Protokół nr XX/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.Protokół nr XX/2019
z obrad XX sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji
w dniu 19 grudnia 2019 r.
w Starostwie Powiatowym w BiałymstokuObrady XX sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w dniu 19 grudnia 2019 roku o godzinie 10:30 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.


Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).


W obradach XX sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:
•    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
•    Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
•    Pani Magdalena Zinówko - Siłkowska – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
•    Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
•    Pani Monika Szpakowska – Dyrektor Wydziału Komunikacji,
•    Pani Elżbieta Karina Kurzewska  –  Dyrektor Wydziału Architektury,
•    Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK,
•    Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku,
•    Pani Dorota Krystyna Kolenda –  Dyrektor PUP,
•    Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału KSTiP,
•    Pan Tadeusz Stanisław Jastrzębski – Dyrektor PODGiK,
•    Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach,
•    Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR,
•    Pan Piotr Pyłkowski – Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
•    Pani Iwona Kazberuk – Samodzielne stanowisko ds. obsługi transportu zbiorowego,
•    Pani Ewelina Buczyńska – Kiślaczuk – Rzecznik Prasowy.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 27 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.


W obradach XX sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pan Adam Backiel, Pani Bożena Bieryło, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pani Jolanta Den, Pan Andrzej Gąsowski, Pan Mariusz Gołaszewski (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Barbara Grabowska, Pan Jan Gradkowski (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Anna Grycuk, Pani Elżbieta Jaroszuk, Pan Jan Kaczan, Pan Paweł Kondracki (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Michał Kozłowski, Pan Rafał Łada, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Nienałtowska, Pan Jan Bolesław Perkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pani Jadwiga Piotrowska, Pan Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Sylwia Rząca, Pan Eugeniusz Siemieniuk, Pan Henryk Suchocki, Tamara Maria Tyszkiewicz - Winogrodzka, Pan Bogdan Zdanowicz, Pan Zenon Żukowski.

Podczas obrad XX sesji Rady Powiatu Białostockiego zebrani Radni podziękowali Pani Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Marii Marciszewskiej oraz Pani Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Hannie Tołłoczko za wieloletnią pracę na rzecz Powiatu Białostockiego oraz Starostwa, które odchodzą na emeryturę.


Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XX sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski zgłosił zmiany do porządku obrad:
1.    Zdjęcie z porządku obrad puntu 17: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości”,
2.    Zdjęcie z porządku obrad puntu 25: „Przedstawienie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2019 rok”.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (zał. nr 4) zdjęła z porządku obrad punkt nr 17.

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za” (zał. nr 5) zdjęła z porządku obrad punkt nr 25.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zgłosił wprowadzenie do porządku obrad puntu: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej”.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad wprowadzeniem ww. punktu jako punkt 18a.


Rada Powiatu Białostockiego przy 24 głosach „za” (zał. nr 6) wprowadziła do  porządku obrad punkt nr 18a.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad XX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2020 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności przysługujących Powiatowi Białostockiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny.
15.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Zabłudów.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Płonce Kościelnej.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Łapy.
18a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2020 rok.
20.    Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 27 listopada 2018 r. roku do dnia  3 grudnia 2019 roku.
21.    Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 22 listopada 2018 roku do dnia 28 listopada 2019 roku.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2020 rok.
23.    Przedstawienie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na 2020 rok.
24.    Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
25.    Interpelacje i zapytania Radnych.
26.    Przyjęcie protokołu z obrad XVIII nadzwyczajnej sesji oraz XIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
27.    Sprawy różne.
28.    Zamknięcie obrad XX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 (zał. nr 7).

Pytań i uwag nie zgłoszono.


Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 przedstawili:
•    Pan Michał Kozłowski - Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
•    Pan Adam Backiel - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia pozytywna,
•    Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – opinia pozytywna,
•    Pani Bożena Bieryło -  Przewodnicząca Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu - opinia pozytywna,
•    Pan Henryk Suchocki - Przewodniczący Komisji  Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - - opinia pozytywna,
•    Pani Sylwia Rząca - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna,
•    Pani Bożena Nienałtowska - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za” (zał. nr 8) podjęła uchwałę Nr XX/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 (zał. nr 9).


Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.


Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 (zał. nr 10).


Pytań i uwag nie zgłoszono.


Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034 przedstawili:

•    Pan Michał Kozłowski - Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
•    Pan Adam Backiel - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia pozytywna,
•    Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – opinia pozytywna,
•    Pani Bożena Bieryło -  Przewodnicząca Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu - opinia pozytywna,
•    Pan Henryk Suchocki - Przewodniczący Komisji  Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - - opinia pozytywna,
•    Pani Sylwia Rząca - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna,
•    Pani Bożena Nienałtowska - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.


Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.

Rada Powiatu Białostockiego przy 25 głosach „za” (zał. nr 11) podjęła uchwałę Nr XX/162/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 (zał. nr 12).

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.


Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (zał. nr 13).


Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego dopowiedziała, iż dodatkowym punktem wydatków jest modernizacja budynku DPS w Choroszczy.


Pytań i uwag nie zgłoszono.


Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przedstawili:
•    Pan Michał Kozłowski - Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
•    Pani Bożena Nienałtowska - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.


Rada Powiatu Białostockiego przy 25 głosach „za” (zał. nr 14) podjęła uchwałę Nr XX/163/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (zał. nr 15).

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2020 rok.


Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2020 rok (zał. nr 16).


Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy dochody ze sprzedaży działek należących do własności powiatu ujęte są w budżecie powiatu na 2020 rok.


Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, planowane jest ujęcie dochodu w nowym budżecie oprócz dochód ze sprzedaży działki z Supraśla.

 
Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego przypomniał, iż dochód ze sprzedaży działek w Supraślu miał pokryć koszty związane z rozbudową Starostwa. Wyjaśnił, iż takie zapewnienia padały w poprzedniej kadencji oraz to, że takie zadanie zostanie wpisane do nowego budżetu powiatu. Zaznaczył, iż z takim postępowaniem rozbudowa Starostwa rozpocznie się na koniec kadencji. Dodał, iż należy wykonać rozeznanie co do wykupu budynku WSAP.   


Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż na rozbudowę budynku Starostwa jest zabezpieczona w budżecie powiatu kwota w wysokości 300 000 zł na zakup sąsiedniej działki. Dodał, iż na dzień dzisiejszy zakup budynku WSAP wynosi netto 23 000 000 zł, na co powiatu nie stać. Zaznaczył, iż w kolejnych przetargach na niższe kwoty Starostwo będzie mogło przystąpić. Wyjaśnił, iż budżet powiatu białostockiego na 2020 rok jest budżetem proinwestycyjnym, gdzie stawia się na drogi, bezpieczeństwo, sport oraz zdrowie. Dopowiedział, iż powiat wyda z własnych środków 39 500 000 zł na inwestycje oraz dodatkowe środki zewnętrzne, co daję sumę wszystkich inwestycji w kwocie 57 000 000 zł. Zaznaczył, iż remont w budynku Starostwa zapewnia zwiększenie komfortu pracy oraz obsługi interesantów.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Panią Skarbnik o paragraf 5 uchwały - zabezpieczenie deficytu -  czy punkt dotyczy kredytów i obligacji.  

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż punkt dotyczy wolnych środków, czyli środki powiatu. Dodała, iż gdyby były kredyty, czy emisja obligacji, wtedy byłby to konkretny zapis, np. zaciągnięcie planowanego kredytu. Zaznaczyła, iż są to wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej.


Innych pytań nie zgłoszono.


Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2020 rok przedstawili:
•    Pan Michał Kozłowski - Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
•    Pan Adam Backiel - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia pozytywna,
•    Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – opinia pozytywna,
•    Pani Bożena Bieryło -  Przewodnicząca Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu - opinia pozytywna,
•    Pan Henryk Suchocki - Przewodniczący Komisji  Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  - opinia pozytywna,
•    Pani Sylwia Rząca - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna,
•    Pani Bożena Nienałtowska - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2020 rok.


Rada Powiatu Białostockiego przy 26 głosach „za” (zał. nr 17) podjęła uchwałę Nr XX/164/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2020 rok (zał. nr 18).


Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego podziękował za podjęcie budżetu powiatu na 2020 rok oraz za pracę przy jego tworzeniu.

Ad 7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034, (zał. nr 19).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034 przedstawili:

•    Pan Michał Kozłowski - Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
•    Pan Adam Backiel - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia pozytywna,
•    Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – opinia pozytywna,
•    Pani Bożena Bieryło -  Przewodnicząca Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu - opinia pozytywna,
•    Pan Henryk Suchocki - Przewodniczący Komisji  Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - - opinia pozytywna,
•    Pani Sylwia Rząca - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna,
•    Pani Bożena Nienałtowska - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034.

Rada Powiatu Białostockiego przy 26 głosach „za” (zał. nr 20) podjęła uchwałę Nr XX/165/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034 (zał. nr 21).

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności przysługujących Powiatowi Białostockiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności przysługujących Powiatowi Białostockiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 22).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności przysługujących Powiatowi Białostockiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przedstawili:
•    Pani Bożena Nienałtowska - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
•    Pani Sylwia Rząca - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności przysługujących Powiatowi Białostockiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Rada Powiatu Białostockiego przy 25 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (zał. nr 23) podjęła uchwałę Nr XX/166/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności przysługujących Powiatowi Białostockiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 24).   

Ad 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR zapoznała zebranych z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zał. nr 25).  


Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiła:
•    Pani Sylwia Rząca - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rada Powiatu Białostockiego przy 24 głosach „za” (zał. nr 26) podjęła uchwałę Nr XX/167/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zał. nr 27).

Ad 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR zapoznała zebranych z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku (zał. nr 28) oraz z uchwałą nr II/2019 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Przy Staroście Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2019 r. (zał. nr 29).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku przedstawiła:
•    Pani Sylwia Rząca - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

Rada Powiatu Białostockiego przy 25 głosach „za” (zał. nr 30) podjęła uchwałę Nr XX/168/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku (zał. nr 31).

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku (zał. nr 32) oraz z uchwałą nr III/2019 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Przy Staroście Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2019 r. (zał. nr 33).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku przedstawiła:
•    Pani Sylwia Rząca - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

Rada Powiatu Białostockiego przy 24 głosach „za” (zał. nr 34) podjęła uchwałę Nr XX/169/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku (zał. nr 35).

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Pan Piotr Pyłkowski – Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 36).  

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przedstawił:
•    Pan Michał Kozłowski - Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Rada Powiatu Białostockiego przy 25 głosach „za” (zał. nr 37) podjęła uchwałę Nr XX/170/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 38).

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów.

Pani Iwona Kazberuk – Samodzielne stanowisko ds. obsługi transportu zbiorowego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów (zał. nr 39).  

Ogłoszono 10 minutową przerwę.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów przedstawili:
•    Pan Michał Kozłowski - Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
•    Pani Bożena Nienałtowska - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów.

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za” (zał. nr 40) podjęła uchwałę Nr XX/171/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów (zał. nr 41).  

Ad 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zapoznał zebranych z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie udzielenia dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny (zał. nr 42).  

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie udzielenia dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny przedstawili:
•    Pan Michał Kozłowski - Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
•    Pani Bożena Nienałtowska - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie udzielenia dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny.

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (zał. nr 43) podjęła uchwałę Nr XX/172/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w  sprawie udzielenia dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny (zał. nr 44).

Ad 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Zabłudów.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zapoznał zebranych z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Zabłudów (zał. nr 45).  

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie udzielenia dotacji Gminie Zabłudów przedstawili:
•    Pan Michał Kozłowski - Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
•    Pani Bożena Nienałtowska - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie udzielenia dotacji Gminie Zabłudów.

Rada Powiatu Białostockiego przy 24 głosach „za” (zał. nr 46) podjęła uchwałę Nr XX/173/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w  sprawie udzielenia dotacji Gminie Zabłudów (zał. nr 47).

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego (zał. nr 48).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego przedstawił:
•    Pan Michał Kozłowski - Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za” (zał. nr 49) podjęła uchwałę Nr XX/174/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego (zał. nr 50).

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Płonce Kościelnej.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Płonce Kościelnej (zał. nr 51).

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady powiatu Białostockiego zwrócił się do zebranych Radnych o podjęcie ww. uchwały.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono.


Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Płonce Kościelnej przedstawił:
•    Pan Michał Kozłowski - Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Płonce Kościelnej.

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za” (zał. nr 52) podjęła uchwałę Nr XX/175/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Płonce Kościelnej (zał. nr 53).

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Łapy.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Łapy (zał. nr 54).

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady powiatu Białostockiego zwrócił się do zebranych Radnych o podjęcie ww. uchwały. Poinformował, iż terenem opiekuje się Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieckiego w Płonce Kościelnej. Zaznaczył, iż przekazanie działki umożliwi pozyskanie środków na realizowanie inwestycji przez Gminę z Funduszu Sołeckiego, aby wykonać miejsce stanowiące wizytówkę miejscowości.
 
Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż przekazanie działki następuje poprzez program przekazywana dróg dla gmin stanowiących miejsce pamięci, parkingi, czy rynki. Zaznaczył, iż takie działania będą coraz częstsze.   
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Łapy przedstawił:
•    Pan Michał Kozłowski - Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Łapy.

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za” (zał. nr 55) podjęła uchwałę Nr XX/176/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Łapy (zał. nr 56).

Ad 18a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej (zał. nr 57).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za” (zał. nr 58) podjęła uchwałę Nr XX/177/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej (zał. nr 59).

Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2020 rok.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2020 rok (zał. nr 60). Poinformował, iż w związku z pismem Radnych dotyczącym zmiany godzin sesji Rady Powiatu Białostockiego koleje wszystkie sesje (latem, jesienią, zimą) będą odbywały się od godziny 14:00.

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zwrócił uwagę, iż wraz z innymi Radnymi zwracał się z propozycją o to, aby sesje rozpoczynały się po południu około godziny 16:00.

Pan Jan Kaczan – Radny Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż w poprzednich kadencjach Rady sesje obywały się rano. Dodał, iż osoba decydująca się na bycie Radnym musi się poświęcić i znaleźć czas na uczestnictwo w sesjach, bez względu na wygodę. Zaznaczył, iż starsze osoby w popołudniowych godzinach mogą być już zmęczone.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż to Przewodniczący Rady ustala godziny obrad sesji.

 Pani Bożena Nienałtowska – Radna Powiatu Białostockiego zgłosiła wniosek formalny o przegłosowanie możliwości zwoływania obrad sesji o godzinie 16:00. Zaznaczyła, iż nie każdy z Radnych jest emerytem, iż w Radzie większość osób jest młoda czynna zawodowo. Dodała, iż sesje Urzędu Marszałkowskiego zawsze rozpoczynają się o godz. 16:00.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż należy również pamiętać o pracownikach Starostwa, którym należy się dobowy odpoczynek. Dodał, iż w sesjach również uczestniczą Dyrektorzy oraz goście i należy umiarkować godziny obrad. Zaznaczył, iż w obradach Sejmiku Województwa uczestniczą Radni z całego województwa, którzy muszą dojechać z różnych miejscowości, a nie tylko z powiatu.  

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż w planie pracy Rady wpisany jest przed ostatni czwartek miesiąca, a nie ostatni jak dotychczas.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż zgodnie z ustawą oraz Statutem Powiatu Białostockiego, to Przewodniczący Rady Powiatu ustala godziny obrad sesji. Zasugerował przeniesienie dyskusji na komisjach.


Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym Pani Bożeny Nienałtowskiej.


Rada Powiatu Białostockiego przy 10 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”  (zał. nr 61) przyjęła ww. wniosek formalny.


Rada Powiatu Białostockiego przy 17 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 62) podjęła uchwałę Nr XX/178/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2020 rok (zał. nr 63).


Ad 20. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 27 listopada 2018 r. roku do dnia  3 grudnia 2019 roku.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym Radnym informację Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 27 listopada 2018 r. roku do dnia  3 grudnia 2019 roku (zał. nr 64).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 27 listopada 2018 r. roku do dnia  3 grudnia 2019 roku do wiadomości.


Ad 21. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 22 listopada 2018 roku do dnia 28 listopada 2019 roku.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym Radnym informację Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 22 listopada 2018 roku do dnia 28 listopada 2019 roku (zał. nr 65).

Pan Michał Kozłowski – Rady Powiatu Białostockiego zapytał na jakim etapie znajduje się likwidacja Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż wygaszenie i połączenie Ośrodka odbędzie się z dniem 1 stycznia 2020 r. Poinformował, iż likwidatorem jest Pan Dyrektor Tadeusz Jastrzębski, a zespołem do spraw likwidacji kieruje Sekretarz Powiatu.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego dodała, iż w obecnej chwili z technicznych rzeczy zostały przygotowane nowe pieczątki do poszczególnych wydziałów. Dodała, iż Pani Dyrektor Mirosława Drewnowska zostanie Dyrektorem dla wszystkich pracowników Ośrodka. Wyjaśnia, iż korespondencja wpływać będzie tak, jak dotychczas, czyli część do Wydziału na ul. Branickiego, a część do Wydziału na ul. Mickiewicza. Dodała, iż część dokumentacji z Wydziału z ul. Mickiewicza będzie przekierowywana na ul. Branickiego, gdzie będzie rejestrowana w systemie elektronicznym. Poinformowała, iż pracownicy Ośrodka przyjęli informację o pełnionych stanowiskach oraz wynagrodzeniach.

Pan Michał Kozłowski – Rady Powiatu Białostockiego dopytał, czy w tej sytuacji zaistniały jakieś ruchy kadrowe.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż wszyscy pracownicy Ośrodka zostali „wchłonięci” przez Wydział Geodezji. Dodał, iż wszyscy przechodzą na dotychczasowych warunkach pracy.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości dopowiedziała, iż poprzez połączenie powstaje nowy referat w wydziale Geodezji – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dodała, iż w referacie będą pracować wszyscy pracownicy, którzy zajmowali się obsługą zasobów a także osoby, które zajmowały się weryfikacją dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zaznaczyła, iż wspomniana weryfikacja będzie odbywać się w jednym referacie, a nie w dwóch jak dotychczas. Poinformowała, iż pracownicy zajmujący się aktualizacją zmian tzw. aktualizacją ewidencji gruntów i budynków przechodzą do referatu pierwszego. Dodała, iż działalność administracyjna i obsługa techniczna bazy danych ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wyrysów, wypisów będzie się odbywało w jednym referacie.

Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego zapytała się jakie stanowisko otrzyma ówczesny Dyrektor Ośrodka.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości odpowiedziała, iż Pan Dyrektor Ośrodka uzyska samodzielne stanowisko do spraw udzielania informacji z ewidencji gruntów i budynków. Poinformowała, iż w Łapach powstanie Filia Wydziału, gdzie załatwiane będą sprawy związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, wydawane będą wyrysy z ewidencji gruntów oraz prowadzona będzie obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych. Dodała, iż powstanie samodzielne stanowisko zajmujące się uzgadnianiem dokumentacji projektowej z gminami.

Pan Michał Kozłowski – Rady Powiatu Białostockiego zapytał o lokalizację, czy petenci w budynku przy ul. Mickiewicza załatwią wszystkie swoje sprawy.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości odpowiedziała, iż Wydział funkcjonuje w 3 miejscach: na ul. Branickiego – obsługa ewidencji, na ul. Mickiewicza – zakup map do celów opiniodawczych oraz załatwianie spraw dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego związane ze zgłoszeniem pracy, wykonaniem pracy i weryfikacją wyników tych prac oraz Filia w Łapach na ul. Westerplatte 8, gdzie będą wydawane wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, jak również obsługi geodetów. Dodała, iż pracownicy w Filii nie będą udzielali informacji na wnioski osób zainteresowanych, a także nie będą rozstrzygać spraw spornych.   

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zapytała jakie są koszty wprowadzonej reorganizacji.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż po za wymianą pieczątek i tablic na budynkach, żadne koszty nie zostały poniesione. Poinformował, iż nie jest to pierwsza i ostatnia reorganizacja w tej kadencji Rady. Kolejne będą dotyczyły Domów Pomocy Społecznej. Podziękował obecnemu Dyrektorowi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za włożoną pracę oraz zachęcił do współpracy, pomocy przy wdrożeniu nowych zmian.

Pan Andrzej Babul – Rady Powiatu Białostockiego zapytał, czy wobec reorganizacji Wydziału zmniejszą się również kolejki do kasy. Zaznaczył, iż wiele interesantów na to zwraca uwagę.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości odpowiedziała, iż postara się aby usprawnić pracę również w tym zakresie. Dopowiedziała, iż Zastępcą Dyrektora zostanie Pan Zbigniew Kuropatwa.


Innych uwag i pytań nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 22 listopada 2018 roku do dnia 28 listopada 2019 roku.


Ad 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2020 rok.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2020 rok (zał. nr 66).

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za” (zał. nr 67) podjęła uchwałę Nr XX/179/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2020 rok (zał. nr 68).


Ad 23. Przedstawienie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na 2020 rok.

Plany pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na 2020 rok zostały wysłane Radnym (zał. nr 69-77).  

Pytań nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z planami pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na 2020 rok.


Ad 24. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.


Informację o pracach Zarządu stanowią protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu Białostockiego.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poinformował, iż Wojewoda Podlaski przesłał do Premiera akceptację wyboru dróg w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych – 22 inwestycje na łączną kwotę 91 500 000 zł.

Pan Michał Kozłowski – Rady Powiatu Białostockiego zapytał o punkt dotyczący podpisania współpracy w ramach projektu Centrum Kompetencji Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej na Podlasiu – powiat hajnowski i powiat białostocki.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż zostało podpisane porozumienie ze Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. oraz z powiatem hajnowskim, do którego Powiat Białostocki nie przystąpił i w zamian wszedł  Białostocki Obszar Funkcjonalny, ale został partnerem. Dodał, iż do stowarzyszenia weszły wszystkie gminy powiatu białostockiego, a ma to na celu zachęcanie ludzi do korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Pan Michał Kozłowski – Rady Powiatu Białostockiego zapytał o wprowadzenie systemu rejestru czasu pracy w Starostwie. Dopytał jaki jest koszt oraz jaki jest cel zakupu.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż chodzi o wprowadzenie elastycznego czasu pracy w Starostwie. Koszt instalacji wynosi około 20 000 zł. Celem jest możliwość odpracowania ewentualnego spóźnienia pracownika i usprawnienie prac kadrowych.  

Pan Michał Kozłowski – Rady Powiatu Białostockiego zapytał o podpisanie aneksu z teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Dopytał, ile kosztowały obchody 20 – lecia Powiatu, które organizowane były w teatrze.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż aneks dotyczył rozbicia kwoty ze względu na faktury. Dodał, iż za wynajem teatru powiat zapłacił 12 000 zł brutto. Poinformował, iż całkowity koszt obchodów wyniósł 35 000 zł.

Innych pytań nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady do wiadomości.


Ad 25. Interpelacje i zapytania Radnych.


Pan Bogdan Zdanowicz – Rady Powiatu Białostockiego poprosił Pana Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o wycięcie zakrzaczenia przy drodze na ul. Spacerowej w Nowym Aleksandrowie.

Pan Andrzej Babul – Rady Powiatu Białostockiego zapytał, czy tej zimy drogi powiatowe będą odśnieżane przez nowe ciągniki zakupione dla PZD.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż 10 grudnia została podpisana umowa na dostarczenie ciągników i oferent w ciągu 4 miesięcy ma je dostarczyć. Zaznaczył, iż na wiosnę zostaną dostarczone, a obecnie poszukiwani są pracownicy do obsługi tego sprzętu.

Pan Michał Kozłowski – Rady Powiatu Białostockiego zapytał, czy w przetargu startowała firma Valtra, czy firma John Deere była jedyną ofertą.


Pan Marek Jędrzejewski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg odpowiedział, iż przetarg był elektroniczny. Złożono dwie oferty, z czego jedna była wadliwa. Prawidłową ofertę złożyła firma John Deere, a druga została złożona przez firmę New Holland.

Pan Bogdan Zdanowicz – Rady Powiatu Białostockiego zapytał jaka była różnica cenowa między firmami, które przystąpiły do przetargu. Zaznaczył, iż może bardziej opłacalne byłoby unieważnienie przetargu i wybranie drugiej firmy, która zapewniałaby mniejsze koszty eksploatacyjne.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż różnica wynosiła około 250 000 zł. Poinformował, iż w umowie zawarty jest 5 letni okres gwarancji wraz z wymianą olei i części eksploatacyjnych. Dodał, iż przedstawiciel firmy New Holland stwierdził, iż warunki dotyczące gwarancji postawione przez powiat są nie do przyjęcia.

Pan Marek Jędrzejewski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg wyjaśnił, iż nie było podstaw prawnych do unieważnienia przetargu, gdyż nawet z droższą ofertą firmy John Deere PZD mieściło się w założonych kosztach.   

Pan Andrzej Babul – Rady Powiatu Białostockiego dodał, iż jest to dobra decyzja, gdyż firma John Deere gwarantuje wysoki poziom sprzętu.

Pan Marek Jędrzejewski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg dopowiedział, iż osprzęt zostanie zakupiony przez firmę SaMASZ.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Ad 26. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII nadzwyczajnej sesji oraz XIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.


Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XVIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu 18 listopada 2019 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła protokół Nr XVIII/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. (zał. nr 78).


Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XIX sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu 28 listopada 2019 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za” przyjęła protokół Nr XIX/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. (zał. nr 79).


Ad 27. Sprawy różne.


Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poinformował, iż w dniu dzisiejszym został podpisany ostatni wniosek na wypłatę środków z Funduszu Dróg Samorządowych z 12 inwestycji. 3 inwestycje były zagrożone, ale dzięki Panu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg, Pani Dyrektor Wydziału Geodezji, Pani Dyrektor Wydziału Architektury i Panu Dyrektorowi Ośrodka udało się przygotować dokumentację, aby te inwestycje: Niewodnica Nargilewska – Kudrycze, ul. Topole w Turośni Kościelnej oraz droga w miejscowości Izbiszcze mogły powstać w następnym roku. Podziękował wszystkim za owocną współpracę.

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

Ad 28. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Powiatu Białostockiego.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego– Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XX sesji Rady Powiatu VI kadencji, w dniu 19 grudnia 2019 roku, o godz. 13:20.
 

 Protokołowała:                                                                                                                           Podpisał:
Joanna Sanik                                                                                                                       Pan Zenon Żukowski

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego
Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-12-2019

Data udostępnienia w BIP: 03-02-2020 12:06

Data modyfikacji informacji: 03-02-2020 12:06