Protokół nr XI/2019 z dnia 21 maja 2019 roku

RP.0002.11.2019

 

Protokół nr XI/2019

z obrad XI sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

w dniu 21 maja 2019 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

Obrady XI sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w dniu 21 maja 2019 roku o godzinie 1600 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach XI sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK,
 • Pani Monika Szpakowska – Dyrektor Wydziału Komunikacji,
 • Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
 • Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
 • Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku,
 • Pani Dorota Kolenda – Dyrektor PUP,
 • Pani Magdalena Zinówko - Siłkowska – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym
  w Białymstoku,
 • Pan Andrzej Czaban – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku
 • Pan Stanisław Jastrzębski – Dyrektor PODGiK,
 • Pani Ewelina Buczyńska – Kiślaczuk – Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego,
 • Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku,
 • Pani Katarzyna Karczewska – Dyrektor Domu Dziecka w Supraślu,
 • Pani Anna Ziniewicz – Dyrektor CAOPOW w Krasnem,
 • Pani Marta Pasieka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie,
 • Pan Henryk Roman Smilewicz- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy,
 • Pan Józef Domaszuk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach,
 • Pan Jan Steckiewicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jałówce,
 • Pan Marian Adam Sacharewicz – Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach,
 • Pan Waldemar Kulesza – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
  w Białymstoku,
 • Pan Dariusz Filianowicz – Powatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku,
 • Pan Wojciech Macutkiewicz – Komendant Miejski Policji w Białymstoku,
 • Pan Robert Wierzbowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
  w Białymstoku,
 • Pani Beata Sikora – Główna Księgowa SP ZOZ w Łapach.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził,
iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

W obradach XI sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pan Adam Backiel, Pani Bożena Bieryło, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pani Jolanta Den, Pan Andrzej Gąsowski, Pan Mariusz Gołaszewski (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Barbara Grabowska, Pan Jan Gradkowski (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Anna Grycuk, Pani Elżbieta Jaroszuk, Pan Paweł Kondracki (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Michał Kozłowski, Pan Rafał Łada, Pani Bożena Nienałtowska, Pani Jadwiga Piotrowska, Pan Eugeniusz Siemieniuk, Pan Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka, Pan Henryk Suchocki, Pan Zenon Żukowski.

Nieobecni byli: Pan Jan Kaczan (nieobecność usprawiedliwiona), Pani Sylwia Rząca (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Bogdan Zdanowicz (nieobecność usprawiedliwiona).

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny
XI sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Jednocześnie zapytał
o uwagi do porządku obrad.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zaproponował:

 • wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 6a projektu uchwały – „Podjęcie uchwały w przekazania skargi na pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku”.
 • zmianę tytułu punktu 5: „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Nowodworce”.
 • zmianę tytułu punktu 6: „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkanki gminy Czarna Białostocka”.
 • przesunięcie punktu 10 i 11 na punkt 2a oraz 2b.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” wprowadziła wszystkie w/w zmiany do porządku obrad, (zał. nr 4).

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.

2a. Informacja o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2018 roku.

2b. Informacja o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie Powiatu.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Nowodworce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkanki gminy Czarna Białostocka.

6a. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej - informacja PCPR
  w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2018 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2019 r.
 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - informacja
  z działalności PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2018 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
 4. Informacja o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego
  w zakresie weterynarii.
 5. Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego
  w roku 2018.
 6. Informacja z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2018.
 7. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 8. Interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Przyjęcie protokołów z obrad IX i X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

2a. Informacja o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2018 roku.

 

Pan Wojciech Macutkiewicz – Komendant Miejski Policji w Białymstoku przedstawił zebranym informację o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2017 roku (zał. nr 5) na podstawie prezentacji multimedialnej (zał. nr 6).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku
w 2018 roku do wiadomości.

2b. Informacja o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie Powiatu.

Pan Robert Wierzbowski – Komendant Miejskiej PSP w Białymstoku przedstawił zebranym informacja o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie Powiatu (zał. nr 7) na podstawie prezentacji multimedialnej (zał. nr 8).

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Pana Komendanta, czy OSP odczuwa niż demograficzny, gdyż na niektórych zawodach zauważalna jest przeważająca ilość kobiet niż mężczyzn. Dodał, że niektórzy strażacy narzekają, iż coraz mniej jest napływu młodej kadry. Czy któreś z OSP ma już problemy kadrowe.

Pan Robert Wierzbowski – Komendant Miejskiej PSP w Białymstoku odpowiedział, iż na chwilę obecną są dylematy i problemy, lecz są one jeszcze do rozwiązania. Zaznaczył, iż większych problemów kadrowych jeszcze nie odnotowano. Dodał, iż dużym problemem są wyjazdy na akcje w tzw. godzinach pracy, gdyż większość młodych ludzi jest w szkołach lub w pracy, a niestety nie ma możliwości prawnych, aby pracodawcy zwalniali pracowników do akcji strażackich. Poinformował, iż organizowane są dla młodych druhów i druhen obozy młodzieżowych drużyn pożarniczych.  Dodał, iż w każdym powiecie w województwie w tym roku będą organizowane takie obozy. Zaznaczył, iż uzyskali dotację na 40 osób i z każdej gminy (tam gdzie jest młodzieżowa drużyna pożarnicza) będą wybierane osoby do udziału w tym obozie. Szkolenie te odbędzie się w wakacje i jest to obóz szkoleniowo – wypoczynkowy skierowany pod przyszłych strażaków ochotników, jak i już jeżdżących do zdarzeń. Dodał, iż są to dzieci w wieku 10 - 16 lat.    

Pan Jan Gradkowski – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego dodał, iż na terenie powiatu jest 99 jednostek OSP, a 18 znajduje się w krajowym systemie. Zaznaczył, iż
w poprzedniej kadencji Rada Powiatu wydała na doposażenie Państwowych Jednostek Służbowych tj. policji i straży pożarnej 2 500 000 zł. Dodał, iż w Dojlidach planowana jest budowa jednostki Straży Pożarnej, na co Miasto Białystok przeznaczyło działkę.

Pan Adam Backiel – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, jakie szkolenia są planowane w tym roku, czy będzie planowane szkolenie dla OSP z powiatu białostockiego.

 Pan Robert Wierzbowski – Komendant Miejskiej PSP w Białymstoku odpowiedział, iż co roku zgłaszane są zapotrzebowania na szkolenia z jednostek i na bieżąco w ramach potrzeb są one organizowane.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zapytała, czy do szkolenia może przystąpić młodzież, która chciałaby przystąpić do OSP.

Pan Robert Wierzbowski – Komendant Miejskiej PSP w Białymstoku odpowiedział, iż szkolenia są udzielane przez Państwową Straż Pożarną, a proces szkolenia to nabywanie druha, który może jeździć do działań ratowniczych, czyli w wieku 18 lat. Szkolenia dla młodzieży na terenie jednostek OSP, jeżeli powstaje młodzieżowa drużyna ratownicza, to jest druh lub druhna, którzy są opiekunami takiej drużyny i posiadają swoje programy w ramach których prowadzą różne szkolenia. Takie osoby zgłaszają się z zapotrzebowaniem szkoleń do Państwowej Straży Pożarnej i ona udziela merytorycznej pomocy. Zaznaczył, iż każda gmina na terenie powiatu posiada  swojego opiekuna z jednostek Państwowej Straży Pożarnej, który w każdym zakresie udzieli pomocy merytorycznej. 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa
p. poż. na terenie Powiatu do wiadomości.

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2019 rok, co stanowi
zał. nr  9 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 przedstawili:

 • Pan Rafał Łada – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za”, (zał. nr 10) podjęła uchwałę Nr XI/92/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019, (zał. nr 11).

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034, co stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034 przedstawili:

 • Pan Rafał Łada – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za”, (zał. nr 13) podjęła uchwałę Nr XI/93/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034, (zał. nr 14).

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Nowodworce.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Nowodworce, co stanowi zał.
nr 15
do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Nowodworce przedstawił:

 • Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

Pan Andrzej Gąsowski- Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z wnioskiem mieszkańców wsi Nowodworce oraz przekazała w/w wniosek Zarządowi Powiatu Białostockiego”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Nowodworce.

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za”, (zał. nr 16) podjęła uchwałę Nr XI/94/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Nowodworce, (zał. nr 17).

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkanki gminy Czarna Białostocka.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkanki gminy Czarna Białostocka, co stanowi zał. nr 18 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkanki gminy Czarna Białostocka przedstawił:

 • Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

Pan Andrzej Gąsowski - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z wnioskiem mieszkanki gminy Czarna Białostocka oraz przekazała w/w wniosek Zarządowi Powiatu Białostockiego”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkanki gminy Czarna Białostocka.

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za”, (zał. nr 19) podjęła uchwałę Nr XI/95/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przekazania wniosku mieszkanki gminy Czarna Białostocka, (zał. nr 20).

6a. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na pracowników Starostwa Powiatowego
w Białymstoku, co stanowi zał. nr 21 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Pan Andrzej Gąsowski- Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się ze skargą na pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz przekazała ją Zarządowi Powiatu Białostockiego do rozpatrzenia”.

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za”, (zał. nr 22) podjęła uchwałę Nr XI/96/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przekazania skargi na pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku, (zał. nr 23).

Ad 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej - informacja PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2018 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2019 r.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku przedstawiła zebranym Radnym „sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej - informacja PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2018 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2019 r.”, (zał. nr 24) w formie prezentacji multimedialnej, (zał. nr 25).

Ogłoszono 10 minutową przerwę.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zaproponował Radnym w formie wniosku formalnego, aby wypowiedź gości trwała po 5 minut i zawierała najważniejsze wydarzenia, problemy.

Rada Powiatu Białostockiego przy 15 głosach „za” oraz 7 głosach „wstrzymujących się”, (zał. nr 26) przyjęła w/w wniosek Pana Romana Czepe.

Pani Anna Ziniewicz – Dyrektor CAOPOW w Krasnem na wstępie zaprosiła wszystkich Radnych na obchody Dnia Dziecka do swojej placówki, aby poznać codzienność życia dzieci. Dodała, iż stara się, aby potrzeby dzieci były zaspokajane w 150 %, gdyż placówka ta posiada wiele życzliwych przyjaciół, którzy wspierają pod każdym względem. Zaznaczyła, iż dzieci posiadają wszystko oprócz miłość najbliższych. Poinformowała, iż jedna
z podopiecznych będzie miała 6 ze średniej ocen na koniec roku szkolnego i zakwalifikowała się na stypendium w Stanach Zjednoczonych.   

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Pan Henryk Roman Smilewicz- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy poinformował, iż 2018 rok był bardzo owocny w zakresie działań inwestycyjnych - 5 projektów na sumę 2 500 000 zł w zakresie energetyki, co przyczyni się do oszczędności energii. Zaznaczył, iż największą potrzebą jest wymiana dwóch wind, które działają od początku powstania placówki. Kolejna – to barak żeński, który użytkowany jest już 50 lat,
a postawiony był jako tymczasowy. Rozwiązaniem jest budowa nowego budynku oddziału żeńskiego, który wyniósłby około 3 500 000 zł, lub złożenie wniosku o zmniejszenie liczby miejsc dla pacjentów do 250 i rozebranie baraku. Kolejnym problemem jest brak pielęgniarek, gdyż obok w szpitalu są lepsze płace. Dodał, iż od 1 lipca wejdzie w życie nowe rozporządzenie podwyższające płace w szpitalach dla pozostałego personelu tj. dla rehabilitantów, diagnostów itp., dla których najniższa płaca wynosi około 4 100 – 4 200 zł. Zaznaczył, iż podstawowym problemem w Domu Pomocy Społecznej Choroszczy jest alkohol, narkotyki i AIDS. Dodał, iż pacjenci są bardzo agresywni, dochodzi nawet do pobić, lecz mają duże wsparcie w policji oraz w służbach medycznych.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Pan Marian Adam Sacharewicz – Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach poinformował, iż Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaźniach działa jako administracja rządowa. Do placówki dowożonych jest 60 osób z 11 gmin (2 gminy z powiatu sokólskiego oraz 9 gmin z powiatu białostockiego). Budżet opiera się na
1 200 000 zł. Największym problemem placówki są drogi, po których dowożą pacjentów, a później remontują auta, gdyż codzienna trasa wynosi około 600 km. Zaznaczył, iż zajmują się osobami dorosłymi: organizują spotykają, wycieczki, spartakiady. Zaprosił na uroczystość 10- lecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Pan Józef Domaszuk - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach poinformował, iż Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach jest przeznaczony dla 95 osób przewlekle, somatycznie chorych i w podeszłym wieku.  Dodał, iż dla swoich podopiecznych stara się zapewnić namiastkę domu rodzinnego. Zaznaczył, iż w ubiegłym roku nie prowadzono żadnych inwestycji, lecz została przygotowana dokumentacja na modernizację pomieszczeń i budowę szybu windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wystąpiono również z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poinformował, iż w bieżącym roku otrzymali dofinansowania na w/w zadania i ogłoszono przetarg na wykonanie prac. Podziękował za zrozumienie oraz ujęcie w planie inwestycji w/w zadań. Najważniejszym osiągnięciem Domu było uzyskanie dla 35 mieszkańców domu posiadających znaczny stopień niepełnosprawności rehabilitacji domowej, finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Poinformował, iż w Domu organizowane są spotkania dla osób uzależnionych od alkoholu, indywidualnie oraz w grupach z terapeutą uzależnień ze Szpitala w Choroszczy (21 podopiecznych jest uzależnionych od alkoholu). Dodał, iż od ubiegłego roku uczestniczą w akcji tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw pozyskując nieodpłatnie produkty rolne na potrzeby DPS-u. Dopowiedział, iż na potrzeby jednostki zakupiono wyposażenie do kuchni (stoły ze stali nierdzewnej, bemary), meble oraz sprzęt do pokoi mieszkalnych, wyposażenie do warsztatu. Poinformował, iż w 2020 roku planowana jest budowa instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji pompy cieplnej. Inwestycja ta będzie możliwa do realizacji w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków z projektu unijnego Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego. Najpilniejszą inwestycją Domu jest modernizacja pralni, której maszyny pochodzą z lat 90- tych oraz zakup nowych sprzętów, modernizacja instalacji sygnalizacji pożarowej w obiekcie, które będą realizowane w następnych latach.

 Pytań i uwag nie zgłoszono.

Pani Katarzyna Karczewska – Dyrektor Domu Dziecka w Supraślu poformowała, iż Dom Dziecka w Supraślu jest placówką w której wychowuje 30 podopiecznych w wieku średnio 15-16 lat. Domownicy, to nastolatki, którzy pogubili się w codziennym życiu, którzy posiadają bagaż złych doświadczeń, nawyków, przyzwyczajeń, konfliktów ze społeczeństwem. Dodała, iż dzieci te często są odrzucane przez najbliższą rodzinę i pozostawione samym sobie. Poinformowała, iż w placówce znajdują się osoby, które obciążone są różnymi deficytami, z zaburzeniami zachowania oraz emocjonalnymi. Mają w sobie dużo agresji słownej i fizycznej. Dodała, iż w Domu Dziecka znajdują się również: dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, lekkim, dzieci z autyzmem, cukrzycą, z zespołem aspergera i tourette'a, padaczką, orzeczeniami o niepełnosprawność w związku z chorobami psychicznymi. Ponad to dzieci z niedosłuchem, zaburzeniami emocji, chorobami serca oraz po traumie wykorzystywania seksualnego. Zaznaczyła, iż opiekunowie starają się wszystko przezwyciężyć, pracować i podejmować działania w celu pomocy dzieciom. Dodała, iż korzystają ze wsparcia instytucji i placówek zewnętrznych. Dopowiedziała, że w Domu Dziecka w Supraślu organizowane są koła zainteresowań, obchodzone są urodziny, różne święta, również starają się stworzyć życie codzienne.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Pani Marta Pasieka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie poinformowała, iż Dom Pomocy Społecznej w Uhowie jest placówką przeznaczoną dla osób przewlekle, somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku. W Domu przebywa 125 osób. Funkcją Domu jest przede wszystkim zapewnie domowych warunków dla podopiecznych. Podstawą funkcjonowania jest zapewnienie mieszkańcom właściwej, zgodnej z obowiązującymi standardami opieki i pielęgnacji, zaspokojenie podstawowych potrzeb, ale także spełniane dodatkowych celów, tj. aktywne uczestnictwo mieszkańców w życiu społeczności Domu i środowiska lokalnego, w wymiarze na jakim ich stan zdrowia pozwala. Dodała, iż na terenie Domu organizowane są imprezy okolicznościowe tj. Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Chorego, Dzień Matki, Jasełka i wspólne kolędowanie. Zaznaczyła, iż uroczystości odbywają się poprzez współpracę z okolicznymi szkołami, uczniowie często odwiedzają domowników ze swoim repertuarem. Zasygnalizowała, iż najważniejszym osiągnięciem Domu Pomocy Społecznej w Uhowie w ubiegłym roku była realizacja projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Poprawa efektywności energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie” poprzez termomodernizację i instalację odnawialnych źródeł energii. W tym roku placówka otrzymała nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Podziękowała za wsparcie finansowe.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Pan Jan Steckiewicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jałówce zaznaczył, iż placówka ta jest najstarsza w powiecie i w tym roku obchodzi 62 –lecie. Poinformował, iż w ubiegłym roku poprzez współfinansowanie ze środków PFRON zakupiono samochód. Dodał, iż 20% mieszkańców, to osoby, których wiek nie przekracza 40 roku życia, 60% to osoby, które nie przekroczyły 60 roku życia dlatego w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce odbywają się liczne wydarzenia kulturalne, starając się o dużą frekwencje obecności domowników. Dodał, iż choroby psychiczne domowników przekładają się również na pracowników, którzy są stale narażeni na obciążenia psychiczne i dlatego organizowane są od 4 lat cykl szkoleń, które dofinansowane są ze środków Krajowego Funduszu Krajowego, który wspiera pracowników. Podziękował Pani Dyrektor PCPR w Białymstoku za pozytywne rozpatrzenie wniosków. Zaprosił w swoim imieniu, jak również w imieniu domowników, pracowników na festyn Świętego Antoniego.  

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej – informacja PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2018 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2019 r. do wiadomości.

Ad 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - informacja z działalności PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2018 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 r.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku przedstawiła zebranym Radnym „sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pieczy społecznej - informacja z działalności PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2018 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy społecznej na 2019 r.”, (zał. nr 27) w formie prezentacji multimedialnej, (zał. nr 28).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - informacja z działalności PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2018 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 r. do wiadomości.

Ad 9. Przyjęcie sprawozdania z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku przedstawiła zebranym Radnym „sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.” (zał. nr 29) w formie prezentacji multimedialnej, (zał. nr 30).

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy deklaracje rządowe o zwiększenie finansowania dla osób niepełnosprawnych zostały wydatkowane przez PFRON. Poinformował, iż zauważył, że od 5 lat wskaźniki finansowania nie zmieniają się.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku odpowiedziała, że wszystkie finansowania wyznaczane są za pomocą algorytmu, który utrzymuje się na takim samym poziomie. Dodała, iż finansowanie jest wyższe, lecz coraz więcej powiatów tworzy warsztaty terapii zajęciowej i wtedy środki te po mimo, że są zwiększone to przekazywane są do warsztatów terapii zajęciowej. Poinformowała, iż rządowe fundusze dla osób niepełnosprawnych trafiają w ramach specjalnego funduszu, który został utworzony przez duże firmy, które będą dofinansowywać osoby niepełnosprawne.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. do wiadomości.

Ad 10. Informacja o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.

Pan Dariusz Filianowicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii przestawił zebranym informację o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii (zał. nr 31).

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy w powiecie białostockim występowały zgłoszenia dotyczące ubijania chorych zwierząt w ubojniach.

Pan Dariusz Filianowicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii odpowiedział, iż nie uzyskał żadnych sygnałów w tej sprawie.

 Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy rolnicy finansują tzw. „ubój na miejscu”.

Pan Dariusz Filianowicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii wyjaśnił, iż tzw. „ubój na miejscu” to ubój z konieczności – ubój w gospodarstwie. Dodał, iż później sztuka zawieziona jest do zakładu ubojowego, gdzie zachodzą dalsze czynności i wydawana jest ocena mięsa. Zaznaczył, iż taka sytuacja jest sprawdzana i odnotowywana przez lekarzy weterynarii.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii do wiadomości.

Ad 11. Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2018.

Pan Waldemar Kulesza – Dyrektor PSSE w Białymstoku przedstawił zebranym informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2018 (zał. nr 32).

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, dlaczego niektóre baseny, które znajdują się na terenie gminy Supraśl nie spełniają norm sanitarnych i czy  posiadają one nowe technologie.

Pan Waldemar Kulesza – Dyrektor PSSE w Białymstoku odpowiedział, iż te baseny powstały stosunkowo niedawno, ale nie ma osób, które są przygotowane technicznie, aby prowadziły nadzór nad jakością wody. Zaznaczył, iż wody kąpielowe posiadają rygorystyczne wymogi, które zostały przyjęte z Unii Europejskiej. Zaznaczył, iż główną przyczyną jest to, że nie potrafimy właściwie dawkować chloru, którym dezynfekujemy, utrzymaniem właściwego poziomu, czyli bieżące, permanentne sprawdzanie ilości chloru związanego i wolnego, a przez to obecności innych związków. Dodał, iż to jest trochę zaniechanie oraz brak praktyki.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, w czym tkwi problem, iż nieznaczna część mieszkańców powiatu posiada niekwestionowaną jakość wody, a reszta ma jakość wody pod kontrolą. Dodał, iż gminy znaczą część funduszy przeznaczają na stacje uzdatniania wody.

Pan Waldemar Kulesza – Dyrektor PSSE w Białymstoku odpowiedział, iż dobrze, że jakość wody jest pod stałą kontrolą. Dodał, iż w przypadku dwóch wodociągów stwierdzono obecność bakterii coli, co przyczyniło się do unieruchomienia wodociągu. Zaznaczył, iż główne przekroczenia dotyczą parametrów merytorycznych żelaza i manganu, co również wynika z niedopatrzenia.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy są przepisy, które umożliwiłyby weryfikowanie szczepień, czy przymusu szczepień osób przyjeżdżających do pracy ze wschodu, uwzględniając, iż tam znajduje się zjawisko zachorowań na odrę.

Pan Waldemar Kulesza – Dyrektor PSSE w Białymstoku odpowiedział, iż jest specjalne rozporządzenie w sprawie odry, są przepisy o zwalczaniu chorób zakaźnych, lecz według inspekcji sanitarnej instrumenty te są ciągle niewystarczające. Dodał, iż występuje spadek szczepialności i może być taki przypadek, iż między sobą ludzie będą się zarażać odrą i tu jest problem, gdyż kary administracyjne, czy sprawy sądowe nie przynoszą efektu. Zaznaczył, iż coraz więcej osób w Polce uchyla się od zaszczepienia. Dodał, iż jeżeli nie wprowadzi się drastycznych przepisów karnych, to będą występować zjawiska odry, gdyż ludzie podróżują po całym świecie, lecz najważniejszym jest jak najszybsze rozpoznanie choroby i wygaszenie zjawisk odry.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2018 do wiadomości.

Ad 12. Informacja z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2018.

Pan Andrzej Czaban – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku przedstawił zebranym informację z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie powiatu białostockiego za okres roku 2018, (zał. nr 33).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2018 do wiadomości.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego podziękował wszystkim zebranym gościom za obecność oraz za przygotowanie obszernych sprawozdań. Podziękował za pracę i życzliwość dla mieszkańców powiatu podczas obsługi w swoich jednostkach. Życzył wszystkim w imieniu swoim, Radnych, Przewodniczącego Rady i Zarządu Powiatu dalszych sukcesów w życiu zawodowym.

Ad 13. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Ad 14. Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Ad 15. Przyjęcie protokołów z obrad IX i X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż IX sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu
25 kwietnia 2019 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za” przyjęła protokół
Nr IX/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., (zał. nr 34).

 

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż X nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu 7 maja 2019 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za” przyjęła protokół
Nr X/2019 z dnia 7 maja 2019 r., (zał. nr 35).

 

Ad 16. Sprawy różne.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zaprosił zebranych Radnych na otwarcie drogi w Gminie Juchnowiec Kościelny na odcinku Stanisławowo – Niewodnica Nargilewska w dniu 7 czerwca o godz. 1500.

 

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

 

Ad 17. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego
 – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XI sesji Rady Powiatu VI kadencji,w dniu 21 maja 2019 roku, o godz. 1913.

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                                                                             Podpisał:

Joanna Sanik                                                                                                                         Pan Zenon Żukowski

 

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-05-2019

Data udostępnienia w BIP: 08-07-2019 12:53

Data modyfikacji informacji: 08-07-2019 12:53