Protokół nr II/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.

                                                                                  

                                                                                                                                Protokół nr II/2018

                                                                                                z obrad II sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

                                                                                                                        w dniu 30 listopada 2018 r.

                                                                                                             w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady II sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 30 listopada 2018 roku o godzinie 1600 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach II sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Hanna Nikitiuk - Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku,
 • Pan Tadeusz Stanisław Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku,
 • Pani Elżbieta Anna Turczewska- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
 • Pan Piotr Łapiński – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 26 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach II sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli:

Pan Andrzej Babul, Pan Adam Backiel, Pani Bożena Bieryło, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pani Jolanta Den, Pan Andrzej Gąsowski, Pan Mariusz Gołaszewski (Wiceprzewodniczący), Pani Barbara Grabowska, Pan Jan Gradkowski (Członek Zarządu), Pani Anna Grycuk, Pani Elżbieta Jaroszuk, Pan Jan Kaczan, Pan Paweł Kondracki (Wiceprzewodniczący), Pan Michał Kozłowski, Pan Rafał Łada, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Członek Zarządu), Pani Bożena Nienałtowska, Pan Jan Bolesław Perkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pani Jadwiga Piotrowska, Pan Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu), Pani Sylwia Rząca, Pan Eugeniusz Siemieniuk, Pan Henryk Suchocki, Pan Bogdan Zdanowicz, Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady).

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dziennym II sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Jednocześnie zapytał o uwagi do porządku obrad. Uwag nie wniesiono.

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad II sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazwy oraz przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białostockiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad II sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Zmian nie zgłoszono.

 

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazwy oraz przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia nazwy oraz przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego, co stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Ponieważ można podjąć dyskusję w sprawie przedmiotu działań komisji, to mam propozycję, do uzgodnienia przez Państwo – aby poszerzyć zakres Komisji Promocji. Nie chcę nikogo obrazić, ale to była chyba jedna z najmniej aktywnych Komisji w Radzie. Moja propozycja jest taka, żeby z promocją jednak połączyć sprawy turystyki. Tego tematu w zasadzie w ogóle nie ma w żadnej Komisji. Natomiast pojęcie kultury fizycznej i sportu, w zasadzie tej turystyki nie bardzo obejmuje, ponieważ chyba dla dużej części powiatu turystyka jest w zasadzie problemem bardziej w dziedzinie działalności gospodarczej, a nie uprawiania turystyki przez naszych mieszkańców. To są dwie oddzielne rzeczy. Uważam, że jeśli ten zakres się pojawi to należy go dołączyć do Komisji Promocji. Przynajmniej działanie 5 gmin jest oparte na usługach turystycznych. To jest moja propozycja, aby w nazwie tej Komisji pojawiła się jeszcze turystyka, czyli Komisja Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu. Tego nie ma i uważam, że jeśli ta komisja będzie miała w tej kadencji odrobinę większy zakres, to nic się nie stanie”.    

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To jest nowa kadencja, będą nowi ludzie i mam nadzieję, że będzie inne podejście, ale uwaga jest słuszna”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały uwzględniającej wniosek Pana Michała Kozłowskiego.

Rada Powiatu Białostockiego przy 26 głosach „za”, (zał. nr 5) podjęła uchwałę nr II/8/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia nazwy oraz przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego, wraz z proponowanymi zmianami (zał. nr 6).

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przypomniał zebranym Radym, iż zgodnie ze Statutem Powiatu Białostockiego, Radny powinien być członkiem nie mniej niż dwóch komisji stałych. Z obowiązku tego zwolnieni są radni pełniący funkcję Przewodniczącego Rady oraz członkowie Zarządu.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o zgłaszanie się Radnych do składu komisji i wpisywanie się na listę.

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego, stanowiący zał. nr 7 do protokołu.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przypomniał zebranym Radym, iż zgodnie ze Statutem Powiatu Białostockiego w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem Radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz Radnych będącymi członkami Zarządu.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym deklarację udziału w pracach Komisji Rewizyjnej:

 1. Pana Bogdana Zdanowicza,
 2. Pana Adama Backiela,
 3. Pani Bożeny Bieryło,
 4. Pani Jolanty Den,
 5. Pana Andrzeja Gąsowskiego,
 6. Pani Barbary Grabowskiej,
 7. Pani Anny Grycuk,
 8. Pani Elżbiety Jaroszuk,
 9. Pana Michała Kozłowskiego,
 10. Pana Rafała Łady,
 11. Pana Henryka Suchockiego.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił zebranych Radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Pan Adam Backiel - Radny Powiatu Białostockiego zgłosił Pana Bogdana Zdanowicza na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Innych kandydatów nie zgłoszono.

 

Pan Bogdan Zdanowicz wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, mam pewne wątpliwości, bo projekt uchwały jest tak przygotowany, że przewiduje Przewodniczącego. Uważam, że powinniśmy wybrać i przegłosować”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tak, będziemy głosować w drugim głosowaniu”.

 Pan Roma Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, proponuję, abyśmy rzeczywiście zrobili tak, jak w wypadku jakby były złożonych kilka kandydatur, ale jedna kandydatura niczego nie zmienia. Przecież można zagłosować nad kandydaturą „za”, „przeciwko” lub „wstrzymać się”. Proponuję, abyśmy zagłosowali najpierw nad kandydaturą Przewodniczącego Komisji. Jeżeli ta kandydatura przejdzie, to będziemy głosować nad całą uchwałą”. 

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Pana Bogdana Zdanowicza.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 26 głosach „za” (zał. nr 8), wybrała Pana Bogdana Zdanowicza na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 26 głosach „za” (zał. nr 9), podjęła uchwałę nr II/9/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 10).

 

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Powiatu Białostockiego, stanowiący zał. nr 11 do protokołu.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym deklarację udziału w pracach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Pana Andrzeja Gąsowskiego,
 2. Pani Elżbiety Jaroszuk,
 3. Pana Michała Kozłowskiego,
 4. Pani Bożeny Nienałtowskiej,
 5. Pana Eugeniusza Siemieniuka,
 6. Pana Bogdana Zdanowicza.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił zebranych Radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Pan Adam Backiel - Radny Powiatu Białostockiego zgłosił Pana Andrzeja Gąsowskiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Innych kandydatów nie zgłoszono.

 

Pan Andrzej Gąsowski wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Skarg, Wniosków i Petycji - Pana Andrzeja Gąsowskiego.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 24 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (zał. nr 12), wybrała Pana Andrzeja Gąsowskiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 25 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (zał. nr 13), podjęła uchwałę nr II/10/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 14).

 

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił Radnym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego, stanowiący zał. nr 15 do protokołu.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym deklarację udziału w pracach Komisji Budżetu i Finansów:

 1. Pani Bożeny Nienałtowskiej,
 2. Pana Andrzeja Babula,
 3. Pani Jolanty Den,
 4. Pana Jana Gradkowskiego,
 5. Pani Elżbiety Jaroszuk,
 6. Pana Michała Kozłowskiego,
 7. Pana Rafała Łady,
 8. Pana Zdzisława Łukaszewicza,
 9. Pana Eugeniusza Siemieniuka.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

 

Pan Adam Backiel - Radny Powiatu Białostockiego zgłosił Panią Bożenę Nienałtowską na Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów.

 

Innych kandydatów nie zgłoszono.

 

Pani Bożena Nienałtowska wyraziła zgodę na kandydowanie.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów – Pani Bożeny Nienałtowskiej.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 26 głosach „za” (zał. nr 16), wybrała Panią Bożenę Nienałtowską na Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 26 głosach „za” (zał. nr 17), podjęła uchwałę nr II/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 18).

 

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił Radnym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego stanowiący zał. nr 19 do protokołu.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przeczytał zebranym deklarację udziału w pracach Komisji Infrastruktury Technicznej:

 1. Pana Andrzeja Babula,
 2. Pana Adama Backiela,
 3. Pana Mariusza Gołaszewskiego,
 4. Pana Jana Gradkowskiego,
 5. Pani Anny Grycuk,
 6. Pana Jana Kaczana,
 7. Pana Pawła Kondrackiego,
 8. Pana Michała Kozłowskiego,
 9. Pana Rafała Łady,
 10. Pana Zdzisława Łukaszewicza,
 11. Pana Jana Bolesława Perkowskiego,
 12. Pana Eugeniusza Siemieniuka,
 13. Pana Henryka Suchockiego,
 14. Pana Zenona Żukowskiego.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej.

 

Pan Adam Backiel - Radny Powiatu Białostockiego zgłosił Pana Andrzeja Babula na Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Pan Andrzej Babul wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej – Pana Andrzeja Babula.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 26 głosach „za” (zał. nr 20), wybrała Pana Andrzeja Babula na Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 26 głosach „za” (zał. nr 21), podjęła uchwałę nr II/12/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 22).

 

 

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego, stanowiący zał. nr 23 do protokołu.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił Radnym deklarację udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

 1. Pana Adama Backiela,
 2. Pana Jana Gradkowskiego,
 3. Pana Pawła Kondrackiego,
 4. Pana Jana Bolesława Perkowskiego,
 5. Pana Sebastiana Ptaszyńskiego,
 6. Pana Zenona Żukowskiego.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 

Pan Jan Gradkowski - Radny Powiatu Białostockiego zgłosił Pana Adama Backiela na Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 

Innych kandydatów nie zgłoszono.

 

Pan Adam Backiel wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Pana Adama Backiela.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 26 głosach „za” (zał. nr 24), wybrała Pana Adama Backiela na Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 26 głosach „za” (zał. nr 25), podjęła uchwałę nr II/13/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 26).

 

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego, stanowiący zał. nr 27 do protokołu.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przeczytał Radnym deklarację udziału w pracach Komisji Rolnictwa i Środowiska:

 1. Pana Jana Kaczana,
 2. Pana Andrzeja Babula,
 3. Pana Eugeniusza Siemieniuka.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił zebranych Radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska.

 

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego zgłosiła Pana Eugeniusza Siemieniuka na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska.

Pan Eugeniusz Siemieniuk wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Pan Adam Backiel - Radny Powiatu Białostockiego zgłosił Pana Jana Kaczana na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska.

Pan Jan Kaczan wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Innych kandydatów nie zgłoszono.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska – Pana Eugeniusza Siemieniuka.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 6 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 28), nie wybrała Pana Eugeniusza Siemieniuka na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska – Pana Jana Kaczana.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” oraz 0 głosach „przeciw” (zał. nr 29), wybrała Pana Jana Kaczana na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” oraz 6 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 30), podjęła uchwałę nr II/14/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 31).

 

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego, stanowiący zał. nr 32 do protokołu.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przeczytał Radnym deklarację udziału w pracach Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu:

 1. Pani Bożeny Bieryło,
 2. Pani Marii Busłowskiej,
 3. Pani Barbary Grabowskiej,
 4. Pana Michała Kozłowskiego,
 5. Pani Sylwii Rzący
 6. Pani Jadwigi Piotrowskiej,
 7. Pana Sebastiana Ptaszyńskiego.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu.

 

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego zgłosiła Pana Michała Kozłowskiego na Przewodniczącego Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu.

 

Pan Michał Kozłowski wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Pan Adam Backiel - Radny Powiatu Białostockiego zgłosił Panią Bożenę Bieryło na Przewodniczącą Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu.

 

Pani Bożena Bieryło wyraziła zgodę na kandydowanie.

 

Innych kandydatów nie zgłoszono.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu – Pana Michała Kozłowskiego.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 7 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (zał. nr 33), nie wybrała Pana Michała Kozłowskiego na Przewodniczącego Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu – Pani Bożeny Bieryło.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” oraz 0 głosów „przeciw” (zał. nr 34), wybrała Panią Bożenę Bieryło na Przewodniczącą Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 35), podjęła uchwałę nr II/15/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 36).

 

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kulturyi Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego, stanowiący zał. nr 37 do protokołu.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przeczytał Radnym deklarację udziału w pracach Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej:

 1. Pana Henryka Suchockiego,
 2. Pana Mariusza Gołaszewskiego,
 3. Pani Anny Grycuk,
 4. Pani Elżbiety Jaroszuk,
 5. Pani Jadwigi Piotrowskiej.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

Pan Adam Backiel - Radny Powiatu Białostockiego zgłosił Pana Henryka Suchockiego na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

    Pan Henryk Suchocki wyraził zgodę na kandydowanie.

 

 Innych kandydatów nie zgłoszono.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 38), wybrała Pana Henryka Suchockiego na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 24 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 39), podjęła uchwałę nr II/16/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 40).

 

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego, co stanowi zał. nr 41 do protokołu.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przeczytał Radnym deklarację udziału w pracach Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny:

 1. Pani Sylwii Rzący,
 2. Pani Marii Busłowskiej,
 3. Pana Romana Czepe.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.

 

Pan Adam Backiel - Radny Powiatu Białostockiego zgłosił Panią Sylwię Rzącę na Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.

 

Pani Sylwia Rząca wyraziła zgodę na kandydowanie.

 

Innych kandydatów nie zgłoszono.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwii Rzący.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 24 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 42), wybrała Panią Sylwię Rzącę na Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.

Rada Powiatu Białostockiego przy 24 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 43), podjęła uchwałę nr II/16/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 44).

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, co stanowi zał. nr 45 do protokołu.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił zebranych Radnych o zgłaszanie kandydatów.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zgłosił Pana Pawła Kondrackiego oraz Pana Jana Gradkowskiego.

 

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Innych kandydatów nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 46), podjęła uchwałę nr II/17/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (zał. nr 47).

 

Ad 14. Interpelacje i zapytania Radnych.

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, chciałabym podziękować Panu Dyrektorowi Jędrzejewskiemu za bardzo szybką reakcję na moje ostatnie interpelacje, liczę na efekty naszych rozmów. Jeszcze raz Panie Dyrektorze bardzo dziękuję”.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałabym się zapytać, czy jest już lista rankingowa inwestycji zgłoszonych przez Powiat Białostocki dotycząca dofinansowania inwestycji drogowych ze Skarbu Państwa? Czy nasze dwie zgłoszone pozycje inwestycyjne znalazły się na niej? Na którym miejscu? Dziękuję”.

 Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, moja wiedza pozwala mi na stwierdzenie, że oba wnioski Powiatu Białostockiego zgłoszone do programu pomocowego w ramach tzw. „schetynówek” zajęły miejsca punktowane i dające nadzieję na dofinansowanie z budżetu Państwa. Zadanie na terenie Gminy Czarna Białostocka znalazło się chyba w pierwszej dziesiątce lub w pierwszej piątce na liście rankingowej. Drugie zadanie - z terenu Gminy Łapy - znalazło się na 15 lub 16 pozycji, również skutkującej tym, że dofinansowanie środkami z budżetu Państwa otrzymamy. Jest tylko mały problem, że jesteśmy w okresie kiedy Podlaski Urząd Wojewódzki, czyli organ, który rozpatruje w ramach przepisów prawa ewentualne odwołania. Każdy ma prawo składać odwołania, czy tu się coś nie zmieni. Informacji że już się zmieniło, nie posiadamy. Na dzisiaj obie inwestycje są punktowane w ten sposób, że będzie dofinansowanie. Dziękuję”.

 

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Muszę wyjaśnić, że z Panem Starostą rozmawialiśmy zarówno przed tym, jak i była już przygotowana lista rankingowa, rozmawialiśmy z Panem Wojewodą i muszę powiedzieć, że jest przychylność Pana Wojewody oraz punktacja jest jasna, to przyjmiemy zasadę taką, że będziemy bardzo szczegółowo analizować dlaczego niektóre nasze inwestycje są tak nisko. Wiadomo, są czynniki, kryteria, być może z zasady będziemy się też odwoływać. Rozmawialiśmy też z Panem Starostą, aby ewentualnie powalczyć o zmianę punktacji, nawet tych gorzej sytuowanych inwestycji na liście rankingowej”.

 

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie, do Przewodniczącego Zarządu Powiatu czy przewiduje spotkanie z Radnymi w sprawie deklaracji poprawy warunków pracowników, jak również funkcjonowania Starostwa oraz spotkania dotyczącego rozbudowy budynku siedziby Starostwa? Kiedy to będzie? Dziękuję”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nasze spotkania z pracownikami, kierownikami wydziałów odbyło się w poniedziałek. Rozmawialiśmy na temat możliwości rozbudowy Starostwa. Mam nadzieję, że dzisiaj wybraliśmy komisje stałe, które zajmą się tym problemem i będziemy realizować politykę Rady. Jeżeli Rada będzie chciała rozbudować Starostwo, to będziemy je rozbudowywać. Jest potrzeba, to są zaszłości z poprzednich lat. Problem znamy i będziemy się starali rozwiązać, to jest kwestia tego, czy Rada wyrazi zgodę na rozbudowę, to będziemy rozbudowywać. Dziękuję”.

 

Innych interpelacji i pytań nie zgłoszono.

 

Ad 15. Sprawy różne.

Pan Eugeniusz Siemieniuk – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, w tym roku rozpoczynam swoją pracę w radzie, nie mam doświadczenia w pracy Rady Powiatu i może jestem w błędzie, ale chciałbym podzielić się refleksją po dzisiejszym głosowaniu. W Sejmie funkcjonuje totalna opozycja i jest to złe. Wydaje mi się, że dziś jesteśmy świadkami narodzin totalnej koalicji. Te dzisiejsze głosowania, pomijam swoją osobę, ale kandydatura Pana Michała Kozłowskiego na Przewodniczącego Komisji dobitnie o tym świadczą. Obym się mylił. Dziękuję”.

Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, chciałabym się spytać czy możemy kolejne sesje zwoływać po południu? Szkoda urlopu, dobrze byłoby, abyśmy zbierali się po południu. Niektórzy pracują i nie mamy aż tyle urlopu. To jest kwestia do przegłosowania, jak Radni się na to zapatrują”.

 

Pani Elżbieta Jaroszuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Nie wiem, czy wszystkim wiadomo, ale jestem nauczycielem w szkole wiejskiej i chęć mojej pracy w Radzie wiąże się z zaniedbaniem swoich obowiązków. Moi kochani uczniowie niestety tęsknią i dlatego przychylam się do tego wniosku o przesunięcie godzin na popołudnie, jeżeli to jest możliwe. Dziękuję”.

 

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego: „Chciałabym tylko przypomnieć, że w poprzedniej kadencji taki wniosek był i niektóre sesje były w godzinach popołudniowych. Również wnoszę do Pana Przewodniczącego o rozpatrzenie tych głosów, wniosków”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że nad tym tematem się pochylimy i możliwe jest, że przynajmniej letnie sesje będą po południu”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o godziny sesji to jeszcze ustalimy, bo na następnej sesji będziemy ustalać harmonogram sesji na przyszły rok. Mam nadzieję, że Pan Przewodniczący weźmie to pod uwagę, głosy Radnych. Chciałbym się zapytać Państwa Radnych, czy nie powinniśmy się zastanowić nad zmianą systemu do głosowania i wprowadzenie tabletów na które od razu wysyłalibyśmy materiały na sesję? To nie są duże koszty, a na pewno usprawniłoby to pracę Biura Rady i całego Starostwa oraz naszych sesji. System do głosowania kosztowałby około 30 000 zł. Myślę, że przez 5 lat więcej możemy wydać na znaczki, korespondencję, papier, toner i inne rzeczy. Chciałbym się zapytać jaka jest Państwa opinia? Czy mamy iść w tym kierunku? Szukać ewentualnego dostawcy tabletów, systemu? Czy zostajemy na tych pilotach? Dziękuję”.

 

 Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pana Starosty – co będzie później z tymi tabletami? Czy nie lepiej jest zastanowić się na leasingiem?”

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Będziemy analizować co jest bardziej opłacalne. Myślę, że jeżeli to będzie w leasingu to przez 5 lat spłacimy je podwójnie”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, leasing osobiście bym odradzała, ponieważ to jest inna forma kredytu.  W związku z tym trzeba to ująć w Wieloletniej Prognozie Finansowej i wykazywać jako „inna forma kredytu”, co wpływa na wskaźniki”.  

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, pytanie Pana Starosty było bardzo konkretne”.

 

Pan Jan Kaczan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, szanowni Radni, moja wypowiedź nie znaczy, że jestem przeciwko propozycji Starosty. Uważam, że około 99 % posiada maila i cała korespondencja może odbywać się przez komputer. Te głosowanie nam już dziś dobrze szło. Moja wypowiedź nie jest przeciwko, tylko trzeba się zastanowić, czy to jest konieczne. Dziękuję”.

 

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu: „To była wspólnie wypracowana propozycja Zarządu. To nie tylko głosowanie, ale również protokoły, informacje bieżące Rady, jest to „program e-sesja”. Możecie się Państwo zapoznać z tym programem, który stwarza możliwości takie, że to nie jest tylko i wyłącznie głosowanie. Wszystkie informacje dotyczące sesji, komisji, spotkań, wszystko będzie w tym tablecie”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa jestem skłonny do tego, aby ten temat nie tylko omówić, ale i przegłosować. Mam jeszcze prośbę do Państwa. Panie z Obsługi Rady bardzo skrupulatnie notują nasze wypowiedzi i dobrze byłoby aby protokół nie opiewał z każdej sesji na 50 stron, tylko aby była zapisana sentencja wypowiedzi. Jeżeli ktoś chciałby sobie przybliżyć, odtworzyć sesję. Bardzo proszę też o drugie głosowanie”.

 

Pan Rafał Łada - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli mówimy o tabletach to rozumiem, że z podłączeniem do sieci?”

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Jeżeli przejdziemy na tablety, to będzie tam zainstalowana karta SIM i Internet LTE około 10GB na każdy tablet”.

 

Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, w zasadzie przed tym się nie obronimy, nie mamy się co tu opierać i tak trzeba będzie to zrobić. Tylko prośba jest jedna, ponieważ predyspozycje ludzi są różne, jeżeli chodzi o przyswajanie, czytanie. Jeżeli ktoś zadeklarowałby się, że chce materiały w formie papierowej, to aby to uszanować. Ludzie młodsi mają inne możliwości, czytają sobie w formie elektronicznej, a jest sporo osób, ja też jestem na pograniczu tych osób, że jednak jestem wzrokowcem i lepiej, dwa razy szybciej jest przeczytać mi wersje papierową. Możemy dyskutować ile wydać, ale wcześniej, czy później i tak musi to być”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał nadal w formie papierowej to nie ma problemu, Biuro Rady będzie przesyłać”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wnioskiem Pana Starosty Powiatu Białostockiego.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 48), pozytywnie przyjęła wniosek Starosty Powiatu Białostockiego.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przy poprzedniej Radzie zwracałem uwagę na to, aby nie obciążać aż tak Panie z Biura Rady. Tym bardziej, że w tej chwili jest już inna możliwość sprawdzenia jak wyglądały głosowania i wypowiedzi Radnych”.

 

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego: „Chciałabym się zapytać ile i jak są przechowywane nagrania z sesji?”

 

Pani Joanna Kondzior- Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nagrania z sesji będą dołączane do protokołów, natomiast na stronie internetowej Starostwa będą dostępne przez 3 miesiące. Nagrania, które będą dołączane będą miały kategorię archiwalną A”.

 

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „To jest kategoria A, czyli muszą być przechowywane przez 25 lat, ale mówmy wprost, że będą przechowywane stale. Być może będą przekazywane do Archiwum Państwowego potem. Na stronie internetowej w pewnym momencie trzeba to zdjąć, ale przecież każdy może poprosić o płytkę. Tu mówimy o czymś ważniejszym, skoro jest już nagrywanie, to w związku z tym, protokoły mogą być bardziej esencjonalne, skrótowe, bo wcześniej tego nie było. Myślę, że to jest oczywiste, ale każdy z Państwa zgodnie ze Statutem może zarzucać, wnioskować, aby jego pełna wypowiedź była w protokole. Od tego jest ten czas z przesłaniem projektu protokołu, a posiedzeniem sesji, zatwierdzeniem przez Radnych. Mówiliśmy już o tym wielokrotnie, ja z tego korzystałem. Wielokrotnie o tym mówiłem, że język mówiony jest inny niż pisany, to jest oczywiste. Ktoś to ten „język” zapisuje, ktoś inny zupełnie, to nawet interpunkcję inaczej stawia, zgodnie z zasadami, może pomylić się co do intencji itd. Każdy ma prawo zmieniać, ale może nie ograniczać wypowiedzi Radnych, ale żeby zapisywać istotne rzeczy, wypowiedzi, a jeżeli ktoś nie zechce, to powie „proszę moją całą wypowiedź zanotować”. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad skróceniem ilości stron protokołów, aby protokół był stenogramem z obrad sesji.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 18 głosach „za”, 4 głosach „przeciw”, oraz 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęła wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego.

 

Innych tematów nie zgłoszono.

 

Ad 16. Zamknięcie obrad II sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego– Pan Zenon Żukowski zamknął obrady II sesji Rady Powiatu VI kadencji, w dniu 30 listopada 2018 roku, o godz. 1750.

 

 

   Protokołowała:                                                                                                             Podpisał:

    Joanna Sanik                                                                                                             Zenon Żukowski

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-11-2018

Data udostępnienia w BIP: 27-12-2018 13:59

Data modyfikacji informacji: 04-01-2019 10:07