Protokół nr XIII z dnia 27 czerwca 2019 r.

 

                                                                                                                          Protokół nr XIII/2019

                                                                                             z obrad XIII sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

                                                                                                                      w dniu 27 czerwca 2019 r.

                                                                                                           w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XIII sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w dniu 27 czerwca 2019 roku o godzinie 1100 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach XIII sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku,
 • Pani Dorota Kolenda – Dyrektor PUP,
 • Pani Ewelina Buczyńska – Kiślaczuk – Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego,
 • Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku,
 • Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
 • Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
 • Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
 • Pani Monika Szpakowska – Dyrektor Wydziału Komunikacji,
 • Pan Tadeusz Stanisław Jastrzębski – Dyrektor PODGiK,
 • Pan Krzysztof Gołaszewski – Burmistrz Łap,
 • Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach,
 • Pani Beata Sikora – Główna Księgowa SP ZOZ w Łapach,
 • Pani Ewelina Kubiciel – Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził,iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 25 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

W obradach XIII sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pan Adam Backiel, Pani Bożena Bieryło, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pani Jolanta Den, Pan Andrzej Gąsowski, Pan Mariusz Gołaszewski (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Jan Gradkowski (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Anna Grycuk, Pani Elżbieta Jaroszuk, Pan Jan Kaczan, Pan Paweł Kondracki (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Michał Kozłowski, Pan Rafał Łada, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pan Jan Bolesław Perkowski (Starosta Powiatu Białostockiego),  Pani Jadwiga Piotrowska, Pani Sylwia Rząca, Pan Eugeniusz Siemieniuk, Pan Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka, Pan Henryk Suchocki, Pan Bogdan Zdanowicz, Pan Zenon Żukowski.

 

Nieobecne były: Pani Barbara Grabowska (nieobecność usprawiedliwiona), Pani Bożena Nienałtowska (nieobecność usprawiedliwiona).

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego w imieniu Rady Powiatu Białostockiego podziękował Pan Dorocie Burak w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.

 

 Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XIII sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Jednocześnie zapytał o uwagi do porządku obrad.

 

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego w imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej złożyła pisemny wniosek o włączenie na XIII sesję Rady Powiatu Białostockiego stanowiska w sprawie sytuacji  finansowej  SP ZOZ w Łapach w związku z niską wartością wyceny ryczałtu oraz niską refundacją nadwykonań (zał. nr 4). Dodała, że sytuacja finansowa szpitala jest na tyle trudna, ze Rada powinna podjąć odpowiednie działania i domagać się należnych środków od NFZ.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego powiedział, że dobrze byłoby omawiać takie stanowiska na Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny. Dodał, że Zarząd Powiatu Białostockiego pilnuje wszelkich spraw związanych z kontraktami, czego nie można powiedzieć o 8 latach rządów poprzedniego Zarządu Powiatu Białostockiego. Powiedział, że stanowisko powinno być najpierw omówione na Komisji, a później wprowadzone na obrady dzisiejszej sesji.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego stwierdziła, że nie otrzymała wcześniej materiałów dotyczących SP ZOZ w Łapach, a dopiero tuż przed sesją. Dodała, że przez 8 lat nie zdarzyło się tak, żeby Radna dwukrotnie prosząc o pisma Zarządu kierowane do NFZ w sprawie sytuacji szpitala nie otrzymała ich. Nadmieniła, że Dyrektor, która merytorycznie odpowiada za to, dostała polecenie od Starosty, aby takich informacji nie podawać wcześniej niż tuż przed rozpoczęciem sesji. Powiedziała, że dlatego nie mogła wcześniej przygotować tego stanowiska. Wyjaśniła, że przed Radnymi jest perspektywa prawie 2 miesięcy bez sesji oraz jest nowy początek roku finansowania szpitala, wobec tego nie można pozwolić sobie na to, aby nie podejmować kroków i pism do NFZ. Powiedziała, że nie należy zbytnio zwlekać jeśli chodzi o podjęcie decyzji w stosunku do SP ZOZ w Łapach. Dodała, że stanowisko zostało napisane na podstawie tego, o czym mówiła Dyrektor SP ZOZ w Łapach podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, że jeżeli chodzi o zabranianie udostępniania pism do godziny 11.00, to nie było takiego polecenia. Zapytał, ile razy Pani Jolanta Den wraz z poprzednim Starostą przez 8 lat odwiedzili NFZ oraz czy przez ten okres były zapłacone wszystkie nadwykonania. Dodał, że ze wszystkich Radnych to Pani Jolanta Den powinna mieć największą wiedzę na ten temat ze względu na fakt, iż była Wicestarostą Powiatu Białostockiego przez okres 8 lat. Zapytał, ile poprzedni Zarząd Powiatu Białostockiego napisał pism do NFZ. Nadmienił, że podczas ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny należało poinformować pozostałych Radnych o tym stanowisku, zostałoby to wówczas sprawdzone.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego dodał, że w stanowisku jest tylko ocena sytuacji szpitala. Powiedział, że intencją jest, aby stanowisko to wybrzmiało na zewnątrz, iż Rada Powiatu Białostockiego jest świadoma tego, co się dzieje i jakie są problemy. Powiedział, że w poprzedniej kadencji wszystkie stanowiska koalicji były przygotowywane po komisji.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego powiedziała, że wielokrotnie była w NFZ. Przypomniała, że niejednokrotnie odbywały się spotkania na komisji chociażby z Dyrektorem Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Dodała, że w tamtej kadencji obyło się również spotkanie z posłami, obecny był Pan Krzysztof Jurgiel, Pan Dariusz Piontkowski.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego dodał, że popiera to stanowisko i sami również myślą nad tym. Powiedział, że nie zna żadnego pisma w ciągu 8 lat, które zostało wysłane do NFZ. Dodał, że należałoby to skierować na obrady Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny i wypracować wspólne stanowisko. Wyjaśnił, że spotkanie z posłami zorganizowała opozycja,  a nie poprzednia władza. Dodał, że współpraca z poprzednim Starostą w temacie szpitala  układała się dobrze.  

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego ad vocem tematu podpisywania pism odpowiedziała, że to Przewodniczący Zarządu takie pisma podpisuje. Wyjaśniła, że nie miała na myśli konferencji, która została zorganizowana przez PiS, tylko spotkanie które miało miejsce na tej sali. Wniosła do Pana Przewodniczącego Rady o przerwę ze względu na to, iż większość Radnych nie wie o jakim stanowisku jest mowa. Nadmieniła, iż w Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny liczy 3 członków, dlatego omawianie tego stanowiska w tak wąskim gronie jest bezsensowne. Wyjaśniła, że cała Rada powinna zapoznać się z tym stanowiskiem i nad nim obradować.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu Białostockiego stanowiska zgłoszonego przez Panią Jolantę Den – Radną Powiatu Białostockiego dotyczącego sytuacji  finansowej  SP ZOZ w Łapach w związku z niską wartością wyceny ryczałtu oraz niską refundacją nadwykonań.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 7 głosach „za” oraz 15 głosach „przeciw” nie wprowadziła w/w zmiany do porządku obrad (zał. nr 5).

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 5. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 6. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
 7. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2018 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 8. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania chodników, parkingów i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej za cenę niższą niż wartość rynkowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Białostockiego ze Stowarzyszenia „EUROREGION NIEMEN”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki – edycja II”.
 19. Przyjęcie sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
 20. Przedstawienie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022” za lata 2017 - 2018.
 21. Interpelacje i zapytania Radnych.
 22. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 23. Przyjęcie protokołu z obrad XI i XII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 3. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2018 rok.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym Raport o stanie Powiatu Białostockiego za 2018 rok (zał. nr 6). Wspomniał przy okazji omawiania Raportu o stanie obiektów w Powiecie Białostockim, które będą wymagały szeregu wydatków inwestycyjnych. Dodał, że jest szansa żeby realnie poprawić stan dróg powiatowych. Powiedział, że w dniu sesji dodarło pismo od Wojewody Podlaskiego, że 12 inwestycji, które zostały złożone do Funduszu Dróg Samorządowych uzyskają dofinansowanie. 

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego  zapytała, kto jest autorem tego Raportu.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, że autorem jest Zarząd Powiatu Białostockiego. Główną część pracy nad Raportem wykonała Sekretarz Powiatu Białostockiego, która bazowała na materiałach przesyłanych z podległych jednostek.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego powiedziała, że Raport który zostanie przygotowany w roku następnym będzie w dużej mierze zależał od Państwa uwag
i zastrzeżeń.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego powiedziała, że Raport powinien być bardziej porównawczy, analizowany w stosunku do lat ubiegłych. Zwróciła uwagę na ogrom przygotowanych informacji. Dokument takiej wagi powinien być sprawdzony jeszcze raz pod katem brakujących liczb, wyrazów.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego powiedziała, że forma Raportu została przygotowana w oparciu o stanowisko wypracowane przez Związek Powiatów Polskich i tą zasadą kierowano się przy tworzeniu tego Raportu.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego powiedział, że Raport stawał na komisjach i wtedy można było wskazać błędy, które zostałyby poprawione. Dodał, że Raport odniósł się do zadań powiatu. W przyszłym roku Raport będzie dotyczył obecnej kadencji, wtedy dokonamy porównań i wskażemy co się zmieniło. Powiedział, że to Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego powinna wskazać, czego ewentualnie brakuje, bo Radna była współautorem pracy poprzedniego Zarządu.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego odpowiedziała, że nie ma uwag do treści, tylko do brakujących słów i treści. Zwróciła uwagę, iż na stronie 5 dokonywane jest porównywanie bez wskazania liczb.

Pan Rafał Łada – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy informacja od Wojewody Podlaskiego które drogi dostaną dofinansowane może zostać przekazana na meila.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego w odniesieniu do Raportu dodała, iż faktycznie na stronie 5 w jednym miejscu brakuje liczby.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Dyrektor PUP w Białymstoku o wykres znajdujący się w Raporcie przedstawiający poziom bezrobocia. Zapytała o przyczyny spadku i jakie są prognozy na następne lata.

Pani Dorota Kolenda – Dyrektor PUP w Białymstoku odpowiedziała, że taki dokument przygotowywany był po raz pierwszy, dlatego przy tej okazji został przedstawiony zakres czasu obejmujący 20 lat. Podkreśliła, że wszystkie środki które są wykazane dotycząca miasta i powiatu. Nie da się rozgraniczyć środków, które zostały przeznaczone na osoby bezrobotne w mieście i powiecie. Jeżeli chodzi o wykres dodała, że dotyczy to okresu 20 lat. Na początku były to środki wyłącznie krajowe z funduszu pracy. Dopiero od 2004 r. kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej pojawiły się pierwsze dodatkowe środki. Na przestrzeni poszczególnych lat różna była dostępność środków oraz wysokość. Na dzień dzisiejszy końcówka całego Raportu dotyczy roku 2018 i był to rok dużego spadku liczby osób bezrobotnych, stąd też środki z funduszu były mniejsze.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o stosunek Urzędu Wojewódzkiego do tego, że Powiat nie posiada żadnego pomysłu na rozbudowę siedziby PODGiK.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, że rozmawiał z Panem Wojewodą i nie widzi na dzień dzisiejszy problemu (jeszcze 1 – 2 lata). Cały czas poszukiwane jest rozwiązanie. Dodał, że został przeprowadzony niedawno konkurs na koncepcję rozbudowy Starostwa przy ul. Borsuczej 2. W celu poniesienia jak najmniejszych kosztów zostało zorganizowane to z Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej wykorzystując potencjał studentów 3 roku. Udało się wyłonić 3 projekty, które zostały nagrodzone. Koncepcja przewiduje rozbudowę na ulicę Borsuczą z ewentualnym pozyskaniem niektórych nieruchomości. Prowadzone są również rozmowy dotyczące innych nieruchomości w Białymstoku, żeby ewentualnie kupić i przenieść tam starostwo.  Jeśli otrzymamy oficjalne informacje to poinformujemy Państwa o tym.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego powiedział, że na stronie 152 zawarta jest informacja o wysokości nakładów poniesionych na utrzymanie i poprawę warunków w obiektach Powiatu Białostockiego. Dodał, że po analizie stwierdził, iż niektóre jednostki są godne pochwalenia, a niektóre nie starają się w ogóle o środki zewnętrzne.  Zaapelował do Zarządu, aby  zwrócić na to uwagę.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego powiedział, że od początku jest to akcentowane dla wszystkich Dyrektorów podległych jednostek, iż mają starać się o pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego powiedział, że jeżeli pojawia się okazja na zdobycie środków, nawet jeśli w proporcji tylko 15% środków własnych, a reszta zewnętrznych to należy z tego korzystać. Dodał, że cały czas czynią starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego (zał. nr 7).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego przedstawili:

 • Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna,
 • Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
 • Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna,
 • Pani Bożena Bieryło – Przewodnicząca Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu – opinia pozytywna,
 • Pan Rafał Łada – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – opinia pozytywna,
 • Pan Adam Backiel – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (zał. nr 8) podjęła uchwałę Nr XIII/98/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego (zał. nr 9).

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego podziękował za 23 cenne głosy „za” w tym głosowaniu w imieniu całego obecnego Zarządu, jak również poprzedniego.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego podziękował za przyjęcie Raportu. Podziękował Dyrektorom jednostek za przygotowanie materiałów. Podziękował również Pani Joannie Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego za zebranie wszystkich materiałów w całość.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego podziękowała Zarządowi i Radnym poprzedniej kadencji, pracownikom i Dyrektorom jednostek za ubiegłoroczną pracę.

 

Ad 5. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2018 rok.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym informację o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2018 rok (zał. nr 10).

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o nieruchomości w Supraślu, jaki jest ich statut jeśli chodzi o postępowania prawne. Chodzi o obiekt przychodni przy ul. Dolnej oraz działki. Zapytał o stołówkę i Punkt Usług Turystycznych. Jak to wygląda po ostatnich informacjach z KRUS-u.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, że na przełomie maja/ czerwca odbyła się rozmowa z Ministrem Rolnictwa – Panem Janem Ardanowskim. Powstał pomysł, żeby część obiektów zaczęła już funkcjonować. Prezes KRUS-u mówiła o ewentualnym wydzierżawieniu stołówki na okres 2 – 3 lat, która wymaga częściowo remontu i wyposażenia. Dodał, że w dniu dzisiejszym wpłynęło również pismo, w którym osoba prywatna wyraża chęć wydzierżawienia na potrzeby sklepu z pamiątkami.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy chodzi o część w którym wcześniej znajdowała się firma „Dary Natury”.

 Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, że tak.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor WGKiN odpowiedziała, że nieruchomości położone w Supraślu stanowią własność powiatu. Działka przy ul. Białostockiej, pow. 8 ha, dzierżawiona jest na rzecz osób fizycznych i prawnych. Powierzchnia ta jest w całości rozdysponowana. Nieruchomość została poświadczona przez Wojewodę na rzecz powiatu. W międzyczasie było prowadzone postępowanie przez byłych spadkobierców. W tej sprawie między innymi objęta była postępowaniem działka 482/8. Jednakże decyzją Wojewody została uznana, iż podpadała pod działanie dekretu o reformie rolnej. W następstwie tego, Minister Rolnictwa utrzymał decyzje w mocy, a następnie były prowadzone postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Na dzień dzisiejszy stan prawny jest uporządkowany. Podobna sytuacja dotyczy Bulwarów, w której powierzchnia wynosi około 3 ha i jest w całości dzierżawiona przez Gminę Supraśl. Roszczeniem objęta była również nieruchomość, gdzie funkcjonuje w chwili obecnej Dom Dziecka. Problem był z działką 624 o pow. 1848 m2, która jest dzierżawiona na rzecz promocji zdrowia.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, na ile to uregulowanie prawne jest ostateczne.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor WGKiN odpowiedziała, że wszelkie możliwe sposoby już się wyczerpały. Tutaj działają przepisy kodeksu administracyjnego.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka zapytała czy jest opracowany i wdrążony do realizacji plan na zabezpieczenie potrzeb lokalowych starostwa. Na poprzednich sesjach i komisjach była informacja o zmianach w budżecie związanych z robieniem klimatyzacji, ocieplania dachu. Dodała, że widzi, iż trwają prace nad parkingiem. Jednocześnie dzisiaj Pan Starosta powiedział, że rozważane jest również kupno innego budynku i przeniesienie starostwa.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, że robiona będzie klimatyzacja w całym budynku starostwa. Koszt to około 470 000 zł. Na początku była wizja, aby zrobić tylko 2 piętra, ale kosztowałoby to około 250 000 zł. Po przetargu kwota być może będzie niższa. Budynek pozostanie, nawet jeśli starostwo zostanie przeniesione w inne miejsce. Przypomniał, że mamy jeszcze Powiatowy Nadzór Budowlany, Poradnię Pedagogiczną, PCPR mieszczące się na ul. Słonimskiej. Jeżeli udałoby się pozyskać jakikolwiek inny obiekt oprócz tego, który mamy dzisiaj i przenieść tam starostwo, to ten budynek zostanie przeznaczony dla innych jednostek, które znajdują się obecnie na ul. Słonimskiej. Budynki na ul. Słonimskiej docelowo zostaną sprzedane. Dodał, że na ul. Słonimskiej wystąpiliśmy o plan pod zabudowę wielorodzinną, żeby zwiększyć wartość tej działki. Wyjaśnił, że w budżecie została wprowadzona zmiana dotycząca klimatyzacji. Rozważana jest jeszcze metoda jej wykonania. Wykonanie parkingu wyniosło po przetargu 186 000 zł.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o perspektywę i pomysł dotyczący nieruchomości przy ul. Geodetów.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, że 16 lipca odbędzie się pierwszy przetarg.

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2018 rok.

Ad 6. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok (zał. nr 11). Dodatkowo zaprezentowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok w postaci prezentacji multimedialnej (zał. nr 12).

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego podziękowała Pani Skarbnik za przygotowanie merytorycznej prezentacji dzięki zastosowaniu metody porównawczej w stosunku do lat poprzednich.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o potencjał do zaciągania kredytów.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego odpowiedziała, że planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań na chwilę obecną wynosi 3,14. To jest ponad 10%. Wyjaśniła, że to są możliwości kredytowe, ale nie oznacza to, iż są to stabilne możliwości.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Pana Starostę czy planowane są podwyżki dla pracowników starostwa i podległych jednostek. Jeżeli są planowane to w jakiej kwocie.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, że nie są planowane podwyżki. Dodał, że wprowadzone zostały nagrody kwartalne dla pracowników w wysokości do 500 zł brutto. Wyraził nadzieję, że nagrody kwartalne w jakiś sposób na razie zrekompensują brak podwyżek.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego powiedziała, że wkrótce będzie proces tworzenia planu budżetu na 2020 r. Zapytała, czy w następnym roku Zarząd planuje takie podwyżki.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, że jeżeli Zarząd będzie planował  przyszły budżet na wynagrodzenia to zostanie poddany analizie
i ewentualnie dostosowany do rynku pracy.

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

Ad 7. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2018 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.

Pan Bogdan Zdanowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zebranym stanowisko Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2018 rok oraz wniosek
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego (zał. nr 13).

 

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2018 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.

Ad 8. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2018 rok.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2018 rok (zał. nr 14).

 

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2018 rok.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2018 rok.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2018 rok (zał. nr 15), uchwałą nr  91/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2018 rok (zał. nr 16) oraz uchwałą nr 135/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 rok (zał.  nr 17).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2018 rok przedstawili:

 • Pan Bogdan Zdanowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna,
 • Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna,
 • Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
 • Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna,
 • Pani Bożena Bieryło – Przewodnicząca Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu – opinia pozytywna,
 • Pan Rafał Łada – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – opinia pozytywna,
 • Pan Adam Backiel – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2018 rok.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 24 głosach „za” (zał. nr 18) podjęła uchwałę Nr XIII/99/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2018 rok (zał. nr 19).

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2018 rok.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2018 rok (zał. nr 20).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2018 rok przedstawili:

 • Pan Bogdan Zdanowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna,
 • Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna,
 • Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
 • Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna,
 • Pani Bożena Bieryło – Przewodnicząca Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu – opinia pozytywna,
 • Pan Rafał Łada – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – opinia pozytywna,
 • Pan Adam Backiel – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2018 rok.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 24 głosach „za” (zał. nr 21) podjęła uchwałę Nr XIII/100/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2018 rok (zał. nr 22).

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego podziękował Radzie Powiatu Białostockiego za udzielenie absolutorium  V i VI kadencji. Dodatkowo podziękował Pani Skarbnik i Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego w imieniu Klubu pogratulowała Panu Antoniemu Pełkowskiemu - Staroście V kadencji za dobry wynik głosowania nad absolutorium. Podziękowała Radnym poprzedniej i obecnej kadencji. Podziękowała również wszystkim Dyrektorom i pracownikom poszczególnych wydziałów i jednostek.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził 15 minutową przerwę.

 

Przerwa rozpoczęła się o 13:00

Przerwa zakończyła się o 13:25

 

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 (zał. nr 23).

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego nadmienił, iż mówiąc o wykupach gruntów pod pasy drogowe Zarząd Powiatu Białostockiego będzie występował do wszystkich Wójtów i Burmistrzów z informacją, iż inwestycja drogowa to nie tylko dokumentacja i następnie wykonanie robót, ale również podziały geodezyjne, wyrysy i wykupu gruntów. Dodał, że przepisy się zmieniły i pas drogowy przy drodze powiatowej musi być szerszy. W tym roku łącznie na wszystkie wykupy kwota będzie wynosić 4 000 000 zł. Jeśli chodzi o drogę w Gminie Choroszcz w miejscowości Konowały to pozycja ta została wpisana do budżetu dlatego, że zostały zaoszczędzone środki na przebudowie mostu w miejscowości Sienkiewicze. Dodał, że Gmina Choroszcz podjęła stosowną uchwałę o przekazaniu dotacji celowej na tą drogę.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 przedstawili:

 • Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna,
 • Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
 • Pan Rafał Łada – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” (zał. nr 24) podjęła uchwałę Nr XIII/101/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 (zał. nr 25).

 

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 (zał. nr 26).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 przedstawili:

 • Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna,
 • Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
 • Pan Rafał Łada – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” (zał. nr 27) podjęła uchwałę Nr XIII/102/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 (zał. nr 28).

 

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 29) oraz uchwałę nr 93/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok (zał. nr 30).

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego powiedział, że jego zdaniem raport wykonany jest precyzyjnie i szczegółowo. Dodał, że wynik tego raportu jest mało pocieszający ze względu na 6 000 000 zł straty.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przedstawili:

 • Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna,
 • Pan Rafał Łada – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (zał. nr 31) podjęła uchwałę Nr XIII/103/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 32).

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odniósł się do wpisu na portalu internetowym umieszczonym w dniu dzisiejszym przez Panią Jolantę Den – Radną Powiatu Białostockiego w którym została zawarta informacja, iż „działanie pozorne dla służby zdrowia przez Radnych Powiatowych PiS i koalicjantów”. Powiedział, że powinniśmy wszyscy razem działać na rzecz szpitala. Wyjaśnił, że stanowisko nie zostało przyjęte ze względu na brak jego znajomości. Dodał, że nie należy mieszać szpitala w kwestie polityczne. W poprzedniej kadencji udało się współpracować na tej płaszczyźnie. Powiedział, że Radna też powinna również dbać o interes mieszkańca powiatu.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego powiedziała, że może dokonać korekty tego wpisu lub usunąć. Powiedziała, że można zrobić przerwę w obradach sesji i popracować nad tym stanowiskiem. Zapytała co jest nie merytoryczne w tym stanowisku. Wyjaśniła, że jej wpis nie jest polityczny.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego powiedział, że temat stanowiska jest już zamknięty na dzisiejszej sesji.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego zapytała, więc dlaczego Pan Starosta wraca do tego tematu.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział Radnej, że przykre jest czytanie o pozornym działaniu dla służby zdrowia.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego odpowiedziała, że również przykrym jest, iż nie została zorganizowana nawet 5 minutowa przerwa, bo tyle zajęłoby przeczytanie tego stanowiska.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego odpowiedział, że czas na przeczytanie byłby, gdybyśmy przegłosowali to stanowisko. Niestety większość nie wyraziła takiej chęci. Odnosząc się do „pozornych działań” powiedział, że szpital stracił pieniądze w związku z brakiem możliwości wykonywania rehabilitacji. Zostało obiecane, iż w ciągu tygodnia zostanie załatwiona sprawa rehabilitacji szpitala, a do tego nie doszło. To są właśnie pozorne działania.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego odpowiedziała, że takich słów sobie nie przypomina.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego wyjaśnił, że miało to miejsce Łapach, na dużej sali na 5 piętrze przy całym audytorium medycznym lekarzy i pielęgniarek. Przypomniał, że tego szpitala nie byłoby gdybyśmy jako większość koalicyjna nie zablokowali tego. Nadmienił, iż w sierpniu 2015 r. obyła się sesja nadzwyczajna po to, aby zablokować całkowite zamknięcie szpitala.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego odpowiedziała, że nie było planu zamknięcia szpitala. Dodała, że nie obiecywała również załatwienia rehabilitacji. Wyjaśniła, że jest to oświadczenie.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego powiedział, że padły pytania od Pani Jolanty Den – Radnej Powiatu Białostockiego odnośnie pism wysyłanych przez obecny Zarząd. W takim razie poprosił o pisma wysłane do NFZ przez poprzedni Zarząd.

Pani Sylwia Rząca – Radna Powiatu Białostockiego powiedziała, iż zostanie zorganizowane posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny, na które zaproszenie otrzymają Pani Dyrektor SP ZOZ w Łapach, Główna Księgowa SP ZOZ w Łapach, reprezentant NFZ, aby odnieść się do kwestii ryczałtu. Dodała, że w kwestii szpitala należy zachować powagę sytuacji i uważać na to co się mówi. Powiedziała, że nikt kampanii wyborczej na szpitalu nie zrobi. Wyjaśniła, że dużo było rozmów na temat sytuacji finansowej szpitala, chociażby na wyjazdowym posiedzeniu komisji w Łapach, bądź chociażby na ostatnim posiedzeniu.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego podziękowała Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny za inicjatywę w organizacji posiedzenia. Dodała, że liczyła, iż z taką propozycją wyjdzie Pan Starosta. Wyjaśniła, że nie przemawia za nią argument, iż nie powinno wysyłać się stanowisk lub pism do NFZ, bo mogłoby być to źle odebrane. Powiedziała, że w internecie można znaleźć wiele stanowisk konwentów Starostów kierowane również do Dyrektorów NFZ. Nadmieniła, że istnieje chociażby stanowisko Starostów województwa warmińsko – mazurskiego, czy powiatu augustowskiego. Inne powiaty czynią starania, aby tą sytuację zmienić. Zauważyła, że jako Radna Powiatu Białostockiego chce wyrazić swoje obawy i spowodować, aby sytuacja finansowania szpitala powiatowego uległa zmianie. Wyjaśniła, iż nie ma w tym intencji politycznej. 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego powiedział, że dobrze iż jest inicjatywa pisania stanowisk przez Radę, ale najpierw należałoby ustalić na Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny treść, która będzie satysfakcjonowała obie strony. Powiedział, że stanowisko Związku Powiatów takie również zostało przez niego podpisane i zostało wysłane do Ministra Zdrowia.

Pan Adam Backiel – Radny Powiatu Białostockiego wniósł o zakończenie dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

 Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wnioskiem Pana Adama Backiela – Radnego Powiatu Białostockiego o zamknięcie dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Rada Powiatu Białostockiego przy  15 głosach „za”, 2 głosach „przeciw”  oraz 2 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaakceptowała wniosek Pana Adama Backiela - Radnego Powiatu Białostockiego o zamknięcie dyskusji w tym punkcie porządku obrad (zał. nr 33).

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania chodników, parkingów i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania chodników, parkingów i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka (zał. nr 34).

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy jest to nowość.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, że w 2018 r. Czarna Białostocka po raz pierwszy otrzymała z budżetu Powiatu Białostockiego pieniądze również na letnie utrzymanie chodników, zieleńców i parkingów.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytała jak w poprzednich latach kształtowały się koszty lub kwota na utrzymanie.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku wyjaśnił, iż jednorazowe sprzątnięcie rowów, parkingów oraz utylizacja trawy po skoszeniu na powierzchni około 10 000 m2 wynosi około 27 000 zł.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego powiedziała, że w mediach pojawiają się informacje o wprowadzaniu przez miasta zaprzestania koszenia trawników w związku z wprowadzeniem bioróżnorodności. Zapytała, czy również w Powiecie Białostockim jest to rozważane.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, że część poboczy nie uda się wykosić mimo zakupu sprzętu i chęci. Dodał, że chodzi o bezpieczeństwo i widoczność na jezdni i to będzie brane pod uwagę.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku powiedział, że koszenie poboczy wykonywane jest regularnie w miarę posiadanych środków.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania chodników, parkingów i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka przedstawił:

 • Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania chodników, parkingów i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” (zał. nr 35) podjęła uchwałę Nr XIII/104/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania chodników, parkingów i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka (zał. nr 36).

 

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej za cenę niższą niż wartość rynkowa.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor WGKiN w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości
w drodze bezprzetargowej za cenę niższą niż wartość rynkowa (zał. nr 37).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej za cenę niższą niż wartość rynkowa przedstawił:

 • Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej za cenę niższą niż wartość rynkowa.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” (zał. nr 38) podjęła uchwałę Nr XIII/105/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej za cenę niższą niż wartość rynkowa (zał. nr 39).

 

 

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Białostockiego ze Stowarzyszenia „EUROREGION NIEMEN”.

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Białostockiego ze Stowarzyszenia „EUROREGION NIEMEN” (zał. nr 40).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Białostockiego ze Stowarzyszenia „EUROREGION NIEMEN” przedstawili:

 • Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
 • Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Białostockiego ze Stowarzyszenia „EUROREGION NIEMEN”.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 41) podjęła uchwałę Nr XIII/106/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wystąpienia Powiatu Białostockiego ze Stowarzyszenia „EUROREGION NIEMEN” (zał. nr 42).

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę
na obszarze Powiatu Białostockiego (zał. nr 43).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego przedstawił:

 • Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za”  (zał. nr 44) podjęła uchwałę Nr XIII/107/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego (zał. nr 45).

 

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki – edycja II”.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK przedstawiła zebranym projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki – edycja II” (zał. nr 46).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki – edycja II” przedstawił:

 • Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki – edycja II”.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za”  (zał. nr 47) podjęła uchwałę Nr XIII/108/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki – edycja II” (zał. nr 48).

Ad 19. Przyjęcie sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor WGKiN w Białymstoku przedstawiła zebranym sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (zał. nr 49).

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

Ad 20. Przedstawienie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022” za lata 2017 - 2018.

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa przedstawiła zebranym Przedstawienie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022” za lata 2017 – 2018 (zał. nr 50).

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał czy Powiat Białostocki ma jakiś zakres działania w Studziankach. Chodzi o sprawę pożarów w sortowni śmieci.

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa odpowiedziała, że jeżeli chodzi o składowiska odpadów to wszystkie są w kompetencji Urzędu Marszałkowskiego. Dodała, że Starostwo Powiatowe nie wydaje żadnych decyzji.

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z Raportem z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022” za lata 2017 - 2018.

 

 

 

Ad 21. Interpelacje i zapytania Radnych.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego złożył interpelację dotyczącą tragicznego stanu drogi nr 1484B Niewodnica Nargilewska – Wojszki. Zwrócił się z prośba o przeznaczenie środków finansowych na dożwirowanie części nieutwardzonej drogi.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego złożyła interpelację w sprawie podjęcia czynności przez Zarząd Powiatu Białostockiego w celu poprawienia warunków głównych w Czarnej Białostockiej ul. Sienkiewicza i ul. Piłsudskiego. Dodatkowo zwróciła się z prośbą do Dyrektora PZD w Białymstoku o naprawę powiatowej ścieżki rowerowej  w stronę zalewu.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, że zapozna się z sytuacją, jaka ma tam miejsce i wówczas podejmiemy działania w miarę naszych możliwości.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Dyrektora PZD na jakim etapie są dokumentacje projektowe dotyczące drogi w Pogorzałkach od sklepu do klubu. Dodał, że druga dokumentacja która jest realizowana dotyczy przebudowy ulicy Szkolnej
w Dobrzyniewie Dużym. Trzecia dotyczy odprowadzenia wody w miejscowości Gniła. Powiedział, że spotkał projektanta i powiedział, że nie wiem dlaczego, ale zostały wstrzymane działania projektowe.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, że około 300 m. od sklepu do klubu to ta dokumentacja znajdowała się w planie inwestycji drogowych w roku 2018. Miała być zrealizowana do grudnia 2018 r. Na etapie tworzenia założeń do planu inwestycji na rok 2019 nie zostało wpisane to przedsięwzięcie do projektu planu, ponieważ miała być zrealizowana do połowy grudnia. Projektant nie wykazał się postępem pracy, odstąpiliśmy od umowy. Dodatkowo główny projektant zmarł. Szereg naszych założeń do planu  inwestycji na etapie projektu w 2019 r. „nie ujrzało światła dziennego”. W planie zostały 4 zadania bez dokumentacji projektowych.  Z kolei odcinek od szkoły w Dobrzyniewie Dużym do miejscowości Gniła pojawił się w 2015 r. problem, który w zasadzie może wstrzymać działania rozwojowe w kierunku prowadzenia inwestycji. Po konsultacji okazało się, że nadrzędną czynnością przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę jest wyodrębnienie w terenie na określonych zadaniach działek, które powiatowi należą się bez odszkodowania, czyli w trybie art. 73 stosownej ustawy. Wiedząc o tym, że coś takiego nastąpi wystąpiliśmy do gminy z zapytaniem czy nie zechciałaby uczestniczyć finansowo w przedsięwzięciu. Odpowiedzi nie ma.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego powiedział, że w tym temacie rozmawiał z Panią Elżbietą Jasińską 3 lata temu i mówił, że można było to zrobić tak jak było to wykonywane w stronę Jurowiec i przejąć działki zgodnie z artykułem przyjętym przed 1999 r.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, że uważali, iż zadanie można prowadzić inaczej uzyskując decyzję ZRID  i jednocześnie składać wnioski do Wojewody o potwierdzenie z artykułu 73. Powiedział, że nie będą inaczej procedować niż sposób, który omówił.

Pan Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zwrócił się do Dyrektora PZD w Białymstoku, iż jego zdaniem brakuje konsekwencji w działaniach PZD. Skoro inwestycja nie zostaje zrealizowana w 2018 r. z przyczyn niezależnych to powinna być kontynuowana w roku następnym. Dodał, że inwestycje tak powoli idą do przodu, że źle to świadczy o działaniach dyrekcji.

 Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, że to nie PZD decyduje o tym, co będzie w budżecie Powiatu Białostockiego, tylko Radni.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego powiedział, że to PZD przygotowuje zadania merytoryczne. Zarząd Powiatu nie skupia się nad każdą dokumentacją projektową. Wstępny zarys przedstawia PZD. Logika i konsekwencja wskazywałaby, że ta dokumentacja zostanie skończona. Dodał, że nie sądzi, aby którykolwiek z Członków Zarządu byłby temu przeciwny.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku powiedział, że z 13 zadań zostały 4.

Pan Adam Backiel – Radny Powiatu Białostockiego powiedział, że również chciałby poruszyć temat dróg. Dodał, że dobrze iż przygotowywana jest mapa drogowa, Zarząd stara się pozyskiwać dofinansowania zewnętrzne. Powiedział, że trzeba zwrócić uwagę na to, aby po wybudowaniu dróg nie przeciążać nawierzchni. Niektóre odcinki są niszczone przez ciężki transport.  Zapytał, czy ilość kamer powiatowych, które to kontrolują wystarczy.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku powiedział, że aktualnie powiat posiada 4 kamery, z czego 3 są na ternie Gminy Turośń Kościelna, a 1 w Gminie Choroszcz.

Pan Adam Backiel – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o efektywność wykorzystania kamer.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, że każdego miesiąca składanych jest około 100 powiadomień do Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bema w Białymstoku. Otrzymujemy 99 odpowiedzi, że nie znaleziono podstaw do ukarania przedsiębiorcy, bo albo miał miejsce zamieszkania przy drodze przy której stoją znaki – 8, 10, 15 ton, albo wiózł towar do tych, którzy byli zwolnieni z obowiązku stosowania się do tego przepisu. Nagminnie nie udzielam zezwoleń kategorii 1, tym którzy chcą poruszać się drogami powiatowymi, gdzie są znaki ograniczające tonaż pojazdu. Spotyka się to z bardzo dużym niezadowoleniem społeczeństwa Powiatu Białostockiego.

Pan Rafał Łada – Radny Powiatu Białostockiego zapytał czy możliwy jest podgląd z tych kamer, np. online.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, że nagrania trafiają na serwer do Starostwa. Zdjęcia i korespondencją przekazywana jest do PZD w Białymstoku, w którym odpowiedni pracownik przekazuje dla Dyrektora do podpisu. Podejrzewa, że podgląd online jest możliwy.

 

Ad 22. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

 

 

Ad 23. Przyjęcie protokołu z obrad XI i XII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

      Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu 21 maja 2019 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

 

    Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła protokół Nr XI/2019 z dnia 21 maja 2019 r.  (zał. nr 51).

 

    Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu 13 czerwca 2019 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

 

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr XII/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.  (zał. nr 52).

 

Ad 24. Sprawy różne.

 

a) Zapoznanie się z pismami mieszkańca Gminy Zabłudów z dnia 27 czerwca 2019 r.

 XXX – mieszkaniec Gminy Zabłudów zapytał Panią Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa dlaczego udostępniono dla P. XXX jego staw.

Pan Zenon Żukowski –  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował P. XXX, iż oba pisma zostaną skierowane do Komisji Rolnictwa i Środowiska po to, aby wprost wskazać możliwość rozwiązania tej całej sytuacji. Wyjaśnił, że Rada Powiatu nie jest wstanie rozwiązać problemów poruszanych w pismach. Dodał, że sprawę powinno skierować się do sądu.

  Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że merytorycznie w tej chwili sprawami regulacji wód zajmuje się nowopowstała instytucja Wody Polskie, która obiektywnie spojrzałaby na tą sprawę.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego powiedział, że sprawy P. XXX Starostwo Powiatowe w Białymstoku nie jest wstanie rozwiązać. Dodał, że od tego są Wody Polskie.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że jest jeszcze jeden organ jak Wojewódzki Inspektorat Środowiskowy, również powołany do tego, aby kontrolować stan środowiska.

XXX – mieszkaniec Gminy Zabłudów zapytał po co jest, więc Wydział Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym.

Pan Zenon Żukowski –  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego odpowiedział, że Wydział Środowiska i Rolnictwa nie zajmuje się wszystkimi sprawami środowiska będącego na terenie powiatu. Jeśli chodzi o krzywdę, która P. XXX spotkała należy w tej sprawie wystąpić do sądu i wytoczyć sprawę cywilną.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poprosił Panią Dyrektor o wyjaśnienie jakie zadania ma Wydział Środowiska i Rolnictwa.

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa powiedziała, że Wydział Środowiska i Rolnictwa zajmuje się ochroną powietrza, ochroną przed hałasem, gospodarką odpadami, leśnictwem, ochroną przyrody, wycinką drzew. Dodatkowo wydawane są pozwolenia zintegrowane.  Wyjaśniła, że wraz z wejściem w życie nowych przepisów w 2018 r. wszystkie sprawy zaczęte (w tym sprawa P. XXX) zostały przekazane do Wód Polskich.

Pan Zenon Żukowski –  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego powiedział, że według kompetencji Komisja Rolnictwa i Środowiska jeszcze raz pochyli się nad tym i dostanie P. XXX odpowiedź na wszystkie szczegóły dotyczące pisma z dnia dzisiejszego.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego powiedział, że jest kodeks postępowania administracyjnego i według niego postępujemy. Cała dokumentacja jest w Wodach Polskich, która na chwilę obecną jest najbardziej obiektywną jednostką do zajęcia się tą sprawą.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał czy odbyła się rozmowa z właścicielką. P. XXX nie jest właścicielem, jest tylko upoważnionym.

Pan Eugeniusz Siemieniuk – Radny Powiatu Białostockiego powiedział, że Komisja Rolnictwa i Środowiska nie powinna być adresatem tej skargi. Należy poinformować P. XXX na piśmie jaka jest droga załatwienia tej sprawy.  

Pan Zenon Żukowski –  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał czy Rada Powiatu godzi się na to, aby Pani Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa odpowiedziała na wszystkie zadane pytania i wskazała rozwiązanie.

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa powiedziała, że pismo, które wpłynęło 11 czerwca zostało porównane do pisma, które wpłynęło jako ostatnie i nie wykazano w nich żadnych nowych faktów. Odpowiedź na poprzednie pismo wyniosła 5 stron.

 

b)Zapoznanie się z pismem mieszkańca wsi Dzierniakowo.

 

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym pismo mieszkańca wsi Dzierniakowo (zał. nr 53). Odpowiedź została udzielona przez Zarząd Powiatu Białostockiego, w której zawarta została informacja, iż jest przygotowywany program przebudowy dróg powiatowych i przy konstruowaniu tego programu ten wniosek będzie brany pod uwagę. W odpowiedzi była również zawarta informacja, iż wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Powiatu w trybie skargowym, co zresztą autor uczynił. Zaproponowała, aby sprawę przekazać do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Pan Zenon Żukowski –  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zauważył, że jest to odwołanie od pisma a nie skarga. Przypomniał, że wszystkie wnioski dotyczące inwestycji są kierowane do Zarządu, po to aby ewentualnie przyjął to do budżetu na rok następny.

 

c)Zapoznanie się z pismem Burmistrzów i Wójtów.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z pismem Burmistrzów i Wójtów (zał. nr 54). Wyjaśnił, że pisma odnoszą się do programu przebudowy dróg powiatowych oraz  przekazywania gminom kolejne odcinki dróg. Część włodarzy piszą w pismach, że może spowodować to negatywne skutki finansowe dla gmin.  Wielokrotnie obywały się rozmowy z Wójtami i Burmistrzami, oraz indywidualne rozmowy.  Podczas takich spotkań podpisywane są notatki i porozumienia wstępne dotyczące przejmowania dróg. Część włodarzy wycofała się z zapisów mówiących o braku porozumienia z powiatem ( na razie są to dwie Gminy – Suraż (zał. nr 55) i Tykocin (zał. nr 56).

    Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zwrócił uwagę, że pisma te dzielą się na dwie część. Włodarze z Gminy Suraż i Tykocin popierają pierwszą część, że są przeciwni metodzie „stawiania pod ścianą”, warunkowania inwestycji wcześniejszą deklaracją o przejęciu. Zaznaczył, że według niego z pism wynika, że konsensus jest do osiągnięcia.

     Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego w nawiązaniu do tematu przekazywania dotacji na drogi powiedział, że Zarząd wystąpił z pismem do Premiera, ażeby można było przekazywać dotację dla gmin, a nawet aby część gmin zakwalifikować do dróg, które powinny dostawać dotacje.

 

d) Pismo mieszkanki Gminy Czarna Białostocka.

 

Pan Zenon Żukowski –  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym pismo mieszkanki Gminy Czarna Białostocka (zał. nr 57).

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego przypomniała, że w tej sprawie składała interpelację dlatego, że usłyszała o pilnej potrzebie mieszkańców wsi, przy której ta droga biegnie. Dodała, że jej zdaniem każda inwestycja polepszająca warunki przejazdu i bezpieczeństwo w Gminie Czarna Białostocka jest ważna. Na tej drodze są tzw. „kocie łby”. Oczekiwania są takie, iż będzie tam droga asfaltowa. Powiedziała, że na którymś ze spotkań z Panem Starostą dowiedziała się, że trwają rozmowy w tej sprawie z Powiatem Sokólskim, aby docelowo ten odcinek drogi łączący dwa powiaty został wykonany.

Pan Zenon Żukowski –  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego powiedział, iż w piśmie napisane jest, że ta sytuacja trwa już dłuższy czas. Zapytał dlaczego Zarząd poprzedniej kadencji nie zajął się tą sprawą.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego powiedział, że droga na Jezierzysk jest drogą brukową. Dodał, że rozmawiał z Burmistrzem i jest wstępnie zainteresowany wykonaniem tej drogi.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego powiedział, że skłania się do tego, o czym mówił Pan Starosta, aby zrobić plan dróg powiatowych. Dodał, że należałoby utrzymać zasadę 50%/50%. Zasada, która została wcześniej ustalona nie można rezygnować.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, że zasada 50%/50% zostaje.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Pana Starostę, czy jeżeli powiat wykona tą drogę to zostanie ona przekazana gminie jako droga gminna. Akurat ta droga łączy dwa powiaty, więc typowo można ją zaliczyć do drogi powiatowej.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, że droga ta będzie droga powiatową.

e) Zapoznanie się z pismem w sprawie dróg powiatowych.

Pan Zenon Żukowski –  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym pismo w sprawie dróg powiatowych (zał. nr 58).

Pan Zenon Żukowski –  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego w sprawach różnych wrócił ponownie do tematu zorganizowania posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny w sprawie SP ZOZ w Łapach. Powiedział, że należałoby rozszerzyć to spotkanie nie tylko o Radnych, ale również pracowników i szefostwo szpitala i NFZ.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego powiedział, że dwa razy odbyło się już spotkanie z Dyrektorem Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Dodał, że wymagana jest decyzja na szczeblu ministerialnym. Nadmienił, że każde stanowisko, które powstanie z ramienia Rady Powiatu Białostockiego przyczyni się do tego, że na wyższym szczeblu ktoś zastanowi się nad  tym i będzie szybsza reakcja. Im większa będzie presja społeczna i samorządów tym większe prawdopodobieństwo, że będzie odzew.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego powiedziała, że zamieściła informację w swoim poście, że spotkanie w sprawie niniejszego stanowiska odbędzie się we wrześniu. Dodała, że sytuacja szpitali będących w sieci jest niekorzystna ze względu na wyjściowy przelicznik z roku 2015. Weryfikacja tego przelicznika poprawiłaby sytuację SP ZOZ w Łapach.  Radni Powiatu Białostockiego powinni poprzez stanowisko bądź spotkaniami domagać się zmiany tej sytuacji.

Pan Eugeniusz Siemieniuk – Radny Powiatu Białostockiego zwrócił uwagę na sytuację finansową powiatu. Powiedział, że dług publiczny Powiatu Białostockiego podsumowując wszystkie zobowiązania może wynieść nawet około 50%. W następnych lata może być taka sytuacja, że powiatu na wiele inwestycji nie będzie stać. Wspomniał o tym, iż wnioski dotyczące dróg od mieszkańców cały czas wpływają, ale ich realizacja może być w przyszłości trudna.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego powiedział, że formuła którą zaproponowała Pani Przewodnicząca poszerzona o Radę Społeczną SP ZOZ w Łapach będzie czasem na przedyskutowanie wielu kwestii. Można wtedy omówić treść pisma/ stanowiska. W chwili obecnej trwają rozmowy na różnych szczeblach i nie powinniśmy podejmować kroków, które mogłyby zburzyć inne poczynania.

Pani Sylwia Rząca – Radna Powiatu Białostockiego zwróciła się z prośbą, aby nie używać takich słów jak: „wstrzymamy budowę”, „zamkniemy”, „zlikwidujemy” itd. W styczniu 2015 r. używano właśnie takich słów, a w maju nie było już obsady lekarskiej, a w konsekwencji zamknięto oddział. Na rynku medycznym jest duży problem z personelem medycznym, pielęgniarskim oraz ratowniczym. Jeżeli Radni będą powielać takie słownictwo, to ludzi ci nie będą tam pracować. Dodała, że jest zbyt duża konkurencja na rynku pracy.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego powiedział, że Rada Powiatu Białostockiego jest zgodna, że SP ZOZ w Łapach powinien funkcjonować i rozwijać się. Należy rozwiązać problem, aby mieć więcej środków finansowych na inwestowanie. Zarząd Powiatu Białostockiego angażuje się w pozyskiwanie funduszy zewnętrzny po to, aby pokrywać środki, na które Rada Powiatu przeznacza w ciągu roku. Cały czas trwają rozmowy również z Gminą Łapy, która deklaruje pomoc finansową.

 

Ad 25. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XIII sesji Rady Powiatu VI kadencji, w dniu 27 czerwca 2019 roku, o godz. 1536.

 

 

Protokołowała:                                                                                                                             Podpisał:

Żaneta Dobkowska                                                                                                        Pan Zenon Żukowski

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 

 

 

 

 

        

 

 

xxxxxx - dane osobowe zanonimizowane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-06-2019

Data udostępnienia w BIP: 02-09-2019 14:06

Data modyfikacji informacji: 02-09-2019 14:06