Protokół nr LXIII/2018 z dnia 17 września 2018 r.

 

                                                                                                                                          Protokół nr LXIII/2018

                                                                                            z obrad LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

                                                                                                                                     w dniu 17 września 2018 r.

                                                                                                                          w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 17 września 2018 roku o godzinie 1530 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Jolanta Niewińska - Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku,
 • Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Gminy Juchnowca Kościelnego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 25  Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pani Danuta Maria Bagińska, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Bieryło, Pan Antoni Bogdan, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego) Pani Maria Busłowska, Pan Jan Gradkowski, Pan Wojciech Fiłonowicz, Pani Barbara Grabowska, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pan Jan Kaczan (Członek Zarządu), Pani Anna Grycuk, Pan Michał Kozłowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski (Starosta powiatu Białostockiego), Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pan Henryk Suchocki, Pan Marek Skrypko, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

 

 Nieobecni byli: Pan Paweł Kondracki (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Bogusław Kwiatkowski (nieobecność usprawiedliwiona).

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Każdy z Państwa otrzymał porządek obrad. Czy Zarząd, bo Zarząd zaproponował tą sesję wnosi o jakieś zmiany?”

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałem zgłosić dodatkowy punkt”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jak to dodatkowy punkt? Pan nie może zgłosić takiego punktu. W sprawach różnych możemy coś wprowadzić”.

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, powiem o co chodzi. Burmistrz Choroszczy prosił, żeby była podjęta jeszcze w tym miesiącu uchwała o zmianie kategorii drogi. Chodzi o Rynek 11 Listopada, żeby był już gminną drogą”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Zanim nie będzie skończona droga, to prośba Burmistrza będzie rozpatrzona w stosownym czasie. Najpierw trzeba wszystko uregulować. To, że chce, bardzo dobrze słyszymy, do Zarządu”.

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „On może później nie chcieć”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jak nie będzie chciał, to trudno. Natomiast nie będziemy nikogo zmuszali. Wniosek o spotkanie klubowe. Przerwa 15 minutowa”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego ogłosił 15 minutową przerwę.

Przerwa rozpoczęła się o 15:50

Przerwa zakończyła się o 16:05

 

Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (zał. nr 4).

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, popraliśmy już różne drogi w tej kadencji, poprzyjmy też tą, zwłaszcza że z Gminy Juchnowiec Kościelny są w szczególnym moim zainteresowaniu. Natomiast oczywiście wszystkie są wyjątkowo dobre. Ten kawałek brakującego asfaltu w Turczynie, myślę że ludziom tam po prostu ułatwi życie. Rozmawialiśmy już o tym wielokrotnie. Zmarnowałem ileś stron papieru na wszelkie interpelacje. Później przyłączyła się też Radna Grabowska do tego. Myślę, że ponad podziałami jesteśmy w stanie to poprzeć. Chociaż tak, jak mówiłem wcześniej, wszystkie te drogi są jednakowo ważne, więc przyjmijmy to tak, jak jest. Dziękuję”.

Pan Jan Gradkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, myślę że łączniki między Gminami Turośń Kościelna a Juchnowcem, czy Choroszczą, zbliżą do siebie. Po prostu jestem za przyjęciem budżetu i wniosek formalny o przegłosowanie. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Basia również dołącza się do tej prośby. Korzystając z okazji, że mamy Pana Wójta, jeszcze zanim podejmiemy głosowanie, chcę dopytać, czy Pan respektuje 50/50 inwestycję gmina i powiat?”

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny: „Tak”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „W takim układzie oczekujemy, że na drodze 1549B Horodniany – Turczyn dofinansowanie z gminy będzie 450 000 zł, czy tak? To co mam wpisane, to jest 200 000 zł. Trzeba 900 000 zł. Pani Skarbnik, czy może to Pani wyprostować?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Mamy w swoim budżecie w sumie 900 000 zł, z czego 700 000 zł to są środki powiatu, 200 000 zł z budżetu gminy”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czyli dofinansowanie gminy powinno być?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jeszcze plus 500 000 zł, czyli w sumie 700 000 zł”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Co Pan Wójt na to i w jakim czasie?”

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny: „Tak żeby można było to rozstrzygnąć, zwołamy sesję nadzwyczajną”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuję, przyjmujemy tę deklarację. To jest jedna sprawa. Jeszcze jedna przy okazji. Przepraszam, ale rzadko jest Pan tutaj, chociaż w stosunku do innych wójtów, czy burmistrzów to jednak jest Pan. To muszę przyznać obiektywnie. Ostatnio Zarząd mówił, że również Pan dołoży się do drogi Niewodnica Nargilewska – Wojszki, jeżeli chodzi o projektowanie tej drogi. Czy to będzie gdzieś ujęte w naszym budżecie, czy nie?”

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny: „Nie wiem jakie kwoty są ostatecznie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tam jest po stronie powiatu 120 000 zł, po stronie gminy 0 zł”.

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny: „Rozmawialiśmy, że Zabłudów i my dołożymy się po 25%, tak żeby wyszło 50/50”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czyli tutaj jest dobra wola w tym kierunku”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pana Dyrektora PZD. Drogi, które dzisiaj są zmiany w budżecie chciałbym znać długość odcinków na jakich będzie ta inwestycja, gdyby mógł Pan podać? Dziękuję”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Izbo, Hołówki Duże – Hołówki Małe, odcinek około 1900 m. bieżących. Odcinek na drodze pomiędzy Gminą Choroszcz, a Juchnowiec, czyli pomiędzy Horodnianami a Turczynem 530 m. bieżących. Dziękuję”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Droga do Gniłej jeszcze”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Tutaj precyzyjnie nie odpowiem, bo nie jestem tak bardzo przygotowany. Myślę, że odcinek w Gniłej objęty zakresem tej przebudowy to około 400 do 500 m. Dziękuję”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeszcze raz chciałbym się upewnić, czy jest gwarancja 50/50? Kto na to pytanie odpowie, tylko szmery jakieś słyszę”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Radny, już dosyć dawno uzgodniliśmy z Panem Dyrektorem, co jakiś czas też sobie to powtarzamy, że bez dokumentów z których wynikałoby, że powiat jak też gmina ponosi 50/50 finansowanie inwestycji nie może rozstrzygnąć przetargu i podpisać umowy, czyli reasumując jeśli nie będzie wniesione przez Gminę Juchnowiec kwota tych 500 000 zł to nie będzie rozstrzygnięcia przetargu i nie dojdzie do skutku ta inwestycja”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LXIII/441/2018 z dnia
17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (zał. nr 5).

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu wszystkich Radnych z Gminy Juchnowiec dziękuję za takie głosowanie”.

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny: „Panie Przewodniczący, chciałem wszystkim Radnym podziękować w imieniu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny za przegłosowanie. Dziękuję serdecznie”.

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033 (zał. nr 6).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LXIII/442/2018 z dnia
17 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033 (zał. nr 7).

 

 

Ad 4. Sprawy różne.

 Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Chciałabym zgłosić formalny wniosek na ręce Pana Dyrektora PZD o poprawienie bezpieczeństwa w obrębie wsi Juraszki, Gmina Turośń Kościelna w postaci dwóch progów zwalniających. W tej chwili nie mam numeru dróg, ale na pewno jeszcze wniosek formalny na piśmie wpłynie do PZD. Prosiłabym o odnotowanie. Chciałabym jeszcze podnieść jedną kwestię związaną z komunikacją autobusową, jest źle, żeby nie powiedzieć fatalnie. Niektóre wsie w obrębie przynajmniej naszej gminy, ale za pewne tak jest i w całym powiecie są całkowicie odcięte od środków komunikacji. Chciałabym się zapytać, nie wiem czy Państwo też macie takie przemyślenia jakieś rozwiązanie, system, koordynacji całościowy, żeby coś w tej kwestii zmienić, jakie jest Państwa zdanie, bo chciałabym ten problem podnieść”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wniosek Pani Radnej przyjąłem. Czekamy na wystąpienie pisemne, żeby wiedzieć więcej szczegółów i lokalizacja tych progów oczywiście będzie ustalać Komisja ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panie Dyrektorze, zwracam się z apelem o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg powiatowych Zawady – Cibory Gałeckie – Cibory Witki. Tam jest bardzo zarośnięty rów, który należy nie tylko odkrzaczyć, ale wyczyścić i pogłębić załamujący się na krawędziach przepust. Stwarza to niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu. Bardzo prosiłbym o w miarę pilne podjęcie działań na tym skrzyżowaniu. To jest skrzyżowanie dwóch dróg powiatowych. Dziękuję”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Cibory Witki – Krzewo – Plebanki to gmina droga”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Absolutnie nie Panie Dyrektorze. Nie potrafię podać numeru z pamięci, ale jedno to jest 1974, ale od Cibor – Witek do Krzewa – Plebanek to jest droga gminna na 100%”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Mówię, że to droga gminna. Mówił Pan, że to są dwie drogi powiatowe”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Absolutnie dwie drogi powiatowe. Jedna i druga jest drogą powiatową Panie Dyrektorze”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „To raz powiatowa, raz gminna, już nie wiem”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Skrzyżowanie dwóch dróg powiatowych Panie Dyrektorze. Jedna Zawady – Cibory Gałeckie, druga Cibory – Witki – Krzewo – Plebanki. To też jest droga powiatowa”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Przed chwilą powiedział Pan, że jest to droga gminna, a ja twierdzę, że jest to droga gminna”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Przepraszam, twierdzę,
że obie drogi są powiatowe Panie Dyrektorze. Proszę to sprawdzić”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Po sprawdzeniu odpowiemy. Dziękuję”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Skoro jesteśmy przy drogach
i może petycję do Pana Dyrektora, może to nie powinien być adres do Pana Dyrektora, tylko do kierownika odpowiedzialnego za odcinki dróg, podobna sytuacja. Droga żwirowa między szosą Supraśl – Krynki, a Surażkowo jest po opadach deszczu potężna wyrwa. Jacyś użytkownicy tej drogi wstawili jakąś gałąź, żeby nie wpadać w przepaść, która tam powstała. Apeluję, żeby ktoś odpowiedzialny za te odcinki pojechał tam, zmonitorował i tym czasem naprawić tę drogę”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Zanotowałem, dziękuję za zgłoszenie”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Przy odpowiedzi Pani Radnej Bieryło odpowiem tak, że zabiegałem choćby Bokiny, żeby skomunikować się poprzez komunikację tzw. publiczną. W efekcie jest już prywatna, ale PKS też jest, więc bez względu na to jaka byłaby spółka, nie dało się, bo absolutnie decyduje o tym ekonomia. Próbowaliśmy na różne sposoby, żeby przekonać się. Przekonywaliśmy, że będzie więcej chętnych, niż oni przypuszczają. Oni podają taki klasyczny przykład, albo mają ich więcej z resztą, podpisów było tam powiedzmy 80, albo 180, że będzie tyle jeździć. W efekcie okazało się, że 2 – 3 osoby. Podpisy łatwo zebrać. Nie ma na to sposobu, poza tym, że albo dopłaci się, albo uruchamia się własną komunikację. Innego sposobu nie widzę. Od lat zabiegałem, przyjeżdżałem, prosiłem, nawet będąc w opozycji. Skoro jestem przy głosie, chciałbym poinformować członków Komisji Statutowej, że tak jak się umawialiśmy spotykamy się we środę o 15:30. Biuro Rady wyśle powiadomienie. Dostaniemy międzyczasie poprawki, wnioski Zarządu. W  międzyczasie pewnie uda nam się porozmawiać z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, bo oni zaproponowali taką drogę. Mają tych trochę statutów i chętnie opiniują wcześniej, czy drodze rozmowy, może nie do końca formalnie. Bardzo proszę na to spotkanie wszystkich członków komisji we środę, bo zechcemy dostarczyć we czwartek z materiałami projekt komisyjny. Jednocześnie wydaje mi się, że wysłałem wszystkim Radnym, ten projekt też wyślę.  Jaki będzie efekt naszej pracy we środę. Chciałbym zrobić tak, żebyśmy wskazali w czym się nie zgadzamy z Zarządem. To jest debata po prostu. Mamy określoną większość w Radzie, ale to nie o to chodzi. Na pewne rzeczy pewnie od razu się zgodzimy, na niektóre pewnie nie. Na pewno będzie to z różnych rzeczy wynikało, ale na pewno myślę, że nie z politycznych.  Ten statut nie służy prawie tej kadencji. W związku z tym proszę jeszcze Państwa wszystkich Radnych, to jest statut naszego samorządu, po tylu latach wiadomo, że zdezaktualizował się. Były pewne wzorcowe statuty i nasz też się na tym opierał. Przecież trudno to porównać do rozwiązań, które już są po kilkunastu latach. To jest oczywiste. Po prawie 19 latach to się wszystko zmienia. Do czego zmierzam? Apeluję do Państwa, tak jak ja zrobiłem, już wcześniej pracując nad statutem w Łapach, ale także teraz, nawet wysyłałem linki, statuty, żebyście Państwo popatrzyli dobre rozwiązania w niektórych samorządach powiatowych, także gminnych. Procedowanie jest zwykle takie samo. Na prawdę są bardzo dobre rozwiązania w niektórych samorządach. Na prawdę uwierzcie mi Państwo. Zresztą zobaczycie, wprowadzimy takie nowości, które poza Łapami, nikt inny nie wprowadził w żadnym statucie powiatowym. Czy one się utrzymają? Pewnie tak, bo łapski się utrzymał. Będzie przerwa klubowa, to będzie komisja główna itd. Pewne zmiany mogą być przecież wprowadzone na sesji, bardzo jednak prosiłbym żeby to jednak nie było na sesji, żebyśmy mogli jako komisja przynajmniej dzień wcześniej się spotkać i omówić te propozycje z Panią Sekretarz, czy przedstawicielami Zarządu, jeżeli zechcą być obecni i z Panią Radcą. Czasem nie jest to łatwa materia, jak Państwo widzicie. Proszę o to, żeby przynajmniej na dzień przed sesją, aby wpłynęły.  Dwa dni przed sesją, żebyśmy mogli dzień przed sesją spotkać się. Jeżeli będą jakieś trudne rozwiązania, to poproszę Pana Przewodniczącego o przerwę, albo spotkamy się przed posiedzeniem sesji. Dziękuję”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że to zaproszenie dotyczy także członków Zarządu. Chodzi mi o uczestnictwo w naszej komisji”.

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Do Pana Dyrektora drogownictwa, pierwsza – skrzyżowanie w miejscowości Porosły na drodze z szosą Kruszewską – Krupniki – Klepacze. Na jakim etapie jest? Niedawno mieliśmy wypadek, gdzie autobus z dziećmi wpadł do rowu. Problem jest z tym skrzyżowaniem. Zresztą od dawna ten problem istnieje, wiadomo, że tam często jakiś samochodów w tym rowie siedzi. To pierwsza sprawa. Może tak po kolei. Pytanie i odpowiedź”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Szanowni Państwo, według mojej wiedzy autobus jechał z Białegostoku w kierunku do Kruszewa, a nie z Porosłów przez Krupniki do Kruszewa. Wpadł do rowu poza obszarem skrzyżowania. Druga rzecz, do 30 listopada projektanci, biuro projektowe ma termin za zakończenie dokumentacji projektowej. Co tam będzie? Będzie rondo, ale najpierw zakończenie dokumentacji i trzeba przejść proces związany z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych. To decyzja środowiskowa, pozwolenie wodno – prawne, ZRID. To potrwa jeszcze sporo. Tak to wygląda na tą chwilę. Dziękuję”.

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Temat drugi to z uporem maniaka pytam o most na ulicy Sienkiewiczach na szosie Kruszewskiej. Most jest zamknięty w trybie awaryjnym. Ten tryb awaryjny trwa już chyba drugi rok. Po prostu albo on jest przejezdny, albo nie przejezdny. Jak jest przejezdny, to trzeba otworzyć i niech jeżdżą do czasu remontu”.

 Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Szanowni Państwo, ten most jest przejezdny z dopuszczeniem jednego pasa ruchu w obu kierunkach. Pierwszeństwo mają pojazdy jadące z Białegostoku w kierunku do Kruszewa. Te z drugiej strony, czyli od Kruszewa są podporządkowane. Czytelna jest tak organizacja ruchu, dzisiaj tam byłem. Dokumentacja jest już w zasadzie opracowana. Chyba nawet jakaś interwencja nastąpiła wśród organów, który wydaje decyzje związane z wykonywaniem robót geologicznych. Tutaj mamy otwartą drogę do robót geologicznych. Za jakiś czas będzie decyzja ZRID. To nie prędko. Dziękuję”.

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Kiedy zaczną się te roboty już tam?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Czekaliśmy na to chyba od lutego. Mamy wrzesień, ale Pan mówi o robotach związanych z przebudową mostu?”

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Tak”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Nie mam kwalifikacji prorockich, ale myślę, że potrzebne są na to duże pieniądze. Wola Radnych Powiatu Białostockiego, być może Radnych Rady Miejskiej w Choroszczy i dopiero wtedy będzie można bliżej określić, kiedy te roboty związane z przebudową obiektu rozpoczną się”.

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Myślę, że jakieś pół roku temu słyszałem, że już „tuż tuż” mają sie rozpocząć Panie Dyrektorze. Teraz Pan mówi, że jak będą pieniądze. Te pieniądze przedtem były, teraz nie ma”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, myślę że niech Pan odpowie na piśmie, jak wygląd sprawa z tym mostem, żebyśmy nie wracali do tego tematu”.

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Jak się ma sytuacja z chodnikiem w ulicy Piaskowej w Choroszczy?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Szanowni Państwo, na Piaskowej w Choroszczy z tego co Państwu zwłaszcza z Choroszczy wiadomo, zaledwie zakończyły się prace związane z umieszczeniem kanalizacji sanitarnej w miejscu istniejącego chodnika. Oczywiście pamiętamy o sprawie. Mamy w budżecie całe 100 000 zł na przebudowę tego chodnika. Do dzisiaj był chyba termin na składanie ofert w temacie przebudowa chodnika na Piaskowej w kierunku ul. Kolonia Gaj. Pojawiły się dwie oferty poniżej 100 000 zł, jedna powyżej 100 000 zł. Po rozstrzygnięciu będzie można podpisać umowę i począwszy od początku, czyli od drogi do Kościuk w kierunku do Kolonii Gaj będziemy budować nowy chodnik wzdłuż ulicy Piaskowej. Tak ta sprawa wygląda”.

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, jeszcze chodnik w Klepaczach na ul. Kolejowej”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Chodnik w Klepaczach to temat bardzo złożony. Chyba od 7 lat funkcjonuje dokumentacja projektowa, która na dzisiaj jest zdezaktualizowana. W międzyczasie podjęto decyzję o tym, żeby cześć gruntów pozyskiwać w trybie art. 73. Może nie część, a wszystkie.  Naszym zdaniem wszystkie kwalifikowały się do pozyskania w trybie art. 73. Co to oznacza? To oznacza mniej więcej tyle, że właściciele nieruchomości nie otrzymają odszkodować po przeniesieniu prawa własności z Pana Kowalskiego, Pana X, czy Jędrzejewskiego na powiat białostocki. Ta procedura o dziwo trwa już 7 lat i jeszcze nie jest zakończona. Kilkanaście dni temu byłem gościem Pana Burmistrza Choroszczy, gdzie zastanawialiśmy się gdzie ewentualnie ulokować skromne środki, które mamy na budowę chodnika na ul. Kolejowej w Klepaczach. Co się okazało? Od tzw. ronda małego przejazdowego na pierwszych 100 m., bo raptem 100 m. możemy zrobić za te całe środki, które posiadamy wspólnie i to jednostronnie. Po jednej i drugiej stronie ulicy mamy grunty, którymi nie dysponujemy, bo albo jest tak złożony proces dotyczący własności działek, że nie ma chętnych żeby podjęli się i to rozwikłali, lub w temacie przyznania prawa własności powiatowi białostockiemu. Ci którzy pierwotnie zgadzali się te grunty oddać byleby prędzej ulica powstała na etapie procedowania złożyli odwołania od decyzji Wojewody. Wojewoda wydał decyzję odmowną. Część spraw trafiła do ministerstwa i te podtrzymało decyzję Wojewody. Z drugiej strony, czyli od końca również próbowaliśmy tą sprawę ruszyć z miejsca, ale tam również jest problem z własnością gruntów. O dziwo po środku jest miejsce, gdzie można byłoby ulokować ten chodnik, ale tam mi Burmistrz powiedział, jeśli PZD bieże na siebie wykazanie społeczeństwu, że to ma sens, to niech PZD robi od środka. PZD nie wzięło na siebie tego ciężaru i obowiązku robienia roboty od środka, a nie od początku, bądź nawet od drugiego początku (od końca). Na dzień dzisiejszy temat wygląda tak, że jeszcze nie jest zakończony. Tyle powiedziałbym. Chodzą nam po głowie jakieś pomysły, ale skąd i dlaczego taki długi wywód. Po prostu zastanawialiśmy się co tam robić. Czy robić pół metra opaski przy którymś płocie, krawężniku, czy chodnik o szerokości 1 m. Wyszło nam na to, że skoro mamy dokumentację to jednak trzeba z niej korzystać, bo to jest jednak dokumentacja. Jest do czego się nawiązać, jest jakaś niweleta, przekroje poprzeczne. Jaka konkluzja? Albo trzeba zaktualizować tą dokumentację i na nowo podejmować ten temat. Ten temat nie był podejmowany w poprzednich latach. Powstała dokumentacja i temat „leżał”. Albo potrzebna jest jakaś decyzja, że grunty, które nam się należą z mocy prawa jednak pozyskamy w drodze decyzji ZRID, czyli za odszkodowaniem. Na to potrzebna jest decyzja poza PZD podjęta. Na dziko nie chcemy robić, bo to byłoby wbrew prawu. Dziękuję”.

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Z tej dyskusji nie mogę wyciągnąć żadnych wniosków”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, to proszę o satysfakcjonującą odpowiedź”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Jakiej odpowiedzi Pan Radny oczekuje?”

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy będzie przynajmniej część tego chodnika, w środku, czy na początku, gdziekolwiek. Czy będzie zrobiona, czy nie?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Ani od początku, od końca nie przewidujemy. W środku to będzie po głupiemu. Nie bierzemy tego na siebie”.

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, wiem co odpowiedzieć Burmistrzowi na sesji. Jeszcze chciałbym poruszyć temat, który kiedyś poruszałem na sesji w Choroszczy, ale Burmistrz mówi, że to jest droga powiatowa i proszę ten temat poruszać w powiecie. Kiedyś w czasie jednej i drugiej wojny był zniszczony most w Kruszewie.  Teraz Pan Premier dużo mówił o budowie mostów. Czy ewentualnie Pan Starosta uważa, że należałoby ten most odbudować? Jeżeli tak, to czy chciałby poczynić w tym kierunku jakieś starania”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Na razie w tym temacie Starosta białostocki nic nie uważa. Mówiąc całkiem poważnie nie ma takiej decyzji. To nie jest tak, że „hop – siup”, na miesiąc przed wyborami będziemy rozpoczynać dziesiątki nowych tematów. Sądzę, że jest to temat dla nowego Starosty, nowego Zarządu, nowej Rady, bez względu na to, kto będzie Starostą, kto będzie w Zarządzie, kto będzie Radnym”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Może nie uzupełnić, ale taką ciekawą informację Państwu przekazać. Most w Kruszewie na drodze Kruszewo to obrósł w dwie legendy i to bardzo niedobre dla Rzeczypospolitej. Przed I Wojną Światową zaczęto budować most właśnie w tym miejscu. Nie było jeszcze drogi przez Żółtki , ani przez koło Radul, że tak powiem. Wybudowano ten most. Most został zniszczony. Przed II Wojną Światową również podbudowano ten obiekt, jako jedyny na drodze Białystok – Warszawa, bo tamtędy biegła komunikacja. Wybuchłą II Wojna Światowa, obiekt został zniszczony. Do 3 razy sztuka, jak to mówią. Był w historii powiatu taki Wicestarosta, nazywał się Damian Raczkowski, który na sesję Rady Powiatu i Komisje Infrastruktury Technicznej ściągał architektów z Politechniki Białostockiej, którzy wygrywali konkursy na wizualizację obiektu inżynierskiego (most w Kruszewie).  Wiele zachwytów tutaj było, pamiętamy tę sprawę. W kwestii pięknych obiektów, wiszących, czy to innych rozwiązań, natomiast nie znalazł się odważny, który podjął by kroki w kierunku opracowania dokumentacji technicznej, żeby nie wywoływać kolejnej burdy na świecie. Dziękuję”.

Pani Danuta Bagińska – Radna Powiatu Białostockiego: „Wrócę do zapewniania bezpieczeństwa złożyć wniosek, na pewno złożymy ten wniosek, bo we wsi Bogdanki zwróciły się do mnie osoby, żeby przy szkole podstawowej co prawda tam już dzieci się nie uczą, w tym miejscu był próg zwalniający, ponieważ pojazdy z Baranek jadą z dużą prędkością i to grozi niebezpieczeństwem. Dziękuję”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Nie dosłyszałem, chodzi o reaktywację progu?”

Pani Danuta Bagińska – Radna Powiatu Białostockiego: „Tam nie ma progu. Tak szybko jadą te autobusy, nie tylko autobusy. Kiedyś się z tym spotkałam, to wcześniej było, latem”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Wpłynie do PZD wniosek formalny w tej sprawie na piśmie?”

Pani Danuta Bagińska – Radna Powiatu Białostockiego: „Dobrze”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, wracając do tej drogi Szosy Kruszewskiej i skrzyżowania w Krupnikach, rozmawialiśmy jakiś czas temu, tam miały być poprawione łuki na tych zakrętach, bo tam są duże ubytki. Będzie to zrobione?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Już mieliśmy to zrobić, ale zabrakło pieniędzy. Być może, nie wiem, zobaczymy. Może niech trochę czasu upłynie od tego wypadku autokaru, żeby nie mówili, że z powodu skrzyżowania autokar wjechał do rowu. On wcale z tego powodu nie wjechał do rowu. Wiemy o tym dobrze. Musi trochę czasu upłynąć”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, śledztwo jest prowadzone, więc będzie robione badanie tego autokaru, co było przyczyną tego wypadku. Moim zdaniem powinno to być, tak czy tak  naprawione. Rozmawialiśmy 2 – 3 tygodnie temu i miało to być zrobione. To może jakieś środki ewentualnie do Pana Starosty zwiększyć na te remonty bieżące , bo to jest jednak dosyć uczęszczane miejsce i zakręt. W związku z tym powinno to być zrobione. To jest jedno. Mam pytanie – jakie zostały drogi złożone do programu rozwoju dróg lokalnych, gminnych i powiatowych. Jakie są to długości odcinków?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, Wysoka Rado, może zacznę od ostatniego pytania. Zgodnie z tym, co kilkukrotnie było mówione na tej sali zostały złożone dwa wnioski. Jeden wniosek w Gminie Łapy, a drugi w Gminie Czarna Białostocka. Szczegóły to Pan Dyrektor, bo ja już na tyle nie pamiętam i aż na tyle nie ciekawiło mnie, żeby te dane podawać Państwu. Druga rzecz, jeśli ze strony Pana Dyrektora będzie wniosek czy widzi konieczność jeszcze w tym roku na bieżące utrzymanie dróg wysupłać jakieś pieniądze to być może gdzieś usilnie z Panią Skarbnik coś znajdziemy”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Długości odcinki dróg, Klimki – Czarna Białostocka – 830 m. bieżących. Odcinek dróg na Gminie Łapy między Gąsówką Osse a Gąsówką Skwarki, to są dwa odcinki, łączna długość 1380 m. bieżących. Dziękuję”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Pan Dyrektor ciągle odpowiada, żeby pociągnąć ten wątek dalej, ale pytanie dotyczące dróg. Na jakim etapie jest projekt opracowanie dokumentacji projektowej, chodzi mi o Sowlany i 42 Pułku Piechoty? To jest jedno. Drugie pytanie dotyczy odcinka ulicy powiatowej drogi powiatowej w Supraślu Aleja Niepodległości od Dolnej do Białostockiej. Czy tam jest projekt na ten brakujący odcinek na ul. Nową?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „O Sowlanach precyzyjnie nie odpowiem. Wiem, że jest dokumentacja. Wiem, że są zrobione podziały geodezyjne. Natomiast czy jest projekt budowlany, w tym momencie nie odpowiem. Prawdopodobnie albo się robi, albo już jest zrobiony. Przed nami tylko wystąpienie o decyzję ZRID, o ile pozwolenie wodno – prawne mamy za sobą. Z tego co pamiętam prawdopodobnie mamy za sobą. To są Sowlany. Natomiast zapytał Pan jeszcze ul. Dolna do ul. Białostockiej. Z tego co wiem, dokumentacja jest. Dokumentacja jest, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę na odcinku od ul. Nowej w Supraślu do ul. Białostockiej. Nie mamy pozwolenia na budowę”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, chciałem zwrócić uwagę na sytuację na drodze Niewodnica Nargilewska – Wojszki. Takie ubytki są żwiru przy tym asfalcie pokruszonym, że przy zjeżdżaniu z asfaltu na żwir jest coś w rodzaju rowu i można zaczepić misą olejową z pojazdu za właśnie krawędź asfaltowo – betonową. Szczególnie dzieje się to przed wniesieniami, gdzie każdy pojazd zjeżdża z tego asfaltu ze względu, że widoczność za wniesieniem jest utrudniona. Z utrzymania bieżącego trzeba natychmiast reagować, dlatego że zagraża to bezpieczeństwu życiu ludzi. Dziękuję”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Dziękuje za zwrócenie uwagi”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, jak rozumiem Pan Starosta zasugerował, że powinien Pan wniosek złożyć, żeby zwiększyć kwoty na wydatki bieżące, także liczymy, że Pan go złoży do Zarządu ten wniosek o zwiększenie środków”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Najpierw z Panią Skarbnik się spotkam sam na sam, żeby pewne rzeczy ustalić i będzie dopiero wniosek”.

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pytanie do Pana Dyrektora, jeżeli chodzi o ten wniosek, Gmina Łapy to tylko między miejscowościami, czy na terenie Gąsówki Osse też?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Wniosek dotyczy tzw. przekrojów szlakowych. Tylko między miejscowościami. Gąsówka Osse objęta jest tegorocznym przetargiem, tegoroczną robotą. Mamy już umowę z wykonawcą robót, ale w zakresie skrzyżowania. To jest około 400 – 500 m. bieżących. Dziękuję”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Dyrektorze, uzupełniam moje poprzednie wystąpienie i wskazuję, że chodzi mi o skrzyżowanie dróg powiatowych 1974B Cibory – Witki - Krzewo – Plebanki i 1975B Zawady – Cibory Gałecki – droga S8. To na tym skrzyżowaniu jest zarośnięte, niebezpieczne, wymaga to odkrzaczenia, żeby poprawić widoczność na okres dłuższy niż pół roku, kiedy krzaki odrastają. Załamany jest przepust. Dziękuję”.

Pan Zdzisław Łukaszewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, też do Pana Dyrektora. Pan Wądołowski o krzakach mówił na odcinku drogi powiatowej przed Kozińcami jest wręcz dramatyczna sytuacja, jeśli chodzi o zarośla. W niektórych miejscach to nawet do 1 m. na asfalt porosły te krzaki. Tam jak się jedzie, a z nad przeciwka jedzie samochód, to normalnie rysuje się samochód, tak mocno porosły. Proszę o takie doraźne usunięcie tych krzaków. Jeszcze jeden temat w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, nie tak dawno robiliśmy piękną drogę i tak na wysokości sklepu CHORTEN,  jest tam też niepubliczna przychodnia lekarza rodzinnego nie ma przejścia dla pieszych, żeby ktoś zgodnie z przepisami próbował przejść przez tą jezdnie to musiałby udać się do Fast. To też takie w trybie pilnym, bo sklep i przechodnia, także dużo ludzi tam się porusza. Proszę o wykonanie pasów z przejściem”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,  a propos tych krzaków. Chętnych do wycinki krzaków za pieniądze publiczne, jakie by one nie były nie ma. Ludzi na obwodach garstka. Tutaj trochę poratowaliśmy Gminę Dobrzyniewo Duże w drodze do Kulikówki, oczywiście interwencyjnie. W tej chwili będziemy pewnie własnymi siłami ratować w sprawie Kozińc. A propos tych przejść dla pieszych potrzebny jest wniosek formalny, sołtys, czy z gminy, bądź jeszcze w inny sposób o wyznaczenia przejścia dla pieszych. Potrzebna jest Komisja Ruchu Drogowego. Tak w ogóle z przepisów ogólnych wynika, że tylko policja mandaty nakłada i jeżeli ktoś przechodzi w odległości mniejszej niż 100 m. od wyznaczonego przejścia dla pieszych wystarczy odmierzyć 100 dużych kroków  i 101 już można sobie przechodzić nie narażając się na koszt”.

Pan Zdzisław Łukaszewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tak Panie Dyrektorze, ale ludzie chcą bezpiecznie przechodzić”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „To trzeba napisać. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, długo czekałem żeby zadać Panu pytanie, ale sprawa jest ważna. Czy było rozstrzygnięcie na tym pięknym ciągu pieszo – rowerowym w Juchnowcu do Wólki?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Szanowni Państwo, grzecznie przypomnę przetarg odbędzie się 28 września. Długi termin, bo zdaje się, że unijne zasady obowiązują i ponad miesiąc czasu na otwarcie ofert. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy Pan jakiekolwiek kroki zrobił w tym kierunku, żeby ewentualnie zmienić tam projekt tego ciągu pieszo – rowerowego, bo on jest 3 m. Już na ten temat rozmawialiśmy długo. Jakieś Pan kroki robił, czy nie?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, PZD nie czynił w tym kierunku kroków, żeby zmniejszyć szerokość tego ciągu pieszo – rowerowego. Inwestorem przypomnę jest Gmina Juchnowiec Kościelny z takim wnioskiem nie występowała”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, sądzę że na ostatnim spotkaniu informowałem, że na spotkaniu z Panem Wójtem, PZD, Burmistrz Zabłudowa Pana Adam Tomanek, doszliśmy do takiego momentu, że poczekamy na 28 września. Będzie otwarcie ofert i wtedy trzeba podjąć decyzję, co dalej. Wójt twierdzi, że ta cena która teraz ma być zaproponowana ma być o wiele niższa niż dotychczas. Gdyby ona była na podobnym poziomie to trzeba się zastanawiać, czy zamawiać nową dokumentację. Trudno dzisiaj powiedzieć. Takie były uzgodnienia”.

 Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że nie wydatkujemy większych pieniędzy jeżeli rozstrzygniecie będzie w tych pieniądzach, to nastąpi. Mam do Pana Dyrektora jeszcze jedną błahą sprawę, w zasadzie na prawdę błahą. Mianowicie na drodze do Kruszewa, to nie jest moja gmina, jechałem tędy i wpadłem w dziurę na wysokości Krupnik jest tablica i dziura przy tablicy. Taka niezła”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Dzisiaj ją widziałem, ma głębokość 4 do 5 cm, bo jest to w warstwie ścieralnej. Rozmiary takie nietypowe, trochę za duże. Głębokość nie pokaźna. Wiem, pamiętam. Będziemy reagować”.

Ad 5. Zamknięcie obrad LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego– Pan Zenon Żukowski zamknął obrady LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 17 września 2018 roku, o godz. 1730.

 

 

Protokołowała:                                                                                                                             Podpisał:

Żaneta Dobkowska                                                                                                                  Pan Zenon Żukowski

 

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-09-2018

Data udostępnienia w BIP: 01-10-2018 13:38

Data modyfikacji informacji: 01-10-2018 13:38