Protokół nr X/2019 z dnia 7 maja 2019 r.


                                                                                                               Protokół Nr X/2019
                                                                         z obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji
                                                                                                        w dniu 7 maja 2019 r.
                                                                                           w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

Obrady X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 7 maja 2019 roku o godz.1530 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.


Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2).
    W obradach X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:
•    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
•    Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
•    Pani Ewelina Buczyńska – Kiślaczuk – Rzecznik Prasowy.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 23 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

W obradach X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Andrzej Babul, Adam Backiel, Bożena Bieryło, Maria Busłowska, Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Andrzej Gąsowski, Mariusz Gołaszewski, Jan Gradkowski (Członek Zarządu), Anna Grycuk, Jan Kaczan, Michał Kozłowski, Rafał Łada, Zdzisław Łukaszewicz (Członek Zarządu), Bożena Nienałtowska, Jan Bolesław Perkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Jadwiga Piotrowska, Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu), Eugeniusz Siemieniuk, Henryk Suchocki, Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka, Bogdan Zdanowicz, Zenon Żukowski.

Nieobecni byli: Barbara Grabowska (nieobecność usprawiedliwiona), Jolanta Den (nieobecność usprawiedliwiona), Paweł Kondracki (nieobecność usprawiedliwiona), Sylwia Rząca (nieobecność usprawiedliwiona).
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski odczytał wniosek o zwołanie X nadzwyczajnej sesji, co stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Porządek obrad X nadzwyczajnej sesji Rady powiatu Białostockiego:
1.    Otwarcie obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
3.    Zamknięcie obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 (zał. nr 4).

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż głównym powodem, dla którego została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego, to wprowadzenie nowego zadania dotyczącego wykonywania obowiązków inwestora zastępczego do przedsięwzięć budowlanych planowanych do realizacji przez SP ZOZ w Łapach, (przez co Powiat zaoszczędził około 200 000 zł), zakup licencji, zakup niszczarek oraz szafek z zabezpieczeniem w celu spełnienia wymagań RODO. Zaznaczył, iż te wydatki są uzasadnione oraz terminowe.

Pan Rafał Łada – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy po wybudowaniu i wyposażeniu SOR-u oraz lądowiska należy je otworzyć. Poinformował, iż po zapoznaniu się z ustawą o szpitalnych oddziałach ratunkowych stwierdza, iż szpitalowi w Łapach bardziej przyda się izba przyjęć, niż SOR, który generuje koszta.
 
Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, że umowa z Ministerstwem Zdrowia o dofinansowanie została podpisana w listopadzie 2018 r. i skoro pozyskali finansowanie, to SOR musi zostać otwarty. Zaznaczył, iż to poprzedni Zarząd oraz Rada zdecydowali o budowie SOR-u i lądowiska, więc nie można się teraz z tego wycofać.

  Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego dodał, iż jego zdaniem SOR jest potrzebny, m.in. aby wymieniać się dyżurami w pobliskimi szpitalami.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy został wyłoniony wykonawca tej inwestycji i czy umowa jest już podpisana.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż wykonawca został wyłoniony, kwota inwestycji po przetargu na budowę wynosi 8 000 000 zł, a pozyskana kwota z dofinansowania wynosi 9 700 000 zł – budowa SOR wraz z lądowiskiem oraz wyposażenie. Dodał, iż umowa została podpisana.

   Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego przypomniał o swojej prośbie, czyli przygotowanie listy inwestycji, zakupów dla Szpitala w Łapach na najbliższy rok. Wyjaśnił, iż zakup niszczarek, to nie jest zakup pierwszej potrzeby i Powiat finansuje biuro szpitala, a nie szpital. Zaznaczył, iż Powiat przekazał już szpitalowi kilkanaście milionów. Przypomniał, iż w poprzednich kadencjach Pan Wiesław Pusz powtarzał, iż „szpital pociągnie cały Powiat, że jest to studnia bez dna”. Poprosił o przygotowanie planów wydatków szpitala na najbliższy rok, aby Radni nie byli zaskakiwani następną sesją nadzwyczajną ze względu na zakupy dla szpitala.

    Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż zakup niszczarek wynika z przepisów RODO, aby żadne dane osobowe nie wydostały się poza szpital. Dodał, iż zostanie przygotowane zestawienie najbliższych wydatków oraz inwestycji jakie są potrzebne i konieczne w szpitalu.

    Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego stwierdził, iż Pani Dyrektor SP ZOZ w Łapach planując budżet na 2019 rok powinna takie wydatki rzeczowe, administracyjne  mieć zaplanowane, gdyż przepisy RODO weszły w tamtym roku.

    Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zapytała, czy można przygotować  każdą zmianę do budżetu oddzielnie, aby było głosowanie do każdej zmiany.

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego odpowiedziała, iż Radni mogą dokonywać wszystkich zmian poprzez większość głosów.

    Pan Zenon Zukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego stwierdził, iż Zarząd Powiatu Białostockiego określa co jest ważne w zmianach w budżecie. Podziękował Panu Staroście za pracę z której wynikły duże oszczędności w budżecie powiatu i mogą być wykorzystane na inne cele.

    Pan Eugeniusz Siemieniuk – Radny Powiatu Białostockiego stwierdził, iż Pani Dyrektor takie wydatki powinna uwzględnić w swoim budżecie na dany rok. Dodał, iż o tym, że są potrzebne niszczarki Dyrekcja szpitala powinna wnioskować na etapie tworzenia budżetu. Poinformował, iż jeżeli takie rozwiązanie będzie stosowane, to nie byłoby problemu.
 
    Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż plan budżetu istnieje, lecz dochody są niewystarczające, gdyż zabezpieczone są środki na płace oraz inne pochodne i bieżące funkcjonowanie. Zaznaczył, iż może Pani Dyrektor zapomniała o takim zakupie. Dodał, iż wie ile wynoszą kary za wyciek danych osobowych z urzędów, dlatego jest ta zmiana.  
 
Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie. Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 5) podjęła uchwałę Nr X/91/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019, (zał. nr 6).

Ad 3. Zamknięcie obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

    Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu VI kadencji, w dniu 7 maja 2019 roku, o godz. 1550.            Protokołowała:                                                                                                                                Podpisał:
              Joanna Sanik                                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

                                                                                                                                                           Pan Zenon Żukowski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski- Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-05-2019

Data udostępnienia w BIP: 22-05-2019 14:02

Data modyfikacji informacji: 22-05-2019 14:02