20 lat wstecz i wszelkie te dokumenty odnajdywać w archiwum, kserować, zamieszczać. Pytanie jest, kogo w przyszłości będzie to ciekawić. To już jest odrębna rzecz. Zarząd przedstawił komisji swoje zastrzeżenia, uwagi i to sporo. Inaczej patrzymy na inne rzeczy. Chciałbym odnieść się do dwóch kwestii. Uważaliśmy i uważamy, że ustawa nie przewiduje dodatkowych uprawnień dla Przewodniczącego Rady i o tym zadecyduje organ, który będzie rozpatrywał, czyli Wojewoda. Przez Wojewodę zobaczymy, jest ciekawe jak do tego podejdzie Pan Wojewoda. Druga kwestia to jest sprawa głosowania. Szanowni Państwo, tu diametralnie się różnimy, za daleko w projekcie idzie się w nakładaniu obowiązków, bo jeśli mówi się, że Radny przy głosowaniu tajnym ma obowiązek udania się we wskazane miejsce, to jest to niewłaściwe. Praktyka i przepisy mówią jedno, że organizator głosowania tajnego ma zapewnić warunki do głosowania tajnego. Natomiast głosującemu nie można nałożyć obowiązku, że ma iść w określone miejsce i tam podjąć decyzję. To od nas, od głosującego będzie zależało gdzie może to robić. Zapytam Państwa o kolejną rzecz, a co się dzieje jeśli mówimy tu o tej sali o każdym z nas, czy o każdym z Radnych jeśli Radny nie pójdzie w miejsce wskazane i odda załóżmy, skreśli na kartce przy stoliku, tak jak czasami bywało tutaj. Co wtedy komisja ma zrobić? Uniemożliwić wrzucenie kartki do urny? A jeśli wrzuci kartkę, stwierdzi sie, że ten głos jest nie ważny? Który to jest jego głos? W kilku miejscach uważam, że komisja poszła za daleko nakładając pewne obowiązki. W niektórych sytuacjach należałoby wskazać, że załóżmy nie, że ma obowiązek czy też wskazane jest, ażeby było. Tak samo tu. To jest zasadnicza różnica, bo w ten sposób uniemożliwia się w tym przypadku Radnemu podejmowania pewnych decyzji, narzuca się niedopuszczalnych form zachowania. To jest tak, jak przy wyborach które będą. Miejsce jest, gdzie się głosuje, ale nikt nie zabroni skreślić sobie kartkę na oknie. Nikt nie powie, że jeśli obok ktoś stoi i widzi, jak głosuje Kowalski to jest to głos nieważny, albo ktoś uniemożliwi wrzucenie do urny. Tu jest zasadnicza różnica i za pewne Zarząd oficjalnie wystąpi, jeśli taki zapis będzie uwzględniony przez Państwa do Wojewody, ażeby ten przepis został uchylony. Dziękuję”.

Pan Roman Czepe – Przewodniczący Komisji Statutowej: „Odnosząc się do tego tajnego głosowania, jak mówiłem, mamy spór. Pan Starosta zaprezentował swoje stanowisko. Wypowiedziałem swoje racje, Pan Starosta swoje. One są blisko, zobaczymy, co wyjdzie w wyniku nadzoru. Do tej pory nie było to kwestionowane, ale pytanie o sankcje? Wiemy już, że nie ma żadnych. To nie znaczy, że nie trzeba wprowadzać pewnych zapisów dlatego, że porządkują. Nie ze wszystkim muszą się wiązać sankcje. Nie za każdą sprawą muszą być sankcje. To jest jedna kwestia. Jeśli chodzi o dodatkowe uprawnienia dla Pana Przewodniczącego, nie widzę sporu w tym przypadku dlatego, że troszeczkę zmieniliśmy zapisy. Chyba najbardziej kwestionowany do tej pory ust. 4 – Przewodniczący może organizować spotkania konsultacyjne z udziałem osób i podmiotów zewnętrznych w celu omówienia kwestii podejmowanych przez Radę Powiatu. Jeżeli to będzie za daleko idące, zgoda, dopiszemy, że za zgodą Rady, wyraźnie. Na razie nie widzę kolizji. Wydaje mi się, że to jest do przyjęcia. Jeśli chodzi o zasadniczą rzecz, a mianowicie publikowanie w wyniku potrzeby udostępniania informacji publicznej, czyli szeroko pojęte obowiązki Zarządu w związku z potrzebą ujawniania, czy publikowania informacji publicznych polegających na tym, że publikujemy uchwały Rady, Zarządu, a potem składy organów, komisji itd., to jasno mówię i od razu odpowiadam na pytanie Pań z Biura Rady: nie ma terminu na wprowadzenie tego. Pan Starosta jest świadomy, że nie wprowadzamy przecież terminu, niemniej to jest ważne. Pokazałbym Państwu na wszystkie te poszczególne tablice na ścianach od I kadencji. Tu siedzimy i widzimy tych radnych, ale poza nami nikt inny ich nie widzi. Nigdzie tego nie ma, nawet w internecie. Może będą w książce, którą Pan Starosta publikuje. Nie ma na PKW niektórych dawnych z innych kadencji. Być może 3 wstecz są, ale nie ma choćby funkcji, które pełnili. Panie Starosto nie powiedziałem, że to jest niewdzięczność Pana Starosty. Chodziło mi o przykład innego powiatu, podałem przykład Moniek, albo jest to niewdzięczność (domyślam się, że może być taka sytuacja w niektórych samorządach), albo niedopatrzenie. Możemy w przerwie wybrać dowolny samorząd i zobaczyć, jakie prezentują informacje, jak daleko sięgniemy. Zdziwicie się Państwo. Co do uchwał jest to niezwykle ważne. Dlatego, że samorząd powiatowy w roku 1999 zaczynamy i obywatel dzisiaj korzystając z internetu powinien mieć dużą swobodę w poznaniu tego, jak to funkcjonowało od tamtej pory. Jakie sprawy były załatwiane. Będą odniesienia do dawnych spraw, debat na sesjach powiatu itd. Musi to się znaleźć w internecie, a nie przychodzić tutaj. Dlatego nie ma terminu na wprowadzenie. Podam inny przykład, może niezwiązany bezpośrednio – Łapy wprowadziły w mojej kadencji V ogromnie zaawansowaną stronę internetową. Mieliśmy takie opinie z kraju od jednostek, które się tym zajmują, że była to jedna z najlepszych stron samorządów w Polsce, bo było najwięcej informacji. Nagle to wszystko zginęło. Tam były i poprzednie kadencje od początku, wszyscy Burmistrzowie Łap byli.  Ale skończyła się moja kadencja i nagle nie ma strony, zaczyna się jakaś nowa z podstawowymi informacjami. Pomijam te 120 – 150 odpowiedzi Burmistrza na pytania mieszkańców, ale wykaz Burmistrzów? Umieszczeni byli wszyscy. Chciałem, żeby każdy Burmistrz był, bo każdy coś wnosił do samorządu. Dlatego się przy tym upieramy. Bardzo dziękuję za głos Pana Starosty, proszę o przyjęcie z tą jedną autopoprawką projektu uchwały wraz z załącznikiem Statutem Powiatu Białostockiego”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, tak jak Państwo słyszeliście 7 wersji statutu. To jest bardzo duża praca. Całą tą pracą kierował Pan Roman Czepe. Lokomotywa tej komisji. Należy się szacunek”.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego przedstawił:

 

 • Pan Jarosław Wądołowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej- opinia pozytywna.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LXIV/445/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego, (zał. nr 13).

 

Pan Roman Czepe – Przewodniczący Komisji Statutowej: „Bardzo dziękuję szanownym Radnym za podjęcie uchwały. Dziękuję Komisji Statutowej, to była praca bardzo przyjemna z Państwem. Tak jak powiedzieliście Państwo, zwłaszcza Pan Radny Pusz, ale także wynikało to z głosu Pana Michała Kozłowskiego, pracowaliśmy w debacie i to była bardzo miła praca, bo nie sprzeczaliśmy się pozamerytorycznie, wręcz odwrotnie. Jeśli chodzi o współprace z Panią Sekretarz i Panią Radcą to także bardzo dziękuję. To była też ważna dla nas współpraca. Bardzo dziękuję Zarządowi za merytoryczne uwagi i dziękuję za to głosowanie. Zarząd ma inne w niektórych zapisach zdanie, ale wstrzymał się od głosu, przecież mógł głosować przeciw. Dziękuję. Ten statut został wprowadzony bez sprzeciwu. My się też nie pokłócimy, jeśli chodzi o PUW i potem ewentualnie, gdyby poszło to na drogę sądową, czyli do WSA, będziemy próbowali zobaczyć, o co warto kruszyć kopie, czy pewne precedensy, pewne rozwiązania, są warte tego. Uporządkowaliśmy wiele zapisów, dlatego bardzo cenię sobie głos zwłaszcza Pana Michała Kozłowskiego. Nowych zapisów jest ogromnie dużo, ale trudno wszystkie omawiać. Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, chciałbym też podziękować Panu Radnemu Czepe – Przewodniczącemu Komisji Statutowej oraz członkom komisji za bardzo dużą pracę. Faktycznie w jednej sprawie różnimy się i między innymi dlatego Starosta z członkami Zarządu wstrzymali się. Dla mnie jest to osobiście sprawa bardzo istotna, bo jeśli mówi się, że właściwie sankcji nie ma, ale też należy zwrócić uwagę, że ten kto zagłosuje inaczej niż jest powiedziane to narusza prawo miejscowe. Nie można tworzyć prawa miejscowego, które później mówicie, że możecie naruszyć, można nie naruszyć. Później jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będzie można powiedzieć Radnemu, obojętnie komu, bo nie wiemy kto będzie w przyszłości w koalicji rządzącej, w opozycji. Może okazać się, że powie się dlaczego naruszasz prawo. Tym nie mniej, tak jak mówił Pan Roman Czepe sądzę, że w tej kwestii Pan Wojewoda rozstrzygnie te nasze rozbieżności i będzie tak, albo inaczej. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Których de facto jest nie wiele”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził 15 minutową przerwę w obradach.

Przerwę rozpoczęto o 1145

Przerwę zakończono o 1215

 

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych (zał. nr 14).

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Gmina Czarna Białostocka jest inwestorem przebudowy drogi gminnej pod nazwą ul. Łąkowa w miejscowości Czarna Białostocka. Ul. Łąkowa przecina się z drogą powiatową ul. Piłsudskiego i tworzy skrzyżowanie. Burmistrz Czarnej Białostockiej również skrzyżowanie objął przebudową związana z przebudową własnej drogi gminnej. Wyodrębnione są koszty związane z przebudową tego skrzyżowania. Kwota, którą przeznaczyliśmy na dotację dla Gminy Czarnej Białostocka związana z realizacją tego zadania to 52 763 zł. To jest dokładnie 50% wartości przebudowywanego skrzyżowania. To w zasadzie tyle. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Środki są zabezpieczone w budżecie powiatu białostockiego”.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych przedstawił:

 

 • Pan Jarosław Wądołowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej- opinia pozytywna.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LXIV/446/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych (zał. nr 15).

 

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawiła zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej, co stanowi zał. nr 16 do protokołu.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Nieruchomość położona jest w Michałowie, przyzwoleniem prawnym na przyjęcie drogi bezprzetargowej zbycia drogi jest art. 37 ust. 2, punkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Między innymi stanowi on, że nieruchomość może być zbywana w drodze bezprzetargowej wówczas, gdzie nie może funkcjonować samodzielnie i poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Warunki ustawy zostały spełnione, gdyż nieruchomość to pas gruntowy około 5 m. Dotychczas była to służebność z której korzystał właściciel nieruchomości przyległej. W momencie kiedy została zbyta poprawi warunki zagospodarowania tej nieruchomości bezpośrednio sąsiadującej z działką powiatową. Ustawa stanowi także, że przyjmuje się wartość do zbycia jaka została określona w operacie szacunkowym. Taki operat został sporządzony, wartość została określona na ponad 9 000 zł. Proszę o podjęcie uchwały”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Dyrektor mam pytanie, bo szczegółowo przyjrzałem się temu rysunkowi, który został zamieszczony na 2 stronie pisma do Przewodniczącego Rady Powiatu i mam pytanie. Sprzedajemy dwie działki, idące prostopadle do drogi dojazdowej, będącej własnością Gminy Michałowo. Natomiast są 2 działki o numerach 1131 i 1135/1 oraz 1127, które pozostają we władaniu powiatu. Czy te działki nie utracą swojej własności i czy droga prowadząca przez te działki nie stanie się zbędna lub czy też nie obniży się własność działki 1128 będącej w trwałym zarządzie PZD. Jak rozumiem to dziś z tych działek, które są wydzielone 1127, 1131 i 1135/1 korzysta także PZD jako z wydzielonej drogi inaczej działki te nie byłyby wydzielane. Dziękuję”.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Działki, na które tu wskazał Pan Przewodniczący stanowią własność powiatu, przekazane zostały w trwały zarząd PZD. Przy określaniu prawa zbycia uwzględniono to, że użytkowanie, a użytkowanie zostało też potwierdzone trwałym zagospodarowaniem, tzn. po granicy zewnętrznej działki 131, 135/1 postawiony jest płot i później ten płot jest postawiony na wspólnej granicy działki 1136 i 1135/2. W związku z tym, że dotychczas na działce 1135/2 i 1138 ustanowiona była służebność na rzecz „Zielonej Energii”, tzn. właściciela działek 1130, 1134 i 1139/1. Z tej służebności tylko korzystała „Zielona Energia” i pokazuje to, że powiatowi ta działka jest zbędna”.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę o wypowiedź Pana Marka Jędrzejewskiego w kontekście takim czy te wszystkie działki są niezbędne Powiatowemu Zarządowi Dróg? Czy w przyszłości można byłoby liczyć, że część będzie odłączona i ewentualnie sprzedana? Czy sprzedanie tej drogi nie zablokuje takiego postępowania? Następna sprawa, jeżeli mamy stałe źródło dochodu, to czy musimy to w tej chwili rozstrzygać? Ponieważ sprzedaje się raz, a tutaj gdybyśmy nie sprzedali to mamy sytuację taką, że dalej jesteśmy właścicielami, a co roku mamy jakieś pieniądze. Nie koniecznie musimy w tym momencie podejmować tę decyzję. Jak Pan Dyrektor patrzy na sprawę zagospodarowania tych działek? Władania, czy one są wszystkie niezbędne? Jak to w przyszłości może wyglądać?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wszystkie te działki, które na dzień dzisiejszy pozostają w trwałym zarządzie PZD są niezbędne do dalszego funkcjonowania PZD, w szczególności obwodu drogowo – mostowego dróg z siedzibą w Michałowie. Jest to w zasadzie jedyna powierzchnia, jedyny grunt (powierzchnia łącznie około 2 ha), gdzie bez problemu można gospodarować, składując najrozmaitsze materiały, które powstają lub są niezbędne aby zarządzać drogami powiatowymi. Dodam, że powierzchnia działki w Surażu to 6 300 m2, tam też jest siedziba obwodu mostowo – drogowego i bez przerwy borykamy się z tym, że powierzchnia jest za mała. Nie wspomnę tu zupełnie o powierzchni działki, na której na siedzibę obwód mostowo – drogowy w Białymstoku, bo tej powierzchni wcale nie ma, po za tym baraczkiem i jednym, czy dwoma garażami. Także jest to niezbędne. Natomiast przedmiotem zbycia, sprawy powiem tak – nigdy nie było wykorzystywane przez drogowców PZD w Białymstoku, który został utworzony w 1999 roku, jak również przez naszych prawnych poprzedników, czyli przez byłą Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych. Ogrodzenie, tak jak Pani Dyrektor wcześniej wspomniała jest tak poprowadzone, że działka 1135/2 i 1138 znalazła się poza tym ogrodzeniem, na zewnątrz jak gdyby ogrodzonego placu, który miał służyć funkcjonowaniu obwodu mostowo – drogowego. Na jakimiś etapie procedowania wyrażałem swoją opinię  w tej sprawie i jestem przekonany, że te dwie działki będą dla nas w tych powierzchniach, o których tutaj dzisiaj się mówi zbędne. To tyle dziękuje”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym się odnieść do tej propozycji. Według mnie to jest irracjonalne i bezsensowne, bo jak widzimy na tym załączonym obrazku, na drugiej stronie, to ta „Zielona Energia” Michałowo ma bezpośredni dostęp do drogi dojazdowej własności Gminy Michałowo. Nie wiem, po co im ten skrawek drogi jest potrzebny. Wszędzie na około mają dojazdy i za te 9 000 zł, to bez sensu, a tak mamy jakiś wpływ roczny. Jak chcą to niech płacą służebność, a jak nie to mogą jeździć którędy sobie chcą. Moim zdaniem, w tej chwili sprzedaż tej nieruchomości jest bezsensowna. Głosowałbym, aby odrzucić projekt tej uchwały”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, przy każdej sprzedaży można powiedzieć, że jest to bezsensowne i bezcelowe. Nie możemy ciągle patrzeć tylko na własny interes, chociaż powinniśmy. Jest to podmiot, który chce nabyć drogę, przynajmniej ma służebność przejazdu. Aby poruszać się po drodze, to trzeba ją urządzić. Trudno, aby firma na nie własnej nieruchomości urządzała dojazd do własnej nieruchomości. Nie ma jakiejkolwiek potrzeby, czy realnego uzasadnienia, że koniecznie może być niemalże poza nieruchomością powiatową ta droga naszą własnością. Powiedzenie, że jest dojazd z innej strony, jest natomiast powinniście Państwo wiedzieć, że zagospodarowanie zakładu jest bardzo istotna, aby mieć obustronny dojazd. Wskazane jest, aby podmiotowi gospodarczemu, który płaci podatki umożliwić normalne funkcjonowanie. W Gminie Michałowo, nie do końca nie chcę Państwa posądzać, ale czasami ciśnie się takie powiedzenie „pies ogrodnika, który sam nie zje, a komuś innemu nie da”. Dziękuję”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Pan Starosta, swoją wypowiedzią wybił mnie mocno, bo zostałem tu nazwany „psem ogrodnika”. Troszczę się o mienie powiatu i o to, żeby podejmując tak ważne decyzje mieć pełną świadomość tego co robię. To jest niestosowne Panie Starosto, oczekuję chociaż słowa „przepraszam”. Mam pytanie do Pana Dyrektora – jaka jest w tej chwili nawierzchnia tych dwóch proponowanych do sprzedaży działek? Jak to będzie np. gdyby zaistniała konieczność rozbudowy? To w tej chwili jak będzie się kształtować linia zabudowy w stosunku do proponowanych działek sprzedaży? W tej chwili, rozumiem, że możemy mając odległość 5/6 m od granicy budować po linii płotu lub po linii granicznej sprzedawanych działek, bo dalej też są nasze działki. Jeśli sprzedamy, to będziemy musieli się odsunąć o 4 m lub 8 m od granicy sprzedanych działek. Tak? Czy się mylę?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, według mojej pamięci nawierzchnia na działce 1135/2 oraz 1138 to „żywy grunt”. Jeżeli coś się ostatnio zmieniło, to nie wiem. Czy zamierzamy się rozbudować? Oświadczam, że te 2 ha nieruchomości w tym miejscu są zupełnie wystarczające na dzisiejsze potrzeby. Jeżeli myślimy o jakiejś rozbudowie, to trzeba tam coś zainwestować i pomyśleć o jakimś rodzaju działalności. Na tę chwilę nie zgłaszałem żadnych wniosków, ani nie miałem tak daleko idących przemyśleń. Budynek, który tu jest na działce 1136 to część administracyjno – biurowa i tzw. warsztatowa Dawie, chociaż tam już nie ma warsztatu oraz 6 dużych boksów garażowych, oczywiście całe zaplecze sanitarne. W tym na razie świetnie się odnajdujemy.  Jest jeszcze maleńki budynek, tzw. stara portiernia, który na dzień dzisiejszy nie jest wykorzystywany na nasze potrzeby. O rozwoju nie myślałem, jeśli Państwo myślą to proszę podpowiedzieć co ewentualnie można byłoby zafundować temu miejscu
i miastu Michałowo. Dziękuję”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, mam uzupełniające pytanie, ponieważ nie pytałem Pana Dyrektora o przemyślenia dotyczących planów budowy, tylko pytam konkretnie – jeśli chcielibyśmy coś budować w tym miejscu i od tej strony, to czy po sprzedaży tej działki będziemy mogli budować po granicy, czy będziemy musieli się odsunąć? Jeśli będzie nasze, to na pewno możemy po granicy, jeśli sprzedamy, to tracimy dodatkowy pas gruntu, który musi pozostać wolny. Moim zdaniem, może się mylę”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, warunków dotyczących budowy obiektów kubaturowych nie znam precyzyjnie i nie mogę się do tego odnieść w szczegółach. Stwierdzę, że powierzchnia działki jest zupełnie wystarczająca na potrzeby naszego funkcjonowania. Dziękuję”.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, chcę tylko nawiązać do tego sloganu, który kiedyś był, że gminy są bogate bogactwem swoich mieszkańców, a Powiat jest bogaty bogactwem tych gmin. Proszę Państwa, jeżeli Państwo tak podchodzicie i to jest wasza inicjatywa wpierania rozwoju podmiotów gospodarczych na terenie powiatu, to życzę sukcesów na przyszłość. Firma prosi praktycznie o nieużywaną przez nas działkę, nieużywaną drogę, prawdopodobnie chce zrobić, aby lepiej podnieść standard, zwiększyć swoją efektywność działania itd. Nie dość tego, jest to firma, która jest nowatorska, bo jest to tzw. zielona energia, a Państwo tworzycie wirtualne przeszkody na 20 000 m2 Pan Radny dyskutuje o 4 m odsunięcia się od granicy działki. To jest żart dosłownie. Powiem jeszcze jedno, to co powiedział Pan Starosta, jak najbardziej popieram to stwierdzenie, polskie powiedzenie, że to jest działanie tradycyjnego „psa ogrodnika”. Nie pada żadne negatywne zdanie od użytkownika, od PZD, od nikogo, że to jest jakiś strategiczny teren, a Państwo tworzycie jakieś wirtualne przeszkody, tylko aby rzucić kłody pod nogi dla przedsiębiorców. Nie wiem, może opcja polityczna przedsiębiorcy się nie podoba? Bo na razie wydaje mi się, że to jest jedna z bardziej odważnych firm, która poszła w nowe technologie. Mają problem w rozwinięciu się i my mamy im przeszkadzać? Nie widzę tu żadnego ograniczenia. Proszę Państwa ta służebność żeby zwróciło się te 9 000 zł, to tę służebność musielibyśmy wykorzystywać te 400 zł + VAT, prawdopodobnie 20 lat. Wydaje mi się, że też nie ma o czym rozmawiać, prawie 10 000 zł od razu, czy czekać 20 lat, aby te 10 000 zł się wyrównało. Przecież tu nie ma logiki ekonomicznej. Dziękuję”.

  Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Najpierw refleksja kynologiczna. „Pies ogrodnika” to obraźliwe określenie. Proszę nie używać takich określeń, bo co to za pies, co swego nie pilnuje i jeszcze ogrodnika chce zagryźć. Dobry gospodarz nie pozbywa się swoich nieruchomości. Nic się złego nie dzieje na tej nieruchomości. Nie znamy, przynamniej ja nie znam, opcji politycznej podmiotu, który się o to stara. Jest mi obojętna, Myślę, że trzeba byłoby nieruchomość zobaczyć w terenie. Nic się nie stanie, jeśli poczekamy z tym. To nie jest problem zaczekać, miesiąc, dwa, trzy, ale zobaczyć i przekonać się do końca. Nie tutaj zza biurka, tylko w teren popatrzeć jak to w rzeczywistości wygląda. Bo żadna krzywda w międzyczasie nikomu się nie stanie. Dziękuję bardzo”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, odpowiadając Panu Wądołowskiemu na pytanie dotyczące prawa budowlanego, to o ile sobie przypominam, to jeśli jest służebność drogowa, to jest to samo co dróg i przepisy mówią jasno - w odległości od drogi należy budować w takiej, czy innej odległości. Bez względu na to, czy będzie to nasze, czy nie, to powinniśmy zachować pewne odległości. Natomiast to co mówił Pan Michał Kozłowski – słusznie Pan mówił Panie Michale, a Państwu podam przykład – Gmina Łapy pokazuje jako wielki sukces utworzenie strefy ekonomicznej, gdzie za potężne pieniądze podatnika polskiego, unijnego przygotowuje się tereny, drogi, uzbraja się, gdzie wiele gmin sprzedaje grunty za symboliczną złotówkę, po to tylko, żeby przyszli, dawali zatrudnienie i płacili. Powiem Państwu tylko tyle, że patrzenie tylko my, nasz budżet, to nie może tak być, bo ten zakład w Michałowie daje zatrudnienie, podatki, gdzie my też uczestniczymy w tych podatkach. Można sobie policzyć, że oprócz tych wielkich, czy małych pieniędzy dochodzą inne pieniądze. Drodzy Państwo nie zdajecie sobie do końca sprawy, w powiecie pewnie nie czujecie tego, ale w gminach jak jest istotny ten klimat dla przedsiębiorców, dla podmiotów, które chcą tworzyć stanowiska pracy, których chcą dać zatrudnienie. Powinniśmy w ten sposób, dbając o Powiat, dbajmy o poszczególne gminy. Pokazujemy też, jak podchodzimy do rozwoju poszczególnych gmin”.

  Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Tak ad vocem do Pana Michała Kozłowskiego. Szanowni Państwo, to jest już koniec naszej kadencji, naszego czasu, spierania się i Powiat na pewno się nie kończy i nie skończy się nigdy. Oby dobrze działo się w powiecie. Nie chodzi nam, abyśmy tutaj źle życzyli temu przedsiębiorcy, ale tak na spokojnie zobaczmy co tam się dzieje. Przyjdą nowi, przyjdzie nowy skład Radny, nowy skład Zarządu, będzie miał nowe spojrzenie na problem i może przekona wszystkich Radnych, że warto taki krok poczynić. Na razie radziłbym się wstrzymać i tego nie sprzedawać. Dziękuję”.

  Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, moje pytanie jest następujące – czy po sprzedaży tej drogi nie obniży się nam wartość pozostałych działek? Ze względu na brak dojazdu. Czy firma nie ma w tym jakiegoś interesu, aby tę drogę przejąć, a później kupić następne działki po niższej cenie. Dziękuję”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, jeśli nikt nie chce zabrać głosu, to Panu odpowiem. Nikt nie wie jak w przyszłości będą się kształtować ceny działek. Druga rzecz - gdy ktoś chce kupić, to ktoś musi sprzedać, a sprzedaje właściciel. Przemówienie dziś ewentualnie, kto może mieć w tym interes, czy spadnie wartość, czy wzrośnie. Powiem Państwu tyle może być tak, że jeśli w najbliższym otoczeniu będą powstawały podobne podmioty gospodarcze, jeśli ta droga jako dojazd będzie odpowiednia, to niewykluczone, że wartość nieruchomości wzrośnie. Jest prosta rzecz, gdyby Pan powiedział o opłatach adiaceńskich, które się wnosi, załóżmy po wybudowaniu poszczególnych mediów, m.in. kanalizacji, czy nawierzchni ulic, to jednocześnie liczy się wartość działek automatycznie wzrasta. Także każde polepszenie stanu drogi powoduje wzrost wartości nieruchomości”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto opłaty adiaceńskie nie dotyczą powiatów. Mam pytanie do Pani Dyrektor Drewnowskiej – w jakim celu była wytyczona ta droga?”

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ta działka nie powstała przy sprzedaży działki na rzecz „Zielonej Energii”. Ona była już dość dawno wyodrębniona i potwierdzona na rzecz powiatu, ale w uzupełnieniu jeszcze mojej wcześniejszej wypowiedzi chcę zaznaczyć, że załączona jest mapa z ewidencji gruntów i budynków. Z mapy zasadniczej wynika, że na działce nr 1139/1, w pobliżu tej działki, która dzisiaj stanowi służebność dojazdu jest infrastruktura. Ta działka jest zagospodarowana i właściciel działki nr 1134 ma utrudniony dojazd. Z tego jest ten wniosek do Zarządu Powiatu o sprzedaż gruntu, na którym wcześniej została ustanowiona służebność”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pani jako człowiek, który w tym temacie obraca się wiele lat, jako urbanistka, czy geodeta. Czy ta droga nie była ustanowiona po to, żeby był dojazd do drogi nr 1128? Czy ten dojazd nie będzie utrudniony? Czy przez to będzie uniemożliwione zbycie działki na zewnątrz? Jeżeli kiedykolwiek, bo tu Pan Dyrektor mówi, że być może ta działka nie będzie potrzebna dla PZD. Czy będzie uniemożliwiona sprzedaż tej działki? Proszę o odpowiedź”.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Działka 1128 ma dojazd z drogi gminnej. Ma dostęp do drogi publicznej z drogi gminnej”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Z mapy tego nie wynika”.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Tak, ale tak jest. Wcześniej Powiat sprzedał na rzecz „Zielonej Energii” działkę 1134. To miało miejsce 2 lata temu”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, ostatnim ruchem, chyba że przed jakąś katastrofą jest to, że sprzedaje się drogi. To jest ostatni ruch. Byłem ostatnio na spotkaniu, gdzie sprzedana została droga, była służebność, a człowiek, który ją kupił, na podstawie własności zamyka ludzi na swoich posesjach. Myślę, że to jest naprawdę pomyłka. Dziękuję”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Nie wiem o jakich Pan posesjach mówił?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mówię o działkach 1128. Na przykład, czy swobodnym gospodarowaniu działek, które należą do PZD. Mówimy o tym, że jest dostęp z drogi gminnej, natomiast swobodne gospodarowanie jest z każdej strony”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Pan Dyrektor o ile dobrze słyszałam wypowiedź, a myślę, że tu wszyscy słyszeliśmy mówił, że udostępnienie tej drogi nie zakłóca swobodnego jak to Pan powiedział gospodarowania”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tak jest, w Gminie Wasilków identycznie sprzedano drogę, która w tej chwili jest problemem wielu osób. Może Pan Kaczan chce się wypowiedzieć?”.

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu: „Nie dziękuję, bo rzecz wiadoma i jasna. Gdyby to nie chodziło o Michałowo, to nie byłoby dyskusji i uchwała byłaby już bez dyskusji podjęta. Niestety, ale na podstawie tego co wynika z tej Rady, jakie Michałowo ponosi koszty z tego względu, że jest sytuacja taka, a nie inna także dziękuję bardzo”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej przedstawił:

 1. Pan Jarosław Wądołowski– Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 9 głosach „za”, 12 głosach „przeciw” nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 

 

Ad 7A.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże co stanowi zał. nr 17 do protokołu. 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jest to ostatni etap dotacji, ponieważ w budżecie są te środki zarezerwowane. Umowa z Gminą została podpisana, natomiast aby zrealizować te zobowiązanie, to jeszcze potrzebna jest taka odrębna uchwała Rady celem przekazania tych środków dla Gminy”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LXIV/447/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże, (zał. nr 18).

 

Ad 7 B. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże co stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak jak przy poprzedniej uchwale, środki finansowe są zarezerwowane w budżecie w tej samej wysokości i jest podpisana umowa z Gminą, aby przekazać środki potrzebna jest taka uchwała Rady. Bardzo proszę o podjęcie uchwały”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 18 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr LXIV/448/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże, (zał. nr 20).

 

Ad 7C. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz co stanowi zał. nr 21 do protokołu. 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Kwota dotacji również jest w budżecie, umowa z Gminą również jest podpisana. Ostatni etap dotacji to jest Państwa uchwała w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz, bardzo proszę o podjęcie tej uchwały”.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 17 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr LXIV/449/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz, (zał. nr 22).

 

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Rada Powiatu Białostockiego 30 sierpnia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach. Kurator Oświaty w swojej opinii wyrażonej do Wojewody Podlaskiego zakwestionował zapis w tytule uchwały. Słowa „częściowego zwolnienia”, zgodnie z interpretacją Kuratora Oświaty, nie jest to częściowe zwolnienie lecz obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. W związku z tym została przygotowana Państwu uchwała w nowym brzmieniu, czyli w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, (zał. nr 23). Jest to uchwała uchylająca również poprzednią uchwałę. Bardzo proszę o przyjęcie nowej wersji uchwały. Dziękuję bardzo”.

 

 Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 16 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LXIV/450/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz, (zał. nr 24).

 

Ad 9. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2018 roku.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym Uchwałę Zarządu Nr 868/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2018 r., co stanowi zał. nr 25 do protokołu.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Zgodnie z przepisami Uchwała Zarządu dostała Państwu przekazana, (zał. nr 26). Przekazana została również do Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdzie Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 11 września zaopiniował pozytywnie przedłożoną przez Zarząd Powiatu Białostockiego informację o informacji o przebiegu wykonania budżetu”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2018 r. do wiadomości.

 

Ad 10. Interpelacje i zapytania Radnych.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie, ponieważ Członek Zarządu w „Gazecie Michałowskiej” napisał o rozliczeniu byłego Starosty Wiesława Pusza za stan niegospodarności oraz doprowadzenie Szpitala w Łapach do upadłości, to chciałbym zapytać – czy o czymś nie wiem? Bo o tej upadłości to jakoś nie słyszałem. Wiem, że na koniec kadencji to szpital miał problemy z płynnością finansową, ale zostawił nowemu Zarządowi 10 mln zł na ewentualne decyzje. Druga sprawa, co do tej niegospodarności – to też Zarząd dostał skwitowanie, żadne tutaj służby w tej sprawie nie wypowiadały się negatywnie, więc to są jakieś nowe wieści. Proszę kolegę Janka, aby wytłumaczył co poeta miał na myśli. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo, ale Pana Kaczana nie ma na sali”.

 

O godz. 13: 05 ogłoszono przerwę.

O godz. 13: 10 wznowiono obrady.

 

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, szanowny Panie były Starosto, kolego Wiesławie Pusz, bo dla mnie pozostajesz kolegą. Przepraszam, że może ująłem to w sposób, nie w prawidłowym czasie. Wynikało to przede wszystkim z tego, z wniosku składanego przez klub Prawa i Sprawiedliwości do Zarządu, na początku naszej kadencji i właśnie treść z tego wniosku jest wzięta i umieszczona w tej mojej wypowiedzi. Wniosek składany o odwołanie Pana Radnego z Członka Zarządu Wiesława Pusza właśnie opiewał tego rodzaju treścią. Bardzo przepraszam, że albo Pani redaktor może źle zrozumiała jedną wypowiedź, że nie doprowadził do upadłości, lecz do stanu w którym szpital kierował się ku upadłości.  Tu mogło zaistnieć nieporozumienie w tej wypowiedzi i za to bardzo przepraszam. Absolutnie nie nastąpiła upadłość szpitala, tylko już nie było żadnego pomysłu i rozwiązania na dalsze utrzymanie szpitala. W związku z tym, że tu Rada, Zarząd przede wszystkim wystąpił z tym wnioskiem, z tą inicjatywą i Rada to zaakceptowała, podjęliśmy decyzję, że szpital pozostanie, podjęliśmy duże wydatki finansowe i tylko przypomnę, że przy głosowaniu, jak głosowaliśmy na przekazanie środków finansowych na rozbudowę i utrzymanie szpitala, to Pan opuścił salę i nie brał udziału w głosowaniu. To skłoniło do tego, że ten szpital był już skłonny do braku dalszego funkcjonowania. Bardzo przepraszam jak uraziłem, jeżeli to naprawdę jest pewnym nieporozumieniem, to przy najbliższym wydaniu gazety sprostuję, że nie doprowadził do upadku szpitala, tylko że szpital był w stanie braku dalszego funkcjonowania”.

 

 Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Długo słuchałem, ale nie wiem czy była ta niegospodarność, czy nie? Czy z tym szpitalem to był stan upadłości? Czy nie? Według mnie, nic takiego nie miało miejsce. Stan upadłości, to może będzie po rządach tego Zarządu, bo wcześniej była strata 1 mln zł, a teraz szykuje się co roku 4 mln zł, po mimo, że na inwestycje daliśmy kilkanaście mln zł, to jeszcze kilkanaście damy. Więc nie wiem po co kolega ten wątek rozwija. Mnie interesuje to co tu kolega napisał. W związku z tym kolega będzie przepraszał, jakoś mętnie się tłumaczy, ponieważ mam krótki czas na podjęcie decyzji, to proszę precyzyjnie powiedzieć – czy była niegospodarność? Gdzie? W którym miejscu? Czy kolega to podtrzymuje? Czy Szpital w Łapach był doprowadzony do upadłości?”

 

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu: „Gospodarność miałem na myśli tylko jedną, że obiekt po byłem szkole w Michałowie z internatem przez 14 lat Pana zarządzania, jako Starosty nie został w żaden sposób zabezpieczony, ani zagospodarowany. Został zdewastowany i po mimo takiej sytuacji, że jeździliśmy już kilkakrotnie i komisyjnie, stwierdziliśmy, że faktycznie nie można tego tematu pozostawić, więc powiedziałem, że po objęciu przez obecny Zarząd obiekt po byłej szkole zawodowej w Michałowie wraz z internatem nabył nabywcę i został sprzedany. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę ad vocem Pan Pusz, ale proszę państwa nie będziemy tu rozstrzygać. Pan Kaczan nie wypowiada się na temat szpitala, wobec tego należy uznać, że podtrzymuję swoje zdanie”.

 

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu: „Przepraszam Panie Przewodniczący, ale przy Pana nieobecności już się wypowiedziałem”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Niestety musiałem wyjść na chwilę”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dopiero co miałam okazję zapoznać się z artykułem i uważam, że to nie jest dobre wyrywanie z artykułu pewnego wątku. Czyli zacytowanie to, że „Wiesława Pusza między innymi za stan niegospodarności oraz doprowadzenie Szpitala w Łapach do upadłości”. Gdzie zdanie wcześniej jest literalnie napisane przez Panią redaktor „pod naciskiem opozycji dokonano rozliczenia byłego Starosty Wiesława Pusza między innymi”. Rozumiem to tak, że Pan Jan Kaczan wypowiedział się za co opozycja rozliczała byłego Starostę Wiesława Pusza i o ile pamiętam to rzeczywiście był taki wniosek postawiony. Więc nie można „wyrywać z kontekstu”, że to jest opinia Pana Jana Kaczana, Członka Zarządu, jeśli chodzi o Pana Wiesława Pusza. Proszę Radnych, aby przeczytali wcześniejsze zdanie”. 

 

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, nie wiedziałem, że będziemy w to brnęli szerzej, ale miał Pan rację Panie Janie, rzeczywiście”.

 

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym powiedzieć tak, że generalnie w powiecie, jak Państwo jesteście Radnymi, to za Zarządzanie odpowiada Zarząd Powiatu. W związku z tym Pani Wicestarosta również była Członkiem Zarządu Powiatu. Decyzje są podejmowane kolegialnie, w związku z tym te zarzuty, odnośnie Wiesława Pusza tyczą się też całego Zarządu”.

 

 Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Zgadzam się. Rzeczywiście opozycja tak robiła. To prawda”.

 

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Następna sprawa – to co Pan Kaczan mówi, że ta niegospodarność odnośnie szkoły, to jest czysty fałsz. Na potwierdzenie proszę pracowników Rady o znalezienie stosownych protokołów. Dlatego, że kwestia sprzedaży majątku była wynegocjowana z Panem Wójtem, obecnie byłym Burmistrzem Michałowa, ustalono cenę i Pan Burmistrz nie przystąpił do aktu notarialnego. Więc nie wiem, po co ten wątek jest rozwijany. Jeżeli chodzi o szpital, to jeszcze raz powtarzam – były problemy ze szpitalem i są problemy. One polegają na tym, że jest to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który sam działa. Wszelkie problemy tego szpitala są związane z pracą jego personelu. Wcześniej sytuacja prawna była taka, że nie można było bezpośrednio datować bieżącej działalności i w związku z tym były płacone pieniądze na inwestycje. Natomiast stan finansowy był taki, że nowy Zarząd otrzymał 10 mln zł, z czego sfinansował po prostu pewne problemy, w związku z tym, że przyjął nową koncepcję działania. Natomiast mamy do czynienia z artykułem wyborczym, z promocją w której Pan Jan Kaczan przedstawia się jako super gwiazda, a innych tutaj ochlapuje błotem. Po prostu to jest nie prawda. Dziękuję bardzo”.

 

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, bardzo proszę o wybaczenie, ale proszę aby Rada poszukała i odczytała wniosek, który był stawiany przez Klub Prawa i Sprawiedliwości do wykluczenia Członka Zarządu Pana Wiesława Pusza. Ta moja treść jest wzięta właśnie z tego wniosku. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, myślę, że tego wątku nie będziemy rozstrzygać. To jest wątek wyborczy i jeżeli ktoś jest poszkodowany to może wejść na drogę sądową w trybie wyborczym”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, właśnie też padł w moje ręce ten artykuł i w tym artykule też jestem wymieniony. W takim kontekście, że: „został odwołany z Członka Zarządu Michał Kozłowski za niewykazanie w zeznaniu funkcji prezesa stowarzyszenia, odszedł także z naszego ugrupowania PSL Wojciech Fiłonowicz z Supraśla na którym ciąży wyrok sądowy”. Teram mam takie pytanie do Pana Jana Kaczana – jaki wyrok? Na jakiej podstawie? I skąd te informacje?”

 

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni i szanowny Radny Wojciechu Fiłonowicz, to było na stronie internetowej. Nie powiedziałem, że Pan jest skazany, tylko że ciąży wyrok sądowy”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Dobrze, w takim razie przedstawię Panu tutaj dzisiaj, pofatygowałem się i zapłaciłem, żeby Pan był już całkiem świadomy do Ministerstwa Sprawiedliwości, Biura Informacji Krajowego Rejestru Karnego i mam tu do przedstawienia dla Pana jeśli Pan jest taki nie świadomy, może spotyka się w sądzie, wyciąg z KRS-u, że nie figuruję”.

 

  Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „To nie, że „skazany”, tylko „ciąży wyrok”, a to nie jest wyrok”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Użycie słowa „ciąży”, to coś znaczy. Powiem Panu taki dowcip. Nie wiem, czy Pan kiedykolwiek był w sądzie i miał jakieś procesy. Pewnego razu do księdza przyszła taka kobieta do spowiedzi, w której to spowiedzi powiedziała, że bardzo mocno zgrzeszyła obmową, czyli na sąsiadkę, sąsiada, na innych ludzi i pyta - jakie będzie rozgrzeszanie?, Ksiądz mówi – proszę przynieść poduszkę. Kobieta przyniosła tę poduszkę na drugi dzień i pyta - co ma zrobić z tą poduszką? Ksiądz mówi niech Pani wejdzie na wieżę kościelną i rozerwie poduszkę. Wykonała te zadanie, zeszła na dół i pyta księdza - co ma dalej robić? Ksiądz odpowiada – proszę teraz pozbierać pierze. Tu jest taka konkluzja. Pan się tu powołuje, a „jednak przy opatrzności Bożej wytrwaliśmy do końca”. Do jakiego końca Panie Janie Kaczanie?”

 

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu: „Do końca kadencji. Dlatego to ująłem, że tylko przy opatrzności Bożej przed takim naciskiem i przez tyle lat próbą odwołania Zarządu do końca kadencji jako Zarząd dotrwaliśmy i wykonywaliśmy swoje obowiązki, które do nas należały. Wracając do pytania czy byłem w sądzie, to byłem, ale nigdy nie byłem jako oskarżony. Byłem jako świadek, albo w innych okolicznościach. Jeżeli jeszcze mnie spotka, a nie wiele mi już zostało, bo już mi zostało tylko z górki, spotka mnie, że będzie potrzeba aby być w sądzie, to tylko twierdzę jedno – że absolutnie nie oskarżam Pana w swojej wypowiedzi, że Pan poczynił przestępstwo, czyli wykroczenie, tylko z Internetu wzięte, że ciąży wyrok. Nie powiedziałem, ze pan jest skazany, czy ukarany”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Janie, na przyszłość proszę nie serwować wyroków, dopóki nie ma tego wyroku, bo to może się skończyć
w sądzie. Dziękuję”.

 

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Ponieważ tu Pan Jan Kaczan powoływał się na opatrzność Bożą, więc blisko tego, tylko pozwolę sobie, żeby nie było tak, że mówię, co mi się wydaję, to odczytam, czy Pan to podtrzymuje. „Zrobiłem też małą rozróbę w powiecie, która polegała na tym, że w budżecie powiatu na renowację zabytków było przeznaczone 200 000 zł, całość na kościół w Tykocinie. Nie mogłem się pogodzić, że jeden otrzymuje wszystko. Udało się Parafki Katolickiej w Michałowie”. Szanowni Państwo, jeżeli już Pan mówi o wyciągnięciu protokołów, żeby tak przypomnieć jak to było, że komisja kultury i oświaty zmieniła uchwałę, że Pan wszedł do Komisji nadzwyczajnej Pani Bożeny Bieryło jako jeden z 6 osób. Czy ktoś pamięta, że Pan Jan zrobił jakąś rozróbę? Zawsze zachowuje się grzecznie, przyzwoicie, nikt przeciwko Zarządowi nie występował. Nie rozumiem”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję. Myślę, że pytania są retoryczne”.

 

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy Pan rzeczywiście zrobił jakąś rozróbę? Bo nie kojarzę”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To co się stało, to na pewno nic dobrego, bo Radni, koledzy są poszkodowani.  Jak tu do tego nie podjeść? Nie będziemy tutaj tego rozpatrywać. Proszę Państwa nie jesteśmy sądem i nie będziemy w trybie wyborczym rozpatrywać jakichkolwiek skarg. Możemy jedynie zapoznać się z krzywdą jaka się stała i tyle”.

 

 Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, uważam, że to jest właściwe forum na to, żeby zabierać głos w takich sprawach, aby komentować sprawy powiatowe, aby odnosić się rzeczywiście do tego, co się publicznie mówi w różnych gremiach, także ponad Radą Powiatu.  Myślę, że o tym mówimy słusznie. Zwracam się teraz do Pana Radnego Jana Kaczana - myślę, że niesłusznie przyjął Pan złą taktykę. Może Pan prowadzić „czarny pijar” i „czarną kampanię”, ale to jest bezsensowne. Proszę mi wierzyć, to nawet nie daje głosu. Ludzie może kochają to, gdy się inni opluwają, ale ten co opluwa nie dostaje głosów z tego powodu. Proszę mi wierzyć, to jest uwaga doświadczonego człowieka, który nie jedną kampanią się zajmował. Druga sprawa – w sprawie szpitala, udało nam się ponad podziałami zrobić ogromnie dużo. Weszliśmy w bardzo trudny problem, tak jak powiedział Pan Starosta, bo oczywiście zobowiązania będą rosły, ale weszliśmy w to wielkim wysiłkiem całego powiatu i teraz wracanie do przeszłości czy ma sens? Jaka jest przeszłość? Dokładnie taka, jak mówi Pan Starosta Pusz. Co to było? To była wypadkowa presji z całego powiatu, Radnych z całego powiatu. O tym mówiliśmy wielokrotnie. Jaki interes mieli Radni z dalszych stron, aby ten szpital spierać?   Dziś jakoś udało się porozumieć. Dobrze, bo ten szpital absolutnie ma służyć całemu powiatowi i byłbym ogromnym niewdzięcznikiem, gdybym nie chciał, aby pozytywnie załatwiony był każdy pacjent z gmin odległych. Oczywiście, chodzi o to, aby każdy mógł dojechać do tego szpitala, łatwo, szybko. Ten szpital ma służyć wszystkim. To jest oczywiste i wiemy to, ale jednocześnie robimy to ogromnym wysiłkiem finansowym i jest ten znak zapytania, jak będzie w przyszłości. Wcześniej wypadkowa wpływów zmierzyła do tego, że szpital nie miał wielkiego finansowania. Pan Starosta Pusz powiedział, że to nie było tak źle, że strata i dług nie były wielkie. W tej kadencji zamknięto oddział ginekologiczno-położniczy. Zagrożona była chirurgia, oddział internistyczny itd. Tu dopiero zaczęły się schody, ale przecież nie wracamy do tego. Uznaliśmy po zmianie władzy w Radzie, że wspólnie, Zarząd z większością, dwie zupełnie obce siły, odrębne, wspierają ten szpital. Idziemy w wielką niewiadomą, ale to jest jedyna możliwość. Upadek szpitala, albo rozwijanie. I weszliśmy w to. Wracanie do przeszłości jest bezsensowne. Jeżeli Pan zechce opublikować sprostowanie to wie Pan, można „w tym samym duchu „ oczywiście”, ale czy nie należałoby powiedzieć, że zrobiliśmy dobrą rzecz, niebywałą, ponad podziałami, choć politycznie podziały były bardzo ostre? Przecież odwoływaliśmy się wzajemnie. Były niesympatyczne emocje. Pan się powołuje na wniosek PiS-u o odwołanie Starosty Pusza, a ja powołam się na obronę przez Zarząd Starosty Pusza. To były Państwa argumenty, ale jaki ma to teraz sens? To jest przeszłość. Czym się różni pacjent chory z Michałowa, od tego z Poświętnego, czy z Choroszczy w szpitalu w Łapach leżący? Niczym. Ma być tak samo obsłużony, nie czekać w kolejkach w Białymstoku. Dlatego zachęcam do sprostowania. Warto powiedzieć „może powiedziałem za dużo, może niepotrzebnie, zrobiliśmy ogromną rzecz ponad podziałami przy ogromnych trudnych emocjach na początku. Weszliśmy w wielkie wyzwanie, którego efekty pozytywne mamy, mam nadzieję, że absolutnie będą dla wszystkich, także dla Michałowa i każdej innej gminy. Przed nami znowu jest wyzwanie, liczę, że Pan wejdzie do tej Rady, a dlaczego nie? Liczę, że też wejdę, też chciałbym. Nie chciałbym, aby te złe emocje przeniosły się potem. Chciałbym, żebyśmy zaczęli bardzo mądrze, pozytywnie, znowu ponad podziałami nową kadencję. Będziemy znowu się kłócić o politykę, oczywiście, że tak, ale umiemy odróżnić sprawy polityczne, np. dotyczące Zarządu, np. dotyczące właśnie wyborów personalnych itd., od takich spraw merytorycznych. Dziękuję”. 

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Chciałabym się wypowiedzieć ad vocem do Pana Romana. Panie Romanie Czepe Pan mnie tu przez mikrofon uciszał i nie godzę się tu na takie traktowanie, ponieważ zwróciłam właśnie uwagę dla Pana Antoniego Bogdana, bo tu kierował właśnie groźby w kierunku Pana Jana Kaczana. Prosiłam o to, aby to zrobił przez mikrofon i zwróciłam się do Pana Antoniego, że jeśli coś ma, to niech to powie przez mikrofon, a Pan mnie tu uciszał. Jeśli Pan chce uciszać osoby, które nie zabierają głosu przez mikrofon to proszę to robić sprawiedliwie w stosunku do wszystkich osób. Dziękuję”. 

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pan Czepe nie udziela głosu, tylko ja”.

 

 Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu: „Dziękuję dla Pana Radego Romana Czepe, bo on dokładnie mnie rozumie, że nie przeczytano, że w tej gazecie jest napisane, że największym sukcesem jest właśnie uratowanie i rozbudowa szpitala w Łapach. Gdzie jest przyszłość dla najbardziej potrzebujących ludzi. Kilkakrotnie miałem nieprzyjemność z zwróceniem uwagi, dlaczego to w Łapach budujecie? Dlaczego wszystkie pieniądze w Łapy? Odpowiadałem jedno – bo to jest szpital. Gdyby on był w Michałowie, czy w Gródku, czy w Supraślu to na każdy szpital, z całym oddaniem byłbym za tym, gdyby to nawet jeszcze więcej kosztowało, to popierałbym i do końca będę to popierał ile będę mógł. Następną sprawą, aby zakończyć już tę dyskusję to powiem, że jeszcze byłem sprowokowany przed tym wywiadem napisem na „Facebook-u” w Michałowie przez Panią Dyrektor Burak, która startuje z listy Naszego Podlasia, że Kaczan przez 4 lata nie potrafił załatwić drogi, a ona na jeden telefon i już droga do Michałowa została przyznana przez Radę i została wybudowana. Dziękuje”.  

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że już nie będziemy tego drążyli, domniemania i „Facebook”, dajcie spokój”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym wypowiedzieć się odnośnie do artykułu, do takiej wypowiedzi kolegi Jana Kaczana z której jestem bardzo niezaspokojony, cytuję „szczerze wyznaję wbrew swojej woli podjąłem decyzję o kandydowaniu na następna kadencję”. Kolego jeśli masz jakieś problemy, ktoś ciebie zmusza do czegoś to są telefony zaufania, powiedz nam dyskretnie, to ci pomożemy. Dziękuję”.

 

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu: „Kolego Radny Janie Perkowski, dlatego wbrew swojej woli podjąłem taką decyzję, że już chciałbym aby po tej uciążliwej kadencji po prostu dać sobie spokój i spokojnie żyć. Myślę, że dla Pana albo dla innych mogę być przydatny w przyszłej kadencji, więc podejmuję taką decyzję”.

 

Ad 11. Przyjęcie protokołów z obrad LXII i LXIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż LXII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 30 sierpnia 2018 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

 

    Uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr LXII/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. z obrad LXII sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji.

 

    Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 17 września 2018 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

 

    Uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 13 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr LXIII/2018 z dnia 17 września 2018 r. z obrad LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji.

 

Ad 12. Sprawy różne.

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, chciałabym zwrócić się z prośbą o wyrównanie nawierzchni drogi powiatowej Zubry- Świsłoczany – Mostowlany, poprzez podsypanie żwirem i wyrównanie poboczy. Tam powstały już takie rynny na poboczach, które powodują, że woda nie odpływa z tej drogi. Wyrównywanie tej drogi za pomocą równiarki nie wiele już daje. Nie jedna równiarka już tam przeszła, a kilka dni po niej powstają nierówności, które uniemożliwiają przejazd. Droga jest w bardzo złym stanie i otrzymuję sygnały, nawet dziś jedne zwracał się do mnie w tej sprawie prosząc o interwencję, aby na jakiś czas był dobry efekt. Jak już mówiłam, zwykła równiarka nie daje trwałego efektu, powoduje tylko złagodzenie tego problemu na bardzo krótki czas, po kilku dniach mieszkańcy widzą, że znowu jest źle, a może jeszcze gorzej niż było. Bardzo prosiłabym o troszeczkę żwiru, wyrównanie i uporządkowanie tych poboczy. Dziękuję”.

 

Pan Zdzisław Łukaszewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałbym podziękować Panu Dyrektorowi PZD za sprawne działanie i za to, że są usuwane krzewy na drodze powiatowej na odcinku z Obrubnik do Kozińc. Byłam tam sytuacja dramatyczna, ale bardzo szybko Pan Dyrektor się tym zajął. Jeszcze jeden temat – została powołana komisja i dziś też odbyła się komisja na drodze, tam chodziło o przejście w Dobrzyniewie Fabrycznym przy Niepublicznej Przychodni, przy sklepie „Lewiatan”, więc też bardzo dziękuję za to. Dziękuję bardzo”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Również zacznę od podziękowań, bo skrzyżowanie w miejscowości Krupniki przy drodze Kruszewskiej jest remontowane, ale też mam prośbę od mieszkańców, że w miejscowości Kruszewo w kierunku Izbiszcz przy szkole gminnej rosną prawdopodobnie 3 topole, które są już suche oraz gałęzie spadają, a ostatnio jak tamtędy przejeżdżałem to byłem świadkiem, że gdy był większy wiatr to wszystko padało. Zastanawiałem się czy to jest nasza droga i dowiedziałem się, że tak”.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „To nie jest nasza droga”.  

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „A to całe szczęście, to napiszę do Burmistrza. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przyłączę się do podziękowań, również za super szybkie działanie jeżeli chodzi o te sprawę o której Pan wie. Chodzi o zabezpieczenie posesji w Dąbrówkach ze względu na niebezpieczny zakręt”.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Staramy się jak możemy”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuję”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, skoro nie ma już spraw różnych, to chciałabym, myślę, ze takim miłym dla nas akcentem reprezentujących Powiat Białostocki zakończyć sprawy róże. Jak się niedawno dowiedziałam Pan Starosta Antoni Pełkowski w plebiscycie „Kuriera Porannego” zwyciężył jako najlepszy Starosta. Nie ma Pana Starosty, ale chciałabym na forum Rady serdecznie pogratulować Panu Staroście. Myślę, że dla naszego powiatu to jest znakomita promocja”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Gratulujemy”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Gratulujemy Panu Staroście, nie wiem, ile kosztowało wykupienie gazet, czy wysyłanie sms-ów, mam nadzieję, że nie z prywatnych komórek, skoro jesteśmy przy pochwałach. Oczywiście, to jest żart, szanujemy tego typu sondaże i ankiety, więc także gratulujemy Panu Janowi Perkowskiemu, który w tymże rankingu okazał się być najlepszym Radnym Powiatu Białostockiego”.

 

 Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Odpowiem tak ad vocem, chciałabym się zapytać, czy ten żart również tyczy się tej samej sytuacji? Bo to jest ten sam plebiscyt. Dziękuję i gratuluję Panu Janowi Perkowskiemu”.

 

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam jeszcze ważną sprawę. Mamy prawie koniec kadencji, mam sprawę związaną z ostatnimi sesjami lub z ostatnią sesją. Prosiłbym Panią Mecenas o informację na ten temat, jak mogą się odbywać się sesje przed objęciem nowej Rady i Zarządu”.

 

Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, od 4 lat wiadomo, że obecna kadencja samorządowa upływa 16 listopada tego roku. 21 października odbędzie się I tura wyborów, a jak dobrze pamiętam II tura będzie 4 listopada. Do 16 listopada Rada ma prawo obradować. Do niedawna było, że pierwszą sesję powołuje się w ciągu 7 dni od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów. W tej chwili już działa przepis, że pierwszą sesję zwołuje się w ciągu 7 dni od upływu kadencji, czyli pierwsza sesja zostanie zwołana przez Komisarza Wyborczego między 17, a 23 listopada”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy tu była informacja u Komisarza w tym temacie?”

Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny: „Z tego co wiem, to Pani Sekretarz dzwoniła, szczegółów rozmowy nie znam”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję. W związku z tym proponuję, aby następna sesja odbyła się tuż przed wyborami – to jest czwartek 18 października”.

 

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Wtedy trzeba chodzić z ulotkami”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, to w takim razie po wyborach – 8 listopada, ponieważ chodzi o to, żeby to było jeszcze przed ogłoszeniem wyników. Czyli 25, po wyborach? To mam pytanie do Pani Skarbnik – czy ewentualnie potrzebna byłaby sesja w listopadzie?”

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, w tym momencie to co miałam przedstawić, zmiany do budżetu to przedstawiłam na dzisiejszą sesję, a do tego czasu to na pewno będą zmiany. Zwłaszcza, że to jest koniec roku i wtedy trzeba jak najbardziej analizować budżet i wprowadzać wszystkie zmiany. Nie było chyba takiej sesji, aby nie było zmian do budżetu”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, proponuje zrobić sesję 25 października. Jeśli będzie potrzebna w listopadzie, to zrobimy sesję nadzwyczajną. Dziękuje”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad w/w wnioskiem Pana Jana Bolesława Perkowskiego.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła decyzję o dacie następnej sesji na 25 października 2018 r.

 

 

Ad 12. Zamknięcie obrad LXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego– Pan Zenon Żukowski zamknął obrady LXIV sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 27 września 2018 roku, o godz. 1355.

 

 

Protokołowała:                                                                                                           Podpisał:

Joanna Sanik                                                                                                         Pan Zenon Żukowski

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-09-2018

Data udostępnienia w BIP: 29-10-2018 12:28

Data modyfikacji informacji: 29-10-2018 12:28