Protokół Nr LVIII/2018 z dnia 24 maja 2018 r.

 

                   Protokół nr LVIII/2018                        

z obrad LVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

w dniu 24 maja 2018 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady LVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 24 maja 2018 roku o godzinie 1300 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach LVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Hanna Nikitiuk - Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
 • Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji,
 • Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK,
 • Pani Anna Bielawska – Główna Księgowa w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Dorota Kolenda – Dyrektor PUP w Białymstoku,
 • Pan Andrzej Czaban – Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku,
 • Pan Wojciech Macutkiewicz – Komendant Miejski Policji w Białymstoku,
 • Pan Zbigniew Wojciech Zwierz – Dyrektor Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku,
 • Pan Kazimierz Kulesza – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku,
 • Pani Monika Olesiuk - Kupiszek – Powiatowy Lekarz Weterynarii.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 26 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach LVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pani Danuta Maria Bagińska, Pani Maria Busłowska, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Bieryło, Pan Antoni Bogdan, Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Marek Skrypko, Pan Jan Gradkowski, Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pani Anna Grycuk, Pan Jan Kaczan (Członek Zarządu), Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski, Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pani Sylwia Rząca, , Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

 

Nieobecna była: Pani Barbara Grabowska (nieobecność usprawiedliwiona).

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny LVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, otrzymaliście Państwo porządek obrad, ale do porządku obrad chciałbym wprowadzić jeszcze dwie uchwały. Mianowicie uchwała w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Białostockiego”, jako punkt 14 oraz uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania pomocy młodzieży
w ramach Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Białostockiego”. Poza tym otrzymałem od Zarządu zmienione dwie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu białostockiego oraz w sprawie zmian w WPF, które macie Państwo przedstawione przed sobą”.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przy 24 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” wprowadziła do porządku obrad punkt 14: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Białostockiego”.

Rada Powiatu Białostockiego przy 25 głosach „za” wprowadziła do porządku obrad punkt 15: „Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy młodzieży w ramach Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Białostockiego”.

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad wraz ze zmianami, który został przyjęty przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „przeciw”:

 1. Otwarcie obrad LVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2017 roku.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie Powiatu.
 7. Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2017.
 8. Informacja o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.
 9. Informacja z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Tykocin, Choroszcz i Poświętne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programy wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Białostockiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy młodzieży w ramach Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Białostockiego.
 16. Interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Przyjęcie protokołu z obrad LVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad LVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dostaliście Państwo na piśmie informacje o pracach Zarządu (zał. nr 4). Ze swojej strony do tych poszczególnych punktów nie mam nic do dodania, jeśli są jakieś pytania, uwagi czy sugestie to szczególnie dyrektorzy naszych służb odpowiedzą Państwu na każde pytanie. Dziękuję”.

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do punktu II podpunkt 13 – odpowiedź skierowana do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie uzupełnienia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Podlaskiego, teren PKP. O co chodzi?”

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiedź dotyczy wcześniej już prowadzonej sprawy, pierwotnie obszar gruntu pod terenami kolejowymi, był wieczystym użytkowaniu Kolei Państwowej na części tego gruntu urządzona była droga i dalej ona funkcjonuje jako droga publiczna. W związku z tym postępowaniem cały czas to jest. Musimy potwierdzić, że droga ta na dzień 1 stycznia 1999 r. faktycznie była użytkowana w takich granicach w jakich składany jest wniosek o potwierdzenie prawa własności”.

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Chodzi o drogę na Osse? Przy nasypie kolejowym?”

 Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Białymstoku: „Tak”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem zapytać sie jak wyglądają prace związane z drogą Stanisławowo – Wojszki. Jakoś nie mogłem dowiedzieć się ostatnio. Z tego, co pamiętam to miała być wykonywana dokumentacja projektowa do Kudrycz i później było jeszcze takie spotkanie, gdzie był Wójt i Burmistrz, była mowa o tym, żeby zamawiać dokumentację projektową. Dalej są zarezerwowane środki w budżecie, teraz pytanie czy one są wykorzystywane? Na co mają być wykorzystywane w tej sprawie?”

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeśli chodzi o inwestycje, dokumentacja projektowa na odcinek od Niewodnicy Nargilewskiej w kierunku Kudrycz i dalej aż do Wojszek do na dzień dzisiejszy mamy uzgodnioną koncepcję na odcinek od Niewodnicy Nargilewskiej do Kudrycz. Pozostaje jeszcze kolejny długi odcinek od Kudrycz aż do Wojszek i przejście przez Wojszki. Pierwszy odcinek dokumentacja jest zamówiona i jest wykonywana. Na drugi odcinek opis przedmiotu zamówienia jest przygotowany i zostanie rozesłany z Gminy Zabłudów do Gminy Juchnowiec celem ewentualnych uwag do tego opisu przedmiotu zamówienia. Dlaczego w ten sposób? Otóż pierwszy odcinek ten 4 km do Kudrycz nie był opiniowany na etapie opisu przedmiotu zamówienia przez gminy i później jak była opiniowana koncepcja pojawiły się wnioski o chodnik i zatoki autobusowe. Dlatego też na ten moment, jeśli chodzi o ten drugi odcinek, dłuższy najpierw uzyskamy opinię co do opisu przedmiotu zamówienia, a dopiero później ogłosimy przetarg. Myślę, że to powinno się w dwóch tygodniach zamknąć”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeszcze chciałem dopytać, kiedy można spodziewać się gotowego już projektu na ten 4 km odcinek. O ten drugi nie pytam, bo rozumiem, że to jest na razie na etapie opisu przedmiotu zamówienia”.

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku: „Jeśli chodzi o termin realizacji tej dokumentacji to jest chyba 20 czerwca, ale jeśli Pan sobie życzy to dokładnie sprawdzę umowę z wykonawcą tej dokumentacji i odzwonię jeśli taka forma jest do przyjęcia”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że to jest już gotowy program, który będzie 20 czerwca? Pani użyła słowa koncepcja”.

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku: „Koncepcja była uzgadniana dwa miesiące temu, czy trzy miesiące temu. Koncepcja jako, że umowy na realizację tej dokumentacji to myśmy podpisali, albo na początku stycznia, albo pod koniec grudnia ubiegłego roku”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Punkt V, tu jest od punktu 7 – wykaz OSP z którymi podpisano umowę. Moje pytanie brzmi kiedy z pozostałymi?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny z pozostałymi,  jeśli tylko nawet na najbliższym Zarządzie służby nasze przedstawią odpowiednie umowy, także niezwłocznie będą umowy podpisane. Nie ma różnicy między stanowiskiem Zarządu, a tym, co opiniowała komisja”.

Mieszkanka Gminy Łapy: „Chciałabym zapytać, dlaczego w Łapach powiatowa droga jest niesprzątana. Wymogłam pierwsze po zimie sprzątanie, a dalej nic się nie dzieje. Dziękuję”.

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku: „Prosiłabym o uściślenie o jaką drogę chodzi”.

Mieszkanka Gminy Łapy: „Chodzi o Nowowiejską, Żwirku i Wigury”.

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku: „Z tego, co mi wiadomo to wszystkie ulice miejskie zostały sprzątnięte po okresie zimowym. Ilość środków, jakie PZD może na to przeznaczyć, to jest jedno sprzątanie po okresie zimowym. Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe środki i potrzeba sprzątnięcia w trybie awaryjnym, to wtedy poprosilibyśmy o wniosek, to nie jest kwestia sesji”.

 Mieszkanka Gminy Łapy: „To nic, ale chciałam zapytać, ponieważ ja po prostu wymogłam to sprzątniecie ulicy Nowowiejskiej”.

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku: „Nie wiem, nie znam tematu, żeby ktoś na nas wymógł”.

Mieszkanka Gminy Łapy: „Co roku jest ta sama historia”.

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku: „Nie proszę Pani, dlatego że co roku zamawiamy zaraz po okresie zimowym jeszcze staramy się przed świętami Wielkiej Nocy,  jeżeli one są troszeczkę później”.

Mieszkanka Gminy Łapy: „Mieszkam tam i znam”.

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku: „Mamy umowy z MPO na sprzątanie, także nie bardzo rozumiem”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że możemy kontynuować ten temat w sprawach różnych”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, to takich drobnych spraw są komisje, interpelacje, zapytania. Prosiłbym, żeby jednak uszanować czas Radnych i sprawy indywidualne załatwiać w innym trybie. Dziękuje”.

Mieszkanka Gminy Łapy: „To nie są sprawy indywidualne”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie dotyczące planowanej rozbiórki w Nowodworcach budynku. O co tam chodzi?”

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawa dotyczy naszej nieruchomości. Na tej nieruchomości można powiedzieć na dzień dzisiejszy jest to ruina, bo nawet w momencie jak przejęliśmy tą nieruchomość w formie darowizny, więc był to spalony kurnik, ona zagraża otoczeniu, jak również niechlubnie wpływa na te okoliczną zabudowę. Pojawił się wniosek jednego z mieszkańców, że usunie, dokona rozbiórki tego budynku, pod warunkiem, że starostwo załatwi wszystkie niezbędne formalności. Formalności te zostały dopełnione.  Dziennik budowy został podpisany. Stąd też pojawiały się punkty na Zarządzie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, to jest decyzja Zarządu. Tutaj na ten temat nie zamierzam dyskutować. W punkcie VII, punkt 3 – udzielono pełnomocnictw procesowych Radcy Prawnemu do reprezentowania powiatu białostockiego przed sądami. Czy to jest Radca Prawny ze starostwa?”

Pani Dorota Kolenda – Dyrektor PUP w Białymstoku: „Chodziło o pełnomocnictwo dla Radcy Prawnemu, który będzie reprezentował powiat przed sądem w dwóch sprawach. Wyczerpaliśmy w obu tych sprawach całą urzędową drogę. W jednej sprawie to jest sprawa związana z niewypełnieniem umowy dotyczącej refundacji kosztów wynagrodzenia. Druga sprawa też dotyczy niewypełnienia umowy zawartej z urzędem. Ponieważ droga urzędowa została wyczerpana to środki są do zwrotu. W tej chwili pójdą sprawy po prostu do sądu i potrzebne jest pełnomocnictwo dla Radcy Prawnego”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, rozumiem, że to będzie Radca Prawny z PUP”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, podpisano pismo do Burmistrza Zabłudowa dotyczące rozważenia możliwości zmiany kategorii dróg powiatowych na drogi gminne. Czy można wiedzieć, które drogi powiatowe?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, które to zapewne Pani Dyrektor Drewnowska przedstawi, czy też Pani Dyrektor Jasińska, natomiast doszliśmy do wniosku, że należałoby zasugerować, czy też wystąpić do Gminy Zabłudów, ażeby drogi powiatowe, które naszym zdaniem nie spełniają żadnych kwalifikacji dróg powiatowych, ażeby to gmina przejęła te drogi. To są zwykłe ulice w mieście Zabłudów i wszystko wskazuje na to, że one powinny być drogami gminnymi.  Natomiast w chwili obecnej czekamy na stanowisko władz Zabłudowa”.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Geodezji, Katastru i Nieruchomości
w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to jest droga 2408B ulica 3 Maja, droga nr 2409B, to jest ulica Sikorskiego. Jest jeszcze droga 1488B ulica Św. Rocha. To są wszystkie drogi powiatowe w granicach miasta Zabłudów. Jeszcze chcę dodać, że to jest korespondencja na wniosek Burmistrza Zabłudowa, bo w pasach dróg powiatowych znalazły się też grunty gminne. Burmistrz Zabłudowa zaproponował przejęcie tych pasów przez powiat w formie darowizny. Po rozważeniu tej sprawy na Zarządzie wypracowano stanowisko, żeby te drogi zaproponować Burmistrzowi, zdjąć kategorię dróg powiatowych i przekazać je w formie darowizny, jako cel publiczny Burmistrzowi Zabłudowa. Jeszcze odpowiedzi w tej sprawie nie mamy”.

Pani Anna Grycuk – Radny Powiatu Białostockiego: „A propos punktu III, punkt 10, podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie Gminy Gródek. Chciałbym wiedzieć, o jaką drogę chodzi?”

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeśli Pani pozwoli Pani Aniu to ja albo na piśmie, albo oddzwonię, bo na prawdę nie pamiętam o którą gminną drogę chodziło. Na pewno z tego co mi się przypomina to może to być ul. Zamkowa, czyli ta położona wzdłuż rzeki Supraśl, ale na 100% nie jestem pewna. Sprawdzę i odpowiem. Może tak być? Panie Przewodniczący, jeśli mogę, ja po prostu na piśmie Pani Ani odpowiem, o którą drogę chodzi załączając postanowienie w sprawie, którą podjął Zarząd Powiatu”.

 

Ad 3. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego.

a) Przedstawienie wniosku Klubu PiS, Naszego Podlasia i Niezależnych o odwołanie Starosty złożonego w dniu 8 września 2017 r.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tutaj proszę Państwa mam wniosek klubów Radnych PiS, Naszego Podlasia i Niezależnych o odwołanie Starosty. Czy Pan Jan zechce odczytać ten wniosek?”

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, swoje stanowisko w sprawie wniosku podtrzymujemy. Uważam, że wniosek już wszyscy pamiętają i prosimy przystąpić do głosowania”.

 

b) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy jest opinia Komisji Rewizyjnej? Bardzo proszę o przedstawienie”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Była przedstawiona we właściwym czasie, później już nie była potrzebna. Była na początku odczytywana. Jest w aktach, w dokumentacji”.

 c) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, przystępujemy do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Proszę o kandydatury do Komisji Skrutacyjnej Rady Powiatu Białostockiego”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, widzę, że mamy do czynienia z kolejną próbą złamania kworum. Kworum pewnie będzie, ale jest jakaś obstrukcja podczas głosowania. Grupa władzy, przynajmniej w ogromnej większości, wyszła. Uważam zatem, że nie ma sensu, żeby przeprowadzać głosowanie. Radni jednak powinni się z tym zmierzyć. Trzeba umożliwić wszystkim Radnym głosowanie. Nie wpływać na swoich Radnych, bo presja wiadomo do czego zmierza, żeby Radni wyszli, bo grupa władzy nie ufa swoim Radnym i chce, żeby byli poza salą obrad, bo wtedy jest pewna kontrola. Nie wezmą udziału i wtedy nie ma obawy, że zagłosują zgodnie z swoim sumieniem. To kolejna próba, kolejny raz łamie się sumienie Radnych, w związku z czym składam wniosek o przesunięcie tego punktu na następna sesję. To jest wniosek do przegłosowania. To nieważne, że ktoś z tych Radnych został, chodzi o to, że nie można umawiać się w ten sposób. Trzeba umożliwić głosowanie wszystkim, nie wywierać presji. Wiem z rozmów, że każde głosowanie poprzedzone jest informacją: „Wychodzimy”. Jest to przygotowane. To wywieranie presji, że Radni muszą wyjść. Jeżeli niektórzy nie wyszli, nie wiem, czy się tak umówili, to nie ma znaczenia, widzieliśmy demonstracyjne wyjście z sali, w związku, z czym nie ma sensu, żeby głosować. Do odwołania trzeba 17 Radnych. Nie ukrywamy, że mamy 16 Radnych, trzeba nam jeszcze 1 głosu, ale chcemy to poddać głosowaniu tajnemu, żeby wiedzieć, jak zachowają się Radni w swoim sumieniu. Z rozmów wyraźnie wynika, że nie ma zadowolenia z tego Zarządu. Praca Zarządu jest krytycznie oceniana przez wielu Radnych władzy. Chcemy wiedzieć, czy do tego stopnia krytycznie, że Radni ci jednak zagłosują za odwołaniem Zarządu, różne tutaj głosy słyszymy. Nie ma przecież żadnej presji, głosowanie byłoby tajne. Skoro jednak nie może się odbyć na tej zasadzie, bo jest wywierana presja „na wyjście”, to proszę o przesuniecie punktu na następną sesję i poddanie mojego wniosku pod głosowanie. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa jest wniosek i ten wniosek poddaje pod głosowanie. W związku z sytuacją, która zaistniała, a mianowicie z opuszczeniem sali obrad przez większość koalicji rządzącej”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, może zanim odbędzie się głosowanie, proszę o przerwę klubową, aby klub mógł się spotkać. Proszę o 5 minutową przerwę”.

Prowadzący obrady – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

Przerwę rozpoczęto o 1400

Przerwę zakończono o 1405

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Na prośbę połączonych klubów opozycyjnych wycofuje swój wniosek o przesunięcie tego punktu na następną sesję, zatem sprawa głosowania w tej sprawie jest nieaktualna, obowiązuje punkt, który jest już w porządku obrad. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa Komisja Skrutacyjna była wybierana już. Jeżeli można, żeby te osoby wstały, które były już wybrane przez Radę i odpowiedziały, czy się zgadzają dalej kontynuować pracę w komisji”.

Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Antoni Bogdan oraz Pani Bożena Bieryło wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

Pan Henryk Suchocki zgłosił Pana Pawła Kondrackiego, który nie wyraził zgody na udział w pracach Komisji.

W głosowaniu, Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz  3 głosach „wstrzymujących się” powołała Komisję Skrutacyjną, w składzie:

 

 1. Pan Wojciech Fiłonowicz
 2. Pan Antoni Bogdan
 3. Pani Bożena Bieryło.

 

Zarządzono 10 minutową przerwę w obradach, w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną protokołu i kart do głosowania.

 

Przerwę rozpoczęto o 1410

Przerwę zakończono o 1420

d) Przeprowadzenie głosowania w sprawie wniosku klubów Radnych PiS, Naszego Podlasia i Niezależnych o odwołanie Starosty.

Komisja Skrutacyjna wybrała na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Radnego Pana Wojciecha Fiłonowicza.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Radny Pan Wojciech Fiłonowicz wyjaśnił zasady głosowania w sprawie wniosku klubów Radnych PiS, Naszego Podlasia i Niezależnych o odwołanie Starosty.

Następnie Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego odczytała listę Radnych, którzy po kolei głosowali.

Po oddaniu przez Radnych głosów, Przewodniczący obrad zarządziła przerwę, w celu podjęcia prac przez Komisję Skrutacyjną.

 

Zarządzono 10 minutową przerwę w obradach.

 

Przerwę rozpoczęto o 1425

Przerwę zakończono o 1445

 

Po przerwie, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania wniosku klubów Radnych PiS, Naszego Podlasia i Niezależnych w sprawie odwołania Starosty Powiatu Białostockiego. Karty do głosowania zostały zabezpieczone i opieczętowane (zał. nr 5), a protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący załącznik do protokołu z sesji został przekazany do dokumentów (zał. nr 6).

 

Komisja Skrutacyjna poinformowała, że na stan 27 Radnych w LVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, uczestniczy 25 Radnych. Minimalna liczba głosów do rozpatrzenia wniosku klubów Radnych PiS, Naszego Podlasia i Niezależnych o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego wynosi 17 radnych, tj. 3/5 głosów ustawowego składu Rady. W głosowaniu tajnym do przeprowadzenia rozpatrzenia wniosku klubów Radnych PiS, Naszego Podlasia i Niezależnych o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego  udział wzięło 17 Radnych. Wydano 17 kart do głosowania. Głosów ważnych oddano 16. Głosów nieważnych nie było. Liczba głosów ważnie oddanych „za” wnioskiem klubów Radnych PiS, Naszego Podlasia i Niezależnych w sprawie odwołania Starosty Powiatu Białostockiego wynosi 16. Liczba głosów ważnie oddanych „przeciw” wnioskowi klubów Radnych PiS, Naszego Podlasia i Niezależnych w sprawie odwołania Starosty Powiatu Białostockiego wynosi 0. Liczba głosów ważnie oddanych „wstrzymujących się” wynosi 0. Jeden z Radnych otrzymał kartę do głosowania, ale nie wrzucił do urny i wyniósł poza obieg głosowania.

 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, iż wniosek klubów Radnych PiS, Naszego Podlasia i Niezależnych w sprawie odwołania Starosty Powiatu Białostockiego nie uzyskał minimalnej liczby głosów.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, w imieniu połączonych klubów pragnę podziękować wszystkim Radnym klubów opozycyjnych za udziału w głosowaniu, za 16 głosów za odwołaniem Starosty. Jak widzimy, 16 osób oczekuje, żąda, chce odwołania Starosty Powiatu Białostockiego. 11 broni go, też nie wiemy tak naprawdę, ile broni. Większość, która ma większość władze w Radzie Powiatu, nie może odwołać Starosty dlatego, że 11 jest „za” Panem Starostą, ale tych 11 zmuszanych jest do tego, żeby wychodzić, żeby nie zagłosowali zgodnie z własnym sumieniem, żeby nie okazało się, że jednak komuś ręka zadrżała, a może nawet by ten ktoś też skreślił Pana Starostę, czyli poprał nasz wniosek o to, żeby Pan Starosta dalej Starostą nie był. Oceniamy oczywiście rządy Pana Starosty negatywnie, ale nie możemy go odwołać. Mamy paradoksalną sytuację, 16 nie może odwołać Starosty, bo takie są przepisy. Taka jest kwalifikowana większość potrzebna. Mamy większość w Radzie, ale mała mniejszość rządzi w Starostwie. Z przykrością trzeba to powiedzieć. Dziękuję raz jeszcze tym 16, bo mówiono, że nie mamy tylu głosów. Tyle jest rzeczywiście. Klub zademonstrował solidarność i jedność, więc wszystkim dziękuje. Niestety, muszę też z przykrością powiedzieć Panu Staroście, że nikt go nie bronił. Pan Starosta jest nieobecny, bo jeszcze nie wrócił z tej przymusowej wycieczki. Podczas głosowania wszyscy opuścili salę, ale pozostali może przekażą Panu Staroście, że można już wrócić, wszyscy mogą być na sali. Co trzeba powiedzieć ze smutkiem Panu Staroście, że nikt go nie bronił, nie było żadnego głosu. Gdyby ci ludzie rzeczywiście zostali i zagłosowali, to byłoby 11 głosów, mało w stosunku do 16, ale jednak by je Starosta otrzymał. Nie otrzymał żadnego głosu obrony, przyszła w pewnym momencie Pani Wicestarosta, wydawało się, że na nią może liczyć Pan Starosta, że może ona odda ten jeden głos i choćby ten jeden głos będzie za Panem Starostą, ale też musiała wyjść, nie mogła wziąć udziału w głosowaniu, bo też była niepewna. Trudno, przyjmujemy to, takie są prawa ustawy o samorządzie powiatowym. Dziękuję”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, miałam nie zabierać głosu, jak usłyszałam Pana wypowiedź pełną hipokryzji, nonszalancji, w której dominowała głównie polityka i bezczelność. Ponieważ przypomnę, że wniosek o odwołanie Starosty złożyliście bardzo dawno temu i tak się składa, że uważam do tej pory, że sposób, aby nękać zarówno Radnych opozycyjnych, jak i Zarząd celowo przenosiliście ten punkt odwołania z sesji na sesję. Jakie były argumenty? Żadne. Jak Pan zabrał głos w mojej sprawie, to powiem tak. Akurat wcześniejsze zobowiązania, które podjęłam jeszcze przed tym niż Pan Przewodniczący zmienił godzinę dzisiejszej sesji na 1300, uczestniczyłam w  forum samorządowym, sprawiły, że rzeczywiście nie mogłam tutaj być, jak to Pan to powiedział Starosta nie miał żadnego głosu. Niewykluczone, że przed samym głosowaniem zabrałabym głos. Tylko, że my od Państwa, jako Rani opozycyjni oczekiwaliśmy tego, żebyście Państwo w końcu się zdecydowali – głosować po tak długiej przerwie i zakończyć dla nas bardzo dziwną właśnie „szopkę” tak jak podkreślam związaną tylko  i wyłącznie właśnie z nękaniem psychicznym w jakiś sposób tę organizację pracy Zarządu i całej, że tak powiem sesji. Weszłam akurat przez drzwi otwarte, w czasie nie wiem, czego bo nie byłam obecna, nie wiedziałem czego dotyczy głosowanie. Nie uczestniczę  w głosowaniu jeżeli nie wiem, czego dotyczy. Proszę również zapytać Pana Przewodniczącego, że nie miałam podpisanej wówczas listy. Wyszłam, bo nikt mi nie kazał. Wyszłam, dlatego że sama chciałam to zrobić. Nie chciałam uczestniczyć w waszym i tylko
w waszym głosowaniu, bo tak to określam. Głosowaniu partii PiS i innych, którzy go wspierają. Dziękuję”.

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, albo ja tu czegoś nie rozumem, bo Pani Wicestarosta powiedziała, że jest opozycją. Aż dziwne, że opozycja rządzi resztą. Dziękuje”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie zamierzałem zabierać głosu, ale tak jak Pani Wicestarosta powiedziała do poprzednika, przedmówcy, tak ja mówię do Pani Starosty, ale Pani prowokuje nas, bo zdecydowanie chcę sprzeciwić się temu, aby nienormalne zachowania, czyli zachowania właśnie Pani i pozostałych członków waszego klubu uznawać za normalne, a demokratyczne
i całkowicie uprawnione składanie wniosku o odwołanie Starosty i głosowanie nad tym wnioskiem uważać za nienormalne. Nie odwróci Pani tego, żeby nie wiem jak Pani próbowałaby. To właśnie nasze zachowania są prawidłowe, bo demokracja właśnie na to pozwala i tego oczekuje od nas, abyśmy w imieniu wyborców działali. Natomiast wasze zachowania określiłbym jako terroryzowanie poszczególnych członków waszego klubu. Dlatego, że nie macie zaufania do siebie wzajemnie i zmuszacie do tego, aby opuszczać sale. Niech to jednoznacznie wybrzmi, tak będzie. To co Pani będzie mówiła, kilkakrotnie nawet powtarzała, to nie zmieni tej sytuacji”.

Pan Ryszard Łapiński – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, chcę po prostu ustosunkować się do tego, dlaczego wszedłem, zabrałem kartę i wyszedłem. Stwierdzam, że jestem Radnym niezrzeszonym i nikt mnie nie zmusza, to co robię, to zgodnie z własną wolą. Proszę mi tu żadnych interaktyw nie wciskać, że ktoś mnie zmuszał, bo ja po prostu chciałem pokazać, jaka hipokryzja panuje tutaj na tej sali. Niestety, jakie jest odwoływanie taka jest reakcja. Jeszcze raz podkreślam, jestem Radnym niezrzeszonym. Mnie nikt nie zmuszał, moja jest decyzja tylko i wyłącznie, a że mogę tak się zachować to tylko świadczy o atmosferze jaka panuje w tej kadencji, w końcówce tej kadencji. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Dziękuję”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Nie zawiodła mnie Pani Wicestarosta swoją wypowiedzią, widzę, że rzeczywiście jest zagubiona, mało tego, przeżywa traumę. Domyślam się, że to Pan Przewodniczący powinien powiedzieć i kazać, żeby została, bo usłyszeliśmy przed chwilą, że nie wiedziała właściwie, co tutaj robi, tak sobie weszła, wyszła, chodziła, właśnie jakoś zagubiona. Powinien ktoś powiedzieć, powinien ktoś kazać, usłyszałem słowo kazać, bardzo przepraszam, Panie Przewodniczący, proszę w razie czego kazać Pani Wicestaroście zostać, żeby tak bardzo zagubiona nie była. Jeśli chodzi o politykę, to Pani, jako działaczka PO, oczywiście jest osobą bezstronną politycznie, straszliwie apolityczną, Pani właściwie nie ma nic wspólnego z polityką i wszystko, to co Pani robi, robi Pani wyłącznie z przyczyn apolitycznych, niepolitycznych, nadpolitycznych, poza politycznych itd. Jakie były argumenty odwołania, to je wyraziliśmy. Były czytane i wielokrotnie podkreślane. Wielokrotnie mówiliśmy, ocenialiśmy Państwa Zarząd. Panią szczególnie, jako osobę, która milczy w tym Zarządzie i nic nie wnosi. Pani nawet nie broni Starosty. Wielokrotnie omawiacie Państwo różne zagadnieniami na posiedzeniach Zarządu i coś tam można usłyszeć, można więc wyręczyć Pana Starostę chociaż troszeczkę na sesjach w tym, gdy ma się tłumaczyć z pewnych działań, które my krytykujemy, czy o które po prostu pytamy, których dochodzimy. Pani mówi o nękaniu psychicznym. Proszę Panią, koledzy już zwrócili Pani uwagę, demokracja na tym polega, że Radni mogą wnioskować, zwłaszcza większość, między innymi o odwołanie Pana Starosty. Natomiast to, że Pani czuje się nękana psychiczna to jest Pani problem. Pani żyje w jakieś traumie.  W jakiej traumie zatem Pani żyła przez te ostatnie miesiące? W takiej, że a nóż komuś rączka zadrży, a nóż ktoś z tej ekipy zagłosuje nie tak, jak trzeba. A nóż ktoś rzeczywiście powie nie, nie zgadzam się na waszą działalność, dlatego wymyśliliście Państwo po pewnym czasie, i od kilku miesięcy to robicie, wychodzenie, żeby było pewne. Nie może nikogo z was być na sali. Z przykrością powiem, że nie braliśmy pod uwagę Pani stanu psychicznego, ale w tym momencie cieszymy się, że skończymy Pani traumę i mam nadzieję, że Pani dojdzie jakoś do równowagi i będziemy mogli dalej współpracować.  Życzymy większej aktywności w Zarządzie. Życzymy, aby ten czas końcowy tej pracy w Zarządzie, przez te kilka miesięcy, został dobrze wykorzystany. Przypomnę, że w protokołach jest trochę wniosków, chociażby w ostatnim, który będziemy dzisiaj przyjmować, dotyczy np. oszczędności w DPS-ach, potencjalnych, jeżeli nie do tego budżetu, to w następnych i wiele innych wniosków. Niektóre zostały skierowane wprost do Pani, bo np. Pan Starosta nie mógł uczestniczyć w sesji i Pani wysłuchiwała ich. Proszę sięgnąć, liczę na to, że Pani się zaangażuje, dziękuję bardzo”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, prosiłem Panią Starostę, ale biorę to pod uwagę, że trzeba kazać zostać. Dziękuje”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, a propos nie jest Pan, może Pan sobie chcieć, ale nie jest Pan wstanie coś mi kazać, to po pierwsze. Jestem samorządowcem, kobietą samorządną i absolutnie Pan mi nie może kazać czegokolwiek tutaj na tej sali. Chciałabym Panu powiedzieć to wyraźnie. Poza tym wypowiedź Pana Radnego dotycząca mojego stanu psychicznego uważam za naganną, poniżej jakiejś krytyki, nie na poziomie na pewno Radnego Powiatowego i może mogę ją tłumaczyć to jedynie tym, że Pan Radny mówił o sobie. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że dosyć już takich wypowiedzi ostrych, bo Pani sama wywołała te wypowiedzi”.

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, stawiam wniosek o zakończenie tej bezprzedmiotowej dyskusji, która do niczego dobrego nie doprowadzi. To jest żenujące, że my na sesji Rady Powiaty w sytuacji, kiedy mamy gości zaproszonych zajmujemy się taką „polityką”. To wstyd, że Radni próbują tego, co i tak zdają sobie sprawę, że nie są wstanie osiągnąć. Dlatego, że nie ma tej przewagi wystarczającej, nie ma tych 17 głosów. Żaden z nas nie wychodził z tej sali pod naciskiem, chcieliśmy po prostu zademonstrować, że mamy już dość takiej sytuacji i powtarzanie tego co sesja. Nękania Starosty i nas swoim zachowaniem. To, że Państwo do końca nie poddajecie się i walczycie o ten stołek w Zarządzie to po prostu jest żenada.  Czas najwyższy z tym skończyć, i do końca kadencji mam nadzieję, że będziemy w końcu pracować nad tym, co jest najważniejsze dla powiatu, a nie udawać, że nas to nie obchodzi, tylko walka o miejsce w Zarządzie. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Pan Roman Czepe wypowiedź i koniec”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Ad vocem. Chcę ustosunkować się do wypowiedzi Pani Wicestarosty. Nie mówiłem o Pani zdrowiu psychicznym, mam nadzieję, że jest jak najlepsze. Mówiłem co do Pani wypowiedzi. Pani odniosła się do naszego wniosku, że to jest nękanie psychiczne, a zatem Pani czuje jakieś nękanie. To, że my wnioskujemy o odwołanie Starosty, jakąś traumę powoduje w Pani sytuacji psychicznej. My życzymy przecież Pani zdrowia, Panu Staroście też wielu lat życia. Chcemy jednak jako Radni wypełnić nasz obowiązek i odsunąć ten zły Zarząd od władzy. To jest jedno. Jeśli chodzi o stołek, to czy my walczymy o stołek? Nie. Chcemy odsunąć Pana Starostę od władzy z jego zbyt wygodnego fotela. Nasz Starosta może będzie siedział na stołku rzeczywiście, bo gdzieś trzeba siedzieć, ale nie tym fotelu „nic nieróbstwa”. Tu wiele trzeba zrobić, wiele trzeba poprawić. My o tym mówimy, co trzeba poprawić i dlaczego chcemy to zmienić. Po to był nasz wniosek”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, ja już dalej nie będę kontynuował. Nie będziemy kontynuowali tej dyskusji, ponieważ ona prowadzi. Pani Ania Grycuk złożyła wniosek”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Pan Czepe, po niej jako kto rozmawiał? Kolega partyjny Panie Przewodniczący?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Niech Pani w taki sposób do mnie się nie wypowiada”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Nie rozumiem, był wniosek formalny”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam w taki sposób proszę ze mnie nie rozmawiać. Prosiłem Panią, żeby Pani została, a Pani teraz w tej chwili jakieś dziwny taniec odstawia. Dziękuję bardzo kończymy tą dyskusją”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa,  ponieważ jak zwykle to mnie się wyłącza mikrofon, Pan Przewodniczący robi to po raz kolejny, jestem jedyną osobą na tej sali, która chce wyrazić swoje zdanie, a Pan Przewodniczący reprezentując partię PiS- u, która tu ma przewagę po raz kolejny wyłącza mikrofon. Chciałbym wyrazić swoje zdanie, nie mogę. Dlatego muszę rozmawiać do Państwa bez mikrofonu. To nie jest pierwszy raz, że składany jest wniosek formalny, a zawsze Pan Radny Czepe kończy, jeszcze ma głos. Dlaczego? Pani Radna Anna Grycuk, która złożyła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji nie został ten wniosek przegłosowany. Wypowiedź Pana Czepe nie dotyczyła wniosku formalnego Pani Ani, tylko kolejnych wypowiedzi tych moich. Nie rozumiem tego. Uważam, że to jest niesprawiedliwe. Nie może być tak, że skoro Pan ma tutaj większość, nie daje Pan głosu dla osób, które chcą się wypowiedzieć”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, może wyjaśnię sytuację, przepraszam Pan Roman Czepe chciał wcześniej wypowiedzieć się, ale podniosła głos również Pani Ania i tylko ze względu na to, że Pani Ania jest kobietą to umożliwiłem jej wcześniejszą wypowiedź. Cała prawda na tym polega. Dalsze jakieś prowadzenie dyskusji w niewiadomo jakim kierunku jest bez sensu. Dziękuje”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Wniosek formalny się głosuje”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Panią Annę Grycuk – Radną Powiatu Białostockiego dotyczącym zamknięcia dyskusji.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 12 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” oraz 6 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie przyjęła wniosek złożony przez Panią Annę Grycuk – Radną Powiatu Białostockiego dotyczący ww. sprawy.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Wnoszę do Pana Przewodniczącego szanownego i do Państwa Radnych o włączeni mi poprzez Pana Przewodniczącego, bo tylko on ma taką możliwość mikrofonu, abym mogła czynnie zabierać głos w tej sprawie. Poza tym jako kobieta muszę zaprotestować przeciwko zachowaniu się Pana Przewodniczącego, ponieważ w hipokryzji dosłownie, argumentuje swoje zachowanie tym, że Pani Ania Grycuk jest kobietą i dlatego dał jej głos, a z drugiej strony mnie, jako kobiecie Pan mi ten głos zabiera. Nie życzę sobie takich argumentów. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, był wniosek, był przegłosowany, a Pani dalej w tym samym temacie. Czy Pani dalej w tym samym temacie? Wiem, że Pani chce przekrzyczeć, ale nie ma problemu”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Bo nie mam możliwości”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To niech Pani włączy”.

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, z prośbą do Pana Radnego, bo to nie może być wniosek, na prawdę proszę Pana Przewodniczącego, żeby nigdy pod żadnym  pozorem nie ograniczał Pani Starosty dostępu do głosu. Niech mówi jak najwięcej. Jestem za tym”.

 

Ad 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2017 roku.

Pan Wojciech Macutkiewicz – Komendant Miejski Policji w Białymstoku przedstawił zebranym informację o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2017 roku (zał. nr 7) na podstawie prezentacji multimedialnej (zał. nr 8).

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Panie Komendancie, Panie Przewodniczący, szanowni Radni, najbardziej cieszy nas fakt, wypowiedzenia słów, że cieszy policję miejską, powiatową, że jednak wyniki mówią same za siebie, że następuje pewna poprawa musiały pewne czynniki i z Pańskiej strony, jako szefa policji powiatowej pewne zasługi. Panie Komendancie powiem, że jestem na prawdę dobrym fachowcem za kierownicą. Proszę mnie źle nie zrozumieć, bo 1979 r. posiadam uprawnienia instruktora nauki jazdy. Przez 15 lat posiadałem dużą szkołą, w której 15 samochodów co dziennie chodziło, od ciemna do ciemna. Wyszkoliliśmy 1000 kierowców, ale powiem szczerze, że teraz boje się jeździć, szczególnie po Białymstoku i w okolicach ze względu na to na prawdę jest bardzo niebezpieczna sytuacja rowerzystów. Porobione są ścieżki rowerowe dla rowerów, każdy sobie bierze i siada na ten rower, jedzie i gdzie jest najbardziej niebezpiecznie. Najbardziej niebezpiecznie jest tam, gdzie jest zielone światło, skręca się w prawo, rozglądam się, podjeżdżam pod skrzyżowanie, nie ma pieszych, nie ma rowerzysty, nie wiadomo skąd rozpędzony może Pan tu wspomniał o przekroczeniu prędkości przez kierowcę, ale przypomnijmy sobie, że w Szczęścicie był wypadek, że przekroczenie prędkości było przez rowerzystę, także rowerzyści też powinni przestrzegać przepisów ruchu drogowego. uważam, że powinno pracować się w kierunku tym, że jeżeli rowerzysta dojeżdża drogą dla rowerów do skrzyżowania to powinien mieć przed sobą znak ustąp pierwszeństwa, żeby on nie czuł się, że jest na tej drodze dla rowerów, że to on jest „święty” i on z prędkością wpada pod samochód. Niedaleko, bo we wtorek bodajże jeden wypadek naocznie widziałem przy ul. Baranowickiej na przejściu z rowerzystą, o ile mi wiadomo 3 wypadki rowerowe były w mieście Białystok. Stwarzają ogromne niebezpieczeństwo. Chciałbym, żeby odpowiednie służby zwróciły uwagę i też między innymi z pieszymi, sytuacja się troszkę poprawiła, piesi tak nie wtargają na jezdnię. Zauważyłem, tu trzeba przyznać duży plus dla kierowców, bardzo się cieszę i mam pewną satysfakcję, że tak ich szkoliłem, że jak zbliża się do przejścia i pieszy jest przy przejściu, to powinien się zatrzymać. Coraz częściej takie sytuacje spotykam. Chociaż spotykam i odwrotne. Jeszcze jedna bardzo niekorzystna sytuacja na naszych drogach. Wiadomo, że samochodów/ pojazdów jest bardzo dużo. Na tych drogach gdzie się tworzą te korki w godzinach szczególnie szczytu, ale nie tylko szczytu, mam na myśli nawet Zabłudów – Białystok. Między innymi ma wejść ta ustawa, tylko nie wiem, kiedy ona wejdzie i czy w ogóle wejdzie, że powinna zgodnie z przepisami też już istniejącymi nie tylko samochody, kolumny samochodowe, czy samochody ciężarowe utrzymywać pomiędzy jadące przed sobą pojazdy, odpowiednia odległość, ale zbiera się samochód z prędkością 30 – 40 km/h następny za nim, tworzy się sytuacje niebezpieczna, ponieważ ktoś na prawdę nie potrafi jeździć na drodze, gdzie można jechać 90 k/h a jechać 40 km/h. Próbuje, więc wyprzedzić i w takich sytuacjach powstają zagrożenia. Z tego tytułu istnieją pewne zderzenia i wypadki, kolizje. Dziękuję”.

Pan Wojciech Macutkiewicz – Komendant Miejski Policji w Białymstoku: „Chciałem krótko, bo jeżeli o rowery mamy na myśli miasto Białystok, więc myślę, że wykroczyliśmy trochę poza. Na temat rowerów w Białymstoku rozmawiałem na sesji Rady Miasta, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kwestie to chcę powiedzieć, że ruch drogowy jest jednym z filarów jeżeli chodzi o Komendę Miejską. W ubiegłym roku zwiększyliśmy liczbę etatów o 5. Mamy zalecenie Pana Ministra, żeby ich było 10%, natomiast 806 etatów mundurowych, 90 w ruchu drogowym, więc mamy ich więcej. Staramy się pilnować porządku na tych drogach, ale też z tego, co zrozumiałem prędkość nie wielka, czy czasami zbyt duża to, to o ile wchodzimy w wykroczenia to policjanci reagują. Natomiast jeżeli chodzi o taką podstawową kulturę jazdy, to wydaje mi się, że te zajęcia które prowadzimy w szkołach w zakresie karty rowerowej, otworzyliśmy komisariat „Małego Policjanta” i tam edukujemy dzieci, to one będę miały efekt za jakiś czas. Natomiast ci kierowcy, którzy jeżdżą od wielu lat i nie są kulturalni to nie widzę, żebyśmy mieli wpływ, możemy karać jeżeli popełniają wykroczenia i robimy to. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Najbardziej takim spektakularnym przekroczeniem prędkości na terenie naszego powiatu to był w Królowym Moście, zgodnie z filmem. To jako żart”.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2017 roku do wiadomości.

 

 Ad 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie Powiatu.

Pan Kazimierz Kulesza – Zastępca Komendanta Miejskiej PSP w Białymstoku przedstawił zebranym informacja o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie Powiatu (zał. nr 9)  na podstawie prezentacji multimedialnej (zał. nr 10).

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Komendancie, Pan na początku swojej wypowiedzi powiedział, że na 92 fałszywe alarmy aż 77 to był wzrost w roku 2016. To jest bardzo niepokojąca sytuacja, jakie koszta tego są wysokie. Czy w jakiś sposób próbowaliście szukać przyczyn i usunęliście je”.

Pan Kazimierz Kulesza – Zastępca Komendanta Miejskiej PSP w Białymstoku: „Ten wzrost tak jak wcześniej powiedziałem wynika z alarmów fałszywych spowodowanych działaniem sygnalizacji pożarowej w tych 3 obiektach, czyli: Jałówka i dwa obiekty w Choroszczy. Były oczywiście przeprowadzane kontrole w tych obiektach w celu zidentyfikowania przyczyn. Prosta przyczyna, szpital w Choroszczy, Domy Pomocy Społecznej. Tam są uruchamiane ręczne ostrzegacze pożaru. Niestety na to nikt nie ma wpływu. Wcześniej też tak było, tylko zgodnie z poleceniem Komendy Głównej. Pomimo sytuacji takiej, że do nas wpływa alarm drugiego stopnia do Komendy Miejskiej do stanowiska kierowania, np. o pożarze w danym obiekcie. Oddzwania do nas portier z danego obiektu, że sprawdził i się nic nie dzieje w tym obiekcie, my niestety mamy obowiązek przynajmniej jednym zastępem pojechać do tego obiektu i sprawdzić, czy rzeczywiście nie ma zagrożeń. Spowodowane to jest tym, że w skali kraju, a nawet w przypadku Komendy Miejskiej w Białymstoku dokładnie w mieście Białystok były takie przypadki, że pomimo oddzwonienia do nas do stanowiska kierowania przez osobę pełniącą tam dyżur, że nic się nie dzieje, wszystko jest ok i bezpiecznie, miały tam miejsce pożary. Komenda Główna na bazie tych zdarzeń wydała polecenie wyjazdu co najmniej jednym zastępem w celu sprawdzenia, weryfikacji ewentualnych zagrożeń na danym obiekcie. Z tego to wynika”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, dwie uwagi do tej kwestii. Pierwsza rzecz z tych informacji, które do mnie docierają część tych alarmów niewykluczone, że spowodowane jest tym, że nasi pensjonariusze prawdopodobnie gdzieś spotykają się w kilku i cichaczem podpalają papieroski i uruchamiany jest system. Być może tu jest pewna przyczyna, że pomimo zmiany systemu o którym za chwilę powiem może być tak, że ta liczba alarmów zakwalifikowanych jako fałszywa radykalnie nie spadnie. W budżecie mamy przewidziane pieniądze, bo zgodnie z decyzją PSP do 30 września tego roku DPS w Choroszczy ma zmodernizować i przebudować system. Przewidziane są pieniądze, kosztorys jest prawie 400 000 zł. Sądzę, że w przetargu będzie ta cena niższa. Jeszcze rozmawiamy, bo też jak analizujemy kosztorys to kwestia utylizacji czujek, czy zdjęcie systemu 50 000 – 70 000 zł wydaje się, że są to kwoty na tym etapie mocno zawyżone, ale to jest odrębna rzecz. Mamy przekonanie, że w terminie przynajmniej w tym domu decyzja będzie wykonana do końca września tego roku”.

Pan Jan Gradkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałem podziękować Komendantom za profesjonalizm o czym świadczą po prostu stopnie, którzy zasłużyli jako fachowcy. Komendantami są nie od dziś, po prostu sprawdzają się na tych stanowiskach. Życzymy dalszych awansów i dziękujemy za merytoryczne wypowiedzi”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Koledzy proszą, żeby także w imieniu połączonych klubów podziękować Panom Komendantom. To jest bardzo ciężka praca. Właściwie nie zadajmy sobie sprawy, jak to wygląda na co dzień. Kiedy są incydenty, mówimy sobie, gdzie jest policja, albo dziękujemy że jest policja, albo gdzie jest straż, dziękujemy, że jest straż. Nikt nie jest wstanie zrozumieć, ile warunków, szczegółów, przygotowań poprzedzić to musi. Także biurokracja późniejsza. Pamiętam, że jednym z największych obciążeń zawsze była biurokracja w Państwa pracy.  Mam nadzieję, że się to zmieniło. Dziękując Państwu bardzo serdecznie, chcę prosić: zgłaszajcie Państwo problemy i potrzeby, bo naszej strony jest pewna możliwość pomocy, dofinansowania, ale może są jeszcze inne formy pomocy, więc proszę z tego korzystać. Dziękujemy, że dbacie o nasze bezpieczeństwo. Dziękujemy serdecznie”.

Pan Kazimierz Kulesza – Zastępca Komendanta Miejskiej PSP w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, odnośnie tych zdarzeń z monitoringu, to w przypadku dwóch obiektów w Choroszczy, DPS- u i szpitala to PSP wzięła na siebie ciężar interwencji związanych ze sprawdzeniem tych obiektów. Tam akurat nie dysponujemy jednostką OSP w KSRG z Choroszczy, żeby ich odciążyć tymi wyjazdami i kosztami, bo czas dotarcia do Choroszczy jest porównywalny jednostki naszej z jednostką OSP KSRG w Choroszczy. Dlatego tam jednostki OSP do tych zdarzeń z monitoringu nie dysponujemy. Niestety w Jałówce odległość od Komendy, czyli od naszych jednostek w Białymstoku jest na tyle duża, że musimy tam już dysponować tą jednostkę z Jałówki KSRG. Akurat w Jałówce tych zdarzeń nie ma tak dużo, najwięcej generowały właśnie DPS w Choroszczy i szpital w Choroszczy. Dziękuję”.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie Powiatu do wiadomości.

 

Ad 7. Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2017.

Pan Zbigniew Wojciech Zwierz – Dyrektor PSSE w Białymstoku przedstawił zebranym informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2017 (zał. nr 11).

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2017.

 

 

Ad 8. Informacja o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.

Pani Monika Olesiuk - Kupiszek – Powiatowy Lekarz Weterynarii przestawiła zebranym informację o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii (zał. nr 12).

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.

 

Ad 9. Informacja z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2017.

 

    Pan Andrzej Czaban – Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku przestawił zebranym informację z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2017 (zał. nr 13).

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2017.

 

Prowadzący obrady – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Przerwę rozpoczęto o 1600

Przerwę zakończono o 1615

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Tykocin, Choroszcz i Poświętne.

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziały SSiZK przedstawiła zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Tykocin, Choroszcz i Poświętne, co stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Tykocin, Choroszcz i Poświętne:

 1. Pan Jan Bolesław Perkowski – Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia pozytywna,
 2. Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 24 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LVIII/408/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Tykocin, Choroszcz i Poświętne, (zał. nr 15).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Skarbnik sygnalizowała, że w tych dniach jest na szkoleniu skarbników. Dlatego też nie ma Pani Skarbnik, także postaram się Państwu przedstawić proponowane zmiany. Pierwotna wersja zmian była przedstawiana przez Panią Skarbnik na komisjach w poniedziałek dlatego też bardziej się skupię na autopoprawkach, które wniósł Zarząd w wyniku i dyskusji na Komisji Infrastruktury Technicznej i pojawiającymi się nowymi sytuacjami. Chcieliśmy, aby jeszcze te zmiany w budżecie były uwidocznione. Proszę Państwa pracujemy nad tą wersją drugą, która jest aktualna jako projekt Zarządu Powiatu Białostockiego”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018, co stanowi zał. nr 16 do protokołu.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LVIII/409/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018, (zał. nr 17).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2028.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2028, co stanowi zał. nr 18 do protokołu.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, otóż zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest dostosowana do zmian, które przyjęliśmy. Ona uwzględnia te wszystkie dane liczbowe, które muszą być w WPF-ie w odpowiednich latach. Wnoszę w imieniu swoim, Pani Skarbnik oraz Zarządu o przyjęcie WPF-u”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 15 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LVIII/410/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2028, (zał. nr 19).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego.

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziały SSiZK przedstawiła zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego, co stanowi zał. nr 20 do protokołu.

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziały SSiZK: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na ogłoszony nabór wniosków do Starostwa Powiatowego w Białymstoku wpłynęło 9, od 9 podmiotów ubiegających się o dotacje na łączną kwotę 658 878 zł. Po weryfikacji wniosków i uzupełnieniu zgodnie z naszą uchwałą jeden podmiot nie uzupełnił brakujących dokumentów, pozostałe podmioty uzupełniły i w dniu wczorajszym  komisja doraźna Rady Powiatu Białostockiego dokonała podziału środków które są zabezpieczone na ten cel w budżecie powiatu – 200 000 zł. Podział na poszczególne podmioty znajduje się w załączniku do uchwały przedłożonej Radzie. Dziękuję”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LVIII/411/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego, (zał. nr 21).

 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w odniesieniu do przed chwilą uchwalonej uchwały chciałabym przedstawić stanowisko Rady, aby środki finansowe zostały przekazane wnioskodawcom do dnia 30 maja 2018 r. Bardzo o to prosimy”.

 

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy jest to możliwe?”

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziały SSiZK: „Ponieważ w przyznanych dotacjach występuje jeden z podmiotów i to jest gmina, więc będzie tu konieczne przesunięcie na inny paragraf tych środków. W związku z tym, że środki zabezpieczone są tylko dla organizacji pozarządowych jakim są parafie. Gminie należy przesunąć na inny paragraf, więc to musi być na najbliższej sesji. Wtedy Gmina Suraż może otrzymać środki
 i umowy zostaną podpisane. Dziękuję”. 

 

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy oprócz Gminy Suraż jest możliwe?”

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziały SSiZK: „Pozostałe tak. Przygotujemy na najbliższe posiedzenie Zarządu umowy. Na poniedziałek nie będziemy wstanie, ale na pierwszy czerwcowy Zarząd”.

 

 Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tutaj była prośba, aby do końca maja”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pani Dyrektor, proszę przygotować na najbliższy Zarząd umowy”.

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziały SSiZK: „Spróbujemy”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę przygotować, nawet jeśli pracownik ma wziąć do domu, to proszę to wziąć i tak zrobić”.

 

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuję Panie Starosto”.

 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Dziękuję Panie Starosto”.

 

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programy wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Białostockiego.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziały SSiZK przedstawiła zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programy wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Białostockiego,  co stanowi zał. nr 22 do protokołu.

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziały SSiZK: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z propozycją Radnych Powiatu Białostockiego odnośnie przygotowania uchwały o przyznaniu pomocy na dofinansowanie dojazdów do naszych szkół dla młodzieży klas 1. Z przepisów ustawy o systemie oświaty wynika, że żeby taką uchwałę podjąć, to musimy najpierw przyjąć powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu białostockiego. Taka uchwała została przygotowana i w odniesieniu do zapisu §4, ust. 3 tego programu, jest możliwe podjęcie drugiej uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pomocy młodzieży w ramach powiatowego programu wspierania szans edukacyjnych. Uchwała dotyczy młodzieży, która będzie się uczyła w klasach 1 naszych szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki. Refundacja obejmie 100 % wartości zakupu biletów miesięcznych dla tej młodzieży. Oczywiście pomniejszona o dofinansowanie z różnych innych źródeł, chociażby Gmina Michałowo dofinansowuje w tej chwili 50 % kosztów przejazdów. Od nas wtedy byłoby 50%. Tutaj wnioski wpływałyby do Dyrektorów szkół, środki na ten cel zabezpieczone byłyby w budżecie powiatu. W tej chwili z informacji zebranych ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki, z takich dojazdów korzysta 55 uczniów klas 1. Roczny koszt biletów na dojazdy wynosi około 44 000 zł. Dziękuję bardzo, jeśli są pytania to bardzo proszę”.

 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Jakie są przewidywalne koszty? Bo jakaś symulacja na pewno jest”.

 

 Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziały SSiZK: „Tak jak powiedziałam, w tym roku z analizy wynika, że z takich dojazdów środkami komunikacji publicznej korzysta w 1 klasach 55 uczniów. Całkowity miesięczny koszty biletów tej młodzieży to około 44 000 zł. Ile będzie od września? To w zależności ile osób do naszych szkół przyjdzie”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, czuję się w obowiązku powiedzieć Państwu dwie kwestie. Jest duże prawdopodobieństwo, trzeba mieć świadomość, że jeśli taką uchwałę będziemy podejmować, że te zasady mogą być zanegowane przez Pana Wojewodę. Przede wszystkim z dwóch powodów. Z orzecznictwa wynika, załóżmy np. przy sprawach stypendium i innych rzeczy, ale dotyczy to tego samego artykułu podstawy prawnej, że nie można ograniczać w tym zakresie poszczególnych uczniów z terenu powiatu. Może być też taka interpretacja, że jeśli dopłacamy do dojazdów do szkół, to równie dobrze powinniśmy dopłacać dla tych wszystkich, którzy dojeżdżają do innych szkół. Jeśli młodzieniec, załóżmy z Łap dojeżdża do szkoły w Białymstoku, to powinniśmy też zrefundować koszty. Drugą kwestią, jest też kwestia prawna, a nie materialna – jest pytanie czy dopuszczalne jest patrząc na zasadę równości ograniczanie możliwości dofinansowania tylko do 1 klas? Czym się różni 1, 2, 3 klasa? To są tacy sami mieszkańcy naszego powiatu i ograniczanie tylko do 1 klas, które przyjdą, a już pozostali proszę jechać, to jest kolejne pytanie. Jestem daleki od tego, aby powiedzieć, że nie podejmuję, tylko też rozmawialiśmy i mieliśmy masę pytań przy tym. Co zrobimy z tymi, gdzie nie ma komunikacji zbiorowej? Czy też wtedy powinniśmy zawierać umowy z rodzicami, czy z kimkolwiek na dowóz, wiedząc o tym, że Powiat nie ma żadnego obowiązku. Mówię to tylko dlatego, żebyście Państwo, żebyśmy mieli świadomość, że podejmując taką uchwałę możemy mieć rozstrzygnięcie nadzorcze. Jeśli ono będzie, to czas pokaże co dalej z tym będziemy robić”.

 

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Na początku chciałbym podziękować Zarządowi za to, że pochylił się nad propozycja zgłoszoną wcześniej przez Komisję Infrastruktury Technicznej. Serdecznie podziękować Pani Dyrektor Marciszewskiej za to, że w tempie błyskawicznym przygotowała tak piękny program. Odpowiadając na wątpliwości i obiekcję Pana Starosty, chciałbym wyjaśnić, że po pierwsze – pomysł wynikł
w wyniku rozmów z mieszkańcami powiatu i poszczególnych gmin. Wynikł z tego, że niektórzy mieszkańcy niektórych gmin uważają, że jest niesprawiedliwe, jeżeli gmina dopłaca do dojazdów uczniów szkół białostockich, co krótko mówiąc, to odbija się w taki sposób, że nasze szkoły po prostu pozbawione są uczniów. Tak to ludzie interpretują. Po drugie – to, że  nie objęliśmy na początku tylko uczniów klas 1 wynikało z niczego innego, jak z troski o budżet. Budżet jest uchwalony, byliśmy świadomi, że objęcie od razu może spowodować, to co mówiła Pani Skarbnik. Tym nie mniej chciałbym tutaj przypomnieć, być może nie wszyscy wiedzą, że w obecnych roku szkolnym, podkreślam „szkolnym”, a rok szkolny tj. 4 miesiące od września do grudnia i 6 miesięcy do czerwca – tj. 194 000 zł w tym roku. To nie jest tak dużo i myślę, że Powiat potrafiłby to utrzymać. Wprowadziliśmy to dla klas 1 myśląc, że oczywiste będzie, że w następnym roku kolejne będą. Jeżeli ta sytuacja spowoduje to, że ze względów na brak równości, że to obejmie tylko klasy 1 i myślę, że Rada Powiatu nie będzie przeciwna, aby objąć tym wszystkich uczniów. Teraz wracając co do obiekcji dotyczących dojazdów tylko do szkół naszego powiatu – co prawda znamy to jedynie z gazetowych obmówień, ale w tym tygodniu na Sesji Rady Miejskiej w Białymstoku zapadła decyzja o darmowych biletach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta Białystok. Mam wątpliwości, w sumie nie znamy tej uchwały, czy ona obejmuje taką sytuację, bo przecież nie można zakazać uczniowi mieszkającemu w obrębie miasta Białystok na dojazd np. do Supraśla, czy Choroszczy. To jest analogiczna sytuacja. Intencji nie ukrywamy, - to było to, żeby wspomóc jak najbardziej nasze szkoły i dlatego to jest teraz, a nie za miesiąc, czy dwa. Jeżeli sytuacja się zmieni, może będziemy na tyle elastyczni, że jeszcze w sierpniu ewentualnie zmienić tę uchwałę. Dziękuję bardzo”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, wiadomo o co chodzi, o zwiększenie liczby uczniów w naszych szkołach. Występujemy tu w dwóch rolach. Z jednej strony jako samorząd, którzy powinien dbać o to, żeby równo traktować młodzież uczęszczającą do szkół średnich, szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast z drugiej strony jesteśmy organem prowadzącym konkretnych szkół. Występujemy w dwóch rolach – jako samorząd, który musi szerzej patrzeć, a z drugiej strony jako organ prowadzący swoich szkół, który musi zadbać o te szkoły i starać się za wszelką cenę zwiększyć w nich liczbę uczniów. Ci uczniowie powinni dostać specjalne warunki. Moim zdaniem może się obroni uchwałę – jeżeli rzeczywiście będzie musiał wejść organ nadzoru – bo jako organ prowadzący mamy prawo do tego, żeby stwarzać warunki korzystne. Przecież jeżeli wprowadzimy nieodpłatne zajęcia dodatkowe, szkolenia szczególne itd., to też można zarzucić, że jest „nierówne traktowanie” w stosunku do innych szkół. Przecież na tym polega walka o ucznia, pozytywna walka o ucznia, że stwarza się lepsze warunki. W tym wypadku jest to forma dotacji. Być może też jest możliwa forma taka, że szkole udzielimy dotacji, a ona będzie udzielała dopłat do biletów. Nie jest problemem oczywiście to, że uczeń będzie dojeżdżał własnym autem, czy ktoś będzie go dowoził, dlatego, że wypłaci się równowartość dojazdu środkami publicznymi. To jest do rozwiązania, to nie jest problem. Uważam, że musimy spróbować z tą propozycją uchwały, dlatego że dzieje się źle. To nie jest często problem poziomu danej szkoły, problem mody na większe ośrodki, aby być w Białymstoku, oderwać się od domu i od środowiska. Jesteśmy troszeczkę, ze względu na pewne zmiany obyczajowe, w małych miastach na przegranej pozycji. Na zachodzie tego nie ma. Tam to przewalczono na różne sposoby. Nawet rodzice celowo kierują do małych ośrodków swoje dzieci, żeby uczeń nie był anonimowy. My ten proces zaczynamy, działamy bardzo zgodnie z Panem Starostą i Zarządem, bardzo dziękuję, że mamy wspólne zdanie. Jeżeli tej uchwały nie obronimy, to wejdziemy w inne formy pomocy i uda nam się w końcu uczniów zatrzymać i ściągnąć nowych do naszych szkół średnich. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, myślę, że cel jest słuszny i nawet jeżeli będzie rozstrzygnięcie nadzorcze i inne, to będziemy próbowali inaczej”.

 

  Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, zgadzam się z Panem Romanem Czepe. Chcąc zwiększyć liczbę uczniów w naszych szkołach, przede wszystkim mam na myśli Łapy, bo zbytnio nie ma co liczyć, że intensywnie, czy istotnie zwiększy się ilość uczniów w Michałowie, czy Czarnej Białostockiej. Musimy jeszcze drodzy Państwo zwiększać nasze nakłady finansowe na funkcjonowanie tych szkół, na zaplecze, na pomoce naukowe, na uatrakcyjnienie wszelkich zajęć też poza lekcyjnych, żeby ta szkoła była dla tej młodzieży atrakcyjna. Jest potężny problem w Michałowie, że załóżmy połowa uczniów nie chce się uczyć w Michałowie. Między innymi jest to kwestia tzw. prestiżu, czy ogólnie poziomu przyjętego przez szkoły. Na pewno, być może niektórym to będzie zachętą darmowy bilet, ale generalnie drodzy Państwo czy się podoba, czy nie w tej i następnej kadencji chcąc te szkoły szczególnie w Łapach utrzymać, trzeba mocno zadbać o finanse, o zwiększenie już tego całego zaplecza, uatrakcyjnienie szkoły i podnoszenia ich poziomu edukacyjnego”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LVIII/412/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programy wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Białostockiego, (zał. nr 23).

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy młodzieży w ramach Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Białostockiego.

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziały SSiZK przedstawiła zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy młodzieży w ramach Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Białostockiego, co stanowi zał. nr 24 do protokołu.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LVIII/413/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy młodzieży w ramach Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Białostockiego, ( zał. nr 25).

 

 1. Interpelacje i zapytania Radnych.

 

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, pytanie do Pana Starosty – w ubiegłym roku były przeznaczone pieniądze z powiatu i Gminy Choroszcz na budowę chodnika w ul. Piaskowej. Przetarg nie doszedł do skutku, nie wiem czy z braku oferentów, czy wysokiej ceny, natomiast w tym roku w Choroszczy i w Klepaczach te chodniki przetargi się nie odbyły. Burmistrz bardzo prosił na dzisiejszej sesji, aby przyspieszyć tę sytuację, bo twierdzi, że mamy już pół roku, a zaraz przyjdzie jesień i znów opady i znów nie będzie można tego zrobić. Jest prośba o przyspieszenie przetargów na budowę tych chodników, w Klepaczach i Choroszczy. Jak to jest zaawansowane? Czy Pan może powiedzieć?”

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, dwa zdania dotyczące PZD i przetargów. Jak zaawansowane, to powie Pani Jasińska. Drodzy Państwo, nie jest tajemnicą, że jest potężny problem z przetargami w PZD. Tych przetargów jest tyle, a jednocześnie niemalże nie ma kto tych przetargów organizować. To jest to, że osoba, która prowadziła przetargi odeszła na emeryturę. Tam już czterokrotnie próbowano prowadzić nabory i dopiero chyba we wrześniu może przyjść pracownik, czy pracownica. Ewentualnie o szczegółach powie Pani Dyrektor i właśnie jest dylemat dla PZD jak to wszystko  ogarnąć. To nie jest takie proste. Jak ma się w ciągu roku kilkadziesiąt, czy ponad 100 przetargów nieograniczonych na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych”.

 

 Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, tutaj Pan Antoni chce jeszcze coś dodać”.

 

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto nie rozumiem takiej sytuacji, że osoba odchodzi na emeryturę, przecież dawno wiadomo, że odejdzie i nikt inny nie został przeszkolony w kwestii organizacji przetargów. Jakie to jest zarządzanie powiatem? Dziękuję.”

 

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, to jest raczej pytanie do Pani Dyrektor PZD”.

 

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku: „To może odpowiem w pieszej kwestii – jeśli chodzi o chodnik na ul. Piaskowej, czyli w kierunku Ruszczan, to kwota która jest zapisana w budżecie powiatu na realizację tego chodnika nie obliguję do organizowania przetargu. Dlatego też przygotowaliśmy na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ubiegłym roku. Jeszcze czekamy co prawda na pozwolenie na budowę, ale to już uzyskamy na dniach. Na ten chodnik zostało opracowane zapytanie ofertowe, wystosowaliśmy zapytanie do 4 referentów i czekamy na złożenie ofert. Oferty będą złożone do 28 maja. Jeśli chodzi o chodnik w Klepaczach, to kwota zapisana w budżecie powiatu to też 40 000 zł, która nie obliguje do zorganizowania przetargu. Dlatego też w momencie kiedy zostanie ustalona technologia, bo Klepacze to jest wyjątkowa sytuacja. Nie wiem, czy Państwo chcecie słuchać o szczegółach technicznych? W Klepaczach mamy jezdnię bitumiczną o szerokości 4 m  po środku, 9 m pasa drogowego i trzeba zrobić chodnik. Wczoraj był u mnie Pan Radny Gminy Choroszcz, rozmawialiśmy właśnie o tej możliwości. Oczywiście przedstawimy swoją propozycję, ale na pewno nie będzie to doskonałe. Dlatego, że jedyne miejsce, gdzie można zrobić ten chodnik to jest przy płotach po prawej stronie. Powstanie taka sytuacja, ze pomiędzy jezdnią, a chodnikiem pozostanie pas ziemi po której będzie płynąc woda. Trzeba byłoby sobie wprost powiedzieć  - to nie będzie doskonałe. Jeżeli tak przyjmiemy. Dla poszerzenia jezdni i wykonania chodnika to, to już jest inwestycja i trzeba opracowywać dokumentację projektową. Temat będzie poruszany jak wróci Pan Dyrektor Jędrzejewski. Wróci i wówczas w porozumieniu z Panem Radnym z Klepacz i Panem Burmistrzem trzeba będzie wypracować sposób wykonania tego miejsca, gdzie będą mogli poruszać się piesi, bo to sensu stricte chodnik nie będzie. Jeśli chodzi
o zamówienie publiczne, to one oczywiście się toczą. Role osoby, która zajmuje się zamówieniami publicznymi przejęłam ja. Także tak to wygląda. Przetargi się odbywają, jak Pan wie. Wczoraj również odbył się przetarg na Dąbrówki. W ciągu tych dwóch miesięcy odbyło się 8, czy 9 przetargów, także to nie jest tak, że to wszystko stoi w miejscu. Kwestią inna jest, że jest problem z przygotowaniem przetargów może na dokumentacje projektowe, które zostały wprowadzone po marcu, bo do marca udało mi się je przygotować i rozstrzygnąć te wszystkie przetargi, bo przygotowuję opisy przedmiotu zamówienia. Mam tylko dwie ręce i jedną głowę, także to się trochę przesuwa, ale na pewno zostanie we właściwym czasie tak przygotowane, że można byłoby rozstrzygnąć przetargi na dokumentację projektowe, wszystkie. Praktycznie większość jest już ulokowanych. Pozostał tylko kwestia drogi do Wojszek, Karczmisko, które zostało wprowadzone i teraz patrzę, że również została nam wprowadzona dokumentacja na ścieżkę rowerową między Sowlanami, a Karakulami na tej sesji. Także w zasadzie zostały nam do ulokowania 3 dokumentacje projektowe”.

 

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, na dzisiejszej sesji Burmistrz Choroszczy stwierdził, że jest w stanie partycypować w kosztach, jeżeli one będą większe. Czy mogę się czuć upoważniony do tego, żeby powiedzieć Burmistrzowi, aby był w kontakcie z Panem?”

 

 Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, Pan Burmistrz nie potrzebuje pańskich zobowiązań, czy przekazania. Pan Burmistrz wie, że w każdej chwili może być w kontakcie ze mną. Jeśli poturbuje, od godz. 7:00 rano jutro może przyjechać i jeśli ma chęć rozmawiać, uzgadniać, to nie wiedzę najmniejszego problemu”.

 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym jeszcze zadać pytanie dla Pani Jasińskiej. Jakie są losy przetargu na przepust w Woroniczu? Czy coś się ruszy? Tam mieszkańcy się dopominają, boją się, że znowu będzie rozjechane, jak zaczyna się sezon”.

 

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku: „Wniosek o wczęcie postępowania został przygotowany, jest kwestia przygotowania SIS-u. Od wczoraj przygotowuję SIS. Planowaliśmy przetarg na 11 czerwca, myślę, że się przesunie na 12. Dlatego, że nie mogłam dzisiaj zakończyć, miałam za dużo spraw i obowiązków. W momencie, kiedy nie ma Dyrektora Jędrzejewskiego musze zastępować również jego. Myślę, że jutro zakończymy pisanie SIS-u i ogłosimy w poniedziałek przetarg”. 

 

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, dzisiaj dostałem sygnał od mieszkańca Gminy Turośń Kościelna prowadzącego działalność gospodarczą i zaopatrującego rolników, że na terenie Turośni Kościelnej postawiono znaki zakazu dla samochodów ciężarowych. Prawdopodobnie w związku z budową drogi do Łap, na których nie ma informacji pod znakiem, że nie dotyczy pojazdów zaopatrujących rolników oraz pojazdów ruchu lokalnego. Te firmę ma w Szerenosach, więc go tyczy bezpośrednio. Prosił także mnie o interpelację w tej sprawie, aby pojawiły się dodatkowe tablice informacyjne, że zakaz nie dotyczy pojazdów obsługujących rolników oraz ruchu lokalnego. Składam to w formie ustnej interpelacji”.

 

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku: „Czy mogę odpowiedzieć od razu? Czy na piśmie?”

 

 Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy Pani chce powiedzieć coś na ten temat?”

 

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku: „Chciałabym wyjaśnić Panie Przewodniczący”.

 

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę bardzo”.

 

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w ostatnim czasie komisja bezpieczeństwa, zaleciła wymianę oznakowania, które ogranicza dostępność do dróg powiatowym z 15 ton na 10 t. Wszędzie tam gdzie pod tymi znakami były tabliczki, te tabliczki nie zostały zdjęte, one są. Może być taka sytuacja, że na niektórych drogach były znaki ograniczające dostępność i symbol był 15 ton i nie było żadnej tabliczki, został wymieniony znak na 10 ton i na razie nie ma tabliczki. Rozmawiałam już z kierownikiem obwodu, bo o tej sprawie wiem od Pana Radnego z Turośni Kościelnej. Te tabliczki pojawią się w takim czasie, jak najszybciej, jak to będzie możliwe”. 

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad LVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

         Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż LVII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 26 kwietnia 2018 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

 

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 13 głosach „za” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr LVII/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

 

 1. Sprawy różne.

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam dwie sprawy w sprawach różnych. Pierwsza – chciałbym w imieniu Rady życzyć wszystkiego najlepszego Pani Joannie Kondzior w związku z jej imieninami. Wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim i uśmiechu”.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo”.

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam uwagę co do tego, aby Zarząd mógł się w jakiś sposób porozumiewać między sobą i żeby na komisje było przedstawicielstwo Zarządu. Nie tylko w Członku społecznym Zarządu, ale również Pan Starosta lub Pani Wicestarosta. Rozumiem, że Pan Starosta ma swoje obowiązki inne, jakby reprezentowania i może mieć różne spotkania, natomiast Pani Wicestarosta jest. Jeżeli Pani mogłaby uczestniczyć w tych komisjach. Bardzo bym prosił. Nie było ostatnio”. 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, raz na całą kadencję mnie nie było na komisji, proszę nie mówić, że mnie nie ma. Miałam sprawę służbową”. 

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy Pani musi? Rozumiem, że musi. Chciałem pochwalić, że Pan Jan Kaczan bardzo zgrabnie wybrnął z całej opresji. Nie mniej bardzo prosiłbym, żeby z etatowych Członków Zarządu ktoś był. Proszę o głos gościa”.

 

Mieszkanka Gmina Łapy: „Proszę Pana chciałabym się zapytać kiedy będzie skończona ulica Żwirki i Wigury? Zostały położone chodniki, ale jezdnia jest w takim opłakanym stanie, że można resory połamać jak się jedzie, a ja bardzo często jeżdżę tą ulicą”.

 

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że pani Dyrektor spróbuje odpowiedzieć na to pytanie”.

 

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku: „Na dziś ul. Żwirki i Wigury w planie inwestycji nie mamy, ale to wcale nie znaczy, że w przyszłości trzeba będzie wymienić konstrukcję jezdni”.

 

 Mieszkanka Gmina Łapy: „Bardzo długo czekaliśmy na to, aby chodniki były zrobione, a jezdnia jednak nie została zrobiona. Ile teraz mamy czekać lat?”

 

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku: „Proszę Pani, my mamy jeszcze 200 km gruntówek i żwirówek. Gdzie ludzie nawet nie wiedzą co to są chodniki, bo mieszkają przy gruntówce. Plan inwestycji nie jest planem takim, który byłby oczekiwany przez wszystkich. Jest top plan wykonywany na podstawie możliwości finansowych powiatu”.

 

Mieszkanka Gmina Łapy: „Mam takie wrażenie, że jakoś Łapy są tak trochę na bok odsuwane. Druga sprawa – chciałabym dowiedzieć się jakie fundusze zostały przydzielone dla Gminy Łapy? Tu słyszałam o innych gminach. A Łapy? Jakie fundusze zostały przydzielone na ten rok?”

 

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jakby Pani chciała skorzystać z informacji od Radnych, to Pani wiedziałabym dokładnie. Nie mniej jednak Pani chodzi o fundusze unijne? Czy zewnętrzne? Czy fundusz powiatu? O jakie?”

 

Mieszkanka Gmina Łapy: „Powiatu, ale unijne też mnie interesują. Chciałabym to usłyszeć od Pana”.

 

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Ode mnie Pani chce usłyszeć? Przede wszystkim duże pieniądze”.

 

Mieszkanka Gmina Łapy: „Duże pieniądze to mi nic nie mówi”.

 

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To jest powyżej 15 000 000 zł przeznaczamy na szpital w Łapach”.

 

Mieszkanka Gmina Łapy: „O właśnie”.

 

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeżeli chodzi o drogi, to tutaj Pani Dyrektor. Bardzo proszę Panią Dyrektor o pomoc”. 

 

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, jeśli chodzi o plan inwestycji na ten rok, na terenie Gminy Łapy to mamy przewidziane dwie inwestycje. Jest to przebudowa drogi w miejscowości Gąsówka Skwarki – 1 600 000 zł oraz druga inwestycja – przebudowa skrzyżowania w miejscowości Gąsówka Osse, kwota przewidywana w planie to 500 000 zł”.

 

Mieszkanka Gmina Łapy: „Tak zauważyłam, że Gąsówka Osse to ma już sporo zrobionych dróg, a Łapy niestety”.

 

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy Łapy nie mają Burmistrza?”

 

Mieszkanka Gmina Łapy: „Mają, ale jakoś mało się ubiega widocznie”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, prowadzi Pan do bardzo niekomfortowej sytuacji. Mieszkańców w powiecie mamy około 150 000, dróg 1100 km, jeśli przyjdą i na sesji będą pytać indywidualnie o każdy odcinek, czy każdą ulicę, to mają prawo, ale są formy inne niż posiedzenie sesji. Można zadać zapytanie, można uzyskać informację od Radnego. Sesje są publiczne, ale też nie otwarte i jeśli będziemy mieli 1 000 mieszkańców to nie skoczymy obrad przez tydzień. Tylko w tym kierunku zmierzam”.

 

Mieszkanka Gmina Łapy: „Proszę nie przesadzać proszę Pana”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Jest budżet powiatu, niech Pani poczyta, poprzegląda”.

 

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, jest tak, że jeżeli Panią nie satysfakcjonuje odpowiedź, to Pani Dyrektor prześle jakąkolwiek drogą dla Pani wygodną informację. Jeżeli to jest możliwe to bardzo prosiłbym. Czy Panią satysfakcjonuje odpowiedź?”

 

Mieszkanka Gmina Łapy: „Jeśli innej nie ma, to tak”.

 

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie ma, bardzo proszę o informację. Jaką drogą do Pani przesłać?”

 

Mieszkanka Gmina Łapy: „W tej chwili nie otrzymam żadnej informacji?”

 

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani otrzymała na tyle, na ile to jest możliwe, ale otrzyma Pani w formie pisemnej dokładną informację co do złotówki i groszy”.

 

 Mieszkanka Gmina Łapy: „Tak? To mnie bardzo interesują grosze”.

 

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo proszę Panią Dyrektor o przesłanie takiej informacji, domówienie się w jakiej formie”.

 

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku: „Dobrze”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym poruszyć kwestię formalną. Każdy obywatel, czy go lubimy, czy nie, ma prawo w „sprawach różnych”, choć nie tylko w tym punkcie, ale zwłaszcza w „sprawach różnych”, zapytać o wszystko. Jak na to odpowie na to Zarząd, czy Pan Starosta, czy osoba, do której zwraca się ktoś z pytaniem, to już inna kwestia. Zapytać każdy może – o każdą drogę, o chodnik, o każdy element związany z działaniem powiatu. Można skierować go do właściwych źródeł, wskazać tego, kto będzie odpowiadał, ale nie można wywierać presji, bo każdy może przyjść i zapytać. Dziękuję bardzo”.

 

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję. Myślę, że temu zadaniu akurat sprostaliśmy”.

 

Mieszkanka Gmina Łapy: „Nie bardzo”.

 

 Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że może nie satysfakcjonować odpowiedź, ale otrzyma Pani dokładną”.

 

Mieszkanka Gmina Łapy: „Na pewno nie satysfakcjonuje”.

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, dziękuję. Przyjąłem do wiadomości, ale tutaj Zarząd też słyszy i przedstawi tę informację Pani dokładną. Tylko jaką drogą, to już Pani ustali z Panią Dyrektor”.

 

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

 

 1. Zamknięcie obrad LVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego– Pan Zenon Żukowski zamknął obrady LVIII sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 24 maja 2018 roku, o godz. 1720.

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                                                                             Podpisał:

Joanna Sanik                                                                                                                         Pan Zenon Żukowski

 

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-05-2018

Data udostępnienia w BIP: 25-06-2018 13:10

Data modyfikacji informacji: 25-06-2018 13:10