Protokół nr XVII z dnia 31 października 2019 r.

 

Protokół nr XVII/2019

z obrad XVII sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

w dniu 31 października 2019 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XVII sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w dniu 31 października 2019 roku o godzinie 1300 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach XVII sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Monika Szpakowska – Dyrektor Wydziału Komunikacji,
 • Pani Małgorzata Nowik – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku,
 • Pani Dorota Krystyna Kolenda – Dyrektor PUP,
 • Pan Tadeusz Stanisław Jastrzębski – Dyrektor PODGiK,
 • Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach,
 • Pani Beata Sikora – Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych w SP ZOZ w Łapach,
 • Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku,
 • Pan Piotr Pyłkowski – Samodzielne Stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
 • Pani Anna Matląg - Dyrektor ZS w Czarnej Białostockiej,
 • Pani Dorota Kondratiuk - Dyrektor ZS Mechanicznych w Łapach,
 • Pani Aneta Waszkiewicz - p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach,
 • Pani Anna Małgorzata Sawicka - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku,
 • Pan Dariusz Wincenciak - Dyrektor I LO w Łapach,
 • Pan Krzysztof Dobkowski - Dyrektor CKZ w Łapach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

W obradach XVII sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pan Adam Backiel, Pani Bożena Bieryło, Pani Jolanta Den, Pan Andrzej Gąsowski, Pan Mariusz Gołaszewski (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Barbara Grabowska, Pan Jan Gradkowski (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Anna Grycuk, Pani Elżbieta Jaroszuk, Pan Jan Kaczan, Pan Paweł Kondracki (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Michał Kozłowski, Pan Rafał Łada, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Nienałtowska, Pan Jan Bolesław Perkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pan Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Sylwia Rząca, Pan Eugeniusz Siemieniuk, Pan Henryk Suchocki, Tamara Maria Tyszkiewicz - Winogrodzka, Pan Zenon Żukowski.

 

Nieobecni byli: Pani Maria Busłowska (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pani Jadwiga Piotrowska (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Bogdan Zdanowicz (nieobecność usprawiedliwiona).

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu nr 9: „Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 678 od km 10+980 do km 11+700 w miejscowości Zalesiany i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej” oraz punktu nr 10: „Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 678 od km 6+600 do km 8+535 w miejscowości Księżyno i zaliczenia jej do kategorii gminnej”. Poinformował, iż według ustaleń z gminami oraz wobec „Programu Przebudowy Dróg Samorządowych” Powiatu Białostockiego wyżej wymienione drogi zostaną przekazane gminom po ich przebudowie. Zaznaczył, iż będą prowadzone rozmowy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie przebudowy tych dróg, aby następnie przekazać je gminom i nie obciążać ich złym stanem dróg. Dodał, iż w przyszłości będą prowadzone rozmowy z Wojewódzkim Zarządem Dróg, aby w przyszłości były zapisy przy inwestycjach dróg wojewódzkich, aby starodroża były przekazywane odremontowane.

Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego podziękowała Panu Staroście za postawę oraz zaznaczyła, iż jest to słuszna decyzja, gdyż gminy posiadają mniejszy budżet na remonty dróg.

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” zdjęła z porządku obrad punkt nr 9 (zał. nr 4).

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za” zdjęła z porządku obrad punkt nr 10 (zał. nr 5).

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.
 3. Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gródek.
 5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 oraz podsumowanie pracy szkół i placówek oświatowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Supraśl zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2389B ulicy Piłsudskiego w Supraślu.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków
  i zasad korzystania z tych przystanków.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinasowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 4. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 5. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 (zał. nr 6).

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o podziały rezerwy budżetowej.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego odpowiedziała, iż dyspozytorem rezerwy, którą Radni uchwalają na początku rok, to jest tylko i wyłącznie  Zarząd Powiatu. Dodała, iż Zarząd podjął decyzję o uruchomieniu części rezerwy, która dotyczyła zarządzania kryzysowego – maty antybakteryjne do walki z ASF, które zostały rozłożone na drogach powiatowych, po zaleceniach Powiatowego Lekarza Weterynarii. Poinformowała, iż była to kwota 20 000 zł.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg dopowiedział, iż jednorazowe rozłożenie maty kosztuje około 7 000 zł. Poinformował, iż mata wyłożona została na tydzień czasu, po czym została zniszczona przez osoby, które nie przestrzegają ograniczenia prędkości. Dodał, iż kolejna mata została zamówiona, która zostanie przymocowana do nawierzchni bitumicznej. Poinformował, iż maty znajdują się na drogach, które prowadzą do miejscowości Zawyki w gm. Suraż.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 przedstawili:

 • Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” (zał. nr 7) podjęła uchwałę Nr XVII/148/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 (zał. nr 8).

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 (zał. nr 9).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034 przedstawili:

 • Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za” (zał. nr 10) podjęła uchwałę Nr XVII/149/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 (zał. nr 11).

 

Ad 5. Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2020 rok.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z informacją Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2020 rok (zał. nr 12 ).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2020 rok do wiadomości.

 

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gródek.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gródek (zał. nr 13).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gródek przedstawili:

 • Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Adam Backiel – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gródek.

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za” (zał. nr 14) podjęła uchwałę Nr XVII/150/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gródek (zał. nr 15).

 

Ad 7.  Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 oraz podsumowanie pracy szkół i placówek oświatowych.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego zapoznała zebranych z Informacją o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w jednostkach prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym 2018/2019 (zał. nr 16) w formie prezentacji multimedialnej.

Pan Dariusz Wincenciak – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach przedstawił zebranym prezentacje multimedialną.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Pani Dorota Kondratiuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarneckiego w Łapach przedstawiła zebranym prezentacje multimedialną.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Pani Anna Matląg – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej przedstawiła zebranym prezentacje multimedialną.

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor ilu uczniów znajduje się w oddziale.

Pani Anna Matląg – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej odpowiedziała, iż łącznie w oddziale znajduje się 63 uczniów.

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor ile osób liczy kadra nauczycieli.

Pani Anna Matląg – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej odpowiedziała, iż w raz z Dyrektorem szkoły wynosi 12 osób, lecz nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze jest tylko 3.

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor ile osób w szkole przystąpiło do matury.

Pani Anna Matląg – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej odpowiedziała, iż 50 % uczniów.

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor jaki % zdawalności matury był w ZS w Czarnej Białostockiej.

Pani Anna Matląg – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej odpowiedziała, iż 75 % - 4 osóby i 1 osoba z ubiegłego roku na 10 osób. 

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor jakie działania zostały podjęte, aby pozyskać dodatkowe środki na prowadzenie szkoły.

Pani Anna Matląg – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej odpowiedziała, iż w obecnej chwili szkoła posiada 12 najemców, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, 3 sale są do wynajęcia oraz w szkole prowadzony jest gabinet stomatologiczny.

 Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż Szkoła w Michałowie, która została przekazana do prowadzenia gminie posiadała 50 uczniów, a Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej posiada tylko 10 osób. Zaznaczył, iż należy się zastanowić, czy Zespołu Szkół nie przekazać Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego podziękowała Radnemu Panu Sebastianowi Ptaszyńskiemu za zainteresowanie szkołą oraz zaprosiła go do Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej, aby zobaczyć wartość społeczną małej miejscowości jaką jest Czarna Białostocka. Pogratulowała oraz podziękowała Pani Dyrektor oraz pracownikom szkoły za dotychczasową prace, za projekt termomodernizacji budynku oraz promocję ochrony środowiska ze względu na umieszczone na szkole ogniwa fotowoltaiczne. Poinformowała, iż jej zdaniem szkoła w Czarnej Białostockiej powinna istnieć, gdyż szkoła przynosi dochody do budżetu powiatu z wynajmowanych pomieszczeń.

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż jego powyższa wypowiedź nie dążyła do zamknięcia szkoły, lecz połączenia ze szkołami prowadzącymi przez Burmistrza.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor ilu absolwentów ukończyło szkołę podstawową oraz gimnazjum w ZS w Czarnej Białostockiej. 

Pani Anna Matląg – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej odpowiedziała, iż około 110 osób.

Pan Jan Bolesław Perkowski- Starosta Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej nie przynosi dochodu, lecz trzeba dokładać do utrzymania placówki. Dodał, iż powiat dokłada 8 500 zł na jednego ucznia rocznie. Poinformował, iż nikt nie myślał nad likwidacją szkoły, lecz przekazanie szkoły gminie może być tematem do przemyśleń.

Innych pytań nie zgłoszono.

Pan Krzysztof Dobkowski – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach przedstawił zebranym prezentacje multimedialną.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz - Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Pana Dyrektora ile wynosi dopłata powiatu do ucznia oraz czy park maszynowy jest wykorzystywany prywatnie czy również zewnętrznie.

Pan Krzysztof Dobkowski – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach odpowiedział, iż obrabiarki są wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych dlatego, że przez 5 lat nie można na nich wykonywać produkcji zarobkowej.

Pan Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego dopowiedział, iż powiat dokłada do ucznia kwotę 3 856 zł wraz uczniami z Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.

Pan Andrzej Gąsowski – Radny Powiatu Białostockiego zaprosił wszystkich zebranych Radnych do odwiedzenia CKZ w Łapach w dniach otwartych szkoły. Podziękował Panu Dyrektorowi za pracę w CKZ w Łapach.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Pana Dyrektora jakie zainteresowanie jest badaniami technicznymi przez mieszkańców Łap i okolicznych miejscowości.

Pan Krzysztof Dobkowski – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach odpowiedział, iż dochody ze stacji diagnostycznej są duże, mimo iż w Łapach funkcjonują 4 stacje. Centrum Kształcenia Zawodowego wykonuje rocznie około 1 700 badań technicznych pojazdów, zaznaczając iż jest to tylko stacja podstawowa, a nie okręgowa, która posiada większy zakres badań. 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Pana Dyrektora, czy diagności są również pracownikami dydaktycznymi.

Pan Krzysztof Dobkowski – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach odpowiedział, iż obecnie jest zatrudniony 1 diagnosta jako pracownik, a drugi pracuje na umowę zlecenie w wyjątkowych przypadkach.

Pan Rafał Łada - Radny Powiatu Białostockiego zapytał Pana Dyrektora, czy ośrodek diagnostyczny utrzymuje się sam.

Pan Krzysztof Dobkowski – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach odpowiedział, iż nie posiada dokładnych wyliczeń, lecz duża kwota środków finansowych z funkcjonowania CKZ przekazywana jest do budżetu powiatu. Dodał, iż w ubiegłym roku wykonany budżet CKZ wynosił 375 000 zł dochodu.

Innych pytań nie zgłoszono.

Pani Anna Małgorzata Sawicka – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku przedstawiła zebranym prezentacje multimedialną.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor, czy w poradni zauważalna jest narastająca ilość potrzeb.

Pani Anna Małgorzata Sawicka – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku odpowiedziała, iż potrzeby są przeważnie na stałym poziomie, nie ma w tej chwili dzieci z odizolowanymi problemami. Dodała, iż skala problemów złożonych wzrasta, dlatego też poradnia stara się o rozszerzanie form terapii dzieciom.   

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor jak poradnia radzi sobie ze specjalistami, czy wszystkie etaty są zajęte, czy brakuje pracowników.

Pani Anna Małgorzata Sawicka – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku odpowiedziała, iż obecnie w poradni nie brakuje specjalistów.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor czy w poradni realizowane jest wczesne wspomaganie.

Pani Anna Małgorzata Sawicka – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku odpowiedziała, iż nie jest realizowane, lecz w ramach ośrodka dzieci objęte są zagrożone niepełnosprawnością i dzieci niepełnosprawne. 

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zapytał, czy logopedzi zatrudnieni są na etacie.

Pani Anna Małgorzata Sawicka – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku odpowiedziała, iż logopedzi w poradni są zatrudnieni na etacie, są to nauczyciele logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, tylko w ramach ośrodka są to umowy zlecenia.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Pani Aneta Waszkiewicz – p. o. Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach przedstawiła zebranym prezentacje multimedialną.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Pana Starostę na jakiej podstawie Pani Aneta Waszkiewicz została Dyrektorką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach.

 Pan Jan Bolesław Perkowski- Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż został ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach w którym nie wyłoniono kandydata. Dodał, iż Pani Aneta Waszkiewicz pełni funkcję „pełniący obowiązki” Dyrektora poradni.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego podziękował wszystkim Dyrektorom za ciężką, rzetelną pracę w ostatnim roku, zaangażowanie, pomoc, współpracę oraz za doskonałe wprowadzenie zmian w szkołach dotyczących podwójnych roczników.

Pan Jan Bolesław Perkowski- Starosta Powiatu Białostockiego również podziękował za przygotowane prezentacje multimedialne. Podziękował również Dyrektorom, nauczycielom oraz Radnym Powiatowym za pracę oraz zaangażowanie w pozyskiwaniu uczniów. Zachęcił wszystkich do odwiedzenia szkół powiatowych, aby dostrzec ich wartości oraz przygotowania merytorycznego do nauki w tych szkołach. 

 

Pan Adam Backiel – Radny Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż Radni Powiatu wspierają młodzież w edukacji na terenie Powiatu Białostockiego. Poinformował, iż 1 listopada przypada rocznica obrony Lwowa w której udział wzięła młodzież gimnazjalna. Złożył wniosek o minutę ciszy oddając hołd zmarłej młodzieży polskiej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski poprosił wszystkich o powstanie oraz ogłosił minutę ciszy.

 

Pani Dorota Kondratiuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarneckiego w Łapach nawiązując do wypowiedzi Pana Adama Backiela przytoczyła akcent historyczny walki ukraińsko-polskiej we Lwowie. Poinformowała, iż dowódcą obrony Lwowa był człowiek pochodzący z Łap – Stanisław Nilski – Łapiński. Dodała, iż w ubiegłym roku przypadła 100- letnia rocznica bitwy podczas której na cmentarzu w Łapach została poświęcona tablica upamiętniająca Stanisława Nilskiego – Łapińskiego oraz w grobie jego rodziców została umieszona urna z ziemią mogiły bohatera.

Ogłoszono 10 minutową przerwę.

 

Ad 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 17).

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor SP ZOZ w Łapach jak obecnie wygląda sytuacja związana z żądaniami podwyżek pracowników szpitala na które szpital przystał. Dodał, iż z pism Pani Dyrektor żądania płacowe fizjoterapeutów wynoszą około 67 000 zł, a pielęgniarek około 196 000 zł. Zapytał, czy to są wszystkie planowane podwyżki. Zaznaczył, iż szpital zapewne nie posiada tak wysokiej sumy, aby spłacić żądania płacowe i zapytał w jaki sposób szpital zamierza rozwiązać ten problem.  

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach odpowiedziała, iż żądania płacowe wpływają na bieżąco w zależności co dzieje się w ramach rozwiązań systemowych lub w zależności od działań na rynku i otoczeniu szpitala. Dodała, iż roszczenia zgłosili fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, pracownicy związani z radiologią i wynoszą w podobnej wysokości jak roszczenia pielęgniarek. Dodała, iż szpital wygospodarował niewielkie kwoty ze wzrostów przychodu. Pracownicy otrzymali podwyżki, lecz bardzo nieznaczne. Zaznaczyła, iż Ministerstwo Zdrowia, Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia oraz związki zawodowe stawiali duży nacisk na wypłatę podwyżek. Poinformowała, iż jeśli szpital nie uzyska pożyczki na pokrycie podwyżek pracowników, to będzie starał się je uzyskać ze środków własnych. Zaznaczyła, iż na pokrycie podwyżek dla pielęgniarek i położnych środki pokryte są z Narodowego Funduszu Zdrowia do końca marca przyszłego roku. Dodała, iż w poprzednim miesiącu wszystkie pielęgniarki z izby przyjęć złożyły wypowiedzenia żądając wzrostu stałej pensji, lecz po negocjacjach kryzys został zażegnany.  

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Panią Dyrektor SP ZOZ w Łapach o wypłatę należnych nadlimitów za wykonane świadczenia przez szpital. Zapytała jaka kwota została wypłacona przez Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalowi.

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach odpowiedziała, iż na koniec września nadwykonania szpitala wynoszą 2 193 370 zł. Przypominała, iż oddział intensywnej terapii był zakontraktowany w kwietniu w kwocie około 4 100 zł miesięcznie, co stanowiło około 36 000 zł do końca roku, a realizacja była wyższa – około 250 000 zł/300 000 zł miesięcznie. Dodała, iż Narodowy Fundusz Zdrowia na stan dnia wczorajszego pokrył koszty w wysokości 1 300 000 zł dodatkowo. Podsumowała, iż Narodowy Fundusz Zdrowia pokrył, to co szpital powinien otrzymać, lecz kwota liczona jest jako nadwykonanie. Poinformowała, iż w między czasie nastąpiło zwiększenie ryczałtu w zakresie dializ. Dodała, iż 30 października Pani Dyrektor podpisała aneks na kwotę 48 000 zł.  

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Panią Dyrektor SP ZOZ w Łapach, czy świadczenia obejmujące dializę są nielimitowane.

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach odpowiedziała, iż tak, gdyż są to świadczenia ratujące życie i Narodowy Fundusz Zdrowia za takie świadczenia wypłaca nadwykonania w pierwszej kolejności, jeśli posiada środki finansowe. Dodała, iż w ustawie znajduje się zapis, iż za świadczenia ratujące życie szpital ma prawo ubiegać się o pokrycie kosztów, nawet jeśli szpital nie ma umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Pana Starostę Powiatu Białostockiego, czy prowadzone są rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na temat przeliczenia ryczałtów i stawek, które były niekorzystne naliczane w stosunku do Szpitala w Łapach.

Pan Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż Zarząd Powiatu jest w stałym kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, prowadzone są rozmowy o powiększenie ryczałtów i kontraktów. Dodał, iż niestety „ryczałt to sprawa systemowa, a nie rozmów”. Poinformował, iż Zarząd Powiatu nadal będzie prowadził negocjacje o zwiększenie kontraktów w Szpitalu w Łapach.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor SP ZOZ w Łapach jakie koszty inwestycyjne są przewidziane na następny rok. Zapytał również o sposób przeliczania kosztów leczenia w szpitalu na jednego mieszkańca powiatu.

Pan Adam Backiel – Radny Powiatu Białostockiego zaprosił Radnych do pracy w Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach odpowiedziała, iż plany inwestycyjne uwzględniają również plany pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. Dodała, iż szpital złożył dwa projekty w ramach Programu INTERREG oraz czeka na decyzje o przyznanie środków finansowych z rezerwy budżetu Państwa. Zaznaczyła, iż zakup sprzętu ujęty jest w planie inwestycyjnym jako zaplanowana działalność szpitala na stan obecny, gdyż rozszerzenie planów nie jest możliwe ze względu na ograniczone możliwości finansowe i dostosowanie potrzeb. Poinformowała, iż Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia prezentują w ramach swoich stanowisk, iż będzie stawiany nacisk na opiekę koordynowaną. Dodała, iż szpital stara się dopasować świadczenia tak, aby pacjent miał pełne poczucie bezpieczeństwa w zakresie poradni i oddziału. Zaznaczyła, iż od 1 listopada w poradni będą realizowane świadczenia diabetologiczne. Wyjaśniła, iż powiat białostocki jest dużym powiatem, lecz szpital przyjmuje również pacjentów spoza województwa, jak również z Białegostoku, co nie wlicza się do przeliczenia. Zaznaczyła, iż w pierwszych opracowaniach liczbę mieszkańców była dzielona na około połowę i wychodziło około 60 000 mieszkańców (Gmina Łapy i okoliczne gminy, które korzystają z usług). Poinformowała, iż Szpital stara się o certyfikat akredytacyjny, który umożliwi wzrost ryczałtu o 1 %.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka - Radna Powiatu Białostockiego zapytała, czy kwota 194 000 zł w 2018 roku została zapłacona za odsetki względem nieterminowych płatności. Poprosiła o wyjaśnienie sytuacji.

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach odpowiedziała, iż ta kwota wynikła z odszkodowania za błąd lekarski.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka - Radna Powiatu Białostockiego odpowiedziała, iż odszkodowanie zostało uwzględnione w innej pozycji, a kwota 194 000 zł została przypisana do punktu „odsetki w spłacie zobowiązań”. Zaznaczyła, jest to niegospodarność w przypadku naliczenia i zapłaty tak dużej kwoty odsetek. Poinformowała, iż podczas analizy Programu Naprawczego Szpitala SP ZOZ w Łapach nie uzyskała informacji, jakie są rekomendacje, podjęte kroki, aby poprawić sytuację finansową szpitala. Poprosiła o wskazanie takiego zapisu. Dodała, iż stan wykorzystania łóżek na różnych oddziałach jest różny, w największym przypadku jest to liczba 59 %, a w najmniejszym jest to około 36 %, poprosiła o wyjaśnienie ww. sytuacji.

  Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach odpowiedziała, iż Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalowi płaci za zrealizowane procedury, więc nie ma znaczenia dla NFZ czy jest pełne obłożenia, czy nie. Dodała, iż szpital realizuje wysokie nadlimity i zdarza się, że łóżka nie mają pełnego obłożenia. W Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za osobodzień, gdyż jest duże zapotrzebowanie i dlatego % wykorzystania łóżek jest wysoki. Dodała, iż w przypadku oddziałów dziecięcych, zakaźnych, czy oddziału intensywnej terapii wskaźnika nie wykorzystuje się do analizowania działań medycznych, ponieważ są to tzw. oddziały sezonowe. Zaznaczyła, iż w oddziałach zabiegowych najważniejszy jest wskaźnik zabiegowości, gdyż NFZ płaci za wykonane zabiegi, a nie za pobyty pacjentów. Poinformowała, iż działania naprawcze w zakresie finansów przestawione są w Programie Naprawczym, bardziej opisowo niż tabelarycznie.

Pan Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego nawiązując do wypowiedzi Pana Adama Backiela, również zachęcił Radnych do uczestnictwa w obradach Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny lub Rady Społecznej Szpitala, aby uzyskać jak najwięcej informacji o działalności szpitala. Zaznaczył, iż Szpital powiatowy w ostatnich czasach był zaniedbany, a dopiero poprzednia kadencja Rady rozpoczęła działania w celu naprawy funkcjonowania szpitala. Zaznaczył, iż w poprzedniej kadencji członkowie partii takich jak: Prawo i Sprawiedliwość, Porozumienie, czy Nasze Podlasie nie posiadali w Zarządzie Powiatu Białostockiego swoich przedstawicieli, lecz osobiście wraz z Panem Wicestarostą Romanem Czepe wielokrotnie prowadzili rozmowy z Dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenie kontraktów w Szpitalu w Łapach. Dodał, iż wszyscy Radni powinni zaangażować się w pracę lepszego działania Powiatowego Szpitala w Łapach, a nie tylko krytykowanie i wytykanie błędów.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego odpowiedziała, iż jako Przewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej wystąpienie Pana Starosty odebrała za bulwersujące w stosunku do jej osoby oraz Radnych, którzy w trakcie trwania punktu zadawali pytania na temat szpitala. Zaznaczyła, iż Radni po to dostają materiały na sesję do przeanalizowania, aby podczas dyskusji na sesji zadawać pytania. Dodała, iż nikt z zadających pytań nie prowadził ataku, są to tylko trudne pytania o działalność szpitala, gdyż temat szpitala powiatowego nie należy do łatwych. Poinformowała, iż trudne pytania należy zadawać, aby nie doprowadzić do jeszcze trudniejszej sytuacji szpitala.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż nie jest członkiem Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny, lecz uczestniczył w obrad, gdyż interesuje się Szpitalem w Łapach. Zaznaczył, iż sesja jest jak najbardziej spotkaniem podczas którego należy zadawać pytania, aby uzyskać odpowiedzi o działalności szpitala, gdyż powiat przekazuje bardzo duże środki na jego funkcjonowanie.

Pan Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego nawiązując do wypowiedzi Pani Jolanty Den, stwierdził, iż jego wcześniejsza wypowiedź była zaproszeniem do pracy w komisji, a nie politycznym wytykiem. Zaznaczył, iż Radni powinni razem współpracować, gdyż zostali wybrani jako przedstawiciele ze swoich okręgów do Rady Powiatu. Poinformował, iż dofinansowanie szpitala powiatowego wynikło z tego, iż w poprzednich latach szpital był zaniedbany. Zaznaczył, iż obecnie szpital stara się odbudować i pozyskiwać na ten cel środki zewnętrzne, chodź do realizacji inwestycji potrzebne są również środki własne pochodzące z budżetu powiatu. Poinformował, iż w poprzednich latach nikt nie zadbał o pozyskiwanie środków zewnętrznych na dofinansowanie szpitala.

  Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach wyjaśniła, iż poniesiona kwota 115 000 zł zapłacona była za odsetki za błąd medyczny, który zaistniał w 2015 roku, a wyrok sądowy zapadł w 2018 r.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Rada Powiatu Białostockiego przy 16 głosach „za” (zał. nr 18), 1 głosie „przeciw” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/151/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 19).

 

Ad 9.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Supraśl zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2389B ulicy Piłsudskiego w Supraślu.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Supraśl zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2389B ulicy Piłsudskiego w Supraślu (zał. nr 20).

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Pana Dyrektora PZD w Białymstoku czy projekt uchwały dotyczy ustawienia pomnika św. Jozafata o którym była mowa na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 11 października 2019 r.   

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, iż ustawienie pomnika nastąpi na ulicy wymienionej w projekcie uchwały. Dodał, iż sposób ustawienia, został zmieniony, gdyż najpierw z szerokiego pasa ulicy Piłsudskiego zostanie wydzielona działka, która bezpośrednio przylega do ogrodzenia Kościoła i po utraceniu znaczenia drogi powiatowej przez działkę bez opłat będzie można postawić pomnik.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Pana Dyrektora PZD kto jest stroną występującą.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, iż są to dwie Parafie Rzymskokatolickie w Supraślu.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Supraśl zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2389B ulicy Piłsudskiego w Supraślu przedstawił:

 • Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Supraśl zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2389B ulicy Piłsudskiego w Supraślu.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” (zał. nr 21) podjęła uchwałę Nr XVII/152/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Supraśl zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2389B ulicy Piłsudskiego w Supraślu (zał. nr 22).

 

Ad 10.     Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Pan Piotr Pyłkowski – Samodzielne Stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 23).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przedstawił:

 • Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” (zał. nr 24) podjęła uchwałę Nr XVII/153/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 25).

 

Ad 11.  Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. 

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku zapoznała zebranych z projektem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku (zał. nr 26).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” (zał. nr 27) podjęła uchwałę Nr XVII/154/2019 z dnia 31 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku (zał. nr 28).

 

Ad 12.    Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinasowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku zapoznała zebranych z projektem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinasowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zał. nr 29).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinasowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” (zał. nr 30) podjęła uchwałę Nr XVII/155/2019 z dnia 31 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinasowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zał. nr 31).

 

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (zał. nr 32).

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka - Radna Powiatu Białostockiego zapytała, czy ten program będzie funkcjonował po raz pierwszy.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku odpowiedziała, iż program ten będzie obowiązywał pierwszy raz od roku 2019. Dodała, iż jest to program realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” (zał. nr 33) podjęła uchwałę Nr XVII/156/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (zał. nr 34).

 

Ad 14. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z informacją w sprawie oświadczeń majątkowych za 2018 rok (zał. nr 35).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych do wiadomości.

 

Ad 15. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka - Radna Powiatu Białostockiego zapytała Pana Starostę dlaczego w informacjach nie ma protokołów, które były bezpośrednio przed sesją.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego odpowiedziała, iż przekazywane są do wiadomości Radnym protokoły, które zostały podjęte.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż 18 września, tydzień przed sesją odbyło się posiedzenie Zarządu, które zadecydowało o tym, iż przestaje funkcjonować Punkt Usług Turystycznych w Supraślu. Dodał, iż o tym dowiedział się od pracownika punktu, który dostał wypowiedzenie. Poinformował, iż w protokołach posiedzeń Zarządu Powiatu starał się odszukać o tym informacji, lecz bez powodzenia, gdyż w protokole zawarte było tylko jedno zdanie, iż zostały dokonane zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. Zaznaczył, iż nie było żadnej wzmianki, dlaczego dokonywane są te zmiany. Poprosił o dokładniejsze sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Białostockiego w którym będą wyjaśnione przesłanki podejmowanych punktów z posiedzeń. Dodał, iż powstała Komisja Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu, która w tej sprawie się nie zebrała. Poinformował, iż jego zdaniem Punkt Usług Turystycznych w Supraślu spełnia swoją funkcje. 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż nikt niczego nie ukrywa. Dodał, iż w każdej chwili i o wszystko można zapytać się Członków Zarządu oraz Pana Starosty. Dodał, iż po uzupełnieniu kadry w biurze Rady protokoły będą opisywane bardziej szczegółowo. Poinformował, iż w planach od dawna była likwidacja Punktu Usług Turystycznych, tylko dokładnej daty nie znano. Dodał, iż prowadzenie tego obiektu dla jednego człowieka ze względów ekonomicznych nie opłaca się. Zaznaczył, iż turystyka powiatu działa na terenie 15 gmin powiatu, a nie tylko w Supraślu.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż na ten temat powinna obradować Komisja Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu, która w tym celu została powołana. Dodał, iż „jeżeli coś jest dobre, a gdzieś indziej tego nie ma, to nie znaczy, że te dobre ma być zlikwidowane”.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego zapytała, czego dotyczyło pismo Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie ogrodzenia w miejscowości Klimki.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku odpowiedział, iż w miejscowości Klimki przygotowywana jest droga w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych i niemal wszystkie posesje są wygrodzone w pas drogowy. Dodał, iż właściciel jednej z posesji zapytał się, czy może ogrodzić się w określonym miejscu i Zarząd odpisał, iż nie można grodzić pasa drogowego.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego poinformowała, iż w protokole Zarządu Powiatu zawarte jest sformułowanie dotyczące tworzonego aktu do aktualizacji Programu Budowy Dróg Powiatowych. Poprosiła o wyjaśnienie przesłanek aktualizacji.

Pan Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż Program Powiatowy na dzień dzisiejszy jeszcze nie powstał. Dodał, iż Zarząd czeka na wiadomość od Pana Wojewody na temat finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, aby dowiedzieć się jakie drogi przeszły wymagania formalne, a jakie należy ująć w Programie Powiatowym.

 Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego zapytała, ile inwestycji zostało zgłoszonych do Programu Funduszu Dróg Samorządowych.

Pan Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż z powiatu białostockiego wskazano 21 dróg.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego zapytała, czy w tym wykazie była aktualizacja inwestycji.

Pan Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż do 28 sierpnia trzeba było złożyć wnioski i już aktualizacji nie wprowadzano.

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego zapytała o protokół Zarządu Powiatu z 25 września 2019 r. w który zawarte było, iż Nadleśnictwo Żednia dokonało darowizny działki w Kołodnie, która stanowi część drogi powiatowej 1443B. Zapytała, czy to już jest koniec problemu położenia działki w pasie drogowym.  

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku odpowiedział, iż działka ta stanowi pas drogowy, więc nikt takiej darowizny nie mógł przekazać. Poinformował, iż Nadleśnictwo poprosiło powiat o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w której 4/5 budynku Nadleśnictwa w Cieliczance usadowiony jest w pasie drogowym drogi powiatowej.

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego zapytała na jakim etapie jest budowa drogi Bobrowniki – Łużany.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg odpowiedział, iż pierwszy etap budowy drogi został zakończony, a inwestorem drugiego etapu jest Starostwo Powiatowe i dziś zostanie ogłoszony przetarg na jego realizację.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego przypomniał, iż na Komisji Infrastruktury Technicznej była rozmowa na temat spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictw w których powiat ma swoje drogi. Zapytał, czy takie spotkanie się odbyło.

Pan Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż takie spotkanie odbyło się w Nadleśnictwie Żednia, lecz należy jeszcze przeanalizować dokumentację i podjąć decyzję w sprawie dróg w Nadleśnictwie.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego dodał, iż takie spotkanie odbyło się również w kilku gminach, między innymi w Czarnej Białostockiej w sprawie drogi do Niemczyna, drogi z Supraśla do Studzianek, czy do Letnik.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady do wiadomości.

 

Ad 16.   Interpelacje i zapytania Radnych.

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego poinformował, iż wraz z Radnymi Powiatu Białostockiego złożył interpelację w sprawie północnej obwodnicy Białegostoku. Złożył wniosek o podjęcie stanowiska RPB w sprawie bohatera Zygmunta Szendzielarza Łupaszki, aby np. nadać jego imieniem nazwę sali konferencyjnej, ustawić popiersie, czy nadać jego imieniem nazwę ulicy.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego poinformowała o złożonej interpelacji w sprawie  planowanej kolejowej północnej obwodnicy Białegostoku w granicach Powiatu Białostockiego. Zaznaczyła, iż inwestycja ta planowana jest poprzez ulice miast, domostwa mieszkańców oraz stwarza zagrożenie dla ochrony środowiska, gdyż w planowanej trasie inwestycji znajduje się rezerwat przyrody, gdzie znajduje się ujście wody pitnej. Poprosiła o wsparcie mieszkańców gmin Dobrzyniewo Duże, Wasilków, poprzez przyjęcie stanowiska przez Zarząd Powiatu Białostockiego, a następnie przez Radę Powiatu Białostockiego na następnej sesji Rady Powiatu Białostockiego. Dodała, iż złożyła również zapytanie o które prosili ją mieszkańcy wsi Czarnej Wsi Kościelnej – o możliwość kontynuowania drogi na odcinku Czarna Wieś Kościelna – Ogóły. Poinformowała, iż kolejne zapytanie dotyczy problemu dojazdu mieszkańców Czarnej Białostockiej do Białegostoku komunikacją autobusową.

 Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował, iż uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa na której zdjęto 4 warianty inwestycji północnej obwodnicy Białegostoku z porządku pracy PKP. Dodał, iż Rada Powiatu Białostockiego powinna wesprzeć mieszkańców w dążeniu do tego, aby jakakolwiek linia komunikacyjna nie zaburzała spokoju życia mieszkańców powiatu białostockiego.

Pan Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego poinformował, iż 17 października odbyło się spotkanie PKP na ul. Kopernika w którym udział wziął Pan Wicestarosta Roman Czepe, który poinformował, iż został przedstawiony 5 wariant inwestycji. Poinformował, iż Zarząd Powiatu Białostockiego również uważa, iż inwestycje nie powinny nikomu wyburzać domów, gospodarstw, czy siedlisk. Zaznaczył, iż Zarząd Powiatu Białostockiego będzie czynnie wspierać mieszkańców.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zachęcił do obejrzenia obrad Sejmiku Województwa na którym temat północnej obwodnicy Białegostoku został poruszony.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego zaznaczyła, iż Radni Powiatu Białostockiego powinni uzyskać na piśmie stanowisko PKP jaki wariant północnej obwodnicy Białegostoku jest aktualny. Dodała, iż taka informacja umieszczona na stronie internetowej powiatu uspokoiłoby opinię publiczną.  

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku dopowiedział, iż spotkanie, które obyło się 17 października było tzw. spotkaniem zamkniętym według zgłoszeń. Poinformował, iż oprócz Dyrektora w spotkaniu uczestniczył Pan Wicestarosta oraz Pani Dyrektor Wydziału Architektury. Zaznaczył, iż pracownicy PKP na owym spotkaniu przedstawili kolejne 4 warianty unieważniając poprzednie. Dodał, iż przedstawione warianty to kolejne: piąty, szósty, siódmy i ósmy, a warianty 5, 6, 7 również budziły wątpliwości zgromadzonych na sali uczestników. Poinformował, iż 8 wariant jest daleko idący, iż przy głównej linii kolejowej Białystok – Sokółka następuje na wysokości Czarnego Bloku lub Wólki Ratowieckiej skręt w lewo przez środek Puszczy Knyszyńskiej i włącza się na stacji kolejowej w Knyszynie za Dobrzyniewem. Wyjaśnił, iż wyżej wymieniony wariant zbudził największe zainteresowanie i zostanie głębiej przeanalizowany. PKP Poprosiło o pisemne stanowisko w sprawie wyboru wariantu, do Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wpłynęła tylko elektroniczna mało czytelna wersja nowych wariantów. Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku wypracuje stanowisko, aby przyjąć ewentualny wariant do realizacji.     

Pan Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego poinformował, iż w ciągu dwóch tygodni odbędzie się spotkanie z Burmistrzami i Wójtami oraz ze spółką PKS Nova w sprawie połączeń autobusowych w gminach powiatu białostockiego.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego podziękowała za zaangażowanie
w tej sprawie.

 

Ad 17. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

      Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XVI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu
26 września 2019 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

 

    Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła protokół Nr XVI/2019 z dnia 26 września 2019 r.
(zał. nr 36).

 

Ad 18.   Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski poinformował zebranych, iż w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 17:30 w Teatrze Dramatycznym odbędą się uroczyste obchody 20- lecia Powiatu Białostockiego. Dodał, iż Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotację celową na remont dzwonnicy dla Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach.

Pan Andrzej Gąsowski – Radny Powiatu Białostockiego poinformował, iż w Dniu Wszystkich Świętych przy cmentarzach odbywają się kwesty na renowację nagrobków oraz pomników. Zachęcił zebrach do wsparcia finansowego akcji, wspierającej przez dzieci posiadające na ramieniu opaski biało- czerwone kwestionujące z puszkami na cel wsparcia pamięci żołnierzy wyklętych. Zaznaczył, iż dzięki takiej zbiórce dotychczas odnaleziono i zintensyfikowano 24 osoby.  

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

 

Ad 19.   Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XVII sesji Rady Powiatu VI kadencji, w dniu 31 października 2019 roku, o godz. 1455.

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                                                                             Podpisał:

Joanna Sanik                                                                                                                             Pan Zenon Żukowski

 

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-10-2019

Data udostępnienia w BIP: 02-12-2019 13:57

Data modyfikacji informacji: 02-12-2019 13:57