Protokół nr XV/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.


Protokół nr XV/2019
z obrad XV sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji
w dniu 29 sierpnia 2019 r.
w Starostwie Powiatowym w BiałymstokuObrady XV sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w dniu 29 sierpnia 2019 roku o godzinie 1300 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski. Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości  (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).
W obradach XV sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:
•    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
•    Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
•    Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.
•    Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
•    Pani Elżbieta Karina Kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury,
•    Pani Monika Szpakowska – Dyrektor Wydziału Komunikacji,
•    Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK,
•    Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
•    Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
•    Pani Ewelina Buczyńska – Kiślaczuk – Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego,
•    Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku,
•    Pan Piotr Matusiak – Zastępca Dyrektora PUP,
•    Pan Tadeusz Stanisław Jastrzębski – Dyrektor PODGiK,
•    Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach,
•    Pan Zbigniew Łojewski – PGWWP Nadzór Wodny w Białymstoku,
•    Pan Marek Dworakowski – PGWWP Nadzór Wodny w Łomży.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. W obradach XV sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pan Adam Backiel, Pani Bożena Bieryło, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Andrzej Gąsowski, Pan Mariusz Gołaszewski (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Barbara Grabowska, Pan Jan Gradkowski (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Anna Grycuk, Pani Elżbieta Jaroszuk, Pan Jan Kaczan, Pan Rafał Łada, Pani Bożena Nienałtowska, Pan Jan Bolesław Perkowski (Starosta Powiatu Białostockiego),  Pani Jadwiga Piotrowska, Pani Sylwia Rząca, Pan Eugeniusz Siemieniuk, Pan Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Tamara Maria Tyszkiewicz - Winogrodzka, Pan Henryk Suchocki, Pan Bogdan Zdanowicz, Pan Zenon Żukowski.

Nieobecni byli: Pani Jolanta Den (nieobecność nieusprawiedliwiona), Pan Michał Kozłowski (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Paweł Kondracki (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego) (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Zdzisław Łukaszewicz (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego) (nieobecność usprawiedliwiona).


Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

 Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XV sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Dodał, iż Zarząd Powiatu dokonał zmiany projektów uchwał: w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034. Poinformował, iż Zarząd Powiatu przekazał 3 nowe projekty uchwał celem włączenia do porządku obrad XV sesji Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 4): projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender, projekt uchwały w sprawie przekazania  skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na bezczynność Rady Powiatu Białostockiego, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Michałowo. Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Nie było uwag. Przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za” wprowadziła do porządku obrad punkt 5a: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Michałowo”, (zał. nr 5).


Rada Powiatu Białostockiego przy 17 głosach „za” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” wprowadziła do porządku obrad punkt 11a: „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender”, (zał. nr 6).


Rada Powiatu Białostockiego przy 17 głosach „za” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” wprowadziła do porządku obrad punkt 11b: „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na bezczynność Rady Powiatu Białostockiego” (zał. nr 7).

Pan Rafał Łada – Radny Powiatu Białostockiego zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu nr 11: „Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Powiatu Białostockiego nr IX/84/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender”.  

Rada Powiatu Białostockiego przy 5 głosach „za” oraz 15 głosach „przeciw” odrzuciła ww. wniosek formalny (zał. nr 8).

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad XV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Zapoznanie się z rocznymi sprawozdaniami z działań podejmowanych na terenie Powiatu Białostockiego przez Nadzory Wodne w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Ciechanowcu, Mońkach, Łapach, Łomży i Sokółce za 2018 r.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034.
5a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Michałowo.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Olmonty.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Zubki, Świsłoczany i Mostowlany.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku dotyczącego remontu drogi Dzierniakowo – Gródek.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie skargi na rozpatrzenie wniosku dotyczącego wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1307B Jezierzysk – Łosiniec.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie skargi na rozpatrzenie wniosku dotyczącego wstrzymania budowy domu mieszkalnego w miejscowości Chodory, gm. Turośń Kościelna.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Powiatu Białostockiego nr IX/84/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender.
    11a. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w Białymstoku w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender.
    11b. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na bezczynność Rady Powiatu Białostockiego.
12.    Interpelacje i zapytania Radnych.
13.    Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
14.    Przyjęcie protokołów z obrad XIII i XIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
15.    Sprawy różne.
16.    Zamknięcie obrad XV sesji Rady Powiatu Białostockiego.


Ad 3. Zapoznanie się z rocznymi sprawozdaniami z działań podejmowanych na terenie Powiatu Białostockiego przez Nadzory Wodne w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Ciechanowcu, Mońkach, Łapach, Łomży i Sokółce za 2018 r.

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa poinformowała zebranych, iż od 1 stycznia 2018 r. powstał nowy Urząd - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, który przejął wszystkie zadania związane z gospodarką wodną wykonywane przez samorządy. Dodała, iż w/w Urząd został podzielony na instancje, m.in. nadzór wodny – w powiecie białostockim. Takich nadzorów jest 7, które obszarowo podzielone są zgodnie z podziałem administracyjnym. Poinformowała, iż zgodnie z art. 250 ustawy prawo wodne, kierownicy nadzoru zobowiązani są do składania corocznych sprawozdań. Zaznaczyła, iż takie sprawozdania wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Białymstoku (zał. nr 9-13 ), a przedstawienie szczegółowych informacji zostawi zaproszonym Gościom.

Pan Zbigniew Łojewski – PGWWP Nadzór Wodny w Białymstoku przedstawił zebranym roczne sprawozdanie za 2018 rok z działań podejmowanych na terenie Powiatu Białostockiego (zał. nr 14).

Pan Marek Dworakowski – PGWWP Nadzór Wodny w Łomży przedstawił zebranym sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Łomży na obszarach powiatów łomżyńskiego, zambrowskiego, białostockiego, kolneńskiego na rok 2018 (zał. nr 15).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z rocznymi sprawozdaniami z działań podejmowanych na terenie Powiatu Białostockiego przez Nadzory Wodne w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Ciechanowcu, Mońkach, Łapach, Łomży i Sokółce za 2018 r.


Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 (zał. nr 16).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 przedstawili:
•    Pani  Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
•    Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” (zał. nr 17) podjęła uchwałę Nr XV/113/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 (zał. nr 18).


Ad 5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 (zał. nr 19).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 przedstawili:
•    Pani  Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
•    Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” (zał. nr 20) podjęła uchwałę Nr XV/114/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 (zał. nr 21).

Ad 5a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Michałowo.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Michałowo (zał. nr 22).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” (zał. nr 23) podjęła uchwałę Nr XV/115/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Michałowo (zał. nr 24).


Ad 6.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Olmonty.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Olmonty (zał. nr 25).

Mieszkaniec wsi Olmonty przedstawił zebranym stan faktyczny drogi powiatowej nr 1492B Hryniewicze – Olmonty. Zapytał, czy istnieją realne szanse na wybudowanie ww. drogi, ponieważ wyrównanie nie przynosi dłuższych efektów. Poinformował, iż w ubiegłym roku na drodze zdarzył się poważny wypadek, droga jest nieoświetlona, występują zakręty i zwężenia.

 Mieszkaniec wsi Olmonty poinformował, iż dokumentacja na drogę nr 1492 B była już wykonana, lecz uległa przedawnieniu. Dodał, iż został wykonany projekt drogi i mieszkańcy, boją się, aby sytuacja się nie powtórzyła. Zaznaczył, iż w tej chwili są dotacje na budowy dróg lokalnych, lecz ta droga nie została wpisana do listy na dofinansowanie. Dodał, iż po dwóch dniach od wyrównania drogi, robią się wyboje i droga jest trudna do przejechania.

Mieszkaniec wsi Olmonty podkreślił, iż ta droga jest bardzo znacząca nie tylko dla mieszkańców, ale również dla osób, które przyjeżdżają na liczne eventy, które organizowane są na stadionie i ta droga zastawiana jest przez przyjeżdżające osoby, przez co utrudniony jest dostęp do miasta czy Olmont.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż każda droga w powiecie białostockim jest ważna dla Zarządu Powiatu, jak i dla Rady Powiatu. Dodał, iż powiat prowadzi spójną politykę z samorządem gminnym. Poinformował, iż Wójt nie występował do Zarządu Powiatu z pismem o inwestycje na tej drodze. Dodał, iż w Funduszu Dróg Samorządowych w nowym rozdaniu znajdują się 22 drogi na łączną kwotę 91 500 000 zł. Poinformował, iż powiat czeka również na dofinansowanie z budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie  około 45 000 000 zł. Dodał, iż Zarząd Powiatu VI kadencji chce wykorzystywać wszystkie dokumentacje, które są aktualne lub które wymagają dopracowania w części i są realne do wykonania w przyszłych dwóch latach. Dodał, iż Zarząd Powiatu będzie analizował wniosek mieszkańców, lecz jeżeli nie będzie współfinansowania ze strony gminy zgodnie z zasadą 50 % na 50 % to niestety droga nie zostanie wykonana,

Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do kiedy ważna jest dokumentacja na drogę powiatową
nr 1492 B.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, iż wykonana jest dokumentacja techniczna, nie ma szeregu działań związanych z projektem budowlanym. Nie było sygnału o procedowaniu w tej sprawie. Dodał, iż nie ma decyzji środowiskowej, podziałów geodezyjnych, podziałów z art. 60 dot. lasów, pozwolenia wodnoprawnego. Zaznaczył, iż dokumentacja jest ważna, lecz terminy zobowiązują przy pozwoleniach wodnoprawnych, decyzjach środowiskowych.

Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego zwróciła się do mieszkańców Olmont z zapytaniem, czy w tej strawie rozmawiali z Wójtem.

Mieszkaniec wsi Olmonty odpowiedział, iż odbyła się rozmowa z Wójtem wiosną tego roku i zadeklarował chęć uczestnictwa partycypacji w kosztach budowy drogi wraz z powiatem.

Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Pana Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, czy w tym roku byłaby możliwość dokończenia dokumentacji.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, iż uwzględniając dokonania podziału z tzw. art. 73 własności prywatnej bez odszkodowania przechodzi na rzecz powiatu białostockiego należy spodziewać się odwołań. Dodał, iż takie postępowania na Gminie Choroszcz trwają już  6-7 lat.

Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego poprosiła o utwardzenie drogi, aby przejezdność była lepsza.  

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, iż Powiatowy Zarząd Dróg działa według możliwości finansowych.

Mieszkaniec wsi Olmonty zapytał czy to, że z jednej strony są domy, a z drugiej znajduje się las to jest ułatwienie do inwestycji na tej drodze, czy przeszkoda.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, iż jest to las Skarbu Państwa na terenie miasta Białystok. Dodał, iż według niego jest to utrudnienie.  

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego poinformował, iż Radni objechali wszystkie drogi powiatowe i jego zdaniem ta droga powinna być wybudowana.  Dodał, iż w tej chwili 3 000 000 zł wynoszą podziały geodezyjne. Zaznaczył, iż z niektórymi Gminami trzeba prowadzić rozmowy korespondencyjnie. Poinformował, iż jeżeli Pan Wójt wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie, to powiat uwzględni tę drogę w latach 2021/2022.

Pan Rafał Łada – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy na drodze można postawić znaki zakazujące postój na tej drodze, by zwiększyć przejezdność podczas meczy/imprez odbywających się na stadionie.
 
Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady zasugerował, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie parkingu, a prośba mieszkańców dotyczy budowy drogi. Zaznaczył, iż Wójt oraz Rada Gminy musi przeznaczyć środki na budowę drogi i wystąpić na piśmie o współfinansowanie do powiatu.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Olmonty, przedstawili:
•    Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
•    Pan Andrzej Gąsowski - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Olmonty.

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za” (zał. nr 26) podjęła uchwałę Nr XV/116/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Olmonty (zał. nr 27).Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Zubki, Świsłoczany i Mostowlany.


Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Zubki, Świsłoczany i Mostowlany (zał. nr 28).

Pytań i uwag nie zgłoszono.    

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Zubki, Świsłoczany i Mostowlany przedstawili:
•    Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
•    Pan Andrzej Gąsowski - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - opinia pozytywna.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Zubki, Świsłoczany i Mostowlany.

Rada Powiatu Białostockiego przy 18 głosach „za” (zał. nr 29) podjęła uchwałę Nr XV/117/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Zubki, Świsłoczany i Mostowlany (zał. nr 30).

Ad 8.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku dotyczącego remontu drogi Dzierniakowo – Gródek.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przekazania wniosku dotyczącego remontu drogi Dzierniakowo – Gródek (zał. nr 31).

Pytań i uwag nie zgłoszono.    

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku dotyczącego remontu drogi Dzierniakowo – Gródek przedstawili:

•    Pan Jan Kaczan – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
•    Pan Andrzej Gąsowski - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - opinia pozytywna.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania wniosku dotyczącego remontu drogi Dzierniakowo – Gródek.

Rada Powiatu Białostockiego przy 18 głosach „za” (zał. nr 32) podjęła uchwałę Nr XV/118/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania wniosku dotyczącego remontu drogi Dzierniakowo – Gródek (zał. nr 33).

Ad 9.    Podjęcie uchwały w sprawie skargi na rozpatrzenie wniosku dotyczącego wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1307B Jezierzysk – Łosiniec.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie skargi na rozpatrzenie wniosku dotyczącego wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1307B Jezierzysk – Łosiniec (zał. nr 34).

Pytań i uwag nie zgłoszono.    

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie skargi na rozpatrzenie wniosku dotyczącego wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1307B Jezierzysk – Łosiniec przedstawili:

•    Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
•    Pan Andrzej Gąsowski - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi na rozpatrzenie wniosku dotyczącego wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1307B Jezierzysk – Łosiniec.

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” (zał. nr 35) podjęła uchwałę Nr XV/119/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie skargi na rozpatrzenie wniosku dotyczącego wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1307B Jezierzysk – Łosiniec (zał. nr 36).

O godz. 14:25 ogłoszono 15 minutową przerwę.

Ad 10.     Podjęcie uchwały w sprawie skargi na rozpatrzenie wniosku dotyczącego wstrzymania budowy domu mieszkalnego w miejscowości Chodory, gm. Turośń Kościelna.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie skargi na rozpatrzenie wniosku dotyczącego wstrzymania budowy domu mieszkalnego w miejscowości Chodory, gm. Turośń Kościelna (zał. nr 37). Jednocześnie przedstawiła zebranym pismo dotyczące kontroli przeprowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (zał. nr 38).  

Pytań i uwag nie zgłoszono.    

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie skargi na rozpatrzenie wniosku dotyczącego wstrzymania budowy domu mieszkalnego w miejscowości Chodory, gm. Turośń Kościelna przedstawili:
•    Pan Andrzej Gąsowski - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - opinia pozytywna,
•    Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego poprosił o wysłanie pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla osoby skarżącej.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi na rozpatrzenie wniosku dotyczącego wstrzymania budowy domu mieszkalnego w miejscowości Chodory, gm. Turośń Kościelna.

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za” (zał. nr 39) podjęła uchwałę Nr XV/120/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie skargi na rozpatrzenie wniosku dotyczącego wstrzymania budowy domu mieszkalnego w miejscowości Chodory, gm. Turośń Kościelna (zał. nr 40).

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Powiatu Białostockiego nr IX/84/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Karty LGBT
 i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Powiatu Białostockiego nr IX/84/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender (zał. nr 41-43).

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż ludzie bardzo często nie czytają stanowisk i nie rozumieją sensu podjętej uchwały. Dodał, iż w uchwale istnieje zapis aby nie dyskryminować i nie wykluczać, aby wychowywać dzieci nie według karty LGBT, lecz według wartości chrześcijańskich.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.    

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Powiatu Białostockiego nr IX/84/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender.

Białostockiego przy 16 głosach „za”, 6 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (zał. nr 44) podjęła uchwałę Nr XV/121/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Powiatu Białostockiego nr IX/84/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender (zał. nr 45).

Ad 11a. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w Białymstoku w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w Białymstoku w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender (zał. nr 46).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w Białymstoku w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender przedstawił:
•    Pan Andrzej Gąsowski - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - opinia pozytywna.

Rada Powiatu Białostockiego przy 17 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 47) podjęła uchwałę Nr XV/122/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w Białymstoku w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender (zał. nr 48).


Ad 11b. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na bezczynność Rady Powiatu Białostockiego.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na bezczynność Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 49-52).

Pytań i uwag nie zgłoszono.


Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na bezczynność Rady Powiatu Białostockiego, przedstawił:
•    Pan Andrzej Gąsowski - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na bezczynność Rady Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego przy 17 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 53) podjęła uchwałę Nr XV/123/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na bezczynność Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 54).

Ad 12. Interpelacje i zapytania Radnych.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka poinformowała o złożeniu interpelacji.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o ul. Szkolną w Dobrzyniewie Dużym, czy jest realizowana w ramach art. 73.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, iż geodeci pracują i jest podpisana umowa o wykonanie podziałów geodezyjnych działek, które leżą na gruntach, które z mocy prawa należą się powiatowi białostockiemu.  

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy wszystkie drogi w powiecie białostockim, które mogą być wdrażane poprzez ww. art. będą w ten sposób realizowane.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, iż na wszystkich drogach na których będą prowadzone inwestycje najpierw muszą być przeprowadzone analizy pod kątem odzyskania gruntów należnych powiatowi białostockiemu, na podstawie warunków  określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Pan Rafał Łada – Radny Powiatu Białostockiego poprosił o przekazanie w formie elektronicznej projektu drogi nr 1551 B Krupniki – Porosły, gm. Choroszcz, wraz z 29 poprawkami zgłoszonymi przez Urząd Gminy.  

Ad 13. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poinformował zebranych o podpisaniu aktu notarialnego przez Zarząd Powiatu Białostockiego na sprzedaż działki na ul. Geodetów. Dodał, iż został dziś podpisany również akt notarialny z Burmistrzem Michałowa na sprzedaż szkoły oraz przekazanie zadania oświatowego.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka zapytała o sprawozdanie z dnia 26 czerwca 2019 r., w którym istniał zapis o nadanie odznak honorowych.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział iż wniosek o nadanie Odznaki Honorowej za zasługi dla samorządu terytorialnego skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest dla Pana Romana Czepe i  Pana Jana Gradkowskiego. Wniosek o odznaczenia złożony do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dla następujących osób: Pan Roman Czepe – złoty Krzyż, Pan Zdzisław Łukaszewicz – srebrny Krzyż, Pani Bożena Nienałtowska – złoty Krzyż, Pani Anna Grycuk – srebrny Krzyż, Pan Wiesław Pusz – srebrny Krzyż, Pani Barbara Grabowska – srebrny Krzyż, Pan Zenon Żukowski – srebrny Krzyż oraz Pan Jan Kaczan – złoty Krzyż.


 Innych pytań i uwag nie zgłoszono.    

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Ad 14. Przyjęcie protokołów z obrad XIII i XIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.


    Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XIII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

    Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła protokół Nr XIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. (zał. nr 55).

  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu 29 lipca 2019 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr XIV/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.
(zał. nr 56).

Ad 15. Sprawy różne.
Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady, poinformował o stanowisku Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie budowy dróg powiatowych z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 (zał. nr 57).


Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady poinformował o piśmie, które wpłynęło do Biura Rady w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady poinformował o piśmie, które wpłynęło do Biura Rady dotyczące pojęcia uchwały nr IX/84/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.   
 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” upoważniła Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego do udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące uchwały nr IX/84/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.  (zał. nr 58).  


Pani Jadwiga Piotrowska – Radna Powiatu Białostockiego podziękowała Panu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg za szybką naprawę chodnika w Studziankach przy Szkole Podstawowej.

Pan Mariusz Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego, podziękował Panu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg za oznakowanie poziome i pionowe, z uwagi na to, że w pobliżu znajduje się Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej. Zaznaczył, iż w następnym roku będzie wnioskował o oznaczenia każdej szkoły w powiecie białostockim.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poinformował, iż Wójt Gminy Turośń Kościelna w odrębnym piśmie zgłosił inne drogi, które zostały już zgłoszone do programu, mianowicie chodzi o: drogę powiatową nr 1555B przez wieś Dołki oraz drogę nr 1532 B  Bojary, przystanek kolejowy Bojary.  

Pan Andrzej Gąsowski – Radny Powiatu Białostockiego, podziękował Panu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w imieniu mieszkańców ul. Granicznej w Łapach za poprawienie bezpieczeństwa dzieci chodzących do pobliskiej szkoły. Wyraził również prośbę, aby w najbliższych planach inwestycyjnych uwzględnić poprawę bezpieczeństwa skrzyżowania z ul. Długą.  

Pani Sylwia Rząca – Radna Powiatu Białostockiego poinformowała Radnych, iż najbliższa Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny odbędzie się 23 września o godz. 15:30 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach. Dodała, iż wszyscy Radni zostaną zaproszeni.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego podziękował Panu Dyrektorowi oraz pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg za szybkie i skuteczne przygotowanie 22 wniosków.

Ad 16. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XV sesji Rady Powiatu VI kadencji, w dniu 29 sierpnia 2019 roku, o godz. 1530.
 

Protokołowała:                                                                                                                           Podpisał:
Joanna Sanik                                                                                                                   Pan Zenon Żukowski
                                                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego


    
Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-08-2019

Data udostępnienia w BIP: 02-10-2019 13:23

Data modyfikacji informacji: 02-10-2019 13:23