Protokół nr III/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.

Protokół nr III /2018

z obrad III sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

w dniu 6 grudnia 2018 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady III sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 6 grudnia 2018 roku o godzinie 1000 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach III sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Elżbieta Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury,
 • Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK,
 • Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
 • Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
 • Pani Urszula Sosnowska – Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku,
 • Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
 • Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku,
 • Pani Dorota Kolenda – Dyrektor PUP,
 • Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor PODGiK,
 • Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 27 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach III sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pan Adam Backiel, Pani Bożena Bieryło, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pani Jolanta Den, Pan Andrzej Gąsowski, Pan Mariusz Gołaszewski (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Barbara Grabowska, Pan Jan Gradkowski (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Anna Grycuk, Pani Elżbieta Jaroszuk, Pan Jan Kaczan, Pan Paweł Kondracki (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Michał Kozłowski, Pan Rafał Łada, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Nienałtowska, Pan Jan Bolesław Perkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pani Jadwiga Piotrowska, Pan Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Sylwia Rząca, Pan Eugeniusz Siemieniuk, Pan Henryk Suchocki, Pani Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka, Pan Bogdan Zdanowicz, Pan Zenon Żukowski.

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny III sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • Wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 9APodjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi”.
 • Wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 9B – „Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową”.
 • Wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 9C – „Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową”.
 • Wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 10A – „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego”.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 25 głosach „za” wprowadziła do porządku obrad punkt 9A: „Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi”.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 25 głosach „za” wprowadziła do porządku obrad punkt 9B: „Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową”.

 Rada Powiatu Białostockiego, przy 25 głosach „za” wprowadziła do porządku obrad punkt 9C: „Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową”.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 25 głosach „za” wprowadziła do porządku obrad punkt 10A: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego”.

 

Więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczacy Rady Powiatu przedstawił porządek obrad wraz ze zmianami.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad III sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez Radną Powiatu Białostockiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2019 rok.
 6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Białostockiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.

9a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

9b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową.

9c. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową.

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

10a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad III sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 3. Złożenie ślubowania przez Radną Powiatu Białostockiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski poprosił zebranych o powstanie i wysłuchanie Hymnu Państwowego.

 Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego –  Pan Zenon Żukowski poinformował zebranych, iż podczas dzisiejszej sesji do ceremonii ślubowania przystąpi Pani Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 4 grudnia 2018 roku, w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 4). Następnie, poinformował, iż zgodnie z treścią art.20 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Radny, przed objęciem mandatu składa ślubowanie. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski poprosił Panią Tamarę Marię Tyszkiewicz-Winogrodzką o złożenie ślubowania. Radna złożyła ślubowanie.

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018, stanowiący załącznik nr 5  został wysłany Radnym w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wszystkimi materiałami na III sesję Rady Powiatu Białostockiego.

   Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (zał. nr 6).

     Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 przedstawili:

 1. Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 2. Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 26 głosach „za” (zał. nr 7) podjęła uchwałę Nr III/19/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (zał. nr 8).

       

Ad 5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2019 rok.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2019 rok (zał. nr 9).

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego poruszył sprawę apteki szpitalnej w Łapach, którą zainteresowani byli Radni na Komisji Budżetu i Finansów.

        Pan Rafał Łada – Radny Powiatu Białostockiego zwrócił się z prośbą o omówienie załącznika inwestycyjnego w projekcie uchwały budżetu Powiatu Białostockiego na 2019 r.

        Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła załącznik inwestycyjny w projekcie budżetu Powiatu Białostockiego na 2019 rok.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż w załączniku inwestycyjnym w punkcie 4 Zarząd Powiatu Białostockiego wraz z Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku prowadzi prace nad dokumentacją mostku w Gminie Choroszcz w miejscowości Sienkiewicze. Dodał, iż Zarząd Powiatu Białostockiego będzie chciał skorzystać z rezerwy Skarbu Państwa.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego w odpowiedzi na pytanie Radnych na Komisji Budżetu i Finansów, czy można wprowadzić rubrykę porównawczą zawierającą dane z 2017 r. wyjaśnił, iż korzystając z programu rządowego nie da się tego zrobić.  Wytłumaczył, że nie można tego zrobić na zasadzie „kopiuj – wklej”, dlatego, iż po sprawdzeniu zmienia się układ paragrafów. Zasugerował, iż dla chętnych może to zostać wysłane w formie elektronicznej.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego poruszył sprawę drogi Sobolewo – Henrykowo. Zapytał, czy droga będzie robiona w innej tańszej technologii i czy są uzgodnienia, żeby na najbliższą sesję znalazło się to w projekcie budżetu Powiatu Białostockiego.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż środki zostały zabezpieczone w celu zakończenia tej inwestycji. Nadmienił, iż inwestycja ta będzie również wspófinansowana z budżetu Gminy Supraśl.  

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego zwrócił się z prośbą do Pana Marka Jędrzejewskiego – Dyrektora PZD w Białymstoku, aby konstruując zadania inwestycyjne załączył informację w opisie jak długi jest to odcinek drogi przy wykonywaniu i projektowaniu, natomiast Pani Skarbnik ujęła powyższe załączniku inwestycyjnym.

         Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2019 rok.

 

 

Ad 6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034 (zał. nr 10).

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.

 

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Białostockiego.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Białostockiego (zał. nr 11).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 przedstawili:

 1. Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 2. Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 12) podjęła uchwałę Nr III/20/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Białostockiego (zał. nr 13).

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie  diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego (zał. nr 14).

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego poprosiła o dokładne informacje, ile będą wynosiły po zmianie wynagrodzenia Członka Zarządu, Pana Przewodniczącego Rady oraz Radnych.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego wytłumaczyła, iż zarówno Przewodniczący Rady, jak i Członek Zarządu otrzyma 2600 zł. Z kolei Wiceprzewodniczący Rady i Przewodniczący stałych Komisji Rady 1756,80 zł. Wiceprzewodniczący Komisji 1542,07 zł. Natomiast Radni Powiatu Białostockiego 1398,91 zł.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego wyraziła swoją opinię, iż jest za ujednoliceniem podwyżek dla wszystkich Radnych Powiatu Białostockiego argumentując to równym traktowaniem niezależnym od funkcji.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego w nawiązaniu do opinii Pani Jolanty Den – Radnej Powiatu Białostockiego wyjaśnił, że dieta jest to zwrot kosztów. Wyjaśnił, iż najwięcej wkładu pracy ma Zarząd Powiatu i Przewodniczący Rady. Objaśnił, iż najwięcej procentowo uzyskają Radni – 17%. Z kolei Wiceprzewodniczący – 14,9 %, Przewodniczący Komisji, Wiceprzewodniczący Rady – 12,08% oraz Członkowie Zarządu Powiatu – 13%.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego nadmienił, że kwota podwyżki była długo analizowana z uwzględnieniem potrzeb powiatu białostockiego i starostwa. Uzasadnił fakt, iż Członkowie Zarządu i Przewodniczący Rady muszą być stale dyspozycyjni i przez cały czas zaangażowani w pracę na rzecz powiatu. Poinformował, że Zarząd Powiatu spotyka się minimum raz w tygodniu (w skali miesiąca 4 – 5 spotkań) stąd wynika zróżnicowanie kwotowe.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego wyraziła zgodę, jeżeli chodzi o zwiększenie nakładu pracy i zaangażowania, zarówno Członków Zarządu, jak i Przewodniczącego  jest ono większe w stosunku do pozostałych Radnych. Potwierdziła, iż jest to wyznacznikiem kwoty bazowej, czyli tych 2600 zł. Podkreśliła, że stoi na stanowisku, iż podwyżka powinna być jednakowa dla wszystkich. Przypomniała, że na Komisji Budżetu i Finansów jeden z Członków Zarządu zadeklarował, że Wiceprzewodniczącymi  Komisji będą członkowie koalicji.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego poinformował, iż trwają rozmowy w kwestii obsadzenia funkcji Wiceprzewodniczących Komisji członkami koalicji. Wyraził swoją opinię, że jeżeli chodzi o podniesienie diet, to są dwa podejścia do tej kwestii. Jedna mówi o tym, że podwyższa się kwotę bazową (procentowo). Z kolei drugie podejście to zwiększenie wszystkim kwotowo po równo –  Pani Radna Jolanta Den proponuje 300 złotych. Ponadto wyjaśnił, że skutek roczny wszystkich zmian wyniesie 64 000 zł.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego w odpowiedzi wyjaśniła, że na dzisiejszej sesji mówiła jedynie o jednakowej podwyżce dla wszystkich Radnych nie podając o jaką kwotę konkretnie chodzi.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zwrócił się z prośbą do Pani Jolanty Den – Radnej Powiatu Białostockiego o skonkretyzowanie, o jaką kwotę wnioskuje, bo na posiedzeniu Komisji proponowała 300 złotych.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego złożyła wniosek do zmiany w projekcie uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego dotyczący zwiększenia diety o 200 zł dla wszystkich Radnych.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wnioskiem Pani Jolanty Den – Radnej Powiatu Białostockiego w wyżej wymienionej sprawie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 7 głosach „za” oraz 19 głosach „przeciw” (zał. nr 15) odrzuciła wniosek Pani Jolanty Den – Radnej Powiatu Białostockiego.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego przedstawili:

 1. Pani Bożena Nienałtowska – Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 2. Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” oraz 7 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 16) podjęła uchwałę Nr III/21/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego (zał. nr 17).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego ogłosił 15 minutową przerwę.

Przerwa trwała od godziny 1125 do godziny 1150

 

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego (zał. nr 18).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego przedstawił:

 1. Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 25 głosach „za”  (zał. nr 19) podjęła uchwałę Nr III/22/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego(zał. nr 20).

Ad 9A. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi (zał. nr 21).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi przedstawił:

 1. Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 25 głosach „za”  (zał. nr 22) podjęła uchwałę Nr III/23/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi (zał. nr 23).

 

Ad 9B. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarzadzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 24).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową przedstawił:

 1. Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 25 głosach „za”  (zał. nr 25) podjęła uchwałę Nr III/24/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 26).

 

Ad 9C. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 27).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową przedstawił:

 1. Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 25 głosach „za”  (zał. nr 28) podjęła uchwałę Nr III/25/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 29).

Ad 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego w Łapach przedstawiła zebranych projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 30)

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował, iż chęć członkostwa w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach wyraził Pan Rafał Łada.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego wyraził chęć członkostwa w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zgłosił członkostwo w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach: Pani Sylwii Rzący, Pani Marii Busłowskiej, Pani Bożeny Bieryło, Pana Pawła Kondrackiego oraz Pana Andrzeja Gąsowskiego.

Wszyscy wymienieni Radni wyrazili chęć udziału w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 26 głosach „za”  (zał. nr 31) podjęła uchwałę Nr III/26/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 32).

Ad 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 33).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował, iż chęć członkostwa w Komisji Budżetu i Finansów wyrazili: Pan Roman Czepe, Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Sebastian Ptaszyński, Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogradzka.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 27 głosach „za”  (zał. nr 34) podjęła uchwałę Nr III/27/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego (zał.nr 35).

 

Ad 11.  Interpelacje i zapytania Radnych.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego poruszył sprawę członkostwa w Lokalnej Grupie Działania „Puszcza Knyszyńska”. Poinformował, że 13 grudnia 2018 r. ma odbyć się spotkanie LGD i powinna zostać podjęta uchwała dotycząca osoby reprezentującej.

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego poruszył sprawę nieprawidłowego zamontowania słupków na drodze powiatowej we wsi Dąbrówki.

W odpowiedzi Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku poinformował, iż interwencja w tej sprawie była zgłoszona wcześniej przez Pana Jacka Mariusza Bejma – Radnego Powiatu Białostockiego V kadencji. W ramach gwarancji wykonawca robót związanych z ustawieniem barierek łańcuszkowych oraz chodnika zobowiązał się do poprawienia tych elementów. Termin realizacji został wyznaczony na wiosnę 2019 r. Dodatkowo Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zwrócił uwagę na konieczność poboczy na drodze do Studzianek  –  kwestię, którą poruszyła w wiadomościach e - mail sołtys wsi Studzianek. Zwrócił się z prośbą o odpisanie na wiadomość sołtysa wsi Studzianki. Ponadto, zasugerował, iż w przypadku braku środków finansowych w tym roku, aby wykonać niezbędne prace na początku przyszłego 2019 r.

 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego złożyła interpelację do Dyrektora PZD w Białymstoku dotyczącą konieczności poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniu dróg powiatowych w miejscowości Turośń Kościelna.

 

Pan Paweł Kondracki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zwrócił się z prośbą o wymianę oznakowania miejscowości Turośń Kościelna.

 

Ad 12. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

 

Pytań i uwag w tym temacie nie zgłoszono.

 

Ad 13. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż I sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu 22 listopada 2018 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym poprzez e-mail. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

 

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się”  przyjęła protokół Nr I/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. (zał. nr 36).

 

Ad 14. Sprawy różne.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przypomniał Radnym Powiatu Białostockiego o składaniu oświadczeń majątkowych. Ponadto nadmienił, iż najbliższa sesja odbędzie się 20 grudnia 2018 r. we czwartek o godzinie 10:00.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przypomniał, iż na Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu członkowie zasugerowali zwołanie posiedzenia komisji wyjazdowej na dzień 13 grudnia 2018 r. (w Supraślu i Michałowie).

 

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego zwróciła się z prośbą dotyczącą zwoływania sesji Rady Powiatu Białostockiego w godzinach popołudniowych.

 

Pan Mariusz Gąsowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zasugerował, aby Przewodniczący wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego ustalili jeden dzień do zwoływania posiedzeń.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zasygnalizował, iż na następnej sesji będzie przyjmowany harmonogram pracy Rady Powiatu Białostockiego.

 

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego przypomniał Przewodniczącym stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego o możliwości zwoływania wspólnych posiedzeń. Zwłaszcza, gdy można omówić te same tematy z porządku sesji. 

 

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego ustalił, iż posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej odbędzie się o godzinie 13:00 w Supraślu, natomiast w Michałowie o godzinie 15:00.

 

 

Ad 15. Zamknięcie obrad III  sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady III sesji Rady Powiatu VI kadencji, w dniu 6 grudnia 2018 roku, o godz. 1250.

 

Protokołowała:                                                                                                                             Podpisał:

Żaneta Dobkowska                                                                                                              Pan Zenon Żukowski

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-12-2018

Data udostępnienia w BIP: 30-01-2019 09:11

Data modyfikacji informacji: 30-01-2019 09:11