Protokół nr VII/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

 

                                                                                                         Protokół Nr VII/2019

                                                                    z obrad VII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

                                                                                                         w dniu 14 marca 2019 r.

                                                                                         w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady VII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 14 marca 2019 roku o godz.1530 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

    W obradach VII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

  • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
  • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
  • Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym,
  • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 20 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach VII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Andrzej Babul, Bożena Bieryło, Maria Busłowska, Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Jolanta Den, Andrzej Gąsowski, Jan Gradkowski (Członek Zarządu), Anna Grycuk, Jan Kaczan, Michał Kozłowski, Rafał Łada, Zdzisław Łukaszewicz (Członek Zarządu), Bożena Nienałtowska, Jan Bolesław Perkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Jadwiga Piotrowska, Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu), Eugeniusz Siemieniuk, Henryk Suchocki, Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka, Bogdan Zdanowicz, Zenon Żukowski.

Nieobecni byli Radna Adam Backiel (nieobecność usprawiedliwiona), Mariusz Gołaszewski (nieobecność usprawiedliwiona), Barbara Grabowska (nieobecność usprawiedliwiona), Paweł Kondracki (nieobecność usprawiedliwiona), Sylwia Rząca (nieobecność usprawiedliwiona).

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski odczytał wniosek o zwołanie VII nadzwyczajnej sesji, co stanowi zał. nr 4 do protokołu.

 

Porządek obrad VII nadzwyczajnej sesji Rady powiatu Białostockiego:

  1. Otwarcie obrad VII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Łapy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny.
  5. Zamknięcie obrad VII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

         Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny przedstawiła zebranym projekt uchwały
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, co stanowi zał. nr 5 do protokołu.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” (zał. nr 6), podjęła uchwałę Nr VII/69/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, (zał. nr 7).

 

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Łapy.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Łapy, co stanowi zał. nr 8 do protokołu.

 

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu zapytał Pana Dyrektora jaki jest całkowity koszt inwestycji.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, iż w tej chwili nie pamięta, ale na najbliższą sesje przygotuje odpowiedź.

 

      Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.

       Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” (zał. nr 9), podjęła uchwałę Nr VII/70/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Łapy, (zał. Nr 10).

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny.

 

         Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny, co stanowi zał. nr 11 do protokołu.

 

         Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu zapytał Pana Dyrektora, czy odbył się ostateczny odbiór tej drogi. 

 

         Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, iż odbiór odbył się w grudniu 2018 roku.

 

         Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu zapytał Pana Dyrektora, czy przy odbiorze drogi mieszkańcy Gminy zwracali uwagę na jakość inwestycji.

 

         Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, iż do PZD żadna skarga nie wpłynęła. 

 

         Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu poinformował, iż jeden mieszkaniec gminy zwrócił się do niego z problem w obrębie skrzyżowania w kierunku Niewodnicy Nargilewskiej. Przed wykonaniem tej inwestycji przy drodze znajdował się rów odwadniający i przepust zapewniający swobodny spływ wody do rzeki, lecz po wykonaniu kanalizacji deszczowej nie uwzględniono spadku terenu na tym skrzyżowaniu, co powoduje wypływ wody na skrzyżowanie. Zaznaczył, iż konieczna jest tam interwencja techniczna, ponieważ woda znajdująca się na skrzyżowaniu zamarza i jest bardzo ślisko. Poinformował, iż na drodze zatarły się już pasy i linie na przejściu na pasach.

 

         Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, iż zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na najbliższej Komisji Infrastruktury Technicznej lub sesji. Poinformował, iż gwarantem jest Gmina Juchnowiec Kościelny, zarządzanie wróciło już do Powiatu Białostockiego, więc PZD zwróci się do gwaranta o odtworzenie oznakowania.    

 

         Pan Rafał Łada – Radny Powiatu zwrócił się do Pani Skarbnik z pytaniem jaka jest całkowita kwota dotacji, jaką Powiat przekazał gminie oraz jaka jest całkowita kwota inwestycji.

 

         Pan Zenon Żukowski poinformował, iż ten temat zostanie omówiony na najbliższej Komisji Infrastruktury Technicznej.

 

         Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.

 

  Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” (zał. nr 12), podjęła uchwałę Nr VII/71/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny, (zał. Nr 13).

 

 

Ad 5. Zamknięcie obrad VII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

  Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego– Pan Zenon Żukowski zamknął obrady VII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu VI kadencji, dniu 14 marca 2019 roku, o godz. 1550.

 

 

 

 

    Protokołowała:                                                                                                                                      Podpisał:

   Joanna Sanik                                                                                                                    Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

                                                                                                                                                           Pan Zenon Żukowski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-03-2019

Data udostępnienia w BIP: 29-03-2019 12:51

Data modyfikacji informacji: 29-03-2019 12:51