Protokół nr XXI/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.Protokół Nr XXI/2019
z obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji
w dniu 19 grudnia 2019 r.
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Obrady XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 15:15 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.


Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2,3).
    W obradach XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:
•    Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
•    Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK,
•    Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku,
•    Pan Jacek Chrulski – Burmistrz Czarnej Białostockiej,
•    Pan Wiesław Pusz – DPS w Choroszczy.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 19 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

W obradach XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Andrzej Babul, Maria Busłowska, Bożena Bieryło, Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Barbara Grabowska, Jan Gradkowski (Członek Zarządu), Mariusz Gołaszewski (Wiceprzewodniczący Rady),  Anna Grycuk, Elżbieta Jaroszuk, Jan Kaczan, Michał Kozłowski, Rafał Łada, Jan Bolesław Perkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Jadwiga Piotrowska, Eugeniusz Siemieniuk, Henryk Suchocki, Sylwia Rząca, Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka, Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

Nieobecni byli: Adam Backiel (nieobecność usprawiedliwiona), Jolanta Den (nieobecność nieusprawiedliwiona), Andrzej Gąsowski (nieobecność usprawiedliwiona), Paweł Kondracki (nieobecność usprawiedliwiona), Zdzisław Łukaszewicz (Członek Zarządu) (nieobecność usprawiedliwiona), Bożena Nienałtowska (nieobecność usprawiedliwiona), Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu) (nieobecność usprawiedliwiona), Bogdan Zdanowicz (nieobecność usprawiedliwiona).

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski odczytał wniosek o zwołanie XXI nadzwyczajnej sesji, co stanowi zał. nr 4 do protokołu.


Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Jednocześnie zapytał o uwagi do porządku obrad.


Uwag nie zgłoszono.


Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.
4.    Zamknięcie obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.

Pani Marta Szczuka Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka (zał. nr 5).


Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił Pana Dyrektora PZD o podanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących inwestycji.


Pan Jacek Chrulski – Burmistrz Czarnej Białostockiej podziękował zebranym Radnym za zwołanie nadzwyczajnej sesji w sprawie Gminy Czarna Białostocka. Poinformował, iż inwestycja dotycząca ścieżki rowerowej była realizowana przez kilka lat, gdzie było szereg postępowań przetargowych. Dopowiedział, iż uchwała ta stanowi podsumowanie szeregu całego cyklu postępowań przetargowych. Zaznaczył, iż w Gminie Czarna Białostocka powstało około 8 km ciągu pieszo – rowerowego.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” (zał. nr 6) podjęła uchwałę Nr XXI/180/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka (zał. nr 7).

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.


Pani Marta Szczuka Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka (zał. nr 8).


Pytań i uwag nie zgłoszono.


Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.


Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” (zał. nr 9) podjęła uchwałę Nr XXI/181/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka (zał. nr 10).Ad 4. Zamknięcie obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu VI kadencji, w dniu 19 grudnia 2019 roku, o godz. 15:30.Protokołowała:                                                                                                                               Podpisał:

                                                                                                                                                  Zenon Żukowski
Joanna Sanik                                                                                                       Przewodniczący Rady Powiatu  Białostockiego

                                                                                                                                                 
    

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-12-2019

Data udostępnienia w BIP: 03-02-2020 12:06

Data modyfikacji informacji: 03-02-2020 12:06