Protokół nr I/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.


        
                                                                                                                                  Protokół nr I/2018
                                                                                                     z obrad I sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji
                                                                                                                           w dniu 22 listopada 2018 r.
                                                                                                               w Starostwie Powiatowym w BiałymstokuObrady inauguracyjnej I Sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 22 listopada 2018 roku o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Radny Senior – Pan Eugeniusz Siemieniuk.


Radny Senior powitał wszystkich przybyłych gości, członków Zarządu poprzedniej kadencji oraz wszystkich Radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3/. Nieobecny był Pan Wiesław Dąbrowski.
         

Prowadzący obrady poprosił zebranych o powstanie i wysłuchanie Hymnu Państwowego.
         

Następnie Radny Senior Rady – Pan Eugeniusz Siemieniuk poprosił Zastępcę Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej – Panią Beatę Pona o wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Powiatu Białostockiego.


Zgodnie z art.15 ust.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym dalszą część obrad poprowadził najstarszy wiekiem Radny Senior - Pan Eugeniusz Siemieniuk.


Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 26 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
          

  Następnie, poinformował, iż zgodnie z treścią art.20 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Radny, przed objęciem mandatu składa ślubowanie. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.


Najmłodszego wiekiem Pan Adam Backiel odczytywał kolejno nazwiska z listy Radnych, w celu złożenia ślubowania. Ślubowanie złożyli wszyscy Radni VI Kadencji oprócz Pana Wiesława Dąbrowskiego, który był nieobecny.


Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Białostockiego został ustalony postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Powiatu.  
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego.
7.  Zamknięcie obrad I sesji.

Ad 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.


Prowadzący obrady poinformował, iż zgodnie z przedstawionym Państwu porządkiem obrad Rada Powiatu Białostockiego w dniu dzisiejszym będzie dokonywała wyboru Przewodniczącego Rady.


Wybór następuje w tajnym głosowaniu, stąd niezbędne jest powołanie Komisji Skrutacyjnej. Radny Senior zaproponował, aby na dzisiejszej sesji na obradach była powołana jedna Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym.


W związku z powyższym, przystąpiono do zgłaszania Radnych do Komisji Skrutacyjnej.


Radny Pan Jan Bolesław Perkowski do pracy w Komisji, zgłosił Panią Marię Busłowską oraz Pana Henryka Suchockiego. Z kolei Pani Jolanta Den zgłosiła kandydaturę Pana Michała Kozłowskiego.


Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.


Rada Powiatu Białostockiego, przy 26 głosach „za” powołała Komisję Skrutacyjną, w składzie: Pani Maria Busłowska, Pan Michał Kozłowski, Pan Henryk Suchocki, (zał. nr 4).

Pani Maria Busłowska została Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej.Ad 5. Wybór Przewodniczącego Rady.

Prowadzący obrady Radny Senior – Pan Eugeniusz Siemieniuk przypomniał Wysokiej Radzie, iż zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.


Radny Senior – Pan Eugeniusz Siemieniuk poprosił zebranych Radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego.


Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego zgłosił Pana Zenona Żukowskiego.


Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.


Innych kandydatów nie zgłoszono.


Prowadzący obrady – Pan Eugeniusz Siemieniuk ogłosił 10 minutową przerwę


w obradach, w celu przygotowania kart do głosowania.


Następnie, Pan Eugeniusz Siemieniuk – Radny Senior udzielił głosu Komisji Skrutacyjnej.

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Pani Maria Busłowska poinformowała zebranych Radnych o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

Komisja ustaliła, że na stan 27 radnych w obradach I Sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji uczestniczy 26 radnych, przypomniano zebranym, iż na Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszono Pana Zenona Żukowskiego.    

Przeprowadzono głosowanie.

Następnie, w obecności Wysokiej Rady, pusta urna do głosowania została zamknięta. Każdy, kolejno wyczytany Radny odbierał od Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania i udawał się do miejsca za kotarą, w celu oddania głosu, a następnie przechodził do miejsca, w którym znajdowała się urna, w celu wrzucenia karty.

Po oddaniu przez Radnych głosów, Pan Eugeniusz Siemieniuk– Przewodniczący obrad Radny Senior zarządził przerwę, w celu podjęcia prac przez Komisję Skrutacyjną.

Zarządzono 10 minutową przerwę w obradach.

      Ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.

Po przerwie, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania tajnego na Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego, co stanowi zał. nr 5 do protokołu, a karty do głosowania zostały zabezpieczone, opieczętowane oraz przekazane do dokumentów (zał. nr 6).

Komisja Skrutacyjna poinformowała, iż w głosowaniu wzięło udział 26 radnych i tyle samo wydano kart do głosowania. Głosów ważnych oddano 26, głosów nieważnych 0. Na Radnego Pana Zenona Żukowskiego oddano 19 głosów. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż Rada Powiatu Białostockiego dokonała wyboru Pana Zenona Żukowskiego na Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Pan Eugeniusz Siemieniuk – Radny Senior zapoznał zebranych Radnych z projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego, co stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Radny Senior stwierdził, iż tym samym Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr I/1/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego, (zał. nr 8).

Prowadzący obrady - Pan Eugeniusz Siemieniuk pogratulował i przekazał dalsze prowadzenie obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, te kwiaty, które dostałem, to przyszły tylko na moje ręce, natomiast one są przeznaczone wszystkim Radnym. Gratuluję wszystkim, którzy zostali wybrani do Rady Powiatu Białostockiego. Te kwiaty, są Państwu przekazane, na moje ręce. Proszę Państwa chciałbym prosić wszystkich o to, abyśmy mogli wspólnie i bardzo szeroko debatować
i podejmować uchwały. Ze swojej strony będę starał się doprowadzić do tego, żebyśmy nie mieli tutaj, między nami niepotrzebnych zwad i problemów. Jeszcze raz dziękuję za wybór”.   Ad 6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący również ze swojej strony chciałabym złożyć gratulację z okazji wyboru Pana na kolejną kadencję”.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuję”.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący chciałabym się odnieść już do Pana słów, gdzie Pan szeroko zapraszał do współpracy całą Radę bez względu na przynależność do partii, koalicji, dlatego też chciałabym zaproponować kandydaturę Pani Anny Grycuk na Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu. Jest to osoba, która ma za sobą olbrzymie doświadczenie w pracy jako Radna, ponieważ pracowała w poprzednich kadencjach. Jest to osoba, która również ma doświadczenie w pracy jako Przewodnicząca Rady Powiatu w poprzedniej kadencji. Myślę, że będzie znakomicie wspierała Prezydium Rady Powiatu i będzie znakomicie pracowała na rzecz Rady Powiatu, jak również Powiatu Białostockiego. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zgłaszanie następnych kandydatów”.

Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałbym zgłosić na Wiceprzewodniczącego Pana Pawła Kondrackiego i Pana Mariusza Gołaszewskiego. Panowie sami się przedstawią. Dziękuję bardzo.”

Zgłoszeni kandydaci wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski ogłosił 10 minutową przerwę w obradach, w celu przygotowania kart do głosowania.

Zarządzono 10 minutową przerwę w obradach.

Przeprowadzono głosowanie.


Następnie, w obecności Wysokiej Rady, pusta urna do głosowania została zamknięta. Każdy, kolejno wyczytany Radny odbierał od Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania i udawał się do miejsca za kotarą, w celu oddania głosu, a następnie przechodził do miejsca, w którym znajdowała się urna, w celu wrzucenia karty.

Po oddaniu przez Radnych głosów, Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził przerwę, w celu podjęcia prac przez Komisję Skrutacyjną.

Zarządzono 10 minutową przerwę w obradach.

      Ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.

Po przerwie, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania tajnego na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego, co stanowi zał. nr 9 do protokołu, a karty do głosowania zostały zabezpieczone, opieczętowane oraz przekazane do dokumentów (zał. nr 10).


Komisja Skrutacyjna poinformowała, iż w głosowaniu wzięło udział 26 Radnych i tyle samo wydano kart do głosowania. Głosów ważnych oddano 26, głosów nieważnych 0. Na Pana Mariusza Gołaszewskiego oddano 20 głosów, na Panią Annę Grycuk oddano 7 głosów, na Pana Pawła Kondrackiego oddano 24 głosów. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż Rada Powiatu Białostockiego dokonała wyboru Pana Pawła Kondrackiego oraz Pana Mariusza Gołaszewskiego na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych Radnych z projektem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego, co stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr I/2/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego, (zał. nr 12).

Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w imieniu grupy Radnych proponuję poszerzenie porządku dzisiejszych obrad. Proponuję w punkcie 7 „podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Białostockiego”, (zał. nr 13). W punkcie 8 „podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego”, (zał. nr 14). W punkcie 9 „podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Białostockiego”, (zał. nr 15). W punkcie 10 „podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2019 rok”, (zał. nr 16). W punkcie 11 „podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego”, (zał. nr 17). I dalej w punkcie 12 „sprawy różne” oraz „zamknięcie obrad I sesji”. Dziękuję.”
 
Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado zgłaszam wniosek przeciwny. Jestem zaskoczona wnioskiem grupy Radnych o rozszerzenie porządku obrad i chciałabym poprosić Pana Radnego Andrzeja Babula o przedstawienie, pokazanie nam tego wniosku, bo chciałabym jaki również i pozostali Radni zweryfikować, czy rzeczywiście grupa Radnych pod tym się podpisała. Bardzo prosiłabym o przedstawienie tego wniosku”.


Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Pani Radna wniosek składam jako ustny, a grupa Radnych to jestem ja, Pan Radny Adam Backiel, Radny Zdzisław Łukaszewicz, Radny Henryk Suchocki, Radny Zenon Żukowski. Dziękuję”.  


Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, w takim razie, ponieważ obradujemy na podstawie nowego Statutu Powiatu Białostockiego prosiłabym Radcę Prawnego o sprawdzenie czy taki ustny wniosek może być złożony, czy nie wymaga to formalnego złożenia wniosku z podpisaniem określonej ilości grupy Radnych”.


Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa potwierdzam wniosek zgłoszony przez Pana Radnego, że wnioskowałem o takie rozszerzenie. Może niech pozostali Radni wypowiedzą się na ten temat, czy również wnioskowali o takie rozszerzenie?”


Wnioskodawcy w/w wniosku potwierdzili złożenie wniosku.


Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy dla Pani Mecenas jest to wystarczające?”


Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny: „Proszę o chwilę muszę odszukać stosowny zapis w Statucie”.


Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący jeśli jest taka konieczność, to taki wniosek pisemny zaraz będzie u Pana na biurku”,
(zał. nr 18).


Ogłoszono 3 minutową przerwę.


Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny: „Szanowni Państwo, przepisy naszego statutu nie precyzują jednoznacznie jak powinien wyglądać wniosek zmierzający do rozszerzenia inicjatywy uchwałodawczej. Ważne jest, aby z taką inicjatywną wystąpiło co najmniej 5 Radnych. Wymagane jest, aby do wniosku były dołączone projekty uchwał, które mają być podjęte w wyniku tego wniosku. Jeżeli takowe projekty mamy, to myślę, że ten wniosek ustny, a w tej chwili wypełniony już do formy pisemnej, jak najbardziej można uwzględnić”.


Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, na podstawie §21 Statutu możemy jasno powiedzieć, że Przewodniczący przyjmuje wnioski do porządku obrad. Wniosek może złożyć każdy Radny, forma złożenia jest też dowolna. Może być ustnie i pisemnie. Nie ma najmniejszego problemu, nie było żadnego uchybienia. Naszym zdaniem jest to pełne prawo każdego Radnego zgłosić wniosek do porządku obrad i tak się stało. Druga kwestia – tak jak mówi Pani Mecenas, to jest związane z inicjatywą uchwałodawczą. Faktycznie zgodnie z §28 trzeba 5 Radnych. Najlepiej, żeby to wyrazić w formie pisemnej, ale też tego Statut nie precyzuje, zatem mamy sytuację czystą, spełniliśmy ten wymóg. Pani Wicestarosta stwierdziła, że składa wniosek przeciwny to tego wniosku. Nie składa się wniosków przeciwnych, tylko wyraża się przeciwne zdanie. Wniosek jest głosowany „za” lub „przeciw”, ale to już drobiazg. Dziękuję bardzo”.


Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam tylko jedno pytanie. Z tego co Pan nam tu przedstawił tak szybko, ustnie, rozumiem jedna uchwała była wysłana, dotycząca współpracy z organizacjami pozarządowymi. W zasadzie mamy ten program do przyjęcia, natomiast jeśli chodzi o te zaskarżenie rozstrzygnięcia, to nie mamy tego rozstrzygnięcia praktycznie, albo Państwo dacie to nam, albo znowu będziecie wprowadzać rzeczy, których nie widzieliśmy na oczy. Stara dobra praktyka z końca tej kadencji. Dziękuję”.


Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Michale prosiłem o brak takich „ścieżek” dziwnych”.


Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rzeczywiście mam zupełnie inne zdanie na temat rozszerzania dzisiejszego porządku obrad. Dzisiejszy porządek obrad został przesłany Państwu i podpisany przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku, Pana Jacka Malinowskiego i stanowi załącznik do tego postanowienia. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu zwołuje Komisarz Wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji Rady. Organem wyłącznie właściwym do zwołania tej sesji jest Komisarz Wyborczy, elementem prawa do zwołania sesji jest ustalenie programu inauguracji sesji. Tryb zwołania sesji jest trybem szczególnym, nie jest to tryb zwyczajny, kiedy sesja jest zwoływana przez Przewodniczącego Rady. Sam przebieg sesji odbywa się w sposób nadzwyczajny, gdyż nie tylko osobą zwołującą Radnych jest Komisarz, ale także drugą część obrad prowadzi nie Przewodniczący Rady, a najstarszy wiekiem Radny. Te wszystkie różnice wskazujące na odstępstwa od zwyczajnego trybu powodują, iż Rada nie może korzystać ze wszystkich swoich uprawnień przewidzianych przez ustawę o samorządzie powiatowym, w tym rozszerzenia porządku obrad. Wynika to również z faktu, iż program sesji jest załącznikiem do Postanowienia Komisarza Wyborczego, więc to jedynie Sędzia Komisarz jako autor tego Postanowienia ma prawo najpóźniej na 7 dni przed początkiem sesji zmienić swoje postanowienie. Pragnę także nadmienić Państwu, że w obecnym porządku obrad nie ma punktu, tak jak w zwyczajnej sesji, kiedy przyjmuje się porządek obrad. Nie ma takiego punktu do przyjmowania porządku obrad. Dlatego też uważam, że nie jest poprawnie formalnie, ani prawnie w dniu dzisiejszym rozszerzenie tego porządku obrad i wnoszę, aby proponowane punkty Pan Przewodniczący w trybie ustalonym w naszym Statucie Powiatu wniósł do porządku następnej sesji. Dziękuję”.


Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję za uwagę. Proszę Państwa wszystkie punkty, które przewidział nam Komisarz zostały wyczerpane, w związku z tym, że jestem Przewodniczącym mam prawo do tego, żeby postanowić poprzez oczywiście głosowanie Rady, bo to Rada decyduje o tym, jak mają wyglądać obrady Rady i dlatego przyjąłem ten proponowany porządek obrad i podlegać on będzie głosowaniu”.


Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego: „Chciałabym się odnieść do Pana słów. Moim zdaniem nie wyczerpał Pan wszystkich punktów porządku obrad. Panie Przewodniczący jest punkt 7 i Pan go nie wyczerpał. Punkt 7 jest po punkcie 6, czyli odbył się wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego, to jest punkt 6, a następnym punktem jest „zamknięcie obrad I sesji”. Pragnę również Państwa poinformować, że w tej sprawie kontaktowałam się telefonicznie z Panią Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Departamentu Nadzoru Samorządów, nadzoru prawnym i potwierdziła moje dzisiejsze uwagi, że jedynie wnioskodawca i autor porządku dzisiejszych obrad, czyli Pan Komisarz Wyborczy, Pan Jacek Malinowski może zezwolić na rozszerzenie takich obrad. Pragnę również Państwa poinformować, że takie rozszerzenie odbyło się na I sesji, kontaktowałam się z powiatem hajnowskim, ale wówczas Komisarz Wyborczy rozszerzył dany porządek obrad o inne punkty niż obecnie mamy, czyli o wybór zarządu, starosty, to co dzisiaj Pan Przewodniczący na podstawie zgłoszenia grupy Radnych chce wprowadzić”.  


Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Chcę Państwu również przekazać taka informację, iż przygotowane są uchwały, podpisane przez Panią Mecenas, przez służby prawne i one są gotowe do realizacji, w związku z tym to nie podlega wątpliwości, że Pani Wicestarosta o tym nie wiedziała, ponieważ Zarząd obradował i Zarząd pracuje do tej pory i nie sądzę, żeby do tej pory służby prawne decydowały wbrew woli Zarządu. Myślę, że ten temat jest wyczerpany. To Rada powinna o tym decydować jak dalej ma wyglądać dzisiejsza sesja”.


Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, gospodarzem tej sesji jest Rada, czyli wszyscy Radni tutaj zgromadzeni. Czyli Pan Przewodniczący nie uchybia tu niczemu. Jeśli chodzi o konsultacje prawne, Pani Radca wyjaśniała ze swej strony, myśmy również wyjaśniali z Dyrektorem Biura Komisarza Wyborczego, absolutnie się z tym zgadzają. Uważam odwrotnie i oni także, że Komisarz Wyborczy nie może zmienić porządku obrad dlatego, że ustawa obliguje go do konkretnych punktów. Do przeprowadzenia konkretnego porządku obrad i w tym momencie sprawa się zamyka. Mamy oczywiście dwie szkoły, jedna możliwość t. j. taka, aby zwołać sesję chociażby za 15 minut, ale też z pewną wadą, bo można powiedzieć, że wtedy materiały nie są przygotowane i nie powiadamia się Radnych. Lepiej zmienić porządek tej sesji. Jak mówiłem każdy może wnioskować o zmianę porządku obrad i to nastąpiło. Jeśli chodzi o zmiany, które proponujemy to one są oczywiste. To są wybory personalne, więc uchwały są bardzo proste i oczywiste. Tutaj zgadzam się z Panem Michałem, jedyny merytoryczny projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody, ale w punkcie o którym będziemy dyskutować przedstawimy informacje. Ona jest tak prosta, są to niewielkie zarzuty, bardzo się cieszę, to są naprawdę niewielkie zarzuty do statutu. Wszystkie zapowiedzi, że zostaną zakwestionowane w trybie nadzoru, zapisy naszego statutu nie spełniły się i dobrze. Uważamy, że i o te 3 punkty warto, bo dyskutować o tych 3, bo one też może nie są takie ważne, ale jednak może warto, aby było rozstrzygnięcie sądowe w tej sprawie. Jeśli chodzi o głos przedstawicielki Koalicji Obywatelskiej, to trzeba jasno powiedzieć, że w kraju Koalicja Obywatelska rządzi w niektórych samorządach i w niektórych samorządach, tam gdzie zmienia się porządek I sesji to pewnie jest dobrze. Tam gdzie się nie rządzi, a zmienia ktoś inny, to jest niedobrze. Tutaj akurat taka sytuacja następuje. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten porządek zmienić. To nie jest ten sam tryb jak w trybie zwołanym przez grupę Radnych, czyli jakaś określona grupa Radnych musi wyrazić zgodę na zmianę porządku obrad. To jest pierwsza sesja zwołana ustawowo przez Pana Komisarza Wyborczego i na tym się rola zakończy, bo jest wybrany Pan Przewodniczący obrad i dalej gospodarzy porządkiem obrad. Oczywiście jeżeli ktoś uważa inaczej, to jest możliwość zaskarżenia, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby to uczynić. Dziękuję bardzo”.


Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani jeszcze raz w tej samej sprawie? Czy dodatkowo ma Pani jakieś argumenty? Czy Pani będzie mówiła o tym samym?”


Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego: „Zaskoczę Pana Panie Przewodniczący, bo ani to, ani to. Chcę się odnieść do Pana słów, które Pan powiedział. Nie jest tak, że na Zarządzie uchwały są przygotowane ze wskazaniem konkretnej sesji. Tu w nagłówku uchwały nie ma konkretnej daty, że ona była przygotowana na tę sesję. Odnoszę się do Pana słów, gdzie Pan powiedział, że Zarząd przygotowywał takie uchwały. Odnośnie możliwości zwołania sesji w innym trybie, tak jak Pan Radny Czepe powiedział, że możemy zrobić przerwę i za kilkanaście minut zwołać następną sesję, to też byłoby niezgodne z prawem miejscowym, który stanowi nasz statut, ponieważ można to zrobić nie wcześniej niż 7 dni z powiadomieniem Radnych, Wójtów, Burmistrzów, umieszczeniem takiej informacji na stronie internetowej”.


Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, temat przed głosowaniem zamykam”.


Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przypomniał zebranym Radnym dodatkowe punkty porządku obrad, po czym zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad I sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za”, 6 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” zmieniła porządek obrad I sesji Rady Powiatu Białostockiego, (zał. nr 19).   


Nowy porządek obrad I sesji Rady Powiatu Białostockiego:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Powiatu.  
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Białostockiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Białostockiego.
10.Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innych podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
11.Podjecie uchwały w sprawie w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad I sesji.


Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Białostockiego.
  

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przypomniał, iż zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu wybiera Starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Zapytał, czy wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały, (zał. nr 20) w tej sprawie i czy są do niego uwagi?


Uwag nie zgłoszono, wobec tego rozpoczęto zgłaszanie kandydatów na Starostę Powiatu Białostockiego.


W związku z powyższym, przystąpiono do zgłaszania kandydatów do wyboru Starosty Powiatu Białostockiego VI kadencji.


Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego na stanowisko Starosty Powiatu Białostockiego zgłosił kandydaturę Pana Jana Bolesława Perkowskiego.


Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „W imieniu koalicji PiS, porozumienia Jarosława Gowina i Stowarzyszenia Chrześcijańsko – Demokratycznego „Nasze Podlasie” zgłaszam Pana Jana Bolesława Perkowskiego na kandydata na Starostę Powiatu Białostockiego. Pan Jan Perkowski ma 40 lat. Urodził się w Białymstoku. Mieszka w Choroszczy. Pracuje w firmie rodzinnej - jest współwłaścicielem. Można powiedzieć Dyrektorem tej firmy, więc znakomicie zna się na zarządzaniu niemałą firmą od wielu lat. To trzeba jasno powiedzieć. Liczymy też na to, że będzie doskonale zarządzał Starostwem i także jednostkami, które nam podlegają, bo to jest szeroki zakres pracy i szeroki zakres zadań. Dostał wysoki wynik w wyborach do Rady Powiatu. To jest około 1600 głosów. Wiemy, że są tacy, którzy dostali troszeczkę więcej, ale w całym województwie to jest pierwsza 10, może lekko ponad pierwszą 5. To jest bardzo wysoki wynik. To jest ważne. Ma zatem duże poparcie społeczne. Poparcie mieszkańców. To też o czymś świadczy. Jeśli chodzi o wykształcenie. Studia wyższe, ale obecnie robi również podyplomowe studia Maser of Business Administration w Warszawie. Radnym jest już drugą kadencję. W poprzedniej był Przewodniczącym Klubu PiS, a potem właściwie klubów połączonych. To jest bardzo ważna informacja dlatego, że trzeba jasno powiedzieć, że też z 10, a na początku poprzedniej kadencji Radnych kończyliśmy kadencję w 16. To była zasługa właśnie Pana Jana Perkowskiego, w jakimś sensie Pana Antoniego Pełkowskiego – dziękujemy za to, ale te przetargi polityczne polegały na tym, że ktoś komuś zabiera po prostu, więc z całym szacunkiem dla Pana Starosty, że ten ktoś po naszej stronie, to był ten, który organizuje z kolei Radnych. Przyciąga ich, to była wielka umiejętność na która liczymy w tej kadencji, dlatego że zjednoczył klub, zjednoczył Radnych, to była rzeczywiście nie tylko siła polityczna, ale siła merytoryczna. Pracowaliśmy bardzo intensywnie. To było widać, bo przecież już od dwóch lat byliśmy gospodarzem Rady, gospodarzami budżetu właściwie. Udało się też Panu Przewodniczącemu i nam współpracować z Zarządem, ceniliśmy sobie i to podkreślaliśmy na pożegnalnym naszym spotkaniu. Ceniliśmy sobie współpracę z Panem Starostą. Chcieliśmy go naturalnie odwołać, ale jednocześnie uważamy, że nie przekroczyliśmy pewnych granic. Uważamy, że do końca zachowaliśmy dobrą współpracę mimo tego, że nasz interes polityczny, a nawet często merytoryczny był zupełnie inny. To też zasługa Pana Jana Perkowskiego, który wie, że pewnych granic nie wolno przekraczać, a nawet nie ma potrzeby ich przekraczać. Jeżeli chodzi o dzisiejszą sytuację polityczną to jest już koalicja licząca kilkanaście osób, proszę zauważyć PiS chcę iść szeroką koalicją. Nie jest tajemnicą, może przy pewnym wysiłku politycznym mielibyśmy większość bezwzględną, ale zależało nam na zupełnie innej drodze, rzeczywiście zwiększyć koalicję, zwiększyć współpracę, aby była ona jak najliczniejsza. Efektem tego mam nadzieję, przynajmniej do tej pory są te głosowania, które widzimy i ta liczba głosów oddana na prezydium, za co już bardzo serdecznie dziękujemy. Jeżeli będą pytania do mnie, jako do wnioskodawcy, czy bezpośrednio do naszego kandydata na Starostę to bardzo proszę. Dziękuję”.

Zgłoszony radny wyraził zgodę na kandydowanie.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie do kandydata na Starostę. Czy Pan zamierza współpracować w ramach kandydatów do Zarządu z kobietami? Czy Pan ma kobietę na właśnie to stanowisko? Mieliśmy taką tradycję, że kobietom nie odbiera się szans, a przynajmniej próbuje się je wyrównać w samorządzie. Zawsze w gronie prezydium, czy w gronie Zarządu była kobieta. Chciałabym zapytać, jako przedstawicielka kobiet, czy Pan ma taką kandydaturę na myśli? Dziękuję”.
    

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kobiety są ważnym elementem polityki. Uważam, że powinno być ich jak najwięcej w polityce i naszej Radzie Powiatu. Zresztą widzimy, że grono Pań stopniowo się zwiększa. Będziemy starali się też angażować do pracy i żeby w powiecie więcej kobiet chciało być w samorządzie. Czy to w samorządzie powiatu białostockiego, czy w gminach. To jest ważne, żeby Panie też mogły przedstawiać swój punkt widzenia. Jesteśmy koalicją. Z koalicji pochodziło też większość Panów i niestety w naszym Zarządzie może zostanie złamana ta tradycja. Nie będzie Pani, ale uważam, że będę współpracował ze wszystkimi Paniami z Rady Powiatu, jak i z mieszkańcami powiatu ponad podziałami politycznymi. Mam nadzieję, że Panie nas zasilą swoją obecnością, jako przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu. Uważam też, że nic złego się nie dzieje, nikt nie wyeliminowywał nikogo. Panie nie do końca też z uwagi na swoje obowiązki służbowe z naszej kolacji mogłyby pełnić te funkcje. Dziękuję”.


 Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zamknął zgłaszanie kandydatów na Starostę Powiatu Białostockiego.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Wnioskuję o to, żeby pozostawić Komisję Skrutacyjną tą, która została wybrana wcześniej, tylko bardzo proszę o przegłosowanie tego”.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 25 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” pozostawiła ten sam skład Komisji Skrutacyjnej, (zał. nr 21).


Przewodnicząca obrad zarządził 10 minutową przerwę, w celu podjęcia prac przez Komisję Skrutacyjną.


Następnie, Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego udzielił głosu Komisji Skrutacyjnej.


Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyjaśniła zasady głosowania. Następnie, w obecności Rady Powiatu Białostockiego, pusta urna do głosowania została zamknięta. Każdy, kolejno wyczytany Rady odbierał od Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania i udawał się do miejsca za kotarą, w celu oddania głosu, a następnie przechodził do miejsca, w którym znajdowała się urna, w celu wrzucenia karty.


Po odebraniu przez wszystkich Radnych kart do głosowania i oddaniu głosu, głos zabrała Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wybory imienne na Starostę muszą odbywać się w pewnych okolicznościach zachowania tajności. Chciałabym poinformować, że nie może być takiej sytuacji, że w momencie głosowania przy stanowisku do głosowania jest operator kamery. Bardzo proszę, żeby Pan Przewodniczący zwracał na to uwagę, bo wówczas te okoliczności o których mowa nie zostają spełnione. Zwróciłam Panu operatorowi kamery uwagę i w tym momencie odszedł. Bardzo proszę o zwrócenie na to uwagi. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuję, że ma Pani tą samą myśl, co ja. Natomiast chcę przypomnieć, że zupełnie inaczej to wyglądało poprzednio”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Myślę, że uwaga jest oczywiście słuszna, ale jeśli chodzi o to konkretne głosowanie byłem świadomy tego, że stoi Pan kamerzysta i widziałem zapis, kandydatura i kratka były wysoko. Była absolutnie zasłonięta. Było niemożliwe, by kamera nagrała ten moment, bo myśmy byli za zasłonką. Natomiast można ogólnie na wszelki wypadek rzeczywiście, na wszelki wypadek powiadam, ale nie
w tym głosowaniu założyć, czy prosić o to, żeby rzeczywiście nie z tej strony stał kamerzysta. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo proszę się odnieść, jeśli uważa Pan to za konieczne”.

Operator Kamery: „Przepraszam, rozumiem Pani obawy, ale nie pierwszy raz nagrywamy wybory, jeśli Pani chce, mogę pokazać to nagranie. Nagrywałem to tak, żeby tylko była zasłona i wrzucanie do urny. Nie ma opcji, żebym zaglądał gdziekolwiek. Być może była to sytuacja niekomfortowa, przepraszam. Nie przyszło mi do głowy, żeby coś zaglądać”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mamy nadzieję, że oddech nie przeprasza”.


Po przerwie, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania tajnego na Starostę Powiatu Białostockiego, co stanowi zał. nr 22 do protokołu, a karty do głosowania zostały zabezpieczone, opieczętowane oraz przekazane do dokumentów (zał. nr 23).

Komisja Skrutacyjna poinformowała, iż w głosowaniu wzięło udział 26 radnych i tyle samo wydano kart do głosowania. Głosów ważnych oddano 26, głosów nieważnych nie było. Na Pana Jana Bolesława Perkowskiego oddano 20 głosów „za” oraz 6 głosów „przeciw”. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż Rada Powiatu Białostockiego dokonała wyboru Pana Jana Bolesława Perkowskiego na Starostę Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego stwierdził, iż tym samym Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr I/3/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Starosty Powiatu Białostockiego, (zał. nr 24).

    Pan Antoni Pełkowski – były Starosta Powiatu Białostockiego V kadencji: „Szanowny Panie Starosto, chciałbym w imieniu własnym i ustępującego Zarządu pogratulować Panu. Chciałbym życzyć Panu wielu owocnych dni, sukcesów. Jestem przekonany, że sukces Pana będzie też sukcesem powiatu białostockiego. Osobiście mam tą satysfakcję, że dzisiaj kończę swoją służbę, po prawie ponad 28 latach służenia w samorządzie terytorialnym. Dobrze, że w Pańskie ręce przekazuję „tą pałeczkę”. O „tej pałeczce” mówię w ten sposób, bo niektórzy przekazują symboliczne klucze. Natomiast przekażę Panu Staroście rzeczywisty klucz od drzwi starostwa białostockiego łącznie z kluczykiem od skrytki sejfu, jeśli Panu Staroście przekażą numer do sejfu. Wręczam klucze, wiązankę kwiatów. Wszystkiego najlepszego”.


Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, chciałbym bardzo podziękować za oddane głosy na mnie. Będę starał się być Starostą wszystkich mieszkańców powiatu. Tak jak wszystkich mieszkańców, czyli wszystkich Radnych Powiatu Białostockiego. Dziękuję za taką liczbę głosów i za tak duże zaufanie. Będę starał się reprezentować Państwa godnie i żeby nasz Powiat mógł się dalej rozwijać dynamiczniej i nowocześniej. Żebyśmy byli po 5 latach tej kadencji powiatem bardziej rozpoznawalnym. Powiatem, który będzie „perełką” na mapie powiatów w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Panu Staroście za przekazanie kwiatów, kluczy od starostwa i za dobre podejście do mojej osoby, bo nie ukrywam, że wcześniej ze sobą rozmawialiśmy kilkukrotnie i jest to przyjacielska atmosfera pomimo tego, ile razy myśmy Pana Starostę odwoływali, co tak naprawdę pozwoliło mi zdobyć doświadczenie samorządowe, bo przychodząc do Rady Powiatu nie miałem żadnego. Teraz muszę powiedzieć, że dosyć sporo wiem, nawet może więcej niż co niektórzy Radni, którzy są kilka kadencji. To była długa 4 letnia lekcja w Radzie Powiatu. Jeszcze raz dziękuję Panu Staroście. Proszę przyjąć ten symboliczny bukiet kwiatów i jeszcze raz dziękuję. Składam te kwiaty również dla całego Zarządu, który odchodzi.  Dla Pani Jolanty Den, Pana Jana Kaczana. Z nimi również będziemy się spotykać na Radach Powiatu. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie merytoryczna, że będziemy wspólnie (Państwo jako Rada, ja jako Przewodniczący Zarządu Powiatu Białostockiego) nadawać nam kierunek rozwoju powiatu. Chcę korzystać z Państwa wiedzy. My jako Zarząd jesteśmy od wykonywania też uchwał. Czekamy na Państwa rozwiązania. Dziękuję jeszcze raz”.


Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, w imieniu samorządowców, zaproszonych gości i Radnych proszę przyjąć bardzo serdeczne gratulacje oraz życzenia sumiennej, wytrwałej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców powiatu białostockiego. Gratulujemy jeszcze raz”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „W imieniu klubów połączonych PiS obecnie już tych klubów połączonych gratulując naszemu koledze, on już właściwie zasłużył na to, aby być Starostą. Już tyle razy próbował, więc udowodnił, że można. Za to dziękujemy mu i gratulujemy. Panie Starosto Antoni Pełkowski, przyjacielu mówisz (to jest bardzo miłe i życzliwe) bardzo dziękujemy ci za to, co robiłeś przez 4 lata. Wiele rzeczy zrobiłeś i zrobiliśmy wspólnie dobrych. Mogę powiedzieć śmiało, może nie byłoby tego szpitala w Łapach, gdybyś w pewnym momencie powiedział dobrze robimy jednak. Zupełnie zmieniamy optykę. Zmieniamy naszą postawę i za to wielki szacunek i wdzięczność myślę, że łapian i okolicy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w wielu sprawach może się jeszcze nie dogadaliśmy, my też myślimy, oczywiste że tak. Tutaj nie zapytano nas o program, dziwię się, ale odpowiemy. Jeden z punktów to jest oczywiście starostwo, które było Twoim „oczkiem w głowie”, żeby to zrobić i chcemy to zrobić. Wiemy, że w takich warunkach urzędnicy nie mogą funkcjonować. O wiele rzeczy się sprzeczaliśmy, dlatego że miałeś swoje zdanie i myśmy mieli swoje zdanie. Dlatego, że mogliśmy wspólnie razem wypracować swoje stanowisko. Antoni, co najważniejsze chyba, kłócąc i sprzeczając się w bez wątpienia trudnych sprawach (jeżeli opozycja odwołuje czasami na każdej sesji Starostę nie jest to chyba miłe, nie każdy to lubi uważam), ale zachowałeś styl do końca, humor do końca. Pozwoliłeś, aby wyjść z tych sytuacji politycznych bez problemu na dobrą współpracę w sprawach merytorycznych. Za to wszystko naprawdę Ci dziękuję”.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przypomniał, iż zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu wybiera Wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu, na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Zapytał, czy wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały (zał. nr 25) w tej sprawie i czy są do niego uwagi?

Uwag nie zgłoszono, wobec tego rozpoczęto zgłaszanie kandydatów na Wicestarostę Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego na stanowisko Wicestarosty Powiatu Białostockiego zgłosił Pana Romana Czepe.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na Wicestarostę zgłaszam Pana Romana Czepe. Doświadczonego samorządowca, burmistrza, Radnego Gminy, Radnego Powiatu, posła na sejm. Więcej jest „za”, niż „przeciw”. Będzie moim bardzo merytorycznym wsparciem. Dziękuję”.

Zgłoszony Radny wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Wyrażam zgodę, jednocześnie chciałbym prosić Państwa o poparcie, ponieważ widzicie Państwo, że jest spore poparcie dla naszej koalicji. Nasza koalicja jest dosyć liczna. Jednocześnie chciałbym prosić, żebyście Państwo w tym głosowaniu udowodnili, że jest więcej „za”, niż „przeciw”.

Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zamknął zgłaszanie kandydatów na Wicestarostę Powiatu Białostockiego.

Przewodniczący obrad zarządził 10 minutową przerwę, w celu podjęcia prac przez Komisję Skrutacyjną.

Następnie, Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego udzielił głosu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyjaśniła zasady głosowania. Następnie, w obecności Rady Powiatu Białostockiego, pusta urna do głosowania została zamknięta. Każdy, kolejno wyczytany Rady odbierał od Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania i udawał się do miejsca za kotarą, w celu oddania głosu, a następnie przechodził do miejsca, w którym znajdowała się urna, w celu wrzucenia karty.

Po przerwie, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania tajnego na Wicestarostę Powiatu Białostockiego, co stanowi zał. nr 26 do protokołu, a karty do głosowania zostały zabezpieczone, opieczętowane oraz przekazane do dokumentów, (zał. nr 27).

Komisja Skrutacyjna poinformowała, iż w głosowaniu wzięło udział 26 radnych i tyle samo wydano kart do głosowania. Głosów ważnych oddano 26, głosów nieważnych nie było. Na Pana Romana Czepe oddano 21 głosów „za” oraz 5 głosów „przeciw”. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż Rada Powiatu Białostockiego dokonała wyboru Pana Romana Czepe na Wicestarostę Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego stwierdził, iż tym samym Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr I/4/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego, (zał. nr 28).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Romanie, gratulacje od Prezydium Rady”.
Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuję. Dziękuję szczególnie za ten głos dodatkowy. Nie wiem, jak Pan Starosta to przeżyje, że o jeden głos mam więcej, ale trudno.  On mówi, że dałby mi jeszcze więcej, ale nie mógł, bo kamery były, więc nie udało się. Żarty żartami, ale dzięki tym żartom przetrwaliśmy 4 trudne lata. Nie zmieniliśmy jednego, tej życzliwości do siebie. O to chciałbym prosić Pana Starostę, ale w sumie to nie muszę, bo wiem, że będzie zawsze życzliwy. Jest człowiekiem z dobrą komunikacją, z wielką życzliwością dla wszystkich. Będę absolutnie starał się wspierać Pana Starostę, cały Zarząd i nasz wszystkich. Ku chwale Ojczyzny, czyli dla dobra powiatu białostockiego. Dziękuję”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Chciałem również pogratulować Panu Romanowi i powitać w zespole, czyli w Zarządzie Powiatu. Gratuluję. O ten jeden głos nie gniewam się”.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego: „Nie ma już Pana Starosty Antoniego Pełkowskiego, także pozwolicie Państwo z racji swojej zaszczytnej funkcji Wicestarosty, którą pełniłam funkcję przez 2 kadencje, dla mnie przede wszystkim związaną z ogromem pracy i doświadczeniem, które tu wyniosłam, chciałabym jeszcze raz Panu Staroście, jak również nowemu Wicestaroście pogratulować tych funkcji i życzyć samych sukcesów dla dobra powiatu białostockiego. Jeśli Państwo pozwolicie Pan Starosta miał okazję się pożegnać na ostatniej sesji, ja już też zwolniłam swoje miejsce i zasiadłam razem z Radnymi, bo będę teraz  w Radzie Powiatu z innego miejsca wspierała Powiat Białostocki. Chciałabym ze swojej strony serdecznie podziękować za te 8 lat pracy. Chciałbym podziękować pracownikom Starostwa Powiatowego, obecnym dyrektorom. Dziękuję za współpracę. Dziękuję za życzliwość. Za olbrzymie wsparcie. Przez te 8 lat, ale również i teraz, gdy już wiadomo było, że nie będę kandydowała na to stanowisko. Dziękuję za życzliwość, szczerość, wszystkie dobre słowa. To znaczy, że spełniłam swoją funkcję nie tylko jako Starosta, ale również jako człowiek.  Za to serdecznie dziękuję. W moim przypadku każda zmiana jest zmianą na coś lepszego, większego. Myślę, że ta zmiana również dla mnie była potrzebna. Dla mnie jest szansą na coś innego w życiu chociażby samorządowym. Zdobycie mandatu zostało poparte olbrzymią ilością głosów. W poprzedniej kadencji dostałam 600 głosów do Rady Powiatu, teraz dostałam ich ponad 1800. To również dla mnie jest oznaka, podziękowanie i ocena mojej pracy, jako Radnej Powiatu Białostockiego. Dziękuję raz jeszcze i życzę zarówno Staroście, Wicestaroście, jak również następnym Członkom Zarządu owocnej pracy”.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Jeszcze jak jest Pani Wicestarosta, dziękowaliśmy Panu Staroście, bardzo dziękujemy Pani. Dziękujemy za Pani pracę, wkład, za wszystkie dobro, które Pani wniosła do powiatu przez te 8 lat. Myślę, że będziemy dobrze współpracować. Chcemy, żeby Pani i Pana Starosty doświadczenie było wykorzystane. Nie jest co prawda Radnym, ubolewamy nad tym, że dwóch Starostów nie ma w Radzie. Wiemy, że deklarują współpracę z nami. Nie będziemy „na co dzień”, tak się mówi, czyli przy okazji sesji. Liczymy na Pani doświadczenie w tym względzie, nie będziemy się bronić przed propozycjami, wnioskami, uwagami i krytyką. Wszystkiego dobrego w nowej roli – Radnej Powiatu Białostockiego. Może szefa opozycji, a może nie. Jeżeli szefowa opozycji to ma Pani dobre wzorce, z nas może Pani brać z poprzedniej kadencji. Może kiedyś skończymy w jednym, wielkim PiS- ie. Klub nas jest otwarty. Dziękuję, wszystkiego dobrego”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, przed wami mnóstwo pracy i życzymy wytrwałości dla dobra powiatu, ponieważ to po tu żeśmy przyszliśmy. Wszyscy przyszli tutaj po to, żeby wzmacniać rolę powiatu, żeby było coraz lepiej.  Życzę tego Panie Starosto, Panu i Panu Wicestaroście”.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Białostockiego.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przypomniał, iż zgodnie z art. 27 ust.3 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu wybiera pozostałych członków zarządu, na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Zapytał, czy wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały (zał. nr 29) w tej sprawie i czy są do niego uwagi?

Uwag nie zgłoszono, wobec tego rozpoczęto zgłaszanie kandydatów na Członków Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji.


Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego na stanowisko Członków Zarządu Powiatu Białostockiego zgłosił:
•    Pana Zdzisława Łukaszewicza,
•    Pana Jana Gradkowskiego,
•    Pana Sebastiana Ptaszyńskiego.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Dopowiadając do tego, o co pytała Pani Den, czy będzie kobieta w Zarządzie, niestety nie ma, jak widać.  Ubolewam nad tym, ale muszę powiedzieć, że nasz Zarząd podzielony jest dobrze geograficznie. Każdy prawie okręg ma swojego przedstawiciela. Oprócz Michałowa, Gródka i Supraśla. Nie ma, jak było w poprzednim Zarządzie, że 3 osoby były z jednego okręgu. Uważam, że to będzie wróżyło dobrze na naszą kadencję. Dziękuję”.

Zgłoszeni Radni wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zamknął zgłaszanie kandydatów na Członków Zarządu Powiatu Białostockiego. Przewodniczący obrad zarządził 10 minutową przerwę, w celu podjęcia prac przez Komisję Skrutacyjną.

Następnie, Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego udzielił głosu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyjaśniła zasady głosowania. Następnie, w obecności Rady Powiatu Białostockiego, pusta urna do głosowania została zamknięta. Każdy, kolejno wyczytany Rady odbierał od Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania i udawał się do miejsca za kotarą, w celu oddania głosu, a następnie przechodził do miejsca, w którym znajdowała się urna, w celu wrzucenia karty.

Po przerwie, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania tajnego na Członków Zarządu Powiatu Białostockiego, co stanowi zał. nr 30 do protokołu, a karty do głosowania zostały zabezpieczone, opieczętowane oraz przekazane do dokumentów, (zał. nr 31).

Komisja Skrutacyjna poinformowała, iż w głosowaniu wzięło udział 26 radnych i tyle samo wydano kart do głosowania. Głosów ważnych oddano 26, głosów nieważnych nie było. Na Pana Jana Gradkowskiego oddano 20 głosów „za” oraz 5 głosów „przeciw”. Na Pana Zdzisława Łukaszewicza oddano 20 głosów „za”, 5 głosów „przeciw” oraz 1 głos „wstrzymujący się”. Na Pana Sebastiana Ptaszyńskiego oddano 20 głosów „za”, 4 głosach „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się”. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż Rada Powiatu Białostockiego dokonała wyboru Pana Jana Gradkowskiego, Pana Zdzisława Łukaszewicza i Pana Sebastiana Ptaszyńskiego na Członków Zarządu Powiatu Białostockiego.


Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego stwierdził, iż tym samym Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr I/5/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Białostockiego,
(zał. nr 32).

Pan Jan Kaczan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wicestarosto, szanowni Radni, jako ostatni, bo odszedł Starosta, Wicestarosta i przyszła kolej na mnie. Odchodzę z największym honorem, dlatego że odchodzę sam, a na moje miejsce przychodzi 3. Moi Drodzy, wy 3 musicie pracować tak, jak ja pracowałem. Dlatego gratuluje wam wyboru i dodam, że naprawdę na całą kadencję opuściłem 3 Zarządy, jeszcze jak było nas więcej w Zarządzie. Potem Zarząd 3 osobowy. Bardzo ciężko musiałem pracować, nie było możliwości, luzu, ponieważ nie mogło zabraknąć żadnego z nas na Zarządzie. Chciałem podziękować nieobecnemu Staroście. Chciałem życzyć nowemu Staroście, żeby te Zarządy przebiegały w taki sposób jak nasze. Chciałem też Wicestaroście Pani Jolancie Den podziękować za współpracę naszą, że my naprawdę Zarząd rozpoczynaliśmy zawsze z pewnym uśmiechem na twarzy. Z pewnymi czasami dowcipami. Z pewnym czasem rozluźnieniem. Potem podchodziliśmy poważnie do poważnych spraw. Sprawy szanowni członkowie Zarządu naprawdę musicie bardzo tutaj wsłuchiwać się i wspierać Szefa. Przede wszystkim Starosta, Wicestarosta oni prowadzą i bardziej niestety Zarząd musi być zgrany, nie podzielony, nie oddzielne zdanie, a pracować zjednoczenie. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy wspierali mnie, którzy wspierali cały Zarząd. Chciałem podziękować wszystkim tym, z którymi dano mi współpracować przez te 4 lata. Z wielką przyjemnością naprawdę czekałem na ten moment, żeby uwolnić się od tego, bo już naprawdę czułem na sobie pewien ciężar. Na was 3 ten ciężar spadnie, to wy sobie z tym poradzicie. Dziękuje jeszcze raz wszystkim i przepraszam, że może czasami komuś na pewno nie ubliżyłem, bo starałem się nikomu nie ubliżać, ale może powiedziałem nietaktownie, wyraziłem się czy odnosiłem. Czy kogoś uraziłem. Bardzo za to przepraszam. Życzę naprawdę dla Pana Starosty, Wicestarosty, Wam nowym członkom Zarządu sukcesów, wspaniałej pracy, żebyście tak jak ja dzisiaj, po 5 latach z taką przyjemnością odchodzili z Zarządu. Dziękuję”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym bardzo podziękować wszystkim Radnym za oddanie głosów i witam kolegów w Zarządzie Powiatu. Myślę, że będzie dobra współpraca, która będzie przynosiła dobre efekty. Dla Pana Jana Kaczana – byłego członka Zarządu dziękuje za współprace. Nie żegnamy się, bo będziemy widywać się, jako Radni. Będziemy również współpracować. Życzenie, żeby Zarząd był zawsze uśmiechnięty to myślę, że ten uśmiechu wprowadzimy jeszcze bardziej. Będziemy podejmować poważne sprawy też z uśmiechem. Niekoniecznie ze skwaszoną miną. Będzie pozytywnie. Tak jak było zresztą u Państwa. Będziemy starać się jeszcze bardziej. Grono jest jeszcze większe, 5 osobowe. Dziękuje jeszcze raz i gratuluje kolegom wyboru”.


Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Już tak tradycyjnie skoro dziękowałem Panu Staroście i Pani Wicestaroście to Janku dziękuję Ci szczególnie za te uwagi, które wyrażałeś. Może chcesz za nie przeprosić, ale niesłusznie, bo myśmy na wszystkie odpowiadali. Czasem może my powinnyśmy przeprosić Ciebie. Nie została chyba żadna Twoja uwaga bez odpowiedzi, jeżeli dobrze pamiętam. Niestety działo się to moimi ustami czasami, ale taka była rola rzecznika klubu. Myślę, że nie przekroczyliśmy żadnych granic poza takimi werbalnymi. Może czasem mocnymi rzeczywiście, ale nie było to jakoś źle nacechowane. Bardzo dziękujemy Ci za współpracę. To było ważne. Pewnie, że w opozycji ocenia się czasem politycznie działalność, ale Janku za Twoją pracę i za wszystko, co wniosłeś, za każde dobro, serdecznie Ci dziękujemy”.

Pan Jan Gradkowski – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, serdecznie dziękuję. Myślę, że wynik głosowania jest tym bardziej motywacją do pracy, co pokazały wybory samorządowe w 2002 r., że po prostu nie wszyscy muszą być zgodni, ale sukces pracuje. Jeszcze tym bardziej motywuje. Dziękuje za zaufanie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich nowo wybranych”.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

 Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”, (zał. nr 33).
  

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Chce Państwu powiedzieć, że nieprzypadkowo ten punkt znalazł się akurat dzisiaj, ponieważ do końca miesiąca musi być ustalony program współpracy”.
    

Pytań i uwag nie zgłoszono.


Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za”, (zał. nr 34) podjęła uchwałę Nr I/6/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”, (zał. nr 35).


Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego, (zał. nr 36).
  

 Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, nasz statut został potraktowany bardzo pozytywnie. Nie zarzucono nam jakiś poważniejszych wad prawnych. Na pewno nie stwierdzono wad, co do tych kwestii na które wskazywał Zarząd. Przypomnę, że myśmy cieszyli się z tego powodu, że Zarząd kwestionuje pewne elementy naszego statutu, dlatego że chcieliśmy to przećwiczyć i wiedzieć, mamy rację, czy nie. Trzeba jasno powiedzieć w Polsce panuje dosyć duży chaos, jeśli chodzi o zapisy statutowe. Bywają w obiegu zapisy w niektórych województwach takie, które są niedopuszczalne z kolei jeśli chodzi o nadzór i kwestionowane jeśli chodzi o nadzór, czyli przez Urzędy Wojewódzkie w innych województwach. Tutaj akurat w związku z tym, że zarzucono nam 3 drobne rzeczy. Uważam, że warto żebyśmy przećwiczyli, czyli poszli na drogę sądową. Uprzedzałem to w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, żeby nie wyglądało tak, że przeciwko mojemu Szefowi występuje do sądu. W jakimś sensie tak. W tym momencie już nie, ale uprzedzałem wcześniej, że nie wiedziałem, czym skończy się to głosowanie. Dużo wcześniej o tym rozmawialiśmy zanim przygotowaliśmy projekt uchwały. Dlaczego spróbujemy jednak podyskutować, czyli spróbować obronić pewne zapisy. Zwłaszcza ten pierwszy dotyczący paragrafu 20. Nasz zapis jest taki – „Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady”, jeśli chodzi o zmianę postawy prawnej to jest tak, że kiedyś nie można było obradować nawet bez kworum, przerywano po prostu obrady. Teraz już w orzecznictwie widzimy (to już jest orzecznictwo ugruntowane), że można obrady prowadzić, ale nie można uchwalać. Nie można podejmować uchwał. Mamy sytuację zupełnie inną, czy można w ogóle rozpoczynać obrady w obecności co najmniej połowy. Czy musi być kworum na samym początku? Uważamy, że tak, bo inaczej nie ma sensu. W skrajnym wypadku można powiedzieć, że przyjdzie 3 Radnych, aby przed Przewodniczącym i zaczynamy obrady. Aby uchwał nie podejmować. Uważamy jednak za zbędny. Zobaczmy co będzie w postępowaniu przed Sądem Administracyjnym. Jeśli chodzi o paragraf 42 dotyczący kwestii przyjmowania protokołu. Tutaj trzeba jasno powiedzieć, Zarząd czy Pani Sekretarz wskazywała na ten zapis. Myśmy dyskutowali i też chcemy wyjaśnić jaka jest rola Przewodniczącego. Nie chcemy broń Boże twierdzić, że ktoś tu ma rację, ale w moim przekonaniu to Przewodniczący obrad, może być Zastępca, decyduje ostatecznie o formie zapisu. W skrajnym wypadku możemy założyć, że protokolantów jest wielu. Wykonują moim zdaniem tylko czynność techniczną. Natomiast za ostateczny kształt uważam, że powinien odpowiadać Przewodniczący obrad. Tak jest w wielu statutach, żeby było ciekawiej. W wielu też organizacjach, żeby było ciekawiej. Nie mówię tylko o samorządzie. Ustalmy jak jest w tej kwestii. To chyba jest najistotniejsza rzecz. Jeśli chodzi o 3 kwestię, to jest w paragrafie 61 – „Rada, komisje Rady, kluby radnych oraz radni mogą zwrócić się do Biura Rady o pomoc w redakcyjnym opracowaniu projektów uchwał, poprawek do projektów uchwał, jak również pomocy merytorycznej przez odpowiednie referaty lub samodzielne stanowiska pracy Urzędu”. Być może poszliśmy za daleko, jeśli  chodzi o referaty, samodzielne stanowiska. Natomiast jeśli chodzi o Biuro Rady wydaje nam się, że mamy rację. Z tego, co nam przedstawiono przez Podlaski Urząd Wojewódzki nie ma wyraźnego rozluźnienia. Chcielibyśmy też wyjaśnić, czy do Biura Rady mamy prawo o to się zwracać. Wiemy, że ustawa pozwala nam, po to jest Biuro Rady. To jest zapis ustawowy. Do tego służy Biuro Rady. Pytanie jaki jest zakres tej pomocy? Czy rzeczywiście zapisaliśmy to zbyt szczegółowo, to też chcielibyśmy wyjaśnić. Co do referatów innych, poza Biurem Rady, zgoda. Natomiast, co do Biura Rady, nie zgadzamy się. Chcielibyśmy zobaczyć, co na to Wojewódzki Sąd Administracyjny. Uważam, że jest to normalna droga. Proszę o przyjęcie projektu uchwały. Wystąpimy do Sądu z całą kulturą prawną, będziemy się sądzić”.
  

 Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym: „Pan Wicestarosta wyczerpująco przedstawił tę tematykę. Mogę tylko powiedzieć, że niewniesienie skargi nie uniemożliwi funkcjonowania w żaden sposób Radzie, bo mimo braku tych zapisów też można będzie sprawnie działać. Oczywiście wszystko zależy od woli Państwa. Może ciężko będzie znaleźć argumenty w postaci orzeczeń, poparcie naszego stanowiska, tym nie mniej możemy zawsze przestawić nasze rozumowanie, nasze prawne rozumienie tych zapisów. Tak jak to właśnie Pan Radny zaprezentował. Dziękuję”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.


Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za”, (zał. nr 37) podjęła uchwałę Nr I/7/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego, (zał. nr 38).


Ad 12. Sprawy różne.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Muszę przypomnieć o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Radny pierwsze oświadczenie majątkowe składa w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Poza tym, mam jeszcze drugą uwagę. Wszyscy dostali ankiety Radnych. Bardzo proszę o pozostawienie tych ankiet w Biurze Rady. Zgodnie z naszym statutem każdy Radny powinien uczestniczyć przynajmniej w dwóch komisjach Rady. Jakie komisje Rady mamy w naszym powiecie, które już występują, a być może będą chcieli Państwo je rozszerzyć, albo zlikwidować. Te, które są to: Komisja Rewizyjna (wiadomo, że obligatoryjnie ta komisja musi wszędzie być, tutaj na ten temat nie rozmawiamy, że ktoś chce zgłosić zdjęcie tej komisji), Komisja do spraw Skarg, Wniosków i Petycji (to jest nowa komisja. Która wchodzi zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie powiatu). Następna to jest Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Technicznej, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny, Komisja Rolnictwa i Środowiska, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 8 komisją jest Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu. 9 komisją jest Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.  Bardzo proszę do następnej sesji, żeby każdy zastanowił się, w których komisjach chce brać udział, a w których ewentualnie nie. Mamy jeszcze jedną ciekawą sytuację, mianowicie chodzi o zakopanie „Kapsuły Czasu” w związku ze 100 rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę samorządy podjęły taka inicjatywę, że część chce w tym uczestniczyć”.

Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w ramach odchodów 100 – lecia w powiecie białostockim podczas jednego z wydarzeń, które miało miejsce w Bibliotece w Wasilkowie na moje ręce została złożona „Kapsuła Czasu”, którą to poproszono mnie, żeby zakopano na terenie siedziby starostwa (zał. nr 39). W tej kapsule jest program obchodów 100 – lecia i są też podpisy młodzieży, uczniów z terenu powiatu białostockiego, którzy brali udział współorganizowanym przez nas konkursie „Niepodległa nasza Mała Ojczyzna - puzzle patriotyczne”. W związku z tym bardzo prosiłabym, żeby wspólnie zakopać „Kapsułę Czasu”. Dołek jest przygotowany”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, po zakończeniu sesji zapraszam wszystkich do tej uroczystości, ale póki co jeszcze sesja nie jest zakończona. W związku z tym, że druki oświadczeń majątkowych ostatnio uległy zmianie bardzo proszę Biuro Rady o wysłanie wszystkim Radnym druków oświadczeń majątkowych, bo ci Radni, którzy poprzednio już uczestniczyli to mają ten druk u siebie w komputerze. Bardzo proszę o przesłanie drogą meilową, bądź jeżeli ktoś zażyczy to o wydrukowanie tego”.
    

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Kiedy planowana jest najbliższa sesja?”
  

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „O tym nie mówiłem. Najbliższa sesja będzie prawdopodobnie sesją nadzwyczajną, w związku z tym, że musimy po pierwsze te komisje wybrać. Druga sprawa mamy pieniądze do wydania i one muszą być przez komisję sprawdzone. Komisje mają obradować na ten temat. Po prostu chcemy już, żeby budżet mógł być przez komisję przeglądany. Żeby Radni mogli pracować już nad budżetem dlatego najprawdopodobniej będę zwoływał na wniosek Zarządu (chciałbym sprostowania jeśli takie będzie) w piątek o godzinie 16:00. Sesja zwyczajna. Biuro Rady ma pracę jeszcze”.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mamy sugestię części nowych Radnych, żeby zastanowić się jeszcze raz co do terminu odbywania się standardowych sesji. Myślę, że na najbliższej sesji dobrze się zastanowić, ponieważ jednak komplikacje w pracy są na tyle trudne, że była prośbą o rozważenie godzin popołudniowych, a nie rannych”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „W związku z tym, że Radni są z różnego terenu i niektórzy są „z daleka”, czyli mają kilkadziesiąt kilometrów do domu, prośba poprzednio była taka, żeby sesje odbywały się tak, aby można było spokojnie dojechać do domu. Życzę wszystkim, żeby spokojnie dojeżdżali do domu. To jest dobra sugestia. Niech się wszyscy zastanowią. Natomiast przynajmniej jeżeli chodzi o nauczycieli, którzy są wśród nas myślę, że inny dzień niż czwartek nie wchodzi w grę, w związku z tym, że mają poukładany już u siebie grafik, trzeba byłoby robić jakieś specjalne wyjątki. Pani Aniu Grycuk, czy byłby jakiś problem? Jak Pani uważa? Rada podejmie decyzję  w tej sprawie”.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Jeśli chodzi o sesję to powiem wprost sesje nadzwyczajne są wtedy, gdy nie odnoszą się do planu sesyjnego, nie związanego z trybem. Nasze telefony są na stronie internetowej. Z Panem Starostą chcemy powiedzieć Panu proszę dzwonić o każdej możliwej porze. Dzwońce Państwo, możemy się sprzeczać, ale jesteśmy do Państwa dyspozycji. Absolutnie do Państwa dyspozycji. Będziemy się nie zgadzać w pewnych kwestiach, ale żebyście Państwo nie odnieśli wrażenia, że trudno nas złapać i uchwycić. Oddzwonimy jeśli ktoś zadzwoni. Mało tego nasze biura są do Państwa dyspozycji o każdej porze. Radny ma oczywiście pierwszeństwo. Nie musi się pytać Sekretarki. Podobnie sytuacja wygląda z pracownikami. Proszę wiedzieć, to nie jest problemem. Problem może być, że nie będziemy się zgadzać, ale potem będziemy ustalać dlaczego tak jest, co nas dzieli. Jak to zanalizować. Jakie dokumenty przygotować. Jak zatwierdzić, kto z nas ma rację. Albo kto jest bliższy prawdy. Nie to, że wytwarzamy jakiś dystans. Zresztą zauważyliście Państwo w poprzedniej kadencji. Dziękuję”

Ad 15. Zamknięcie obrad I sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady I sesji Rady Powiatu VI kadencji, w dniu 22 listopada 2018 roku, o godz. 1455.


Protokołowała:                                                                                                                           Podpisał:
                                                                                                                                        Pan Zenon Żukowski
                                                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego
Joanna Sanik


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-12-2018

Data udostępnienia w BIP: 07-12-2018 14:32

Data modyfikacji informacji: 07-12-2018 14:32