Protokół nr XII/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku

  RP.0002.12.2019

 

Protokół Nr XII/2019

z obrad XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

w dniu 13 czerwca 2019 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 13 czerwca 2019 roku o godz.1600 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Paweł Kondracki.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2,3).

    W obradach XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

  • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
  • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
  • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
  • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Paweł Kondracki stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 22 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

W obradach XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Andrzej Babul, Adam Backiel, Bożena Bieryło, Maria Busłowska, Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Jolanta Den, Andrzej Gąsowski, Mariusz Gołaszewski, Jan Gradkowski (Członek Zarządu), Elżbieta Jaroszuk,  Jan Kaczan, Paweł Kondracki, Michał Kozłowski, Rafał Łada, Zdzisław Łukaszewicz (Członek Zarządu), Bożena Nienałtowska, Jan Bolesław Perkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Jadwiga Piotrowska, Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu), Eugeniusz Siemieniuk, Henryk Suchocki, Bogdan Zdanowicz.

Nieobecni byli: Barbara Grabowska, Anna Grycuk, Sylwia Rząca, Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka, Zenon Żukowski.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Paweł Kondracki odczytał wniosek o zwołanie XII nadzwyczajnej sesji, co stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Porządek obrad XII nadzwyczajnej sesji Rady powiatu Białostockiego:

  1. Otwarcie obrad XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
  3. Zamknięcie obrad XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 (zał.
nr 5
).

          Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego dodał, iż zwiększenie planów dochodów o kwotę 1 612 700 zł wynikło z przyznanej subwencji z budżetu Państwa przez Premiera Mateusza Morawieckiego na rozbiórkę i budowę mostu przez rzekę Horodnianke w miejscowości Sienkiewicze (Gm. Choroszcz). Zaznaczył, iż w dniu jutrzejszym Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządy Dróg po uchwaleniu uchwały podpisze umowę z wykonawcą. Poinformował, iż przetarg opiewa na kwotę 2 400 000 zł. Dodał, iż poprzez subwencję powstała oszczędność, która zostanie przekazana na budowę innego odcinka drogi w Gminie Choroszcz.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zapytała Pana Dyrektora PZD kiedy odbył się przetarg oraz do kiedy jest termin związania z umową.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, iż przetarg odbył się 27 maja, a termin związania ofertą jest do 25 czerwca.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (zał. nr 6) podjęła uchwałę Nr XII/97/2019 z dnia
13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019, (zał. nr 7).

Ad 3. Zamknięcie obrad XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego
 – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu VI kadencji, w dniu 13 czerwca 2019 roku, o godz. 1610.

 

 

 

 

    Protokołowała:                                                                                                        Podpisał:

         Joanna Sanik                                                                                   Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

                                                                                                                                  Pan Paweł Kondracki

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Paweł Kondracki - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-06-2019

Data udostępnienia w BIP: 08-07-2019 12:41

Data modyfikacji informacji: 08-07-2019 12:41