Protokół nr XIV z dnia 29 lipca 2019 r.

                                                                                                                                Protokół Nr XIV/2019
                                                                                          z obrad XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji
                                                                                                                            w dniu 29 lipca 2019 r.
                                                                                                                 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 29 lipca 2019 roku o godz.1700 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2,3).

    W obradach XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku,
 • Pani Ewelina Buczyńska – Kiślaczuk – Rzecznik Prasowy,
 • Pan Piotr Pyłkowski – Samodzielne st. ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych  i gminnych,
 • Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 22 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Andrzej Babul, Adam Backiel, Maria Busłowska, Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Andrzej Gąsowsk, Jan Gradkowski (Członek Zarządu) Anna Grycuk, Elżbieta Jaroszuk,  Jan Kaczan, Paweł Kondracki, Michał Kozłowski, Rafał Łada, Zdzisław Łukaszewicz (Członek Zarządu), Bożena Nienałtowska, Jan Bolesław Perkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Jadwiga Piotrowska, Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu), Eugeniusz Siemieniuk, Henryk Suchocki, Sylwia Rząca, Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka, Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

Nieobecni byli: Bożena Bieryło (nieobecność usprawiedliwiona),Barbara Grabowska (nieobecność usprawiedliwiona), Jolanta Den (nieobecność usprawiedliwiona) , Bogdan Zdanowicz (nieobecność usprawiedliwiona), Mariusz Gołaszewski  (nieobecność usprawiedliwiona).

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski odczytał wniosek o zwołanie XIV nadzwyczajnej sesji, co stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Jednocześnie zapytał o uwagi do porządku obrad.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 4 projektu uchwały – „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków”,
 • wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 5 projektu uchwały – „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Choroszcz, Czarna Białostocka, Poświętne, Tykocin”.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” wprowadziła  do porządku obrad punkt 4, (zał. nr 5).

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za” wprowadziła  do porządku obrad punkt 5, (zał. nr 6).

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2024.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Choroszcz, Czarna Białostocka, Poświętne, Tykocin.
 6. Zamknięcie obrad XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 (zał. nr 7).

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach  w uzupełnieniu dodała, że SP ZOZ w Łapach stara się pozyskać sprzęt w ramach dotacji celowej na około 2 000 000 zł. Wspomniała też o aparacie USG do pracowni rentgenodiagnostyki i poradni ginekologicznej. Te, które posiada szpital są bardzo stare. Wspomniała, że szpital stara się o pozyskanie foteli dializacyjnych i łóżek do stacji dializ, aby pacjenci mogli przebywać w komfortowych warunkach. Powiedziała, że dużą pozycją jest zestaw laparoskopowy, narzędzia chirurgiczne oraz zakup łóżek szpitalnych na oddziale chorób wewnętrznych i szafki przyłóżkowe. Dodała, że jeżeli Rada Powiatu zaakceptuje zmianę w budżecie to możliwe będzie doposażenie komórek organizacyjnych, które zostały wymienione. Druga pozycja dotyczy sprzętu, który niezbędny jest, aby pozyskać certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Posiadanie tego certyfikatu równoznaczne jest z uzyskaniem dodatkowych przeliczników przy ustalaniu kwot ryczałtu sieciowego w ramach umów z NFZ. Z najważniejszych pozycji należy wymienić: meble ze stali kwasoopornej (wyposażenie bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii), urządzenie do dekontaminacji, myjki, dezynfektory, parawany medyczne, wózki zamykane do transportu, itd.  Dodała, że wkrótce skończy się remont apteki, co wiąże się z tym, że należy ją doposażyć.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Pana Dyrektora PZD w Białymstoku o koszty związane z realizacją dróg z dofinansowaniem z budżetu państwa, czy są to kwoty po przetargach.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, że PZD jest po przetargu na drodze Gąsówka Skwarki – Gąsówka Osse oraz Henrykowo – Sobolewo. Przed przetargiem jest jeszcze zadanie Sielachowskie – Osowicze.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o zakup samochodu dostawczego.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, że poprzedni samochód ma 12 lat i wymaga kapitalnego remontu silnika. Wartość samochodu to 18 000 zł, zaś remont silnika ma wynieść około 10 000 zł. PZD zdecydowało się zawnioskować o zakup nowego samochodu. Zarząd Powiatu Białostockiego pochylił się nad tym i wprowadził tą pozycję do budżetu.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o plan wydatków SP ZOZ w Łapach. Zwrócił uwagę na to, iż niektóre wymienione przez Panią Dyrektor zakupy nie są rzeczami pierwszej potrzeby. Zgodził się wobec faktu, iż podnoszą jakość i atrakcyjność szpitala. Zwrócił uwagę na gradację potrzeb. Wobec tak dużych zaległości finansowych, wydawanie pieniędzy na takie rzeczy spowoduje, że pozycja w budżecie będzie stale rosła. Dodał, że liczy na to, iż Zarząd Powiatu Białostockiego przedstawi plan na przynajmniej 2 – 3 lata do przodu. Poddał pod wątpliwość, iż sytuacja szpitala i powiatu pozwala na spełnianie wszystkich potrzeb SP ZOZ w Łapach.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego powiedział, że druga wersja rozszerzona również zostanie wysłana Radnym. Dodał, że jest mało prawdopodobne, iż Dyrektor SP ZOZ w Łapach zwraca się z prośbą o sfinansowanie nieistotnych sprzętów. Wyjaśnił, że w przypadku akredytacji dokonuje się kontroli jak to wszystko przebiega i wygląda. Jeżeli szpital ma utrzymać się na poziomie nie tylko sieciowym, więc potrzebne są inwestycje. Dodał, że według niego około 60% zostało już poniesionych wydatków.  Intensywnie prowadzone są działania zabiegania o środki zewnętrzne.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego powiedział, że szpital w Sokółce i Wysokim Mazowieckim posiadają nierementowane oddziały i zastanawiają się czy stać ich poprawienie wizerunku. Szpital w Łapach jest w dużo gorszej sytuacji finansowej niż inne szpitale.  Powiedział, że należy kilkukrotnie zastanowić się nad poszczególnym wydatkiem. Takie wydatki musza mieć jakieś ograniczenia.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego powiedział, że szpital w Łapach generuje duże wydatki. W poprzedniej kadencji podjęliśmy wspólnie wyzwanie, więc następstwem tego jest kontynuacja. Powiedział, że jest rekordowa możliwość inwestowania w drogi powiatowe – 46 000 000 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na 12 inwestycji. Pojawiły się dodatkowe środki na Fundusz Dróg Samorządowych. Dodał, że Powiat Białostocki będzie składał kolejne wnioski. Powiedział, że rozmawiał ze Starostą Mazowieckim i oni mają inwestycje w granicy 30 000 000 zł, z czego większość prawdopodobnie zostanie pokrytych ze środków własnych.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zwróciła uwagę, że „wizerunek nie leczy”. W związku z tym wszystko co jest związane z wizerunkiem uważa za nie tak istotne, jak to, co ma służyć leczeniu. Dodała, że cały czas mowa jest o określeniu granicy do której możemy pozwolić sobie na wydatki. Zarząd Powiatu Białostockiego powinien to określić. Zapytała dlaczego jest taki problem z uzyskaniem kilkutysięcznego dofinansowania na modernizację istniejącego już projektu na drogę o która się stara, skoro była mowa o tym, iż są środki na inwestycje związane z drogami.  Zwróciła uwagę, że co sesja są nowe wydatki na szpital. Dodała, że pieniądze są, ale nie dla wszystkich.

Pan Adam Backiel – Radny Powiatu Białostockiego powiedział, że w przypadku szpitali ciężko jest określić górna granicę inwestycji. Poddał pod wątpliwość możliwość wycenienia ludzkiego życia i zdrowia.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego powiedział, że mówiąc o inwestycjach drogowych należy wziąć pod uwagę, iż pieniądze są dla wszystkich Radnych takie same. Problem jest w tym, iż istnieje 72 dokumentacje, z których 60 zostało jeszcze do zrealizowania. W momencie kiedy jest FDS powiaty mają zabezpieczone środki na to, zaś gminy niekoniecznie. Nie zawsze jest też wola gminy, żeby jakąś drogę robić. Nadmienił, iż wcześniej Pani Radna Powiatu  zwróciła uwagę na bezpieczeństwo przy szkole w Nowodworcach, znalazły się środki i jednostronny chodnik zostanie wykonany. Dodał, że dokumentacje będą robione wtedy, jeżeli będziemy przewidywać inwestycje.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zapytała ile w miedzy czasie zostało wprowadzonych nowych odcinków dróg do realizacji, które w ogóle wcześniej nie były zaprojektowane i zaplanowane.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego dodał, że jedynie są inwestycje, które będą dokumentacje robione, ale one pochodzą z tzw. „środków niewygasających”.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 17  głosach „za” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 8) podjęła uchwałę Nr XIV/109/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019,
(zał. nr 9).

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego  na lata 2019 – 2024.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2024  (zał. nr 10).

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz  4 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 11) podjęła uchwałę Nr XIV/110/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego  na lata 2019 – 2024,(zał. nr 12).

 

Ad 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Pan Piotr Pyłkowski – Samodzielne st. ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 13).

Pan Adam Backiel – Radny Powiatu Białostockiego zapytał jakie linie kursują na tych przystankach. Czy oprócz przystanków szkolnych, inne linie również z tego korzystają.

Pan Piotr Pyłkowski – Samodzielne st. ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych odpowiedział, że wszystkie przystanki które są w wykazie będącym załącznikiem do uchwały dotyczą autobusów komunikacji zbiorowej, czyli regularnych linii. Przystanki szkolne działają na innych przepisach. Dodał, że pracuje na ogólnodostępnych sieciowych przystankach.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za”  (zał. nr 14) podjęła uchwałę Nr XIV/111/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 15).

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Choroszcz, Czarna Białostocka, Poświętne, Tykocin.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Choroszcz, Czarna Białostocka, Poświętne, Tykocin
(zał. nr 16).

Pan Rafał Łada – Radny Powiatu Białostockiego powiedział, że w uchwale są 4 wnioski na łączną kwotę 50 000 zł. Zapytał czy są to jedyne wnioski, które wpłynęły od poszczególnych OSP.

Pan Adam Backiel – Radny Powiatu Białostockiego odpowiedział, że nie są to jedyne wnioski jakie wpłynęły z OSP.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zapytała o procedurę uzyskania pomocy finansowej przez OSP.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK odpowiedziała, że OSP składają wnioski do Starostwa Powiatowego w Białymstoku, które następnie są przekazywane na Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego celem zaciągnięcia opinii odnośnie podziałów środków. W dalszej kolejności Zarząd Powiatu Białostockiego przedkłada je na sesję Rady Powiatu.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zapytała czy jest określony  termin składania wniosków oraz o wzór wniosku, który trzeba złożyć.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK odpowiedziała, że na rok 2019 nie był określany termin składania wniosków, w związku z tym w każdym okresie można było składać wnioski.

Pan Adam Backiel – Radny Powiatu Białostockiego odpowiedział, że wnioski z OSP wpłynęły na kwotę prawie 400 000 zł. Budżet zarezerwowany na ten cel w poprzednim roku wynosił 80 000 zł. Dodał, że może uda się ten budżet zwiększyć. Nadmienił, że dodatkowo PSP również zwraca się do Powiatu Białostockiego o pomoc.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego powiedział, że z jego wiedzy wynika, że w Parlamencie została podjęta ustawa o dodatkowych pieniądzach na OSP, którymi mają dysponować jednostki samorządu terytorialnego. Zapytał, czy ktoś śledzi ten temat.

Pan Adam Backiel – Radny Powiatu Białostockiego odpowiedział, że zapewne będą rozdysponowywać to Komendy Główne. Dodał, że złożono łącznie 21 wniosków, w tym 1 z Policji i 2 z Komendy Miejskiej PSP.

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego zapytała o wniosek z Gminy Gródek OSP Załuki.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego powiedział, że Radni otrzymają odpowiedzieć e – meilem  odnośnie przydziału tych środków.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 1 głosie „przeciw” (zał. nr 17) podjęła uchwałę Nr XIV/112/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Choroszcz, Czarna Białostocka, Poświętne, Tykocin. (zał.nr 18).

Ad 6. Zamknięcie obrad XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

  Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego– Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu VI kadencji, w dniu 29 lipca 2019 roku, o godz. 1800.

 

Protokołowała:                                                                                                                              Podpisał:

Żaneta Dobkowska                                                                                 Przewodniczący Rady Powiatu  Białostockiego

                                                                                                                                                  Zenon Żukowski

        

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-07-2019

Data udostępnienia w BIP: 02-09-2019 14:05

Data modyfikacji informacji: 02-09-2019 14:05