Protokół nr IX/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.


                                                                                                           Protokół nr IX/2019
                                                                                    z obrad IX sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji
                                                                                                      w dniu 25 kwietnia 2019 r.
                                                                                          w Inkubatorze Przedsiębiorczości w ŁapachObrady IX sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w dniu 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 1100 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.


Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).
W obradach IX sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:
•    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
•    Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
•    Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.
•    Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
•    Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK,
•    Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku,
•    Pani Dorota Kolenda – Dyrektor PUP,
•    Pani Ewelina Buczyńska – Kiślaczuk – Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego,
•    Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku,
•    Pan Krzysztof Gołaszewski – Burmistrz Łap,
•    Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach,
•    Pan Krzysztof Dobkowski – Dyrektor CKP w Łapach,
•    Pani Dorota Kondratiuk – Dyrektor ZSM w Łapach,
•    Pani Ewelina Kubiciel – Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 25 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. W obradach IX sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pan Adam Backiel, Pani Bożena Bieryło, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Andrzej Gąsowski, Pan Mariusz Gołaszewski (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Barbara Grabowska, Pan Jan Gradkowski (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Anna Grycuk, Pan Jan Kaczan, Pan Paweł Kondracki (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Michał Kozłowski, Pan Rafał Łada, Pani Bożena Nienałtowska, Pani Jadwiga Piotrowska, Pani Sylwia Rząca, Pan Eugeniusz Siemieniuk, Pan Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka, Pan Henryk Suchocki, Pan Bogdan Zdanowicz, Pan Zenon Żukowski.

Nieobecne były: Pani Jolanta Den (nieobecność usprawiedliwiona), Pani Elżbieta Jaroszuk (nieobecność usprawiedliwiona).
 
Pan Krzysztof Gołaszewski – Burmistrz Łap powitał zebranych gości, zaznaczył, iż jest to pierwsza od wielu lat wyjazdowa Sesja Rady powiatu Białostockiego. Podziękował Radnym Powiatu Białostockiego za kontynuację, prowadzone inwestycji w szpitalu powiatowym w Łapach.

Pan Krzysztof Gołaszewski – Burmistrz Łap przedstawił zebranym Radnym oraz gościom prezentacje multimedialną o Gminie Łapy, co stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny IX sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Jednocześnie zapytał o uwagi do porządku obrad.


Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego poprosił w imieniu grupy Radnych o:
•    Wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 6a projektu uchwały (zał. nr 5) –  „Podjęcie uchwały w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender”.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad. Rada Powiatu Białostockiego przy 18 głosach „za”, 6 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” wprowadziła do porządku obrad punkt 6a, (zał. nr 6).


Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad IX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok.

6a.  Podjęcie uchwały w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości.                    
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców gminy Suraż.
13.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2018 r. oraz informacji o sytuacji na rynku pracy w 2018 roku.
14.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2018 r.
15.    Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
16.    Interpelacje i zapytania Radnych.
17.    Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
18.    Sprawy różne.
19.    Zamknięcie obrad IX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2019 rok, co stanowi
zał. nr  7 do protokołu.


Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego, zapytał na jakie działania promocyjne szpitala przyznana jest kwota 40 000 zł.

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach odpowiedziała, że raz w miesiącu odbywają się spotkania w poszczególnych gminach powiatu białostockiego w systemie weekendowym. Dodała, iż poprzez promocje szpitala będą wykonywane: badania poziomu cukru we krwi, badania ciśnienia tętniczego, analiza składu ciała i porady dietetyka. W spotkaniach będą uczestniczyły pielęgniarki ze szpitala, które będą udzielały informacji, dotyczących szpitala i możliwości leczenia w nim.   

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zwrócił uwagę, iż intencje są bardzo dobre, lecz takie badania są dostępne na każdym pikniku. Zaznaczył, iż dobrym rozwiązaniem byłoby zaproszenie lekarzy specjalistów w celu zdobycia różnych informacji przez zainteresowanych.

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach zaznaczyła, iż szpital posiada doświadczenie w realizacji promocyjnych działań. Dodała, iż ostatnio szpital prowadził unijny program „Interreg Polska – Litwa”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zaproszenie lekarzy specjalistów jest trudniejszym zadaniem, gdyż lekarz musi przeprowadzić wywiad, wykonać badanie oraz musi opierać się na badaniach diagnostycznych, a takie działania są stosowane się w akcji „białe niedziele”. Zaznaczyła, iż promocja szpitala miałaby na chwilę obecną poinformować mieszkańców gmin jakie zabiegi można wykonać w szpitalu,
w jakim zakresie oraz jakie są kolejki. 

    
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.


Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 przedstawili:
•    Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
•    Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za”, (zał. nr 8) podjęła uchwałę Nr IX/80/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019, (zał. nr 9).

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034, co stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.
Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034 przedstawili:
•    Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
•    Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.


Rada Powiatu Białostockiego przy 24 głosach „za”, (zał. nr 11) podjęła uchwałę Nr IX/81/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034, (zał. nr 12).

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok.

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok, co stanowi zał. nr 13 do protokołu.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy Zarząd Powiatu Białostockiego zamierza prowadzić rozmowy w sprawie współfinansowania szpitala w zakresie inwestycji technicznych.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż Zarząd Powiatu wystąpi do gmin z prośba o współfinansowanie szpitala powiatowego w Łapach. Poinformował, iż takie prośby zostały wysłane do Gmin: Suraż, Łapy, Poświętne, lecz tylko Gmina Łapy przeznaczyła 700 000 zł na szpital. Dodał, iż zostanie opracowany plan inwestycji szpitala do końca 2030 roku. Zaznaczył, iż szpital znajduje się w tzw. „sieci”, a po zamknięciu oddziału ginekologiczno – położniczego otrzymuje najniższy ryczałt – 17 000 000 zł. Dodał, iż Zarząd podejmuje działania w celu zwiększenia ryczałtu. Podziękował za rady oraz wsparcie w działaniach na rzecz szpitala.


 Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach dopowiedziała, że jest opracowany plan inwestycyjny szpitala w Łapach, lecz tylko na 2 lata. Poinformowała, iż ryczałt obejmuje wszystkie 3 oddziały szpitala i poradni, a straty zależą od tego jak Dyrekcja szpitala określi przychody na dany oddział. Zaznaczyła, iż wyjściowym punktem naliczenia ryczałtu szpitala był rok 2015 w którym został zlikwidowany oddział ginekologiczno – położniczy w szpitalu, przez co zostało zmniejszone dofinansowanie.
 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego poprosił o wyjaśnienie działalności zakładu opiekuńczo – pielęgnacyjnego. Zapytał, czy jest możliwość, aby ten oddział zbilansował się poprzez udział emerytur osób, którzy tam przebywają. Zapytał, czy ten oddział może się usamodzielnić.

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach odpowiedziała, iż zakład opiekuńczo – pielęgnacyjny powinien obejmować pielęgnację, lecz nie można uniknąć leczenia pacjentów. Poinformowała, iż są to szczególnie starsi pacjenci, którzy potrzebują np. kroplówek i już pojawiają się koszta. Poinformowała, iż w 2018 roku została zwiększona kwota za osobodzień o 1 zł. Dodała, iż pacjent pokrywa koszty pobytu ze swoich świadczeń i jakie pacjent posiada świadczenia, takie dochody pozyskuje szpital.
 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż taki oddział mimo małego finansowania jest bardzo potrzebny mieszkańcom powiatu.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz - Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego poprosiła o przygotowanie planu kosztów i przychodów szpitala powiatowego w Łapach oraz jakie podejmowane są działania na 2020 rok w zakresie usług medycznych i pomedycznych, poprzez które szpital miałby szanse zmniejszyć zaistniałą stratę.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego podziękował za przybycie na Komisję Zdrowia Radnych, którzy nie są członkami komisji. Podziękował również Radnym Miejskim z Łap za wsparcie finansowe szpitala powiatowego. Zaznaczył, iż to jest szpital powiatowy, lecz służyć ma dla każdego pacjenta. Dodał, iż zła sytuacja szpitala wynikła przede wszystkim z polityki Państwa. Zaznaczył, iż główny problemem stanowiła bliskość szpitali w Białymstoku, lecz dziś okazało się iż Białystok ma zbyt wiele pacjentów, aby należycie ich obsłużyć. Podziękował wszystkim Radnych w imieniu swoim i mieszkańców Łap za jednogłośne, bez podziału politycznego wsparcie inwestycji szpitala w Łapach oraz osobom, które stworzyły zbiórkę w szpitalu w Łapach, wszystkim darczyńcom, Pani Dyrektor Szpitala w Łapach, jak i Księdzu Dziekanowi za akcję zbiórki w Kościele.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego również podziękował mieszkańcom gmin. Przede wszystkim wyróżnił w podziękowaniu Pana Wicestarostę Powiatu Romana Czepe za duże starania, aby przekonać Radnych o wsparcie szpitala. Zaznaczył, iż główną rolą Radnych jest pokazanie, iż szpital Powiatowy w Łapach służy wszystkim mieszkańcom powiatu.    

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego podziękował Panu Staroście za pracę na rzecz szpitala.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego podziękował Staroście Powiatu Białostockiemu V kadencji Panu Antoniemu Pełkowskiemu za ogromne zasługi na rzecz szpitala.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok przedstawiły:
•    Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
•    Pani Sylwia Rząca - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 14) podjęła uchwałę Nr IX/82/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok, (zał. nr 15).

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok, co stanowi zał. nr 16 do protokołu.


Pytań i uwag nie zgłoszono.


Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok przedstawiły:
•    Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
•    Pani Sylwia Rząca - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok.


Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 17) podjęła uchwałę Nr IX/83/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok, (zał. nr 18 ).

Ogłoszono 15 minutową przerwę.

Ad 6a. Podjęcie uchwały w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender.


Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender, co stanowi zał. nr 19 do protokołu.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego w imieniu Klubu wyraził dezaprobatę wynikającą z wprowadzenia do porządku obrad powyższego projektu uchwały. Zaznaczył, iż nikt z Radnych nie zgłosił chęci wprowadzenia na terenie powiatu białostockiego karty LGBT. Dodał, iż takie stanowisko byłoby zasadne tylko w takiej sytuacji. Wyjaśnił, iż Powiat jest organem prowadzącym dla szkół średnich, a zaistniałe kontrowersje dotyczą wychowania wczesnoszkolnego oraz szkół podstawowych, które prowadzą gminy. Poinformował, iż jako Klub nie podejmą głosowania nad tym projektem uchwały.

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego zapytała co Rada Powiatu Białostockiego ma wspólnego do dokumentu, który został podpisany przez Prezydenta Warszawy. Zaznaczyła, iż Karta LGBT została opracowana i podpisana w Warszawie, przy współpracy różnych stowarzyszeń związanych ze środowiskiem LGBT oraz władz Warszawy. Dodała, iż jej zdaniem tematyka zawarta w Karcie LGBT nie jest, aż tak kontrowersyjna, aby Rada Powiatu Białostockiego musiała podejmować uchwałę. Wyjaśniła, iż w Karcie LGBT znajdują się wymienione działania, które ma podjąć Prezydent Warszawy w momencie kiedy zostanie wybrany na te stanowisko. Dodała, iż karta zawiera przede wszystkim promocję tolerancji w szkole, działania mające na celu wyeliminowania przemocy oraz złych działań dzieci. Wyjaśniła, iż system edukacji jest tak skonstruowany, że tematyka wychowania do życia w rodzinie jest wprowadzana w szkole dopiero w klasie 4, a podstawa programowa nie przewiduje takich treści jakie znajdują się w Karcie LGBT. Zaznaczyła, iż jej zdaniem jest to temat sztucznie nagłaśniany przez media oraz polityków.

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż jako nauczyciel popiera projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego i uważa je za wyprzedzenie zdarzeń. Poinformował, iż nie tylko Warszawa podpisała Kartę LGBT, ale również miasta takie jak: Wrocław, Poznań, Kraków. Miasta które znajdują się w grupie metropolii Polskich. Jego zdaniem w niedługim czasie taką kartą podpisze również Prezydent Białegostoku, który znajduje się w w/w grupie.

Pani Bożena Nienałtowska – Radna Powiatu Białostockiego zaznaczyła, iż Rada na prawo wyrazić swoją dezaprobatę w imieniu mieszkańców 15 gmin powiatu. Zaznaczyła, iż nie tylko mniejszość seksualna ma prawo do wyrażania swoich poglądów, ale również większość i nie uważa, aby łączyć to z religią, lecz jest to zgodne z naturą.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż programy nauczania są realizowane i zatwierdzane przez Ministerstwo Edukacji i jako Dyrektor Szkoły Podstawowej zastanawia się dlaczego wychowanie do życia w rodzinie zaczyna się dopiero w klasie 4. Dodał, iż jeśli Ministerstwo Edukacji tak zadecydowało, to jednak tak musi być, lecz może kiedyś to się zmieni, a w obecnych czasach nie należy wprowadzać Karty LGBT, ponieważ przyniesie to więcej szkód niż pożytku.     

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego odpowiedziała, iż nie podejrzewa, aby Pani Minister Edukacji wprowadziła wychowanie do życia w rodzinie dla młodszych klas szkół podstawowych. Uważa, iż jest to „walka z wiatrakami”, których jeszcze nie ma na horyzoncie. Zaznaczyła, iż jeśli władze rządowe nie podejmą decyzji o wprowadzaniu Karty LGBT do szkół, to stanowisko Rady Powiatu Białostockiego jest niepotrzebne.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż Rada Powiatu Białostockiego chce zabrać w tej sprawie głos, ponieważ głos osób przeciwnych Karcie jest zupełnie nienagłaśniany, ignorowany i w związku z tym należy podjąć takie stanowisko i również zabrać głos w debacie. Zaznaczył, iż takie stanowisko powinno być podjęte zawczasu, a nie po fakcie, że ta ideologia rozprzestrzeni się w środowisku i głos chrześcijan będzie zduszony i ośmieszony. Dodał, iż stanowisko jest bardzo godne i wyważone, mówi o tolerancji w stosunku do poglądów i podstaw chrześcijańskich. Zaznaczył, iż pod takim stanowiskiem mogliby się podpisać wszyscy, nawet osoby niewierzące.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego prosił, aby Rada Powiatu Białostockiego nie pomyliła swojego działania z Radą Parafialną, aby nie działać w zakresie realizacja zadań, do którego Rada Powiatu nie ma uprawnień.  


Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż nic tu nie jest pomylone, a wręcz odwrotnie, gdyż Rada czasem wsłuchuje się w głos Rady Parafialnej, bez względu na wyznanie. Zaznaczył, iż jest to głos obywateli, którzy chcą, aby ich wartości były szanowane.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.


Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender.

Rada Powiatu Białostockiego przy 18 głosach „za” (zał. nr 20) podjęła uchwałę Nr IX/84/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender, (zał. nr 21).
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego, co stanowi zał. nr  22 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.


Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego przedstawili:
•    Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
•    Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za”, (zał. nr 23) podjęła uchwałę Nr IX/85/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego, (zał. nr 24).

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości.                    

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości, co stanowi zał. nr  25 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości przedstawił:
•    Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.


Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości.

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za”, (zał. nr 26) podjęła uchwałę Nr IX/86/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości, (zał. nr 27).

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim, co stanowi zał. nr  28 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim przedstawiła:
•    Pani Sylwia Rząca - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.

Rada Powiatu Białostockiego przy 18 głosach „za” oraz 1 głosie „przeciw” (zał. nr 29) podjęła uchwałę Nr IX/87/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim, (zał. nr 30).

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, co stanowi zał. nr 31 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.


Rada Powiatu Białostockiego przy 18 głosach „za” (zał. nr 32) podjęła uchwałę Nr IX/88/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, (zał. nr 33).

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, co stanowi zał. nr 34 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawili:
•    Pan Andrzej Gąsowski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – skarga bezzasadna,
•    Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – skarga bezzasadna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Białymstoku.

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” (zał. nr 35) podjęła uchwałę Nr IX/89/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, (zał. nr 36).

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego podziękował za głosowanie, za odrzucenie skargi. Zaznaczył, iż Zarząd Powiatu również dystansuje się do tej negatywnej oceny pracy Dyrektora.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców gminy Suraż.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców gminy Suraż, co stanowi zał. nr 37 do protokołu.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz - Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zapytała czy ten wniosek będzie uwzględniony, czy mieszkańcy muszą jeszcze jeden wniosek złożyć.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż jeżeli jest wniosek na inwestycję o dokonanie nawierzchni lub inne wnioski drogowe to będą one rozpatrywane w kolejnych latach przy opracowywaniu planu budżetu, a obecnie przygotowywany jest przez powiat Program Budowy Dróg Powiatowych, który określi zasady wyboru dróg do realizacji.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz - Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego dodała, iż zrozumiała, iż mieszkańcy muszą jeszcze raz złożyć wniosek.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż Komisja sformułowała taki wniosek, że wniosek o ujęcie zadania w budżecie powiatu może być złożony w trybie określonym w uchwale nr L/462/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia prac nad projektem uchwały budżetowej. Dodała, iż jeśli Rada chce coś zmienić w załączniku do uchwały, to ma do tego prawo.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż wszystkie wnioski będą brane pod uwagę, lecz należy podjąć takie działania, ponieważ tryb zgłaszania wniosków do budżetu wymaga zapisu szczegółowych danych, czego w tym wniosku zabrakło.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego dopowiedział, iż ten wniosek będzie dołączony do wniosków do projektu budżetu, które wpłynął do 15 sierpnia oraz zostanie uzupełniony o szczegółowe dane przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego podkreślił, iż intencją jest to, aby ten wniosek był rozpatrywany, lecz należy przypomnieć lub poinformować innych
o uchwale nr L/462/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 r., która zawiera opis wniosku. Dodał, iż jeżeli wniosek nie będzie kompletny, to i tak zostanie rozpatrzony, gdyż nie wszyscy mieszkańcy są wstanie określić koszty inwestycji.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców gminy Suraż przedstawili:
•    Pan Andrzej Gąsowski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – opinia pozytywna,
•    Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców gminy Suraż.

Rada Powiatu Białostockiego przy 17 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (zał. nr 38) podjęła uchwałę Nr IX/90/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców gminy Suraż, (zał. nr 39).

Ad 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2018 r. oraz informacji o sytuacji na rynku pracy w 2018 roku.

Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformowała zebranych Radnych, iż bardzo szczegółowe informacje tj. „Informacje o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2018 roku” (zał. nr 40 ) oraz „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2018 roku” (zał. nr 41) zostały wysłane do zapoznania się przed sesją.

Ponadto przestawiła zebranym Radnym w formie prezentacji multimedialnej „Informacje o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2018 roku” oraz „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2018 roku” (zał. nr 42).

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego podziękował Pani Dyrektor za ciężką pracę. Poinformował, iż wraz z Panią Dyrektor zostało przygotowane wystąpienie dla Rady Rynku Pracy co do składni ubezpieczeniowej dla osoby bezrobotnej, gdyż ponad 8 000 000 złotych przeznaczane jest na składki. Zaznaczył, iż ta składka demoralizuje mieszkańców i dla tego został przygotowany taki wniosek. Dodał, iż następną kwestią do dyskusji są roboty publiczne, gdzie osoby bardzo dobrze wypełniają swoją pracę, lecz nie będą zatrudnieni na stałe. Poinformował, iż przygotowane stanowiska zostaną wysłane do samorządowców, a później do Ministerstwa.


Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2018 r. oraz informacji o sytuacji na rynku pracy w 2018 roku do wiadomości.

Ad 14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2018 r.

Pani Ewelina Kubiciel – Powiatowy Rzecznik Konsumentów przestawiła zebranym sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2018 r. (zał. nr 43).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie do wiadomości.


Ad 15. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

  Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał na jakim etapie jest przygotowanie „Programu Przebudowy Dróg Powiatowych” oraz czy jest przewidziana konsultacja. Zaproponował, aby spotkać się z burmistrzami oraz wójtami w celu zatwierdzenia inwestycji.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż 7 maja odbędzie się posiedzenie Klubu Koalicyjnego, po którym będzie Zarząd lub Komisja Infrastruktury Technicznej i Sesja Rady Powiatu. Zaznaczył, iż pewna konsultacja odbyła się już podczas objazdu dróg powiatowych.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż polityczne działania, ustawienie inwestycji drogowych jest bardzo niekorzystne w partnerstwie z gminami. Dodał, iż nie chciałby, aby zwracano mu uwagę, że Powiat ustala inwestycje poza włodarzami gmin, a później oni są zmuszeni do partycypacji kosztów.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego dopowiedział, iż szczegółowa dyskusja w tym temacie na pewno będzie na Komisji Infrastruktury Technicznej.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż będzie to debata klubowa, ponieważ Klub podejmuje większościową odpowiedzialność. Zaznaczył, iż jeszcze nikt nie powiedział, że jakaś droga została wybrana politycznie pod względem kategorii,
a nawet wykonawstwo. Dodał, iż w każdej gminie są na innym poziomie zaszłości oraz na różnych drogach są inne poziomy natężenia ruchu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o pracach Zarządu między sesjami Rady do wiadomości.


Ad 16. Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacji zapytań nie zgłoszono.

Ad 17. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

    Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż VIII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu 28 marca 2019 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 14 głosach „za” przyjęła protokół Nr VIII/2018 z dnia 28 marca 2019 r., (zał. nr 44).

Ad 18. Sprawy różne.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przypomniał Radnym o składaniu oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował, iż kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 23 maja.

Radny Rady Miejskiej w Łapach przywitał zebranych Radnych Powiatowych podziękował w imieniu wszystkich Radnych Miejskich za przyznane środki finansowe szpitalowi. Zwrócił się do Radnych z prośbą o remont chodnika przy drodze powiatowej, który stanowi główny ciąg pieszo – rowerowy, który prowadzi od południowej strony miasta do strefy ekonomicznej. Zaznaczył, iż ten chodnik praktycznie nie istnieje
i mieszkańcy skarżą się na niego oraz boją się o swoje bezpieczeństwo.  

Innych spraw różnych nie zgłoszono.Ad 19. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady IX sesji Rady Powiatu VI kadencji,w dniu 28 kwietnia 2019 roku, o godz. 1422.


Protokołowała:                                                                                                                           Podpisał:
Joanna Sanik                                                                                                                    Pan Zenon Żukowski

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski- Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-04-2019

Data udostępnienia w BIP: 22-05-2019 14:01

Data modyfikacji informacji: 22-05-2019 14:01