Protokół Nr LIV/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

 

                            Protokół nr LIV/2018                         

z obrad LIV sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

w dniu 22 lutego 2018 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady LIV sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 22 lutego 2018 roku o godzinie 900 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach LIV sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku,
 • Pani Jolanta Niewińska - Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
 • Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
 • Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,
 • Pani Hanna Tołłoczko - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
 • Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku,
 • Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa,
 • Pan Piotr Matusiak – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku,
 • Piotr Pyłkowski – Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

 

     Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 25 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach LIV sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pani Danuta Maria Bagińska, Pani Maria Busłowska, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Bieryło, Pan Antoni Bogdan, Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Jan Gradkowski, Pani Anna Grycuk, Pan Jan Kaczan (Członek Zarządu), Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski, Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pani Sylwia Rząca, Pan Marek Skrypko, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

 

Nieobecni byli: Pani Barbara Grabowska (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Krzysztof Gołaszewski (nieobecność usprawiedliwiona).

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny LIV sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego poprosiła o:

 • Wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Jasionówka”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Radnych, którzy podpisali się na niniejszym wniosku tj. Jolanta Den, Jan Kaczan, Michał Kozłowski, Bogusław Kwiatkowski i Ryszard Łapiński, wnioskujemy o ujęcie w porządku obrad dzisiejszej sesji załączonego projektu uchwały. Przedstawię czego ona dotyczy, tj. uchwała w sprawie udzielenia dotacji Gminie Jasionówka, (zał. nr 4). O tej sprawie była mowa na komisjach połączonych. Jak Państwo będą chcieli, abym rozszerzyła temat, to w trakcie procedowania powiemy więcej. Dziękuję”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „W imieniu połączonych Klubów wnioskuję o przeniesienie punktu 4 z tej sesji na następną – Rozpatrzenie wniosku
o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego”.

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zgłosił dodatkowy punkt:

 • Wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku”.

 

Pan Zenon Żukowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nad projektem uchwały Komisja Zdrowia już obradowała i ma na ten temat już pewną wiedze oraz informację. Chcę, aby ten punkt znalazł się w porządku obrad”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” wprowadziła do porządku obrad, jako punkt 3a „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Jasionówka”.

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” oraz
1 głosie „wstrzymującym się” zdjęła z porządku obrad sesji punkt 4: „Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego”.

Rada Powiatu Białostockiego przy 25 głosach „za” wprowadziła do porządku obrad, jako punkt 4 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku”.

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad wraz ze zmianą:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

3a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Jasionówka.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 3. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.
 4. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2018 roku.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, otrzymaliście Państwo informacje w formie pisemnej (zał. nr 5). W kilku, kilkunastu zdaniach chciałbym odnieść się do jednego punktu, tj. w zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego. Punkt 4: „Podpisano protokół uzgodnień w sprawie dokonania darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Podlaskiego, położonej w Zaściankach przy ul. Usługowej na rzecz Powiatu Białostockiego”. Udało się już doprowadzić do finału w formie darowizny ze strony Urzędu Marszałkowskiego utrzymujemy nieruchomość o powierzchni 1400 m2, który będzie przeznaczony dla Powiatowego Zarządu Dróg. We wtorek ma być zawarty akt notarialny. Dobrze, że udało się już doprowadzić do tego, że ta nieruchomość jest w formie darowizny, pomimo tego, że za kolejne nieruchomości kilka na rzecz powiatu Urząd Marszałkowski nam płaci za przekazanie odpłatne. To tyle, ewentualnie proszę o pytania, czy uwagi. Sądzę, że przede wszystkim Dyrektorzy będący na sesji odpowiedzą Państwu”. 

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie dotyczące punktu III, punkt 3: „Podpisano skorygowany wniosek o płatność dotyczący Przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin-Rzędziany na odcinku Rzędziany-Saniki”. Moje pytanie brzmi – czy w 2017 roku nie było za to zwrotu? Ile to jeszcze potrwa? Kiedy się przewiduje i  ile to potrwa zanim dostaniemy zwrot? W jakiej wysokości? Czego dotyczy korekta?”

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, a propos szczegółów to nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć, ale zobowiązuje się, że żądaną informację dostarczę. Dziękuję”.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o pracach Zarządu między sesjami Rady do wiadomości.

 

 

Ad 3a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Jasionówka.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, sądzę, że na tej sali temat jest już dosyć znany i omówiony. Jest wspólna inwestycja w ramach dofinansowania „PROW-u” na drodze powiatowej w Gminie Czarna Białostocka. Rzecz wygląda tak, że część tego przedsięwzięcia przebiega na naszej drodze, ale w granicach Gminy Jasionówka. Uzgodnienia są takie i tak jest skonstruowany wniosek, że Jasionówka na odcinku bodajże 400 m, czy ponad 400 m ma wykonać nawierzchnię i  uzgodnienia są takie, że kwoty przeznaczone w naszym budżecie, że udzielimy dotacji na tę drogę wspólnie z Gminą Czarna Białostocka. Początkowo jak były rozmowy w tym tygodniu z Sekretarz, to twierdził, że to nie jest aż tak pilne. Wczoraj otrzymaliśmy fax-em, czyli drogą elektroniczną ponaglenie ze strony Pana Wójta, że chcą ogłaszać w miarę szybko przetarg, dlatego też w takim trybie jest zgłoszony wniosek i wskazane byłoby drodzy Państwo, żeby taką uchwałę podjąć. Te decyzje już Zarząd i Rada Powiatu podjęła o udzieleniu dotacji, jest to tylko kwestia formalna, ażeby rozpocząć przetarg. Chociaż w naszym przypadku jeszcze nawet takiej uchwały nie mając to PZD ogłasza przetarg i tak mamy u siebie uzgodnione, że posiadanie tych wszystkich dokumentów takich jak ta uchwała, jest niezbędne dla PZD w momencie już rozstrzygania przetargu. Dobrze byłoby, żeby dzisiaj taką uchwałę podjąć, aby Gmina Jasionówka mogła przystąpić do przetargu. Dziękuję”.  

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Zarządu. Nie byłem na Komisji Infrastruktury Technicznej w dniu 19 lutego, więc być może nie wszystko wiem. Być może projekt był omawiany na Komisji, a jeśli nie to widzę, że jest też w zmianach w budżecie z dnia 20 lutego. Czemu nie zrobił tego Zarząd, tylko grupa Radnych? Robi się tu jakiś pośpiech, albo kampanie wyborczą i jest to dla mnie niezrozumiała taka opieszałość Zarządu, że grupa Radnych musi ponaglać Zarząd i Radę do podejmowania uchwał. Skądinąd jak najbardziej w słusznej sprawie, bo tę drogę trzeba zrobić i pieniądze przekazać. Tylko tryb procedowania jest wysoce niewłaściwy. Jeszcze jedna kwestia, czy możemy prosić o wniosek? Również z chęcią się pod nim podpiszę. Być może też jeszcze inni Radni”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny, sądzę, że to nadinterpretacja pewnych rzeczy. Nie ma tu żadnej kampanii wyborczej, być może ktoś myśli o kampanii, ale nikt z nas, przynajmniej wnioskodawcy nie szukają w Gminie Jasionówka poklasku. Kwestia merytoryczna – tak jak wcześniej powiedziałem, z sygnałów ze strony Gminy Jasionówka nie było, że to jest aż tak dla nich pilne. Na wcześniejszych etapach, merytorycznie prowadzą rozmowy, czy korespondencje, z naszej strony PZD i odpowiednie służby w danej gminie. Jeśli już sytuacja jest taka, że są przygotowane odpowiednie dokumenty, one trafiają na Zarząd. Do tego momentu, do wtorku nie było takiego sygnału, że jest to dla Gminy Jasionówka tak pilne i uważałem, że bez problemu można procedować na marcowej sesji. Natomiast w dniu wczorajszym, już po posiedzeniu Zarządu przyszedł ze strony Pana Wójta fax, bardzo alarmujący, że w trybie pilnym, natychmiast. Dlatego doszliśmy do wniosku, że nie ma powodu, żeby jeszcze dzisiaj na szybko zwoływać Zarząd, że może być ten wniosek złożony poprzez grupę radnych. Tylko tyle i aż tyle Panie Wądołowski”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję za wyjaśnienie”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, chciałbym tylko przypomnieć, jak wyglądała sprawa jeżeli chodzi o ten wniosek na Komisji Infrastruktury Technicznej. Więc zgłosiłem taką sytuację Pani Jolancie Den, Panu Staroście, że potrzebna będzie taka sytuacja, więc nie ma mowy o mówieniu o tym, że na spotkaniu wtorkowym Zarząd nie wiedział. Wiedział, oprócz tego, rozmawiałem w tej sprawie z Panią Skarbnik i również ona potwierdzała, że nie będzie problemu. Chyba, że Zarząd będzie miał inne zdanie na ten temat. Tutaj proszę Państwa, myślę, że jeżeli chodzi o ten wniosek to dobrze byłoby, żeby go podpisały te osoby, które przynajmniej zabiegały o to. Tak przynajmniej było na komisji”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, nawiązując jeszcze do tego, pewnie zauważyliście, ja zauważyłem przede wszystkim, że sporo tematów nasze służby, mówię nasze służby, rzucają tak w ostatniej chwili i nie do końca jest właściwe, żeby jeśli nie ma konieczności, żeby jeśli już wcześniej rozsyłane są zawiadomienia, jeśli jest proponowany porządek dzienny, żeby Zarząd, czy w ostatniej chwili wrzucał poszczególne tematy. Dlatego też we wtorek rano zdecydowałem, że nie ma konieczności, żeby już procedować na sesji tego punktu, że również dobrze można go procedować na marcowej sesji. O tym, też dla Pani Skarbnik powiedział Sekretarz Gminy, że takiej konieczności nie ma. Natomiast, tak jak mówiłem, jeżeli wczoraj trafia alarmujący mail, to tak, a nie inaczej. Dziękuję”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę o 3 minuty przerwy, abyśmy mogli uzupełnić podpisy pod wnioskiem. Jeżeli nie ma takiej woli wnioskodawcy to informuje, że odrzucimy ten wniosek i sporządzimy swój własny”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Taka wola jest. Jeżeli ktoś potrzebuje czasu, aby podpisać się pod tym wnioskiem to proszę bardzo, ogłaszam 3 minutową przerwę”.

 

O godz. 9.30 ogłoszono przerwę.

O godz. 9.35 wznowiono obrady.

 

        Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr LIV/380/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Jasionówka, (zał. nr 6).

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, dziękuję za przyjęcie projektu naszej uchwały. Dobrym zwyczajem jest, gdy grupa Radnych przygotowuje projekt uchwały, żeby dać do podpisu wszystkim Radnym, nawet sondażowo, wtedy wiadomo, czy jest poparcie, czy nie. Nie należy się chytrzyć, bo w gruncie rzeczy możemy przecież nawet kilkaset wniosków złożyć do budżetu jako grupa radnych, żeby później udowodnić, że to wszystko, co Zarząd zrobi, to ci radni proponowali, że o to, co Rada przyjmuje, grupa radnych występowała. Są dobre praktyki niektórych samorządów, mogę wymienić swój własny z poprzedniej kadencji, gdzie dawaliśmy do podpisu wszystkim ponad podziałami. Dziękuje raz jeszcze za poparcie naszego projektu uchwały. Dziękuję bardzo”. 

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Odniosę się do słów Pana Romana. Powiedziałabym po prostu – vice versa. Nie otrzymałam od Państwa chociażby ostatniego wniosku dotyczącego zmian w budżecie. Jeżeli jest taki głos, że Państwo chcecie otrzymywać takie wnioski, to już to czynię. Proszę bardzo wniosek podpisany przez grupę Radnych, który będzie procedowany w trakcie punktu dotyczącego zmian w budżecie. Dziękuję”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Za chwilę przekażemy Pani Radnej do podpisu wniosek o zmianę w uchwale budżetowej. Proszę o minutę przerwy”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Może nie minuta, a trzy minuty, tak jak poprzednio”.

 

O godz. 9.40 ogłoszono przerwę.

O godz. 9.45 wznowiono obrady.

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

 

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku, co stanowi zał. nr 7 do protokołu.

 

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, szanowna Rado, jeszcze raz przepraszam, że Państwo otrzymaliście projekt uchwały w poniedziałek na komisjach. Jeszcze raz przypomnę, że informacja o wysokości środków jakich Powiat dysponuje w tym roku pojawiła się na stronie internetowej w dniu 14 lutego. Pismo w tym zakresie wpłynęło do Starostwa Powiatowego 16 lutego. Oczywiście nic by się nie stało, oczywiście uchwała mogłaby być podjęta na marcowej sesji, z tym, że wydaje mi się, że lepiej byłoby, żeby była podjęta na tej sesji, dlatego, że osoby którym musieliśmy odmówić z powodu braku środków na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w ubiegłym roku pod koniec sierpnia, czyli czekają i ponownie złożyli wniosek na dofinansowanie. Czekają na te dofinansowanie od września ubiegłego roku. Czasami jest to kwota 27 zł, ale czasami jest to kilka tysięcy zł, mając na uwadze ograniczone dofinansowanie zgodnie z przepisami. Zależałoby mi na tym, żeby po prostu już można było realizować te zadanie. Tak jak wcześniej Państwu mówiłam staramy się Państwu tak zaproponować tę kwotę na realizację tych zadań, aby w przypadku dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wystarczyło tych środków finansowych do końca roku. Proszę Państwa, oprócz tego, co mówiłam Państwu na komisjach, w jaki sposób została przedstawiona propozycja podziału środków. Wczoraj odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych taka Powiatowa Społeczna Rada musi funkcjonować i zgodnie z ustawą do jej zadań należy między innymi opiniowanie projektów uchwał. Zawsze Państwa informowałam, że dana uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.  W dniu wczorajszym Powiatowa Społeczna Rada zajmując się między innymi tym projektem również zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku (zał. nr 8). Zaproponowała również zmianę do zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu białostockiego ze środków PFRON w 2018 roku, co stanowi załącznik nr 2 do przedstawionej Państwu uchwały w zakresie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu (zał. nr 9). To jest możliwość przyznania dofinansowania nie raz na 3 lata,  jak to zostało ujęte, tylko raz na 4 lata. Czy to proszę Państwa cokolwiek zmieni? To trudno powiedzieć, dlatego, że tych wniosków na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu jest bardzo dużo każdego roku. Głównie one dotyczą zakupu komputera i w tamtym roku wniosków było 91 na kwotę 258 000 zł. Załatwiliśmy pozytywnie 24 wnioski na kwotę niespełna 30 000 zł. Oczywiście należy się zastanowić, czy dofinansować zakup laptopa w wysokości 1 200 zł, gdzie praktycznie każdy kwalifikuje się do zakupu, a nie mieć pieniędzy na np. dofinansowanie protezy dla osoby niepełnosprawnej. W tym roku już zostało złożonych, w zakresie likwidacji bariery w komunikowaniu 62 wnioski, na kwotę aż 210 232 zł. Tu jest propozycja również na poziomie roku ubiegłego, ale w tych wnioskach np. w tym roku pojawił się inny sprzęt. Rodzice dzieci niepełnosprawnych złożyło np. wniosek na urządzenie „C-Eye”. Jest to system do neurorehabilitacji i komunikacji dla osób z dysfunkcjami neurologicznymi. Takie urządzenie kosztuje 24 000 zł. Teraz jest kwestia jakby, czy jest to możliwe, bo wtedy moglibyśmy załatwić w ramach tych środków tylko kilka wniosków. Wracając do tej uchwały Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych podkreślam oczywiście, że jest to organ opiniodawczo – doradczy. Czyli jest to tylko i wyłącznie opinia tej Powiatowej Społecznej Rady. Jeżeli Państwo życzycie sobie uznać tę opinię to wówczas zmieniłaby ona brzmienie paragrafu 13, w załączniku nr 2 w ten sposób, że dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków funduszu i w 2017 roku ze środków budżetu powiatu w przypadku likwidacji barier architektonicznych, dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków funduszu oraz osobom, którym w ciągu 3 lat od daty złożenia były stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu i rozwiązały z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej. Chciałabym tylko nadmienić, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie realizacji zadań dofinansowanych ze środków PFRON jest określone, że ten 3 letni okres w którym ta osoba nie może otrzymać dofinansowania dotyczy wyłącznie likwidacji barier w komunikowaniu i technicznych, a jeżeli chodzi o architektoniczne to w ogóle nie ma takiego okresu jakby tej karencji okresu ubiegania się o dofinansowanie. Tak jak powiedziałam, nie ma tu większego znaczenia, czy będzie to co 3 lata, czy co 4. Dlatego, że i tak wszystkich potrzeb w ramach tych środków, którymi dysponujemy, po mimo zwiększenia o ponad 152 000 zł i tak nie załatwimy. Dziękuję bardzo”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Chciałbym tylko zwrócić Państwa uwagę, szczególnie dla Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny na to, że Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych miała uwagi co do uchwały, którą wcześniej Państwo się zajmowali. Tutaj do Pani Dyrektor jest taka prośba, niestety wszystkie procedury muszą przejść zanim przyjdzie do Rady Powiatu, ponieważ w prawdzie zmiany są niewielkie i tutaj apelowałbym do komisji, aby jednak wzięła je pod uwagę i uznała je za swoje również. Natomiast Pani Dyrektor to jest niedopuszczalne, żeby Pani uchwały, które nie są do końca przygotowane Radzie przedstawiała”.

 

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, to nie jest tak, że ta uchwała nie była przygotowana do końca, jak najbardziej ona była przygotowana do końca. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest tylko takim organem opiniodawczo – doradczym. Nie mogę przedstawić dla Powiatowej Społecznej Rady czegoś, czego Państwo z kolei nie zaakceptowaliście i co do czego Państwo nie wyraziliście opinii w tym zakresie. Trudno jest przedstawić, nie chcę i nie powinnam przedstawiać Powiatowej Radzie jakiegoś projektu, który uważam za słuszny. Powiatowej Społecznej Radzie przedstawiam projekt, który został zaakceptowany przez Zarząd i projekt, z którym Państwo się zapoznaliście. To nie są moje jakieś wymysły w tym zakresie. Tak jak podkreślałam Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczym i absolutnie nie musicie Państwo brać pod uwagę ich opinii, absolutnie nie. To nie jest jakby znacząca opinia i nikt z tego powodu się nie obrazi, bo Państwo nie wzięliście jej pod uwagę. Mam obowiązek Państwu tę opinię Powiatowej Społecznej Rady przedstawić. Przepraszam Panie Przewodniczący, naprawdę tutaj nie popełniłam żadnego błędu i nie wprowadziłam Państwa w żaden absolutnie błąd w tym zakresie. Dziękuję”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Uważam, że Pani Dyrektor jest osobą kompetentną, że postępuje właściwie. Nic niestosownego się nie stało. Proponuję, aby po prostu poddać pod głosowanie wersję Pani Dyrektor. Dziękuję bardzo”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Na razie nie mamy tej wersji”.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Przepraszam bardzo, Państwo wszyscy dostaliście kserokopię uchwały Powiatowej Społecznej Rady z tym uwzględnieniem i poprawki w paragrafie 13. Tam są podkreślone zmiany, które się wprowadza. Do obsługi Rady przedstawiłam wcześniej pierwszą wersję i tą z poprawką. To nie jest proszę Państwa poprawka, to jest po prostu propozycja  Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Oni to zaproponowali w momencie opiniowania”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy ta uchwała jest kompatybilna z pierwotną uchwałą w sprawie zmian w budżecie? Czy tą, którą zaproponował przez internet Zarząd? Z którą jest kompatybilna?”

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Proszę Państwa, uchwała w sprawie określenia środków nie ma żadnego związku z uchwałą Rady Powiatu, dlatego, że te środki są po za budżetem. Dlatego Państwo podejmujecie odrębną uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki te przekazywane są z Warszawy na wyodrębniony rachunek bankowy, który jest w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, czyli to nie ma żadnego znaczenia z uchwałą w sprawie zmian
w budżecie”.

Pani Sylwia Rząca – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, mam pytanie do Pani Dyrektor. Chciałabym się zapytać od kiedy istnieje ta Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych? Kto wchodzi w jej skład? Kiedy została powołana? Bo albo czegoś nie wiem, ale wydaje mi się, że wcześniej nie było takiej instytucji. Proszę o przypomnienie, oczywiście zasadność istnienia tej Rady jest jak najbardziej słuszna. Bardzo proszę o informację”.

 Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Powiatowe Społeczne Rady funkcjonują od 2013 roku. Była zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i jest rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. To jest Powiatowa Społeczna Rada funkcjonująca przy Staroście Powiatu Białostockiego. To Starosta Powiatu Białostockiego powołuje taką Radę, kadencje są 4-letnie. W Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego zawsze jest ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatur do Powiatowej Społecznej Rady. Kandydatury są zgłaszane przez organizacje pozarządowe, to jest stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu białostockiego, czy też organizacji działających, jak i też przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
W zależności od tego, kto złoży te zgłoszenie, po opublikowaniu takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego to te osoby są przyjmowane. Obecnie przedstawicielem jest Pani z Polskiego Związku Głuchych, ze stowarzyszenia funkcjonującego na terenie Łap „Pomocna dłoń”, z Polskiego Związku Niewidomych i z Polskiego Związku Walki z Kalectwem oraz Burmistrz z Choroszczy. Takie kandydatury wpłynęły. Proszę Państwa, przy każdej uchwale, zawsze informuję, a  jeżeli może zapomniałam powiedzieć tego zdania, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana, to oczywiście jestem Państwu wstanie dostarczyć wszystkie kserokopie uchwał Powiatowej Społecznej Rady do wszystkich uchwał może tej kadencji, jak Państwo sobie tego życzycie. W mojej dokumentacji w Powiatowym Centrum są takie uchwały. Uchwały Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i te wszystkie uchwały, szczególnie te, które dotyczą podziału środków są zawsze przez tę Radę opiniowane. Tak jak powiedziałam wcześniej, przedstawiam Radzie to, co już zostało zaopiniowane, nie to, co ja wymyśliłam, tylko to co zostało zaopiniowane przez Zarząd. Starałam się tak, żeby była już ta uchwała na komisji. Przecież Państwo też możecie wnieść jakiekolwiek zmiany do takiej uchwały, szczególnie do tych zasad i żeby już dla Powiatowej Rady przedstawić to, co Państwo wcześniej akceptujecie na komisji”.

Pani Sylwia Rząca – Radna Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuję Pani Dyrektor”.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: Proszę Państwa, ale merytorycznie, jeżeli  to  są tylko te dwie zmiany, to one są bardzo merytoryczne i słuszne. To są tylko dwa punkty, które się zmieniły. Porównuje to co, dostaliśmy na komisji i tutaj. W jednym to jest chyba tylko jakaś literówka – uszczegółowiono bariery na architektoniczne i techniczne, a w drugim pojawiło się  hasło – uszczegółowienie dotyczące likwidacji barier w komunikowaniu i praktycznie ograniczenie, dla tych, którzy w ciągu 4 lat z tego korzystali. Jeżeli Rada Społeczna nawet taką propozycje daje, to wydaje mi się, że jest taka propozycja do przegłosowania, że one powinny być słuszne, bo my chyba najmniej jesteśmy zorientowani, czy takie zapisy powinny być, czy nie. Jeżeli „ciało społeczne” zaproponowało te dwa detale, to nie ma co tutaj się zastanawiać. One są według mnie logiczne i trzeba tylko nad tym głosować”. 

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, wychodząc naprzeciw wszystkim głosom, chciałbym, chyba, że Pan Przewodniczący komisji zdrowia ma jakieś inne zdanie”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, skoro jest pozytywna opinia komisji w tej sprawie, mamy tutaj jakieś drobne poprawki, to myślę, ze nie ma sensu tej sprawy odkładać w nieskończoność”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku przedstawił:

 1. Pan Marek Skrypko – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna.

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, po to, żeby formalnie wszystkie procedury były zachowane, to muszę najpierw Państwu poddać pod głosowanie, wszystkim Radnym, nie tylko z Komisji. Czy Państwo są za tym, aby zaproponowane zmiany przez Powiatową Społeczną Radę były ujęte w naszej uchwale?”

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.

 

         Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” przyjęła zmianę do projektu uchwały zaproponowana przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

         Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LIV/381/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku, (zał. nr 10).

 

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, mamy dwa projekty w sprawie zmian. Wczoraj otrzymałem drugi projekt, myślę, że część Radnych, którzy w internecie na mailu sprawdzili, było rozesłane. Chciałbym Państwa spytać nad którym projektem będziemy debatować?”

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, prosiłbym i takie jest nasze zdanie, żeby procedować nad budżetem, który został nam przesłany pocztą tradycyjną (zał. nr 11), nad którym obradowaliśmy na połączonych komisjach, a nie nad tym, który był przesłany drogą elektroniczną (zał. nr 12) i dzisiaj dostarczony części Radnym dopiero na sesji. Tam są duże zmiany, duże kwoty się pojawiają, przesunięcie, jeszcze nie zdążyliśmy ich do końca przeanalizować. Dlatego prosiłbym o przegłosowanie, może taki wniosek formalny, nad którym budżetem będziemy obradować. Dziękuję”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Właściwie to jak traktować tę zmianę, Panie Starosto?”

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jako autopoprawka”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Autopoprawka? Ale na podstawie jakiego zapisu regulaminu? Chciałbym, aby ktoś mi wskazał zapis statutu Rady Powiatu. Jest prawo Zarządu, żeby autopoprawki Zarządu wprowadzać. Ale chciałbym uporządkować drogę formalną. Czy z automatu wchodzi autopoprawka? Nie znam statutu na pamięć, szukałem takiego zapisu, proszę, aby służby prawne pomogły. Wydaje mi się, że musimy to głosować, ale ewentualnie proszę mnie poprawić. Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny, jeśli już stosować ściśle literalnie zasadę, to stosujmy do wszystkich wniosków. Nie może być drodzy Państwo, że Klub PiS-u z poszczególnymi klubami przy każdych zmianach w ostatniej chwili, nawet w trakcie procedowania punktu wnosi swoje istotne zmiany. Przy ostatnim budżecie wnieśliście Państwo 50 zmian i jakoś nikomu to nie przeszkadzało. Teraz nareszcie zaczęło to Państwu przeszkadzać. Jeśli już trzymać się bardzo ściśle, literalnie, to trzymajmy się wszystkich wniosków, poprawek, które w dniu dzisiejszym zostały wniesione, czy przez Zarząd, czy też przez poszczególne kluby. Być może puśćmy to na komisję, zróbmy sesję nadzwyczajną i wtedy debatujmy. Natomiast, są niektóre istotne zmiany od których zależą kwestie przetargowe, czy uzupełnienia wkładów do poszczególnych zadań inwestycyjnych”.

 

  

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, pytam tylko o stronę formalną. Jak procedujemy. Nasze poprawki czyli poprawki opozycji, czy też władzy w Radzie są poddawane pod głosowanie? Pytam tylko o drogę formalną. Jak się ma statut do poprawek, czy autopoprawek Zarządu? To bardziej jest pytanie do służb prawnych. Wydaje mi się, że powinniśmy nad nimi głosować”.

 

 Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Ad vocem tylko do tej propozycji wniosku Pana Radnego Perkowskiego o tym, że tu są duże zmiany. Tylko jedna pozycja się pojawiła – nr 1, a reszta propozycji, która została nam przesłana, bo przejrzałem je i nie ma więcej zmian. Nie ma więcej zmian. Co Pan opowiada, że takie wielkie kwoty, że nie znane zmiany. Tą jedną pozycję możemy ocenić, zresztą o niej była mowa na komisji”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, odpowiem dla Pana Michała. Widzę, że Pan Michał obraca milionami. Kwota 1 500 000 zł przesunięcia między jedną inwestycją, a drugą, to są duże pieniądze”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, te zaproponowane zmiany przez Zarząd można podporządkować pod ustawę o finansach publicznych. W tej ustawie mówi się o tym, że Zarząd ma uprawnienia organu, który przedstawia projekty uchwał zmian do budżetu. W związku z tym może wnieść autopoprawkę”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Przede wszystkim chciałabym się odnieść do autopoprawki Zarządu i podkreślić, że została ona omówiona na komisjach w poniedziałek. Chciałabym również przypomnieć, że przedstawiciele wszystkich komisji zmienili punkt w swoich porządkach z „zaopiniowanie” gdzie można było w tym momencie głosować na „zapoznanie się”. Radni na tych komisjach zapoznali się z tą autopoprawką na komisjach. Pani Skarbnik, Pan Dyrektor i Pan Starosta zapoznali wszystkich ze szczegółami odnośnie dofinansowania inwestycji na tzw. „schetynówkę””.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik podjęła próbę odpowiedzi na moje pytanie o drogę formalną. Dziękuję, ale to nie jest właściwa odpowiedź. Oczywiste jest, że inicjatywa jest po stronie Zarządu, ale mówimy o sytuacji, gdy materiały na sesję są już przekazane. Nad nimi proceduje Rada, na to jest tych 7 dni przed sesją. Teraz w międzyczasie dostajemy zmianę, dlatego pytam o drogę formalną, ale nie przesądzam, czy to będzie przyjęte, czy nie. Pytam o drogę formalną. Wydaje mi się, że droga formalna nie została uregulowana, wydaje mi się, że musimy głosować. Być może było pewną tradycją, że autopoprawka jest automatycznie przyjmowana. Ale jeśli jest to niezapisane, nieuregulowane, nie wynika ze statutu, to musimy to przegłosować. Oczekuję na to odpowiedzi. Wydaje mi się, że nic złego się nie stanie, jeżeli władza, tzw. władza Zarządu, oczywiście, czyli władza wykonawcza przyzna, że ta materia jest nieuregulowana i poddamy to pod głosowanie. Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny Czepe, być może nie nadążam za tym tokiem myślenia Pana, bo nie rozumiem, jeśli jest zgłaszana poprawka do projektu, która była przedstawiona obojętnie przez kogo to i tak ma być głosowana i tak. Do pierwotnego projektu uchwały swoją korektę wprowadza Zarząd, wprowadza ten, czy inny klub i ma do tego prawo. Uważam, że ta dyskusja jest w miarę bezprzedmiotowa. Trzeba rozmawiać o zaproponowanych poprawkach Zarządu, tak jak i  jednego, drugiego, czy trzeciego klubu i podejmować decyzje czy te poprawki uwzględnić, czy też nie. Tu nie ma sensu dywagować nad tym co mówi statut, czy inne akty prawne, bo jest to rzecz normalna. W odpowiednim trybie, w każdej chwili Zarząd może wnosić swoje poprawki do zgłoszonego projektu uchwały i one powinny być poddawane pod dyskusję i głosowania”.  

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nam też chodzi tutaj o konkretnie pozycję w załączniku inwestycyjnym 22. Dlaczego ona jest ciągle ta droga Wojszki – Niewodnica Nargilewska jest „skubana” i zdejmowane są z niej środki? Dlaczego Zarząd nie znajdzie innego źródła finansowania i nie skorzysta z niego? To jest cały clou naszego też problemu. Czas nam pozwala na to, że  zdążymy jeszcze podjąć uchwałę w sprawie drogi, chodzi tu o Folwarki – Protasy, bo przetarg powinien być podpisany do 16 marca, jak się nie mylę. Tak Panie Dyrektorze? Związanie z przetargiem”.

 

 Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Ustawowy termin związany z ofertą upływa 16 marca”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Dokładnie. Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący Klubu, Panie Perkowski. Być może obaj nie do końca uważnie na komisji słuchaliśmy, kto co mówi. Sądzę, że w miarę wyczerpująco mówiłem też drodzy Państwo. Doskonale Państwo wiecie, że na tę drogę Stanisławowo - Wojszki jest opracowana dokumentacja i do końca w dyskusji nie podjęliśmy chyba już jednoznacznej decyzji. Czy wskazówki dla PZD i projektanta jak ma przebiegać projekt dróg. Do przetargu na tę inwestycje jest jeszcze sporo czasu, to jest ileś miesięcy, może pół roku i jest to umownie nazywając swojego rodzaju jak gdyby „pożyczenie pieniędzy”. Czyli z tej inwestycji teoretycznie chcemy przenieść pieniądze na to przedsięwzięcie, jeśli sytuacja będzie taka, że PZD będzie ogłaszać przetarg na drogę Stanisławo – Wojszki, (na te 4 km), jestem święcie przekonany, że Zarząd znajdzie możliwość, ażeby zaproponować Państwu, żeby te środki pokryć. Jeśli nie z tej drogi, to z jakiegoś innego przedsięwzięcia. Ważne jest, ażeby znaleźć finansowanie na drogę, która mamy na dzień dzisiejszy zapewnienie około 1 000 000 zł ze strony Pana Wojewody, a są też symptomy, które mówią, że może być 3 000 000 zł. Jeśli nie z tej drogi, to wnoszę do Państwa, żebyście Państwo wskazali z jakiej innej. Jeśli nie, to niewykluczone, że pozostanie jedyna możliwość tj. kwestia zwiększenia deficytu”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że tę dyskusję przeniesiemy jak będziemy rozmawiali w sprawie zmian w budżecie, natomiast w tej chwili są proceduralne sprawy. Który praktycznie projekt będziemy omawiali? Ale jeszcze zanim, to bardzo proszę będziemy jeszcze o tym dyskutowali, natomiast Pan Burmistrz chciał też coś powiedzieć”.

 

Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, Pani Starosto, szanowni Państwo, dzisiaj pojawiłem się akurat na sesji, bowiem otrzymaliśmy w dniu, gdy odbywała się sesja w Zabłudowie informację z Powiatowego Zarządu Dróg o otwarciu ofert na tzw. „schetynówkę”. Nie mogliśmy jeszcze w trakcie ostatniej sesji podjąć uchwały dotyczącej zwiększenia stopnia zaangażowania finansowego gminy w realizację tej inwestycji. Ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że deklaruję wolę na najbliższej sesji i to będzie sesja nadzwyczajna, chcielibyśmy po konsultacjach oczywiście z Radą Miejską zwiększyć finansowanie zapewniając w ten sposób środki. Wiemy jak wyglądają w chwili obecnej przetargi, wiemy oczywiście, że wartość kosztorysowa niejednokrotnie odbiega od wartości po przetargowej. Każda gmina praktycznie z tym ma problem, również powiat. Wobec tego sytuacja budżetu we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego, mówię o planie budżetowym, ona ulega zmianie praktycznie w sposób ciągły. Jeżeli w chwili obecnej  mamy jakiegoś wykonawcę, wobec tego również proszę pamiętać o tym, że nie mamy gwarancji, że ten wykonawca, oczywiście jest okres związania z ofertą, nie znamy szczegółów, nie wiemy, czy wykonawca ma podwykonawców, czy podwykonawcy planują np. jeszcze jakiś innych prac. W związku z tym szybkość podjęcia decyzji też w dużym stopniu decyduje o tym, czy ta inwestycja będzie realizowana, czy nie. Dlatego prosiłbym nie zwlekać, tylko zastanowić się i przegłosować akurat tę zmianę w budżecie polegającą na zaangażowaniu się również powiatu w zabezpieczeniu środków na realizację tej inwestycji. Nie mogliśmy tego zrobić 14 lutego, bowiem w tym dniu otrzymaliśmy akurat informację. Na najbliższej sesji zajmiemy się tym tematem, a ponieważ będę musiał Państwa opuścić to również proszę serdecznie, (tak przy okazji powiem) w projekcie zmian w budżecie jest również wnioskowana przeze mnie, nie tylko przeze mnie, ale także przez dużą liczbę mieszkańców miejscowości Żuki, Pasynki, Zagruszany- wnioskowana inwestycja, która pojawiła się w budżecie w 2017 roku, a nie została zrealizowana z prostej przyczyny. Bowiem organizacje proekologiczne zablokowały nam kilka inwestycji. Dokumenty, które były przygotowywane w związku z inwestycją, z przedsięwzięciem inwestycyjnym na drodze Zagruszany – Pasynki przez kilka miesięcy były w SKO. W ten sposób nie można było podejmować kolejnych działań i nie można było wydać decyzji środowiskowej. Powiatowy Zarząd Dróg miał praktycznie „związane ręce”. Dopiero praktycznie późną jesienią można było rozpocząć dalej działania, ale wiemy, że późną jesienią nie można przygotować dokumentacji i zrealizować tej inwestycji. Powiem Państwu, jak ważna jest inwestycja, zresztą są mieszkańcy okolicznych miejscowości, mieszkańcy Żuk, bo w tym momencie odblokowujemy, jeżeli jest brak możliwości połączenia z jednej strony, ze strony Kudrycz, czy od strony np. Zabłudowa, jest możliwość połączenia Żuk, Pasynek, za pośrednictwem Zagruszan z drogą krajową nr 19. To  jest niesłychanie istotna dla nas sprawa, żeby w ogóle tam można było skomunikować tę część gminy. To jest kwota znacząca, bo tak samo już na naszej sesji 14 lutego wprowadziliśmy 350 000 zł, o które akurat teraz prosimy, aby ze strony powiatu się pojawiły. Pamiętacie Państwo jak byłem ostatnio i rozmawialiśmy na temat inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych, mówię o „BOF-ie”, też zadeklarowałem i dotrzymałem słowa. Inwestycję w Kurianach etapowałem na prośbę również powiatu i przełożyłem część inwestycji, tej dotyczącej drogi powiatowej na 2019 rok. Zwracam się z gorącą prośbą o to, bowiem to są ważne tematy i nie możemy zwlekać z czasem. Pomijam kwestie formalne, bo podobnie jak z wnioskiem akurat, który przed chwilą praktycznie był głosowany, wniosek Jasionówki. Widzę tutaj projekt również uchwały w zasadzie, dotyczący zmian w budżecie, konkretnie dotyczący tych przesunięć, jeśli chodzi o drogę Pasynki – Zagruszany. Mam tak samą prośbę do wszystkich Radnych, jeżeli chcecie Państwo podpiszcie się pod tym projektem, ponad podziałami, ale chciałbym, żebyście to wprowadzili do budżetu. Dziękuję”. 

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie do Dyrektora PZD. Jaki jest stopień zaawansowania dokumentacji na drogę Pasynki- Zagruszany? W jakim terminie będzie otwarcie ofert przetargowych? Jeżeli zostanie wyłoniona ta droga i o ile uzupełnimy te środki w naszym budżecie. Dziękuję”.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Tak bez przygotowania, bo nie mamy tego w planie inwestycji odpowiadam, że dysponujemy dokumentacją projektową. Od jesieni dysponujemy decyzją środowiskową, nie dysponujemy pozwoleniem wodnoprawnym  i pozwoleniem na budowę. Jest to kwestia miesięcy”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Ile miesięcy? 3-4?”

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Tak 3-4 miesiące”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „To zdążymy jeszcze tę inwestycję wprowadzić do budżetu. Dziękuję”.

 

Pan Marek Skrypko - Radny Powiatu Białostockiego: „Odnosząc się do słów Pana Burmistrza, oczywiście ma Pan rację, że warto pewne rzeczy wprowadzić. Tyko, żeby to nie było kosztem tego, że inne musimy wyprowadzić. To jest ta zasada, jakby pierwsza. A druga - jest takie angielskie przysłowie „easy come, easy go”, w naszym przypadku tak nie było. Nie przyszło nam tak łatwo zebrać te pieniądze na drogę Stanisławowo – Wojszki. Wiem ile nas to kosztowało, więc tak lekką ręką nie jesteśmy wstanie tego oddać. To tyle, żeby było jasne, że nie sprzeciwiamy się Pana  planom inwestycyjnym, bo to też jest nasz powiat. Nie zależnie kto z nas, gdzie mieszka. Nie możemy w jednym miejscu dając, drugim zabierać Dziękuję”.     

 

Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa: „Szanowni Państwo, tylko przypomnę, że ta inwestycja w poprzednim roku była w budżecie i była omawiana, akceptowana przez Radę Powiatu. Jeżeli odwleczemy w czasie, to w takim razie Powiatowy Zarząd Dróg przez 3, czy 4 miesiące, w zasadzie do momentu wprowadzenia, bo już akurat 3- krotne wnioski wpływały z Gminy Zabłudów w sprawie tej drogi, w tym roku. Ostatnia sesja była sesją budżetową, nie chcieliśmy wprowadzać zmian, akurat na samym początku. Teraz pierwsza sesja po wprowadzeniu uchwały budżetowej, w związku z tym wnioskuję o wprowadzenie tej drogi. Jeżeli teraz nie zostaną zakończone prace związane z uzyskaniem pozwolenia i operatu wodno prawnego, to w takim razie nie mam możliwości realizacji tej inwestycji w 2018 roku”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Burmistrzu, chciałbym tylko Panu przypomnieć o jednej ważnej rzeczy o której Pan zapomniał. Jeżeli chodzi o wprowadzenie tej drogi, to Rada Powiatu była wprowadzającym tę drogę do budżetu. Pan myślał zupełnie o innej drodze. Tylko dopiero na nasz wniosek i wniosek mieszkańców Pan się do tego schylił. Chciałbym zakończyć temat”.

 

Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa: „Muszę odpowiedzieć od vocem. Panie Przewodniczący to, co Pan powiedział to nie jest prawdą. Akurat wnioskowałem i w rozmowach z naszymi Radnymi Miejskimi, Radnymi gminnymi przekonywałem do tego, aby nie realizować odcinka II etapu Żuki – Pasynki , tylko Pasynki – Zagruszany. Co może potwierdzić Pan Dyrektor PZD”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kolejne pytanie do Pana Dyrektora. Czy potrzebny jest zapis w załączniku inwestycyjnym po to, ażeby tylko uzupełnić dokumentację na przebudowę tej drogi? Czyli wystąpić o pozwolenie na budowę, decyzje wodnoprawną i inne. Dziękuję”.

 

         Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Powiem wprost, jeszcze sprostuję, dysponujemy pozwoleniem wodnoprawnym, bo w między czasie zasięgnąłem informację, ale mamy decyzję środowiskową na klasę drogi L, co jest niezgodne z warunkami technicznymi. Więc brakuje nam odstępstwa od warunków technicznych, a nie pozwolenia wodno prawnego i w dalszej konsekwencji pozwolenia na budowę. Czy taki zapis jest potrzebny? Odpowiadam wprost, jeżeli ten zapis pojawia się w budżecie, wtedy mamy ponad wszelką wątpliwość, pewność, ze zadanie będzie realizowane i wtedy te czynności z innym zapałem są realizowane. Dziękuję”.

 

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: Panie Dyrektorze, to co trzeba, żeby bez wprowadzania do budżetu Pan miał zapał do tej inwestycji?”

 

 Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Przeświadczenie, że zadanie będzie realizowane”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przyjmuje, że to było pytanie retoryczne. Myślę, że Pan Dyrektor ma stale zapał. Dziękuję bardzo. Niestety, ale muszę państwa zapytać, którą uchwałę będziemy procedowali w dniu dzisiejszym? Czy tę uchwałę, która była już procedowana na komisji? Czyli tą pierwszą, omawianą na komisji, wprawdzie bez opinii. Czy tę, która wczoraj została wysłana?”

 

Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Ponieważ wpłynęły różnego rodzaju wnioski i poprawki. Dwa projekty wpłynęły, jeden to jest projekt zmian Zarządu, więc trzeba to przegłosować, tak jak Pan Starosta potwierdził, też się z tym zgadzam w pełni. Zatem, jeżeli przyjęty zostanie ten projekt, bezprzedmiotowe będą pewnie inne. Będziemy nad tym pracować, najpierw trzeba poddać pod głosowanie, który z nich. Najprościej jest najpierw poddać pod głosowanie projekt zmian Zarządu, czyli tzw. autopoprawkę. Ostatni projekt Zarządu. Po głosowaniu okaże się, czy pracujemy nad tym, czy nie”.

 

Pani Danuta Maria Bagińska - Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wszyscy zebrani, chciałam poprzeć wniosek Pana Burmistrza Zabłudowa, ponieważ uważam, że ta droga w ubiegłym roku miała być już realizowana. Doskonale znam tę gminę i wiadomo, że nie wszędzie brakuje takich mądrych i dlatego jest odroczone. Ta droga naprawdę jest w złym stanie, ciężką nią przejechać. Byłam pracownikiem terenowym, często jeździłam do Juchnowca. Bardzo prosiłabym, żeby pozytywnie odnieść się do tej drogi. Dziękuję”.

 

Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, chcę zwrócić uwagę na jedno, że Państwo stosujecie taką podwójną moralność swoją własną, ponieważ wiele razy, nie chcę teraz przytaczać, ale poszukamy jeżeli będzie trzeba do dalszej dyskusji, wiele razy sami żeście sugerowali dla Zarządu – „proszę zrobić poprawkę, do tej autopoprawki wprowadzić jakieś potrzebne zmiany do budżetu”. Jeżeli coś takiego występowało i nie było żadnych komplikacji, wiele razy i przypuszczam, że przez tę kadencję to było naprawdę częsta praktyka, że pojawiały się jakieś nowe sprawy i same komisje proponowały, czy potwierdzały, że Zarząd powinien to wprowadzić na najbliższą sesję w formie autopoprawki. W tej chwili nagle, to samo wydarzenie staje się przedmiotem złamania prawa, czy w ogóle nie wiem czego, bo to nie ma rozstrzygnięcia do tej pory”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Ale dlaczego się wzbraniamy od opinii, poprzez głosowanie. To jest dla mnie przedziwne”.

 

 Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Chwileczkę i tak nad każdą propozycją Państwo też składacie wnioski. Te wnioski do zmian w budżecie nad wprowadzeniem będziemy głosować? Nigdy nie głosowaliście. Były wprowadzone i głosowaliśmy nad ich meritum, czy wchodzą, czy nie wchodzą do zmian w budżecie. To teraz zaczynamy nad wszystkimi głosować?”

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękujemy za uwagę”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Wysoka Rado, jak Państwo zauważyliście na ostatnim posiedzeniu Zarząd przyjął projekt zmian do budżetu, przesłał do Rady, wprowadził na porządek dzienny i ten projekt powinien być procedowany. Czy w tym projekcie uchwały Państwo takie, czy inne zmiany zaakceptujecie, to odrębna rzecz. Natomiast obowiązujący jest mnie i Państwa ostatni projekt uchwały, który zaakceptowany przez Zarząd Powiatu w ubiegły wtorek. W projekcie tej uchwały nie jest powiedziane, że Zarząd wprowadza korektę, tylko przedstawia Państwu nowy projekt zmian w budżecie i ten projekt powinien dzisiaj być procedowany. Tak jak powinny być dodatkowo procedowane te propozycje, które wpłynęły dzisiaj na sesji. Czy w tej uchwale z wtorku, z ostatniego Zarządu, w projekcie uchwały przygotowanej przez Zarząd te poszczególne pozycje będą przez Państwa uwzględnione, to jest odrębna rzecz. Także jeden projekt powinien być dyskutowany i poddawany pod głosowanie”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dlatego też chcę poddać pod głosowanie, jednak Pan mnie tutaj namówił do tego, żeby Rada zaopiniowała czy uchwałę w sprawie zmian w budżecie tą ostatnią, którą Zarząd przyjął procedować, czy uchwałę wcześniejszą”.

 

Przystąpiono do głosowania.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 9 głosach „za” oraz 16 głosach „przeciw” zdecydowała o procedowaniu nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018, który został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu Białostockiego w dniu 13 lutego 2018 r.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, tą decyzją większość Radnych spowodowała, że nie ma z naszej strony uzupełnienia środków do rozstrzygnięcia przetargu na „schetynówkę”. Padają tu deklaracje, że „tak, my wszyscy jesteśmy za tym, żeby tę drogę zrobić”, natomiast w tej sytuacji niewykluczone, że Zarząd będzie chcąc zrealizować, czy pomóc w rozstrzygnięciu przetargu zwołać sesję nadzwyczajną, ażeby dyskutować, podjąć decyzję o uzupełnieniu wkładu powiatu białostockiego do tego przedsięwzięcia, ażeby można było rozstrzygnąć przetarg na tę inwestycję”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, nie jesteśmy przeciwni tylko prosimy o zmianę źródła finansowania tej inwestycji. 8 marca będzie otwarcie ofert, o tej drodze, o której Pan mówił, że jest zagrożona ewentualnie i też będziemy mieli większą wiedzę, czy środki zwiększą się na tzw. „schetynówki” dla nas, czy nie. Wtedy może będzie dla nas łatwiej podjąć decyzję,
a nie dzielić drogi na te ważne Panie Burmistrzu i na te mniej ważne, tak jak Pan powiedział w swojej wypowiedzi. Uważamy, że droga Wojszki- Stanisławowo jest ważna, nie protestujemy przeciwko temu, żeby dzisiaj zdjąć z tej drogi 705 000 zł na część drogi Stanisławowo – Niewodnica Nargilewska, bo uważamy, że to jest potrzebne, a Państwo mówicie, że ktoś jest przeciwko drogom. Po prostu trzeba racjonalnie na to spojrzeć, mamy czas, poszukajmy jeszcze tych pieniędzy i zróbmy tę sesję nadzwyczajną. To, co Pan powiedział Panie Starosto, jesteśmy „za”. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały przez Panią Skarbnik. Uchwały w sprawie zmian w budżecie, która była omawiana na komisji”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, bo na komisji przedstawiałam Państwu ten projekt uchwały, ale też przedstawialiśmy tę zmianę, na tych wszystkich komisjach łączonych. Były przedstawiane te zmiany dotyczące tej „schetynówki”, dla Państwa w większości”.

 

Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego: „Nie, był tylko temat ogólny”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Było Państwu przedstawione. W poniedziałek były komisje łączone i była Państwu przedstawiana sytuacja”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo proszę o meritum, bo pani w tej chwili wchodzi w dyskusję, a Pani powinna przedstawić projekt uchwały. Bardzo proszę o przedstawianie projektu uchwały”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Przedstawiam fakty”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018, który został zatwierdzony przez Zarząd w dniu 13 lutego 2018 roku.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa wpłynęły dwa wnioski, jeżeli większość Rady nie ma życzenia słuchania, bo wszyscy mieli dosyć dużo czasu na to, żeby się zapoznać ze zmianami do budżetu powiatu. Wpłynęły do mnie dwa wnioski, jako do Przewodniczącego. Pierwszy wniosek to jest wniosek połączonych klubów Radnych: Prawa i Sprawiedliwości, Nasze Podlasie i Niezależni. Tutaj chciałbym, aby Pan Jan Perkowski ten wniosek przybliżył”.

 

 Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym Radnym zmiany do wniosku dotyczącego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018, co stanowi zał. nr 13 do protokołu.

 

Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Uzasadnienie do zmian to chce przeczytać, bo przedłożone zmiany do projektu budżetu na 2018 r. zmniejszają deficyt budżetu i wynikają z polityki. Nie wiem co tu jest wspólnego z deficytem, jak Państwo robicie „kopiuj, wklej”, to dokładnie obejrzyjcie co wklejacie, bo czasami zaczyna być wesoło. Jedno pytanie merytoryczne mam. Proszę Państwa, Państwa zmiany dotyczą, to pytanie do Pani Skarbnik, te zmiany, które są zgłaszane, powinny dotyczyć budżetu podstawowego, kwot? Czy dotyczyć tych rzeczy, które jeszcze nie weszły? Dotyczyć propozycji w tej uchwale, które są, czy podstawowego budżetu? Czy kwot podstawowych?” 

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, interpretacje przepisów i słowa w tym zakresie są tak różne, że trudno mi się wypowiedzieć jednoznacznie. Nasza Regionalna Izba Obrachunkowa, chociaż nie do końca oficjalnie, bo to w zależności z którą osobą się rozmawia. Jedni stoją na stanowisku, że zmiany wnoszone przez Radnych do projektu w sprawie zmian w budżecie powinny dotyczyć tego zakresu, tylko zmian, które są wprowadzane przez Zarząd. Czyli np. jeżeli Zarząd faktycznie dokonuje zmian w budżecie odnośnie zadania inwestycyjnego, to w zakresie zadania inwestycyjnego możemy zdjąć z tego samego, jak gdyby zadania inwestycyjnego i dać na inne. Więc np. jeżeli Zarząd proponował wniosek o zdjęcie z inwestycji na rozbudowę starostwa, na dokumentację i przenieść to na jednostkę OSP, to Państwo jak gdyby wróciliście z powrotem tę sytuację. Wydaje mi się, że to jest dopuszczalne. Natomiast jeżeli chodzi o to, że Państwo zdejmujecie zupełnie z innej inwestycji i dajecie na inną inwestycję to tutaj może być różnie. W tym akurat zakresie Państwo odwracacie, ten wniosek Radnych odwraca to, co zaproponował Zarząd.  Czyli w zakresie dokonanych zmian przez Zarząd”.

 

Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Czegoś po prostu nie rozumiem na logikę biorąc nie można odkręcić czegoś, co nie istnieje. Gdybyśmy mieli przegłosowane te zmiany to Państwo, większość w Radzie mogłaby to zmienić. W takiej sytuacji, jeżeli jest to propozycja to ten zapis nie może odnosić się do propozycji, która nie obowiązuje. Jak czytając literalnie, tak jak to jest, to praktycznie powiększamy pewne pozycje. Jeżeli nasze propozycje, Zarządu nie przeszły, a Państwo zwiększacie kwoty o 150 000 zł, jak możecie zwiększyć coś, co nie zostało zmniejszone i żeby było tak samo. Nie mówię o deficycie, mówię o poszczególnych inwestycjach. Proszę Państwa, jest zapis, że w pozycji 22 budżetu zwiększacie plan wydatków o kwotę 150 000 zł. Dobrze, w porządku, ale w takim razie zwiększycie to, co jest na dzień dzisiejszy. Tu nie ma ani słowa o projekcie, Państwo odnosicie się do budżetu, konkretnie do budżetu”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Michale wczytał się Pan bardzo w uzasadnienie, dziękuję bardzo, że Pan zwrócił nam uwagę, ale w początek się Pan nie wczytał. To trzeba czytać całość, jednak tak dokładnie, ze zrozumieniem. Radni z Klubu Prawo i Sprawiedliwość, Nasze Podlasie i Niezależni wnoszą o dokonanie zmian w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 przekładanym na sesji w dniu 22 lutego 2018 r. Czyli nasz wniosek dotyczy projektu, nad którym teraz obradujemy, który został złożony przez Zarząd, a nie budżetu, który jest uchwalony. Dziękuję”.   

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że procedujemy nad dokumentem, który został przedstawiony przez Zarząd. To jest dokument, to nie jest sytuacja taka, że procedujemy nad poprzednim budżetem, który był uchwalony przez Radę. Proszę Państwa, to jest jedna propozycja zmian, jest jeszcze jedna propozycja podpisana przez 5 Radnych”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym uzasadnić nasz wniosek. Mogę?”

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo proszę o uzasadnienie”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym uzasadnić zmianę dotyczącą rozbudowy Starostwa, bo to jest bardzo ważna kwestia dla Radnych, pracowników Starostwa. Wiemy w jakich ciężkich warunkach pracują, Pan Starosta w ubiegłym roku chciał bardzo budować Starostwo, ale nie wyszło, a teraz nie chce dokumentacji. Okazuje się, że została podpisana umowa z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim z klauzulą eksmisji, poddanie się dobrowolnej eksmisji z datą końca roku 2019. Teraz rozumiem, że Pan Starosta szykuję niespodziankę dla Radnych następnej kadencji, bo nie dla nas, prawda, bo raczej nie mamy takiej świadomości od Pana Starosty, że taka klauzula jest. Czy Zarząd Powiatu zrobił to celowo? Jaki plan ma Zarząd, aby poradzić sobie z tą sytuacją,
z naszym bytem w Urzędzie Wojewódzkim? Dziękuję”.   

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny Perkowski, jeśli Starosta Pełkowski przez 4 lata buduje Starostwo, to czy jest kontynuatorem dzieła Pana Starosty poprzednika, który przez prawie 10 lat budował Starostwo? Druga rzecz, mówiąc drodzy Państwo dlaczego zdejmujemy, czy proponujemy zdjąć ten punkt, jako budowę Starostwa, to na komisji w miarę wydawało mi się czytelnie, wyłuszczyłem, ale dobrze, że Pan tu kieruje to do pracowników, także nie muszę na sesji, bo z pracownikami rozmawiam i też doskonale Panie Perkowski pracownicy wiedzą, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Nie będę mówił tej historii wcześniejszej i 3 lat, gdzie drepczemy w miejscu, gdzie co chwila Państwo zmieniacie swoje poglądy, czy stanowiska, bo gdyby nawet ostatnio, jak już był ogłoszony przetarg na budowę na ul. Geodetów w koncepcji „zaprojektuj – wybuduj”, to za „pięć dwunasta” Państwo zdjęliście pieniądze z budżetu. Sytuacja wygląda tak, że po pierwsze, tak jak mówiłem – kwota 300 000 zł jest niewystarczająca, żeby taką dokumentację zamówić. Wiem, że z boku ktoś tam mówi „no to dorzucimy, może”. Druga rzecz drodzy Państwo, do końca kadencji zostało kilka miesięcy. Rozpoczną się prace, prawdopodobnie trzeba, czy na pewno wyłonić projektanta, zespół projektantów w przetargu ogólnodostępnym i może być, tak jak było poprzednio, że projektowanie  przez długi, długi czas i kończy się jeszcze sprawą sądową. Kolejna rzecz – w marca Rada Miasta Białegostoku ma podjąć uchwałę dotyczącą zmiany planu zagospodarowania na naszej działce przy ul. Geodetów, gdzie ma być dopuszczone dla budynku administracji publicznej z wysokości 12m do 16 m. Kolejną rzeczą nie do końca jest właściwą na ul. Borsuczej zaczynać projektować wyłącznie tylko z jednej strony budynku, tak jakie są Państwa sugestie. Jeśli już projektować, to trzeba na tym etapie założyć, że Powiat ma do dyspozycji całą nieruchomość i wtedy projektanci projektują. Dlatego też z tych powodów uważamy i uważam, że na kilka miesięcy przed końcem kadencji nie powinno się zaczynać tak poważnej rzecz. Może być tak, że przychodzi nowy samorząd i ma inne spojrzenie na całą kwestię i okaże się, że musi mieć „związane ręce”, bo jest rozpoczęta dokumentacja, ale też wtedy zrywa się umowę, bo ma się inne pomysły i trzeba płacić kary umowne za zerwanie dokumentacji. Z tych trzech, czy czterech względów uważamy, że tej dokumentacji nie powinniśmy rozpoczynać na kilka miesięcy przed końcem kadencji”.

 

 Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, tam faktycznie parę razy zmienialiśmy naszą decyzję, ale to z uwagi na to, że pracujemy nad tym, poświęcamy czas i analizujemy. Panie Starosto po drugie, czas nagli, niestety. Dwa lata, to jest krótki czas, tam jest dużo zgromadzonych materiałów, to trzeba przejrzeć, zorganizować wszystko. Jak nie teraz to kiedy? Następna kadencja? To doczekamy się, że naprawdę będzie eksmisja Wojewody z tego lokalu. Mówi Pan, że środki są za małe, praktyka pokazuje, że środki na wszystkie przetargi w załączniku inwestycyjnym nr 4 są za małe i uzupełniamy je. Nie widzę tutaj żadnego problemu. To jest normalna praktyka w naszym samorządzie, że środki się zwiększa. Projekt? Oczywiście Pan mówi, że my się ograniczamy, bo jesteśmy gospodarzami, a nie jakimiś chałturnikami, którzy będą inwestować w megalomanię czyjąś i budować dużo. Możemy to etapować przecież, jeżeli pobudujemy coś po prawej stronie Starostwa na tej działce oznaczonej w kierunku ul. Wiewiórczej, to nic nie przeszkadza budować po lewej stronie, bo mamy wolny plac. Tylko jest pytanie, czy jest taka potrzeba. Na tej działce może się zmieścić i 2 300 m2powierzchni biurowej, tzn. biurowej tam jest około 1 800 m2, jak się nie mylę. To zapotrzebowanie wynikające z Pana obliczeń to było  1 200 m2, także mamy 400/600 m2zapasu. Nie widzę tutaj potrzeby, żeby budować dużo, żeby to od razu budować w jednym etapie. Etapujmy, przyjrzyjmy się jakie są nasze dalsze potrzeby i budujmy. Nasza koncepcja możne też się zmienić, jeżeli chodzi o układ pomieszczeń i wszystkiego, po zapełnieniu tamtej części. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Usłyszałem też pytanie o tę eksmisję. Jak to wygląda Panie Starosto?”

 

Pan Antoni Bogdan - Radny Powiatu Białostockiego: „To jest temat tabu”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, nie ma żadnego tematu tabu. Do końca 2019 roku Pan Dyrektor Jastrzębski ma przedłużoną umowę. Umowa zawiera klauzulę poddania się rygorowi. Polega to na tym, że jeśli do końca tego terminu Starostwo nie znajdzie rozwiązania, istnieje możliwość wystąpienia do komornika przez Pana Wojewodę, bez potrzeby uruchamiania procedury sądowej. Państwu powiem tak, nie chcę powiedzieć, że nie trzeba znaleźć rozwiązania dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej. Natomiast Pan Wojewoda i inne służby też mają świadomość, że ten Ośrodek niemalże w całości, czy w większości pełni zadania rządowe i „konia z rzędem” temu, kto wystawi biurka, dokumenty, wszystko na ulicę i powie: „róbcie sobie jak chcecie”. Drodzy Państwo, o tym wiedzieliśmy już na początku tej kadencji. O tym wiedziano pięć, czy osiem lat temu, bo te ponaglenia co jakiś czas pojawiały się. Nie chcę powiedzieć, że nie trzeba nic robić. Drodzy Państwo, tak jak mówiłem, do końca kadencji, łatwo policzyć, wybory koniec października, początek listopada. Na dobro sprawy może się okazać, że nie wiele projektanci rozpoczną z pracami projektowymi”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, akurat ten Pana podpis, to taka niespodzianka. Pan się z Radnymi dzielił tą informacją? Z kim Pan się podzielił? Zarząd przynajmniej wie o tym?”

 

Pan Jan KaczanCzłonek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Wie”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „A Radni?”

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Już wiemy”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rada w jakim celu jest? Nie rozumiem tego. Dla mnie to jest niezrozumiałe”.

 

Pani Joanna Kondzior –Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo mieli informację o pracach Zarządu. Taką informację dostaliście i pamiętam, że była dyskusja na ten temat prowadzona”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Informację dotyczącą klauzuli?”

 

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Tak”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, daje tylko dla Radnych do zastanowienia się”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, żebyście Państwo mieli świadomość, ta umowa została zawarta przy obecności notariusza, bo to nie jest taka zwykła umowa. Podlaski Urząd Wojewódzki nie po to wybrał się do notariusza, żeby tego nie przestrzegać. Oni są po prostu zdeterminowani, żeby nas stamtąd wyprowadzić. Pan Starosta cały czas te same argumenty używa, że to zadania państwowe, że to nie nasze, a to ich. Na dzień dzisiejszy to są nasi pracownicy, to jest nasze zadanie i powinniśmy się starać, żeby to funkcjonowało jak najlepiej. Nie komplikować pracy i komfortu obsługi naszych mieszkańców, to jest po pierwsze. Po drugie, jeszcze raz się pytam. Czy Pan Starosta, Zarząd Powiatu ma pomysł co dalej? To jest konkretne pytanie, bo Pan Starosta podkreśla za każdym razem: „koniec kadencji”. To usiądźmy i nic nie róbmy. Po co robić? Po co te drogi robić? Drogi są ważne, a tutaj sytuacja za dwa lata się zmieni, a nawet za rok, bo to szybko minie. Co będziemy wtedy robić? Przyjdą nowi Radni i nie będą zdecydowani.  Zostawimy ich z projektem, z rozpisanym przetargiem ogłoszonym i wtedy tylko będą musieli podjąć decyzję. Nawet my możemy jeszcze podjąć decyzję, jak się uda szczęśliwie do projektu budżetu na rok 2019 tę inwestycje wpisać. Jeżeli będzie za co”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny Perkowski, słyszę tutaj co jeden, drugi, trzeci Radny mówi: „dosyć tej obłudy”, czy czegokolwiek. Faktycznie, bo drodzy Państwo przez 3 lata przynajmniej ostatnie dreptaliście w miejscu, nic się nie zmieniło. Wiadomo było, że trzeba opuścić te pomieszczania, wiadomo było jaka jest sytuacja. Co chwila były działania, wręcz uważam, obstrukcyjne. Kiedy mas dyskusji było, czy to płytki będą takie, czy inne, a czy nas oszukają wykonawczy, czy nie. Ile było tych dyskusji? Najpierw miało być przy ul. Borsuczej. Ogłosiliśmy za 50 000 zł konkurs, rozstrzygnięcie konkursu nie pasowało Państwu. Później przy ul. Geodetów, to może remontujmy. Komisje chodziły, Państwo oglądaliście mury, zachwycali się, albo gromy ciskaliście, że woda, czy coś innego. Kolejny pomysł – to Państwa był pomysł- tak na ul. Borsuczej z powrotem, ale z tamtej strony. Komicznie, tylko nie z tej strony, gdzie wcześniej wymyślił zespół oceniający projekt, albo nie daj Boże ten Starosta nieudacznik, którego nie chcecie odwołać. I kolejne, kolejne są pomysły. Dzisiaj Pan mówi i „rozdziera szaty” Panie Perkowski, że pracownicy nie będą mieli zapewnionych warunków. To jest faktycznie pewna obłuda. Jeszcze kilka miesięcy i zaczną się prace projektowe. Ewentualnie następny samorząd powiatowy może dojść do wniosku, że znajduje dla pana Jastrzębskiego, mam na myśli jego Ośrodek, wydzierżawia odpowiednie pomieszczenia na mieście za odpowiednie kwoty, spisuje umowę na 10, czy 15 lat i nie trzeba budować. Być może takie rozwiązanie”.

 

Pan Zbigniew Łukaszewicz – Wiceprzewodniczący Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chcę przypomnieć Panu Staroście, bo tutaj mówił o dreptaniu, że przez 16 miesięcy to Pan Starosta ze swoją większością też dreptał i w tym względzie też nic nie zrobił”.

 

 Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, tak patrzę, że część Radnych ma dość taką słynna kiedyś przypadłość pomroczność jasną, bo to co się w tej chwili opowiada, to faktycznie zaczyna wyglądać na takie żarty tylko, że z poważnej sprawy. Determinacje, żeby rozwiązać ten problem to przede wszystkim miał przez cały czas Zarząd”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam Panie Kozłowski, powiem tylko jedną rzecz. Bardzo proszę o nieobrażanie Radnych”.

 

Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Jeżeli chodzi o determinację, to Państwu przypominaliśmy po każdym odrzuceniu kolejnego pomysłu, kolejnego rozwiązania, gdzie to realizować o tym, że mamy po prostu „na plecach oddech Wojewody”. Jakoś państwo naprawdę podchodzili w ogóle inaczej, to nie było problemem. Teraz nagle okazuje się, że już jest problemem. Po drugie, ewidentnie Państwa działania to taki polski schemat – im gorzej, tym lepiej i udziwnianie rzeczy prostych. Proszę Państwa, jeżeli jedno z rozwiązań uwaliliście z tego tytułu, że nie było wiadomo jakie będą płytki, jakie będzie wykończenie itd. i tu poszedł ciężar, że nieprecyzyjnie zostały tam zapisane jakieś rzeczy, których jeszcze nie było opisanych. To jest najprostsza sprawa, jak chcemy żeby czegoś nie było, to zapytajmy się jaki będzie kolor farby. I praktycznie to nie będzie odpowiadało. Jeszcze tylko jedna uwaga proszę Państwa, jest znaczącą sprawą, że będziemy mieli prawdopodobnie, wygląda na to, zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego na ul. Geodetów. O ile Państwo mieliście zarzuty, że jest za niski budynek, że tam przydałoby się, żeby tam jeszcze było jedno piętro wyżej. Być może będzie to miesiąc, dwa i wejdzie to w życie, może będzie znowu nowa jakość, ale dla nowego samorządu. Może nowa ekipa, która będzie tu rządziła zdecyduje się, że jednak użyje budynku przy ul. Geodetów, a nie będzie się chciała tu cisnąć. Sami mówiliście, że tu są słabe punkty typu parkingi itd., kumulacja w jednym miejscu. Zostawmy po prostu dla następców, to już nam niczego nie uratuje. Nie chciałbym, aby teraz znalazła się taka sytuacja, że będzie jakiś projekt, przyjdzie następna ekipa i będzie praktycznie jeździła po tym wykazując jakie to są nierozsądne rozwiązania, bo np. budynek przy ul. Geodetów stoi pusty. Dziękuję”.

 

Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Najpierw nawiążę do wypowiedzi Pana Radnego Michała Kozłowskiego, który mówi o pomroczności. Myślę, że Pan w roztargnieniu to powiedział, że Pan był roztargniony. Nie nadużywajmy pewnych określeń. To jest poważna dyskusja. Pan Starosta mówi o dreptaniu w miejscu, to już jest określenie łagodniejsze. Ale dlaczego dreptaliśmy w miejscu? W dużej mierze dlatego, że wyście siedzieli i musieliśmy dreptać wokół was, żeby was namówić, abyście zaczęli coś robić. To trwało półtora roku, mieliście władzę i mogliście zrobić wszystko. Dlaczego nie wchodzicie w tę inwestycję? Szukaliście powodu do tego, żeby zbyć nieruchomość Geodetów, za pół ceny nawet, aby udowodnić poprzedniemu Panu Staroście Wiesławowi Puszowi, że bezsensownie ją kupił. To był dobry zakup, możemy dyskutować o równych elementach tego zakupu, zgoda, ale zakup był trafny. Nawet dzisiaj, na parkingu przy Starostwie niektórzy nie znaleźli miejsca. A przecież mamy dobudować budynek. Byłem za tym, żeby budować na Geodetów. Mało tego, potem zgodziliśmy się, żeby w mniejszym zakresie dobudować także tutaj.  Tu była zgoda, był consensus. Nie wiem, dlaczego tego nie robimy. Jeżeli chodzi o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego, to od początku mówiliśmy o tej potrzebie. Podziwiam władze Białegostoku, że bez naszego wniosku robią tę zmianę. Może studiują nasze protokoły z sesji?”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie, zobowiązaliśmy Zarząd”.

 

Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Pan Starosta poprawia mnie tutaj, przepraszam, że był wniosek. Pan Starosta się tym nie chwalił, zawsze mówił, że nie ma takiej możliwości. Myśmy przecież nalegali na tę zmianę, od początku do końca. Pan Starosta wielokrotnie mówił, że nie ma możliwości. Przypomnijmy sobie, są zapisy w protokołach z posiedzeń. To myśmy parki do tego, nawet mało tego, obiecywaliśmy lobbować, bo w tej sprawie nie ma nic drożnego, aby lobbować w organach samorządu, wiadomo jakiego, samorządu Białegostoku. Tutaj nie widzę powodu do tego, aby nas o coś oskarża, bo my w sprawie rozbudowy Starostwa uważaliśmy, że po pierwsze – trzeba było budować na ul. Geodetów, tego nie zrobiono. Dzisiaj rzeczywiście wracamy do tej koncepcji i mówiąc szczerze ciekawe co Państwo nam zostawicie. Wiem, że wstrzymujecie, zgoda, nawet po naszej stronie też są różne głosy, czy zostawicie koncepcję jednak powrotu na ul. Geodetów, przy tej możliwości zwiększenia wysokości budynku. To bardzo mnie ciekawi, jak rozważycie ten element, bo dokonana zmiana zapewne nastąpi w planie zagospodarowania przestrzennego. Czy jednak zrobicie to połowicznie. To nie jest wytyk, broń Boże, mnie ciekawi jaka jest wasza koncepcja na dzisiaj. Dziękuję bardzo”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowna Rado, jeżeli chodzi o budowę Starostwa to się staraliśmy, wszyscy wspólnie. Staraliśmy się nawet o zdjęcie służebności jeżeli chodzi o Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, który jest na części naszej działki, ażeby można było prowadzić rozbudowę w kierunku ul. Wiewiórczej. Tylko w momencie, kiedy wpisaliśmy do budżetu tę inwestycję, Pan Starosta tak tradycyjnie, tak można powiedzieć, zrozumiał nas troszeczkę opatrznie, może ta rozbudowa wydawała się mu, że ma być większa, a myśmy konkretnie chcieli tylko w kierunku ul. Wiewiórczej. Pan Starosta, jak zwykle po lewej i po prawej stronie zabudować, zmienić i dlatego tę pozycje zdjęliśmy wtedy z budżetu. Niestety tutaj jest nieporozumienie i brak pewnej komunikacji, z której wynika jak jest. Co by nie mówić Zarząd odpowiada za to, gdzie się podziejemy jak Wojewoda usunie nas ze swoich pomieszczeń zgodnie z prawem. Myślę, że Zarząd powinien być już mniej roztargniony. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, to jest ciągle uzasadnienie do wniosku”.

 

Pan Henryk Suchocki - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Michale Kozłowski, siedziałeś w tym Zarządzie, mogliście zrobić wszystko, albo jeszcze więcej. Jeżeli chodzi o nasze winy, to cóż zajęliśmy się na początku ratowaniem szpitala, to co było priorytetem. Przed tym, żeby go nie zamkną dziwny Dyrektor, przed tym, aby nie został przekształcony w spółkę, abyśmy nie mieli „problemu”, a później Starostwo. Było jak było, ale przepraszam, za tę część kadencji całkowicie ponosicie odpowiedzialność i proszę nie zrzucać na wszystkich. Myślę, że to nie pogorszy naszych relacji sąsiedzkich. Dziękuję bardzo”.

 

Pani Anna Grycuk  - Radna Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, koledzy Radni, byłam Radną w poprzedniej kadencji i pamiętam dyskusję na temat budowy Starostwa już przez wiele lat. Ciągle były problemy, akurat z architektem, który wygrał przetarg i który niestety doprowadził do takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj. Dyskusje te również ciągnęły się w tej kadencji i moim zdaniem były bardzo długie, niestety zakończyły się tym, jak się zakończyły. Były burzliwe, jakoś nie mogę sobie przypomnieć tego waszego parcia na to, żeby budować to Starostwo. W ogóle uważam, że ta dyskusja obraża naszą inteligencję, bo wmawianie komuś, zwłaszcza pracownikom, którzy byli świadkiem tych dyskusji naszych na poprzednich sesjach i twierdzenie, że to Zarząd nie chciał budować, a wyście chcieli, to moim zdaniem coś tu jest nie tak. Jest to chyba znak na to, że zbliża się kampania wyborcza i trzeba ludziom „wcisnąć jakiś kit”. Tak naprawdę to jest bzdura, to co teraz opowiadacie. Gdyby była dobra wola po waszej stronie budowania, to byście nie wmawiali teraz na koniec i nie wpisywali tych 300 000 zł, tylko po to, żeby ludziom „oczy zamydlić”. Myślę, że wyborcy mają swój rozum i będą wiedzieli jak to było naprawdę. Dziękuję”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Podsumuje to tak – to całkowite kłamstwo. Wmawianie i mówienie publicznie tego, że Zarząd nie chciał poprawić sytuacji, jeśli chodzi o budynek i rozbudowę. Czy to w jednym miejscu, czy w drugim. Jeżeli będzie potrzeba, to ja na następnej sesji, nie chcąc być gołosłowna przytoczę wszystkie nasze wypowiedzi i działania z protokołów z sesji i komisji i spotkań. Z wypowiedzi również pracowników zarówno architektury i wydziału geodezji. Główny problem polega też na tym, że to Państwo, Radni opozycji, czy większości jak mówicie, w Radzie Powiatu powinniście „uderzyć się w pierś”, ponieważ sami nie mogliście dość do porozumienia, gdzie będzie najlepsza lokalizacja. To u was wewnętrzne głosy były sprzeczne i też uważam, że jest jakaś przyczyna dlaczego nie został wyznaczony przez Radę, gdzie macie większość, kierunek działania dla Zarządu. Nie wspomnę o ilości razy, gdy pieniądze zostały wykreślane z tego paragrafu, przenoszone i uniemożliwiały prawne i formalne podjęcie działań przez Zarząd. Jestem przekonana, że po tym, jak skutecznie państwo wprowadzacie zmiany w budżecie i wiele innych inwestycji, bo macie większość, po tym jak Państwo pozmienialiście składy osobowe komisji i zdecydowaliście większościowo o wielu działaniach, jeśli chodzi o podjecie stanowiska i dziania w kierunku rozbudowy Starosta, na pewno jakbyście chcieli, jakby była taka dobra wola przez Państwa, to na pewno już dawno Zarząd by takie działania podjął”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Starosto, tu wkrada się jakieś nieporozumienie. Państwo bardzo chcieli budować to Starostwo, nie mówimy, że nie. Nie wiem skąd Pani to wywnioskowała. Proszę nie angażować się w przeszukiwanie protokołów, bo mam wrażenie, że pół Starostwa będzie tylko tego szukało i przestanie pracować, przecież Pani osobiście tego nie zrobi. Albo Pani Sekretarz będzie musiała popracować nad tym, ale zapewne Pani osobiście tego nie będzie robić, tak jak my to robimy, bo my nie mamy takiego sztabu ludzi, aby przeszukiwać te protokoły. Wracając do meritum. Nie mówimy, że Państwo nie chcieli, ale Państwo nie chcecie w tym roku. To myśmy wprowadzili tę inwestycję do budżetu, a cały czas twierdzicie, że wy chcecie, to dlaczego ta inwestycja, np. rozbudowa nie była w projekcie budżetu na 2018 rok? Nie było dokumentacji, dlaczego to kluby łączone musiały tę inwestycje wprowadzać. Mi chodzi o ten rok, a nie co było. Nie żyjmy historią, w historii nie da się zamieszkać. Dziękuję”.

 Pan Jan Gradkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, zadałem pytanie na komisji odnośnie wysokości budynku przy zmianie planu zagospodarowania przy ul. Geodetów, te 16 m to jest jednak za mało. Myślę, że jakby było następne dwie kondygnacje po 3 m, czyli budynek 22 m, to byłby budynek 7 kondygnacyjny i po prostu byśmy mieli wszystkie obiekty, jednostki organizacyjne w jednym miejscu przy ul. Geodetów. To jest mój wniosek poparty przez Pana Przewodniczącego Rady. Dziękuję”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „A propos tego, co mówi Pan Radny Jan Gradkowski, drodzy Państwo, nie ma z czego się cieszyć. Budynek o wysokości 16 m mógł być budowany od ul. Geodetów. Tylko był problem z tym kawałkiem budynku od ul. Nowowarszawskiej. Został on podniesiony tylko o 4 m. Nie wiem, czy to został wniosek źle złożony, że chcemy 16 m , czy to tak Rada Miasta Białegostoku akurat uchwaliła. Dziękuję”.

 

Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Bardzo ważna wypowiedź, przypomnienie Radnego Gradkowskiego. O to zabiegaliśmy od początku, ale to było odrzucane, że nie ma sensu, że nic się nie zmieni. Dzisiaj widać, że ma sens, że się zmieni i warto było o to zabiegać. Jeśli Pani Starosta Den chce komuś zlecić zrobienie kalendarium w tej sprawie, będę bardzo wdzięczny. Tylko nie wybiórczo i proszę pamiętać, że nie wypowiedzi decydują, tylko głosowanie i wnioski konkretne, jak postępowano z wnioskami w tej sprawie. Mam nadzieję, że Pani Starosta, czytając przygotowane kalendarium, np. wnioski, także zapisy budżetowe i wypowiedzi, zrozumie, że przez półtora roku mieliście Państwo władzę. Może się Pani o tym dowie, bo może Pani tego nie zauważyła. Myślę, że warto się nad tym jednak pochylić i powiedzieć sobie: „dlaczego właściwie tego nie zrobiliśmy przez ten czas?” Nie łudźmy się, w tej sprawie gdybyście Państwo od początku twardo optowali, rozmawiali na temat Geodetów, a nie szli w tym kierunku, żeby pozbyć się tego i wykazać byłemu Staroście Puszowi, że zrobił błąd, kupując, to byłoby szybko. Dzisiaj się zgadzamy. Od początku mówiłem: „Tak, zgoda, ale tam”. Teraz się zgadzamy i to mnie bardzo cieszy, ale jednocześnie budżet „nie jest z gumy”. Jeżeli ścieżka rowerowa w Juchnowcu z 3 mln skoczyła na 12 mln zł, jeżeli dobrze pamiętam, a teraz na 18 mln  zł, czy 21 mln zł – z 3 mln zł, to co jest ważniejsze, ścieżka rowerowa, czy rozbudowa Starostwa? Dla was ścieżka rowerowa. Sami sobie odpowiedzieliście, a teraz nie stać was na budowę Starostwa. Dziękuję”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Wypowiedź Pana Radnego Czepe właśnie pokazuje i potwierdza to, co mówiłam w wcześniejszej mojej wypowiedzi, że Państwo sami u siebie w klubie są niezdecydowani. Czy rozbudowywać budynku przy ul. Geodetów, czy na ul. Borsuczej. Ostatnia wersja była na ul. Borsuczej, a teraz się znowu zmieniło na ul. Geodetów. Wiecie Państwo co? Dla mnie bardzo wysoce jest niepokojący fakt, że Radni którzy mają większość, Radni Prawa i Sprawiedliwości tu wśród Radnych Powiatu w tej chwili straszą pracowników i Zarząd tym, że Pan Wojewoda, który jest z nadania również rządowego i których tutaj mamy przedstawicieli Pana Romana Czepe, który jest doradcą, mówią nam wręcz, że pracownicy Ośrodka zostaną wyrzuceni po tym terminie z biurkami i dokumentami. Nie wiem, czy Państwo mają od Pana Wojewody takie właśnie zapewnianie, bo wydaje mi się, że Pan Wojewoda nie ma takich zamiarów i intencji. Właśnie dlatego, że również on ma zadania podobne co Starostwo. Dziękuję”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie mówimy, że Pan Wojewoda wyrzuca, ale może. Podpisaliście Państwo, taką klauzulę, po coś ona jest. To nie dla przyjemności, bo nie po to się idzie do notariusza, żeby taką klauzulę wpisać. Po drugie, my jako Radni, Państwo jako Zarząd, pokazuje to, że Państwo nie pracujecie. Państwo nie macie celów i planów na przyszłość. To wy powinniście przedstawić dla Rady dzisiaj 4 opcje: wyprowadzamy się, wynajmujemy, budujemy, nie budujemy. Co robimy? A nie zostawiać wszystko na ostatnią kadencję. Tak nie można funkcjonować, drogi Zarządzie dlatego chcemy was odwołać. Dlatego właśnie, że nie pracujecie”.  

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, też chcę złożyć wniosek, ale zanim złożę wniosek o zamknięcie tej dyskusji, bo ona się zrobiła mocno bezprzedmiotowa, przynajmniej na dzisiejszą sesję, ale chcę odpowiedzieć Panu Perkowskiemu. Panie Perkowski, jak jesteście w stanie, to trzeba było odwołać ten Zarząd, Starostę, który nic nie robi, nie potrafi, bo w ten sposób działacie na niekorzyść powiatu białostockiego. Trzeba było dowołać i nie ciągnąć z miesiąca na miesiąc i czekać, aż się kogoś tam kupi, albo co, żeby mieć chociaż ten jeden głos. Co się tyczy koncepcji – jak Państwo wiecie tych koncepcji było przedstawianych. Kolejne 4 i co? Może inna? I będziemy nadal dyskutować. Teraz Pan mówi, żeby przedstawić koncepcję, natomiast dyskutujemy nad tym, czy już Zarząd w przyszłym tygodniu ma zlecać opracowanie dokumentacji na ul. Borsuczej na tych działkach, czy nie. Otwieracie Państwo dyskusję i jeśli tak, to możemy dyskutować. Jak chcecie do końca kadencji dyskutować, możemy przedstawić Państwu kolejne koncepcje, czyli jedną koncepcją jest to, co Państwo przedstawiacie, a drugą koncepcją Panie Perkowski jest powrót do rozstrzygnięć konkursowych. Kolejną koncepcja jest rozbudowa, czy rozbudowa w formule „zaprojektuj, wybuduj”, przy ul. Geodetów.  Następną koncepcją jest wynajęcie pomieszczeń dla naszych służb, kolejną koncepcją Panie Perkowski jest adaptacja naszego budynku na ul. Słonimskiej 15. Jeśli Pan chce, to jeszcze kilka koncepcji Panu wymienię, natomiast to się Państwo zdecydujecie. Jeśli mamy opracować dokumentację na ul. Boruczą, na tych dwóch działkach to rozmawiajmy
o koncepcji. Siadajmy, rozmawiajmy w przyszłości o koncepcji. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, chciałbym Panie Starosto, żeby Pan się powstrzymał od oskarżeń dotyczących działań, które są niezgodne z prawem”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, każdy mierzy swoją miarą, tak jak się buduje koalicję. My tak nie robimy, dlatego to u nas tak długo trwa, bo przekonujemy merytorycznie ludzi, a nie kupujemy ich. W transferach to wy jesteśmy dobrzy, ale pomijając to. Panie Starosto, myśmy się określili w budżecie na jakiej działce trzeba robić projekt. Zapisane są numery działek i prosimy, tym bardziej, że należałoby tam robić, bo w końcu będzie też zdjęta, lub zostanie zdjęta wkrótce ta służebność na tej działce. Nie widzę problemu i nie ma tutaj żadnej dyskusji, a Geodetów to też jest jeszcze sprawa odległa, bo nie wiadomo kiedy Miasto Białystok podejmie potrzebną uchwałę. Dziękuję”.

 

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, chciałbym przypomnieć Państwu, że debatujemy w debacie uchwały w sprawie zmian w budżecie. Rozumiem, że cała debata dotyczyła wniosku dotyczącego zmian, który został przedstawiony przez Pana Jana Perkowskiego i to było uzasadnienie do wniosku. „Na moje ręce” wpłynął również wniosek podpisany przez 5 Radnych i bardzo proszę Pani Jolanta Den przedstawi ten wniosek”.

 

Pani Jolanta Den przedstawiła zebranym Radnym wniosek o dokonanie zmian w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018, co stanowi zał. nr 14 do protokołu.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Pan Burmistrz, który jest obecny na sesji miał już możliwość powiedzenia na temat konieczności wpisania tej inwestycji do naszego budżetu. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, w między czasie przybył na naszą sesję Pan Wójt Gminy Juchnowiec, serdecznie witamy”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, aby tego wniosku nie kierować, bo był taki plan na Komisji Infrastruktury Technicznej. Proponujemy taką drobną zmianę do tego Państwa wniosku o zmniejszenie tych kwot, gdzie są tutaj zapisane po 350 000 zł na kwotę po 5 000 zł w celu, żeby wpisać tę inwestycje do budżetu, do załącznika inwestycyjnego, po to, żeby Pan Dyrektor miał zapał. Później jak będzie dokumentacja i przetarg to zobaczymy skąd Państwo weźmiecie środki, aby tę inwestycję realizować”.

 

Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa: „Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, dziękuję akurat za pierwszy krok, tylko akurat nie ma Pana Dyrektora to nie wiem jaka kwota jest wystarczająca do tego, żeby uzyskać ostatecznie dokumentację z pozwoleniem na budowę. Wobec tego myślę, że kwotę tą trzeba byłoby określić, bowiem jeżeli w zadaniach inwestycyjnych wpisujemy niejako określone środki, to wobec tego te środki powinny dać na możliwość realizacji naszego zamierzenia. Jeszcze taka uwaga, troszeczkę inna i szersza. Pytaliście się Państwo m.in. może w jaki sposób wszyscy wspólnie możemy w tym kierunku pójść. Pytacie się Państwo bardzo często o źródła inwestowania inwestycji drogowych, myślę, że większość z nas jest świadoma, że ta ilość źródeł jest naprawdę ograniczona. Występowałem już niejednokrotnie, tylko samodzielnie, wobec tego wydaje mi się, że na poziomie powiatu warto byłoby zewrzeć szyki i zadziałać w taki sposób, aby zmieniły się kryteria, które ograniczają możliwość zarówno naszych gmin, jak i powiatu w osiągnięciu sukcesu np. w przypadku „schetynówek”. Ale to jest taka uwaga, według mnie bardzo istotna”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Takie stanowisko już wysłaliśmy do Ministrów”.

 

Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa: „Mam nadzieję, że akurat skorzystaliście, bo swoją propozycje przedstawiałem, żeby również brać pod uwagę zapotrzebowanie liczone ilością dróg znajdujących się w zarządzaniu danej jednostki samorządu terytorialnego. Nasz Powiat, tak jak większość naszych gmin są największymi
w kraju”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze PZD, Panie Marku mam pytanie do Pana. Czy jeżeli wprowadzimy tę inwestycję z kwotą z budżetu powiatu - 5 000 zł, czy będzie miał Pan zapał, aby robić dokumentację? A później ewentualnie czy będzie można uzyskać decyzję i potrzebne dokumenty?”

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Oczywiście będzie to impuls do tego, aby procedować w kierunku uzyskania pozwolenia na  budowę”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „To składam wniosek do wnioskodawcy, aby tę kwotę, na tym wniosku poprawić na kwotę 5 000 zł”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy w imieniu wnioskodawców Pani Jolanta Den przedstawiała. To przez chwilę proszę się zastanowić”. 

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie będę zmieniała. Tak zostało przedyskutowane z Radnymi. Dla mnie to jest śmieszne, żeby wprowadzać tak małą kwotę. Jeżeli Państwo macie większość, jeżeli Państwo uważacie, że ona powinna być zmieniona na taką kwotę to po prostu proszę to przegłosować”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Jolanta podtrzymuje swój wniosek, który przedstawiła. Czy tak? Chcę się upewnić”.

 

 Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że Pana wniosek Panie Radny Perkowski, to nowy wniosek?”

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Nie, prosiłem o zmianę Państwa wniosku. To była moja propozycja, żeby tego nie odrzucać i dać szansę tej inwestycji. Zobaczyć czy będzie dokumentacja czy uda się wszystko spiąć, a później będziemy uzupełniać kwoty, które będą potrzebne i wyniknął ewentualnie z przetargu. Dzisiaj to jest „wróżenie z fusów”: „konieczne, musimy, za 3 miesiące, za 4”, a jak potrwa pół roku? Uzyskiwanie wszelkich potrzebnych pozwoleń, a może nigdy nie dojść do skutku. Takie sytuacje też mamy w powiecie. Nie widzę tutaj przeciwwskazań, żeby była kwota
5 000 zł, jeżeli jutro nie potrzeba związać się z oferentem. Dziękuję”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Rozumie, ale to są dwa wnioski. Ten wniosek Radnych był na konkretną kwotę, a może Pan Panie Perkowski po prostu potraktujmy to jako drugi wniosek i będziemy głosować”.

 

 Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący poproszę o 3 minuty przerwy. Podpiszemy wniosek jeszcze raz z innymi kwotami”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam, ale Pan Starosta jeszcze chciałby się wypowiedzieć w tej sprawie”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, to czy wiem, czy nie wiem, to nie Panu publicznie rozstrzygać. Nie ma problemu, żebyście Państwo złożyli inny formalny wniosek, natomiast też nie ma problemu, ażeby jeśli jest zaproponowany przez grupę Radnych, żeby przyjąć jako wniosek od Pana Perkowskiego, czy od kogokolwiek, ażeby przeznaczyć na to przedsięwzięcie kwotę 5 000 zł i po wszystkim. Poddać pod głosowanie i bez problemu”.

 

O godz. 11:45 ogłoszono przerwę.

 

Obrady wznowiono o godz. 12.00

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Z tego co widzę, to będzie jeszcze 3 stanowisko dotyczące tych inwestycji, które przedstawiała Pani Jolanta Den”.     

 

Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przed podjęciem decyzji o zmianach w budżecie chciałbym prosić Pana Burmistrza i Pana Wójta o wypowiedź na temat przyszłości inwestycji na drodze Niewodnica Nargilewska – Wojszki. W tych poprawkach, zmianach przenosimy środki na inwestycje, która będzie prowadziła Gmina Juchnowiec Kościelny na odcinku Stanisławowo – Niewodnica i zdejmujemy je właśnie z tej dalszej części drogi, mianowicie Niewodnica – Wojszki. Ponieważ jeszcze nie zostały zadeklarowane środki z gmin na tę drogę, która przechodzi częściowo przez jedną i drugą gminę, więc prosiłbym o deklarację jasną, abyśmy podejmując tę decyzję mieli jasność”. 

 

Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa: „Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, szanowni Państwo jeśli chodzi o jaką kolwiek deklarację dotyczącą realizacji tejże inwestycji na drodze Niewodnica – Wojszki – Niewodnica Nargilewska, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że nasze możliwości finansowe w związku z wartościami  po przetargowymi wielu inwestycji są ograniczone, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz – według mnie bardzo istotna, albo jedna z najważniejszych, wszystkie ostateczne decyzje, które podejmowane są przeze mnie, zwłaszcza te najważniejsze są podejmowane wspólnie, tzn. po konsultacjach z Radą Miejską. Ta inwestycja jest oczywiście inwestycją w którym zarządcą drogi jest Powiat, my tak samo oczekujemy jakiegoś zajęcia stanowiska przez np. Komisję Infrastruktury Technicznej. Wiemy, że w chwili obecnej  przygotowywane jest koncepcja, ale nie wiemy jakie stanowisko zajmuje w ogóle Rada Powiatu. Nikt z nami tak naprawdę nie rozmawiał na ten temat bezpośrednio. Możemy kontaktować się oczywiście z Zarządem i Zarząd nam przedstawił pewne rozwiązania, bądź też mówi co się dzieje. Nie znamy stanowiska Rady Powiatu jako organu uchwałodawczego”.

 

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego: „Od mniej więcej dwóch lat spotykamy się tutaj na komisjach, czy na sesjach i cały czas mówimy o budowie tej drogi, a do dnia dzisiejszego nie ma nawet projektu na tę drogę. Rozmawialiśmy do tej pory o odcinku Niewodnica Nargilewska – Wojszki, teraz z tego co widziałem jest koncepcja, koncepcja, nie projekt na część tejże drogi. Oczywiście możemy jak najbardziej dołożyć te 25 % do tejże drogi, tylko to będą z naszego punktu widzenia środki zaangażowane, ale niewydatkowane. To jest kwestia zrobienia projektu, chociaż widziałbym cały odcinek, a nie tylko część, bo potem znowu będziemy latami dyskutowali na temat zrobienia drogi i zrobienia projektu. Proszę zauważyć, że droga do której Państwo w chwili obecnej mam nadzieję dołożą te 705 000 zł, to projekt pojawił się o ile się nie mylę w 2014 roku, a dopiero w tym roku będzie realizacja. A tu nawet nie ma projektu na dalszą część. Moja propozycja cały czas jest aktualna – zróbmy projekt na całość i wtedy będzie wiadomo o czym dyskutujemy. Na dzień dzisiejszy nawet w tej koncepcji to nie wiadomo jak to ma pójść, bo jest jakaś koncepcja, nie na gruntach Starostwa Powiatowego. Moim zdaniem jest to mało realne do wykonania, jeżeli w połowie roku będzie dopiero przetarg. Angażowanie środków z mojej gminy do końca nie jest zasadne”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Wójcie, otóż chcę troszeczkę Pana wypowiedź sprostować, bo do końca nie jest tak. Pierwsza rzecz - mówienie: „no to zróbmy projekt na całość drogi”, to jest takie „odpicie piłeczki” w nieskończoność. Po pierwsze Pan Dyrektor PZD w takiej sytuacji ma rozwiązać umowę z biurem projektowym, które to projektuje 4 km odcinek, trzeba założyć ile będzie kosztować dokumentacja i to nie będą grosze. Wtedy zamówić nową dokumentację na nowy odcinek  i „jesteśmy nadal w lesie”. Jeśli mamy już zlecone opracowanie dokumentacji na odcinek 4 km, gdzie nie ma rozważań, gdzie będzie kolizja z inwestycją drogową z Generalnej Dyrekcji. Należałoby jak najszybciej, a sądzę, że w miarę już tak po tych dyskusjach wiemy, chyba większość opinii przeważa, ażeby iść po koronie aktualnej drogi. Każde rozwiązanie niesie jakieś zagrożenia. Z jednej strony może okazać się, że wydłuży się proces uzyskiwania pozwolenia na budowę, bo kwestia potwierdzenia, nabycia gruntów z mocy prawa, natomiast z drugiej strony przesunięcie korpusu drogi powoduje, że trzeba będzie nie określone dziś, ale duże koszty ponieść, żeby zbudować drogę od nowa. Nikt dzisiaj, a sądzę tak intencja była Pana Radnego – nie oczekuję, że Państwo już dzisiaj w budżecie swoim przeznaczycie środki finansowe na budowę drogi, bo nie ma faktycznie dokumentacji i nie wiemy o jakiej kwocie mówimy. Sądzę, że po tym spotkaniu, które mieliśmy wspólnie być może, dobrze byłoby, żeby Panowie mieli już swoje opinie jakiej koncepcji się trzymać, bo to będzie wspólna inwestycja. Jeśli trzeba, to spotkajmy się w szerszym gronie, w następnym tygodniu, żeby dojść do wspólnego przekonania, czy projektanci, którzy czekają na decyzję PZD mają projektować po aktualnej osi drogi, czy przesuwać, bo wspólnie będziemy finansować. Mamy zapisane, że jest to inwestycja w zadaniach inwestycyjnych i nikomu na tej sali nikt nie neguje chyba, że będzie to przedsięwzięcie finansowane 50 % na 50%. Mówienie o nowej dokumentacji to jest to, że ten rok mamy już na pewno z głowy”.

 

Pan Krzysztof Marcinowicz –Wójt Juchnowca Kościelnego: „Absolutnie jestem przeciwnikiem, żeby unieważniać przetarg na ten odcinek, bo to byłoby bezsensu i stratą czasu. Mówię o tym, żeby dorobić również na dalszy odcinek. Co jedno drugiemu chyba nie przeszkadza. Mielibyśmy zamkniętą sprawę”.

 

 Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do tego, co Pan Wójt mówił – nasz cel chyba jest jasny, skoro wpisujemy tę drogę do inwestycji, to chcemy, aby ona była realizowana. Tak samo z tą dokumentacją. Tylko trzeba byłoby zmienić nasze ogólne podejście do dróg powiatowych. Przychylam się do wniosku Pan Wójta, dokumentacja powinna być robiona na całość i etapowane. Nie zaczynamy kolejnych dróg w innych gminach, dopóki jednej nie skoczymy do końca. U nas jest tak, do końca wsi, dwa domy dalej już asfaltu nie ma i nie wiadomo kiedy będzie. Róbmy całe odcinki dróg i etapujmy je –I etap, II, III. Nie może być takiej sytuacji- tu kilometr, tu dwa, a tu na Radnych, Wójta, czy Burmistrza nie głosują to nie będziemy robić. Robimy całość, etapujemy i kończymy. Dziękuję”.

 

Pan Jarosław Paweł Sadowski – Członek KWBIR Drogi 1484B: „Witam Państwa bardzo serdecznie, jak Państwo widzicie temat drogi 1484B rozpoczął się dokładnie 3 lata temu. 3 lata temu złożyliśmy wnioski z podpisami mieszkańców okolicznych miejscowości przynależących do drogi, mieszkańcy z Gminu Juchnowiec Kościelny i Gminy Zabłudów. Jak Państwo widzicie inicjatywa mieszkańców jest cały czas. Mieszkańcy, którzy przede wszystkim korzystają z tej drogi, ale również którzy ciągle są pozostawieni na łasce i niełasce Burmistrza Miasta Zabłudowa, Wójta Gminy Juchnowiec, Pana Starosty, czy Zarządu Starostwa Powiatowego. To mieszkańcy ten temat bardzo mocno poruszyli i z tego co widzę do dzisiaj, to mieszkańcom najbardziej zależy na tej drodze. Wszelkie działania, które są podejmowane i które udało nam się po tych 3 latach powiedziałbym „wyrwać” dzięki Radnym, którzy również przy tym temacie bardzo mocno zasygnalizowali swoje poparcie, absolutnie merytorycznie podchodziliśmy do sprawy i cały czas przedstawiamy sprawę merytorycznie. Z przykrością muszę stwierdzić, że zbyt małe są poczynania, zaangażowanie Burmistrza i Wójta Gminy Juchnowiec, aby sfinalizować tak bardzo trudny temat. Zdaję sobie sprawę, kosztowny i bardzo trudny logistycznie, merytorycznie. Od 3 lat temat jest przez mieszkańców cały czas przedstawiany. Merytorycznie informowaliśmy Państwa o stanie tej drogi, o natężeniu tej drogi. Przepraszam, że mój wywód jest trochę długi, ale chciałbym wykorzystać to, co udało się przez te 3 lat zrobić. Nie powinniśmy tego tematu znowu na kolejną kadencję Rady i znowu na kolejna debaty, analizy i rozważania. Może spotkajmy się, może analizujmy, może przedstawmy sprawę. Mieliśmy na to naprawdę dużo czasu, były spotkania, rozmowy i dla mnie to jest niewyobrażalne, żeby dzisiaj mówić: „jeżeli jakieś będą działania, to my coś tam dołożymy”. To Pan Wójt i Pan Burmistrz razem z Radą Powiatu, Zarządem i Starostą powinni o tę drogę walczyć. Nam nie chodziło o to, żeby zbudować ją w momencie gdy powiemy wam o tej drodze, bo 3 lata temu zaczęliśmy ten temat przedstawiać. Dzisiaj jest wreszcie jakaś możliwość uczynienia pierwszego kroku. Oczekuję dzisiaj od Pana Wójta, Burmistrza i widzę również wolę Pana Starosty, Rady Powiatu, żeby chociaż jeden odcinek tej trudnej inwestycji rozpocząć. Proszę pozwólmy Panu Jędrzejewskiemu w sprawach technicznych się wypowiedzieć, albo inaczej te rzeczy organizować i realizować, bo to jest jego „działka”. Sprawy merytoryczne związane z podjęciem decyzji, aktywności w tym kierunku, to nie jest wielka aktywność, proszę sobie wyobrazić, przy tych 3 000 000 zł zaangażowanych w inwestycję, współudział jednej gminy i drugiej, to jest kwestia rzędu 800 000 zł. Błagam Państwa, to nie są pieniądze o które należy „kruszyć kopie”. To nie są tego typu pieniądze. Ten pierwszy etap powinien być rozpoczęty jeszcze w tym roku. 3 lata walki mieszkańców o jakąś sprawę, to naprawdę długi czas. To naprawdę jest czas na to, żeby przygotować, porozmawiać, zorganizować się i zacząć działanie. Jeśli dzisiaj tego nie będziemy kontynuowali, jeśli nie będzie konkretnych decyzji i deklaracji ze strony gmin, to myślę, że kolejna kadencja upłynie na tym, że mieszkańcy będą tutaj przychodzili z transparentami, będą blokowali, pikietowali na drogach. Bo do tego to idzie. Nie można powiedzieć: „mamy taki projekt i taki pomysł, ale nie ma consensusu”. Szukajmy wreszcie consensusu. Robimy i realizujemy, Powiat i gminy inwestycje, które w hierarchii ważności są dużo niżej niż ta droga. To jest przerażające, ale taka jest realizacja. Dlatego mój wniosek, jako mieszkańców, niestety czas nie pozwala abyśmy tu przebywali równie długo jak Państwo obradujecie, ale dzisiaj mój wniosek jest taki, żeby wreszcie rozpocząć chociaż I etap tej inwestycji.  To jest wniosek mieszkańców. Dziękuję”.

 

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Sadowski, przepraszam, ale myślę, że 1 marca w czwartek zwołam posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej, poświęcone tylko tej sprawie”.

 

Pan Jarosław Paweł Sadowski – Członek KWBIR Drogi 1484B: „Korzystając z okazji, że tu Panowie, przedstawiciele Gmin Juchnowiec i Zabłudów są, więc chciałbym to przedstawić, bo to przede wszystkim włodarzom gmin powinno zależeć na tym, żeby to się wydarzyło”.

 

   Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Sadowski, w czwartek 1 marca o godz. 16.00 będzie posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej, poświęcone sprawom technicznym przygotowania projektu drogi Niewodnica Nargilewska – Wojszki. Niniejszym zapraszam Pana Wójta, Pana Burmistrza, wszystkich Radnych, Pana Sadowskiego wraz z innymi osobami”.

 

Pan Jarosław Paweł Sadowski – Członek KWBIR Drogi 1484B: „Bardzo dziękuję za zaproszenie, natomiast korzystając z okazji – włodarze gmin, po prostu apeluję do ich jednak sumień. Ten temat przedstawiamy już od 3 lat i to nie było tak, że przedstawiliśmy ten temat tylko Panu Staroście. Myśmy podjęli rozmowy z Wojewodą, Marszałkiem Województwa, to nie były tylko rozmowy na płaszczyźnie Starostwa, czy Gmin. Dzisiaj oczekujemy od was wreszcie działania. Od Starosty i od Gmin. Dziękuję bardzo”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Myślę, że nasi włodarze gmin przyjmą to zaproszenie, aby rzeczywiście porozmawiać merytorycznie. Może to być rozmowa krótka i męska – co robimy i jak, że ten odcinek, który został zaproponowany przez Zarząd, żeby do kontynuować i aby dalej się nie ograniczając, a że „my się do tego przygotujemy, czy przyjmiemy, jeżeli całość inwestycji będzie zaprojektowana”. Mam taką nadzieję. Reasumując, po to, aby nie zamykać tematu w sprawach różnych będziemy kontynuować sprawy związane z drogami. Teraz mamy temat dotyczący zmian w budżecie. W związku z 3 wnioskami dotyczącymi zmian w budżecie: pierwszy wniosek to jest wniosek połączonych klubów Radnych Prawa i Sprawiedliwości, Nasze Podlasie  i Niezależnych, ten wniosek był przedstawiany i bardzo szeroka dyskusja była nad uzasadnieniem. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem zmian zgodnie z tym wnioskiem?”

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” oraz 5 głosach „wstrzymujących sie” przyjęła wniosek Klubów PiS, Nasze Podlasie i Niezależni o dokonanie zmian w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2018 rok.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Następna propozycja, to propozycja dotycząca przesunięcia kwoty 350 000 zł na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na odcinku Niewodnica Nargilewska – Wojszki, a zmniejszenie na odcinku Pasynki - Zagruszany”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 8 głosach „za” oraz 17 głosach „wstrzymujących sie” odrzuciła w/w wniosek.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Kolejny wniosek dotyczy tych samych dróg, tylko chodzi o inną kwotę. Czyli zmiany w planie wydatków budżetu zwiększa się i zmniejsza w dziale 600 o 5 000 zł oraz zmniejsza się kwotę z zadania inwestycyjnego na drodze Niewodnica Nargilewska – Wojszki o 5 000 zł, a wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi na odcinku  Pasynki – Zagruszany na kwotę 5 000 zł”, (zał. nr 15).

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 25 głosach „za” przyjęła w/w wniosek.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 wraz z powyższymi poprawkami.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 25 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LIV/382/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 wraz z w/w wnioskami, (zał. nr 16).

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado bardzo dziękuje za postawę, jednak merytoryczna rozmowa zawsze buduje. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa odnośnie drogi i wystąpień w sprawie drogi Folwarki – Protasy, będziemy o tym jeszcze rozmawiać w sprawach różnych. Nie chciałem przedłużać, bo ten punkt i tak został bardzo mocno rozciągnięty”.

 

 

Ad 6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w spawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych (zał. nr 17).

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała, która uchyla uchwałę dotyczy konkretnie zarządzania drogą powiatową w Gminie Dobrzyniewo Duże droga nr 1389 B w miejscowości Jaworówka. Zakładano, że jeżeli gmina będzie realizowała to zadanie, zadanie będzie zrealizowane może trochę szybciej, może trochę taniej. Jednak tak się nie stało. To na skutek ustaleń na szczeblu PZD – władze Gminy Dobrzyniewo Duże przedstawiliśmy projekt uchwały najpierw Zarządowi, teraz w tej chwili Radzie w sprawie uchylenia poprzedniej uchwały w sprawie powierzenia zarządzania drogą w miejscowości Jaworówka. Krótko mówiąc zarządzanie drogą w miejscowości Jaworówka wraca do powiatu białostockiego. Dodam, że zadanie jest od początku planowania budżetu powiatu białostockiego. Gmina Dobrzyniewo Duże podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu w odpowiedniej kwocie tak, żeby można było rozpocząć procedowanie w kierunku realizacji zadania. Dziękuję”.

         Następnie opinię do projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych przedstawiła:

 • Pani Maria Busłowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

          Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LIV/383/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku uchylającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych (zał. nr 18)

 

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w spawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 19).

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową dotyczy zadania związanego z realizacją przebudowy drogi nr 1969 B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś – Toczyłowo. Jak pamiętamy powierzenie Gminie Zawady doprowadzenie tego zadania związane było z możliwością składania wniosku do „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. W pierwszym tzw. rozdaniu gmina nie otrzymała wsparcia. Była jakaś nadzieja na tzw. drugie rozdanie, ale to już przeszłość i drugiego rozdania nie będzie i szans na realizację w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, czyli z dofinansowaniem zewnętrznym już jest poza nami. W związku z tym na szczeblu PZD  - władze Gminy Zawady ustalono, że zarządzanie wraca do powiatu białostockiego. To powiat białostocki będzie pełnił funkcję inwestora na tym przedsięwzięciu. Dodam, że Rada Gminy Zawady podjęła już stosowną uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu w stosownej równoważnej kwocie, taką jaką dysponuje powiat białostocki. Dziękuję”.

         Następnie opinię do projektu uchwały w spawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową przedstawiła:

 • Pani Maria Busłowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

          Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LIV/384/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w spawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 20).

 

Ogłoszono przerwę o godz. 1235

Obrady wznowiono o godz. 1300

 

Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Pan Piotr Pyłkowski – Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, co stanowi zał. nr 21 do protokołu.

Pan Piotr Pyłkowski – Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiana uchwały jest spowodowana wnioskiem 4 gmin, polega na dopisaniu dodatkowych przystanków w gminach: Gródek, Juchnowiec Kościelny, Supraśl i Zabłudów. Proszę o podjęcie takiej uchwały”.

         Następnie opinię do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przedstawiła:

 • Pani Maria Busłowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

          Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LIV/385/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 22).

 

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego.

 

Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w WSSiZK przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego (zał. nr 23).

 

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowna Rado, co prawda Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej debatowała nad projektem tej uchwały. Wniesiono dwie poprawki, ponieważ jak sie wydaje i z głosów, które słyszałem w przerwach nie wszystkie rzeczy zostały wyjaśnione wobec tego wnioskuję o przesuniecie tego punktu do ponownego przepracowania przez Komisję i wniesienie na następną sesję. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Pana Henryka Suchockiego – Radnego Powiatu Białostockiego w sprawie wyżej wymienionej kwestii.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za” praz 4 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie przyjęła wniosek złożony przez Pana Henryka Suchockiego – Radnego Powiatu Białostockiego.

 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia o doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2018 roku.

Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w WSSiZK przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia o doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2018 roku (zał. nr 24).

Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w WSSiZK: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała określa na 2018 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli wybranych przez szkoły wyższe, a także specjalności oraz form kształcenia i doskonalenia”.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, temat był już szeroko omawiany na komisji i wnioskuję, żeby przystąpić do głosowania”.

Następnie opinię do projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia o doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2018 roku przedstawił:

 • Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - opinia pozytywna,
 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

 

          Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LIV/386/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia o doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2018 roku (zał. nr 25).

 

Ad 11. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pan Tadeusz Stanisław Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku przedstawił zebranym informację z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zał. nr 26).

Pan Tadeusz Stanisław Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku:  „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, moje sprawozdanie jest paro stronnicowe, zawierające dziesiątki cyfr. Nie sądzę, że powinienem je w tym momencie przytaczać ponownie. Każdy z tymi liczbami zapoznał się, raczej służę dyspozycją, zapytania co do dalszej działalności naszego ośrodka. Proszę bardzo, opowiem na każde pytanie”.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację do wiadomości.

 

 

Ad 12. Interpelacje i zapytania Radnych.

 

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „W zasadzie zapytanie. Chciałbym zapytać Pana Starostę i Zarząd, jeżeli była procedowana na ostatnim posiedzeniu Zarządu sprawa pisma wysłanego przez Pana Burmistrza Supraśla dotycząca 31 stycznia 2018 r. w sprawie drogi powiatowej od 42 Pułku Piechoty do Sowlan. Czy była procedowana? Jeśli tak, to jaka decyzja w tej sprawie zapadła? Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, nie jest to na etapie podjęcia decyzji przez Zarząd. Natomiast członkowie Zarządu są poinformowani. Rzeczy wygląda na dzień dzisiejszy tak, w ubiegłym roku była opracowana dokumentacja na odcinek około 1400 m, gdzie okazało się, że w końcowym odcinku nie do końca niektórym mieszkańcom, właścicielom gruntu odpowiadają lokalizacji przystanków. 2 stycznia było spotkanie w Urzędzie w Supraślu, gdzie podjęto wspólną decyzję, ażeby dokonać korekty dokumentacji. Trwa korespondencja. Ostatnio Pan Burmistrz ma informację, że nam na dzień dzisiejszy potrzebne jest, żeby skorygować dokumentacje. Za to trzeba zapłacić. Potrzebne jest 10 000 zł z jednej i drugiej strony. Jeśli wprowadzimy ten punkt, bo Pan Burmistrz deklaruje 2 000 000 zł na przebudowę drogi, nam na dzień dzisiejszy taka kwota nie jest potrzebna, czy nie jest niezbędna. Niezbędne jest skorygowanie dokumentacji, uzyskanie ZRID i innych dokumentów. Jeśli tylko będą te dokumenty i będzie możliwy przetarg wtedy taki wniosek pojawi się ze strony Zarządu, ażeby po naszej stronie jeśli będą pieniądze i będzie taka wola, żeby do tej inwestycji znaleźć pieniądze, bądź też tak jak deklaruje Burmistrz Supraśla, że wspólnie z aktualizacją dokumentacji są w stanie przeznaczyć 2 000 000 zł w przyszłości, które byłyby skorygowane. Także jak tylko będzie odpowiednia uchwała ze strony Supraśla to taka pozycja jak aktualizacja tej dokumentacji jest niezbędna pojawi się i niezwłocznie Pan Dyrektor taką pracę zleci, temu kto już robił i będzie to zrobione”.

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, dziękuję bardzo, ponieważ na komisji Pan Dyrektor Jędrzejewski powiedział na moje pytanie jak długo może to potrwać – wrzesień. Prosiłbym, żeby tą odpowiedź Pana Starosty otrzymać drogą meilową. Byłby bardzo wdzięczny”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeszcze w tej samej sprawie. Myślę, że w związku z tym, że był wniosek Pana Burmistrza, że trzeba odpowiedzieć na ten wniosek, że jeżeli będzie uchwała i pieniądze będą na naszym koncie to będziemy również myśleć o pieniądzach ze swojej strony. Natomiast pieniądze na zasadzie wirtualnej to raczej jest ciężka sprawa, żebyśmy my też mogli w tak ciężkim roku finansowym takie pieniądze przeznaczać na wirtualne projekty”.

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Pytanie kieruję do Pana Dyrektora Jędrzejewskiego. Chciałabym wiedzieć, jakie ustalenia zapadły odnośnie drogi 1501 B w Zalesianach. Oczywiście docierają informacje do nas, Radnych Gminy i do mnie odnośnie odwiertów melioracyjnych itp. spraw. Bardzo prosiłabym o rozszerzenie tematu. Dziękuję”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, konkretów na dzisiaj nie posiadam,  bo nie ma opisu przedmiotu zamówienia na przebudowę drogi w Zalesianach. Trwają rozmowy z władzami Gminy Turośń Kościelna, jak również wymieniana jest korespondencja w sprawie przebudowy drogi w miejscowości Zalesiany. W tle trzeba pamiętać o tym, że jest ogromny obszar niezmeliorowany na dzisiaj, który ciąży ze swoimi wodami z tzw. zlewni terenowej w kierunki drogi w tym przypadku powiatowej. Istniejące 2 przepusty pod drogą powiatową, a 1 pod drogą gminną, funkcjonują w taki sposób, że do nich woda dopływa, natomiast odpływu od nich nie ma. W trakcie procesów inwestycyjnych mieszkańców rowy, które na starych mapach były są dziś kompletnie zasypane, zdewastowane i nie funkcjonują. Okresowo Zalesiany są podtapiane, dosłownie. Żeby temat rozwiązać, kompleksowo to niestety razem z projektem drogowym trzeba pomyśleć o rozwiązaniu sprawy zmeliorowania gruntów wsi Zalesiany. Z tymże ta melioracja to nie jest ani obowiązek PZD, ani jak się dowiedzieliśmy obowiązek Gminy Turośń Kościelna. Najlepiej byłoby, żeby to mieszkańcy według mojej wiedzy, żeby to mieszkańcy wystąpili w tym przypadku Wójta, który sprawę dalej przekaże do Zarządu Zlewni na ul. Handlowej 6 w sprawie melioracji tych gruntów. Żeby ewentualnie uspokoić tutaj Państwa, Panią powiem, że opracujemy dokumentację projektową to wodę z pasa drogowego zagospodarujemy we własnym gdzieś zakresie. Oczywiście kupując jakiś obszar gruntu pod tzw. zbiornik rozsączający, odparowujący, bądź budując fragment kanału krytego do rzeki Niewodniczanka w pobliżu Niewodnicy Koryckiej. Ten kanał deszczowy miałby znaczną długość, bo około 1600 m. To i tak nie rozwiąże tematu zalewania miejscowości Zalesiany. Na razie na dzisiaj mogę powiedzieć, że wystąpiliśmy z pismem do władz Gminy Turośń, żeby w ramach jakiś wspólnych działań zastanowić się, co można zrobić dobrego, żeby mieszkańcy Zalesian „nie topili się” w okresie jesiennych roztopów, bądź intensywnych opadów deszczu. To, co stało się w Zalesianach Pani dobrze wie. Na wylocie jednego z przepustów jeden z właścicieli nieruchomości podniósł teren o około 40 – 50 cm. Nie ma mocnego, żeby zmusić go do tego, żeby on ten teren obniżył. On po prostu naruszył tzw. stosunki wodne. Postępowanie w tej sprawie administracyjne na razie toczy się w Gminie Turośń Kościelna, bo tak stanowi stare prawo wodne, jak również nowe prawo wodne tak stanowi. Mogę powiedzieć, że czekamy troszeczkę na odpowiedź Pana Wójta, co dalej z kompleksowym rozwiązaniem sprawy zalewania miejscowości Zalesiany. To, co tyczy się drogi, możemy sobie poradzić, ale nasze urządzenia nie będą budowane na potrzeby tzw. zlewni terenowej, to nie wchodzi w grę. Dziękuję”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Temat do Zarządu, czy też do Pana Dyrektora Jędrzejewskiego – chodzi o rondo w Klepaczach, czyli „bohatera” różnych artykułów. Wbrew temu, co się pisze, uważam, że to na dzisiaj jest dobre rozwiązanie. Natomiast oczywiście dobrze byłoby i o to pytam, docelowo zrobić porządne rondo, ale to wiąże się z wykupem gruntów. Trzeba byłoby wykupić na pełne skrzyżowanie. Oczywiście nie mam na myśli tylko i wyłącznie jezdni. Czy to jest przewidziane? Drogi te będą bardzo długo, zatem zrobić to trzeba docelowo. Jest problem, że ono rondo jest płaskie, ale musi być, bo autobusy, busy i in. nie miałyby inaczej szansy, jadąc po rondzie, skręcić. Jest jednak pewien problem, o ile droga główna, czyli Białystok – Niewodnica, ma spowalniacze, czyli tzw. „położonych policjantów”, co jest słuszne, tak droga przecinająca nie ma. Jest więc odwrotnie,  ta dotychczas podporządkowana nie ma, a przecież one są wszystkie obecnie równorzędne. Sytuacja nie jest normalna, bo z ulicy dawniej podporządkowanej teraz wjeżdżają brawurowo na rondo, nie mając żadnego ograniczenia.  Trzeba traktować wszystkich równo i spowolnić ruch z każdej strony wjeżdżających na rondo”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pomysł wydaje się godny uwagi i będziemy procedować. Komisja do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego jest powoływana na mój wniosek, bądź na wniosek Starosty i zajmie się tematem rozpoznania, możliwości i wymuszenia zmniejszenia prędkości z wlotów kiedyś podporządkowanych, dzisiaj równorzędnych, czyli z gminnej drogi, która nazywa się „Wodociągowa”, z drugiej strony jest ul. Kolejowa. To jest powiatowy odcinek drogi, z tym, że do Kolejowej mam tutaj szereg wątpliwości. Mamy tam nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m, zupełnie nienormatywną. Ul. Wodociągowa jest po przebudowie. Chyba to będzie można zrobić. Czy będzie można w jakikolwiek sposób wymusić zmniejszenie prędkości tych, którzy będą jechali od strony ul. Kolejowej, od tego jest komisja i zastanowi się. Dziękuję”.

Pan Jan Gradkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Dyrektorze pytanie do Pana odnośnie drogi Hołówki Duże, Hołówki Małe. Na jakim etapie jest opracowanie dokumentacji, przygotowanie do inwestycji? To pierwsze, żeby drugi raz nie zabierać głosu to w dyskusji pierwotnie padła sprawa planu zagospodarowania działki. Żeby nie przedłużać tego tematu Geodetów to po prostu wnioskowałbym, bo to jest dopiero procedowane przez Urząd Miasta odnośnie wysokości i funkcji, czy to będzie administracyjna, mieszkaniowa, czy usługowa. Żeby to było wszystko zapisane, żeby podnieść wartość tej działki. Przy tym wysokość proponuję, bo budować 5 kondygnacji to jest trochę mało. Natomiast wartość gruntu, daję pod rozwagę. To jest poważny temat. Dziękuję”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Hołówki Duże, Hołówki Małe w styczniu bieżącego roku ustalono z władzami Gminy Juchnowiec Kościelny, że w celu uproszczenia procedur i przyśpieszenia realizacji tego przedsięwzięcia będziemy realizować odcinek o długości poniżej 1 km. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli odcinek drogi nie przekracza długości 1 km to niewymagana jest tzw. decyzja środowiskowa. Zamówiliśmy, nawet podpisaliśmy umowę z projektantami na jakąś niewielką kwotę. Nie pamiętam, 6 000 zł – 7 000 zł w celu dostosowania dokumentacji projektowej do tegoż odcinka o długości bodajże 960 m. Nie pamiętam, czy to było w ciągu ostatniego tygodnia, czy w ciągu ostatnich 3 dni. Dotarła do mnie informacja, jak również korespondencja pisemna z Gminy Juchnowiec Kościelny, że pożądany odcinek przewidywany do przebudowy, to jest odcinek o długości około 2 km. Pochyliliśmy sie nad tą dokumentacją, niestety trzeba będzie wejść w procedury związane z opracowaniem decyzji środowiskowej. Zmienić zakres dostosowania tej dokumentacji. Chcemy zmieścić się w istniejącym pasie drogowym, realizować to na tzw. zgłoszenia, żeby nie trzeba było korygować szerokości pasa drogowego. Jeżeli zgłoszenie to możemy bazować na drodze klasy „L” – lokalna. Jeżeli wchodzilibyśmy w szerszy zakres zadania, czyli zatoki autobusowe, czyli pętla autobusowa tam gdzie była przewidziana to już mamy do czynienia ze ZRID-em. Jeśli ZRID to niestety literalnie warunki techniczne dotyczące dróg publicznych obowiązują tak organ architektoniczno – budowlany jak i inwestora. Wtedy klasa „Z” i wymagana szerokość pasa drogowego ni mniej, ni więcej tylko 20 m. Tylko po co? Tak to wygląda. Padło pytanie uzupełniające, kiedy przewidywane byłyby jakieś działania w kierunku realizacji tego przedsięwzięcia. Trudno mi w tej chwili odpowiedzieć, ponieważ na razie władze Gminy Juchnowiec Kościelny nie podjęły uchwały o zwiększeniu pomocy finansowej z 1 000 000 zł do kwoty circa about 2 500 000 zł. Drugie tyle musiałoby pochodzić z budżetu powiatu białostockiego. Tak to na dzisiaj wygląda. Oczywiście procedujemy, wyznaczyliśmy odcinek około 2 km, bo to będzie około 1940 m/ 1950 m, który ewentualnie wystarczyłby do zaspokojenia tzw. społecznych potrzeb. Takim potrzebami władze Gminy Juchnowiec Kościelny podpierają swój wniosek w sprawie zwiększenia zakresu rzeczowego tego przedsięwzięcia. Dziękuję”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pytanie, a właściwie prośba do Pana Dyrektora Jędrzejewskiego, jeżeli mamy się we czwartek spotykać na Komisji Infrastruktury Technicznej, rozmawiać o tej drodze Stanisławowo – Wojszki to dobrze byłoby może, żeby Pan zasięgną informacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na jakim etapie jest projektowanie ze strony GDDKiA, ponieważ pewnie to pytanie padnie, to po co mamy zostać bez odpowiedzi i będziemy musieli się jeszcze raz spotykać. Dobrze byłoby, żebyśmy byli po prostu na bieżąco ze wszystkimi informacjami. To w kontekście tego głosu, że należałoby już dalej projektować  drogę w stosunku do tego co teraz projektujemy. To się okaże tak czy nie, ale do tego potrzebna jest ta informacja. Dziękuję”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to pytanie z ust Pana Radnego Andrzeja Babula padło w poniedziałek. Do dzisiaj były dwa dni wolne, temat mam rozpoznany. Nie chciałem wcześniej odzywać się, żeby nie przedłużać sesji. W tzw. międzyczasie między posiedzeniem zespołu oceny projektów inwestycyjnych 17 października ubiegłego roku, a 11 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zamknięte, na którym to spotkaniu spośród wielu wariantów wybrano jeden z obowiązujących. Oczywiście w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku. Ten wariant, jako proponowany do dalszego procedowania przede wszystkim w związku z potrzebą uzyskania decyzji środowiskowej będzie przekazany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie na posiedzeniu tzw. Komisji oceny projektów inwestycyjnych. Ta komisja ma odbyć sie w przełomie marca / kwietnia. To są informacje prosto od Dyrektora do spraw technicznych z Generalnej Dyrekcji Dróg, jak również od Naczelnika Wydziału Dokumentacji Technicznej. Mało tego, mam przy sobie mapki, ale w skali 1: 25 0000 z tym jednym, jedynym wariantem zalecanym przez oddział białostocki. Mogę dodać, że odcinek 4 km projektowany przez powiat białostocki za pieniądze powiatu białostockiego będzie w dwóch miejscach przecinany drogą ekspresową „Białystok - Południe Europy”. Dalszy odcinek za 4 km tylko w dwóch miejscach będzie przecinany pomiędzy Rzepnikami, a Klewinowem, tak bym to określił. Co to powoduje? Wrócimy przecież do tematu, będziemy się spotykać, na pewno rysunki te pokaż. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa czekałem. Czy ktoś jeszcze ma chęć zadać pytanie, bo ja mam chęć zadać kilka pytań. Mianowicie do Pana Dyrektora czy związanie z przetargiem może być przesunięte na okres dłuższy, nie wiele dłuższy niż miesiąc wiąże się z projektem? Jak to jest z przetargiem?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, według najlepszej wiedzy jaką posiadam, udzielam odpowiedzi. Ustawowy termin związania ofertą w przetargu na roboty budowlane to 30 dni. Zamawiający jeden raz może prosić wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą nie dłużej niż na 60 dni. Łącznie, jeżeli byłaby ta zgoda po stronie wykonawców to ten termin związania z ofertą mógłby wynosić 90 dni. Spotykaliśmy się z takimi sytuacjami. Niektórzy, którzy byli wygrani i wygrywali nie wyrażali zgody na przedłużenia terminu związania ofertą. Zostawaliśmy z ofertami droższymi. To wystąpienie do wykonawców musi mieć miejsce co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dlaczego to pytanie, ponieważ są z tym związane następne dwa pytania. Czy Zarząd wystąpi o środki zewnętrzne na te drogę? Środki od Marszałka. Czy coś na ten temat wiemy, bo Pan Starosta wspominał o tym na Komisji Infrastruktury Technicznej, ale jak to jest?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Wysoka Rado, otóż ostatnia decyzja członków Zarządu, bo na Zarządzie rozmawialiśmy i Zarząd upoważnił mnie i Panią Wicestarostę do podpisania już wniosku. Przygotowywany jest wniosek na tę drogę w Zabudowie. Ogólnie mówiąc tak jak mówiłem na komisji, ażeby można było mając pieniądze od Marszałka odciążyć nas i Gminę Zabłudów kwotą, która byłaby przeznaczona dla powiatu białostockiego nie jest powiedziane, że będzie to
500 000 zł. W zasadach mówi się, że do 500 000 zł, każdy liczy, że 500 000 zł. Natomiast kwota przeznaczona to jest 5 000 000 zł, powiatów jest 14. Gdybym maksymalnie to 4 powiaty nie dostałyby. Natomiast różne były rozważania. Jeszcze analizowaliśmy/ konsultowaliśmy, bo jest kwestia, żeby nie popełnić błędu z inwestycją, która ewentualnie nie mogłaby z pewnych proceduralnych rzeczy, wydaje się, czy jesteśmy na dzień dzisiejszy pewni, że pod względem formalnym taki wniosek powinien być rozpatrywany, a czy będzie dofinansowanie to już jest odrębna kwestia”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, ale wniosek został złożony”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Nie, do 28 sądzę, że w poniedziałek, czy wtorek zostanie przedłożony niezwłocznie, podpisany i przekazany, złożony w Urzędzie Marszałkowskim”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam rozumieć, że to nastąpi. Natomiast mam jeszcze jedną prośbę do Zarządu wystąpić do Wojewody o dodatkowe środki na inwestycję związaną z niedopłatą, która tam nastąpiła. Wróble tam ćwierkają o tym, że te dodatkowe środki mogą zaistnieć, dlatego to pytanie było też do Pana Dyrektora o przesunięciu tego terminu. Tam nie ma mowy o terminie aż tak dalekim – te 90 dni. Natomiast przesunięcie takie, żeby to umożliwiło przekazanie pieniędzy już nam na tą inwestycję”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Jedno zadanie, środki od Marszałka nie są środkami, dzięki którym rozstrzyga się przetarg. To jest refundacja. Trzeba mieć własne środki, żeby rozstrzygnąć przetarg, podpisać umowę z wykonawcą, zapoczątkować proces budowlany, zakończyć go i dopiero wówczas Marszałek dokonuje refundacji”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, ale jakby na to nie spojrzeć, czy z tej kieszonki czy z tej to jest dofinansowanie”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, co się tyczy środków ze strony zawsze można pismo napisać, natomiast na tym etapie jest to bezcelowe, bo jest lista rankingowa to my jesteśmy na 10 miejscu. Nigdzie nie jest w warunkach powiedziane, że dofinansowanie to jest 3 000 000 zł. To jest do 3 000 000 zł.  Jeśli się pojawiają, taka była procedura, praktyka oszczędności, a tu nie ma co liczyć
w niektórych to co wiemy przetargach w pewnych powiatach są oszczędności na poziomie 5 000 zł – 10 000 zł to są żadne pieniądze. Natomiast nie jest tajemnicą, że pewne przynajmniej na razie kłopoty ma powiat zambrowski, który jest na 3 bodajże miejscu, dofinansowanie 3 000 000 zł i tam jest tak, że wspólnie inwestycja z Gminą Szumowo i z tej układanki wynika, że Gmina Szumowo ma dofinansować w wysokości 3 000 000 zł. W ubiegły piątek była sesja w Szumowie i Radni podjęli decyzję, że dofinansowują, ale nie więcej niż 1 500 000 zł. Starosta Zambrowski unieważnił przetarg. Ogłosili kolejny i twierdzi, że jeśli w odpowiednim terminie Gmina Szumowo nie zadeklaruje w uchwale, że wniosą swój wkład to oni będą musieli zrezygnować z ubiegania się o te środki. Automatycznie dla nas będą pieniądze bez potrzeby występowania do Pana Wojewody. Natomiast jest pytanie czy czasem nie będzie tak, że w ostatniej chwili jednak powiat zambrowski uzbiera te środki w postaci już odpowiednich uchwał i wykorzysta te pieniądze, także każdy z nas czeka niecierpliwie przygląda się i patrzymy jaka będzie sytuacja”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Sadzę, że tu nie chodzi o to, żeby przyglądać się, tylko jednak taki wniosek jest potrzebny, ponieważ żeby wygrać to trzeba grać. Tutaj administracja Panie Starosto Pan wie, jak działa administracja. Administracja działa na zasadzie pisma. Pismo jest i będzie odpowiedź. Inaczej nie wezmą nas pod uwagę. Bardzo prosiłbym, jeżeli to jest możliwe, o to żebyście Państwo nie zaniechali tej czynności, ponieważ będzie to skutkowało nie podwyższeniem dotacji na tę drogę”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Pan Wojewoda jest z PiS, jestem przekonany, że całe te zasady są teraz uczciwe i sprawiedliwe.  Jeśli  pojawią się środki, a pierwszym wnioskiem który jest na liście do uzyskania profitów z tych uzyskanych środków to te pieniądze muszą się znaleźć w dotacji wniosku powiatu białostockiego, bo inaczej byłby zwykły, kolokwialnie mówiąc szwindel. O co nawet nie śmiem podejrzewać służby Pana Wojewody”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, z całym szacunkiem dla Pana, Wojewody proszę się nie podpierać tym, że ktoś jest stąd czy z stamtąd, to można zaniechać czynności. Dobrze byłoby, żeby taka czynność zaistniała. Jeżeli jest możliwe to bardzo proszę o wzięcie tego pod uwagę i wysłanie takiego pisma. Nie wiem jak mam bardziej prosić. Dziękuję, chyba na kolana. Panie Starosto, Pan wie, że żadna administracja „palcem nie kiwnie”, jeżeli nie ma pisma. Jeżeli nie zostanie to ujęte, jeżeli Państwo zaniechacie takich działań i nie dostaniemy dodatkowych pieniędzy przez to, to będziecie winni takiej sytuacji. Nie o to chodzi, żeby Pan pytał, tylko żeby Pan zadziałał. Najwyższa pora, żeby po prostu coś zadziałać.  Dziękuję. Ja proszę Panie Starosto, nie wydaje poleceń. Pan nie słyszał chyba co mówiłem”.

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, prosiłbym o przybliżenie tematu, o wyjaśnienie kiedy i na jaką wysokość budynku został złożony wniosek do miasta Białegostoku o zmianę MPZP w odniesieniu do budynku przy ul. Geodetów? Słychać, że kończy się procedura, a to trochę mało, to co mówi się, że będzie tylko 16 m. Dziękuję”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, wniosek będzie Państwu, kto będzie zainteresowany przedstawiony, nie ma problemu. Natomiast cieszmy się, że jest zgoda na 16 m. To, że mało, dobrze byłoby żeby było nie 25 m, a może więcej, bo wtedy wartość gruntu byłaby jak na Manhattanie drogi Panie. Natomiast w planie miasta Białegostoku jest tam zabudowa niska. Tylko dla nas zrobili ten wyjątek, że mają zmienić uchwałę, żeby przeznaczyć do wysokości 16 m. pod budynek administracji publicznej. Jak chce Pan wiedzieć poprzedni Starosta też występował o 16 m. i wtedy nawet 16 m. nie uzyskano. Można chcieć 25 m., 30 m. natomiast jest to rzecz nierealna”.

 Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję Panie Starosto, natomiast jeśli nawet poprzedni popełnił błąd to myślałem, że Pan go spróbuje naprawić i powalczyć chociażby o 2 m. więcej, o jedną kondygnację”.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeżeli można to chciałem sprostować obecnego Pana Starostę dlatego, że dostaliśmy warunki takie, że jeżeli patrzymy na ten szeroki budynek to tam mamy decyzję na 16 m. Natomiast ten budynek od ul. Warszawskiej jest 12 m.”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „W związku z tym, że nie ma pytań, mam jeszcze dwa. Jedno jest pytaniem, bo chcę dowiedzieć się, co dzieje się z wodą przy ulicy Geodetów w naszym budynku. Interesuje mnie, czy zrobiono tam porządek z tym, czy nie. To pytanie proste”.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szkoda że Pan pewnych rzeczy nie pamięta, faktów które były na tej sali podawane. Żeby zrobić i taką opinię przedstawił Pan Wiesław Zawistowski, który ma uprawnienia w tym zakresie, ażeby zrobić porządek z tą wodą to trzeba byłoby wybudować, czy przebudować około 200 metrów kanalizacji deszczowej. Tylko tyle i aż tyle. Co się z nią dzieje? Nie wiem, dawno nie byłem, może zrobimy wycieczkę i zobaczymy, co z tą wodą jest. Niewykluczone, że dzisiaj jest lodowisko. W innym przypadku trzeba byłby doprowadzić energię elektryczną, wstawić pompy i pompować jak pojawiają się wody gruntowe, bo są to wody gruntowe. Nie ma opadów, a wody były, bo one nie odpływają. Być może kanalizacja deszczowa pomimo tego, że niektórzy widzą na rzędnych inaczej, być może w niektórych miejscach jest jakieś załamanie i trzeba byłoby przebudować kanalizację deszczową, co jest dzisiaj bezcelowe
i marnotrawienie byłoby środków publicznych”.

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuje bardzo. Mam jeszcze jedną sprawę z wodą na małej sali konferencyjnej, są tam takie dosyć istotne zacieki. Czy coś z tym będziemy robić? Po prostu są zacieki. Ktoś tam pozdejmował tylko te osłony, ale to nic nie zmienia. Po prostu woda jest na parkiecie”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Pow Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, z całym szacunkiem dla Pana, Wojewody proszę się nie podpierać tym, że ktoś jest stąd czy z stamtąd, to można zaniechać czynności. Dobrze byłoby, żeby taka czynność zaistniała. Jeżeli jest możliwe to bardzo proszę o wzięcie tego pod uwagę i wysłanie takiego pisma. Nie wiem jak mam bardziej prosić. Dziękuję, chyba na kolana. Panie Starosto, Pan wie, że żadna administracja „palcem nie kiwnie”, jeżeli nie ma pisma. Jeżeli nie zostanie to ujęte, jeżeli Państwo zaniechacie takich działań i nie dostaniemy dodatkowych pieniędzy przez to, to będziecie winni takiej sytuacji. Nie o to chodzi, żeby Pan pytiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, jeśli zajdzie taka potrzeba, a o tym można powiedzieć w okresie wczesno wiosennym, jeśli trzeba będzie robić remont pokrycia dachowego, to trzeba będzie oszacować, ile to kosztuje, znaleźć pieniądze i zrobić. Natomiast teraz jak zalegał śnieg, jak były roztopy, to woda dostała się do tego pomieszczenia, gdzie spowodowało to, że kilka tych płyt wręcz spadło. Była dyspozycja, ażeby je kupić, bo to nie są duże pieniądze. Natomiast nieodzowne będzie w najbliższym czasie jak najszybciej oszacować zakres robót, wartość i znaleźć pieniądze, ażeby dokonać remontu dachu na tej sali”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuje bardzo, ale może zanim znaleźć tam pieniądze, to może w szybszym tempie wypadałoby zabezpieczyć parkiet, bo parkiet ten popłynie, po prostu wygóruje. Szkoda, bo jest ładny parkiet”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Przy okazji tej wody, chciałbym jeszcze zapytać jak ma się odwodnienie internatu w Łapach?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że służby, czy Pan Starosta poinformuje Pana, choćby telefonicznie jak to wygląda, bo dzisiaj nie ma możliwości, nie ma Pana Dyrektora”.

 

Ad 13. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż LIII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 18 stycznia 2018 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr LIII/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.

 

Ad 14. Sprawy różne.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Do Rady wpłynęło pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie kryteriów ocen merytorycznej wniosków zgłaszanych do dofinansowania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” (zał. nr 27). Pan Rafał Siemianowski Z – ca Dyrektora przesyła tę informację do Pana Macieja Michałowskiego zgodnie z kompetencjami i odpowiedź otrzymamy”.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 31 stycznia bieżącego roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania, kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa te reguluje szereg zmian dotyczących funkcjonowania Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. W związku z tym istnieje potrzeba zmiany statutu. Pytanie moje brzmi, czy Państwo będziecie uczestniczyć w pracach nad nowym statutem?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Komisja Statutowa została powołana przez Radę Powiatu i myślę, że jeżeli wychodzą nowe konieczne zmiany to trzeba po prostu dołączyć to wszytko”.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Myślę, że statut powinien powstać od początku. Takie jest moje zdanie. Powstają nowe komisje obligatoryjne, komisja chociażby skarg, wniosków, petycji. Będzie obowiązek rejestrowania i transmisji sesji. Pojawiają się nowe rzeczy, chociażby związane z raportem o stanie powiatu, kiedy to obywatele mają prawo wziąć głos w debacie. Ten raport jest podstawą do udzielenia, bądź nie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu. Te wszystkie kwestie powinny być uregulowane w statucie”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Z przykrością stwierdzam, że jest dłuższa przerwa w pracy Komisji Statutowej. Myślę, że trzeba przyśpieszyć pracę nad statutem. Nie ukrywam, że jestem trochę zajęty, a praca w 90% lub więcej opiera się na moich wnioskach. Przerwa nastąpiła po tym, jak nie było kworum. To było dosyć przykre, nie było zainteresowania. Nasza praca jest na ukończeniu. Nie ma potrzeby pracy od nowa. Oczekuję od Pani Sekretarz propozycji, bo przecież nie my będziemy analizować zmiany ustaw pod kątem tego, co musimy wprowadzić do statutu. Oczekuję propozycji zmian ze strony Państwa, ze strony Zarządu, czy też Pana Starosty. Swoje poprawki zgłosiłem, jest ich kilkadziesiąt. Bez wątpienia muszę to skonsultować politycznie z klubami połączonymi, bo przecież dla tych zmian musi być określona większość, one będą propozycjami zmian nie tylko Komisji Statutowa, przede wszystkim koalicji większościowej w Radzie. Natomiast na wszelkie inne poprawki wciąż oczekuję. Spotkamy się w najbliższym czasie. Państwa propozycje, które wynikają ze zmian ustaw i z nowych ustaw będziemy omawiać. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam dwie uwagi istotne wszystkim”

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałem prosić Pana Dyrektora na odpowiedź na pytanie zadane wcześniej, a Pan Dyrektor w tym momencie zgłasza”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „W związku z tym, że część Radnych chce opuścić salę w tej chwili, przynajmniej dwóch, mam dwie istotne rzeczy. Bardzo proszę przypominam o oświadczeniach majątkowych. Wprawdzie one są do końca kwietnia, nie mniej jednak bardzo proszę o pamiętaniu o tym. To jest jedna rzecz. Druga, w związku z tym dosyć istotne pieniądze przekazujemy na rzecz szpitala powiatowego w Łapach, od przyszłej sesji po punkcie dotyczącym określenia porządku obrad będzie informacja dyrekcji szpitala na temat bieżących działań i osiągnięć na każdej Radzie, ponieważ inne kontroli Rada praktycznie nie ma. Chociaż bardzo prosilibyśmy, jeżeli byłoby to możliwe o wysłanie człowieka kompetentnego, który pracuje w starostwie i mógłby się tym zająć. Zająć się sytuacją taką, żebyśmy byli pewni, co do tego, że nasze pieniądze nie są przetrzymywane, marnowane, nie idą gdzieś bokiem”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, chciałbym odpowiedzieć Radnemu Panu Wądołowskiemu z Gminy Zawady. W sprawie zapytania dotyczącego skorygowanego wniosku o płatność dotyczy „Programu Obszarów Wiejskich”. Otóż korekta tego wniosku dotyczyła spraw techniczno – literkowych, tak bym to określił. W rubrykach, gdzie nie było nic były czyste, należało po prostu powpisywać 0,00. Gdzie indziej należało w innej rubryce wpisać tzw. znak sprawy. Jeszcze gdzie indziej należało odnieść się do pozycji w zestawieniu rzeczowo – finansowym. Tego skorygowany wniosek w szczególności dotyczył. Dziękuję”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Odpowiadając Panu Przewodniczącemu, nigdy informacji nie jest za dużo. Takie informacje będą udzielane, natomiast może jestem przewrażliwiony, ale troszeczkę odczułem w głosie jak gdyby, coś się tam niepokojącego aż tak dzieje, że trzeba „bić na alarm”. Natomiast z naszej strony kwestie finansowe Pani Skarbnik, rewidenci którzy są też kontrolują, na wniosek Pani Dyrektor, Pan Zawistowski uczestniczy w posiedzeniach zespołów już, które nadzorują postęp prac. Tam generalnie drodzy Państwo po za tym, co było ustalone nic się takiego nie dzieje, żeby było to niepokojące. Niepokojące jest to, że zakres i zamiary są bardzo duże drodzy Państwo. Z tego wynika i nie słyszałem na tej sali, czy poza salą, żeby były jasne słowa, że nie, poza budową bloku operacyjnego trzeba przymierzać się wiele wskazuje na to do sfinansowania wyposażenia, gdzie się projektuje SOR, lądowisko. W sumie nawet jeśli będą pieniądze, a będą pieniądze z zewnątrz to w dużej mierze trzeba szykować wkład własny. Drodzy Państwo tak jak kiedyś mówiono, że pewne błędne spojrzenie było na funkcjonowanie szpitala to może się okazać, nie chcę powiedzieć że złe decyzje podjęliśmy wspólnie, że bardzo dużo zrobi się dla miasta Łap, rozbudowując i unowocześniając szpital, ale będzie to potężnym odciążeniem dla powiatu białostockiego”.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Tylko króciutko chciałabym oczywiście Państwa uspokoić, że te przepisy ustawy, o której wcześniej mówiłam wchodzą od nowej kadencji.  Nie wymagają już teraz podjęcia natychmiast działań, ale trzeba już nad tym pracować. Dziękuję”.

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, dotarła do mnie gazetka, w której członek Pańskiej koalicji tak się chwali, że dużo środków Urząd Marszałkowski ma. Piszę tak –„ na scalanie gruntów, na które środki mogą pozyskiwać starostowie przyznano dofinansowanie w wysokości prawie 62 500 000 zł”. Pisze tu o wielu innych przedsięwzięciach, z których z funduszy mogą by starostwo korzystać. Chciałbym zapytać, ile środków z tego tytułu Pan Starosta pozyskał, czy robił jakieś starania i czy zamierza coś w tym kierunku robić? Dziękuję”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, pierwsza rzecz to jak pamiętam, ale chyba dobrze pamiętam, ten Radny o którym Pan mówi jest nadal  Klubie Radnych Niezależni. Chyba tak jakoś. Nie widziałem dokumentu z którego wynikałoby, że wspomniany Radny jest członkiem Klubu PSL. Natomiast informacje jeśli możliwe to Pani Dyrektor teraz, ewentualnie odpowiemy już szczegółowo na Pana pytania”.

Pan Ryszard Łapiński – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowny Radny, musisz jedną rzecz wiedzie, że to nie jest gazetka, tylko poważna gazeta. To po pierwsze. Dwa jestem Radnym niezrzeszonym już ładnych kilka miesięcy. To jest druga kwestia. Trzecia sprawa, która jest prawdziwa i jest tam napisane, faktycznie w marcu będzie jeszcze nabór dodatkowych na 15 000 000 euro do scaleń. Tu jest temat do dyskusji. Dziękuję”.

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, nie kwestionuje, że Pan Ryszard jest niezależny, mówię tylko z kim głosuje”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To jest sprawa wyboru Radnego przepraszam”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, nawiązując do wypowiedzi Pani Sekretarz, naturalnie, odpowiem, że tak. Pewne zmiany nie muszą szybko wchodzić, wejdą z czasem, ale może je wprowadzić też warunkując, kiedy wchodzą w życie, tak jak ustawa mówi wyraźnie, wówczas zamkniemy zapisy i zmiany. Wiem, że będzie trudniej w następnej kadencji przybrać nowej Radzie do kolejnych zmian. Spróbujmy teraz, na ile jesteśmy w stanie.  Pracowaliśmy intensywnie i bardzo dobrze się nam współpracowało.  Myślę, że powinniśmy to rzeczywiście zamknąć. Dziękuję”.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odnośnie wniosków na scalenia gruntów, więc nabór prowadzony jest w ramach środków unijnych pod nazwą PROW. Jednakże, żeby wystartować w takim konkursie wniosek musi być złożony z mieszkańców i musi być to liczba 50 + 1. Wtedy taki wniosek będzie kompletny. Z takim wnioskiem można byłby wystąpić o finansowanie prac scaleniowych. Następna sprawa, więc mógł być tzw. efekty prac scaleniowych. Musi to być teren typowo rolniczy, żeby później w okresie tych 5 lat od obowiązywania trwałości projektu udowodnić efekty wynikające z wykonanego scalenia gruntów. Na dzień dzisiejszy taki wniosek mamy. Wniosek ten jest, chcę zaznaczyć nie jest kompletny, gdyż tutaj nie ma tego 50 + 1. To jest wniosek mieszkańców wsi Rogowo z Gminy Choroszcz. Wielokrotnie wnioskowaliśmy o uzupełnienie tego wniosku, dotychczas nie został on uzupełniony, więc na dzień dzisiejszy z terenu powiatu białostockiego nie mamy z czym startować. Natomiast scalenie na terenie wsi Ogrodniczki nie kwalifikuje się do finansowania w ramach środków PROW. Dziękuję”.

Ad 15. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady LIV sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 22 lutego 2018 roku, o godz. 1403.

 

 

Protokołowała:                                                                            Podpisał:

Joanna Sanik                                                                             Pan Zenon Żukowski

                                                                                   Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

                                                                                  

                                                                                          

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-02-2018

Data udostępnienia w BIP: 04-04-2018 14:04

Data modyfikacji informacji: 04-04-2018 14:04