Protokół nr VI/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku

 

                                                                                                            Protokół nr V /2019

                                                                                  z obrad V sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

                                                                                                   w dniu 17 stycznia 2019 r.

                                                                                  w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady V sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w dniu 17 stycznia 2019 roku o godzinie 1100 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach V sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Elżbieta Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury,
 • Pani Monika Szpakowska – p.o. Dyrektor Wydziału Komunikacji,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK,
 • Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku,
 • Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
 • Pan Piotr Matusiak – Zastępca Dyrektor PUP,
 • Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor PODGiK,
 • Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 25 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

W obradach V sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pan Adam Backiel, Pani Bożena Bieryło, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pani Jolanta Den, Pan Andrzej Gąsowski, Pan Mariusz Gołaszewski (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Barbara Grabowska, Pan Jan Gradkowski (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Anna Grycuk, Pani Elżbieta Jaroszuk, Pan Jan Kaczan, Pan Paweł Kondracki (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Michał Kozłowski, Pan Rafał Łada, Pani Bożena Nienałtowska, Pani Jadwiga Piotrowska, Pan Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Sylwia Rząca, Pan Eugeniusz Siemieniuk, Pan Henryk Suchocki, Pani Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka, Pan Bogdan Zdanowicz, Pan Zenon Żukowski.

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dziennyV sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Jednocześnie zapytał o uwagi do porządku obrad.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • Wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 7Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie oraz powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1501B we wsi Zalesiany – w zakresie zimowego utrzymania dróg”.

 

 • Wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 8 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości”.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” wprowadziła do porządku obrad punkt 7: „Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie oraz powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1501B we wsi Zalesiany – w zakresie zimowego utrzymania dróg” (zał. nr 4).

Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” wprowadziła do porządku obrad punkt 8: „Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości” (zał. nr 5).

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad V sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie oraz powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1501B we wsi Zalesiany – w zakresie zimowego utrzymania dróg.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2019 rok.
 10. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na 2019 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego.
 12. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Przyjęcie protokołów z obrad III i IV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019, stanowiący załącznik nr  6 został wysłany Radnym w wersji elektronicznej wraz ze wszystkimi materiałami na V sesję.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 (zał. nr 7).

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o wysokość nadwyżki z roku 2018.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że nadwyżka z roku poprzedniego nie jest jeszcze ustalona, ponieważ budżet zamyka się 31 marca 2019 r. Dodała, że w zmianach w budżecie wprowadziła nadwyżkę z lat ubiegłych bazując na zamknięciu roku 2017. Kwota która jest wprowadzona w załączniku nr 4 – 3 126 936 zł zamyka wartość nadwyżek z lat ubiegłych. Nadmieniła, że analiza budżetu za 2017 rok wykazała, że nadwyżki w tym momencie nie ma.

Pan Rafał Łada – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o zmianę w budżecie dotyczącą mostu w Choroszczy. Poprosił o wyjaśnienie, czy Gmina Choroszcz wyraziła zgodę na współfinansowanie. Stwierdził, że byłoby bezpieczniej w przypadku braku zgody, 100% tych środków wpisać jako zabezpieczenie po stronie własnej Powiatu.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, że istnieje deklaracja ustna, natomiast uchwały Rady Gminy w sprawie przyznania pomocy finansowej na to przedsięwzięcie nie ma.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, że sprawę tą osobiście prowadzi Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, który rozmawiał z Panem Burmistrzem, ale ustalenia jeszcze nie zapadły.

Pan Rafał Łada – Radny Powiatu Białostockiego zwrócił się ponownie z prośbą o wpisanie tych środków jako zabezpieczenie po stronie Powiatu. Dodał, że będzie to bezpieczniejszy wariant.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że deklarację pisemną od Pana Burmistrza otrzymaliśmy. Dodała, że w momencie kiedy Pan Burmistrz otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa to wniesie swój wkład własny na to zadanie inwestycyjne. Wytłumaczyła, że na tej podstawie zostało wprowadzone to do budżetu.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, że zadanie to będzie konsultowane z Gminą Choroszcz. Dodał, że wszystkie koszty powinny być dzielone 50%/50%.

Pan Eugeniusz Siemieniuk – Radny Powiatu Białostockiego dodał, że na ostatniej komisji została podjęta dyskusja dotycząca kwoty budowy ciągu pieszo – rowerowego w Gminie Juchnowiec Kościelny. Wyjaśnił, iż w przypadku braku uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny jednoznaczne jest to z brakiem stanowiska.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 przedstawili:

 1. Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 2. Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej  – opinia pozytywna,
 3. Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za” (zał. nr 8) podjęła uchwałę Nr V/46/2019 z dnia 17 stycznia 2019  r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 (zał. nr 9).

 

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034, stanowiący załącznik nr 10 został wysłany Radnym w wersji elektronicznej wraz zw wszystkimi materiałami na V sesję.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 (zał. nr 11).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 przedstawili:

 1. Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 1. Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej  – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” (zał. nr 12) podjęła uchwałę Nr V/47/2019 z dnia 17 stycznia 2019  r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034  (zał. nr 13).

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego (zał. nr 14).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego przedstawili:

 1. Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 1. Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej  – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” (zał. nr 15) podjęła uchwałę Nr V/48/2019 z dnia 17 stycznia 2019  r. w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego  (zał. nr 16).

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” (zał. nr 17).

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” (zał. nr 18) podjęła uchwałę Nr V/49/2019 z dnia 17 stycznia 2019  r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”(zał. nr 19).

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie oraz powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1501B we wsi Zalesiany – w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku wyjaśnił zebranym projekt uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową
Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie oraz powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1501B we wsi Zalesiany – w zakresie zimowego utrzymania dróg (zał.nr 20).

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” (zał. nr 21) podjęła uchwałę Nr V/50/2019 z dnia 17 stycznia 2019  r. w sprawie przejęcie od Gminy Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie oraz powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania droga powiatową Nr 1501B we wsi Zalesiany – w zakresie zimowego utrzymania dróg (zał. nr 22).

 

 

 

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

         Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości (zał. nr 23).

         Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż w uchwale zaproponowana została sprzedaż nieruchomości przy ul. Geodetów 1. Dodał, że jest to działka o powierzchni ponad 4 239 m2, która kupiona została w celu rozbudowy Starostwa. Przypomniał, iż w poprzedniej kadencji zostało wypracowane wspólne stanowisko
o rozbudowie Starostwa przy ul. Borsuczej 2. Planowane jest rozbudowanie o około 2 500 – 3 000 m2. Pan Roman Czepe poddał pod wątpliwość na jak długo wystarczy to na zabezpieczenie pracy Starostwa. Dodał, że cena wyjściowa sprzedaży wg rzeczoznawcy to  3 700 00 zł, jednak chce, aby zacząć licytacje od 4 000 000 zł.

         Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor WGKiN w Białymstoku w uzupełnieniu do wypowiedzi Pana Romana Czepe – Wicestarosty Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż powierzchnia zabudowy wynosi 2 700 m2. Dodała, że grunt w śródmieściu zyskał na wartości. Wartość wyszacowana w 2015 r. na 3 700 000 zł przez rzeczoznawcę obecnie będzie większa.

         Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego wyraził nadzieję, iż w przypadku sprzedaży tej nieruchomości pieniądze powinny zostać zabezpieczone na rozbudowę Starostwa.  

         Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego powiedziała, że rozbudowa Starostwa w Białymstoku była priorytetem w poprzedniej kadencji, jak również jest obecnie. Zapytała Pana Romana Czepe – Wicestarostę Powiatu Białostockiego jakie argumenty przeważyły, że dzisiaj punkt dotyczący zbycia tak dużej nieruchomości powiatowej został wprowadzony, jako punkt dodatkowy. Przypomniała, że klub PiS domagał się w poprzedniej kadencji specjalnych sesji poświęconych tematowi rozbudowy Starostwa oraz posiedzeń komisji. Powiedziała, że poprzednio Zarząd przeznaczył do sprzedaży budynek po tzw. „BUKOWISKU” w Supraślu aby zabezpieczyć fundusze na rozbudowę siedziby Starostwa. Dodała, że od początku Zarządowi zależało na tym, aby to była ulica Borsucza, argumentując to w ten sposób, iż petenci powinni mieć możliwość załatwienia wszystkich spraw w jednym miejscu.

          Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż w przypadku nieruchomości przy ul. Geodetów 1 najlepszym rozwiązaniem jest sprzedaż. Odnosząc się do słów Pana Michała Kozłowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczących zapisu
o przeznaczeniu kwoty ze sprzedaży na rozbudowę Starostwa powiedział, że jest to słuszna uwaga, ale  na tym etapie jest to niepotrzebne, aby blokować pieniądze, a to właśnie Rada Powiatu i tak podejmie decyzję o przeznaczeniu tych pieniędzy.

         Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego poprosiła o przerwę klubową w celu napisania stanowiska mówiącego o tym, że pieniądze pozyskane ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Geodetów 1 zostaną przeznaczone na rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego
w Białymstoku (nie zostaną przeznaczone na inne cele).

         Pani Bożena Nienałtowska – Radna Powiatu Białostockiego zapytała na co zostały rozdysponowane środki ze sprzedaży budynku w Supraślu. Czy trafiły w jakiś sposób na rozbudowę Starostwa? Dodała, że obiekt w Supraślu kupił Fundusz Składkowy na rzecz
KRUS-u.

         Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że pieniądze były przeznaczone na dokumentację, przetarg oraz rozbudowę Starostwa. Dodała, że o środkach finansowych decyduje Rada i w momencie utracenia większości, decyzją Radnych głównie stanowiskami pieniądze te zostały zdjęte z budżetu. Nadmieniła, że pieniądze głównie zostały przeznaczone na inwestycje drogowe i SP ZOZ w Łapach.

         Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zgłosił formalny wniosek o przejście do głosowania. Dodał, że nie widzi sensu robienia przerwy, ponieważ stanowisko nie ma wpływu na głosowanie. Nadmienił, iż w protokole zostanie ujęte stanowisko.

         Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego przypomniał, że jeżeli klub zgłasza prośbę o przerwę, to nie jest to przedmiotem dyskusji.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego ogłosił 10 minutową przerwę.

Przerwa trwała od godziny 1215 do godziny 1230

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż rozumie intencje wynikające z tego stanowiska, ale z punktu widzenia gospodarności, blokując tę kwotę mogłaby wystąpić potrzeba zaciągnięcia kredytu na inne przedsięwzięcia, albo likwidacji innych zadań.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że środki finansowe pochodzące ze sprzedaży majątku nie są środkami znaczonymi. Dodała, że zgodnie
z przepisami nie ma podstawy do blokowania tych środków finansowych. Wytłumaczyła, że jeżeli w tym roku zostanie wprowadzone zadanie, na które nie ma finansowania i trzeba zaciągnąć kredyt, RIO zapyta wówczas co Rada zrobi ze sprzedażą majątku. Powiedziała,
że RIO może negatywnie zaopiniować takie zmiany do budżetu, gdzie posiadając środki po stronie dochodów ze sprzedaży majątku nie angażuje ich w wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne, tylko je blokuje.

         Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego powiedział, że pieniądze po sprzedaży w Supraślu 2 lata traktowane były jako nadwyżka, a dopiero później były wprowadzane do budżetu. Dodał, że sensem stanowiska jest uświadomienie Radnym,
że w 2020 r. trzeba rozbudować Starostwo. Stwierdził, że jeżeli uda się sprzedać nieruchomość przy ul. Geodetów 1 to jest wysokie prawdopodobieństwo, że kwota ta może wystarczyć na zamknięcie inwestycji.

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego powiedział, że taka była procedura poprzedniego Zarządu.

        

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego powiedziała, że rozumie,
iż poprzez stanowisko Radni nie chcą zablokować tej kwoty w sensie formalnym poprzez podjęcie uchwały o blokowaniu kwoty 4 000 000 zł na budowę Starostwa, tylko chce wskazać intencję. Dodała, że w 2017 r. wpłynęły środki z funduszu składkowego, które zostały wprowadzone i wykorzystane w 2018 r.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego powiedział, że wolą Zarządu jest, aby po uzyskaniu  pieniędzy ze sprzedaży rozpocząć rozbudowę Starostwa.  

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad stanowiskiem Klubu Koalicji Obywatelskiej zgłoszonym przez Panią Jolantę Den – Radną Powiatu Białostockiego (zał. nr 24)

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 8 głosach „za” oraz 16 głosach „przeciw” odrzuciła wniosek Klubu Koalicji Obywatelskiej zgłoszony przez Panią Jolantę Den – Radną Powiatu Białostockiego (zał.nr 25)

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Panią Mirosławę Drewnowską – Dyrektor WGKiN w Białymstoku o średnią cenę tego gruntu.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor WGKiN w Białymstoku odpowiedziała,
że operat szacunkowy został sporządzony w 2015 r., a aktualnego jeszcze nie ma. Dodała,
że rzeczoznawca majątkowy dokonując wyceny opiera się na transakcjach podobnych nieruchomości. Rejestr wartości nieruchomości dla miasta Białegostoku prowadzi Prezydent Białegostoku.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinię do projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości przedstawił:

 1. Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 26) podjęła uchwałę Nr V/51/2019 z dnia 17 stycznia 2019  r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości (zał. nr 27).

 

            Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego odnosząc się do dyskusji, która miała miejsce na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej powiedział, że trzeba zastanowić się w jaki sposób będą centralizowane jednostki powiatowe. Dodał, że po ewentualnej sprzedaży trzeba zastanowić się nad przyszłą budową, celowością, potrzebami. Nadmienił, że to Radni, a nie kto inny, będą o tym decydować.

         Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego przypomniał, że już 5 rok prowadzone są rozmowy na ten temat.

 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2019 rok.

         Pan Bogdan Zdanowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2019 rok (zał.nr 28).

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za”  oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (zał. nr 29) podjęła uchwałę Nr V/52/2019 z dnia 17 stycznia 2019  r. w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2019 rok (zał. nr 30).

Ad 10. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na 2019 rok.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym plany pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na 2019 rok (zał. nr 31 – 38).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na 2019 rok przedstawili:

 1. Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 1. Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej  – opinia pozytywna,
 2. Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna,
 3. Pani Bożena Bieryło – Przewodnicząca Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu – opinia pozytywna,
 4. Pan Andrzej Gąsowski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – opinia pozytywna,
 5. Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna.

 

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z  planami pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na 2019 rok.  

 

Ad 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego.

Pan Piotr Łapiński – Główny Specjalista w WSSiZK przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego (zał.nr 39).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego.

Ad 12. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Informację o pracach Zarządu stanowią protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu Białostockiego.

Pytań nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła Informację Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady do wiadomości.

 

Ad 13. Interpelacje i zapytania Radnych.

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego zwróciła się do Pana Marka Jędrzejewskiego – Dyrektora PZD w Białymstoku o naprawę nawierzchni drogi 1504B i 1516B na terenie miejscowości Turośń Kościelna. Dodała, że na tej powierzchni są głębokie wyrwy szerokości pasa drogowego.

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego poinformował o tym, iż mieszkańcy Gminy Michałowo są zaniepokojeni wpisem „KWW MIESZKANIEC JEST NAJWAŻNIEJSZY” na portalu społecznościowym dotyczącym informacji o przekazaniu szkoły. Zwrócił się z prośba do Pana Romana Czepe – Wicestarosty Powiatu Białostockiego o wyjaśnienie na jakim etapie są rozmowy z Gminą Michałowo.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż wpis „KWW MIESZKANIEC JEST NAJWAŻNIEJSZY” każdy możne interpretować inaczej. Niedawno odbyło się spotkanie z Burmistrzem Michałowa, podczas którego on, jako Wicestarosta Powiatu Białostockiego, zaproponował dwie opcje przekazania szkoły – na koniec 1 semestru albo na koniec 2 semestru.  Wyjaśnił, iż propozycja przekazania szkoły –  na koniec 1 semestru wynikała z tego, iż Gmina Michałowa mogłaby już sama poprowadzić proces rekrutacji w
2 semestrze. Jeżeli przekazanie byłoby na koniec 2 semestru, to Powiat Białostockim zająłby się rekrutacją. Burmistrz Michałowa wybrał 2 opcję. Zaproponowano więc Burmistrzowi Michałowa, aby Gmina współuczestniczyła w rekrutacji prowadzonej przez Powiat. Burmistrz Michałowa wyraził pozytywne nastawienie do tego.

Nadmienił, że jeżeli byłoby to na koniec 2 semestru to wówczas powiat białostocki zająłby się procesem rekrutacji. Powiedział, że Burmistrz Michałowa wybrał 2 opcję. Dodał, że zaproponował Burmistrzowi Michałowa, że jeżeli powiat białostocki zająłby się procesem rekrutacji, to czy mógłby współuczestniczyć w tym. Burmistrz Michałowa wyraził pozytywne nastawienie do tego pomysłu.

 

Pani Jadwiga Piotrowska – Radna Powiatu Białostockiego zwróciła się z prośbą do Pana Dyrektora Marka Jędrzejewskiego – Dyrektora PZD w Białymstoku o częstsze odśnieżanie
i posypywanie drogi w Studziankach i Dąbrówkach. Dodała, że w Studziankach blisko drogi znajduje się Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym, gdzie znajduje się dużo dzieci.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, że PZD dokona interwencji. Dodał, że PZD  ma mniej o 1 200  000 zł na utrzymanie dróg w porównaniu do roku 2018, więc trudno będzie zachować standardy zimowego utrzymania dróg.

Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że po rozmowie
z Wójtem Juchnowca Kościelnego nie prawdą jest, że Wójt wycofuje się z dołożenia potrzebnych środków na dokumentację drogi Juchnowiec Kościelny – Wojszki. Dodała, że dostała informację, iż Wójt rozmawiał ze Starostą Powiatu Białostockiego i jest możliwość przekazania tej drogi jako wojewódzkiej. Nadmieniła, że jeżeli ta opcja się nie uda, to mimo to Wójt Juchnowca Kościelnego dołoży do tej drogi.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, że faktycznie takie rozmowy miały miejsce, ale nie było żadnego oficjalnego wystąpienia na piśmie. Powiedział, że były prowadzone również rozmowy z Panem Marszałkiem i Wicemarszałkiem. Dodał,
że dokumentacja jest tworzona i badania geologiczne zostały wykonane. Przy okazji poruszył temat odśnieżania dróg.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zwróciła się z pytaniem do Pana Marka Jędrzejewskiego – Dyrektora PZD w Białymstoku o koszt doświetlenia spowalniacza na odcinku ul. Starowiejskiej na wjeździe do Dąbrówek od strony Wasilkowa.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku wyjaśnił, że doświetla
się przejścia dla pieszych w miejscach niebezpiecznych. Dodał, że temat zostanie rozpoznany.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zwrócił się z prośbą do Pana Marka Jędrzejewskiego – Dyrektora PZD w Białymstoku dotyczącą drogi 2351B tzw. ulica Warszawska – Łapy – Osse. Dodał, że jest tam duże natężenie ruchu pieszych, chodnik nie jest odśnieżany. Ponadto zwrócił uwagę na progi zwalniające przy szkole
w Poświętnem, które są słabo oświetlone.

Pani Maria Busłowska – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Panią Mirosławę Drewnowską – Dyrektora WGKiN w Białymstoku o sprawę przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności i podjętą uchwałę o udzielonej bonifikacie 98%. Zapytała, czy będą wysłane drogą pocztową informacje do mieszkańców. Zwróciła się z prośbą o udostępnienie ewentualnych informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor WGKiN w Białymstoku wyjaśniła, że jest przygotowany projekt zaświadczenia, które będzie przesyłane do wszystkich osób, które były wieczystymi użytkownikami przed dniem 31 grudnia 2018 r. Dodała, że w treści tego pisma zawarta będzie informacja, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dodatkowo dołączona zostanie informacja o stanie prawnym: oznaczenie  i powierzchnia nieruchomości, księgi wieczyste w jakich uwidocznione jest to prawo oraz naliczona opłata bez przyjętej bonifikaty. Ponadto, dołączone będzie pouczenie, że w ciągu 2 miesięcy od otrzymania tego zaświadczenia każdy będzie mógł zgłosić się i ewentualnie na piśmie przesłać do Starostwa, że nie zgadza się z tą opłatą
i zadeklarować, czy wniesie opłatę jednorazową czy też będzie wnosił ją przez 20 lat. Przypomniała, że dotyczy to tylko nieruchomości stanowiących własność Powiatu Białostockiego. Natomiast w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa w dalszym ciągu obowiązuje ustawa – opłata wniesiona w 1 roku wyniesie 60%, w 2020 r.  - 50%, w 2021 - 40%, aż do 10%.

Pan Adam Backiel – Radny Powiatu Białostockiego zwrócił się ze sprawą do Pana Marka Jędrzejewskiego – Dyrektora PZD w Białymstoku odnośnie drogi powiatowej na odcinku Tykocin – Nieciece, na której są zniszczone pobocza. Zapytał kiedy planowana jest naprawa tych poboczy i wycięcie krzaków, które utrudniają widoczność.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku wyjaśnił, że droga Tykocin – Nieciece w ostatnich latach nabrała dużego znaczenia z uwagi na to, że w Kiermusach odbywają się cyklicznie w ciągu roku różnego rodzaju uroczystości. Dodał, że jezdnia ma 5, 5 metra szerokości i ma charakter żwirowy. Powiedział, że mijające samochody powodują sukcesywne dewastowanie jezdni. Nadmienił, że co około 2 lata uzupełniania jest jezdnia. Dodał, że jeżeli środki na bieżące utrzymanie nie ulegną zwiększeniu to zostanie to zrobione w późniejszym terminie. Ponadto, dodał, że problem z zakrzaczeniem poboczy wiąże się z brakiem możliwości stosowania chemii totalnego zniszczenia.  Chemia ekologiczna jest mniej skuteczna.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zwrócił uwagę na dziury na drodze powiatowej 1393B i 1396B w Gminie Dobrzyniewo Duże na odcinku Obrubniki – Szaciły. Poprosił o dokonanie przeglądu we wszystkich gminach w powiecie białostockim i uzupełnienie ewentualnych ubytków.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku wyjaśnił, że w wyniku niekorzystnej pogody ubytki pojawiają się nawet na nawierzchniach stosunkowo nowych, co można zaobserwować również na terenie miasta Białystok. Dodał, że interwencje w sprawie uzupełniania ubytków trwają do momentu, aż środki finansowe na ten cel skończą się.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej Radni wyrazili chęć dokonania objazdu po drogach powiatowych po sezonie zimowym w celu usystematyzowania konieczności remontów.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego poinformował,
że rozpoczynają się prace nad programem budowy/rozbudowy dróg powiatowych. Wyjaśnił, że Powiat Białostocki ma 1100 km dróg i połowa z nich wymaga remontu. W obecnym tempie trzeba będzie na to ponad 50 lat. Należałoby więc wybrać priorytetowe drogi, czyli np. te, które łączą  stolice gmin, są znacznie obciążone ruchem itd. Te drogi, które nie spełniają kryteriów drogi powiatowej, będą mogły być przyjęte przez gminy, aby przyspieszyć ich wykonanie.

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego zwrócił się do Członków Zarządu z prośbą od wyborców Gminy Michałowo o ponowne pochylenie się nad sprawą ewentualnej sprzedaży działki, która ułatwiłaby dojazd do „Zielonej Energii”. W uzasadnieniu dodał, że rozwój tej firmy na wyludniającym się obszarze  przyczyniłby się do poprawy warunków życia mieszkańców tej gminy.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, że niewykluczone jest, iż Zarząd Powiatu zmieni zdanie i zostanie to przeanalizowane ponownie. Wskazana jest ponowna wizja lokalna, aby zobaczyć, jak w terenie wygląda alternatywny dojazd do odleglejszych części działki.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego powiedział, że za mało jest środków na utrzymanie dróg w formie remontów. Dodał, że kwestia wybudowania nowych dróg stoi pod znakiem zapytania. Powiedział, że powiat białostocki ma wiele dróg o nawierzchni bitumicznej, które eksploatują się i wymagają bieżących napraw.

Pan Paweł Kondracki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zwrócił uwagę na problem wycinki krzaków przy drogach powiatowych. Dodał, że wraz z nowym budżetem warto byłoby przeznaczyć konkretne środki na zakup urządzeń wielofunkcyjnych do wycinki krzaków i poprawy estetyki drogi przy jezdni.

Pan Jan Kaczan – Radny Powiatu Białostockiego zaapelował do Zarządu Powiatu Białostockiego o przeznaczenie środków finansowych na zakup sprzętu do uporządkowania dróg. Powiedział, że ścinka poboczy jest ważna, aby woda gromadząca się na nawierzchni mogła spływać.

 

Ad 14. Przyjęcie protokołów z obrad III i IV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż III sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu
6 grudnia 2018 r., zaś IV sesja odbyła się w dniu 20 grudnia 2018 r. Protokoły były wyłożone do zapoznania się, a także zostały przesłane wszystkim Radnym poprzez e-mail. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do ich treści.

 

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz  2 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr III/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
(zał. nr 40).

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 17 głosach „za”  oraz 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr IV/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
(zał. nr 41).

Ad 15. Sprawy różne.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z uchwałami Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2018 rok (zał. nr 42 – 43) oraz z uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali powiatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (zał. nr 44).

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego w imieniu Wójta i Rady Gminy Gródek podziękowała Panu Romanowi Czepe – Wicestaroście Powiatu Białostockiego i Panu Henrykowi Suchockiemu – Radnemu Powiatu Białostockiego za obecność podczas sesji w Gminie Gródek. Przypomniała, że Radni Gminy Gródek zgłaszali liczne postulaty dotyczące planów budowy dróg. Wspomniała o drodze w Pieszczanikach i przez Słuczankę.

Pan Adrian Łuckiewicz – Burmistrz Wasilkowa zwrócił się z zapytaniem o inwestycje dotyczące Gminy Wasilków – budową drogi Osowicze – Sielachowskie. Powiedział, że inwestycja ma być finansowania w kwocie 800 000 zł z budżetu Gminy Wasilków, 800 000 zł z budżetu Powiatu Białostockiego i 2 400 000 zł z programu „Plan Morawieckiego”. Zapytał czy został złożony wniosek o skorzystanie z tego programu oraz na jakim jest to etapie. Ponadto, powiedział, że Gminie Wasilków zależy na wykonaniu drogi w Rybnikach, gdzie jest ponad 860 m tzw. „kocich łbów”. Dodał, że wykonanie tej drogi mogłoby się odbywać według dotychczasowej zasady 50%/50%. Wspomniał o potrzebie wykonania ciągu pieszo – rowerowego z Nowodworc do Wasilkowa (około 1 450 m) i rozpoczęciu prac nad dokumentacją techniczną.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, że nie jest jeszcze znany  termin składania wniosków.  Powiedział, że temat poruszony przez Burmistrz Wasilkowa będzie się wiązał z szerszą debatą na temat dróg powiatowych. Dodał, że warto zwrócić uwagę również na chodniki. Wyjaśnił, że dokumentacja powinna być wówczas sporządzana, kiedy podjęta zostanie decyzja o robieniu inwestycji.

Pan Adrian Łuckiewicz – Burmistrz Wasilkowa powiedział, że Starosta Powiatu Białostockiego zasygnalizował, że jest pomysł klasyfikacji dróg, co uważa za rozsądne rozwiązanie.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka powiedziała, że docierają do niej głosy mieszkańców z Gminy Wasilków, którzy postulują o zrobienie ciągu pieszo – rowerowego
ze względu na częsty dojazd dzieci do szkół rowerami. Dodała, że koszt dokumentacji wynosi około 40 000 zł – 50 000 zł. Wyjaśniła, że można byłoby to robić z podziałem na etapy. Wyraziła nadzieję, że Zarząd Powiatu pochyli się nad tą sprawą.

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego poinformowała, że w dniu 18 stycznia 2019 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku zbierze się zespół konsultacyjno – doradczy przy Zarządzie Powiatu Białostockiego, który zajmie się tematem odnawialnych źródeł energii w kontekście projektu dotyczącego utworzenia Centrum Kompetencji przy Obszarze Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej w powiecie białostockim i hajnowskim we współpracy ze Stowarzyszeniem Energievision Frankwenwald e.V. w Kronach, Republika Federalna Niemiec. Zaprosiła wszystkie osoby zainteresowane tym tematem.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zaproponował Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu rozpoczęcie prac nad herbem i flagą Powiatu Białostockiego. Wyjaśnił, iż przyjęty uchwałą w 2001 r. wzór graficzny herbu i flagi jest niezgodny z przepisami. Komisja Heraldyczna nie zaakceptowała pozytywnie tego wzoru, a mimo wszystko przyjęto ten herb.

 

Ad 16.  Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego– Pan Zenon Żukowski zamknął obrady V sesji Rady Powiatu VI kadencji, w dniu 17 stycznia 2019 roku, o godz. 1405.

 

 

Protokołowała:                                                                                                                               Podpisał:

Żaneta Dobkowska                                                                                                                     Pan Zenon Żukowski

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-01-2019

Data udostępnienia w BIP: 04-03-2019 15:48

Data modyfikacji informacji: 04-03-2019 15:48