Protokół nr LXI/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.

                                                                                                     Protokół nr LXI /2018

                                                        z obrad LXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

                                                                                                 w dniu 6 sierpnia 2018 r.

                                                                                      w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady LXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 6 sierpnia 2018 roku o godzinie 1600 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach LXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Hanna Nikitiuk - Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 19  Radnych, co stanowi quor um przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach LXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pani Danuta Maria Bagińska, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Bieryło, Pan Antoni Bogdan, Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Jan Gradkowski, Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pan Jan Kaczan (Członek Zarządu), Pan Michał Kozłowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski (Starosta powiatu Białostockiego), Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

 

 Nieobecni byli: Pan Roman Czepe (nieobecność usprawiedliwiona), Pani Maria Busłowska (nieobecność usprawiedliwiona), Pani Sylwia Rząca (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Paweł Kondracki (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Marek Skrypko (nieobecność usprawiedliwiona), Pani Anna Grycuk (nieobecność usprawiedliwiona), Pani Barbara Grabowska (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Bogusław Kwiatkowski (nieobecność usprawiedliwiona).

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Otrzymaliście Państwo porządek obrad. Czy do porządku obrad Zarząd, bo Zarząd jest inicjatorem tej nadzwyczajnej sesji, ma jakieś zmiany?”

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmian do porządku jako dodatkowych punktów Zarząd nie wnosi. Natomiast na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd w dużej mierze na wniosek Dyrektora PZD i Gminy Łapy zdecydował o pewnej nowelizacji uchwały budżetowej i WPF. Chodzi o dodatkowe środki na inwestycje w Łapach. Przy projekcie uchwały o obligacjach jest, naszym zdaniem nieduża różnica, w porównaniu do tego, co najpierw było przedstawiane. Czyli okres spłat obligacji przesunęliśmy z 10 lat na 15, ale to w trakcie omawiana wszystko zostanie Państwu przedstawione. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Państwo właśnie dostali nowe projekty uchwał”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad:

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad LXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad LXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

 

Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, kilka zdań wprowadzenia, a szczegóły omówi Pani Skarbnik. Zarząd zdecydował, ażeby zwołać nadzwyczajną sesję, bo już czas najwyższy, żeby podjąć decyzję w sprawie obligacji, aby było wiadomo szczególnie Pani Skarbnik, czy decydujemy się na wypuszczenie obligacji, czy zaciągnięcie kredytu. Wielokrotnie już była o tym mowa, zmiany które proponujemy na dzień dzisiejszy to nr 2. Pierwsza – jeśli wypuścimy obligacje, a mam nadzieje że tak, to obsługa tego całego procesu będzie dokonywana przez Panią Skarbnik i nasze służby. Doszliśmy do wniosku, a szczególnie Pani Skarbnik, że nasze służby i Pani Skarbnik jest na tyle zdeterminowana, żeby we własnym zakresie przeprowadzić cały proces obligacji, ażeby m.in. nie wydawać 40/50 tys. zł, czy 100 tys. zł na firmę zewnętrzną, która przeprowadzałaby cały proces. Druga rzecz – najpierw planowaliśmy, ażeby obligacje wypuścić na okres 10 lat, doszliśmy jednak do wniosku, że raczej zaproponujemy Państwu i prospekt emisyjny na wykup obligacji przez okres 15 lat. Po to, aby w przyszłości mniejsze kwoty rocznych spłat były, ażeby nie odczuwać, aż tak bardzo ubytek tych kilku milionów w budżecie co rocznym, co skutkowałoby mniejszymi inwestycjami. Mamy też świadomość, że okres obligacji 15 –letniej może nieznacznie być droższy niż na wypuszczenie na okres 10 lat. Doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie, aby ten okres wykupu obligacji rozłożyć na 15 lat, a nie 10. Dlatego też, z mojej strony i Zarządu apeluję do Państwa o podjęcie dzisiaj takiej decyzji o wypuszczeniu obligacji. Jednocześnie chcę Państwu powiedzieć, że proces pozyskania kredytu w formie przetargu jest zaawansowany i kłopotliwe byłoby, a wręcz prawnie niewskazane, ażeby tą drugą dużą transze pozyskiwać w formie kredytu, a nie obligacji. Dlatego też wnoszę do Państwa, ażeby po dyskusji podjąć uchwałę, która umożliwi wypuszczenie obligacji przez Zarząd Powiatu Białostockiego”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt nr 2 uchwały w sprawie emisji obligacji, co stanowi zał. nr 4 do protokołu.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Ten projekt uchwały, które teraz Państwo otrzymaliście różni się od pierwotnej wersji (zał. nr 5) wielkością emisji. W pierwotnej uchwale było 28 750 obligacji, a w tej uchwale, którą Państwu przedstawiamy to 29 300. Czyli o 550 emisji obligacji więcej, co przedkłada się na ogólną wartość emisji obligacji z 28 750 000 na 29 300 000. Rozłożone jest, tak jak Pan Starosta powiedział, na okres 15 lat, jest to okres maksymalny. Pierwsze 10 lat raty zwiększone są o 50 tys. zł,a w ostatnich 5 latach raty są zwiększone o 10 tys. zł, czyli o 550 tys. zł w całym okresie emisji obligacji jest to zwiększone. Ta uchwała zakłada emisję obligacji w seriach. Te serie mają wartość od 1 950 000 zł do 1 960 000 zł. Ta uchwała przewiduje okres wykupu w §4, kiedy to w poszczególnych latach tak jak Państwo macie przedstawione, są wykupowane obligacje poszczególnych serii. Rozpoczynając od 2019 roku emisja obligacji - seria A18, czyli 1 950 000 zł rozpoczynamy spłatę. Oczywiście ta spłata nie jest ustanowiona, że ma być w konkretnych miesiącach, to ma być w danym roku. Czyli w zależności od tego, jakie będą możliwości powiatu, tak możemy to spłacać, aby w jednym roku spłacić całą tą wartość emisji. Jeszcze w kwestii wyjaśnienia, rozmawiałam z Panem Przewodniczącym o wystąpieniu do banków, dzwoniłam do 3 banków i żaden nie chce podać przed rozpoczęciem konkursu na emisję obligacji żadnych wartości jaka byłaby marża. Kontaktowałam się z innymi powiatami i mniej więcej wartość tych obligacji, w takich powiedzmy wartościach szacuje się, że marża banku nie powinna przekroczyć 1%, ale na to wszystko składa się bardzo dużo czynników. Przede wszystkim najważniejszym czynnikiem jest to, że zależy to też od kondycji finansowej powiatu. Nasza kondycja finansowa przez banki oceniana jest na dość dobrą, nawet można powiedzieć, że na bardzo dobrą kondycję finansową. W związku z tym przewiduję, że tego 1% jako marży banku nie powinniśmy przekroczyć, ale tak jak mówię, to dopiero pokaże ogłoszony konkurs. Przy planowanych emisjach obligacji, przy wysokości 29 300, wartość odsetek przez cały ten okres wyniosłoby 5 816 000 zł, przy tym 1%. Marża WIBOR 6-cio miesięczna i do tego 1,5% marży banku, czyli łączne nasze odsetki powinny zamknąć się w kwocie 5 816 000 zł. To oczywiście są moje szacunki. Tak jak powiedziałam – do 1% taka powinna być marża banku. Jeżeli będzie powyżej, to wiadomo, że wtedy nie mamy pieniędzy, możemy taki konkurs nie rozstrzygać, zamknąć, jeżeli będzie poniżej, to wszystko jest na plus dla powiatu białostockiego. Wieloletnia Prognoza Finansowa, którą później omówię przewiduje łączną tą wartość, którą mamy w deficycie łącznie z tą emisją obligacji w tej wysokości wskaźniki są zachowane. Tak jak Pan Starosta powiedział byłoby przez okres 10 lat troszeczkę taniej, ale w tych pierwszych okresach, powiedzmy 5/6 lat byłby duży wskaźnik zadłużenia. W związku z tym, wydaje się to bardziej logiczne, ekonomiczniej, lepiej jest to rozłożyć na okres 5 lat. Jeżeli Powiat Białostocki będzie miał takie możliwości finansowe, że będzie chciał i będzie uważał za stosowne spłacić, to jak najbardziej może to zrobić. Ta emisja obligacji jest na tyle elastyczna, że można spłacać więcej, niż ma się zaplanowane. Nie można spłacić mniej w danym roku. Więcej, jak najbardziej można spłacić, nie ma za to dodatkowych kosztów banku, czy marży banku odnośnie wcześniejszej spłaty. Z mojej strony to tyle. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę”. 

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Pani Skarbnik, mam pytanie. Czy marża o której mowa była w §5 ust. 2, czy też są to koszty o których mowa w §6 ust. 1 i jest to koszt zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności?”

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „W §5 ust. 2 oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6-cio miesięcznej. To jest to, o czym Państwu cały czas mówię. Ta stawka WIBOR jest ustalana przez Bank Centralny, na to nie ma wpływu. Do tej stawki WIBOR 6-cio miesięcznej jest zawsze dodawana marża banku. To o czym Państwu mówiłam – marża banku to jest do 1%, ale te 5 000 000 zł o których powiedziałam Państwu, że całościowy koszt kredytu to jest WIBOR + marża banku, czyli to są zebrane dwie kwoty”. 

 

 Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Rozumiem Pani Skarbnik, proszę jeszcze o uzupełnienie. Jaki będzie koszt zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłata oprocentowania?”

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Pan Starosta powiedział na początku. Sama przeprowadzę całą procedurę odnośnie obligacji, więc żaden koszt. Jeżeli chodzi o bank, bo wydaje mi się, że o to Pan pyta – to tak jak mówię do 1%. To są wszystkie wartości. Założyłam jeszcze na początek, bo czasami bank jeszcze taką prowizję pobiera za uruchomienie, założyłam 10 000 zł, ale nie więcej”. 

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Chcę w takim razie zapytać – czy można wykreślić w §6 punkt 1? Czy ten punkt 1 nie zawiera się w punkcie 2? Proszę Panią Skarbnik lub Panią Prawnik o wyjaśnienie tego”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ten ustęp 2 „dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji” to też tyczy się banku, ponieważ tak jak Państwu tłumaczyłam to jest forma konkursu. W formie konkursu występują tak zwane negocjacjei Zarząd w takim wypadku będzie miał prawo do dalszych negocjacji. Mimo, że bank złoży ofertę o emisje tych obligacji. Da np. swoją marżę 1,20 %, ale Zarząd podejmie rozmowy z przedstawicielem banku i bank będzie chciał zejść na 1 %, to ten ustęp 2 do tego upoważnia, aby Zarząd mógł przeprowadzić negocjacje z bankiem w ramach konkursu”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, decyzja Pani Skarbnik i moja akceptacja zapadła w ostatnich dniach, że nie będziemy korzystać z żadnej firmy zewnętrznej i ten podpunkt 1 moim zdaniem jest lub będzie „martwy”, z którego Zarząd nie będzie korzystać. Sądzę, że gdyby on był wykreślony, to nic nie stałoby na przeszkodzie do przeprowadzenia emisji obligacji. Natomiast drugi jest niezbędny, bo wszelkie czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji leży w gestii Zarządu, jeśli nie będziemy korzystać z firmy zewnętrznej, która przygotowałaby, przeprowadzała emisję, chyba, że się mylę. Proszę Państwa Pani Skarbnik twierdzi, a lepiej się zna niż ja na tym, że ten punkt jest niezbędny. Jeszcze raz powtarzam, to co było dotychczas mówione, że ta osoba, przedstawiciel firmy, który przedstawiał ten cały proces emisyjny, gdzie była mowa, że odpłatność z nim byłaby w granicach 100 000 zł. Niektóre firmy za tą czynność pobierają 50 000 zł. Także te wszystkie czynności, które miałaby robić firma zewnętrzna, będzie robiona przez Panią Skarbnik i nasze służby. Tu nie „wchodzi w grę” podpisanie umowy z podmiotem zewnętrznym, jeśli w procesie wypuszczania obligacji trzeba byłoby podpisywać z bankiem jakiekolwiek umowy, to do tego powinien być upoważniony Zarząd”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, mam pytanie dotyczące kosztów obligacji - w uchwale jest to §3, podpunkt 5: „Wydatki i rozchody związane z: a) przeprowadzeniem emisji”- jak to będzie kwota? To jest pierwsze pytanie, a drugie „b) wykupem obligacji” – ile to będzie kosztować? Trzecie pytanie – „c) wypłatą oprocentowania”, które jest oparte o WIBOR. Jak Pani przewiduje, jaki będzie ten WIBOR w 2033, 2032 roku? To są WIBOR-y z tych lat 2028, 2029, 2030. Szanowni Państwo, to będzie WIBOR w tych latach, nie dziś, tylko w latach wykupu. Takie pytanie do Pani Skarbnik, bardzo proszę o krótką wypowiedź”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wydatki i rozchody związane z przeprowadzeniem emisji, to tak jak mówiłam, założyłam 10 000 zł, to tak jak gdyby będzie wydatek odnośnie przeprowadzenia emisji. Niekoniecznie on musi się pojawić, bo jeżeli bank powie, że on to zrobi, bo są takie banki, że zależy im na tym, to zrobią to w ramach umowy i nic za to nie chcą. Wykup obligacji, to jest wartość tych wyemitowanych obligacji. To jest taka sama wartość, czyli 29 000 3000. Natomiast wypłata oprocentowania, to tak jak Państwu powiedziałam, szacuję na dzień dzisiejszy, przy WIBOR-ze 6-cio miesięcznym 1, 78%, że będzie to kwota 5 816 000 zł. jeżeli chodzi o zaplanowanie WIBOR-u, to proszę wierzyć, że nie potrafię tego zrobić. Nawet nie chciałabym tego robić, bodajże od 3 lata WIBOR nie zmienił się, ale czy to nie będzie tak, że po dwóch dniach od podpisania umowy zmieni się, trudno mi powiedzieć”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Skabnik, wierzymy, że nie jest Pani wstanie przewidzieć”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Chodzi mi o to, że tu jest szacownaie WIBOR-u na dziś. Wykup, tak jak to w tym punkcie pisze, będzie nastepował w latach od 2019 roku do 2033 roku. Czyli jest tu pewna taka niewiadoma jak będzie zachowywała się inflacja. Wiem, że jest presja inflacyjna w tej chwili, że ceny towarów rosną. Poszło „500+”, jest planowane „1000+”, tych pieniędzy coraz więcej, siła robocza wzrasta, czyli za prace robotnika też to wszystko wzrasta, to ma przełożenie na tzw. presję inflacyjną. Jest presja inflacyjna, jest wzrost towarów i usług, to automatycznie się przekłada na WIBOR pośrednio”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „To tak samo przy kredytach. Kredyty, które zaciągamy też są planowane na podstawie stawki WIBOR miesięcznej
w danym momencie, która wystepuje. Nie znam takiej osoby, takiego Skarbnika, który potrafiłby na 15 lat do przodu zaplanować jak będzie różnicowała się stawka WIBOR. To nie jest możliwe, także do tej pory i zawsze tak było robione, że planowało się stawki
w zaciąganiu kredytów, przy stawkach WIBOR aktualnych w danym momencie. Zawsze budżet jest jednoroczny, więc przy planowaniu budżetu w miesiącu listopadzie, październiku, do 15 listopada projekt budżetu jest, wtedy ustala się znowu oprocentowanie według stawki WIBOR obowiązującej na dzień planowania”.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pytania nie będzie, ale to są moje słowa uznania dla Pani Skarbnik, że zdecydowała się nie korzystać z tego agenta do obsługi obligacji. Miałem kontakt z dwoma Skarbnikami, którzy korzystali i chcą korzytać, to jest w zasadzie oszczędność, bo mamy około 100 000 zł. Najczęściej z tego co wiem to na przetargach taki agent, agenci życzą sobie od 0,28% do 0,30%. U nas wychodzi w granicy 100 000 zł, więc tyle kosztowałaby obsługa przez podmiot zewnętrzny. Tyle praktycznie mamy zaoszczędzone. Być może to jest właśnie jeden z tych argumentów, który przeważa nad kredytem, bo w kredycie takiego czegoś nie ma. Tutaj mamy w tej chwili możliwość zaoszczędzenia na tym i praktycznie patrząc na ten przedłużony okres wydaje mi się, że jest chyba bezpieczniejszą wersją. Ta która teraz jest, bo jednak może to być trochę dla następnych Rad takie uciążliwe, ale finansowe rozłożenie na dłuższy okres jest na pewno łatwiejszy do „strawienia” w budżecie”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jeszcze tak ku ciekawości, to zebrałam 3 oferty od innych takich podmitów, które zajmują się takim przygotowaniem i najwyższa oferata to była 0,43% od wartości emisji”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie, bo mam przed sobą oba projekty i w obu projektach jest informacja, że wykupienie odbędzie się od roku 2019 do 2033. W związku z tym – jak to się ma, że jest wydłużony okres w porównaniu jeden projekt do drugiego?”

 Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie, okres nie uległ zmianie. 15 lat było w pierwszej wersji i 15 w drugiej. Wcześniej dla Państwa przedstawialiśmy taką propozycję, że obligacje 10-cio letnie. Natomiast w tym momencie przygotowywując już tę uchwałę pierwszą, to już ona została przygotowana w ten spsosób, że jest 15 -letnia”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeszcze tylko prosiłbym o przykład umowy, która może być zawarta na podstawie §6 ustęp 1. Przykład podmiotu z którym może być zawarta umowa i przykład treści tej umowy”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Umowa z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem, to po prostu jest bank, który da najniższą marżę, który wygra w konkursie. To będzie ta umowa z tym bankiem, który da najkorzystniejszą ofertę. Natomiast jeżeli chodzi o punkt 2, to tak jak Państwu mówiłam, przed podpisaniem umowy Zarząd może jeszcze, bo ma takie uprawnienia wynikające z odgórnych przepisów, że może się jeszcze spotkać z tym bankiem, który dał najkorzystniejszą ofertę i jeszcze z nim może negocjować. Czyli marżę banku może jeszcze np. zdjąć lub np. przeprowadzieć emisję tak, to co przewidziałam, te 10 000 zł, w tych rozmowach bank może jeszcze z tego np. zrezygnować”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, ale pytanie było, jakby nie w tym kierunku. Tylko jakie elementy w tej umowie są? Pani ma doświadczenie”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Już dziękuje Panie Przewodniczący, uważam odpowiedź za wyczerpującą”.

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, jaka jest różnica? Jak to jest w tym momencie z kredytami bankowymi? Tak na dziś, z normalnym kredytem bankowym, nie z obligacją. Jakby to było na np. na pokrycie bieżących wydatków, czy do przyszłego roku zaciągnąć jakiś kredyt?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Kredyt na pokrycie bieżących wydatków? Różnica między kredytem, a obligacją, jaka byłaby w marży? Przeglądając te oferty obligacje są o 0,2% niższe niż kredyty. To może nie jest dużo, ale w skali naszej wartości prawie 29 3000 000  to jednak będzie spora kwota. Może być taka różnica, tak jak Państwu mówiłam na początku – na to jaką marżę bank da wpływa wiele czynników. Proszę Państwa dla porówniania, w tym momecie mam kredyt 6 000 000 zł, gdzie marża banku wynosi 0,43%, więc nawet nie cały 0,5%. Natomiast jedna z gmin w tamtym roku zrobiła kredyt na wartość 2 000 000 zł, gdzie oprocentowanie kredytu było 1,2%. Mała gmina, mało pieniędzy, duże zobowiązanie i bank analizując to stwierdził wysokie ryzyko. U nas, te nasze ryzyko, tak jak rozmawiałam z przedstawicielem banku nie jest wysokie, a nawet wręcz niskie. Wydaje mi się, że nasza marża w obligacjach powinna być naprawdę korzystna”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, jeszcze jedno pytanie, mówiła Pani o kredycie 6 000 000 zł. Czy ten kredyt wystarczy na sfinansowanie bieżących wydatków w tym roku?  Czy jeszcze trzeba zaciągać jakieś kredyty uzupełniające?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Mówiłam o tym kredycie, co mieliśmy zaciągnięty w tamtym roku. Ten kredyt, który w tym momecie mamy uruchomioną procedurę przetargową, to jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Proszę Państwa, czy kredyt ten, który planujemy zaciągnąć, czy ta emisja obligacji nie jest na bieżące wydatki. On jest przeznaczony na wydatki majątkowe inwestycyjne, ponieważ bieżące wydatki są zaspokojone bieżącymi dochodami. Tak jak Państwo macie w Wieloletniej Prognozie Finasnowej pokazane ile wynoszą dochody bieżące, a ile wydatki bieżące. Mam tam nadwyżkę operacyjną i tego pilnuję. U mnie nie przekraczają wydatki bieżące dochodów bieżących, także abolutnie. Te dwa rodzaje deficytu, pokrycia tego deficytu są tylko i wyłącznie na wydatki majątkowe” na dotację dla szpitala, drogi. Tylko i wyłącznie na to, na żadne wydatki bieżące”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pytań było tak dużo ponieważ ten temt nie był omawiany na komisjach”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado mam takie pytanie, a mianowicie jak nie przyjmiemy tej uchwały o emisji obligacji, to co się wydarzy?”

 Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jeżeli Państwo nie przyjmiecie dziś tej uchwały, to teoretycznie będę zmuszona ogłosić przetarg na kredyt. Tylko proszę zwrócić uwagę, że to będzie kredyt już w wersji, jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, w wersji unijnej. Czyli przedłużony i to sporo przedłużony. Następnie Zarząd i ja możemy zostać oskarżeni o naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych, dzielen ie zamówień. To jest najgorsze, ponieważ tutaj pierwszy kredyt jest w wysokości 6 000 000 zł i tutaj są zastosowane zamówienia publiczne krajowe, nie unijne, a w momencie kiedy ogłaszałabym drugi raz przetarg na kredyt to powinnam już przy tym pierwszym kredycie zastosować przepisy unijne zamówień publicznych. W związku z tym, tutaj może być mocne naruszenie przepisów. Oczywiście też to, że emisja obligacji, czyli w formie konkursu to jest miesiąc do półtora miesiąca, a przy kredycie unijnym t.j. od 3 miesięcy”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Słucham Państwa, Zarząd i Pani Skarbnik, tutaj sytuacja z naszym deficytem budżetu była wiadoma od stycznia, że ten kredyt trzeba będzie zaciągnąć. Przeciągneliście teraz Państwo w czasie całą tę procedurę do sierpnia. W między czasie jeszcze była uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na kowotę 6 000 000 zł. Dziś okazuję się, że jeżeli nie chcemy tego robić, że pociągać, tzn. to nie my będziemy pociągać do odpowiedzialności i narażać Państwa na jakąś odpowiedzialność w wyniku tego, że kredyt został ogłoszony na kwote 6 000 000 zł w trybie zwykłym. Pytanie jest takie – czy ten kredyt, żebyście Państwo też nie ponosili jakiejś odpowiedzialności można unieważnić? Przetarg na ten kredyt?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie, w związku z tym, kiedy nastapi rozstrzygnięcie przetargu na ten kredyt?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „W związku z tym, że nastapiły pytania ze strony banku, składanie ofert zostało przedłużone do końca tego tygodnia, czyli do 10 sierpnia. W następnym tygodniu będzie otwarcie ofert i rozstrzygnięcie, bo do 10 został przedłużony termin ze względu na stawiane pytania przez banki i od nas odpowiedzi. Mimo, że jeszcze nie jest rozstrzygniety, nie są otwarte oferty, żeby go unieważnić to muszę podać przyczynę. Jedyną przyczyną w tym wypadku byłaby zbyt wysoka cena, której nie ma pokrycia w budżecie. Natomiast w tym momencie mam pokrycie pełnej wysokości na te 6 000 000 zł w budżecie, w przyszych latach na ten kredyt. W związku z tym, to absolutnie nie wchodzi w rachubę unieważnienie takiego kredytu. Proszę Państwa, chciałabym się odnieść do tego, co odniósł się Radny Pan Perkowski. To prawda, od stycznia w momencie, kiedy Państwo uchwalili budżet było wiadomo, że będzie taki, a nie inny deficyt. Proszę mi powiedzieć, kto będzie uruchamiał procedurę przetargową nie wiedząc jak po 1 – zamknie się 2017 rok, a do tego trzeba miesiąca marca. Jak się zamknie półrocze tego roku, a to trzeba miesiąc końca czerwca, początek lipca, żeby zrobić wszystkie sprawozdania. Nie mogę uruchomić procedury przetargowej w miesiącu marcu, powiedzmy zamknęłam rok 2017 na koniec marca, mam wszystkie bilanse, sprawozdania roczne, w kwietniu uruchamiam przetarg na kredyt. Jaką mam wskazać datę uruchomienia transzy? Bo od tego momentu naliczają odetki. W związku z tym zrobię tak, w kwietniu uruchamiam procedurę, to jest kwiecień, maj, czerwiec, w lipcu podpisuję umowę, bo przetarg unijny, w lipcu podpisuję umowę z bankiem na uruchomienie kredytu. Od jakiego dnia? Jeżeli nie mam zamkniętego półrocza i nie wiem jak u mnie wyglądają pieniądze. W tym momencie każdy mogłby dla mnie i dla Zarządu zrobić zarzut, że niegospodarnie realizuję budżet. Nie wiem jak inwestycje będą się kształtować, w jaki sposób będą się u mnie kształtowały dochody i wydatki. Od samego początku wiedziałam o tym kredycie, tylko mówię, realizując to, tak jak od samego początku mówiłam dla Pana Starosty i Zarządu, że chcę mieć najpierw wyniki finansowe. Żaden bank nie da mi na poczatku roku, w styczniu, czy w lutym kredytu, jak nie mam zamkniętego poprzedniego roku i nie mam wyników finansowych. To jest już miesiąc marzec, kwiecień, bo do 31 marca muszą być zrobione sprawozdania finansowe i muszą być zatwierdzone przez Radę. Zawsze bank, jak gdyby też chce sprawozdań, później chce opinii, Państwa uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium, tak jak w naszym wypadku bywa. Absolutnie tutaj, nie chcę powiedzieć, że to jest zażut, tylko troska Państwa o to, że Zarząd może powienien rozpocząć tę procedurę wcześniej. Niestety według mnie nie może”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie, w związku z tą sytuacją. Na poprzedniej sesji w prawdzie też nadzwyczajnej, Pan Starosta mówił o tym, że nie ma najmniejszego problemu, że jeżeli Państwo się nie zgodzicie, przytaczam, na oblicjacje, to zawieszamy rozstrzygnięcie kredytu, przepraszam – nie rozstrzygamy kredytu i jest mowa o tego, który został przyjęty w uchwale. I jest mowa dalej o kredycie całościowym, ale w wydaniu już europejskim”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, dobrze, że Pan mówi jaki to był okres, natomiast to była mowa, jak dobrze pamiętam, przy kredycie 6 000 000 zł. Gdzie było wtedy z mojej storny, że gdy Państwo nie podejmiecie uchwały dotyczącej kredytu 6 000 000 zł, to wtedy jest rzeczą naturalną, że nie ma mowy o obligacjach i ogłaszamy całą procedurę dotyczącą pozyskania całości kredytu. To było też jasne z naszej, mojej strony i Pani Skarbnik mówione, że podjęcie uchwały, kredyt 6 000 000 zł, że już wstępnie większość Radnych daje przyzwolenie na obligacje, bo w przeciwnym razie trzeba było podejmować drodzy Państwo uchwałę o 6 000 000 zł. Teraz widzę, że Państwo próbujecie Panią Skarbnik, Starostę i Zarząd „zapędzić w kozi róg” – „a to było trzeba wcześniej, a to trzeba było inaczej”. Tak już mówiąc o kredycie 6 000 000 zł, jasno było powiedziane, że pozostałą kwotę w formie obligacji, a jak nie, to nie trzeba było podejmować uchwały o 6 000 000 zł”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pani Skarbnik. Czy nie wystarczającą kwestią jest to, jeżeli Rada nie wyraziła zgody, przyjmijmy hipotetycznie na emisje obligacji?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący z tego co pamiętam w trybie ustawy o zamówieniach publicznych trzeba wskazać cenę, albo zmianę warunków, nie wiem jak to nazwać, może zakres techniczny. Tutaj nic się takiego nie dzieje. Jedyną podstawą do unieważnienia przetargu na kredyt byłaby cena. Cena to jest marża banku, to co jest jako koszt, dla nas jako koszt banku, czyli te odsetki. W tym wypadku niestety, nie można powiedzieć, że na 6 000 000 zł mam za mało pieniędzy w swoim budżecie, aby pokryć odsetki”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym poruszyć dwie kwestie. Chcę podziękować Pani Skarbnik za dokładne wskazanie, że to teraz mamy optymalny termin na podejmowanie uchwały dotyczącej kredytu, a drugie to Panu Satroście podziękować za to, że wskazał Radnych jako winnych i naiwnych, że podjęli uchwałę o kredycie 6 000 000 zł, ale pragnę przypomnieć, że projekt uchwały i  uzasadnienie do niej przedkładał Zarząd i byliśmy do niej długo przekonywani, że tak trzeba”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Kontynuując jeszcze temat. Oczywiście dziękujemy Pani Skarbnik za tą cieżką pracę, ale Panie Starosto to jest błąd Zarządu, a nie Radnych, że przegłosowali kredyt w kwocie 6 000 000 zł. To Pan Starosta i Zarząd powinni najpierw przedstawić uchwałę o emicji obligacji i jakby była taka zgoda na emisje obligacji, to później można byłoby wziąć kredyt w uzupełnieniu. Teraz powstało takie zamieszanie, odwrotnie. Nie było zgody i teraz stawia się Radnych „głosujcie, bo inaczej nie można”. Dziękuję”.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Do tej dyskusji mam tylko jedno pytanie do Panów. Jak wam się tak nie podoba, to proszę pokazać chociaż jeden konkretny warunek przewagi kredytu nad obligacjami, albo jakiś warunek, że nie możemy skorzystać z obligacji? W tej chwili jest to normalna rozgrywka, można powiedzieć, nie chcę brzydko nazywać, ale to jest tylko „bicie piany” i próba autodestrukcji, wprowadzania tutaj do pracy Zarządu. Nie wiadziałem rzadnego argumentu przeciw obligacjom, bo z tej deskusji w ogóle nic nie wynikło. Państwo nie znaleźli żadnego haka.  W tej chwili jest to „odwracanie kota ogonem”. Dziękuję”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Radny Kozłowski, z tego co Pani Skarbnik mówi, to już w tej chwili widzimy różnicę, bo 0,48 % marża banku, a tu przewiduje się marże banku na 1%”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Absolutnie nie, muszę tu sprostować. Nie, 0,48% to taką dostałam na 6 000 000 zł. Natomiast żaden bank nie da takiego oprocentowania na kredyt, czy na emisję obligacji w wysokości prawie 30 000 000 zł. Nie ma mowy, tak jak Państwu tłumaczyłam”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Na obligację, czy kredyt?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Na kredyt, tak jak na początku tłumaczyłam”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Wydaje mi się, że bank - im większa kwota, tym mniejsze może być oprocentowanie”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Na jakiej zasadzie?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Dlatego, że w małych kredytach mogą brać udział banki spółdzielcze. Natomiast w tym przypadku banki spółdzielcze nie wezmą już udziału. Czy to będzie kredyt w wersji unijnej na 30 000 000 zł, czy obligacje. Banki startują w odpowiednich przedziałach, widełkach”.

  Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeżeli banki europejskie wystartują, to jeszcze inaczej może być”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Europejskie banki startują powyżej 50 000 000 zł, także tutaj jeszcze mamy za mało. To taka forma żartu, ale proszę Państwa, Państwu już tłumaczyłam na poprzednich sesjach i tak samo ten Pan tłumaczył, że obligacje są tańsze od kredytu. Nie mogę założyć, że nie będzie wartości marży banku 0,43%, bo tak może być, ale to dopiero okaże się po przeprowadzonym konkursie. Marża banku jeżeli chodzi o emisję obligacji, jest tańsza z tego prostego względu, że bank zabezpiecza tylko to, co w danym roku podlega wykupowi. Czyli w 2019 roku tylko zabezpiecza 1 950 000 zł, natomiast przy kredycie w 2019 roku musiałby całą wartość kredytu nam udzielonego zabezpieczyć. Więc już na samym starcie są bardzo wysokie koszty banku, które pokrywamy, bo płacimy za to w formie marży, w formie odsetek”.

  Pan Mariusz Jacek Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam tu dosyć dziwne wątpliwości, że tutaj stawia się oskarżenie do Rady, że przez to, że my podejmowaliśmy jakieś decyzje to zostanie złamana ustawa o zamówieniach publicznych. Tę winę, delegacja była udzielona, na deficyt w jakiejś wysokości i należało tę procedurę w odpowiedniej formie przeprowadzić. Tutaj nie ma żadnej winy Rady. Wygląda na to, że ta procedura od początku została złamana. Dziękuję”.  

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Na chwilę obecną żadna procedura nie została złamana. Państwo podjeliście uchwałę o kredycie 6 000 000 zł i tutaj jest procedura krajowa, jeżeli chodzi o zamówienia publiczne. Jeżeli zostanie to rozstrzygnięte, a Państwo dziś podejmiecie uchwałę w sprawie emisji obligacji, to jak najbardziej wszystko będzie zgodne. Tylko było pytanie Pana Radnego, co będzie jeżeli Państwo nie podejmiecie uchwały w sprawie emisji obligacji. To było tylko i wyłącznie do tego”.

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Skarbnik, chciałabym tylko zapytać – na czym Państwo bazują tworząc roczny plan zamówień publicznych? Do którego każda jednostka jest zobligowana”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „W tym momencie nie jestem wstanie odpowiedzieć, ponieważ od tego jest komórka, która zajmuje się planem zamówień publicznych, ale bazują na podstawie naszych planów i uchwały budżetowej. Jeżeli było przewidziane w uchwale budżetowej, że będzie deficyt pokryty kredytem, to zaplanowany był ten kredyt. W momencie, kiedy Państwo podjeliście uchwałę o kredycie 6 000 000 zł, to ten plan został dostosowany”. 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Tylko, że ten roczny plan jest do 30 dni od uchwalenia budżetu, tak? Przez ogran uprawniony. Czyli Państwo też już mieli informację, że nie ma zgody na obligacje? Czyli ten kredyt generalnie pownien być w tym planie ujęty całościowo?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak i tak było. Oczywiście cały kredyt w formie tego deficytu, który mieliśmy był ujęty w formie kredytu, że zaciągamy kredyt w tej i w tej wysokości. Taki był plan. Tylko mówię, w momencie kiedy następują zmiany, nastepuje także aneksowanie tego planu”.

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, chciałbym zwrócić uwagę, że naprawdę zmierzamy nie w tym kierunku. Dyskusja zmierza w kierunku do pewnych oskarżeń, przerzucanie na Zarząd, Radę. Chciałbym powiedzieć tylko jedno, że proszę wskazać jakie są przeciwskazania do podjęcia tej uchwały? Czy są tu pewne niekorzyści dla powiatu? Chciałbym też powiedzieć, że ta uchwała nie zostaje podjęta na sierpień, wrzesień i październik, bo przecież Zarząd kończy swoją działaność i niezależnie jak Rada podejmie decyzję, to ta decyzja nie dotyczy Pełkowskiego, ani Pani Joli, czy mnie Jana, tylko dotyczy naszego powiatu, przyszłego Zarządu i przyszłej Rady. Dlatego nie podchodźmy do tego tematu, że robimy to dla Zarządu, tylko robimy to dla powiatu przyszłościowo. Dla powiatu, który od października obejmie nowy Zarząd i który będzie korzystnie wykorzystywał dobro powiatu, a  dla Skarbnik należą się słowa uznania, bo powiem szczerze, że byłem zaskoczony na Zarządzie, jak powiedziała, że nie żadne firmy, które pośredniczą, biorą pieniądze i tylko chcą ściągnąć, ale że poradzi ze swoimi służbami przeprowadzić przetarg i dokonać emisji obligacji. Dziękuję”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, nie uzyskałem odpowiedzi od Pani Skarbnik i upominam się – kiedy będzie rozstrzygnięcie przetargu na kredyt?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący już mówiłam. Do 10 sierpnia jest przedłużona odpowiedź, a w następnym tygodniu rozstrzygnięcie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Odpowiadając Panu Janowi Kaczanowi – też działamy w trosce o dobro powiatu. Myślę, że każdy z Radnych suwerennie o to dba, żeby powiat jak najdłużej trwał i miał jak najlepszą kondycję finansową. Dlaczego rozmawiamy ciągle na temat emisji obligacji? Ponieważ wypowiedzi Pana Starosty nie są konkretne, ani Pani Skarbnik, argumentujące, że to obligacje są lepsze. Wielokrotnie przetaczają się słowa „wydaje mi się, że tak będzie”, „myślę, że tak będzie”. To wszystko „pisane jest na piasku lub wodzie”. Nie wiadomo jaki będzie kredyt, nie wiadomo jakie będą obligacje. Tutaj nie oceniamy pracy Pani Skarbnik, bo wiemy, że się napracowała i jest merytoryczną osobą i dobrze to robi. Nie mamy tylko pewności, tak jak była historia z „frankowiczami”. Frank był tani, oprocentowanie było niskie, zawsze się opłacało. Zmieniły się czasy, zmieniło się oprocentowanie i wyszła tragedia. Dziękuję”.

 Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, Panie Perkowski, pierwsza rzecz – tak jak wielokrotnie już chyba
z uporem maniaka Pani Skarbnik przedstawia Państwu, że wiele elementów jest dziś niewiadomych i nikt nie jest wstanie powiedzieć jakie będą konkretne propozycje ze strony banków, przy kredycie i tak samo przy emisji obligacji. Druga rzecz- jak widzę, że Państwo nie macie chęci, dobrej woli, ażeby to zrobić. Trzecia rzecz – sądzę, że już był czas drodzy Państwo, ażeby trochę się zapoznać z zasadami udzielania obligacji i co to są obligacje. Widzę, że albo Państwo udajecie, że nie wiecie co to są obligacje, albo Państwo nawet nie chcieli zapoznać się z tym jakie są różnice między kredytem, a obligacjami. To jest to, że widzę, że między Państwem zapadła decyzja – nie udzielimy zgody na obligację. Prosiłbym Panie Przewodniczący o zakończenie dyskusji, poddanie pod głosowanie, bo dalsza dyskusja jest bez celowa. Na tym skończę, bo być może za dużo powiedziałbym”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że już w międzyczasie zostało za dużo powiedziane, bo nie można mówić o Radnych, że nie potraficie, nie umiecie. To nie tak Panie Starosto”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Zarząd można oceniać, a Radnych nie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Uwaga była dobra, że trzeba zakończyć dyskusję. W związku z tym zamykam już dyskusję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie emisji obligacji.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 6 głosach „za”, 11 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” nie podjęła uchwały w sprawie emisji obligacji.

 

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.

 

O godz. 17:15 ogłoszono przerwę.

O godz. 17:30 wznowiono obrady.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018, stanowiący załącznik nr  6 został wysłany Radnym w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wszystkimi materiałami na LXI nadzwyczajną sesję.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2018 rok, co stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego odczytał zebranym Radnym wniosek Radnych Powiatu Białostockiego o dokonanie zmian w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok, co stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w związku tym, że Państwo nie podjęliście uchwały w sprawie emisji obligacji, trzeba byłoby §6 całkowicie wykreślić, a dalszy 6 i 7 nadać prawidłową numerację”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję ma Pni rację”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, jeszcze w związku z tym w załączniku nr 4 również trzeba dokonać zmian, ponieważ ten załącznik przywiduje przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, czyli z emisji obligacji komunalnych. Jeżeli nie ma tej uchwały w sprawie emisji, to tutaj z tego załącznika te przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych punkt 1 trzeba byłoby też całkowicie wykreślić. Natomiast kwotę 29 300 000 zł przenieść do tych 6 000 000 zł, gdzie są przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym. Tam łączna kwota w takim wypadku byłaby 35 300 000 zł. Jeżeli Państwo tutaj zmieniacie deficyt zdejmując z zadnia inwestycyjnego, jak gdyby 1 500 000 zł, to tutaj też ulegnie to zmianie, ale wolałabym to już po prostu zrobić na spokojnie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy to są wszystkie uwagi Pani Skarbnik?”

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie, bo tylko Pan Przewodniczący mógł zapoznać się z tymi zmianami do budżetu, bo nie otrzymaliśmy tego. W takim razie mam pytanie, bo wniosek dotyczył paragrafu – Państwo zdejmujecie pieniądze z inwestycji z Hołówek?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie zdejmujemy, my nie wprowadzamy, bo Zarząd powiatu po to, aby wprowadzić pieniądze proponuje dla Rady, a Rada podejmuje decyzje. Rada nie podjęła takiej decyzji, w związku z czym my nic nie zdejmujemy. Proponujemy, aby zostało tak jak poprzednio w budżecie, po milionie złotych”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Zdejmujecie z propozycji Zarządu. Państwo otrzymaliście projekt budżetu i z tego projektu budżetu dokonujecie zmian, zdejmując inwestycje z Hołówek”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Starosto, nie wiem dlaczego Pani tego nie chce zrozumieć. Zarząd proponuje zmiany, Rada nie podjęła jeszcze decyzji”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Zgadza się, a Państwo nie akceptujecie inwestycji w Hołówkach swoim stanowiskiem. Nie mam pytania do Rady, tylko do wnioskodawców – zdejmują z projektu budżetu propozycję Zarządu”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie zdejmujemy, my po prostu uznajemy, że Zarząd nie konsultując z nikim tej inwestycji wprowadził ją”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Sama inwestycja była konsultowana. Zarząd postanowił zwiększyć na podstawie pisma przede wszystkim Wójta Gminy, a po drugie na podstawie wyniku przetargu i dzięki temu będziemy mogli podpisać umowę. Podobnie jak w inwestycjach w Łapach, też mogą Państwo powiedzieć, że one nie były konsultowane, a są dziś wprowadzane. Więc jeśli to jest dziś taka zasada, ale jednak jest wyłom, że w Łapach ok, nie było konsultowane, ale akceptujemy zwiększenie, ale Juchnowiec już nie, to mam pytanie do wnioskodawców”.

 Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy można prosić o powtórzenie pytania?”

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Wielokrotnie apelowałam o to, żeby jednak Radni dostawali te zmiany i może nie byłoby mojego pytania, gdybym widziała co wnosi Klub Prawa i Sprawiedliwości, jakie zmiany. Ten wniosek ma jedynie Pan Przewodniczący, inni tym nie zostali zaszczyceni, włącznie z Panią Skarbnik. Dlatego chcę zapytać, chciałabym doprecyzować – czy Klub Prawa i Sprawiedliwości swoim wnioskiem nie zgadza się z propozycją Zarządu? Propozycją w której to Zarząd, aby móc podpisać umowę z wykonawcą po konsultacji z Wójtem Juchnowca Kościelnego chce dołożyć do kwoty po przetargu i realizować inwestycję w Hołówkach”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy skończyła już Pani?”

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Dlaczego Pan się tak dopomina o to czy skończyłam?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo proszę wypowiedzieć się do końca?”

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący zawsze mówię kiedy skończyłam swoją wypowiedź”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czekam w takim razie”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „To pytanie drugi raz powtarzam, bo może Pan przeoczył ten moment, kiedy to Radny wnioskodawca pytał mnie, jakie pytanie zadałam Panu”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Odpowiem wprost, Pani Starosto”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Pan Perkowski zadał pytanie, a Pan dla niego odpowiada?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani wprowadza w błąd. Czytając mówiłem o tym, że Radni Powiatu Białostockiego wnoszą. Radni, nie klub”. Jeszcze raz powtórzyć? Radni, nie Klub”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Dobrze, to dodałam, że Prawa i Sprawiedliwości, tak?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie tylko, klub również”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Jednak klub?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tak”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Dobrze, to trzeba sprecyzować kto”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Problem jest w tym – czy Państwo możecie sami rozstrzygać przetarg swoją uchwałą wprowadzając 1 500 000 zł ?”

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „To jest propozycja, a rozstrzygacie Państwo”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie, zadałem Pani pytanie - czy Dyrektor może rozstrzygnąć przetarg mając uchwałę Zarządu dotyczącą dofinansowania 1 500 000 zł z powiatu na drogę Hołówki Duże?”

 Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Mamy proponowaną uchwałę w sprawie zmian w budżecie, ogólnie. Podobnie jak z inwestycją Hołówki”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „No właśnie. Myślę, że sprostowałem tutaj, że Radni. Sprostowałem też, że to nie jest tak, że zdejmujemy, bo nie zdejmujemy z projektu, zmniejszamy wydatki budżetu powiatu na 2018 r.”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Tak, zmniejszacie Państwo na tę inwestycję i blokujecie jej nie wykonanie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie Pani Starosto, ponieważ brakuje również pieniędzy z Gminy Juchnowiec. Tych pieniędzy nie ma. Tu proszę zobaczyć jak wygląda budżet. 1 500 000 zł z Gminy Juchnowiec nie ma. Czy może Pani zerknąć?”

 Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Sam Pan Przewodniczący wie, że w tej chwili jest okres rozstrzygnięć przetargów, okres wiążący w podpisywaniu umowy i wójtowie, burmistrzowie zwracają się do nas, aby móc realizować inwestycje i na zasadzie pism, uzgodnień z wójtami, mamy takie zapewnienia o dofinansowaniu”.

  Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie przeznaczając środków na te inwestycje, rozumiem”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Przeznaczając”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Niech Pani zerknie jak wygląda budżet. Dziękuję, już nie będę polemizował”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeżeli chodzi o tę drogę, pozycja 23 – przebudowa z rozbudową Hołówki Duże – Hołówki Małe, Gmina Juchnowiec, przyjrzeliśmy się tej drodze, temu problemowi i nie jesteśmy przeciwko żadnej drodze, tylko inwestycja za 5 000 000 zł na 2 km drogi zaskoczyła nas. Moim, naszym zdaniem nie jesteśmy w tym momencie jeszcze też gotowi, aby tyle pieniędzy wydać, a mamy duży deficyt budżetu i postanowiliśmy zmniejszyć ten deficyt. Nawet taka sugestia Pana Starosty była podczas przerwy, aby zmniejszyć ten deficyt i wysłuchałem bardzo szybko, także już napisałem wcześniej w trakcie dyskusji o obligacjach ten wniosek, ale też nie jesteśmy przeciwko. Proponowałbym może dla Pana Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej i dla nas, żeby zrobić komisję i przedyskutować tę drogę.  Musimy pamiętać też o tym, że w przyszłym roku też będą „BOF-y”. Podjęliście Państwo stosowną uchwałę, stanowisko Rady, że będziemy finansować „BOF-y” 50% na 50% z gminami i też musimy się przygotować do kolejnych inwestycji. Jeżeli będziemy na 2 km drogi, na której nie udało się rozstrzygnąć przetargu za 2 000 000 zł i płacić 5 000 000 zł – to jakie inwestycje będziemy mogli zrobić w przyszłym roku? Gdzie „BOF” trzeba wykonać do 2020 roku i tu jest problem. W końcu musimy powiedzieć: „ok, ale może w przyszłym roku budżetowym”. Nie jesteśmy przeciwko, gdyby miało kosztować te 2 000 000 zł, które były w budżecie: 1 000 000 zł powiat i 1 000 000 zł gmina, to róbmy to, ale niestety wyszło inaczej. Dziękuję”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Chciałem zapytać wnioskodawcy, przedstawiciela wnioskodawców, Pana Jana Perkowskiego – czym Państwo kierowaliście się, jakim kluczem, że inwestycję w Hołówkach wykreślacie? Natomiast pozostawia się tę inwestycję, zwiększenie nakładów w Gminie Łapy. Gdzie sytuacja jest analogiczna i niemalże identyczna. Jeśli dbamy drodzy Państwo, możecie mieć pretensję do Starosty, Zarządu, że tak rozrzutnie, to może na koniec trzeba przystopować ten budżet. Może wszystkie inwestycje na które nie ma pełnego dziś w budżecie finansowania wykreślajmy. Kolejny temat czeka, już niektórzy pytają i palcem pokazują, że Starosta. Nie tak dawno pamiętam, że na Radzie Społecznej to tak chętnie byli dawać pielęgniarkom, kolejne pieniądze czekają na wzrost deficytu budżetowego. Jeśli Hołówki, to dlaczego nie zaproponowaliście Państwo Łap? Dlaczego innych nie proponujecie? Mówiąc Panie Perkowski, czasami jak rozmawiamy, to dobrze byłoby, aby Pan mówił, że to jest wyłącznie Pana zdanie. Pan jest liderem, przynajmniej nominalnym tej dużej grupy, chcę Panu i Państwu przypomnieć, że na ostatniej sesji, tu w tym miejscu, to Pan pierwszy przybiegł do mnie i mówił: „Panie Starosto wprowadźmy dzisiaj Hołówki”.  Sugerując się stanowiskiem szefa klubu PiS, taką dyspozycję wydałem, taką dyspozycję przyjął Zarząd. A z kim było konsultowane? Nie będę mówił publicznie, bo jest to „tajemnica poliszynela”, dlaczego co niektórzy z tej strony tak skwapliwie zabiegali, aby tę inwestycję w Hołówkach robić”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, nie przybiegłem, a przechodziłem obok. Faktycznie, miała miejsce taka rozmowa. Było zapytanie – co robić z przetargiem? Pan Dyrektor Jędrzejewski powiedział, że kwota jest za mała. Powiedziałem wtedy, że może rozpiszmy ten przetarg i zobaczymy ile wyjdzie po przetargu, skoro byliśmy już przed. To była cała rozmowa. Nie mówiłem, że damy, czy dołożymy. Ja nie daję, tylko jak już coś to Zarząd i Rada Powiatu. Dziękuję”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, chciałbym tym, którzy mają pamięć zawodną przypomnieć, że na Gminę Juchnowiec przekazujemy najwięcej pieniędzy na inwestycję. Natomiast jakby Pan Dyrektor, ale pewnie Pan nie pamięta, ale można byłoby ująć, że w systemie 4 lat, jeżeli chodzi o Gminę Łapy, to tam może wyszło 300 000 zł. Chodzi mi o inwestycje drogowe. Jestem przekonany też, że to jest wniosek nie tylko tych Radnych, którzy się tutaj podpisali, ale również Pan Łapiński chętnie by się pod tym podpisał, jeżeli Pan ma takie życzenie”.

  Pan Ryszard Łapiński – Radny Powiatu Białostockiego: „Pod czym Panie Przewodniczący?”

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pod wnioskiem na Łapy”.

Pan Ryszard Łapiński – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam propozycję, aby o Łapach w ogóle nie rozmawiać”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, nie będziemy. Jeżeli chodzi o ten nieszczęsny Juchnowiec, to proszę Państwa mamy drogę, która w ubiegłym roku, macie doświadczenie jak można zablokować inwestycję, która nie doczekała się wydatku nawet na projekt. Jeżeli w tej chwili jest robiony projekt, to obie Gminy – Zabłudów i Juchnowiec dołożyły jakieś pieniądze na ten projekt? Panie Starosto, to Pan miał na ten temat rozmawiać razem z Panią Starostą z szefami gmin. Pan się zobowiązał, że Pan będzie rozmawiał z szefami gmin na temat partycypacji w kosztach projektu, ale z tego widać, że nie skutecznie”.

 Pan Jan Gradkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, chciałbym nadmienić, że długość dróg w Gminie Juchnowiec to jest 120 km, razem to co jest w Michałowie, Zabłudowie i Gródku. Jeżeli chodzi o sytuację analogiczną do dzisiejszej zmiany mam pytanie do Zarządu lub do Pana Dyrektora. Czy są stosowne zmiany w sprawie Łap i Juchnowca Kościelnego? Rozmawiamy, a generalnie stwierdzeń w tym zakresie, jednoznacznych nie usłyszałem. Jednocześnie chciałbym nadmienić, że autentycznie dziś muszę sam bronić, przy pomocy Radnych z Zabłudowa, Pana Babula i Pani Bagińskiej imienia Juchnowca Kościelnego, natomiast dziwi mnie to, że zawsze  w tradycji było tak, że przedstawiciele gmin byli obecni na sesji powiatu jeżeli chodzi o pieniądze. Rozmowa o potężnych pieniądzach, wtedy inaczej się rozmawia, inaczej deklaracje te brzmią i są dokładnie spisane w protokole, bo protokoły są prowadzone wzorowe i dlatego na dzień dzisiejszy dziękuję za tę inicjatywę i wsparcie. Uważam też, że wskazane byłoby, żeby te dwie inwestycje trafiły do komisji budżetu i infrastruktury. Wnoszę o to, żeby tę inwestycję utrzymać w budżecie, bo jest to znacząca inwestycja, prowadząca drogę z Suraża, Turośni Kościelnej, przez Hołówki, Juchnowiec do stolicy województwa. Dlatego mój wniosek jest jasny, aby inwestycję utrzymać w tym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. Dziękuję bardzo”.

  Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni chciałbym się zwrócić do Pani Wicestarosty z prośbą, by nie oskarżała Radnych, którzy zgłaszają inicjatywę uchwałodawczą o wprowadzanie destrukcji, bo to Zarząd wprowadza destrukcję w pracę Rady. Na biurku dziś, nie wcześniej, znajdujemy dwa projekty zmian w budżecie, dwa projekty zmiany WPF-u, dwa projektu dotyczące obligacji. Jak nad tym pracować? Jak wcześniej przygotowywać do tego zmiany? Nie oczekuję odpowiedzi, tu po prostu się nie da. Zmiany nasze są podyktowane, równomierne propozycje nasze, odrzucenie propozycji Zarządu podyktowane jest tym, że staramy się dbać o zrównoważony rozwój powiatu. Widzę potrzebę i tu były już takie głosy zwołania posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej sądzę, że najbliższy realny termin to 13 sierpnia o 1600. Dziękuję”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: Panie Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej dobrze, że Pan „uderzył się w pierś”, że Pan w tej chwili chce zwołać komisję, po tym jak Pana kolega Pan Jan Perkowski domagał się tej inwestycji, że właśnie teraz Zarząd to zrobił. Bardzo dobrze. Po drugie, chciałam Panu przypomnieć, że był Pan Członkiem Zarządu i wielokrotnie tak samo jak my dziś procedowaliśmy o sesję nadzwyczajną, właśnie dla tego, aby móc rozstrzygnąć przetargi i podpisać umowy. Wielokrotnie, nie wiem co jest, czy Pan ma amnezję, ale ja na pewno wielokrotnie będę Panu przypominać, a że Pan w tej chwili mówi o sobie w liczbie mnogiej „my, my, my”, to chyba świadczy o tym, że rzeczywiście już przestał Pan mieć doświadczenie jako Członek Zarządu, a w tej chwili myśli Pan tylko tak, jak koledzy, że tak powiem – sympatyzującej partii”.

  Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Starosto, dziękuję za zwrócenie uwagi, natomiast potrafię myśleć samodzielnie. Wiem, jak było w tamtym Zarządzie, przez dwie kadencje pracowaliśmy. Bywały trudne sprawy, były zawsze przedkładane Radnym i klubom Radnych, że nie było problemów na sesji. Nikt z nas dziś nie wiedział o takich zmianach, nikt z Radnych nie był poinformowany, prócz 3 Członków Zarządu, że takie zmiany będą i co one ze sobą niosą. Dziękuję i skończmy tę dyskusję”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Wiem, że Pan Jan Perkowski rozmawiał na ten temat i doskonale o tym wiedział. A po za tym, gdybyście nie wiedzieli to po co te obrady przed sesją były prowadzone i ustalone”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję Pani Starosto. Pani chyba nie rozumie, że mamy sesję nadzwyczajną, więc komisja nie miała prawa się spotkać, bo nie było czasu”.

   Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „A co stało na przeszkodzie?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bo takiego czasu nie było. W jakim trybie miałaby się spotkać? Ile dni jest na przygotowanie materiałów? Kiedy materiały zostały nam dziś przekazane o godz. 1350. O godz. 1350 zostały nam dane te drugie projekty uchwał”.

 Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Starając się rozwiązać problem, zwołuję Komisję Infrastruktury Technicznej i jestem jeszcze o coś oskarżany. Nie rozumiem postawy Zarządu, jakiejś samolubnej i nie do przyjęcia, tylko my i nic więcej. To jest nie do przyjęcia”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że dosyć już proszę Państwa”.

 Pan Jan Gradkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Nie usłyszałem odpowiedzi do mojego pytania odnośnie Rady Miasta w Łapach i Rady Gminy w Juchnowcu”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Już odpowiadam Panu Radnemu. W tych dniach, w jednej i w drugiej gminie, będą podejmowane stosowne uchwały. Mamy deklaracje słowne Wójta i Burmistrza oraz Wiceburmistrza Łap, że stosowne uchwały będą podejmowane. Drodzy Państwo nigdzie nie jest powiedziane, kto pierwszy ma podejmować stosowne uchwały. PZD nie może rozstrzygnąć przetargu, nie może podpisać umowy, jeśli nie będzie kompletu dokumentów. Wrzucenie teraz inwestycji Łapskiej wynika w dużej mierze na prośbę Pani Burmistrz i Pana Wiceburmistrza, ażeby jeszcze ten przetarg Pan Dyrektor Jędrzejewski mógł rozstrzygnąć, bo jest to kwestia czasu drodzy Państwo. To nie jest tak, że Zarząd, my też możemy Panie Wądołowski pracować tak, że dziś coś tam Zarząd postanowi, dopiero zgodnie z regulaminem wyśle się za dwa, czy trzy tygodnie, nie spieszy się. Można nie robić inwestycji i można wiele innych rzeczy nie robić”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że już dosyć mamy takich niepotrzebnych, wydaje mi się rzeczy. Proszę Państwa do zmian w budżecie też mam kilka pytań. Na jedno chyba otrzymałem odpowiedź, jeżeli chodzi o partycypację w kosztach projektu na drodze Niewodnica Nargilewska – Wojszki, że tam nie będzie partycypacji. Będzie?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Jest zasada, że inwestycja jest pół na pół i nikt nie neguje tego. W zakres inwestycji wchodzi dokumentacja”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Wójt i Burmistrz złożyli deklaracje, że oni chcą, ale nie ma tego efektu. Mam następne pytanie – czy nie jest zagrożona pomoc finansowa z Lasów Państwowych na drodze Kuchmy – Granica Gminy Michałowo? Czy tam jest wszystko w porządku?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, ta inwestycja nie jest zagrożona. Ze strony Lasów Państwowych mamy stosowne umowy podpisane. Jest nawet zgoda na aneks, gdzie zakres robót jest zmniejszony. Z przetargu wynika, że te pieniądze, które posiadamy w budżecie są wystarczające na rozstrzygnięcie przetargu. Ze strony Lasów Państwowych jest umowa deklarująca dołożenie do tego przedsięwzięcia 750 000 zł”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Chodzi mi jeszcze o jedną rzecz – wprowadzane są nowe inwestycje, tzn. one są rzeczywiście w niewielkim wymiarze finansowym. Jeżeli chodzi o Gminę Łapy – t. j. zamówienie projektu na zagospodarowanie działki nr 1 090 i 1 091. Tutaj jakby Pani Drewnowska mogła powiedzieć, albo Pan Starosta o które to działki chodzi? My nic nie wiemy, po prostu w formule sesji nadzwyczajnej wprowadza się takie rzeczy”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, sesja nadzwyczajna została zwołana przez Zarząd. Generalnie, przede wszystkim w celu podjęcia uchwały dotyczącej emisji obligacji. Te inwestycje to kwestia, że przy okazji tej uchwały są proponowane zmiany. Jeśli Państwo uważacie, to proszę w ogóle nie podejmować uchwały. Tym bardziej, że ma być komisja. Być może niektóre przetargi trzeba będzie unieważnić
i rozpocząć nową procedurę przetargową, nic nie będzie się działo. Według mojej wiedzy, dotyczy to działek, czy działki, bo to jest jeden teren przy „mechaniaku” w Łapach, gdzie pozyskaliśmy tam nieruchomość. Z jednej strony uważamy, że należałoby opracować teraz dokumentację na boiska, ponieważ pod to ten teren jest przeznaczony, po to, aby w marcu można było wystąpić do Ministerstwa o dofinansowanie, bo jest specjalny program, ale żeby skorzystać z tego programu to trzeba mieć dokumentację, pozwolenie na budowę. Jest jeszcze drugi wniosek, Pani Dyrektor o kwotę około 55 000 zł, aby jeszcze w tym roku w miesiącu wrześniu w „mechaniaku”, gdzie przejęliśmy ten teren powiększyć w istotny sposób parking, który potrzebny jest dla młodzieży i innym. Po za tym, ten teren nie jest wizytówką szkoły i Łap, dlatego też teraz taka „wrzutka”, ale Pani Dyrektor jest po wstępnym słowie z wykonawcą i jest wstanie teraz to zrobić, tylko to jest kwestia uzyskania środków finansowych w budżecie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, nie jesteśmy przeciw, tylko problem jest w tym, żebyśmy wiedzieli. Sądziłem, że te dwie działki, które de facto mają iść pod boiska, będą parkingiem. Po prostu nie wiemy”.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Czy mogę jeszcze poprosić o przeczytanie nazwisk kto tam się podpisał?”

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Zaraz skserujemy”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Po co kserować, proszę przeczytać, niech Pan przeczyta nazwiska”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie jestem grafologiem, tutaj są nieczytelne podpisy. Nie jestem wstanie odczytać. Myślę, że najlepiej będzie skserować”.

Pan Jan Gradkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, mam jeszcze takie pytanie - kiedy jest termin związania z umową z wykonawcą?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, proszę o podpowiedź”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Pytanie dotyczy Hołówek. Przetarg na Hołówki odbył się 23 lipca. Termin związania ofertą to 21 sierpnia. Na Hołówkach jest jeszcze niuans, jeden z wykonawców odwołał się od wyboru najkorzystniejszej oferty. Za 3 dni w Warszawie jest posiedzenie w Krajowej Izbie Odwoławczej dotyczącej tej sprawy. Z tym, że decyzje zapadają wręcz natychmiast. W czymś takim już wcześniej uczestniczyliśmy. Więc po 9 sierpnia będziemy wiedzieć co się dzieje. Natomiast Łapy – jeden przetarg odbył się na Gąsówkę Skwarki 17 lipca, termin związania ofertą to 15 sierpnia. Drugi przetarg odbył się 27 lipca – termin związania ofertą to 25 sierpnia. Jeżeli mielibyśmy procedować w kierunku ewentualnego podpisania umowy to i tak trzeba prosić wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o co najmniej 30 dni. Dotyczy to obu zadań łapskich, jak również zadania na Gminie Juchnowiec – Hołówki”.

 Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnych Powiatu Białostockiego o dokonanie zmian w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 11 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” zaakceptowała powyższy wniosek.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 wraz ze zmianą.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 11 głosach „za”, 2 głosach przeciw oraz 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LXI/429/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 wraz ze zmianą, (zał. nr  9).

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący właśnie dostałam ksero tego wniosku, gdzie Państwo zdejmują tę kwotę z inwestycji Hołówki. Chociaż Pan nie przeczytał, że to chodzi o Hołówki, tylko pozycjami Pan czytał. Nie wiem, bo tu jest bardzo wyraźnie napisane kto podpisał się pod wnioskiem. Nie wiem dlaczego Pan nie chciał przeczytać. Czy to specjalnie? Czy to Pan celowo zrobił? Tu są podpisy, a Pan powiedział, że nie jest wstanie przeczytać. Więc przeczytam, skoro Pan nie jest wstanie przeczytać. Pozwoli Pan, że przeczytam: „Jan Perkowski, Jarosław Wądołowski, Wiesław Pusz, Andrzej Babul, Fiłonowicz Wojciech, Henryk Suchocki, Antoni Bogdan, Żukowski Zenon, Jacek Bejm, Zdzisław Łukaszewicz” i jeden jest nieczytelny podpis. To chciałam w uzupełnieniu, skoro Pan Przewodniczący nie daje rady. Dziękuję”.

  Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, też chcę uzupełnić i proszę zapisać to w protokole, że Pan Radny Pełkowski, Pani Radna Den nie poparli wniosku o dofinansowanie dróg na Gminie Łapy”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „A jak nie poparli?”

  Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Nie głosowaliście nad całością budżetu”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, składam wniosek o resumuję głosowania nad budżetem i zrobienie głosowania imiennego”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że tu nie ma potrzeby”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: Panie Przewodniczący, nie rozumiem tej reakcji, tylko uzupełniłam to co mówił Pan Przewodniczący, że nie jest wstanie przeczytać nazwisk. Dlaczego jest teraz taka dyskusja? My jako Zarząd wypowiedzieliśmy się, chcieliśmy zwiększyć budżet zarówno na Łapy jak i na Juchnowiec”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, kto prowadzi sesję?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jaki był wynik głosowania? Myślę, że nie ma potrzeby”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wniosek formalny był”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy Pan Perkowski podtrzymuje wniosek formalny?”

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Drodzy Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado tu nie chodzi o to. Nie jesteśmy przeciwko żadnej drodze, a Pani Wicestarosta, zastępca Starosty czyta z premedytacją nazwiska, których się nie wstydzimy, że podpisaliśmy się pod tym wnioskiem. Uważamy, że to jest zasadne i trzeba myśleć o inwestycjach i budżecie. Pani Starosto, jeżeli kończy się punkt, bierze wniosek, odczytuje i wytyka błędy dla Przewodniczącego, to może zróbmy wszystkie głosowania imienne, aby było wiadomo kto i jak głosował”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: Panie Radny”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Starosto, nie może Pani się wypowiadać kiedy Pani sobie życzy i w formie jakiej Pani sobie życzy”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „To proszę o głos, ale Pan Perkowski mógł przed chwilą”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie, ponieważ zapytałem go, czy podtrzymuje wniosek”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „To proszę mnie również zapytać”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie udzieliłem Pani głosu”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Muszę się do tego odnieść”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Zaraz, proszę nie nadużywać tego co powinienem lub nie, wiem co powinienem”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „To nie ja mówiłam. Bardzo proszę o głos”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę o wstrzemięźliwość w głosach. Dziękuję. Bardzo proszę”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Dlaczego, akurat w tym momencie Panie Radny przeczytałam te nazwiska? Bo dopiero dostałam ksero wniosku i dlatego w tym momencie przeczytałam, żeby Pan lepiej przygotował ten wniosek i żebyśmy wszyscy dostali ten wniosek do ręki, czego nie było, bo tylko Pan Przewodniczący dostał Państwa wniosek, to nie pytałabym o te nazwiska i chyba to Państwo uważacie, że to jest coś wstydliwego, skoro Pan Przewodniczący na moją prośbę nie odczytał tych nazwisk. Odczytałam te nazwiska, ponieważ Pan Przewodniczący powiedział, że nie jest wstanie, że one są nieczytelne. Mam tu ksero, więc mogłam to zweryfikować i stwierdzić, że wszystkie podpisy są czytelne. Dziękuję, skończyłam”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Osobiście odebrałem to jako próbę wywarcia presji na Radnych. Pani Wicestarosto, nie wolno tak szacować. Jeżeli się podpisaliśmy to podpisaliśmy. Jeżeli trzeba to możemy jeszcze raz imiennie przegłosować i określmy się kto jest „za”, a kto „przeciw” zmianom. To jest taka próba wywarcia presji – „proszę odczytać” – co to za problem?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę o reasumpcję głosowania. Kto z Państwa jest za reasumpcją głosowania?”

Pan Jan Gradkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, po wysłuchaniu Pana Dyrektora, trzeba wziąć jego głos pod uwagę, że na zadania trzeba 30 dni na podpisanie umowy, a więc trzeba przełożyć na normalną sesje i podejmiemy decyzję”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący wycofuję swój wniosek. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, dziękuję”.

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2033, stanowiący załącznik nr  10 został wysłany Radnym w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wszystkimi materiałami na LXI nadzwyczajną sesję.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033 (zał. nr 11).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tutaj Panie Starosto, czy podtrzymujecie tę uchwałę?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Pana, stanowisko Zarządu jest jedno, natomiast jest pytanie prawne, jak w tym chaosie będzie to wyglądało. Zarząd przedstawił projekt uchwały”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tę uchwałę trzeba dostosować do zmian wprowadzonych przez Państwa. To tak, jak Państwo głosujecie WPF ze zmianami wprowadzonymi w uchwałach dostosuję ją, bo tam trzeba po prostu tylko i wyłącznie zmniejszyć deficyt o te 1 500 000 zł, bo Państwo zmniejszyliście deficyt. Dostosować wysokość kredytu zaciągniętych w 2018 r. rat spłat w poszczególnych latach, aż do roku 2033 o te 1 500 000 zł mniej i objaśnienia do zmian WPF. Pozostałe pozostaje bez zmian”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, mam tylko prośbę, byśmy na przyszłość nie obradowali na sesjach Rady nad projektami, które nie zostały przedłożone w trybie zgodnym ze statutem. Nie może tak być, że dostajemy w zasadzie materiały tu na stół i nad nimi dyskutujemy, wprowadzamy zmiany, jesteśmy obrażani, dlatego że pracujemy na rzecz powiatu, na rzecz jego zrównoważonego rozwoju. W tej chwili mamy też projekt uchwały w sprawie zmiany WPF, który przestał być projektem, więc może Zarząd pochyliłby się nad swoimi obowiązkami i zaczął uzgadniać z Radnymi, z Klubami Radnych przedkładane materiały, by takiej sytuacji nie było. Dziękuję”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny Wądołowski, każdy ma prawo oceniać Zarząd. Natomiast to Państwo robicie chaos, wrzucając w ostatniej chwili, za „pięć dwunasta”, na 5 minut przed procedowaniem już danego punktu zmiany. Jako Starosta kilkukrotnie prosiłem Przewodniczącego Klubu, dostarczcie to dzień, dwa wcześniej, żeby Zarząd i inni mogli się do tego przygotować, żeby ewentualnie Zarząd mógł wnieść pewne uwagi. Panie Wądołowski, bardzo łatwo obrażać kogoś i czuć się obrażanym. Jeśli Pan to robi, Państwo robicie to samo, to jest dobrze. Natomiast jeśli Starosta i druga strona to już jest niekompetencja, niewłaściwe. Gdyby nie było dzisiejszych zmian, które Państwo zaproponowaliście do budżetu to w 100% WPF jest kompatybilny ze zmianami, które przedstawił Zarząd. To wy wprowadzacie chaos za „pięć dwunasta” robiąc takie „wrzutki”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, drogi Zarządzie, drodzy Radni,  apeluję o spokój, bo wszyscy po części wrzucamy. My jako kluby dajemy zmiany w budżecie, bo taka jest niestety procedura. Przyzwyczailiśmy się już do tego w tej kadencji, to nie jest nowość. Dobrze, że jest. Dzięki temu pewne inwestycje mogą zaistnieć, można coś pozmieniać. Zostawmy to. Dzisiaj na tej sali za dużo zostało powiedziane. Nawet nasza Pani Wicestarosta zrobiła się strasznie nerwowa, bez potrzeby. Trochę takiego człowieczeństwa wobec siebie, nas i miłości”.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego przy 7głosach „za” oraz 9 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LXI/430/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2028 wraz ze zmianami (zał. nr 12).

         Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, tylko chciałabym się głośno zastanowić i wyrazić pewną rzecz. Czy nie byłoby sensowne dokonać reasumpcji tego głosowania na następnej normalnej sesji? Kiedy Pani Skarbnik dokona już na papierze wprowadzenia wspomnianych poprawek? Obawiam się, coś może dziwnego stać się z tą uchwałą w RIO, czy gdzieś indziej”.

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To znaczy nie podejrzewam o nic Zarządu”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, tak jak Pan Radny Perkowski powiedział słusznie, nie pierwszy raz Państwo dokonywaliście takich zmian, kiedy zmniejszaliście i zwiększaliście budżet, przenosiliście. Dostosowaliśmy zgodnie z Państwa wnioskiem nigdy, że tak powiem swoich uprawnień w tym względzie nie przekroczyłam”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To jest prawda i sądzę, że nie będzie potrzeby”.

 

 

Ad 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki (zał. nr 13).

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku przedstawiła zebranym pismo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, co stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku przedstawiła zebranym Uchwałę Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Przy Staroście Powiatu białostockiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku, co stanowi zał. nr 15 do protokołu.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego przy 16 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr LXI/431/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku (zał. nr 16).

 

Ad 6. Sprawy różne.

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, otrzymałem w dniu dzisiejszym, wpłynęła uchwała Kolegium RIO w Białymstoku 3 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia postępowania w trybie nadzorczym uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego (zał. nr 17). Termin złożenia zażalenia można wnieść za pośrednictwem RIO w ciągu 30 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia. Otrzymaliśmy 3 sierpnia 2018 r., więc jest jeszcze czas. Czy w związku z tym, że nie mamy prawnika, który mógłby to przygotować, Panie Starosto, Rada prosi”.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Rada, czy Pan Przewodniczący? Rada wyraża stanowisko”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rada może podjąć uchwałę w sprawie zatrudnienia osób z zewnątrz, jeżeli sama nie potrafi pewnych czynności wykonać. Chodzi o skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czas na to jest”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, nie widzę możliwości, ażeby nasze służby były w stanie merytorycznie i w sposób prawny, logiczny uzasadnić niewłaściwe podejście prawne RIO, ażeby odpowiedni wniosek do Sądu Administracyjnego uzasadnić. Silenie się na siłę, żeby udowodnić, że Komisja RIO popełniła błąd oceniając tę sytuację to naraża się na śmieszność prawnika. Ani prawnik, ani ja nie wydam polecenia służbowego, ażeby jakiekolwiek merytoryczne podstawy znaleźć w uzasadnieniu do Sądu Administracyjnego. Jeśli Pan Przewodniczący uważa, że może zlecić komuś i zawrzeć umowę to proszę zawrzeć taką umowę. Jeśli Pan mówi, że my możemy to jest pytanie – kto może zawrzeć, z jakiś środków i kto za to zapłaci?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, pytanie było do Pana, czy przeznaczy Pan środki na prawnika z zewnątrz? Jeżeli naszych prawników nie chcemy narażać na śmieszność, po to żeby sporządził taki wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na razie przekazuje informacje. Mamy jeszcze czas”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, jeśli Rada Powiatu podejmie uchwałę to zastanowimy się. Podtrzymuje jedno, że nie widzę takiej możliwości, żeby nasi prawnicy przygotowywali stosowne uzasadnienie do takiej decyzji, ani też nie widzę potrzeby i konieczności zlecania na zewnątrz, ażeby takie uzasadnienie i wniosek były zlecane. Dlatego też wnoszę, ażeby sprawa ta przez Radę była rozpatrywana na kolejnej sesji, kiedy będzie 100% skład Rady, a nie że ponad kworum jeden, czy dwóch Radnych. Za chwilę może okazać się, że nie ma kworum”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pana Przewodniczącego, kiedy planowana jest następna sesja i do kiedy mamy termin na wniesienie skargi do sądu?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Sesja planowana jest na 30 sierpnia. Termin złożenia wniosku za pośrednictwem RIO to jest 3 wrzesień”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pana Starosty, czy będzie wstanie w ciągu 3 dni wyłonić prawnika i jest pewien, że ten prawnik zdąży sporządzić stosowny dokument?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny Wądołowski, jeśli taka konieczność jest, to po pierwsze Pan Przewodniczący może jutro zwołać sesję, zgodnie z regulaminem, bez czekania na 30 sierpnia. Równie dobrze jutro jeśli byłaby taka konieczność Zarząd może się zebrać i zwołać sesję nadzwyczajną. Natomiast jest to niepoważne, tak jak dotychczas macie Państwo pretensje, że robi się „wrzutki”, tak samo to jest „wrzutka”. Jeszcze nikt nie dyskutował, a Pan Przewodniczący Rady już mówi, że Rada zrobi to, czy tamto, prawnicy napiszą, czy nie napiszą”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przekazuję tylko informacje, w związku z tym że mamy procedurę sesji nadzwyczajnej w związku z tym nie możemy ani proponować uchwały, ani głosować ją, ponieważ to jest domena Zarządu, bo Zarząd tę sesję zwołał. Stanowisko Rady może być przyjęte, czy w ogóle temat podnosić, czy nie. O to mi chodzi. Czy zostawić to i tyle. Tutaj proszę Państwa równie dobrze możemy to zostawić. Czas jeszcze jest”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmienię temat. Chciałbym zapytać się, gdzie jest płot? Zginął nam płot ogradzający Starostwo.  Siedzę naprzeciwko i nie ma płotu, wiem że jest to działka miasta, ale gdzie jest reszta płotu?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, działka miasta, natomiast miasto zapłaciło powiatowi białostockiemu za to ogrodzenie kwotę 19 000  zł. Jako właściciel tego, chociaż zabiegaliśmy o to, żeby teraz nie robili, ażeby zdejmować to ogrodzenie. Mieliśmy propozycję, że 13 000 zł ten, kto zdjął to postawi. Natomiast decyzja moja i Zarządu jest taka, że nie będziemy stawiać teraz ogrodzenia, bo po pierwsze nie ma konieczności ogradzania. Natomiast w dużej mierze ścinając ten róg stracimy sporo miejsc parkingowych, gdzie każde miejsce jest istotne. Nie ma potrzeby, ażeby już grodzić tą nieruchomość. Będzie nowa kadencja, może okazać się drodzy Państwo, że nadal będzie pomysł, ażeby rozbudowywać starostwo, a z koncepcji, które były swego czasu przedstawiane, każda przedstawiała, że teren ten nie będzie ogrodzony z tamtej strony. Dzisiaj wydawanie 13 000 zł po to, żeby ogrodzić, zmniejszyć liczbę stanowisk dla samochodów naszych interesantów uważamy, że jest to przedwczesne i niepotrzebne. Być może ten kto zdemontował to ogrodzenie, może złoży inną ofertę, może znacznie niższą i wtedy zastanowimy się”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, tak dziwnie wygląda, bo jest płot i w pewnym miejscu ginie. Albo trzeba go zdjąć do końca, albo postawić, zakończyć to. Tak wygląda jakbyśmy byli w jakieś budowie, a nie jesteśmy. Trzeba pamiętać, że tutaj nie ma ochrony fizycznej, tylko jest monitoring. Agencja ochrony ma dostęp do monitoringu zewnętrznego”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Agencja ochrony chroni budynek, ten płot nie jest im do niczego potrzebny. Swego czasu konsultowaliśmy z nimi i te rupieciarnie, jeśli mamy chronić te garaże to na dobrą sprawę nie ma co kraść”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, ważne jest, żeby nie było wandalizmu, bo teren w jakim teraz jest starostwo i mieszkańcy wymienili się. Kiedyś to było dosyć notoryczne, że coś tu się działo. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, muszę zadać pytanie - czy w ogóle ten temat poruszamy dalej, czy nie?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, chciałabym tylko zwrócić uwagę, że zatrudnienie firmy prawnej z zewnątrz wiąże się z zaciągnięciem zobowiązań, czyli podpisanie umowy na wykonanie usługi.  Według mojego skromnego zdania nie ma podstawy merytorycznej do wnoszenia skargi do Sądu.  Cały czas Państwu tłumaczyłam odnośnie absolutorium, to samo podnosi RIO. Sąd utrzyma to w mocy. Podpisanie umowy z firmą adwokacką, prawną z zewnątrz wiąże się z zobowiązaniami. Proszę mi wierzyć, takiego zobowiązania jako Skarbnik nie podpiszę i nie podpiszę też faktury na takie wynagrodzenie”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli to zatrudnienie prawnika miałoby zwiększyć deficyt budżetu to chyba nie będziemy, zastanowimy się nad tym, czy odwoływać się. Dla dobra deficytu możemy zrezygnować, bo szansa za pewne wygrania jest jakaś. Dziękuję”.

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam wrażenie, w zasadzie jestem pewien, że występuje w jakiś sposób niby formalny, ale tak na prawdę ograniczenie funkcjonowania nas, jako Radnych. W tym momencie Pan Starosta odpowiada, że nie, bo nie będzie nakazywał, żeby jego pracownicy wykazywali błędy w uchwale, która go jakby to powiedzieć pozycjonuje w pozytywnej sytuacji. To jest jakby niemożliwe. Pani Skarbnik mówi, że w żadnym wypadku nie pozwoli na wynajęcie firmy zewnętrznej. Szanowni Państwo, jeśli nie ma wśród was licencjonowanego prawnika, to jesteście „ugotowani”. Wracając do innego motywu, parę tygodni temu była sytuacja, że uchwaliliśmy uchwałę dotyczącą dofinansowania biletów i prawnicy Wojewody nam uchylili. Jesteśmy teraz w sporze prawnym. Z ciekawości sprawdziłem, jak to jest. Proszę Państwa, odnalazłem 5 powiatów, gdzie prawie podobne uchwały istnieją na rok szkolny 2015, 2016, 2017 w takich o to województwach: małopolskie, podkarpackie, chyba śląskie (bo to powiat chrzanowski) i wielkopolskie.  Tam te  uchwały obowiązują, ponieważ one były opublikowane na BIP- ach Urzędów Wojewódzkich. Właśnie mówię o tym, że Państwo przekonani są, że i tak jest wszystko dobrze. Mówię, że niekoniecznie. Różnie może być”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tu nie chodzi o pretensje Panie Starosto, tylko o przeświadczenie o tym, że „ah, stworzyli jakiś akt prawny, który nie jesteśmy w stanie obronić, bo nie chcemy”. To tyle, dziękuję”.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem odnieść się do tego płotu, bo wydaje mi się, że procedura jest taka, że są wybory, wybierana jest Rada, Starosta wybierany jest wyborach pośrednich, to nie jest tak, że Starosta ma mądrość na wszystko i o wszystkim najlepiej wie. Jeżeli chodzi o ten płot, to kiedyś była sytuacja taka, że mieliśmy kradzieże, były pocięte alarmy i była próba włamania do Wydziału Komunikacji. Dlatego był stawiany ten płot. Teraz jest sytuacja taka, że ktoś za ten płot zapłacił 19 000 zł, a z tego co mówi Pan Starosta to za 13 000 zł jest gotów go postawić. Nie widzę problemu, żeby w tym płocie zrobić jakąś lepszą, czy gorszą bramę, co by nie ograniczyło dostępu do placu parkingowego. Następna sprawa w wyniku tych zamian pozyskaliśmy za garażami, a właściwie gdyby teren wyrównać i nawieźć trochę żwiru to mamy następne miejsca parkingowe. Myślę, że to nie jest tak, że tylko Pan Starosta ma rację w kwestii akurat płotu. Dziękuję”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny Pusz, Pan doskonale wie, że nikt nie ma mądrości. Może się Panu wydaje, że mam mądrość na wszystko, czy sprawiam wrażenie, ale tak nie jest. Pan doskonale wie, że wykonywanie uchwał, gospodarowanie mieniem powiatu, jak też racjonalnie wydawanie środków publicznych leży w gestii Zarządu. To nie jest tak, że Państwo próbujecie, czy z tej sugestii wynika, że to Radni będą podejmować uchwały, że Zarząd ma zrobić to, czy tamto. Jeśli z mocy prawa wynika, że jest w gestii Rady, ażeby zlecić, czy polecić Zarządowi wykonanie takich, czy innych rzeczy – zgoda. Natomiast doskonale Państwo wiecie, że każda uchwała kończy się powierza się wykonanie Zarządowi. Jeśli Zarząd nawet nie wykonuje pewnych uchwał, bo ma do tego prawo, a jeśli nawet uważa że błędną decyzję Radni podjęli to może nie wykonywać, a Państwo macie jedną możliwość – odwołanie Zarządu ze Starostą, co skwapliwie przez te 3 lata czyniliście”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że Pan po prostu ma żal do tego, jak funkcjonuje Rada Powiatu Białostockiego tej kadencji, ale trzeba było się do tego przyzwyczaić”.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, jest to sesja nadzwyczajna, są sprawy różne, w tej chwili nie możemy podjąć żadnej uchwały, ale proponuję, żeby tak dla orientacji zorientować się jakie jest stanowisko w kwestii płotu. Kto jest za tym, żeby zabezpieczyć budynek płotem? Dalej będzie tak, że będzie stanowisko Rady, a oczywiście Starosta będzie najmądrzejszy i będzie wiedział lepiej”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto jeżeli chodzi o ten płot i kolegium RIO w spawie absolutorium w związku z tym, że mamy zbyt małą ilość Radnych na to, żeby ważne kwestie podejmować tak, jak Pan Jan Perkowski mówił, my się po prostu zastanowimy, a Komisja Infrastruktury Technicznej jeżeli chodzi o płot może się tym zająć. Jeszcze jedna kwestia. Otrzymałem informację w sprawie nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej stołówki położonej w Supraślu przy ul. Mirona Chodakowskiego oznaczonej, jako działka 164/21 (zał. nr 18). Wszyscy dostali, ale dzisiaj ten temat jest jakby nie do omawiania. Myślę, że po kolei są komisje i ten temat będzie omawiany na komisjach”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący Rady Powiatu, doskonale zdaje sobie sprawę i nie jest moim zamiarem, ażeby dzisiaj w tym punkcie dyskutować na temat co dalej z majątkiem. Chcemy (mam na myśli siebie i Zarząd), żebyście się wszyscy zastanowili i ewentualnie na sesji najbliższej podjęli jakieś decyzje co dalej z tym majątkiem.  Ten majątek trzeba zagospodarować, bądź też pozostanie dalej tak jak jest, a tam trzeba wykładać duże pieniądze. Dlatego dostaliście Państwo w formie pisemnej, żebyście po raz kolejny nie uważali, że ktoś was w ostatniej chwili zaskakuje. Jeszcze jeden punkt jeśli Pan Przewodniczący pozwoli chcę zasygnalizować, gdzie z dwiema gminami prowadzimy rozmowę. Mam na myśli PZD, Starosta, Zarząd takiej decyzji nie podejmie, bo nie jest to w gestii Zarządu, ażeby wprowadzić pewną nowość dotyczącą współfinansowania dróg, aby powiat również mógł dofinansowywać w 50% drogi gminne. O co chodzi? Jest droga między Supraślem, a Wasilkowem przez Studzianki. Zmieniło się prawo i tylko dlatego ta propozycja jest z naszej strony i taka propozycja wysłana była do Burmistrza Supraśla. Jeśli chcemy wspólnie, ażeby przebudować czy wybudować tą drogę, jeśli jest droga powiatowa to z mocy prawa ona musi mieć, czy nam się podoba, czy nie wyższe standardy niż droga gminna. Między innymi pas drogowy to jest przy drogach powiatowych 20 m. Przy drodze gminnej to jest 15 m. Podobne rozmowy są z Gminą Zawady. Gdyby była zgoda na to, ażeby było porozumienie tego typu, że gmina drogę gminną buduje, przy przebudowuje w standardzie drogi gminnej, może uzyskać na tą drogę dofinansowanie ze „schetynówki” pod warunkiem, że po pierwsze powiat uczestniczy w 50% w tej drodze i po wybudowaniu drogi wtedy powiat przejmuje gminie tę drogę i staje się drogą powiatową w standardzie niższym i mniej to kosztowało. Sądzimy, że jest to logiczne. Dobrze byłoby, żeby zastanowić się czy w przyszłości w takim kierunku nie pójść, bo zmieniło się prawo i przy projektowaniu, podoba się czy nie, to trzeba spełnić zupełnie inne parametry dla dróg powiatowych, a inne dla dróg gminnych. Sądzę, że jest to też temat na Komisję Infrastruktury Technicznej”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że temat jest bardzo ciekawy. Panie Przewodniczący dobrze byłoby, żeby zaprosić dwóch Burmistrzów – Supraśla i Wasilkowa, żeby przynajmniej wstępie coś ustalić. Myślę, że jeżeli będziemy chcieli wydać pieniądze na wspólną inwestycję, a później przejąć w ogóle tę drogę, to jest rozsądne rozwiązanie, tym bardziej że jest to dla mieszkańców”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, jeszcze na zakończenie jeden temat związany z finansami, budżetem. Niektórzy usilnie dopytywali się jak wygląda kwestia podwyżek w szpitalu. Otóż Pani Dyrektor zawarła wstępne porozumienie z którego wynika, że pielęgniarki, ale to dotyczy też pozostałych grup zawodowych będą miały podwyżkę 250 zł od 1 sierpnia 2018 r. Dodatkowo 100 zł od 1 stycznia. Natomiast powiedziane jest, że zwiększenie wysokości wynagrodzenia o kwotę 350 zł brutto uzależnione jest od przyznanej pożyczki przez podmiot tworzący szpital, powiat białostocki, bo nie ma innej możliwości sfinansowania. Chcę Państwu powiedzieć, że pielęgniarkom i innym grupom zawodowym przewiduje się zwiększenie budżetu na płace w tym roku o 346 680 zł. Natomiast rok 2019 jest to kwota 997 580, 55 zł. To gwoli informacji. Niewykluczone, że odpowiednie projekty uchwał ze strony Zarządu wypłynął, nawet będąc na Radzie Społecznej to też widziałem, jak niektórzy Radni Powiatu już gorliwie zaczęli naciskać, ażeby jak najszybciej podpisać porozumienie i rozwiązać problem z pielęgniarkami i innymi grupami zawodowymi, ażeby też spokojnie do końca kadencji było w tym szpitalu,
a bez tych podwyżek na pewno spokojnie nie byłoby. Dziękuję”.

  Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuję Panu Staroście, że podaje pewne tematy z wyprzedzeniem. Myślę, że to o to chodzi głównie. Dziękuję”.

 

Ad 7. Zamknięcie obrad LXI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Białostockiego.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady LXI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu V kadencji,w dniu 6 sierpnia 2018 roku, o godz. 1910.

 

 

Protokołowała:                                                                                                                             Podpisał:

Joanna Sanik                                                                                                                         Pan Zenon Żukowski

 

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-08-2018

Data udostępnienia w BIP: 10-09-2018 08:51

Data modyfikacji informacji: 10-09-2018 08:51