Protokół nr XIX z dnia 28 listopada 2019 r.

 

 

Protokół nr XIX/2019

z obrad XIX sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

w dniu 28 listopada 2019 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XIX sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w dniu 28 listopada 2019 roku o godzinie 1030 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach XIX sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Monika Szpakowska – Dyrektor Wydziału Komunikacji,
 • Pani Elżbieta Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku,
 • Pan Piotr Matusiak – Zastępca Dyrektora PUP,
 • Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
 • Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału KSTiP,
 • Pani Jolanta Gadek – Dyrektor Książnicy Podlaskiej,
 • Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 26 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

W obradach XIX sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pan Adam Backiel, Pani Bożena Bieryło, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Andrzej Gąsowski, Pan Mariusz Gołaszewski (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Barbara Grabowska, Pan Jan Gradkowski (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Anna Grycuk, Pani Elżbieta Jaroszuk, Pan Jan Kaczan, Pan Paweł Kondracki (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Michał Kozłowski, Pan Rafał Łada, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Nienałtowska, Pan Jan Bolesław Perkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pani Jadwiga Piotrowska, Pan Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Sylwia Rząca, Pan Eugeniusz Siemieniuk, Pan Henryk Suchocki, Tamara Maria Tyszkiewicz - Winogrodzka, Pan Bogdan Zdanowicz, Pan Zenon Żukowski.

Nieobecna była: Pani Jolanta Den.

 

Poinformował, iż w sesji uczestniczyć będą dzieci ze Szkoły Podstawowej w Studziankach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził minutę ciszy upamiętniając śmierć Radnego II kadencji Rady Powiatu Białostockiego Pana Wiesława Wojciecha Rojeckiego, którego pogrzeb trwał podczas obrad sesji. 

 

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XIX sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.
 3. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2020 rok.
 4. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
 7. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.
 9. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.
 10. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.
 11. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.
 12. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 (zał. nr 4).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 przedstawili:

 • Pani  Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Michał Kozłowski – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
 • Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Środowiska i Rolnictwa - opinia pozytywna,
 • Pan Zenon Żukowski – Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” (zał. nr 5) podjęła uchwałę Nr XIX/158/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 (zał. nr 6).

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 (zał. nr 7).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034 przedstawili:

 • Pani  Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Michał Kozłowski – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
 • Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Środowiska i Rolnictwa - opinia pozytywna,
 • Pan Zenon Żukowski – Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” (zał. nr 8) podjęła uchwałę Nr XIX/159/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 (zał. nr 9).

 

Ad 5. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2020 rok.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem budżetu Powiatu Białostockiego na 2020 rok, co stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Panią Skarbnik w jakiej kwocie planowane są wydatki na utrzymanie dróg.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego odpowiedziała, iż na początku 2018 roku, gdy przyjmowany był budżet, kwota wynosiła około 4 000 000 zł i w trakcie roku była zwiększana. Dodała, iż w tym roku planowany wydatek wynosi 6 000 000 zł.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Pana Dyrektora PZD w Białymstoku o drogę do Surażkowa. Poprosił, aby Radni wyrazili zgodę na wspólne ponoszenie kosztów remontu drogi z gminami. Dodał, iż w gminach mieszkańcy chętnie przekazują fundusz sołecki dla gmin, aby wspólnie realizować inwestycje na drogach. Przypominał, iż tam nikt nie żąda asfaltu, tylko aby ta droga była przejezdna, wyżwirowana
i wyprofilowana.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego podsumował, iż jest to wniosek do Zarządu Powiatu, by w ramach remontu dróg powiatowych zezwolić na remont drogi do Surażkowa.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o wydatki na promocję powiatu, gdyż koszt wzrósł z 48 000 zł do 122 000 zł. Poprosił o wyjaśnienie wzrostu przy planowaniu budżetu na 2020 rok.

Pani Bożena Nienałtowska – Radna Powiatu Białostockiego poprosiła o szczegółowe wyjaśnienie budowy sali sportowej  przy Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach. Dodała, iż łączny koszt wynosi 1 489 959 zł, powiat zabezpiecza 250 000 zł, a gmina dokłada 0 zł. Zaznaczyła, iż z budżetu Państwa szkoła pozyskała dotację w kwocie 402 000 zł. Zapytała skąd powiat uzyska pozostałe środki w kwocie 837 328 zł na pokrycie budowy boiska.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż w budżecie powiatu wpisano kwotę stosunkowo nie wielką, aby nie obciążać budżetu, gdyż nie wiadomo było, czy szkoła uzyska dofinansowanie. Zaznaczył, iż dziś jest lista Ministerialna dotacji na której widnieje budowa boiska przy ZSM w Łapach. Poinformował, iż szkoła prowadzi rozmowę z Gminą Łapy o wsparcie inwestycji na kwotę 200 000 zł. Dopowiedział, iż dobrą wolę przekazania środków w kwocie 300 000 zł wykazuję Pan Marszałek Województwa Podlaskiego. Dodał, iż sprawa boiska ciągnęła się przez wiele lat, ze względu na właścicieli (problem spadkowy), lecz w planie zagospodarowania przestrzennego wykazano na tej działce cel publiczny i poprzez wypłatę odszkodowania działka należy do szkoły.

Pani Bożena Nienałtowska – Radna Powiatu Białostockiego zaznaczyła, iż Gmina Łapy nie wysłała na piśmie deklaracji dofinansowania. Zapytała, czy Rada Powiatu Białostockiego jest świadoma, iż wyłoży na ten cel około 800 000 zł. Dodała, iż nie kwestionuje potrzeby budowy boiska, tylko pragnie uświadomić kwotę dofinansowania ze środków powiatu.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego poinformował, iż na dzień dzisiejszy Rada Powiatu ma dołożyć do tej inwestycji 250 000 zł. Dodał, iż jest to kwota wstępna do rozmów, a jeżeli szkoła nie uzyska pozostałych kwot, to inwestycja nie powstanie.

 Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował, iż póki Rada Gminy nie podejmie stosownej uchwały, to powiat nie powinien lokować w tę inwestycję jakichkolwiek środków finansowych.

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego poinformowała, iż w budżecie powiatu na 2020 rok zabrakło pozycji dofinansowania konkursu ochrony zabytków w powiecie białostockim. Dodała, iż jest to prośba mieszkańców oraz niektórych Radnych o uwzględnienie takiej pozycji w budżecie powiatu..

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego odpowiedziała, iż program odnowy zabytków przewidywał tylko jeden rok – 2019 r. Dodała, iż na cel trzeba przygotować dokumentację trybu postępowania, gdyż tego programu już nie ma.

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego poprosiła o przygotowanie dokumentacji w tej sprawie.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego odpowiedziała, iż jest to decyzja Zarządu Powiatu.

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego wystosowała wniosek do Zarządu Powiatu o rozpatrzenie przygotowania konkursu na ochronę zabytków w powiecie białostockim.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż w tej sprawie powinna zwołać się Komisja Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu w celu wypracowania i przedstawienia Zarządowi Powiatu propozycji obiektów do odnowy.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż po konkursie było wiele uwag oraz pretensji, gdyż dofinansowanie jest niewielkie. Zaznaczył, iż Zarząd Powiatu podjął decyzję świadomie o zakończeniu konkursu. Poinformował, iż jeżeli zbierze się grupa Radnych, który chcieliby kontunuowania konkursu, wtedy Zarząd będzie debatował w tej sprawie.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zaznaczyła, iż na komisji poruszany był temat, iż 500 000 zł z budżetu powiatu zostanie przeznaczone na minimalne wynagrodzenia. Zapytała, czy wzrost wypłat jest już ujęty w budżecie powiatu na 2020 rok.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego odpowiedziała, iż od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązek wypłaty najniższego wynagrodzenia, w związku z tym ta suma już widnieje w projekcie budżetu powiatu na 2020 rok.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Pana Wicestarosty dlaczego takie małe dofinansowanie pozyskano z Ministerstwa na budowę boiska w Łapach.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż jest to dofinansowanie 30 % i jest ono nie zmienne. Zaznaczył, iż na stronie internetowej Ministerstwa znajdują się opisane warunki pozyskania dofinansowania tylko w 30 %.

Pan Adam Backiel – Radny Powiatu Białostockiego poprosił o informację z jakich materiałów zostanie wybudowane boisko. Zapytał skąd tak wysoka kosztorysowa cena.

 Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż nie jest to duże, ani małe boisko. Dodał, iż będzie się tam znajdowała bieżnia, miejsce do lekkoatletyki oraz  wielofunkcyjne boisko do różnych gier zespołowych. Poinformował, iż koszty inwestycji są mniejsze, gdyż w poprzedniej kadencji przy boisku wykonany został już parking.   

Pan Adam Backiel – Radny Powiatu Białostockiego poinformował, iż boisko o sztucznej nawierzchni jest drogie. Zaproponował nawierzchnię naturalną, na której lepiej się ćwiczy oraz kontuzyjność jest niższa. 

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż projekt już został wykonany, a jeżeli projekt będzie zmieniany to Ministerstwo może cofnąć dofinansowanie.

Pani Jadwiga Piotrowska – Radna Powiatu Białostockiego poprosiła o wsparcie inwestycji w Wólce Ratowieckiej w połączeniu ze wsią Rudą Rzeczką, gdyż Wólka Ratowiecka odcięta jest od drogi krajowej nr S19. Poprosiła o rozważenie wcześniej złożonej interpelacji w tej sprawie.

Pani Bożena Nienałtowska – Radna Powiatu Białostockiego zapytała ile kosztował projekt boiska, kto wykonał oraz kto zapłacił.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego odpowiedziała, iż na ten moment nie posiada takich informacji.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego poinformował, iż Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w Książnicy Podlaskiej wystosowała wniosek o zwiększenie środków finansowych na funkcjonowanie Publicznej Biblioteki Powiatu Białostockiego.

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego również przychyliła się do wniosku Komisji Rewizyjnej, gdyż współpracuje z Biblioteką Publiczną. Dodała, iż Panie bardzo ciężko pracują oraz poświęcają swój czas prywatny.

 Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego poinformował, iż ten temat powinien być poruszony na komisji.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Pana Wicestarosty w jakiej formie ma odbyć się dyskusja na temat biblioteki. Zapytał jakie są szanse na podniesienie dofinansowania i jaki będzie dalszy tok wniosków.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego poinformował, iż Komisja Oświaty również powinna ten temat poruszyć na swoim posiedzeniu.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z projektem budżetu Powiatu Białostockiego na 2020 rok.

 

Ad 6. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034 (zał. nr 11) wraz z Uchwałą nr 264/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego na lata 2020- 2034 w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034 (zał. nr 12).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.

 

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” (zał. nr 13).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” (zał. nr 14) podjęła uchwałę Nr XIX/160/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, (zał. nr 15).

 

Ad 8.  Przedstawienie Sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2019 rok.

Pani Jolanta Gadek – Dyrektor Książnicy Podlaskiej wyraziła nadzieję, iż działania i praca Książnicy Podlaskiej oraz Pani Kierownik Biblioteki Publicznej Powiatowej w pozytywny sposób przyczyniły się do rozwoju poziomu kultury i czytelnictwa na terenie powiatu białostockiego. Zaznaczyła, iż są to wieloletnie starania, które nie ograniczają się tylko do obowiązków i statystyk, ale również do osobistego zaangażowania. Zaznaczyła, iż Książnica Podlaska realizuje porozumienie Pana Marszałka Województwa Podlaskiego z Panem Starostą Powiatu Białostockiego mające na celu prowadzenie Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego, ale Książnica pełni również funkcję Biblioteki Wojewódzkiej. Zaznaczyła, iż Książnica współpracuje z bibliotekami, stowarzyszeniami, gminami, które znajdują się na terenie powiatu. Dodała, iż w każdym roku występuje wzrost osób korzystających z zasobów Książnicy Podlaskiej.

 

Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2019 rok (zał. nr 16) w formie prezentacji multimedialnej.   

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2019 rok.

 

Ad 9.  Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa zapoznała zebranych z informacją z działalności Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok (zał. nr 17) w formie prezentacji multimedialnej.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z informacją z działalności Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.

 

O godz. 11:55 ogłoszono 10 minutową przerwę.

 

Podczas obrad dzieci ze Szkoły Podstawowej w Studziankach zadawały pytania na temat funkcjonowania Rady oraz Zarządu Staroście oraz Radnym. Pan Roman Czepe wyjaśnił zebranym dzieciom szczeble samorządu terytorialnego.

 

Ogłoszono przerwę.

 

Ad 10. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.

Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji zapoznała zebranych z informacją z działalności Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok (zał. nr 18) w formie prezentacji multimedialnej.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z informacją z działalności Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.

 

Ad 11. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.

Pani Mirosława Drewnowska  – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości zapoznała zebranych z informacją z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok (zał. nr 19) w formie prezentacji multimedialnej.

 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego, zapytał Panią Dyrektor jakie są dalsze losy działań scaleniowych Wspólnoty Gruntowej Ogrodniczki. 

 

Pani Mirosława Drewnowska  – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości odpowiedziała, iż scalenie prowadzone jest na obiekcie Ogrodniczki i obejmuje obszar wspólnoty gruntowej, jak również obszar lasów - około 263 ha. Zaznaczyła, iż pierwotnie zakładano prace na czas około 3 lat, w tym roku jest to drugi rok przedsięwzięcia. Poinformowała, iż część terenu objęta jest Naturą 2000 oraz występują siedliska chronione, dlatego potrzebne jest stanowisko Ochrony Środowiska. Zaznaczyła, iż podjęto takie działania, iż drogi, które fizycznie istniały na gruncie w opracowanym projekcie staną się drogami dojazdowymi.

 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał się o obszar lasu.

 

Pani Mirosława Drewnowska  – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości poinformowała, iż wydzielone ekwiwalenty będą wynikały z rejestru wniosków, który jest tworzony przez Wojewódzkie Biuro Geodezyjne (jednostka Marszałka Województwa Podlaskiego), które wykonuje zadania ustawowe. Zaznaczyła, iż scalenie finansowane jest w większości ze środków Wspólnoty Gruntowej Wsi Ogrodniczki, wkład Gminy Supraśl, Nadleśnictwa Supraśl oraz Skarbu Państwa.

 

 Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor o warunki pracy Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 

Pani Mirosława Drewnowska  – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości poinformowała, iż Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości mieści się na ul. Branickiego, gdzie pomieszczenia są wynajmowane od Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zapytał, czy Pani Dyrektor wystosowała pismo do Dyrektora Wydziału Organizacyjnego o przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach pracowników.

 

Pani Mirosława Drewnowska  – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości odpowiedziała, iż pomieszczenia Wydziału Geodezji zostały odnowione dwa lata temu. Poinformowała, iż jedynym problem jest to, iż od 1 stycznia w ramach wydziału będzie również działać jednostka – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz iż od 1 stycznia obejmuje umowa wynajmu pomieszczeń w formie aktu notarialnego i jeśli nie zostanie przedłużona, to może dojść do sytuacji wyprowadzenia komorniczego. Zaznaczyła, iż prowadzenie działalności Powiatowego Ośrodka w pomieszczeniach wynajętych nie jest rzeczą łatwą ze względu na infrastrukturę, obsługę zasobów. Poinformowała, iż wniosek Zarządu Powiatu o przedłużenie umowy został wysłany na początku września i do chwili obecnej odpowiedzi brak. Dodała, iż przez Instytut Gleboznawstwa przygotowywana jest dokumentacja podziałowa działki znajdującej się przy siedzibie Starostwa i w następnym roku może dojść do wykupu gruntów przez powiat w celu rozbudowy budynku. Wyraziła nadzieję, iż Wydział będzie znajdował się w nowym budynku Starostwa Powiatowego.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż nie należy wykonywać remontów w pomieszczeniach wynajmowanych, tym bardziej iż Wydział zostanie przeniesiony, gdy budynek Starostwa zostanie rozbudowany.  

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z informacją z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.

 

Ad 12.   Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.

Pani Monika Szpakowska – Dyrektor Wydziału Komunikacji zapoznała zebranych z informacją z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok  (zał. nr 20) w formie prezentacji multimedialnej.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor, czy kolejki w wydziale uległy zmniejszeniu od czasu otworzenia Fili Wydziału Komunikacji w Łapach.

Pani Monika Szpakowska – Dyrektor Wydziału Komunikacji odpowiedziała, iż kolejki zdarzają się, ale głównie przed świętami. Zaznaczyła, iż nie ma już tak dużych kolejek jak podczas wprowadzania programu CEPIK 2.0 w 2017 roku. Dodała, iż poprzez otwarcie filii odeszło 10 – 12 % interesantów.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał, czy zdaniem Pani Dyrektor system kolejowy przyczyni się do zmniejszenia kolejek.

Pani Monika Szpakowska – Dyrektor Wydziału Komunikacji odpowiedziała, iż system kolejkowy to standard XXI wieku, więc jak najbardziej będzie przyczyniał się do zmniejszenia kolejek. 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z informacją z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.

 

Ad 13.   Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego  w Białymstoku za 2019 rok.

Pani Elżbieta Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury zapoznała zebranych z informacją z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego  w Białymstoku za 2019 rok (zał. nr 21) w formie prezentacji multimedialnej.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z informacją z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego  w Białymstoku za 2019 rok.

 

Ad 14.  Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego zapoznała zebranych z informacją z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok (zał. nr 22) w formie prezentacji multimedialnej.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Panią Dyrektor, czy w następnym roku będzie kontynuowany projekt „bony na szkolenia”.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego odpowiedziała, iż został złożony projekt na drugie rozdanie. Dodała, iż liderem w dalszym ciągu jest Powiat Sokólski, a Powiat Białostocki jest partnerem wraz z Urzędem Marszałkowskim. Zaznaczyła, iż projekt jest w ocenie i jeśli dostanie dofinansowanie, to w przyszłym roku rozpocznie się od lipca.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o bezpłatną pomoc prawną, jaka firma została wyłoniona na przyszły rok.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego odpowiedziała, iż organizacja pozarządowa Caritas będzie prowadziła bezpłatną pomoc prawną w trzech punktach. Dodała, iż powiat prowadzi 3 punkty: w Centrum Kształcenia Zawodowego  w Łapach, w Starostwie Powiatowym oraz jeden punkt podzielony na dwie lokalizacje, czyli  dwa dni w Urzędzie Miejskim w Tykocinie i trzy dni w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał kto prowadzi spotkania z zakresu pomocy prawnej.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego odpowiedziała, iż spotkania prowadzą radcowie prawni oraz adwokaci. Dodała, iż Starostwo występuje do Izby Adwokackiej i Izby Radców Prawnych o polecenie obsady do poszczególnych punktów. Zaznaczyła, iż Starostwo podpisuje umowy oraz ustala dni
i godziny pracy punktów.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z informacją z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.

 

Ad 15. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Informację o pracach Zarządu stanowią protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu Białostockiego.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o podpisywanie umów na zimowe utrzymanie dróg z gminami powiatu. Poprosił o wskazanie gmin, które nie podpisały dokumentów.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku odpowiedział, iż umowy, na dziś,  zostały podpisane jednostronnie z 5 gminami: Gródek, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Tykocin, Zawady. Dodał, iż w pozostałych gminach Powiatowy Zarząd Dróg będzie obsługiwał zimowe utrzymanie dróg własnymi siłami lub poprzez wyłonionych wykonawców w przetargu.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy przetargi na inwestycje drogowe w Gminie Zabłudów są już podpisane i z jakim terminem wykonania.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku odpowiedział, iż na Gminie Zabłudów są dwa zadania: Protasy – Rafałówka – Dobrzyniówka, etap II oraz Niewodnica Nargilewska – Kudrycze. Dodał, iż umowy z wykonawcami są podpisane, a termin zakończenia robót to koniec lipca lub sierpnia 2020 r., w przypadku drogi Protasy – Rafałówka – Dobrzyniówka termin zakończenia to listopad 2020 r.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego poprosiła o przypomnienie na czym polega Program Aktywny Samorząd.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż jest to cyfrowy obiekt dokumentów, które składane są przez osoby niepełnosprawne.

 

Innych pytań nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady do wiadomości.

 

Ad 16. Interpelacje i zapytania Radnych.

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Pana Dyrektora PZD  na jakim etapie jest wykonanie dokumentacji drogi w Zalesianach, czy występują problemy oraz jaka jest planowana data zakończenia inwestycji.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku odpowiedział, iż dokumentacja związana z przebudową drogi w Zalesianach ma swój początek w 2018 roku i wtedy została zawarta umowa z wykonawcą. Dodał, iż w grudniu 2018 r. środki na dokumentację drogi znalazły się w tzw. wydatkach niewygasających i następnie wróciły do budżetu powiatu białostockiego. Zaznaczył, iż wobec powyższej sytuacji te zadanie znajduje się w planie inwestycji. Zaznaczył, iż zadanie nie jest proste, gdyż teren jest trudny, zalewowy, gdzie nie ma naturalnych odbiorników wody. Poinformował, iż najbliższy odbiornik wody to Niewodniczanka w odległości ok. 1 800 m od miejscowości Zalesiany. Zaznaczył, iż próbowano zaprojektować ciąg, który zbierałby wodę w Zalesianach i prowadziłby do naturalnego zbiornika, lecz projektant nie przedstawił przez rok koncepcji zgodnej z przedmiotem zamówienia. Dodał, iż wobec takiej sytuacji nie można pozyskać zgody na podziały do decyzji ZRID i brakuje koncepcji, wobec której można byłoby projektować. Wyjaśnił, iż wobec braku naturalnego odbiornika wody, występuje problem gdzie zlokalizować zbiornik retencyjno – odparowujący, aby zgromadzić wodę z powierzchni drogi. Poinformował, iż kilka dni temu minął termin wykonania tego przedsięwzięcia. Podkreślił, iż należy zastanowić się co dalej z tą inwestycją, czy przedłużyć związanie umową z projektantem, czy naliczyć kary umowne i zacząć całą procedurę od początku. Dodał, iż występuje tam również kolizja z czterema inwestorami sieci: kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej. Wyjaśnił, iż Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku czeka na wykonanie warunków, związanych z projektowaniem przebudowy drogi.

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego  odpowiedziała, iż odwodnienie może nastąpić wzdłuż drogi gminnej. Poprosiła o spotkanie na miejscu i przeanalizowanie warunków. Dodała, iż jest to 600 m odcinka drogi, a proces trwa bardzo długo. 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku odpowiedział, iż projektowaniem należy objąć również odcinek, na którym jest już nawierzchnia bitumiczna i gdzie mają powstać chodniki.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, na jakim etapie pracy jest regulacja ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku odpowiedział, iż geodeta dokonał podziałów geodezyjnych. Dodał, iż 18 listopada złożono 8 wniosków do Wojewody, a 22 listopada kolejne dwa. Zaznaczył, iż nie są to wszystkie działki, gdyż w niektórych dochodzą sprawy związane ze spadkobierstwem. Zaznaczył, iż sprawa toczy się w Urzędzie Wojewódzkim, więc jeszcze nie wiadomo w jakim kierunki się potoczy.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy odbyła się już komisja na drodze Ciasne – Ogrodniczki.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku odpowiedział, iż nie wie, czy takie spotkanie się odbyło.

 Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego poinformował, iż złożył wniosek, aby sesje Rady Powiatu odbywały się w godzinach popołudniowych.

 

Ad 17.   Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

      Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XVII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu 31 października 2019 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

 

    Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła protokół Nr XVII/2019 z dnia 31 października 2019 r. (zał. nr 23).

 

Ad 18. Sprawy różne.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego poruszył temat kolejowej obwodnicy północnej Białegostoku. Zaznaczył, iż temat wywołuje wiele kontrowersji. Dodał, iż informacje, które się pojawiają w przestrzeni publicznej nie do końca są jasne. Wyjaśnił, iż Radni Powiatu Białostockiego powinni wypracować stanowisko dla wsparcia samorządów oraz mieszkańców, aby mieć na względzie to, czy ta obwodnica jest niezbędna, jakie przyniesie korzyści, a także jakie będą negatywne oddziaływania. Zaproponował poruszenie tego tematu na Komisjach Rady wraz z zaproszonymi merytorycznymi osobami. 

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż występują dwa aspekty sprawy: aby nie skrzywdzić mieszkańców oraz powstanie inwestycji, gdyż jest bardzo ważna. Stwierdził, iż pierwszy przebieg zaprojektowano, skonsultowano oraz zaakcentowano w bardzo krótkim czasie. Dodał, iż na niektórych spotkaniach był i słyszał niezadowolenie ludzi, niezależnie od wariantu. Zaznaczył, iż w aspekcie obwodnicy to gmina powinna rozmawiać o jej przebiegu. Poinformował, iż na spotkaniu 14 października stwierdzono, iż przedstawicie gmin prześlą swoje opinie i uwarunkowania, które posłużą projektantowi do korekty przedstawionych wariantów. Dodał, iż Zarząd Powiatu Białostockiego nie chce się bardziej angażować w sprawę dopóki gminy, Lasy Państwowe, czy Wody Polskie nie wyrażą swojej opinii.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego dodał, iż włodarze gmin nie są na wszystkie spotkania zapraszani, więc nie mogą wyrazić swojej opinii. Dodał, iż na spotkaniu w Pogorzałkach inwestor nie wymienił żadnego pozytywnego aspektu budowy obwodnicy. Zaznaczył, iż jest to druga duża inwestycja na terenie gmin, która utrudnia mieszkanie.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż to jest inwestycja Państwa Polskiego, gdzie przyjeżdżają przedstawiciele i konsultują warianty. Dodał, iż PKP przesłało dokumentację (wariant 5,6,7, 8) w formie elektronicznej, która jest słabo czytelna i czeka na odpowiedź ze wskazaniem konkretnych przeciwskazań co do przebiegu trasy obwodnicy.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zasugerował poruszenie tematu obwodnicy na Komisji Infrastruktury Technicznej oraz zaproszenie stron sporu. Zaznaczył, iż powiat powinien wspierać samorządy gminne w dążeniu, aby mieszkańcy nie byli pokrzywdzeni.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego zapewnił, iż temat zostanie poruszony na najbliższej Komisji Infrastruktury Technicznej.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poinformował, iż warianty mogą zostać udostępnione dla pracy komisji, ale tylko takimi materiałami Zarząd dysponuje. Poprosił Panią Dyrektor Architektury o wyjaśnienie co powiat może zrobić w temacie północnej obwodnicy Białegostoku.

Pani Elżbieta Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury zaznaczyła, iż w badaniu przebiegów przedstawionych poszczególnych czterech wersji: 5, 6, 7, 8 projektanci w ogóle nie zadali sobie trudu o zapytanie, jak rozwija się budownictwo mieszkaniowe na tych terenach. Dodała, iż PKP przysłało do Starostwa pytanie „ile od 2016 roku w poszczególnych latach Starostwo wydało pozwoleń na budowę na terenie Gminy Wasilków oraz Dobrzyniewo Duże”. Zaznaczyła, iż pytanie posłuży do tego, aby planując jakikolwiek przebieg obwodnicy sprawdzili działki, pozwolenia oraz zagospodarowanie terenu. Poinformowała, iż powiat białostocki w tej sprawie może tylko pilnować interesu osób prywatnych na terenie danych gmin, poprzez informowanie ile i jakie pozwolenia zostały wydane na danym terenie. 

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego poinformował, iż na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu złoży wniosek na sfinansowanie dokumentacji odcinka drogi w Dąbrówkach dołączając się do interpelacji Pani Tamary Marii Tyszkiewicz- Winogrodzkiej oraz pism Rady Sołeckiej z Dąbrówek, Radnej z Dąbrówek, Rady Rodziców i Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta w Wasilkowie, Rady Rodziców oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1.

Pan Jan Kaczan – Radny Powiatu Białostockiego podziękował wszystkim zebranym za organizację oraz uczestnictwo w uroczystościach 20 - lecia Powiatu Białostockiego.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego również podziękował wszystkim za organizację i uczestnictwo w uroczystościach.

Pani Dorota Kondratiuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach odniosła się do tematu boiska przy ZSM w Łapach.  Poinformowała, iż powiat białostocki wszedł w posiadanie działki przy szkole, która została przekazana w zarząd szkole w 2017 roku. Dodała, iż w planie zagospodarowania Miasta Łapy, działka ta została przeznaczona pod zabudowę sportową szkolną. Zaznaczyła, iż w 2018 roku został zamówiony projekt boiska i wybrano najtańszą wersję. Poinformowała, iż w dzisiejszych czasach buduje się nawierzchnię o charakterze poliuretanowym, ze względu iż jest to boisko wielofunkcyjne, do wielu gier zespołowych wraz z trybunami. Zaznaczyła, iż inwestycja obejmuje również budowę bieżni na 60 m, skoczni w dal, siłowni zewnętrznej z 6 narzędziami oraz parking. Wyjaśniła, iż plac został uporządkowany, ogrodzony, zostały rozebrane ruiny, wycięte drzewa. Dodała, iż na ten teren nie zostały wydatkowane dodatkowe środki.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego podziękował Pni Dyrektor za przybycie na posiedzenie sesji, by wyjaśnić znaczenie budowy boiska. Poprosił o zwołanie Komisji Infrastruktury Technicznej lub Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, aby wyjaśnić potrzebę budowy boiska.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy 70 % kosztów jest niekwalifikowane.

Pani Dorota Kondratiuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach  odpowiedziała, iż wszystko, co zostało przewidziane w projekcie jest infrastrukturą sportową. Dodała, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki zgodnie z regulaminem projektu Sportowa Polska zdecydowało przyznać szkole dotację w wysokości 402 000 zł. Poinformowała, iż koszt inwestycji, który wynika z kosztorysu projektu wynosi 1 342 000 zł. Zaznaczyła, iż regulamin przewiduje dofinansowanie przez Państwo w wysokości 30 % wartości inwestycji – kwoty brutto. Wyjaśniła, iż została wykonana cała dokumentacja, czyli analiza geologiczna terenu oraz projekty różnych instalacji. Zaznaczyła, iż jest to tylko inwestycja sportowa.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego poprosił Panią Dyrektor o wyjaśnienie w jakiej wysokości są koszty niekwalifikowane w tej inwestycji

Pani Dorota Kondratiuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach  odpowiedziała, iż prawie wszystkie koszty są kwalifikowane, tylko, że koszty przewidziane są jako netto i brutto. Koszt brutto budowy inwestycji wynosi 1 342 000 zł. Poprosiła o przychylne ustosunkowanie się Radnych do inwestycji budowy boiska, gdyż taka okazja może się już nie powtórzyć.

Pan Andrzej Gąsowski – Radny Powiatu Białostockiego zwrócił uwagę, iż inwestycja ta przyczyni się do promocji szkoły oraz prestiżu w śród uczniów zastanawiających się nad wyborem szkoły.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż inwestycja zależna jest od uzyskania dofinansowania, jeżeli takie dofinansowanie nie zostanie przyznane, to inwestycja zapewne nie powstanie.

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego poinformował, iż złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie zwoływania posiedzeń Rady Powiatu Białostockiego w późniejszych godzinach (zał. nr 24), który został poparty przez innych Radnych.

 Innych spraw różnych nie zgłoszono.

 

Ad 19.  Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XIX sesji Rady Powiatu VI kadencji, w dniu 28 listopada 2019 roku, o godz. 1523.

 

 

Protokołowała:                                                                                                                             Podpisał:

Joanna Sanik                                                                                                                  Pan Zenon Żukowski

 

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-11-2019

Data udostępnienia w BIP: 23-12-2019 17:25

Data modyfikacji informacji: 23-12-2019 17:25