Protokół nr LXII/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.


        

                                                                                                         Protokół nr LXII /2018
                                                                                        z obrad LXII sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji
                                                                                                        w dniu 30 sierpnia 2018 r.
                                                                                            w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

Obrady LXII sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 30 sierpnia 2018 roku o godzinie 1000 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.


Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).


W obradach LXII sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:
•    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
•    Pani Hanna Nikitiuk - Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
•    Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
•    Pani Monika Szpakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji,
•    Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w WSSiZK,
•    Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
•    Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
•    Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
•    Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 24  Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

W obradach LXII sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pani Bożena Bieryło, Pan Antoni Bogdan, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe, Pan Jan Gradkowski, Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pani Barbara Grabowska, Pani Anna Grycuk, Pan Jan Kaczan (Członek Zarządu), Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski, Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

Nieobecni byli: Pani Danuta Maria Bagińska (nieobecność usprawiedliwiona) Pan Jacek Mariusz Bejm (nieobecność nieusprawiedliwiona), Pani Jolanta Den, Pan Marek Skrypko (nieobecność usprawiedliwiona).

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Porządek obrad został Państwu przekazany. W dniu dzisiejszym otrzymałem pismo dotyczące WPF, jako punkt do wprowadzenia i uchwały dotyczącej stanowiska dotyczącego pokrycia zobowiązań finansowych z tytułu podwyżek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach”.


Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji punktu 6 - „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033”.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” wprowadziła do porządku obrad jako sesji punkt 6 – „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji punktu 7 - „Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego pokrycia zobowiązań finansowych z tytułu podwyżek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach”.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” wprowadziła do porządku obrad jako sesji punkt 7 – „Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego pokrycia zobowiązań finansowych z tytułu podwyżek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach”.


Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad wraz ze zmianami:
1.    Otwarcie obrad LXII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2033.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego pokrycia zobowiązań finansowych z tytułu podwyżek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego.
13.    Interpelacje i zapytania Radnych.
14.    Przyjęcie protokołów z obrad: LIX, LX i LXI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
15.    Sprawy różne.
16.    Zamknięcie obrad LXII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Ad 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.


    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym informację Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady (zał. nr 4).


Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w formie pisemnej zostało Państwu to przedstawione. Jest tam kilkadziesiąt punktów, żadnych z tych punktów nie będę omawiał, bo w tym czasie nie było istotnych spraw. Na wszelkiego typu pytania sądzę, że przede wszystkim nasze służby, Dyrektorzy Państwu odpowiedzą. Dziękuję”.


Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam kilka pytań, jeżeli można, ponieważ potrzebuję informacji. W punkcie II dotyczącym majątku powiatu, podpisano wnioski dotyczące wyrażenia zgody na odłączenie z księgi wieczystej nieruchomości w Gminie Wasilków w Nowodworcach oraz w Gminie Turośń Kościelna w Niewodnicy Koryckiej. Czego dotyczy? Myślę, że pytanie do Pani Drewnowskiej”.


Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor WGKiN: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawa dotyczy nieruchomości przekazanych na rzecz powiatu w trybie art. 73. W momencie potwierdzenia na własność takiego gruntu przez Wojewodę na własność powiatu zachodzi potrzeba odłączenia nieruchomości z księgi osoby fizycznej i założenia księgi dla takiej nieruchomości, gdzie uwidacznia się prawa właścicielskie powiatu”.


Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Chodzi o II, punkt 21 – podpisano pismo skierowane do KS Victoria w Supraślu dotyczące wyrażenia zgody na udostępnienie części działki położonej w Supraślu przy ul. Białostockiej. Chciałbym dowiedzieć się dokładniej o co chodzi”.


Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor WGKiN: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawa dotyczy części nieruchomości, która jest dzierżawiona KS Victoria. Dzierżawca wystąpił do właściciela nieruchomości o wyrażenie zgody na udostępnienie części swojej działki na działalności sekcji łuczniczej KS Puszcza. Działalność tej sekcji ma miejsce co roku, ale z tego względu, że w umowie na dzierżawę jest zapis, że poddzierżawianie części, czy też całej nieruchomości wymaga zgody właściciela, stąd też odpowiedź była pozytywna. Zarząd takiej odpowiedzi udzielił. Dziękuję”.


Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie dotyczące punktu 10 w II. To jest w zasadzie do członka Zarządu, który jest z Michałowa, gdzie podpisano dotyczące wyrażenia zgody na budowę urządzeń telekomunikacyjnych w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Michałowie. Czy nie będzie tam protestów mieszkańców, jeżeli zagrażałoby to”.


Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Czy będą protesty, czy nie to jest odrębna rzecz. Dam Państwu przykład ostatnio w mojej miejscowości. Pojawia się próba instalacji urządzeń telekomunikacyjnych, od razu jest grupa, szczególnie przed wyborami, którzy protestują przeciwko budowie, a jednocześnie utyskują, że słaby zasięg. Nie ma takiej możliwości, jest to w dużej mierze oszołomstwo. Jeśli będą, to będą. Nie będzie można cokolwiek zrobić, to już jest problem inwestora i mieszkańców, którzy nie będą mogli korzystać z pewnych usług. Z naszego punktu widzenia nie ma problemu, ażeby pod urządzenia telekomunikacyjne, pod inne urządzenia które służą w dużej mierze mieszkańcom, żeby wyrazić zgodę na zlokalizowanie na terenie tej nieruchomości”.


Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „W tym punkcie rzymskim II, jest jeszcze punkt 28. Panie Starosto, chcę dowiedzieć się co to za komisja telekomunikacyjna?”


Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Komisji komunalizacyjnej. Od 2010 r. prowadzi się komunalizację”.


Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „My nie przeprowadzamy komunalizacji jednostek mieszkalnych”.


Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi. Mam pytanie w III, punkt 2 – udzielono upoważnienia do przeprowadzenia rokowań w sprawie kwoty odszkodowania za działki położone w Zawadach, gm. Turośń Kościelna, stanowiące część drogi powiatowej Nr 1539B. Pytanie jest takie, czy dyskusja już się rozpoczęła?”


Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rokowania się odbyły, protokół stosowny został spisany, odszkodowanie już zostało wypłacone. Dziękuję”.


Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Punkt 15 – podpisano porozumienie z Gminą Turośń Kościelna dotyczące realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501 B (droga do Zalesian) (gm. Turośń Kościelna)”. Chciałabym zapytać jakie są założenia tego porozumienia?”


Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mocą tego porozumienia będą wykonane następujące roboty: odtworzenie pracy i punktów wysokościowych, wykonanie podbudowy minimum 10 cm, uzupełnienie poboczy kruszywem. Gmina Turośń Kościelna, tak tutaj jest to sformułowane, jest ułożenie nawierzchni betonu asfaltowego na odcinku drogi 1501 B, tzw. droga do Zalesian Gmina Turośń Kościelna. Przewidywalny czas prowadzenia robót to wrzesień bieżącego roku. Co prawda przesuwa się w czasie, ale jest to od nas niezależne. Dziękuję”.

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Punkt V, punkt 2 – podpisano wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Chciałabym dowiedzieć się, z kim ten wniosek został podpisany? Jakie są założenia tego projektu? Kiedy on będzie realizowany?”


Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w WSSiZK: „Po naborze wniosków, rozpatrzono wnioski, projekt nie uzyskał dofinansowania. Projekt związany był ze 100 - leciem niepodległości Polski. Wniosek złożył Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach”.


Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze i członkowie Zarządu, Pan Burmistrz Supraśla skierował do Zarządu Powiatu pismo dotyczące przebudowy dróg, który zwraca się z prośbą, żeby tą drogę w miarę możliwości zacząć robić. Nie widzę w sprawozdaniu z działalności Starosty jakiejkolwiek notatki, co dzieję się z tą drogą. Pytanie do Pana Dyrektora, na jakim etapie jest projektowanie tej drogi, bo wiem że ona jest projektowana. Czy jest szansa w tym roku rozpoczęcia przetargu i rozpoczęcia tej inwestycji? Na jakim etapie w tej chwili jest ten przetarg?”


Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Z tymże to są sprawy dotyczące prac Zarządu”.


Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „To się łączy, bo było pismo Pana Burmistrza do Zarządu, nie wiem jaka jest reakcja”.


Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Szanowni Państwo, w ramach tego przedsięwzięcia realizowana jest dokumentacja projektowa na przebudowę odcinka drogi z Sobolewa do Henrykowa. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy ostatnie stanowisko Burmistrza Supraśla w sprawie zaopiniowania sposobów włączenia tej drogi do istniejących pętli autobusowych w Sobolewie. Dlaczego? Sądziliśmy, że skoro autobus komunikacji miejskiej będzie kursował do końca miejscowości Henrykowo do pętli autobusowej, za właściwe uważaliśmy zapytać Burmistrza co z pętlą, która znajduje się w Sobolewie? Stanowisko Burmistrza jest takie, że pętla w Sobolewie również powinna funkcjonować i powinna mieć położenie za tą drogą powiatową. Projektowanie trwa, informacja została przekazana do projektantów. Dokładnego terminu zakończenia realizacji projektowej nie znam. Według mojej najlepszej wiedzy, w tym roku do robót budowlanych na drodze nie będzie można przesunąć. Przetargu na roboty budowlane nie ogłaszamy, ponieważ nie dysponujemy dokumentacją ani pozwoleniem na budowę”.


Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Pytanie uzupełniające, czy jeśli taka dokumentacja w tym roku pojawiłaby się, a na koniec roku budżetowego zawsze te ceny są niższe, bo rozpoczyna się nowy rok budżetowy na starcie. Czy można byłoby te roboty ogłosić w tym roku?”


Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny Fiłonowicz, jeśli PZD będzie miało komplet dokumentów pozwalających na przystąpienie do dalszych pracy, czyli z prawomocnym pozwoleniem na budowę, Pan Dyrektor wystąpi wtedy do Zarządu i Zarząd podejmie wtedy odpowiednie decyzje. Dzisiaj nie ma powodu, ani możliwości, ażeby mówić co będzie za miesiąc, czy dwa. To, co mówił Pan Dyrektor. Nie wiadomo, kiedy będzie dokumentacja i pozwolenie na budowę. Jeśli komplet dokumentów będzie, to wtedy ewentualnie tym zajmie się Zarząd. Jeśli będzie taka konieczność, to wystąpi do Rady Powiatu Białostockiego o stosowne decyzje w formie uchwały”.


Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację do wiadomości.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego.


    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego (zał. nr 5).


    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam dla Państwa projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego. Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 27 800 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego w 2018 roku, który będzie spłacany w latach 2019 – 2033. Odzwierciedlenie spłat i całego okres oczywiście ujęte jest w WPF. Tam są wskazane dla Państwa wszystkie kredyty, czyli kredyt w 2017 r. zaciągnięty w wysokości 6 000 000 zł. Można powiedzieć kredyt już zaciągnięty w wysokości 6 000 000 zł w tym roku, ponieważ została już rozstrzygnięta procedura przetargowa na 6 000 000 zł. Teraz jeżeli Państwo podejmiecie tę uchwałę w dniu dzisiejszym rozpocznie się procedura unijna zamówień publicznych na wysokość kredytu 27 800 000 zł. Jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę. Jeżeli nie, to prosiłabym o przyjęcie stosownej uchwały. Dziękuję”.


    Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Zwracam się z zapytaniem do Zarządu Powiatu Białostockiego i Pani Skarbnik. Czy Zarząd Powiatu i Pani Skarbnik nie wiedziała, że sytuacja finansowa w szpitalu się pogarsza? Czy przy planowaniu budżetu na ten rok ujęto to w rezerwie budżetowej? Ewentualnie, dlaczego tego nie ujęto w rezerwie budżetowej?”


    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jeszcze prosiłabym o doprecyzowanie – co mielibyśmy ująć?”


Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Właśnie te środki, które szukamy teraz na pokrycie złej sytuacji finansowej w szpitalu”.


 Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Obowiązkiem Zarządu i Rady, jako jednostek nadzorujących jest pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego było zaplanowane w budżecie na 2018 r. Zostało ono zrealizowane. Ta wysokość zgodnie z wynikiem finansowym, jaki przedstawił szpital została przekazana dla szpitala. Natomiast jeżeli chodzi o pożyczkę Zarząd i Rada Powiatu może udzielić takiej pożyczki, ale absolutnie nie musi. W związku z tym, jeżeli Państwo stoicie na stanowisku, że takiej pożyczki (w tej pożyczce przypominam są też podwyżki dla personelu szpitala przewidziane), jeżeli uznacie, że nie, to tego nie będzie”.


Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, nie chodzi o to, że Zarząd Powiatu Białostockiego wiedząc, że takie zobowiązania pielęgniarki na pewno będą chciały wyegzekwować, powinien moim zdaniem zaplanować do budżetu na 2018 r. w pozycji, o której mówiłem, czyli ta rezerwa budżetowa po to, żeby nie ruszać budżetu, tych inwestycji, albo innych środków”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Radny, jak Pan sobie wyobraża, że uchwalając budżet 31 grudnia Zarząd już ma wiedzieć, że we wrześniu, albo listopadzie przyszłego roku będzie Dyrekcja szpitala w pewien sposób „zmuszona” do podniesienia płac pracownikom. Czy na tym etapie Zarząd ma wiedzę, że pod koniec roku będzie sytuacja taka, przecież było przez cały czas drodzy Państwo zapewniane, jakie to piękne pieniądze płynął z NFZ. Tu na tej sali niektórzy, teraz jest nasz dyrektor, teraz my rządzimy, teraz bez problemu będą pieniądze. Problem szpitala jest i będzie się on drodzy Państwo pogłębiał. Jeśli nie będzie zwiększonych dochodów w szpitalu poprzez zwiększenie kontraktu, to wynik ten finansowy będzie jeszcze gorszy. Nikt nie jest cudotwórcą, żeby przewidzieć na rok, czy dwa jaka będzie sytuacja finansowa szpitala, czy innej jednostki. Natomiast drodzy Państwo mówi się, że nie trzeba będzie zabierać z inwestycji. Te inwestycje w tym roku, o której jest propozycja, ażeby zabrać 1 500 000 zł, to te pieniądze jednoznacznie wiadomo jest to stanowisko Dyrekcji PZD, że te inwestycje nie będą w tym roku realizowane. Te pieniądze nie będą wykorzystane, więc o co chodzi? Chodzi o to, żeby znaleźć teraz „chłopca do bicia” w postaci Zarządu, Starosty i Pani Skarbnik, że niewłaściwie sporządzili projekt budżetu 15 listopada i nie przewidzieli, co będzie za 9 – 10 miesięcy. Tak jak Pani Skarbnik mówi, jeśli Państwo uważacie, że nie należy udzielać pożyczki dla szpitala, to jest Państwa, czy nasza decyzja. Tylko proszę zastanowić się, jakie skutki będą tych decyzji”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Chciałbym przypomnieć, że w tej chwili omawiamy kredyt długoterminowy w wysokości 27 800 000 zł. Nie omawiamy pożyczki dla szpitala. Temat odrębny będziemy omawiali w punkcie następnym. Bardzo proszę skupić się na temacie kredytu długoterminowego. Dlatego też ad vocem krótkie, bo nie możemy omawiać dwóch tematów na raz”.

Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałabym zapytać, czy w kredycie jest ujęta droga w Hołówkach? Czy jest zwiększone o ten 1 000 000 zł, co miało być. Nie było mnie na ostatniej sesji”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, nie ma zwiększonych środków w budżecie powiatu białostockiego na tą inwestycję. Jak dobrze Państwo pamiętacie na ostatniej sesji była propozycja Zarządu, ażeby zwiększyć finansowanie zadania inwestycyjnego o te 1 500 000 zł. Nie uzyskało to przedsięwzięcie akceptacji większości Radnych. Kwoty te nie zostały zwiększone. Dzisiaj na tej sesji drodzy Państwo to jest temat bezprzedmiotowy. Nie ma takiej możliwości, bo nie ma na to środków finansowych, a nawet gdyby chcieć, chyba że w istniejących pozycjach Rada dokona zmian na 1 500 000 zł, a takich możliwości zbytnio nie widzę. Natomiast gdyby nawet chcieć sfinansować to z deficytu nie ma możliwości, bo dzisiaj nie może obradować Zarząd, nie jest w pełnym składzie. Kłaniam się do tych, którzy zadbali, aby Zarząd był 3 osobowy. To jest dzisiaj temat bez dyskusji o Hołówkach”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Po to, żeby być precyzyjnym Pani pytała o to czy są pieniądze na inwestycje w Hołówkach. Te pieniądze są w wysokości takiej, jakie były zaplanowane wcześniej. Nie ma sytuacji takiej, że ich nie ma. Ta inwestycja będzie robiona, będzie najwyżej robiona dwuetapowo. Nie wszystko na raz. Dziękuję”.

Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Pani sołtys dostała obietnicę, nie będę mówiła od kogo, że ta droga będzie zrobiona”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „O tym, żeśmy rozmawiali na ostatniej sesji Pani Barbaro”.

Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Mnie nie było. Dzwoni do mnie, już 3 sms-y dostałam, co z tą drogą, będzie czy nie będzie. Przetarg trzeba rozstrzygnąć, trzeba umowę podpisać, a na dzień dzisiejszy nic nie wiemy”.


Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że Pani nie jest od podpisywania umów, tylko Pan Starosta i Wójt”.


Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Nie będę podpisywać, chcę tylko informacji, bo ludzie mnie pytają, dzwonią. Na przykład Pani Sołtys, która bardzo za tym chodzi, stara się, dzwoni, wysyła sms-y”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, na ile mogę to precyzyjnie odpowiem. Otóż Dyrektor PZD nie ma możliwości rozstrzygnięcia tego przetargu, bo nie ma pełnego finansowania. Najniższa oferta opiewa na kwotę 3 000 000 zł wyższą niż dotychczas było w budżetach Gminy Juchnowiec i powiatu białostockiego. O ile wiem, Gmina Juchnowiec zwiększyła udział swój o kwotę 1 500 000 zł, natomiast żeby rozstrzygnąć przetarg na dzień dzisiejszy i nic nie wskazuje na to, żeby po dzisiejszej sesji coś się zmieniło brakuje 1 500 000 zł do rozstrzygnięcia przetargu. Pan Dyrektor będzie w pewien sposób zmuszony, czy nie ma innego wyjścia, jak unieważnić ten przetarg”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, apeluję o powrót do tematu, czyli do kredytu długoterminowego”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie do Pani Skarbnik, jaki jest czas procedury uzyskania tego kredytu? Czy związanie z ofertą/umową podpisania kredytu wyrobi się Zarząd do 16 listopada, kiedy koniec jest naszej kadencji?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zakłada się 2 miesiące. Natomiast z tych 2 miesięcy mogą zrobić się też i 3. To wszystko zależy od tego, np. ile banków przystąpi do tego przetargu, czy będą zapytania, w jakiej formie będą to zapytania, czy nie będzie też wniosku od banków w związku z tym, że są zapytania do oferty przetargowej, wniosku którego z banku o przedłużenie procedury. Od 2 do 3, czasami nawet był przypadek, że 4 miesiące trwała procedura unijna. Natomiast jestem optymistką, myślę że będzie to 2 miesiące”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „W związku z tym, że może to potrwać 2/3 a nawet 4 miesiące, czy nie istnieje groźba utraty płynności finansowej przez powiat? Co będzie jeśli ewentualnie utracimy płynność finansową z inwestycjami, które są teraz realizowane?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Mamy w tym momencie, już można powiedzieć na ostatnim etapie podpisywanie umowy na kwotę 6 000 000 zł. Mamy też jeszcze troszeczkę środków własnych, bo też to zaangażowanie nadwyżki budżetowej, które mamy w budżecie jest. Myślę, że nie. Nawet jeżeli faktycznie 3 miesiące, to powiat białostocki nie utraci płynności finansowej”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Osobiście mam takie wrażenie, że wszystko robione jest tak, ażeby umowa ta została podpisana po 16 listopada, czyli dajemy dla nowej kadencji Rady Powiatu trudny orzech do zgryzienia, który będą musieli zgryźć, bo jest to pokrycie deficytu. Wszystko zostało zrobione tak, ażeby stało się to po 16 listopada. O kredycie, który jest na pokrycie deficytu wiedzieliśmy już 25 stycznia po uchwaleniu budżetu na 2018 r. Niezrozumiałe jest to, że Państwo przeciągnęliście nas najpierw emisją obligacji, gdzie na początku w styczniu powiedziane było konkretnie i zostały wszystkie paragrafy, punkty wykreślone z budżetu, że Radni nie chcą obligacji. Dzisiaj stawiacie Państwo nas (oczywiście poprzemy tą uchwałę, bo jest to deficyt, który trzeba pokryć), ale nie może być takiej sytuacji, że jest powściągliwość Zarządu. Nie sądzę, że jest to powściągliwość Pani Skarbnik, ale Zarządu. Dziękuję”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Panie Radny Perkowski, nie ma żadnej powściągliwości. Natomiast teorie, które Pan wysnuwa, że specjalnie Zarząd łącznie ze Starostą tak zwlekają, bo mają obawy – jakie obawy drodzy Państwo? Już nie mówiąc o tym, że ten Zarząd wszystko na to wskazuje, że nie kończy pracy 16 listopada, natomiast ten Zarząd kończy swoją pracę, uprawnienia i obowiązki z chwilą wyłonienia nowego Zarządu. Może to być 18 listopada, może to być 25 listopada. Nie wiem, Państwo też tego nie wiecie. Natomiast pierwszy termin, który będzie i to mówię Państwu publicznie do podpisaniu umowy niezwłocznie w każdej chwili, nawet jeśli miałoby to być dzień przed powołaniem nowego Zarządu to zostanie to podpisane. Czego Starosta z Zarządem ma się obawiać? Tego co jest zapisane, niemalże od samego początku w budżecie. To Państwo też w dużej mierze przyczyniliście się do tego, że jest deficyt taki, a nie inny. Czego my mamy się obawiać? Zarzutów z czyjej strony? Mieszkańców załóżmy Łap, czy innych, że zaciągną kredyt planowany w budżecie na rozbudowę szpitala, albo na inne inwestycje? To była nasza wspólna decyzja, że tego typu zadłużenie na koniec roku będzie. Nie widzę najmniejszego powodu, ażeby jeśli tylko będzie termin do podpisania umowy, ażeby ona przez ten Zarząd była podpisana”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto,  skoro jest taki termin, a nie inny, można było zrobić sesję nadzwyczajną, na której podjęlibyśmy taką uchwałę, bo na ten samej sesji, gdzie odrzuciliśmy emisję obligacji, uchwalić właśnie ten kredyt. Nie czekać kolejny miesiąc, bo od 11 sierpnia to już mamy prawie 20 dni. Mam pytanie jeszcze do Pana Dyrektora, jak wyglądają płatności w PZD za nasze inwestycje i kiedy się kończą? Jeżeli będą środki dopiero pozyskamy ten kredyt na przełomie listopada, grudnia? Czy nie ma ryzyka, że będą opóźnienia w płatnościach za faktury, które inwestycje zostały wykonane?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Dyrektor PZD nie martwi się o pieniądze. Otrzymuje je. Mam zapisane w budżecie kwoty”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pytanie merytoryczne do Pani Skarbnik, które zadał Pan Radny Perkowski, natomiast Staroście gratuluję proroctwa, oby dobre. Dziękuję też za dobre poczucie humoru, bo takie tworzenie Zarządu to jest na prawdę majstersztyk. Dziękuję”.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego przedstawił:
1.    Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna,
2.    Pan Marek Skrypko - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LXII/432/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego (zał. nr 6).Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018, stanowiący załącznik nr  7 został wysłany Radnym w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wszystkimi materiałami na LXII sesję.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (zał. nr 8).

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, w zasadzie to już Pan Wojciech zaczął podejrzewam, że tę sprawę w czasie jednego z poprzednich punktów, ale muszę przyznać, że kiedy wczoraj po 22 otworzyłem plik z kolejną wersją zmian i zobaczyłem, że w pozycji 30 zdjęto 650 000 zł, czyli wyczyszczono całkowicie pieniądze z przebudowy drogi powiatowej nr 1475B na odcinku Sobolewo – Henrykowo to uznałem, że jest to coś niepoważnego. Upewniłem się, że w poniedziałek na Komisji Infrastruktury Technicznej, kiedy mnie nie było nie było o tym mowy.  Co się nagle stało? Poza tym chciałem kategorycznie zaprotestować przeciwko takie typu sposobie procedowania, kiedy Radni są zaskakiwani, w ostatnich godzinach przed sesją tego tupu zmianami. Prosiłbym o wytłumaczenie tego posunięcia. Dziękuję”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, na komisji która była ostatnio też jasno Państwu mówiłem, że sfinansować podwyżki i inne potrzeby szpitala jedyną możliwością są zmiany w załączniku inwestycyjnym. Jeśli PZD stwierdza, że w tym roku na tych dwóch inwestycjach, gdzie była propozycja zdjęcia kwoty 1 050 000 zł nie będą wydawane pieniądze, to one są można powiedzieć w tym roku zbyteczne. Nie ma potrzeby, ażeby one były. Tym bardziej na drodze już tej w Gminie Juchnowiec i Zabłudów, tam zostaje kwota 100 000 zł. Poza tym tego przedsięwzięcia nikt nie wykreśla z zadań inwestycyjnych.  Natomiast jeśli pieniądze są potrzebne i niezbędne w innych pozycjach, to widzieliśmy możliwość zaproponowania przesunięcia tych środków. Natomiast drodzy Państwo, czy w czasie komisji, czy innym, ze strony klubu, który Pan reprezentuje jedna, druga, czy piątka osoba mówi mi, żeby zrobić wszystko, ażeby nie zwiększać zadłużenia, nie zwiększać deficytu. Natomiast jeśli chce się sfinansować niezbędne środki w szpitalu to nie ma takiej możliwości, ażeby udzielić kredytu, ażeby udzielić dotacji na dokończenie inwestycji w szpitalu, nie zwiększyć deficytu i jednocześnie nie ruszyć środków, które są nie do końca potrzebne w tym roku z inwestycjami. Sądzę, że z naszego punktu widzenia jako Zarządu jest to posunięcie racjonalne, które zapewni normalne funkcjonowanie i wykonanie planowanych inwestycji i zaspokojenie potrzeb, szczególnie w placówce jakiej jest szpital powiatowy w Łapach”.

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Podzielając opinię Pana Starosty o tym, że potrzebne jest zaspokojenie różnorakich potrzeb mieszkańców powiatu, chciałem zwrócić uwagę, że był taki moment, kiedy odpowiedź udzielona przez Pana Dyrektora PZD na pytanie Pana Radnego Fiłonowicza, nie wykluczała budowy wspomnianej drogi w tym roku, o ile zakończą się prace dotyczące dokumentacji oraz uzyskania stosownych pozwoleń i tutaj jakby Pana Starosty sprostowania nie było. Sprawa druga, jeżeli w ciągu dwóch dni zmienia się w sposób radykalny podejście do dość ważnej inwestycji, która znajduje się w BOF- ie to stawia pod uwagę wielokrotne wypowiedzi Pana Starosty dotyczące konieczności realizowania tychże inwestycji w takim nie do końca jasnym świetle tak oględnie mówiąc. Po trzecie wreszcie stawia nas Radnych z tego okręgu w niesłychanej trudnej sytuacji, zwłaszcza że mnie jako związkowca, który można powiedzieć wejście w świat działalności społecznych zaczynał od tego, że walczył czy to o wolności związkowe, czy o podniesienie pensji stawia w bardzo trudnej sytuacji. Jeżeli nie uzyskam jasnej deklaracji od Pana Starosty, że środki na tę drogę znajdą się jeszcze w tym roku to ja tych zmian po prostu nie poprę. Jeszcze raz mówię, protestuje przeciwko takiemu procedowaniu uchwał. Jeżeli zwołuję się Radnych, na Komisji Infrastruktury nic się nie dzieję, a później o 14:40 wrzuca się to do internetu, otwiera się to po 22:00 i stawia się Radnych przed tego typu dylematami, to chyba nie jest do końca w porządku. Dziękuję”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, czy tej w porządku, czy nie w porządku, możemy dyskutować. Nie chcę być złośliwy. Mogę powiedzieć, że niemal na każdej sesji klub Pański i Pan podpisuje się pod wnioskiem, że nie dzień wcześniej Starosta się dowiaduje, ale w trakcie referowania punktu.  Wrzucacie Państwo zmiany istotne i śmiejecie się. Mówicie „mam to gdzieś” za przeproszeniem, bo mamy większość. To jest pierwsza rzecz. Takie okoliczności są i w sumie widzieliście Państwo, że Zarząd zaproponuję zmiany. Nie słyszałem na komisjach połączonych, że ktoś powie, że w takim razie to dyskutujmy o tym może na wrześniowej sesji, a nie teraz. Druga rzecz, Panie Radny. Jeśli PZD będzie gotowe z dokumentacją, z pozwoleniem na budowę, tej inwestycji, jestem przekonany że z Zarządu wypłynie propozycja, ażeby znaleźć w takiej czy innej formie, zapewne czy wszystko wskazuje na to, zwiększenie deficytu. Będzie to zależało od nas. Pytanie jest, czy należy, rozumiem cały kontekst wyborczy. Rozumiem Panie Radny, Pan Burmistrz startuje w wyborach, jestem święcie przekonany, to jest moje zdanie, że te pisma w dużej mierze są tylko po to, żeby pokazać, że dajemy 1 500 000 zł, a wredny Starosta z sąsiedniej gminy mieszkaniec nie chce dać tych pieniędzy. Tak to wygląda. Co się tyczy BOF, to powiem Państwu tak. Na inwestycje pozostał cały 2019 r. łącznie nawet z początkiem 2020 r., bo harmonogramy, które są podpisane nie sprawdzałem czy one mogą ulec przedłużeniu, czy też nie, przewidują że BOF ma być do końca półrocza 2020 r. zakończone. Także cały 2019 r. jest do tego, ażeby jeszcze zaplanowane inwestycje skończyć”.

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, o ile z zadowoleniem przyjąłem Pana zapewnienie dotyczące obietnicy, że jeżeli sprawa się wyjaśni, to droga ta wejdzie, to komentarze dotyczące tego, z jakich to punktów, i wypominające memu klubowi inne pociągnięcia są po prostu troszkę niesmaczne i nie na miejscu. Dlaczego? Szanowni Państwo, może nie jestem fachowcem, jestem pierwszy raz Radnym, ale jestem nauczycielem i sam się szybko uczę. To są wasze metody. Zastosowaliśmy to, czym żeście raczyli nas na początku. Przypomnę rzecz, która dla mnie szczególnie ubodła, mianowicie przygotowaną na początku mojej kadencji uchwałę dotyczącą sprzeciwu wobec podziału Gminy Supraśl. Chciałem to wprowadzić w porządku, po czym ci sami ludzie, którzy podpisali zgodę natychmiast się wycofali i to upadło. Lekcję odebrałem, przerobiłem, dziękuję”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ze swojego miejsca chciałabym tylko, ponieważ dopiero w tym momencie zauważyłam, że wprowadzając zmiany do budżetu, nie tak wprowadziłam klasyfikację budżetową, ponieważ dotacja dla Gminy Suraż to nie jest dotacja inwestycyjna, tylko bieżąca. W załączniku numer 2 w drogach publicznych powiatowych 15 000zł w paragrafie 6610, natomiast 22 000 zł powinno być w paragrafie 2310. Bardzo prosiłabym o wprowadzenie tej zmiany dla Suraża, ponieważ po prostu nie będziemy mogli zwiększyć ten dotacji”.

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić wniosek w imieniu 8 Radnych”.

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego przeczytał zebranym wniosek o dokonanie zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018, co stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
    

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Chcę tylko dowiedzieć się, czy Wydział Komunikacji został już wydzielony w Łapach, bo z tego wynikałoby, że tak”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Wydział Komunikacji nie został wydzielony. Wydział Komunikacji funkcjonuje i pracuje w takiej formie jak dotychczas. Natomiast nie jest tajemnicą, że z podobnymi wnioskami występował Pan Radny Gołaszewski. Dokonywane były pewne przymiarki, czy istnieje możliwość prawna, techniczna, ażeby to przeprowadzić. Taka możliwość istnieje, pod względem organizacyjnym, technicznym i prawnym. Natomiast jeśli w Łapach zrobić taki ośrodek zamiejscowy, który by na pewno usprawnił, czy pomógł usprawnić Wydziałowi Komunikacji to pewnie by nie usprawnił, natomiast w istotny sposób pomógłby mieszkańcom Łap, aby nie musieliby jechać. Żeby to dokonać, to pierwsza rzecz trzeba mieć  środki. Jeśli ze strony Wysokiej Rady byłaby zgoda na przesunięcie takich środków to umożliwi to spokojne przeprowadzenie dalszych prac, czyli jednoznaczne określenie w jakim zakresie należałoby pomieszczenia dostosować,  co zrobić. Sądzę, że gdzieś do końca roku uruchomić. Jeśli ze strony Państwa nie będzie zgody na przesunięcie środków na ten cel, to kwestia usytuowania ośrodka zamiejscowego raczej byłaby w formie czysto teoretycznych rozważań”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, apeluję o to, aby poprzeć ten wniosek, jest on ponad podziałami. Radni z Gminy Łapy szczególnie zabiegają o to. To jest głos jednak grupy Radnych, mam nadzieję że tak dużej, że wniosek ten zostanie przyjęty, czyli zmiana nastąpi w budżecie. Muszę się jednak odnieść do tego, bo o ile w swojej poprzedniej kadencji zabiegałem bardzo o to, były duże opory związane z tym, że Ministerstwo nawet blokowało. Ministerstwo nie chciało foliować,  czy tworzyć wszelkiego rodzaju zamiejscowych biur. Myśmy w dyskusjach, jako burmistrz wskazywałem wówczas Panu Staroście Puszowi, że jednak są takie filie. Znalazłem je w Krakowie. Kraków miał kilka filii w dzielnicy. Wiele takich było. z tymże są dwa sposoby na to. Nie chciałabym przesądzać na ile Pan Starosta i Zarząd zgodzi się. Maksymalnie chcielibyśmy, aby zapewnić maksymalny zakres usług. Oczywiście takie minimum to jest to, co jest w Ciechanowcu. Może tam wszystko trochę na to narzekają, ale jednak mają taką formułę, że tak składa się wnioski, zbiera się je do Starostwa Wysokiego Mazowieckiego i przywozi się. Proszę Państwa problem leży w stronie technicznej i finansowej. Po swojej kadencji z kolei bardzo namawiałem, interpelowałem do Pana Burmistrza Brzósko, opór był jednak ten sam z tych oczywistych powodów. Muszę też jasno powiedzieć dlaczego obiekcje mogą też występować, bo są to niezwykle ważne dokumenty. Tutaj, co by nie mówić, w tej sferze też spora przestępczość funkcjonuje jeśli chodzi wiadomo o jakie dokumenty komunikacyjne. Proszę Państwa to nie jest powód, żeby niczego nie robić. To znaczy, że tutaj musi być bezpieczeństwo dokumentów, postępowania administracyjnego pełne. Dlatego też nie przesądzam, jak szeroko powinno się to potraktować. Kiedy byliśmy na Piaskowej w tym obiekcie, myśmy dyskutowali, pamiętacie Państwo, a czemu nie zrobić tu filii Wydziału Komunikacji, bo mieliśmy wtedy pusty obiekt. Na szczęście Pan Radny Gołaszewski wystąpił z pismem, ja wystąpiłem z interpelacją. Widzimy, że jest pozytywna reakcja Pana Starosty Pełkowskiego i Zarządu. Być może jest mniej pozytywne nastawienie wydziału, ale to może i zrozumiałe, bo względu bezpieczeństwa, ale przepraszam to jest pewne wyzwanie. Mamy to pokonać, zabezpieczyć, to postępowanie całe w pełni. Proszę Państwa, to trzeba podkreślić, to jest zagłębie transportowe. To jest też pewien wyjątek jeśli chodzi o transport w skali województwa, to właśnie w Łapach jest ogromnie wiele przewoźników. Tych argumentów jest wiele. Myślę, że ponad podziałami, po dyskusji poprzecie Państwo ten wniosek. Apeluję i proszę, aby te biuro zamiejscowe mogło powstać”.

Pan Wojciech Fiłonowicz- Radny Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, ta propozycja dla mnie jest trochę zaskakująca. Zdejmuje się z inwestycji. Inwestycja w Henrykowie może wyjdzie, może nie wyjdzie.  Rezerwy budżetowej nie ma. Deficyt trzeba zwiększyć. Jeszcze są zakładki w postaci opracowania dokumentacji, czyli poz. 57. Mam taką propozycję, kończymy w tej chwili kadencję V, nie ruszajmy w tej chwili tych zakładek, bo nie wiadomo jeszcze jak ten rok się zamknie. Może nie trzeba będzie zwiększać deficytu, a ta zakładka 250 000 zł będzie potrzebna czy do Henrykowa, czy znów wyjdzie coś ze szpitalem. Byłbym ostrożny w tej chwili z otwieraniem czegoś nowego. Zostało nam raptem 2 miesiące kadencji i 4 miesiące pracy samorządu do końca budżetu. Apelowałbym do tego, żeby tego wniosku nie przyjmować. Dziękuję”.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rozumiem, że jest okres wyborczy i generalnie stawia się do kampanii jakieś szczytne cele, żeby Radni mieli poparcie i obojętnie z której strony, to nikt z Łap nie będzie przeciwko temu. Natomiast powiem tak, chciałbym poprzeć głos Pana Wojciecha Fiłonowicza, ponieważ zostało raptem parę miesięcy. Sprawa jest strategiczna. Generalnie jest kilka aspektów, to co Pan Radny Roman Czepe kwestie bezpieczeństwa, kosztów, organizacji. Następna sprawa to ludzie, którzy zmieniają samochody to i tak jeżdżą do Urzędu Skarbowego na ul. Plażowej, więc i tak muszą być w Białymstoku. Jeżeli popatrzymy na to, że mamy deficyt i kredyty na poziomie 40 000 000 zł z odsetkami; jeżeli popatrzymy, że roczny deficyt w szpitalu będzie pomiędzy 3 000 000 zł a 5 000 000 zł na co też trzeba znaleźć pieniądze; jeżeli popatrzymy na to, że zobowiązania związane z programem BOF, gdzie też jakieś pieniądze trzeba wydać; jeżeli popatrzymy na wzrost kosztów bieżących w stosunku do 2015 r. to koszty bieżące pewnie wzrosną o 20 000 000 zł to po prostu myślę, że ta decyzja potencjalnie korzystna dla mieszkańców powinna być jednak podejmowana przez nowe władze starostwa. Żeby ona była przemyślana pod każdym kątem. Dzisiaj mamy taką wrzutkę, nikt się nad tym nie zastanawia, nie było to omawiane na Komisji Infrastruktury Technicznej tylko na tej zasadzie, że pomimo tego, że „deficyt aż trzeszczy”, to po prostu nowe koszty proponujemy.  Proponuję przesunąć to na nową kadencję. Dziękuję”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam kilka pytań. Jak rozumiem, ma to znaleźć się w budynku na ul. Piaskowej. Jak wiemy powstał tam teraz POZ, jest tam też rehabilitacja. Nie wiemy jakie plany ma do tego budynku szpital, Pani Dyrektor. Czy to nie będzie w jakiś sposób kolidowało w ciągach komunikacyjnych chorzy – zdrowi. Gdzie miałoby się to mieścić? Może nie uszczegóławiać tego, że ma powstać to na ul. Piaskowej, aby „nie wylewać dziecka z kąpielą”. Czy była jakaś analiza finansowa robiona, jeżeli chodzi o te działanie? Dziękuję”.


Pan Ryszard Łapiński – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, co niektórzy Radni mają uprzedzenia co do Łap, całkiem się nie dziwię. Zwłaszcza pokład w stronę byłego Starosty, ale Wojtek Ty mnie zaskoczyłeś? To jest rozwój. To jest duża miejscowość. Dużo transportu. To jest na prawdę potrzebne. To są takie kolejki, że to rozładowałoby na okres przejściowy, a patrząc na zobowiązania i budżet to prostu nic byśmy nie zrobili. Uważam, ze to jest czas najwyższy i to jest bardzo dobry pomysł. Choć jestem z Łap”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Ryszardzie, to jest nadużycie, mówiąc o tym, że mamy alergię do Łap. Nadużycie całkowicie nieuzasadnione”.

Pan Wojciech Fiłonowicz- Radny Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, jak mamy się szanować w związku z tym wnioskiem to składam oficjalny wniosek do Rady Powiatu, żeby tym tematem, wnioskiem zajęły się Komisja Infrastruktury Technicznej i Komisja Budżetu i Finansów. Przed przyszłą sesją omówiły, zastanowiły się i wtedy proponuję, żeby poddać ten wniosek pod głosowanie, żeby przesunąć to do Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Infrastruktury. Dziękuję”.

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pan Radny Pusz mówi, że „wrzutka” wyborcza. Wybory tak naprawdę trwają jak wiecie Państwo  od momentu wygranych wyborów, te wybory są prawie 4 lata w większości. Jak wiecie Państwo było to w jakiś sposób blokowane. Nie będę już wchodził w szczegóły. Nie poruszałem tego, gdy była cały czas mowa o rozbudowie starostwa.  Byłby wtedy budynek rozbudowany, ludzie byliby normalnie obsługiwani. W tej chwili od roku, gdy wszedł ten system przecież to, co tu się dzieję, wystarczy zrobić zdjęcie, czy nagrać co dzieję się na korytarzach. To jest miedzy innymi powodowane tym, że ludzie do mnie też wielokrotnie dzwonili. To nie jest tylko Gmina Łapy, Poświętne, Suraż, część Turośni. Następna sprawa jeżeli chodzi o lokalizację. Lokalizacja była wskazana w piśmie. Pismo złożyłem ja, powiem Państwu oficjalnie w czerwcu. Tak długo było to przekładane w czasie przez urzędników, odwlekane, analizy, że już tyle czasu zostało to przekładane. To nie jest tak, że złożyłem wniosek dzisiaj. Od czerwca toczy się sprawa”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To nie trafiło na żadna komisję. Dlaczego?”

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Analizy były zrobione, proponowany jest ruch budynku całkowicie z oddzielnym wejściem. Pomieszczenie przychodni jest tak duże, że jest piętro z dostępem dla osób niepełnosprawnych, dźwigiem. Wszystkie działalności, które są potrzebne dla szpitala, będą na pewno i mieszą się. Były prowadzone analizy budynku, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Spełnia wszystkie wymogi”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, chciałbym usłyszeć to, co Pan Radny Gołaszewski powiedział od pracownika urzędu. Nie mamy żadnych informacji, moje pytanie zostało bez odpowiedzi”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, proponuję jednak odrzucić ten wniosek, dlatego że jest to na prawdę tak prosty i oczywisty wniosek, apeluję zwłaszcza do kolegów z mojego ugrupowania, naszej koalicji. Proszę Państwa, też w czerwcu mówiłem o punkcie w Łapach, dyskutowaliśmy przecież ponad podziałami. Pewnie, że sprawy te służą w wyborach, ale każdy z nas zabiega o to. Dokładnie to co mówi Pan Radny. Mianowicie tu jest taki tłok, to że my oszczędzamy na Wydziale Komunikacji to dzieje się kosztem ludzi. Oszczędzamy na ludziach. Tłok jest niesamowity. W jakich warunkach są obsługiwani, to wiemy. Zatem wiadomo, że trzeba pewnych środków, żeby temu zaradzić. Środki te będą skierowane do Łap. Mało tego, to dotyczy także mieszkańców Poświętnego, Suraża i Turośni, jeżeli Państwo tak uznacie. Apeluję i proszę o to, aby jednak nie przekładać tego. Jeśli wyjdą jakieś problemy będziemy o tym dyskutować.  Chciałbym, żebyśmy już dali Zarządowi zielone światło”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem się do tej sprawy odnieść w ten sposób, że jest to jednak działanie pochopne. Przede wszystkim wszyscy Radni zostali zaskoczeni tą sprawą, propozycją. Ci którzy w tym temacie byli bliżej, zwłaszcza Radni z Łap bardzo dobrze wyście temat znali. Natomiast o ile mi wiadomo, kolejki w naszym Wydziale Komunikacji zaczęły się od momentu, kiedy problem techniczny powstał z CEPiK- em. Nie był już takich kolejek we wcześniejszym okresie. Tutaj nie spowoduje to zmiany, dlatego to jest trudność obiektywna w skali państwa działania tego systemu.  Tutaj nie jesteśmy jeszcze pewni jak warunki techniczne jeśli chodzi o Łapy. Czy tam rzeczywiście to będzie zabezpieczone itd. Rozumiem, zupełnie czym innym jest szpital i to, że nasz budżet „wysila się” w sprawie szpitala. Natomiast w sprawie rejestracji samochodów to akurat nie dotyczy to tak powszechnie jak usługi medyczne.  Budowana jest piękna droga do Łap, z której będzie można łatwo skorzystać i dojechać do Białegostoku, to jest moment. Powiem, że z mojej miejscowości z mojej gminy, dojazd do Białegostoku będzie trudniejszy niż z Łap przez to, że w ogóle nie ma drogi. Popieram wniosek Pana Fiłonowicza, żeby to spokojnie przedyskutować w czasie”.


Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, nic się nie stanie, mamy jeszcze dwie sesje, żeby omówić to na sesji, a wcześniej skierować to na komisję. Również popieram wniosek Pana Fiłonowicza, ale nie o to chodzi. Będziemy głosować”.


Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Pan Radny Gołaszewski zgłosił w imieniu grypy Radnych, do których też się zaliczam o zmianę w budżecie. To jest ten wniosek nad którym dyskutujemy i głosujemy. Inne wnioski są przeciwne, opinią są w tej sprawie. Natomiast wniosek to jest wniosek, który musi być przegłosowany pierwszy, ponieważ on jest pierwszy dotyczy zmiany w budżecie. Nie ma dwóch wniosków. W głosowaniu wyjdzie, czy ten wniosek zostanie przyjęty, czy odrzucony”.


Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, nie mamy żadnej informacji o tym, że Wydział Komunikacji został przeniesiony, czy będzie przeniesiony do Łap. Nie było na ten temat dyskusji. Sądzę, że ten wniosek najdalej idący to jest wniosek dotyczący tego, że idzie na komisje”.


Pan Wojciech Fiłonowicz- Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, statut wyraźnie, jak wysyłamy do komisji, to komisja to przepracuje. Być może się przychyli”.


Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Drodzy Państwo, różnie można do tego podejście, równie dobrze to co proponują wnioskodawcy i Pan Roman Czepe, poddaje się pod głosowanie dokonanie zmian. Jeśli zmiany te nie ujrzą światła dziennego, to nie zamyka drogi, ażby spokojnie dalej nad tym tematem pracować. Sądzę, że należałoby poddać pod głosowanie wniosek Pana Gołaszewskiego. Jeśli nie ma zgody na dokonanie zmian juz teraz, to możemy nadal na komisjach dyskutować jeśli większość uzna za stosowne”.


Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Na jakiej zasadzie mamy głosować za, jeśli nie mamy tematu omówionego. Proszę Państwa, nie stawiajmy nic na głowie”.


Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, na prawdę krótko żeby tego nie przeciągać. Wydaje mi się, że to jest temat tak prosty, wiadomo jakie każdy ma obowiązki Wydział Komunikacji. Tak na prawdę, jeżeli zastałe zbadane warunki techniczne, nie powoduje to zwiększenia deficytu. Moja wielka prośba o przegłosowanie tego wniosku”.


Pan Jarosław Wądołowski – Radny  Powiatu Białostockiego: „Moja wielka prośba do Radnego Gołaszewskiego, aby słusznej sprawy przez upór nie postawił w złym świetle.  Pan Starosta już w swoich słowach powiedział, że wniosek jest niedopracowany, nic o nim nie wiemy. Czy z tym będą wiązać się dodatkowe koszty, choćby typu termomodernizacja tego skrzydła, czy inne rzeczy. Wniosek jest słuszny. Jeśli rozpatrzymy go także we wrześniu, to nic na prawdę się nie stanie. Lepiej byłoby nie prowadzić do sytuacji ostrych, tylko przedyskutować i go przyjąć jako wniosek słuszny. Proszę i apeluję do wnioskodawcy na prawdę. Nie zamkniemy drogi wnioskowi i będzie lepiej. Bardzo proszę także dla mieszkańców Łap, jeżeli to zostanie przedyskutowane i tam powstanie ten ośrodek zamiejscowy. Nie znamy ani możliwości technicznych. Nic nam nie powiedziano na ten temat”.


Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Pana Wojciecha Fiłonowicza – Radnego Powiatu Białostockiego, aby tematem umiejscowienia filii Wydziału Komunikacji w Łapach zajęła się Komisja Infrastruktury Technicznej oraz Komisja Budżetu i Finansów. Rada Powiatu Białostockiego, przy 6 „za”, 12 głosach „przeciw” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” nie zaakceptowała wniosku Pana Wojciecha Fiłonowicza.


Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Pana Krzysztofa Gołaszewskiego – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczący umiejscowienia filii Wydziału Komunikacji w Łapach. Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” zaakceptowała wniosek Pana Krzysztofa Gołaszewskiego.


Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Wraz z wnioskodawcą dziękujemy bardzo za to głosowanie”.


Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, chciałabym oczywiście dopełnić formalności, że zmiany te będą musiały mieć odzwierciedlenie w załączniku numer 2 – zmiany w planach wydatków, ponieważ trzeba z jednego zadania inwestycyjnego zdjąć pieniądze, do drugiego dołożyć. W związku z tym, zmiany w budżecie będą zmodyfikowane. Ogólne wartości budżetu nie ulegną zmianie oczywiście, bo to jest przeniesienie z jednego zadania na drugie. Natomiast odzwierciedlenie będzie musiało nastąpić”.


Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik jasno określiła, że nic się nie zmieniło w sensie zadłużenia, ponieważ środki zostaną przesunięte z jednego zadania na drugie”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie do Pana Dyrektora PZD w związku z tym, że również na drodze 1484B zostały zdjęte środki chciałem zapytać na jakim etapie jest opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych w sprawie tej drogi?”


Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Szanowni Państwo, finansowanie przedsięwzięcia związanego z opracowaniem dokumentacji jest zabezpieczone w WPF. Niedawno zostało to potwierdzone udzieleniem pełnomocnictw Dyrektorowi PZD do podpisania stosownych umów ze skutkiem na również rok 2019. Na jakim etapie? Wczoraj otrzymaliśmy ostatnią korespondencję z Gminy Juchnowiec Kościelny w temacie przejścia przez miejscowość Wojszki i analizujemy tą odpowiedź. Przetarg jeszcze nie został ogłoszony. Zbieramy materiały do tego, żeby wystąpić o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwzięcie. Dłuższy odcinek jak się okazuje jest na terenie Gminy Zabłudów i tam wystąpimy o decyzję środowiskową”.


  Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego
na rok 2018 wraz ze zmianami.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LXII/433/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 wraz ze zmianami (zał. nr 10).

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033.


Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033 (zał. nr 11).
 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 14 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LXII/434/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033, (zał. nr 12).

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego pokrycia zobowiązań finansowych z tytułu podwyżek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, szanowni Państwo, jest to swego rodzaju uchwała intencyjna (zał. nr 13). Jeśli Dyrekcja szpitala podpisywała porozumienie, to porozumienie dotyczy tego i przyszłego roku.  Od razu też było wiadomo i dziś wiadomo, że sfinansować te podwyżki w przyszłym roku szpital z własnych dochodów nie będzie mógł. Dlatego też taka uchwała intencyjna, że Rada Powiatu jako właściciel szpitala deklaruje, że w przyszłym roku udzieli pożyczki. Jestem przekonany, że to nie będzie tak, że już w styczniu będzie pożyczka, tylko w odpowiednim czasie udzieli pożyczki na sfinansowanie tego typu przedsięwzięć jakimi są podwyżki. Drodzy Państwo jest to m.in. swego rodzaju zabezpieczenie Pani Dyrektor, ażeby w przyszłej kadencji, ktoś też nie powiedział na tej sali „a po co Dyrektor podpisywała porozumienie z pracownikami, nie będąc pewnym, że będzie miała przynajmniej na 2018, czy 2019 rok zapewnione środki”. Dlatego też jest wniosek do Państwa, ażeby taką uchwałę deklaratywną dziś podjąć, ażeby była też świadomość w następnej kadencji, a jest ciągłość władzy, bez względu na to, kto jaką funkcje będzie pełnił, że podwyżki były wynegocjowane z pewnym zapewnieniem ze strony organu założycielskiego, że w tym i następnym roku będą one sfinansowane w postaci udzielonej na te cele pożyczki”.


Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Jestem trochę łajany za poprzednie głosowanie w sprawie zamiejscowego biura, więc podzielam rację Państwa, że moja wiedza i tutaj wiedza zgłasza Pana Radnego jest dużo większa, czy nawet duża w tej sprawie. Zgoda i stąd być może to jest takie troszeczkę nastąpił dysonans, dlatego że wiemy o co chodzi. Nawet wiemy co teraz robiono w starostwie, aby wyjaśnić sprawę. Natomiast może rzeczywiście Państwo nie widzieliście, nawet niektórzy nie widzieli, że występował Pan Radny z PiS-u i ja z interpelacją itd. także proszę nie odebrać tego jako rzeczywiście wyraz „triumfalizmu łapskiego”, absolutnie nie o to chodziło. Proszę tego źle nie odebrać, mówię to w kontekście teraz tej sprawy, dlatego, że chcę powtórzyć pewne główne myśli z Komisji Zdrowia. Jednak to jest tak, że ta umowa została podpisana z pewną intencją, z pewnym warunkiem, że damy pieniądze. To są takie nieszczęśliwe zobowiązania jeżeli dam komuś, jeżeli ktoś mi da. Muszę to jasno nazwać po imieniu, ale wiem, że wiemy, że inaczej się nie dało. Pan Starosta był na bieżąco informowany o tych porozumieniach. Najważniejsza rzecz – to porozumienie musiało zapaść już wreszcie, tzn. nie musiało, oczywiste, bo trzeba dać na to pieniądze, ale jeśli chodzi o stronę moralną, społeczną, to musiało zapaść. Śledzimy od wielu, wielu lat, byłem członkiem Rady Społecznej Szpitala przez wiele, wiele lat itd. Pobory, wybory pielęgniarek, czy niższego personelu są jednym z najniższych w województwie, a z tym i w Polsce, bo nasze wojewódzkie są najniższe w Polsce. W innych szpitalach nawet zarabiają więcej o 1 000 zł. Proszę Państwa wiem, że to jest w tej chwili troszeczkę worek z dnem, bez dna, ale bardzo głęboki. Wrzucamy tam ogromne pieniądze, to są rzeczywiście niewyobrażalne wydatki jeśli chodzi o tę kadencje. Myśmy to policzyli i mówimy jasno, tym zwłaszcza, którzy są optymistami, ale zwłaszcza nie dają pieniędzy, mówię już o osobach z poza powiatu. W przeciągu już tej kadencji, to jest ponad 20 000 000 zł, a w ciągu 10 lat to będzie ponad 50 000 000 zł. Trudno tak odgadnąć ile, dlatego, że inwestycja trochę zaniża amortyzację itd. W związku z tym ten obraz troszeczkę będzie zafałszowany, a tak naprawdę strata będzie wynosiła powyżej 3 000 000 zł. Ona dziś oscyluje około 2 000 000 zł, może nie co zejść poniżej, ale prawdziwa ze względu na amortyzację, będzie dużo większa. W związku z czym łatwo policzyć, a jeszcze przed nami wszystko inne. Dlatego jeszcze raz muszę to powiedzieć – dziękuję Zarządowi, dziękuję Panu Staroście Pełkowskiemu, dziękuję Radnemu i to każdemu Radnemu imiennie. Dziękuję wszystkim Państwu za to, że do tego doszło. Doszło do rzeczy ważnej, epokowej. W związku z tym teraz będą kolejne działania, bo jeżeli powiedzieliśmy „a”, to trzeba powiedzieć „b”, trzeba dokończyć po prostu wszystko. Nie zarabiając. Byłem może 5 razy tutaj z kolegami w NFZ-cie, są bardzo trudne rozmowy. Mamy gwarancję „sieci”, oczywiście, ze bardzo ważna rzecz. Wreszcie skończyły się takie pomysły „dobrze, rzucimy na głęboką wodę”. Pewnie chodzi o to, aby przetopić, aby się sprywatyzować. Czyli nie uda wam się, prywatyzujcie się, nawet wam troszeczkę dopłacimy, była taka możliwość. W tej chwili jest stabilność jeżeli chodzi o stronę organizacyjną jaką ta „sieć” zapewnia. Proszę Państwa, nawet stanowisko podjęliśmy w tej sprawie, ale nie zapewnia zwiększonego finansowania. Nie sprawia, że my ten szpital, który był na końcu, bo niedofinansowany ogromnie, a wiecie Państwo jakie różnice były, przecież te tabele sam publikowałem kiedyś jakie są różnice między Hajnówką i innymi szpitalami. Jesteśmy na „szarym końcu”. One się troszkę poprawiają, zgoda. Dzięki wysiłkowi tej Dyrekcji, Pani Dyrektor, dzięki rozmowom, również dzięki życzliwości NFZ- tu, tak mi się wydaje, mimo wszystko Białostockiemu Oddziałowi. Wiadomo, że sytuacja jest wciąż trudna i zarabiać będziemy nie wiemy kiedy, tak naprawdę. Bardzo cenię Pana Dyrektora Roszkowskiego i jego zdanie a komisji, że za dwa, może za pięć lat jednak zaczniemy powoli, itd. Może NFZ będzie musiał, może nowe kontrakty. Robicie Państwo bardzo dużo, podziwiam i dziękuję, ale tego nie wiemy. Oczywiste, że tego nie wiemy, na razie finansujemy, ale też absolutnie nie da się inaczej, bez tego ogromnego dofinansowania właśnie później zawalczyć o te kontrakty. To trzeba było wykonać, ogromne pieniądze włożyć. Raz jeszcze apeluję o to. Proszę Państwa co my tak naprawdę dajemy? Dajemy około, różnie będzie, prawdopodobnie od 50 zł, może kilku dziesięciu złotych do 200 zł, ale w sumie pewnie najlepiej zarabiająca, już nie mówię o osobach z kierownictwa, oddziałowych itd. To będzie zarabiać około 2 000 zł, więc może przekroczą wreszcie te 2 000 zł. To jest niesamowicie, to jest przykro powiedzieć, ale tak jest, przy tak odpowiedzialnej pracy. Zatem cieszę się, że to nastąpiło. Apeluję, aby to poprzeć. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję, bo te głosy padły na komisjach, patrzyłem w oczy Radnym z Supraśla, Gródka, Wasilkowa, Choroszczy i innych gmin i bardzo dziękuję za Państwa postawę. Muszę to jasno powiedzieć, bo byłbym niewdzięcznikiem po prostu ze strony Łap. Z drugiej strony proszę Państwa co my gwarantujemy? Gwarantujemy, że wchodzimy w rozwój, w szpital nowoczesny, absolutnie nowoczesny. Jeszcze nie szybko, jeszcze może nie od razu i ten szpital absolutnie ma służyć wszystkim, całemu powiatowi. To ma być szpital bardzo otwarty, który będzie zarabiał. Proszę Państwa ja też chodzę po szpitalach, już chyba większość z nas i widzimy co się dzieje. Widzimy, że człowiek chory nie raz musi w rejestracji stać po kilka godzin, no teraz tam są akurat krzesełka. Widzimy co się dzieje, nawet na SOR-ach, po południu. Tego typu szpitale, to jest mądrość „sieci” i muszą funkcjonować, muszą istnieć. Dziękuję, że Państwo to rozumiecie. Dziękuję, że to popieracie.  Bardzo dziękuję”.  

Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym powiedzieć, że też jestem „za”, żeby personel pielęgniarski miał podwyżki. Uważam, że to się należy i jest to bezdyskusyjne. Natomiast jeżeli chodzi o szpital, to są tutaj dwa aspekty. Jeden to jest inwestycja i tutaj cała Rada przychylała się i tu myślimy o działaniach, perspektywie. Miejmy nadzieję, że znajdą się środki na szczeblu kraju i że ten szpital będzie się rozwijał. Drugi aspekt, to jest kwestia kosztów bieżących i już jakby tutaj dobrych tendencji nie ma, bo te koszty gwałtownie wrastają. To jest temat to analizy. Następna sprawa to jest projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego, który został dzisiaj przedłożony. Chciałbym powiedzieć, że co innego wynika ze słów osób, które przedstawiają tę koncepcję, a co innego wynika z kształtu projektu uchwały. Mówimy o pożyczce, pożyczka rządzi się swoimi prawami. Natomiast w tym projekcie uchwały nie ma ani jednego słowa o pożyczce. Tutaj jest stanowisko w sprawie pokrycia zobowiązań finansowych z tytułu podwyżek, a ma się to odbyć w sposób określony w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, a Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Nie wiem nad czym rozmawiamy, że my po prostu przepompowujemy wprost pieniądze z budżetu do budżetu szpitala i finansujemy bieżące koszty, czy chcemy udzielić pożyczki i oczekujemy, że ta pożyczka będzie zwrócona i że będzie zabezpieczenie, że jest jakiś projekt umowy w tej sprawie. Proszę o wyjaśnienie Pani Skarbnik”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Zanim Pani Skarbnik, to Pan Starosta chce coś powiedzieć”.
 
Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, jest to ogólna uchwała deklaratywna. Natomiast jeśli w następnym roku będzie temat wsparcia finansowego na ten cel przez Powiat Białostocki, to najpierw, żeby jakąkolwiek umowę zawrzeć, to musi być poprzedzone stosownymi uchwałami Rady Powiatu. Jeśli będzie decyzja, że ten niespełna milion złotych będzie wsparciem w postaci pożyczki, to wcześniej będzie uchwała Rady Powiatu i wtedy na tym etapie będzie uwzględnione między Dyrekcją, a Zarządem, a Radą Powiatu w jaki sposób te pieniądze trafią do szpitala. Czy to będzie udzielenie bezpośrednio pożyczki przez Powiat, czy to będzie poręczenie kredytu, zaciągniętego przez szpital, czy inną formę. Jest to uchwała, która mówi, że te środki w wysokości około miliona złotych będą, można powiedzieć zagwarantowane przez Powiat Białostocki w takiej, czy innej formie, że Rada Powiatu czy większość Radnych nie powie: „jeśli Pani Dyrektor podpisywała coś tam, to niech teraz się martwi w jaki sposób to sfinansować”, bo trzeba mieć świadomość, ze jeśli sfinansuje to z bieżących dochodów szpitala, to się okaże, że na inne przedsięwzięcia i tak trzeba zapewnić środki finansowe”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy Pani Skarbnik chce coś dodać?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie. Myślę, że Pan Starosta dla Państwa jasno wytłumaczył. To taka sama procedura, jak w tym momencie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję”.

Pan Wojciech Fiłonowicz - Radny Powiatu Białostockiego: „Czyli to jest intencja Rady? Mówiąc krótko uchwała intencyjna”.

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak rozumiem to jest podwyżka dla pielęgniarek? Dla personelu pośredniego?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tak”.

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Kiedy będzie już podwyższenie tych wynagrodzeń?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny, porozumienie z tymi grupami zawodowymi przewiduje, że podwyżki będą od 1 sierpnia tego roku. Bez względu na to, kiedy. Natomiast jeśli się dostaje angaż i ma się zwiększoną kwotę, to te kwoty będą obowiązywać w następnym roku i nie ma takiej możliwości, żeby udzielić podwyżki tylko, załóżmy od 1 sierpnia do 31 grudnia, a od 1 stycznia wracają do stanu pierwotnego.  To skutek udzielonych podwyżek w tym roku, będzie w przyszłym roku skutkować około 1 000 000 zł i to jest taka intencyjna uchwała, która mówi, że samorząd w ten, czy inny sposób taką kwotę zabezpieczył”.

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik mam pytanie. Czy ta kwota 997 581 zł przewidziana na pokrycie zobowiązań w 2019 roku nie może być zapisana w projekcie budżetu na przyszły rok? Jako dofinansowanie, cokolwiek? Jak to się będzie miało jeśli my teraz ją przyjmujemy, a następnie zapiszemy tę kwotę w budżecie? Czy nie będzie jakby podwójna kwota?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę Państwa, ta kwota, tak jak tutaj zostało wspomniane. Ta uchwała jest uchwałą intencyjną, do tego, żeby przy projekcie budżetu na 2019 rok już te kwoty ująć. Czyli już od razu w uchwale budżetowej pojawi się upoważnienie dla Zarządu do podpisania umowy, do udzielenia pożyczek w kwocie 997 581 zł, będzie to przewidziane w rozchodach budżetu, jako udzielenie pożyczki. To wszystko będzie uwidocznione w budżecie na 2019 rok”.

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Czy tych słów Pani Skarbnik nie można dodać do projektu uchwały, że to będzie uwzględnione w projekcie budżetu jako rozchody budżetu powiatu?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Wydaje mi się, że to jest oczywiste. Jeżeli jest uchwała powiatu podjęta, gdzie podejmuje się, że w 2019 roku jest takie zobowiązanie zaciągnięte, to Zarząd będzie musiał wykonać, pokazać w budżecie. To jest bardzo oczywista sprawa”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Korzystając z okazji, że są przedstawiciele szpitala w Łapach, to chcę Państwu powiedzieć, że jest ogromny wysiłek Rady, że idą potężne środki na inwestycje, na rozwój szpitala. Idą też duże środki na to, żeby ten szpital prawidłowo funkcjonował. Staramy się też uwzględnić Państwa potrzeby, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to jest duży wysiłek, ale oczekujemy też od was, od Państwa, od personelu tego szpitala zdwojonego wysiłku, żeby ten szpital rzeczywiście bardzo dobrze funkcjonował, żeby to była nasza wizytówka. Dosłownie, ponieważ tak dużych inwestycji w szpital nie ma żaden szpital na terenie województwa podlaskiego”.

Pan Wojciech Fiłonowicz - Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym kontynuować głos Pana Przewodniczącego, bo konkluzją jest coś takiego – dajemy pieniądze, wspieramy duchowo i finansowo, ale myślę, że zgodzicie się ze mną, że oczekujemy wielkiego wysiłku od kierownictwa szpitala, od personelu decydującego, bo jak się inwestuje, to się oczekuje zwiększenia przychodu. Bo tak można cały czas inwestować, inwestować, ale jeżeli nie będzie wysiłku z tamtej strony i działań wspólnie z Zarządem Powiatu, to ten nasz wysiłek jest bezcelowy. Dziękuje”.

Pan Krzysztof Gołaszewski - Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękujemy za to serdecznie, bo to jest wkład wszystkich Radnych. Chcę podkreślić, że jest tak dużo pieniędzy zainwestowanych, tak dużo pracy jest włożonej i w tej chwili jest ważna rzecz - jak zachowa się samorząd łapski? Jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie, to jest to konieczne i niesamowicie ważne, żeby wspomóc bieżące finansowanie, aby nie było uciekania od tematu. Mówię ogólnie o samorządzie. Tu jest apel i prośba, aby współuczestniczyć w tym dużym wkładzie, który był włożony, bo jeszcze takiego nie było”.  

Pani Sylwia Rząca - Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Nie będzie żadnym zaskoczeniem, jeżeli  ze swojej strony osobiście bardzo serdecznie Państwa poproszę o poparcie tego wniosku, bo jest to dla mnie bardzo istotne i jest to dla mnie bardzo ważna sprawa. Może najważniejsza w tej kadencji, w ogóle to, że ten szpital tak wygląda, tak się rozwija i takie ma możliwości. Dzięki temu, że dajemy te pieniądze, bo to są groszowe sprawy w poborach Pań, które to dostaną. Myślę, że dzięki temu będziemy mieli personel, który będzie przy łóżku pacjenta, który będzie pracował. Nie zostaniemy z tymi luksusami bez opieki nad pacjentem. Dziękuję bardzo”.

   Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję Pani, ale proszę nie formułować tego, ze to są groszowe sprawy, ponieważ to są milionowe sprawy”.

Pani Anna Grycuk - Radna Powiatu Białostockiego: „Myślę, że jeżeli chodzi o pobory pielęgniarek to my tutaj nikomu nie robimy łaski. Dlatego, że taka jest ogólnokrajowa tendencja podwyższenia najniższej płacy, a nasze pielęgniarki zarabiają w szpitalu łapskim na pograniczu tejże najniższej płacy. Chciałabym powiedzieć takie zdanie dotyczące ogólnie szpitala. Nigdy nie miałam wątpliwości co do tego, że szpital jest ważną placówką dla Łap i ważną placówką ochrony zdrowia dla powiatu. Bez jakiegoś wrogiego nastawienia zawsze podchodziłam do tego szpitala i myślę, że teraz była okazja, aby go wesprzeć. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że poparłam ten projekt dotyczący rozbudowy szpitala. Mam tylko taką obawę, żeby ten szpital zawsze pozostał szpitalem powiatowym, aby to była nasza placówka i aby zawsze była kojarzona z powiatem białostockim. Nie chciałabym, aby poszedł w „prywatne ręce” po zainwestowaniu przez nas takich ogromnych pieniędzy”.

Pan Grzegorz Roszkowski – Zastępca Dyrektora SP ZOZ w Łapach: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ze strony Dyrekcji chciałbym bardzo podziękować za wysiłek finansowy, który Rada w tym ostatnim okresie poniosła i spowodowała to, że ogromne pieniądze przeznaczyła na modernizację szpitala. Nawet ostatnie decyzje, odnośnie pożyczek w aspekcie poprawy uposażenia personelu, też mają ogromne znaczenie dla naszego szpitala, bo gwarantują utrzymanie załogi w tym szpitalu. Mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, żeby wykorzystać te pieniądze jak najrozsądniej. Wszystkie inwestycje są na ukończeniu. Myślę, że do końca roku nowy budynek będzie wykończony i wyposażony. Możemy jak gdyby rozpocząć rozmowy z NFZ-tem w aspekcie kontraktowania usług i wykorzystania bloku operacyjnego, czyli jak gdyby zmierzamy w najbliższym okresie, aby skupić się w rozwoju działalności ortopedyczne –operatywnie stawu biodrowego i kolanowego. Nasi mieszkańcy w chwili obecnej muszą czekać na te zabiegi w ośrodkach sąsiednich. To nie wszystko zależy od nas. Najważniejsza sprawa to uzyskanie kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeszcze raz bardzo dziękuję”.
   
   Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję”.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Pan Zenon Żukowski Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LXII/435/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie stanowiska dotyczącego pokrycia zobowiązań finansowych z tytułu podwyżek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, (zał. nr 14).


O godz. 12:08 ogłoszono przerwę.
O godz. 13:24 wznowiono obrady.


Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Panie Przewodniczący, szanowna Rado jest to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali, (zał. nr 15). Dzieje się to na wniosek organu kontrolnego, gdyż w pierwotnej wersji określono termin obowiązywania umowy w postaci dat. Okazuje się, że taka forma określania terminu obowiązywania jest zastrzeżona dla umów. Stąd też te słowa należy zastąpić słowami: od 15 października 2018 r. do 14 października 2021 r. słowami „do 3 lat”. Proszę o podjęcie uchwały”.   


Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czym to skutkuje? Bo to w zasadzie jest to samo”.


Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Tak jak wcześniej powiedziałam, chodzi o określenie terminu, daty jest zastrzeżone dla umów cywilnych. Taki zapis ma się znaleźć w umowie cywilnej, natomiast w uchwale ma być to określone czasem trwania umowy”.

 
Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję. Tutaj pokłon do Pani Mecenas, aby zwróciła uwagę następnym razem na takie sytuacje”.
Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Pan Zenon Żukowski Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.


Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LXII/436/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego, (zał. nr 16).

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.

Pani Alina Dźwilewska –Gł. Specjalista w Wydziale SSiZK przedstawiła zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach, co stanowi zał. nr 17 do protokołu.


Pan Antoni Bogdan - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, mam takie pytanie. Jakie to skutki finansowe będzie niosło ze sobą? Rozumiem, że te godziny będzie musiał ktoś przejąć, a Panu Dyrektorowi przy tej okazji na pewno w poborach nie ubędzie. Komuś z tego tytułu trzeba będzie dołożyć”.


 Pani Alina Dźwilewska –Gł. Specjalista w Wydziale SSiZK: „Nie powiem teraz jakie to skutki finansowe, 4 godziny tygodniowo to jest 0,3 etatu dla innego nauczyciela dodatkowo”.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach, przedstawił:
•    Pan Antoni Bogdan - Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - opinia pozytywna.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Pan Zenon Żukowski Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LXII/437/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie częściowego zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach, (zał. nr 18).
 


Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.


Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przestawił zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie proponowanych zmian w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, co stanowi zał. nr 19 do protokołu.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego postanowiła wystąpić do Ministra właściwego ze stanowiskiem w sprawie zmiany warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w związku z tym, że w 2015 roku zmieniło się to rozporządzenie i podniosło poprzeczkę przy projektowaniu i realizacji dróg kategorii powiatowej. Najkrócej mówiąc stanowisko dotyczy umożliwienia włączenia dróg kategorii powiatowej w parametry dróg klasy „L” – lokalne. Chodzi o to, żeby nie potrzeba było pozyskiwać tak szerokich pasów drogowych, jak również tak szerokich pasów ruchu, tam gdzie to jest zupełnie zbędne dziś dla naszych dróg powiatowych. Dziękuję”.  

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panowie Radni, chciałbym żeby w uzasadnieniu tego projektu ostatnie zdanie, zaczynające się od słów „należy zauważyć iż możliwość tę wyłączyła nowelizacja ww. rozporządzenia, która weszła w życie 25 marca 2015 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”, chciałbym aby to zdanie uwypuklić poprzez pogrubienie i podkreślenie. To ma znaczenie, ten termin wejścia w życie nowelizacji”.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Pan Zenon Żukowski Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad w/w wnioskiem Pana Jarosława Wądołowskiego.

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęła wniosek Pana Jarosława Wądołowskiego.

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za” podjęła uchwałę

Nr LXII/438/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie proponowanych zmian w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (zał. nr 20).

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, temat omawiany był na komisji. Czy są pytania do tego tematu? Macie Państwo przed sobą treść uchwały, (zał. nr 21). Pani Dyrektor jest tu na miejscu może odpowiedzieć na Państwa pytania. Może Pani Dyrektor chce coś powiedzieć?”

Pani Dorota Kolenda – Dyrektor PUP w Białymstoku: „Mogę tylko powiedzieć, że w przypadku obu umów sprawa jest w sądzie, dlatego że ani Pan Starosta, ani Dyrektor Urzędu nie są umocowani żeby spełnić żądań pracodawcy i odstąpić od wymagań żądania zwrotu za te miesiące w których pracodawca nie wywiązał się z umów. Sąd rozstrzygnie sprawę, natomiast jak mówię nic więcej nie mogę powiedzieć”.

Pan Ryszard Łapiński - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, jeżeli jest skarga na Panią Dyrektor, to znaczy, że Dyrektor dobrze pracuje. To jest jedna kwestia, a druga sprawa to z tą Panią mecenas miałem już styczność będąc w Radzie Powiatu Białostockiego Podlaskiej Izby Rolniczej, gdzie robiła obsługę prawniczą. Dużo tam bałaganu zostało narobione, nie chce komentować, ale to znaczy, że odrzucenie jest bardzo zasadne”.

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Drodzy państwo, chciałabym jeszcze tylko dodać pewną kwestię, ponieważ też jestem, wieloletnim pracodawcą i przez wiele lat współpracuję z Powiatowym Urzędem Pracy i chciałabym powiedzieć, że jest to naprawdę praca bez zastrzeżeń. Też również podziwiam Panią Dyrektor. Dziękuję”.

Pani Dorota Kolenda – Dyrektor PUP w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, szanowna Rado, bardzo dziękuję”.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Pan Zenon Żukowski Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za” podjęła uchwałę

Nr LXII/439/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, (zał. nr 22).


Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, podobnie jak poprzednia, była ona rozpatrywana na komisji. Do tego trzeba wziąć pod uwagę to, że w kompetencji Rady nie jest przywracanie, a ni włączanie się w sprawy personalne. To jest ewidentna domena Starosty. Po za tym w międzyczasie toczą się sprawy w Sądzie i chciałbym, abyście Państwo podjęli taki projekt uchwały (zał. nr 23). Z tym, że do pana Starosty mam jeszcze tylko jedna uwagę, aby Pan Starosta bardziej brał pod uwagę wyniki kontroli zewnętrznej, jakiejkolwiek”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący zawsze można jeszcze bardziej i wnikliwiej analizować zasadność poszczególnych kontroli zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Także to na pewno Starosta weźmie pod uwagę. Proszę Państwa, ta skarga w prawdzie jest zatytułowana „na działalność Starosty”, ale tak na dobrą sprawę jest to skarga na działalność Dyrektora Wydziału Komunikacji. Drodzy Państwo, jak przyszedłem do starostwa, a wiem, że wcześniej stale były problemy z niektórymi pracownikami. Nie chcę wchodzić w szczegóły kto miał racje. Jeden proces sądowy skończył się podpisaniem ugody, gdzie w grę wchodziły zarzuty mobbingu. Sądzę, że drugą częścią jest kwestia pracownika Pana xxxx, gdzie w pewnym momencie doszliśmy już do wniosku, a mam na myśli Panią Sekretarz, Kadry i inne osoby, które bardziej się zajmowały tą kwestią niż Starosta Białostocki i doszliśmy do wniosku, ze należy z Panem xxxx w pierwszej chwili otrzymał karę porządkową, a później została z nim rozwiązana umowa o pracę.  Od czego odwołuje się Pan xxxx do Sądu Pracy i jest proces sądowy. Zobaczymy jaki będzie werdykt Sądu w tej sprawie. Sądzę, że w pewien sposób zmieni to styl pracy, czy stosunki, które będą wewnątrz tego Wydziału. Tyle i tylko tyle. Służby Wojewody, z którymi konsultowaliśmy i nasze służby twierdzą, że rozpatrywanie tego typu skarg nie leży w kompetencji Rady Powiatu i właściwym stwierdzeniem jest, że nie jest to kompetencja Rady i że Rada nie będzie rozpatrywać tego typu skargi. Dziękuję”.

Pytań nie zgłoszono, wobec czego Pan Zenon Żukowski Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr LXII/440/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego, (zał. nr 24).

Ad 13. Interpelacje i zapytania Radnych.

Pan Jan Gradkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Szanowny Panie Przewodniczący, w imię przyjaźni Juchnowiec Radni powiatu Białostockiego zgłaszam wniosek formalny o dofinansowanie drogi Hołówki Duże – Hołówki Małe. Dziękuję”.

Pan Antoni Bogdan - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, pewnego dnia w radio wysłuchałem, ze została rozwiązana umowa na ul. Transportowej Pana xxxx z lekarzami, którzy tam wynajmowali pomieszczenia. Czy nasz Zarząd ewentualnie zastanawiał się nad tym, żeby pozyskać tamtych najemców do siebie na ul. Słonimską? Wiem, że tam stoją puste pomieszczenia. Czy Zarząd coś w tym kierunku robił? Dziękuję”.


 Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Radny, to nie jest kompetencja, a nie można wkraczać w kompetencje Dyrektora Szpitala, ażeby zatrudniać, pozyskiwać pracowników szpitala według mojej najlepszej wiedzy na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby zwiększania personelu medycznego, czy niemedycznego w Szpitalu w Łapach. Jeżeli takowe zachodzą potrzeby, to Pani Dyrektor z Wicedyrektorem, z innymi pracownikami są na tyle operatywni, żeby zapewnić właściwe funkcjonowanie szpitala. To, że sprawa prawna jest po śmierci Ś.P. xxxxx bardzo kłopotliwa i sądzę, że Państwo xxxx, trudno powiedzieć, kto to dalej będzie prowadził te sprawy, szybko dojdą do jakiegoś konsensusu z Funduszem Zdrowia i nadal ta placówka medyczna tam będzie funkcjonować. Jeśli nie, to potencjał jednostek w Białymstoku jest odpowiedni, żeby obsłużyć tych pacjentów, a jeśli ci lekarze będą szukali pracy, to na pewno znajdą w naszym szpitalu, czy innym”.

Pan Antoni Bogdan - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, myślę, że to nie o to chodziło. Zapytałem, czy Zarząd mógłby, przynajmniej mógłby podjąć takie działania, że ci ludzie, którzy dostali wypowiedzenia mogliby znaleźć miejsce na ul. Słonimskiej, żeby Zarząd z taką propozycją ewentualnie do nich wystąpił. Tylko tyle”.  

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa jeśli słyszę – „na Słonimskiej”, to na ul. Słonimskiej o ile wiem, to większość, czy wszystkie lokale są wydzierżawione. Tam są coraz bardziej zaspokajane nasze potrzeby, tak jak PCPR, czy dla Dyrektora Jastrzębskiego. Niewykluczone, że tam pójdzie rok po roku w tym kierunku, że w dużej mierze ten budynek będzie wykorzystywany na potrzeby nasze, powiatowe. O ile wiem, a chyba się nie myślę, to Pani Drewnowska powie, że jest ogłoszenie na jeden lokal  kilkanaście metrów i od dawna nasze służby sygnalizują mi i nie tylko mi, że ten jeden lokal przydałby się dla PCPR-u, czy dla innych naszych jednostek. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej konieczności, aby usilnie poszukiwać, albo też nagabywać kogoś, aby zaczynał działalność gospodarczą i prowadził ją na terenie naszej placówki na ul. Słonimskiej”.  

Pani Sylwia Rząca – Radna Powiatu Białostockiego: „Chciałabym się odnieść w tym temacie. Z gabinetami lekarskimi na ul. Transportowej nie chodziło o to, że oni dostali wypowiedzenie umowy lokali, tylko chodziło o to, że w trakcie śmierci Śp. Pana xxxx zostały zaprzepaszczone wszystkie kontrakty, które zostały podpisane. Dlatego te poradnie po prostu nie funkcjonują. On był jedyna osobą, która podpisywała te kontrakty i to jest koleja sytuacja, jaka zdarzyła się na Królowej Rodzin. Kiedy też zmarł właściciel i tam przepadł potężny kontrakt na usługi ginekologiczno – położnicze. Oni do tej pory byli, aby mogli pracować normalnie na umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie ma to znaczenia, czy byliby na ul. Słonimskiej, czy na ul. Transportowej. Wygasła umowa i poradnie z tej przyczyny zostały zamknięte. Średnia wieku tych lekarzy, którzy tam pracowali to 80+, tam byli sami emeryci i renciści. Doświadczeni, ale już emerytowani i z małym wymiarze godzin, więc tutaj to nie ma znaczenia, chodzi tu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, która w momencie śmierci właściciela przepadła”.

Pan Jan Gradkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący ponawiam wniosek”.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak Pan Starosta powiedział mamy tylko jeden lokal do wynajęcia o powierzchni 17 m2. W tym temacie są ogłoszenia o wynajmie, reszta lokali jest rozdysponowana”.  

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Padł wniosek, ale myślę, że temat skierujemy do Zarządu i na komisje, wtedy będziemy rozpatrywać. Jak inaczej?”

Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Trzeba rozstrzygnąć przetarg”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przewodniczący Zarządu słyszy o tym i Zarząd może spotkać się wtedy, kiedy może”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, sądzę, że ci którzy byli zainteresowani, a zainteresowani byli nie tylko Pan Gradkowski, czy Pani Grabowska, ale to co do mnie docierało to zainteresowani byli z grupy Radnych stanowiących większość w Radzie. Trzeba było jasno postawić sprawę w poniedziałek na komisjach, że nosicie się Państwo z zamiarem, czy chcecie zgłosić poprawkę do budżetu polegającą na zwiększeniu dofinansowania ze strony powiatu białostockiego o kwotę 1 500 000 zł i ewentualnie pokryć to deficytem. We wtorek było posiedzenie Zarządu i można było dziś na sesji przegłosować. Jeśli tego nie zrobiono, sądzę, że jest to dziś bezprzedmiotowa. Pani Wicestarosta jest w chwili obecnej na zaplanowanym już pół roku temu wyjeździe w Turcji, wraca chyba 8, czy 9 września. Wcześniej Zarząd nie może obradować, bo mamy 2 członków Zarządu. Jeśli jest termin, chyba że jest taka możliwość, to jest pytanie do pana Dyrektora PZD – o przesunięcie terminu podpisania umowy i jeśli byłaby taka wola, ale dobrze byłoby drodzy Państwo, żeby ze strony większości Radnych była wola, ażeby taką kwotę znaleźć. Sądzę, że jak Starosta z Panią Skarbnik usilnie sprężyli, to coś może kiedyś byśmy znaleźli”.

Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Czy można byłoby Panie Dyrektorze, aby tego przetargu nie unieważniać, jeżeli te pieniądze znajdą się w budżecie np. może zwołać sesję nadzwyczajną i wtedy byśmy przegłosowali i dołożyli. Słuchajcie, to jest nasza wspólna ponad podziałami inwestycja. Wobec mnie będzie głupio, że ktoś z PiS-u obiecał, a nie wykonał, naprawdę będzie mi bardzo przykro. Powiedziałam już, ze ta droga będzie. Był festyn w Hołówkach i powiedział, że wspólnie z PiS-em wykonujemy tę drogę. Gmina dokłada i wy dokładacie, a teraz jej nie będzie?”

  Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Myślę, że dla Pani Barbary, Radnej, ponad podziałami mogła skutecznie zaapelować do innych Radnych. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa tak, czy tak Zarząd musi się zebrać w komplecie, bo inaczej nie da rady”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mamy zapewnienie od podwykonawców, że zobowiązują się do przedłużenia terminu związania ofertą do końca miesiąca września”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To jest jeszcze czas. Dziękuję”.

  Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pytanie do Pani Basi. Jaki jest przetarg, bo już prawdopodobnie było otwarcie kopert w sprawie ciągu pieszo – rowerowego w Juchnowcu. Czy już coś wiadomo?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „28 września”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, w tym tygodniu, czy też w piątek w ubiegłym tygodniu, ale to nie ma znaczenia zorganizowaliśmy z Panem Dyrektorem Jędrzejewskim spotkanie Wójta Gminy Juchnowiec i Burmistrza Gminy Zabłudów, gdzie są stwierdzenia takie – Gmina Juchnowiec ogłosiła przetarg na ciąg pieszo- rowerowy o którym mówimy w kwotach, które są przewidziane w budżetach powiatu, „BOF-u” i Gminy, czyli tam, gdzie na poziomie około 12 000 000 zł dojdzie do otwarcia ofert i jeśli najlepsza oferta będzie znacznie wyższa, czy wyższa niż te kwoty, to wtedy Zarząd i Gmina dojdzie do jakiegoś rozstrzygnięcia, aby zaproponować takie, czy inne rozwiązanie Państwu. W sprawie drogi w zakresie Stanisławowo – Wojszki jest bezdyskusyjne, że obie gminy będą uczestniczyć w kosztach dokumentacji, nie tylko budowy drogi. Generalnie z naszej strony wspólnie zostały już wstępnie uzgodnione parametry drogi, jak też jeszcze to będzie uzależnione, które to PZD zleci od pomiaru natężenia ruchu i projektanci na podstawie pomiaru natężenia ruchu zaproponują kategorię drogi. Tu rozbieżności nie ma. Ta informacja, która na komisji padła, że tam 19 000 000 zł ma kosztować, to ona wyszła stąd, że wtedy taka kwota była w przetargu. Pan Wójt twierdził w rozmowach z wykonawcami, że ta kwota powinna by niższa, że wtedy te oferty sobie rzucono tak już naprawdę ekstra z dużym narzutem. Zobaczymy co ten przetarg pokaże”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, uprzedził mnie Pan z pytaniem dotyczącym finansowania projektu, przynajmniej, ale widzę, że jest odpowiedź pozytywna. Bardzo się cieszę. Co robimy z tym tematem? Powiem tak, Zarząd musi być kompletny, jak będzie komplecie, to się zbierze i postawi. Najwyżej szybciutko zrobimy sesję nadzwyczajną, jak trzeba będzie. W tej chwili nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Proszę Państwa, czekajmy do 10, we wtorek będzie Zarząd i zdecydują. Myślę, że ten temat zostanie załatwiony pozytywnie, bo mamy czas, chwilę czasu”.

 Pan Jan Gradkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Starosto, dziękuję za zainteresowanie i proszę o pozytywne rozpatrzenie sprawy. Bardzo Dziękuję”.

Ad 14. Przyjęcie protokołów z obrad: LIX, LX i LXI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

    Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż LIX sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu
21 czerwca 2018 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” przyjęła protokół Nr LIX/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.

    Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż LX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 12 lipca 2018 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr LX/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż LXI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 6 sierpnia 2018 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” przyjęła protokół Nr LXI/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.


Ad 15. Sprawy różne.

     Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, może zostawiłbym to dla Pana Starosty, żeby powiedział w jakim dziś spotkaniu uczestniczyliśmy, żeby wszyscy Radni się dowiedzieli. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „No właśnie to jest ważne. Podpisaliście?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, wrażenie było takie, że nie wiem co podpisywałem Wojewoda z boku palcem pokazywał gdzie. Ważne, że Pani Skarbnik pieczątki postawiła, a jak już Skarbnik stawia pieczątki swoje i moje, to już wiem, że na pewno trzeba podpisać. Tak już całkiem poważnie, proszę Państwa, była to na pewno bardzo ważna uroczystość. Można powiedzieć, że zostaliśmy wyróżnieni, każdy ma swój jakiś w tym cel na pewno, ale dobrze, że był wyróżniony oddzielnie poza innymi powiatami, tylko z nami było podpisanie dwóch umów. Jednak na dofinansowanie do rozbudowy Szpitala w Łapach, dofinansowanie ze strony budżetu państwa 1 000 000 zł i druga do inwestycji drogowej Niewodnica – Czaplino. Dotacja ze strony Pana Wojewody jest na poziomie 1 800 000 zł. Jestem przekonany, że w odpowiedniej atmosferze odbyło się spotkanie, a kto chce zobaczyć to może zobaczyć się pewnie w „Obiektywie”, bo „Obiektyw” był i cieszę się, że Starosta Białostocki nie był wykasowany”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przypominam, że wszyscy otrzymali informację na maila, że do 10 września trzeba złożyć oświadczenie majątkowe. Na dwa miesiące przed skończeniem kadencji musimy złożyć oświadczenie majątkowe. Myślę, że trzeba to wziąć pod uwagę i bardzo rozsądnie do tego podejść”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, czy moglibyśmy dostać informację o dietach Radnych na koniec sierpnia?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tak to jest potrzebne, ponieważ do oświadczenia jest potrzebne. Myślę, że drogą mailową. Pani Skarbnik, czy jest to możliwe?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Państwo otrzymacie jeszcze we wrześniu dietę z sierpnia. Nie chciałabym tylko tych informacji wysyłać mailowo. Chyba, ze Państwo sobie życzycie, tak?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Każdy ma indywidualny mail. Czy jest taka możliwość?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa wpłynęły na moje ręce odpowiedzi na skargę do Wojewody Podlaskiego w sprawie naszego dofinansowania do dowozu młodzieży (zał. nr 25). Sprawa jest w sądzie, jest zawiadomienie o obowiązkowym stawiennictwie Pana Starosty. Myślę, ze Pan Starosta jak nie sam, to przynajmniej przez Panią Mecenas będzie obecny na tej rozprawie”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Obecność nie jest obowiązkowa”.
Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam, jasne. Mam jeszcze jedną sprawę, dosyć istotną w powiązaniu z Gminą Wasilków. Na terenie Gminy Wasilków był dosyć duży pożar składowiska odpadów, gdzie z 4 gmin były składane odpady: Supraśl, Czarna Białostocka, Wasilków i Dobrzyniewo. W tej chwili to składowisko jest zamknięte. Mam taką gorącą prośbę do Pana Starosty i służb odpowiednich, że już zaczyna się przewóz tych nieczystości na tereny niewskazane do ich gromadzenia. Na przykład sytuacja w miejscowości Jurowce, tam były skargi, że ktoś tam wywozi, a w tej chwili w wyniku tego, że tam jest zamknięte składowisko do odwołania to prawdopodobnie to będzie w lasach, albo to będzie nie wiadomo w jakich miejscach. W tej chwili tak to wygląda. To jest wożone na prywatną posesję na terenie Gminy Wasilków w Jurowcach”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny, zawsze był większy, czy mniejszy problem, że część odpadów różnych były wywożone do lasów, czy do innych miejsc. To, że wygląda to na to wygląda, że na skutek niewłaściwej eksploatacji hałdy na polu składowym doszło do pożaru, a o ile pamiętam, że to już w chyba 2017 roku, czy w 2018 roku były terminy zamknięcia i rozpoczęcia rekultywacji pola składowego. Od tego jest spalarnia w Białymstoku i cały system tam przetwarzania odpadów komunalnych . Wcześniej czy później, a dobrze byłoby, gdyby już dawno te pole składowe było zamknięte i rekultywowane. Rozumiem, że Panowie Burmistrzowie i Pan Wójt mają problem, że prawdopodobnie koszty utylizacji odpadów w spalarni Białostockiej będą wyższe niż na polu składowym, ale to już jest problem załóżmy Pana Bielawskiego. Bo jak uchwalaliśmy pierwsze stawki, to zbierał podpisy, żeby odpłatność była jak najniższa, a dziś jest tak, że albo trzeba podnieść mieszkańcom opłaty, albo zastosować dosyć dużą dotację do zakładu już między gminnego na utylizację odpadów. Gospodarka odpadami komunalnymi nie stanowi problemu, jest problem, że różne odpady poza komunalne zamiast przetwarzać w odpowiedni sposób trafiają w te, czy inne miejsca. Prawda jest taka Panie Przewodniczący, że zgodnie z prawem, które już kilkanaście lat obowiązuje za odpady odpowiadają właściciele nieruchomości. To jest tak, że operatywność służb gminnych powinna być większa, ażeby w miejscu gdzie są odpady ścigać, nie szukać kto wiózł, tylko zobowiązywać i przymuszać właściciela nieruchomości. Między innymi to dotyczy Lasów Państwowych, bo lasy Państwowe mają piękne pieniądze za pozyskiwanie drewna, a jak przychodzi do oczyszczenia i do sprzątania lasu, to mówią: „może gmina, może dzieci” i może jeszcze ktoś. Prawo o odpadach mówi jednoznacznie, właściciel nieruchomości odpowiada za odpady znajdujące się na tej nieruchomości i jest zobowiązany do ich utylizacji”.

Pan Antoni Bogdan - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, myślę, że skoro wywołał Pan temat odpadów, to chciałbym również podzielić się z Państwem pewną informacją. Czy Zarząd mógłby w tej sprawie interweniować u szefów firm np. w Hryniewiczach? Bo na moim własnym placu przyjeżdża śmieciarka i udostępniłem im to, nie raz zaśmiecają mi i musze sprzątać po nich. Chociaż to oni są od sprzątania. Na przykład taki przypadek, że przywozi człowiek na przyczepce różne odpady m.in. jakieś opony ponapalane, plastik i inne rzeczy i mówi mi, że on to zebrał z lasu. Ci Państwo mówią, że nie, oni takich rzeczy to nie przyjmują. Pytam, gdzie ten człowiek to powiózł? Na swoje podwórko? To dla mnie jest nie zrozumiałe. Firma, która odbiera odpady wybiórczo, jedne bierze, a drugie nie bierze. To w końcu jak to ma być. Gdzie ci ludzie mają to wozić? To jedna sprawa. Jeszcze ta z uporem maniaka, zapytam Pana Dyrektora na jakim etapie jest budowa mostku w Sienkiewiczach?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na przed ostatniej Komisji Infrastruktury Technicznej głosiłem Państwu, że czekamy na opinię geologiczną z Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego, ze mają problemy kadrowe i o dziwo niedawno stało się tak, że Dyrektor Wydziału podpisała zawiadomienie, że wczyna postępowanie w tej sprawie. Czekamy na to już ponad dwa miesiące, bez decyzji w sprawie badań decyzji badań geologicznych nie możemy ruszyć z miejsca, ani z decyzją środowiskową, ani z pozwoleniem wodno prawnym, ani z pozwoleniem na budowę. Także tutaj trzeba wspomóc Wydział Rolnictwa, żeby jak najprędzej zatrudniono kogoś, bądź reaktywowano”.  

Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Z naszym postępowaniem uchwały dotyczącej dotacji za dojazdy w szkołach powiatowych  i postępowaniem przed Sądem Administracyjnym, chciałbym się zapytać – czy mogę dostać materiały na ten temat? Informację o wyznaczonym terminie, ponieważ chciałbym spróbować być na tym postępowaniu. Oczywiście Sąd może mnie nie dopuścić nawet na salę, ale raczej wpuści, bo to wydaje mi się, że będzie publiczne i jawne”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Udostępnię to”.

Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Będę wdzięczny, bo chciałbym być. Dziękuję. Chyba, że jest możliwe jakieś pełnomocnictwo Rady do występowania, ale to chyba nie. Chyba Zarząd wyłącznie musi reprezentować Radę. Dziękuję”.  

Pan Antoni Bogdan - Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym uzyskać odpowiedz od Pana Starosty, czy jest szansa w sprawie tych odpadów?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, za całość gospodarki odpadami w gminie odpowiada gmina. Od tego jest Pan burmistrz, Rada Gminy, która przyjmuje odpowiedni regulamin dotyczący utrzymania czystości w gminie. Jest druga rzecz – jak słyszę, ze Pan mówi, że na pana działkę wożą, to Pan też jest odpowiedzialny, ażeby zabezpieczyć swoja działkę, ażeby nikt na nią nie wwoził.

Pan Antoni Bogdan - Radny Powiatu Białostockiego: „Chodzi o to, że ludzi odjeżdżają „z kwitkiem” i nie zostawiają tych śmieci”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Jeszcze raz mówię Panu, że w pełni za gospodarkę odpadami odpowiada gmina. Gmina powinna przygotować odpowiednie punkty, gdzie mieszkańcy poza normalnym systemem mogą swoje odpady dostarczać. Wszystko powinno być uregulowane. Jeśli coś nie do końca funkcjonuje, to od tego jest Pan Burmistrz, ewentualnie proszę do Rady Gminy złożyć skargę, że Pan Burmistrz niewłaściwie realizuje zadania z zakresu gospodarki w Gminie Choroszcz”.

Ad 16. Zamknięcie obrad LXII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady LXII sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 30 sierpnia 2018 roku, o godz. 14:20.Protokołowała:                                                                                                                           Podpisał:
  Joanna Sanik                                                                                                                  Pan Zenon Żukowski

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 

 


Xxxxx – dane osobowe zanonimizowano na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.
    

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-08-2018

Data udostępnienia w BIP: 01-10-2018 12:00

Data modyfikacji informacji: 05-10-2018 10:05