Protokół Nr XVII/2015 z dnia 30.12.2015r.

RP.0002.17.2015

 

Protokół Nr XVII /2015

z obrad XVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

 w dniu 30 grudnia 2015 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

         Obrady XVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 30 grudnia 2015 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk.

Na wstępie, powitała zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich Radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

Stwierdziła, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 25 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni byli: Pani Barbara Grabowska (nieobecność usprawiedliwiona) oraz Pan Marek Skrypko (nieobecność usprawiedliwiona).

        

Ad 2

Przedstawienie porządku dziennego obrad.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, czy są wnioski Radnych do porządku obrad?

O głos poprosił Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałbym prosić o zdjęcie z porządku obrad punktu 6 <> i 7 <> z uwagi, że korespondencja dla niektórych Radnych z projektem budżetu na rok 2016 dopiero dotarła w poniedziałek wieczorem i nie mieli czasu zapoznać się z tym budżetem. Chcielibyśmy go przeanalizować. Radni co dostali mailem  to dostali 23. Większość otrzymała dopiero w poniedziałek rano po świętach. Zgłaszali nie tylko Radni klubu PiS, ale również Radni koalicji.”

O głos poprosił Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zgłaszam wniosek przeciwny z zachowaniem porządku zgłoszonego, zaproponowanego na wniosek Zarządu przez Panią Przewodniczącą z racji tego, że 15 listopada projekt budżetu był opracowany, Państwu przedstawiony wszystkim Radnym. W wyniku prac Komisji nad projektem budżetu - jedna Komisja wniosła - Komisja Rolnictwa, żeby zwiększyć plany tzw. leśne. Innych wniosków nie było. Zaproponowany przez Zarząd omawiany na poszczególnych Komisjach zmiany są z natury kosmetyczne, tak nie istotne, że nie ma żadnego uzasadnienia wniosek zgłoszony przez Pana Perkowskiego, że Radni nie mieli możliwości zapoznania się z projektem budżetu. Ustawa mówi, że budżet powinien być uchwalony do końca roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być uchwalany w następnym roku. To co Pan Perkowski wnosi nie jest w jakimkolwiek szczególnie uzasadnionym przypadkiem.”

   Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jak mówi ustawa, statut powiatu dokumenty powinny być dostarczone siedem dni przed sesją. Ten warunek nie został spełniony.”

   Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, ten warunek został spełniony. Materiały zostały wysłane pocztą znacznie wcześniej.”

   Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego „Nie chodzi o budżet akurat. Jeżeli ktoś odbiera pocztę w poniedziałek, a dzisiaj jest czwartek, czyli po Komisjach co niektórzy odebrali korespondencję.”

  Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, wersja elektroniczna została Państwu wysłana dużo wcześniej na siedem dni przed sesją.”

    Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zarządziła głosowanie nad przyjęciem wniosku Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego o zdjęcie z porządku obrad punktu 6: „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020”  oraz punktu 7: „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2016 rok.”

   Rada Powiatu Białostockiego, przy 10 głosach „za”, 9 głosach „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” zdjęła z porządku obrad ww. punkty.

   Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, bardzo dziękuję za to głosowanie, dziękuję za wsparcie poza klubowe. Przyjęliśmy apel Pana Wojciecha Fiłonowicza – Radnego Powiatu Białostockiego o działanie ponad podziałami, efektem jest zdjęcie tych punktów z porządku obrad. Nic nie stało się złego. Stało się coś dobrego. Nie ma problemu, aby kilka dni w prowizorem budżetowym funkcjonować. Nie jest to zła tradycja, ale dobrą tradycją jest to, iż nad budżetem debatuje się w dwóch czytaniach. Ten okres wydłuża się w niektórych regulaminach.”

     Pani Anna Grycuk -  Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego „Mam nadzieję, że te dyskusje niosą jakieś nowe wartości do budżetu.”

  Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego „Też na to liczymy Pani Przewodnicząca.”

     Pani Anna Grycuk -  Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś wnioski do budżetu? Jest prośba o zmianę brzmienia punktu 13 poprzez dopisanie słowa powierzenia to punkt 13 otrzyma brzmienie „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną droga powiatową.” To jest autopoprawka Zarządu.”

    Przewodnicząca obrad odczytała porządek dzienny XVII Sesji RPB.

     Porządek obrad przyjęto do realizacji w brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publiczną drogą powiatową.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zarządzania publiczną drogą powiatową.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2015 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok.
 15. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2015 rok.
 16. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego za 2015 rok.
 17. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego za 2015 rok.
 18. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 1 grudnia 2014 roku do dnia 3 grudnia 2015 roku.
 19. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 3 grudnia 2014 roku do dnia 15 grudnia 2015 roku.
 20. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 21. Interpelacje i zapytania Radnych.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

 

 

Ad 3

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019.

  Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019 (zał. nr 4).

    „Panie Przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały przedstawiony dla Państwa projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019 ma zmiany zawarte takie iż, zostały zastosowane ogólne kwoty planu dochodów, planu wydatków. Objaśniłam to w załączniku numer 3 do tego projektu uchwały. Tam zmieniły się również zadania odnośnie nakładów finansowych czasu przedsięwzięć. Chodzi o budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku granica miasta Białystok do Juchnowca Kościelnego. Zmieniła się tam kwota planowanych wydatków na 2016 rok na 200 000 złotych. Wynik budżetu uległ zmniejszeniu o 15 009 złotych, czyli zmniejszył się deficyt budżetowy. Pozostałe zmiany to są zmiany dostosowawcze do tego co jest w starych zmianach do budżetu.”

   Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, czy są uwagi Radnych do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019?

  Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Białostockiego do ww. projektu uchwały.

  Pozytywne opinie do ww. projektu uchwały przedstawili:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej
 • Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
 • Pan Roman Czepe – Członek Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.

  Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019.

     Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

  Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosachzaoraz 7 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XVII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019/zał. nr 5/.

 

 

 

 

Ad 4

  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

     Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (zał. nr 6).

    „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok przedstawiałam na komisjach. Omawiane były wszystkie te zmiany, które dotyczą tego projektu uchwały. Czy jeszcze raz mam Państwu przedstawić te zmiany do budżetu, czy będą Państwo zadawać mi pytania?”

    Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego „Jeśli Pani Skarbnik zapytała, czy ma czytać, czy tylko pytania zadawać to bardzo prosiłbym o przedstawienie. Oprócz Radnych, którzy pracowali nad tym budżetem nad zmianą tego budżetu są inni goście, którzy chcieliby zapoznać się. Jeśli to możliwe to bardzo prosiłbym.”

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, przejdźmy do załącznika numer 1 zmian w budżecie. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 93 559 złotych. Dotyczy to dwóch zmian. Wpłynęła nam subwencja ogólna z budżetu państwa na kwotę 168 559 złotych. Zostały zwiększone dochody Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach o kwotę 25 000 złotych. Subwencja oświatowa, która wpłynęła jest ona tematem odpraw restrukturyzacyjnych dla nauczycieli. W związku z tym załącznik numer 2 przewiduje zwiększenia i zmniejszenia o taką samą kwotę w Liceum Ogólnokształcącym, szkołach zawodowych, internatach i Centrum Kształcenia Praktycznego tylko tutaj już nie subwencja oświatowa. O te kwoty wynikające z subwencji oświatowej, czyli o kwotę 68 559 złotych. Zwiększenie wydatków pochodzących z subwencji oświatowej i zmniejszenie wydatków, które są przyznane  ze środków własnych powiatu. Centrum Kształcenia Ustawicznego o 25 000 złotych zwiększa swoje dochody. W związku z tym zwiększa wydatki i zmniejsza wydatki o 26 000 złotych, czyli przesuwa między paragrafami te 25 000 złotych jak Państwu wspominałam jest na zakup sprzętu niezbędnego do działalności. Taka sama sytuacja jest w szkołach zawodowych w 80130, tam dwie szkoły Zespół Szkół w Michałowie wnioskowało o zwiększenie budżetu na wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne chodzi o zakup urządzeń do Stacji Kontroli Pojazdów na kwotę 47 400 złotych. Zakup wyposażenia do obrabiarki sterowanej numerycznie CNC oraz zakup oprogramowania w Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach na kwotę 43 000 złotych. Zakup oprogramowania w I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach na kwotę 6 150 złotych. Takie są zmiany zwiększające budżet. To są zmiany niezbędne, które jeszcze na dniach zostaną zapłacone faktury za te nowe rzeczy. Tutaj wkradł się jeden błąd ponieważ 85495 rozdział pozostała działalność powinna być 85406 to są poradnie pedagogiczno-psychologiczne tutaj u Mnie wkradł się błąd, który dosłownie przed chwilką zauważyłam. Bardzo bym prosiła o poprawę tego, jeżeli mogę prosić. Pozostałe zmiany wynikają ze zmian, które omówiłam. Załącznik inwestycyjny to są te inwestycje, które zostały zaznaczone pogrubioną kursywą. Zmniejszył się deficyt o kwotę 15 009 złotych tak jak to wspomniałam przy wieloletniej prognozie finansowej.”

      Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego „Zakup sprzętu wyposażenia do stacji Ja rozumiem, że tam jest prowadzona działalność gospodarcza nie tylko do celów dydaktycznych. Chciałbym wiedzieć jak dochodowa jest ta działalność gospodarcza?”

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego „Jedna i druga stacja generalnie w dużej mierze wspierają szkoły oraz są dochodowe. Natomiast na następną sesję, czy komisję Państwu przedstawimy za 2015 rok jakie Łapy i Michałowo dodatkowe środki wypracowują i idzie to na wsparcie tych dwóch jednostek oświatowych. Bez tych urządzeń niemożliwe byłoby funkcjonowanie jednego i drugiego ośrodka.”

   Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, czy są uwagi Radnych do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

     Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Białostockiego do ww. projektu uchwały.

  Pozytywne opinie do ww. projektu uchwały przedstawili:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej
 • Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
 • Pan Roman Czepe – Członek Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.

  Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

  Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

 

  Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach za” oraz 9 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/112/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015./zał. Nr 7/.

 

Ad 5

     Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

     Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 (zał. nr 8).

   „Szanowni Państwo, projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2015 zgodnie z ustawą o finansach publicznych dokładnie z artykułem 263 Rada może uchwalić raz w roku, czyli na koniec roku takie wydatki, które nie wygasają. Budżet jest jednoroczny, ale ten wyjątek jest wtedy kiedy Rada uchwala wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Są dwie podstawowe zasady, które temu towarzyszą. Jest to przetarg ogłoszony i nie rozstrzygnięty, albo podpisana jest umowa na dokonanie takich wydatków i przechodzi ona na rok następny. W tym przypadku mamy do czynienia z taką umową. Została podpisana umowa w 2015 roku, która miała być zakończona w 2015 roku, ale z uwagi na opóźnienia przez wykonawcę w wykonaniu tej pracy był wniosek Pani Dyrektor Drewnowskiej o takie wydatki nie wygasające, o utworzeniu takich wydatków nie wygasających po to, aby można było dalej tą umowę realizować i w 2016 roku zapłacić dla wykonawcy w momencie kiedy przedstawi wykonanie tej usługi i zostanie przekazany protokół zdawczo-odbiorczy. Takie wydatki nie wygasające mogą być dokonywane tylko do końca czerwca roku następnego, czyli do 30 czerwca 2016 roku. We wniosku Pani Dyrektor jest wskazany termin 30 kwiecień 2016 roku.”

    Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, czy są uwagi Radnych do projektu uchwały w sprawie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

      Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Białostockiego do ww. projektu uchwały.

     Pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawił:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

  Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

  Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

  Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XVII/113/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie  wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 /zał. Nr 9/.

 

Ad 6

  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej.

    Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej (zał. nr 10).

   „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej zmiana polega na tym, że służebność ta była ustanowiona na dwóch uczestników. W takim brzmieniu z takiej służebności będzie korzystała jedna osoba przyszły nabywca nieruchomości powiatowej.”

    Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, czy są uwagi Radnych do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej.

    Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Białostockiego do ww. projektu uchwały.

     Pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawił:

 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

  Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

    Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

 Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za” oraz 8 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/114/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej /zał. Nr 11/.

 

Ad 7

 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publiczną drogą powiatową.

  Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 12).

     „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jak wiadomo ukazała się informacja Marszałka Województwa Podlaskiego o tym, że w określonym terminie będzie można składać wnioski do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są powiaty i gminy. Oczywiście obowiązują tam pewne kryteria. Z racji tej, że gminy są również uprawnione do składania wniosków to niektóre z gmin na terenie powiatu białostockiego zamierzają składać wnioski dotyczące ewentualnej przebudowy drogi powiatowej. Z taką sytuacją mamy do czynienia w tej chwili gdzie gmina Czarna Białostocka deklaruje, że będzie składała wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę drogi powiatowej  Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka – droga krajowa Nr 8. Numer drogi 1426B. Długość drogi około 6 kilometrów. Po to żeby można było skutecznie złożyć wniosek w Urzędzie Marszałkowskim przez podmiot jakim jest gmina w odniesieniu do drogi powiatowej niezbędne jest przekazanie zarządzania drogą bądź odcinkiem drogi powiatowej, żeby można było spisać stosowne porozumienie pomiędzy wójtem bądź burmistrzem, a Zarządem Powiatu potrzebne jest podjęcie wcześniej stosownej uchwały przez Radę Powiatu która upoważni Zarząd Powiatu do zawarcia stosownego porozumienia.”

   Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, czy są uwagi Radnych do projektu uchwały  w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publiczną drogą powiatową.

     Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Białostockiego do ww. projektu uchwały.

     Pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawił:

 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

  Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

    Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

  Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XVII/115/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publiczną drogą powiatową /zał. Nr 13/.

 

 

Ad 8

 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową.

   Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 14).

   „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przyczyny dla których należy podjąć kolejną uchwałę w sprawie powierzenia zarządzania drogą powiatową są takie same jak w poprzednim przypadku. Dodam tylko, że rzecz dotyczy przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo.”

  Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, czy są uwagi Radnych do projektu uchwały  w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową.

   Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Białostockiego do ww. projektu uchwały.

     Pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawił:

 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

  Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

    Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

  Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XVII/116/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową /zał. Nr 15/.

 

Ad 9

 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zarządzania publiczną drogą powiatową.

  Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 16).

    „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przyczyny i powody dla których tą uchwałę należy podjąć są takie same jak na początku moich wypowiedzi. Rzecz dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Tatary – Łaziuki.”

     Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk „Szanowni Państwo, jest propozycja zmiany §1 Powierza się Gminie Tykocin na okres do 31 grudnia 2022 roku zadanie zarządzania publiczną drogą powiatową położoną na terenie tej gminy, należące do zakresu działania Powiatu Białostockiego, wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz.260) na „Powierza się Gminie Tykocin na okres do 31 grudnia 2023 roku zadanie zarządzania publiczną drogą powiatową położoną na terenie tej gminy, należące do zakresu działania Powiatu Białostockiego, wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz.260). Jest to wniosek jednej z Komisji.”

    Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zarządziła głosowanie nad przyjęciem powyższego wniosku.

    Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za”  przyjęła ww. zmianę.

   O głos poprosił Pan Bogusław Kwiatkowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, w projekcie uchwały było zapisane powierzenie dla Gminy Tykocin do końca 2022 roku. Ja zwróciłem się o przesunięcie tej daty tego terminu do końca 2023 roku. Związane jest z tym, że jeżeli płatność wystąpi za tą drogę i inwestycję w 2018 roku to od daty ujęcia środków pięć lat trwałość projektu. Jest to z korzyścią dla powiatu.”

   Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, czy są uwagi Radnych do projektu uchwały  w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zarządzania publiczną drogą powiatową.

   Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Białostockiego do ww. projektu uchwały.

   Pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawił:

 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

  Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

    Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

  Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XVII/117/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zarządzania publiczną drogą powiatową /zał. Nr 17/.

 

Ad 10

 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.

   Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 18).

      „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado,do Burmistrzów, którzy chcieli składać wnioski na przebudowę dróg powiatowych przy udziale środków z Programu Przebudowy Obszarów Wiejskich włączył się również Burmistrz Choroszczy. Podstawa prawna i merytoryczna nie ulega zmianie. Ewentualną przebudową objęty byłby odcinek drogi powiatowej Nr 1535B Białystok – Kruszewo od granic administracyjnych miejscowości Choroszcz do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1537B i drogą gminną Nr 106267 bardziej utwardzoną. Dotyczy to odcinka drogi powiatowej przy którym Urząd Marszałkowski w ramach tras rowerowych Polski Wschodniej dokonał za swoje środki zbudowania ścieżki rowerowej. Długość odcinka około 5 kilometrów.”

    Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, czy są uwagi Radnych do projektu uchwały  w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.

   Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Białostockiego do ww. projektu uchwały.

   Pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawił:

 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

  Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

    Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

  Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XVII/118/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową /zał. Nr 19/.

 

Ad 11

  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową.

  Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 20).

   „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, o możliwość aplikowania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020 aplikuje również Burmistrz Zabłudowa. Wniosek będzie dotyczył ciągu dróg gminno-powiatowych. Będzie składał wniosek na przebudowę drogi gminnej Zabłudów – Kudrycze. W ciągu tej drogi w sposób naturalny włączony jest odcinek drogi powiatowej Nr 1489B Żuki – Pasynki – Zagruszany droga krajowa Nr 19. Długość odcinka drogi powiatowej który jest w to włączony około 700-800 metrów. Po to żeby skutecznie można było złożyć wniosek potrzebne jest podjęcie uchwały o powierzeniu gminie Zabłudów  zarządzania tymże króciutkim  odcinkiem drogi powiatowej.”

   Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, czy są uwagi Radnych do projektu uchwały  w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową.

   Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Białostockiego do ww. projektu uchwały.

    Pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawił:

 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

  Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

    Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

  Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XVII/119/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową /zał. Nr 21/.

 

Ad 12

 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok.

   Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła  zebranym projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok (zał. nr 22).

     „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, został przedstawiony Państwu Plan pracy Rady Powiatu Białostockiego na rok 2016. Ten plan pracy został przygotowany w oparciu o plan na rok 2015. Może powiem jakie zmiany zostały wprowadzone do tego planu pracy. Na sesję styczniową został dodany nowy punkt „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Białostockiego na lata 2011-2020”. Punkt został wprowadzony na prośbę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku. Dodatkowo punkty dotyczące działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zostały przeniesione na miesiąc kwiecień. Poprzednio był omawiany w miesiącu marcu. Informacja z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości z miesiąca września została ta informacja przeniesiona na miesiąc listopad. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na prośbę Państwa, bo swego czasu chcieliście Państwo żeby zarówno Komendant Miejski Policji jak i Komendant Straży Pożarnej  żeby razem brali udział w pracach Komisji i Rady w związku z tym ta informacja została przeniesiona na miesiąc maj. Dodatkowo punkt dotyczący informacji z działalności oświaty, który jest w miesiącu październiku zmienił troszeczkę swoje brzmienie z punktu Przyjęcie informacji z działalności oświaty nadano brzmienie przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych oraz podsumowanie pracy szkół i placówek oświatowych. Natomiast wracając do terminów sesji na jednej z Komisji była propozycja, żeby termin 28 stycznia zmienić na 21 stycznia ze względu na rozpoczynające się ferie zimowe.”

   Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, czy są uwagi Radnych do projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok.

     Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, w związku z tym że podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zgłoszono propozycję zmiany terminu obrad posiedzenia Sesji z dnia 28 stycznia na dzień 21 stycznia z uwagi na ferie zimowe myślę, że tą propozycję przegłosujemy. Dopiero potem będziemy głosować nad Planem pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok.”

   Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie nad ww. propozycją zmiany.

 Rada Powiatu Białostockiego, przy 17 głosach „za”  oraz 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęła ww. zmianę.

    Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Białostockiego do ww. projektu uchwały.

    Pozytywne opinie do ww. projektu uchwały przedstawili:

 • Pan Roman Czepe – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej
 • Pan Jan Gradkowski – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 • Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska
 • Pan Ryszard Łapiński – Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu
 • Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
 • Pan Roman Czepe– Członek Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny

  Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

    Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

  Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XVII/120/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok /zał. Nr 23/.

 

Ad 13

   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2015 roku.

   Pan Roman Czepe – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2015 roku (zał. nr 24).

     Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Roman Czepe poinformował zebranych, iż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym oraz Statutem Powiatu Białostockiego Komisja Rewizyjna przedkłada do zatwierdzenia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej, stąd przygotowany został stosowny projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2015 rok, stanowiącym załącznik do uchwały.

  Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Roman Czepe „Szanowni Państwo, Komisja Rewizyjna przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2015 roku. Zrealizowaliśmy z pięciu zagadnień cztery. Ambitnie na przyszły rok chcemy zrealizować aż sześć spotkań merytorycznych. Wszystkie one są wymienione w załącznikach.”

    Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, czy są uwagi Radnych do projektu uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2015 roku.

   Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Białostockiego do ww. projektu uchwały.

    Pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawił:

 • Pan Roman Czepe – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

  Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

    Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

  Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XVII/121/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2015 roku /zał. Nr 25/.

 

Ad 14

   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok.

  Pan Roman Czepe – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok (zał. nr 26).

   Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Roman Czepe poinformował zebranych, iż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym oraz Statutem Powiatu Białostockiego Komisja Rewizyjna ma obowiązek przedłożenia Radzie Powiatu do zatwierdzenia Plan kontroli na kolejny rok, w związku z powyższym Komisja przygotowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok.

  Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Roman Czepe „Szanowni Państwo, plan kontroli został przygotowywany ambitnie przez Komisję. Punkt, którego nie zrealizowaliśmy przesunęliśmy na rok przyszły. Ambitnie na przyszły rok chcemy zrealizować aż sześć spotkań merytorycznych. Wszystkie one są wymienione w załącznikach.”

   Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, czy są uwagi Radnych do projektu uchwały  w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok.

   Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Białostockiego do ww. projektu uchwały.

    Pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawił:

 • Pan Roman Czepe – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

  Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

    Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

  Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XVII/122/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok /zał. Nr 27/.

 

   Prowadząca obrady – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego V Kadencji – Pani Anna Grycuk ogłosiła 25 minutową przerwę w obradach.

 

    Ogłoszono 25 minutową przerwę.

 

Ad 15

 Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2015 rok.

  Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poinformowała zebranych, iż sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu zostały przesłane wszystkim Radnym w formie pisemnej i elektronicznej (zał. nr 28 – 34).

 Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego zaprezentowali sprawozdania z działalności Komisji:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów (zał. nr 28)
 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej (zał. nr 29)
 • Pan Jan Gradkowski – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (zał. nr 30)
 • Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska (zał. nr 31)
 • Pan Ryszard Łapiński – Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu (zał. nr 32)
 • Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej (zał. nr 33)
 • Pan Krzysztof Gołaszewski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny (zał. nr 34).

    Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. sprawozdania do wiadomości.

 

Ad 16

 Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego za 2015 rok.

    Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedstawiła zebranym informację z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego za 2015 rok (zał. nr 35).

    „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, mam zaszczyt przedstawić informację z działalności Wydziału Komunikacji za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2015 roku. Może w skrócie powiem czym wydział zajmuje się. Można podzielić zadania wydziału tematycznie na trzy dziedziny: z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, z zakresu rejestracji pojazdów i z zakresu transportu, szkolenia i badań technicznych. Jeżeli chodzi o wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami to przede wszystkim wydawanie dokumentów prawa jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, zakładanie profilu kandydata na kierowcę, zatrzymywanie, cofanie  praw jazdy, wpisywanie kwalifikacji zawodowej, przywracanie zatrzymanych  wycofanych uprawnień do kierowania pojazdami, a także wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane bądź przewożące wartości pieniężne. Z zakresu zadań rejestracji pojazdów to przede wszystkim jak sama nazwa wskazuje rejestracja pojazdów i związane z tym dodatkowe czynności kierowanie na nadawanie cech identyfikacyjnych, wykonywanie tabliczki znamionowej, bądź czasowe wycofanie, wyrejestrowanie, ponowne  zarejestrowanie, dokonywanie zmian zgodnie z przepisami prawa, zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. Ostatnia dziedzina transport drogowy, szkolenie kierowców i badania techniczne pojazdów są to uprawnienia przewozowe, zezwolenie i inne kwestie w zakresie transportu drogowego oraz sprawowanie kontroli wobec przewoźników drogowych w ramach wydanych zezwoleń, prowadzenie rejestru przedsiębiorców lub prowadzących stacje kontroli pojazdów, nadzór, wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom, prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców, nadzór nad szkoleniem i prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy. Na 30 listopada 2015 roku ogólna liczba osób kierujących pojazdami wynosi zgodnie z naszymi prowadzonymi ewidencjami około 114 000. W okresie od stycznia do 30 listopada 2015 roku wydaliśmy w granicach 3 821 krajowych praw jazdy, 86 międzynarodowych praw jazdy, 51 zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane, 3 161 profili kandydatów na kierowców i wpisaliśmy 458 kwalifikacji zawodowej do dokumentu prawa jazdy. Poza tymi zadaniami, które oba są związane z prawami jazdy również prowadzone są zadania z zakresu udostępniania danych i udzielania informacji są to odpowiedzi na wnioski organów ścigania policji, sądu, prokuratury, komorników, urzędów skarbowych, urzędów celnych. Z zakresu praw jazdy było 521 spraw. Z zakresu rejestracji pojazdów 441 spraw. Od 19 stycznia 2013 roku ciąży na Nas obowiązek wydawania zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy przewożące wartości pieniężne. Jest to zdanie własne Starosty. Obowiązek uzyskania powyższego zezwolenia ciąży na osobach, które chcą prowadzić pojazdy uprzywilejowane tj. straż pożarna, karetka pogotowia, pojazdy przewożące wartości pieniężne. Oczywiście trzeba spełnić konkretne wymagania m.in. wiek 21 lat oraz orzeczenie lekarskie i psychologiczne. Poszczególne jednostki w ramach swoich uprawnień przechodzą szkolenia z zakresu przewozu pojazdów na pojazdy uprzywilejowane. Ogółem mamy 256 zezwoleń. W roku 2015 wydaliśmy 51 takich zezwoleń. W zakresie rejestracji pojazdów zgodnie z ewidencją mamy zarejestrowanych około 119 085 pojazdów. W roku 2015 jest około 11 000 pojazdów. Najwięcej pojazdów rejestrowanych jest zakupionych w kraju, używanych. Z ogółu zarejestrowanych pojazdów większość pojazdów – 50,5% stanowiły pojazdy używane zakupione w kraju, 20,6% pojazdy używane importowane z zagranicy, 26% nowe pojazdy zakupione w kraju, a 2,9% pozostałe przypadki (m.in. zakup pojazdów od Skarbu Państwa, z licytacji publicznej, z licytacji komorniczej). Najczęściej importowane pojazdy są z Niemiec 1577 pojazdów – 44%. Kolejne kraje to Belgia 576 pojazdów, Francja 446 pojazdów. W mniejszym stopniu Włochy 98 pojazdów, Szwajcaria 116 pojazdów i USA 257 pojazdów. Jeżeli chodzi o rejestrację w rozbiciu na gminy to statystycznie obszarem największym jest gmina Łapy – 17%.Kolejne gminy Choroszcz, Supraśl, Juchnowiec. Najmniej to Suraż, Poświętne i Zawady. W okresie sprawozdawczym było około 75 000 spraw. Z czego 64 787 to są sprawy z zakresu rejestracji pojazdów. Większa część to jest rejestracja pojazdów i czynności z tym związane w granicach 24 789. Jest to rejestracja stała i czasowa. Kolejne rejestrowane 1620 i oczywiście związane z tym decyzje wycofania czasowe 65, odmowa rejestracji i uchylenia, umorzenia postępowania, wygaszanie to są znikome odsetki tej liczby. Pozostałe prawie 11 000 są to sprawy z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami, czyli zakładanie profili na kierowcę, prawa jazdy i wydawanie decyzji związanych z cofaniem, zatrzymywanie, przywracaniem uprawnień. Cofnięcie uprawnień 328  spraw. Zatrzymanie uprawnień 43, przywrócenie uprawnień 323 sprawy , umorzenie postępowań 12, uchylanie decyzji 4,zawieszenie postępowań 3, podjęcie zawieszenia postępowań 2, skierowanie na egzamin  kontrolny 53 i skierowanie na badania kontrolne 539 spraw. W 2015 roku odczuwalny jest delikatny wzrost liczby wyrejestrowanych pojazdów. Wyrejestrowanie dotyczy kilku sytuacji m.in. ze złomowanie pojazdu, kradzież pojazdu, wywóz pojazdu za granicę, zniszczenie pojazdu za granicą, udokumentowana zupełna utrata pojazdu i złomowanie pojazdu nie kompletnego. Taki pojazd właściciel musi zdać na stacje demontażu pojazdu na podstawie odpowiednich dokumentów własności, dowodu rejestracyjnego, danych rejestracyjnych stacja przyjmuje go na ewidencję i wydaje zaświadczenie o ze złomowaniu pojazdu i takie zaświadczenie trafia do Nas   z Urzędu po 30 dniach bo stacja demontażu ma obowiązek Nam przesłania i wtedy następuje wyrejestrowanie z Urzędu bądź na wniosek od razu można taki wniosek przynieść i możemy wyrejestrować. Takich wyrejestrowań było 1620. Z czego wyrejestrowań na wniosek 1254, z urzędu 366. Wyodrębnione mamy stanowisko do obsługi przedsiębiorców. Obsługa przedsiębiorców w zakresie obrotu handlu pojazdami na tym stanowisku wydajemy zaświadczenia w zakresie prowadzonych spraw, prowadzimy czynności związane z czasowym wycofaniem pojazdu z ruchu, wydajemy skierowania na wykonanie tabliczki znamionowej, rejestrujemy na wniosek jednostki badanej w celu umożliwienia odpowiednich badań. Wydział Komunikacji prowadzi wiele   skomplikowanych postępowań administracyjnych niekiedy wymagają olbrzymiego nakładu pracy i wiedzy. Tutaj mamy zatrudnione dwie osoby, które mają odpowiednie przygotowanie merytoryczne i wykształcenie. Jedna jest po aplikacji radcowskiej. Druga będzie kończyła aplikację, czyli zdawała egzamin. Na tym stanowisku przeprowadzamy postępowania wyjaśniające, zbieramy materiał dowodowy, dbamy o całą procedurę formalną  postępowania. Przygotowujemy pisma, decyzje, współpracujemy z organami ścigania, urzędami, innymi instytucjami w zakresie prowadzonych spraw. Korespondujemy z krajami Unii Europejskiej. Monitorujemy zmiany w przepisach. Przygotowujemy interpretacje przepisów. Zapewniamy pomoc prawną zarówno pracownikom jak i klientom naszego urzędu w którym chcą załatwić sprawę i mają jakiekolwiek problemy. Jeżeli chodzi o stanowisko ds. transportu, ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli przede wszystkim wydajemy uprawnienia przewozowe tj. licencje, zaświadczenia na przewozy własne. Z ważnych licencji, które znajdują się w ewidencji jest to 257 sztuk licencji na transport drogowy rzeczy i osób, 190 zaświadczeń na przewozy drogowe rzeczy i osób na potrzeby własne, 2 zezwolenia na regularny przewóz osób w ramach linii regularnej, 42 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Ogółem prowadzonych jest 420 postępowań w zakresie transportu drogowego. Nie wszystkie kończą się wydaniem decyzji administracyjnych. Mamy zewidencjonowanych w rejestrze prowadzonym przez Starostę pięć ośrodków szkolenia, zgłoszone dwie szkoły Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach oraz Zespół Szkół w Michałowie. 167 instruktorów w ewidencji. Prowadzimy również rejestr stacji kontroli pojazdów. Na dzień dzisiejszy jest to 17 stacji, w tym 12 okręgowych i 5 podstawowych. W tym roku przybyły Nam dwie stacje. Dwie nowe. Jedna jest to stacja okręgowa w Choroszczy i jedna podstawowa w Tykocinie.  W 2016 roku zacznie funkcjonować nowa stacja na terenie naszego powiatu. Będzie to stacja okręgowa i będzie funkcjonowała na terenie gminy Wasilków. Poza zadaniami, które wyżej omówiłam sprawujemy również nadzór nad przedsiębiorcami w zakresie nadzoru nad przedsiębiorcami. Sprawujemy nadzór nad szkoleniem przeprowadzonym na przedsiębiorcę. Dotyczy to ośrodków szkolenia kierowców. W ramach tego nadzoru w szczególności kontrolujemy dokumentację, warunki które są wymagane żeby prowadzić taką działalność między innymi warunki lokalowe, wyposażenie, plac manewrowy, posiadanie pojazdów, zatrudnienie odpowiednich instruktorów z odpowiednimi wymaganiami. Sprawdzamy czy przedsiębiorca gwarantuje Nam przeprowadzenie szkolenia zgodnie z szczegółowymi wymaganiami. W zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów mamy obowiązek raz w roku przeprowadzić taką kontrolę. Kontrola jest przeprowadzana w zakresie zgodności stacji z wymaganiami z określoną ustawą prawidłowościami wykonywania badań technicznych i prowadzonej dokumentacji. Na 2015 rok zaplanowaliśmy 17 kontroli stacji kontroli pojazdów, 6 kontroli ośrodków szkolenia i 22 kontrole w zakresie transportu drogowego oraz kontrolę wewnętrzną. Wykonaliśmy wszystkie kontrole jeżeli chodzi o transport drogowy, 5 kontroli ośrodków z uwagi na to że jeden wykreślił się. Samoistnie w tym przypadku kontrola Nam wypadła. Wszystkie kontrole stacji zaplanowane wykonaliśmy. Kontrola wewnętrzna została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap pod kątem wydanych decyzji, prawidłowości ich merytorycznej oraz zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego została przeprowadzona w miesiącu listopadzie. Natomiast drugi etap jest to gospodarowanie drukami, która będzie przeprowadzona z końcem roku, czyli w dniu jutrzejszym. Poza zaplanowanymi kontrolami prowadzona jest na bieżąco weryfikacja dokumentów akt pojazdu i akt kierowcy. W miesiącu styczniu planujemy akcję „L”. Polega na przeprowadzeniu reasumpcji z funkcjonariuszami ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji działań w zakresie wykonywania szkolenia praktycznego nauki jazdy w terenie. Ten obowiązek został na Nas nałożony ustawą o kierujących pojazdami i jest już przeprowadzany od dwóch lat i będzie kontynuowany w przyszłości. Współpracujemy z różnymi instytucjami. Najważniejsze instytucje z którymi mamy podpisane aktualnie umowy jest to Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Białymstoku w zakresie uzgodnień na przewozy transportowe. Transportowy Dozór Techniczny służy Nam wsparciem przy przeprowadzaniu kontroli stacji diagnostycznych. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych jeżeli chodzi o dostarczanie Nam druków komunikacyjnych i infrastruktury technicznej i firma Tabla  jeżeli chodzi o produkcję tablic rejestracyjnych. Z ciekawostek jakie mogę Państwu zaprezentować jest to możliwość, posiadanie przez Nas systemu powiadamiania sms, który to polega na tym ,że w przypadku wyprodukowanych dokumentów czyli praw jazdy i dowodu rejestracyjnego klient może być powiadomiony sms-em, a także elektroniczny system płatności polega na tym ,że przy stanowiskach przy rejestracji i przy prawach jazdy są zainstalowane czytniki do kart płatniczych. Jeżeli klient nie dysponuje gotówką albo nie ma chęci pójść do kasy opłacić opłatę to może to zrobić bezpośrednio na stanowisku pracy. Chciałam też Państwu powiedzieć o kilku zmianach, które były planowane. Najważniejsze zmiany, które mają wejść w 2016 roku to zniesienie opłaty recyklingowej. Jest to opłata, którą uiszcza się przy rejestracji pierwszej pojazdu sprowadzonego z zagranicy. Jest w kwocie 500 złotych. Od stycznia taka opłata nie będzie obowiązywała, ale dotyczy tylko tych pojazdów które zostały sprowadzone do Polski po pierwszym stycznia 2016 roku. Wszystkie sprawy wszczęte i pojazdy sprowadzone przed tą datą to klienci będą musieli taką opłatę uiszczać. Od stycznia 2016 roku jeżeli chodzi o rejestrację będzie obowiązywała trzecia tablica rejestracyjna. Jest to tablica na bagażnik rowerowy, który będzie montowany przy pojeździe. Jedyna wada która z tym będzie wiązała się to będzie to że przy przerejestrowaniu pojazdu tą trzecią tablicę dołączać do urzędu żeby zalegalizować i ewentualnie przy złomowaniu w celu wyrejestrowania zwrócić do organu. Jeżeli chodzi o prawo jazdy to bardzo dużo szykowało się Nam zmian. Miał obowiązywać od 1 stycznia wprowadzony okres próbny dla młodocianych kierowców. Młodociani kierowcy mieli być oznaczani zielonym listkiem, przechodzić kursy reedukacyjne, mieli mieć ograniczoną prędkość w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym. Jednak w ostatnich dniach zostało to wszystko przesunięte z uwagi na niedostosowanie systemu CEPiK i nie przygotowanie ze strony urzędów Nas wspierających, czyli instytucji HP, PWPW. O rok czasu zostało to wszystko przesunięte.”

    Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego „Pani Dyrektor najbardziej mnie interesuje i też z wieloma uwagami spotykam się na temat tych kolejek przed okienkami. Nie wiem może w ostatnim czasie one może troszeczkę lepiej posuwają się, ale sam zaobserwowałem taką sytuację, że jest problem z tym żeby one były czynne w jak największej ilości. Nie jednokrotnie jest sześć stanowisk, a czynne są tylko dwa. Czy nie da zarządzać się tą komórką żeby to miejsce gdzie klienci przychodzą było obsługiwane za pasowo. Jeżeli  jedna załatwia coś, ale stanowisko jest wolne chodzi o zmniejszenie tych kolejek. Zwłaszcza w tych dniach poniedziałek, wtorek. To zauważa się że większe są kolejki przynajmniej przedtem tak było. Teraz może mniej na giełdzie kupuje się samochodów. Mimo wszystko kolejki występują. Taka prośba i pytanie czy jest możliwość reagowania elastycznego na ilość klientów, oczekujących. Rozumiem, że są sytuacje złożone, ze są wyłączone niektóre stanowiska. Jeżeli ktoś obserwowałby że przychodzi więcej ludzi to byłoby łatwiej.”

   Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku „Muszę od razu to zweryfikować dwa stanowiska nigdy nie są czynne. Przeważnie są cztery, jeżeli ludzie odbierają urlopy bądź zwolnienia lekarskie. Faktycznie mamy sześć stanowisk pracy. W dniu dzisiejszym jest otwartych pięć okienek. Jest związane z tym, że Ja mam cztery osoby na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. Wyszkolenie osoby, którą miałabym posadzić teraz na okienko do obsługi interesanta jest długie. To są dokumenty. Wchodzą w grę sprawy związane z Prokuraturą. Ja na swoją odpowiedzialność nie posadzę nikogo niedoświadczonego, nikogo nie przygotowanego merytorycznie. Szkolimy takie osoby. Tylko zaznaczam nigdy nie było dwóch okienek. Cztery tak, ale nie dwa. Jeżeli chodzi o organizację to mamy taką możliwość lokalową jaką mamy. Liczymy na nowy budynek. Może wtedy nam to wszystko inaczej rozłoży się. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć jeżeli są takie sytuacje podbramkowe. Najgorszy dla Nas okres jest to okres pomiędzy świętami, a Nowym Rokiem. Wtedy przyjeżdżają ludzie z zagranicy i załatwiają sprawy. Wczoraj i przedwczoraj mieliśmy tak, że kolejka wychodziła Nam na korytarz. Wtedy zostali postawieni wszyscy pracownicy z bocznych pokoi. Ci ludzie też załatwiają sprawy mając swoje obowiązki. Nie mogę obciążyć ich całkowicie pracą. Jeżeli wyszkolę te osoby, które w tym momencie są przygotowane do będę wnioskowała o ich zatrudnienie.”

    Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego „Czy dobrze zapamiętałem 112 000 zarejestrowanych wszystkich pojazdów?”

   Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku „Pojazdów około 119085,a 114 000 kierujących.”

   Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego „Mamy 143 000 mieszkańców. Zastanawiam się czy to dlatego że potem sprowadzając, sprzedają i następni muszą rejestrować. Zaskakująca liczba jest.”

  Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku „Obowiązek rejestracji ciąży na każdym kto posiada pojazd. Nie wszyscy spełniają to. Czasami jest tak, że w jednej rodzinie są dwa, trzy pojazdy. Trudno mi odnieść się jak to jest w odniesieniu na człowieka.”

    Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego „Ale pewnie firmy.”

  Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku „Firmy to jest duża część tego co powiedziałam. Dużo jest osób fizycznych, prywatnych.”

  Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego „To nie bywała ilość 143 000 mieszkańców, a 119 085 zarejestrowanych pojazdów.”

  Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku „Do tego sprawozdania, które Państwu przygotowywała robiłam specjalnie wydruki z systemu i tą liczbę sprawdzałam cztery razy.”

    Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego „Druga kwestia Łapy mają 17%, Poświętne 2-3%, Suraż około 1% czyli ilościowo 20 000. Zmierzam do filii wydziału komunikacji, czy biura zamiejscowego wydziału komunikacji to co ma powiat wysokomazowiecki w Ciechanowcu. Wiem ,że każdy przed tym broni się. W swojej kadencji sam to rozeznawałem się. W Krakowie są zmuszeni w kilku miejscach. Czy gmina Łapy występowała w tej kadencji z taką propozycją?”

 Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku „Chyba na sesji słyszałam od Pana o filii przy geodezji. Wniosku w tej kadencji nie było. Moje osobiste odczucie powiem nie chodzi o to, że byśmy nie chcieli, ale byłby to naprawdę bardzo duży kłopot dla Nas jeżeli chodzi nawet o techniczne rozwiązanie. Wszystkie akta i dokumentacja prowadzona teraz w przypadku praw jazdy jest prowadzona alfabetycznie. My nie ustawiamy niczego gminami. Obowiązek ustawowy nakazuje Nam, że akta alfabetycznie mamy ustawiać w przypadku praw jazdy. Przy rejestracji numerami rejestracyjnymi. Teraz wybrać te wszystkie dokumenty ze wszystkich gmin to jest fizycznie ciężka praca i trzeba byłoby mieć sztab ludzi, żeby to wszystko przygotować. Z tego co Ja obserwuje np. po sobie Ja mam samochód, który rejestrowałam i w urzędzie byłam może dwa razy w przeciągu sześciu, siedmiu lat. Jeżeli chodzi o udogodnienia to tylko przedsiębiorcy często przybywają do urzędu, bo przerejestrowują często pojazdy. Osoby fizyczne nieco rzadziej.”

   Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego „Ja przepraszam, bo do końca precyzyjnie nie wysłowiłem się, że tylko dwa są czynne. Chodziło mi o to, że w czasie załatwiania spraw urzędnik musi gdzieś pójść i jakieś rzeczy zrobić. Stawia kartkę, że w trakcie załatwiania. O to mi chodziło. Dziwię się, że przez tak długi czas prowadzenia tej rejestracji nie pomyślano wcześniej o tym, żeby osoby były wyszkolone nie jako na zapas. Żeby pomyśleć o tym ,żeby były te osoby i w razie takiej newralgicznej sytuacji kiedy kolejka wychodzi na korytarz i blokuje urząd żeby je przesunąć. To byłoby dobre rozwiązanie.”

  Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku „Właśnie w takiej newralgicznej sytuacji  przesuwam z innych pokoi pracowników na rejestrację w celu rozładowania tego tłumu, który jest na rejestracji. Docelowo chciałabym osobę która by tam siedziała i nie musiałabym przesuwać. Ostatnio jak szkoliłam pracownika, bo teraz też mam pracownika który pracuje na zastępstwo to szkoliliśmy go przez sześć miesięcy. Nie był to tak wyszkolony pracownik, który być powinien. On jeszcze na okienku uczył się.”

   Pan Jarosław Paweł Sadowski – mieszkaniec gminy Zabłudów „Chciałbym zapytać czy Starostwo Powiatowe wydział komunikacji współpracuje z wydziałem komunikacji Urzędu Miejskiego?”

  Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku „Zależy w jakich sprawach. Jeżeli chodzi o merytoryczne wsparcie w zakresie informacji, czy interpretację przepisu to tak. Jeżeli o przesyłanie dokumentów rejestracji pojazdu, czy praw jazdy to też tak.”

   Pan Jarosław Paweł Sadowski – mieszkaniec gminy Zabłudów „Kwestie organizacyjne. W urzędzie komunikacji w mieście można umówić się na wizytę telefonicznie.”

  Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku „Do Nas też można i ludzie umawiają się i nie ma problemów.”

   Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego za 2015 rok do wiadomości.

 

  

Ad 17

 Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego za 2015 rok.

  Pani Elżbieta Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedstawiła zebranym informację z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego za 2015 rok (zał. nr 36).

  „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałabym przedstawić sprawozdanie z działalności Wydziału Architektury za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2015 roku. W zasadzie zakres zadań Wydziału Architektury jest niezmienny. Generalnie podstawowym zadaniem jest wydawanie pozwoleń na budowę i wydawanie pozwoleń na rozbiórki, przyjmowanie zgłoszeń robót, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W roku bieżącym była też istotna zmiana prawa budowlanego, która wniosła nowelizację o której mówiono od dość długiego czasu. Miała polegać na tym, że będzie można zgłosić budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jeżeli jego obszar oddziaływania zamyka się w granicach własnej działki. Również zgłosić budowę sieci za wyjątkiem sieci gazowej i sieci energetycznych powyżej 1 kW, stacji transformatorowych. Miała być wielka rewolucja. Ludzie mieli z faktu korzystać. Natomiast jest to bardzo znikomy proces, z którego nasi inwestorzy korzystają. Jednak każdy jest przyzwyczajony do tego, że chce mieć papier. Takie decyzje o pozwoleniu na budowę wydajemy, ponieważ ustawodawca ustalił taki zapis, że organ na żądanie inwestora ma obowiązek wydać pozwolenie na budowę mimo iż dana inwestycja jest przewidziana do zgłoszenia. W tym roku przeliczyliśmy było 111 nowelizacji prawa budowlanego i pięć tekstów jednolitych od 1994 roku. Prawo z 1974 roku miało tylko dwie poprawki. Jeśli chodzi o działalność decyzyjną to w tym okresie wydaliśmy 2094 decyzje. Stan zatrudnienia na obecną chwilę to jest 19 osób. Pozwolenia na budowę wydaje 15 osób.  Pozwoliłam sobie zrobić zestawienie w roku 2012, 2013, 2014 i 2015 są to dość podobne liczby wydanych pozwoleń na budowę. Tych zmian nie ma dużych. Te liczby na koniec roku  już jakie przyjmiemy to wydaje mi się w granicach około 200 pozwoleń na budowę różnicy. Zmienia się liczba wydawanych decyzji jakby na pracownika. Przypisze Państwu kwestie pozwoleń na budowę. Wniosków o pozwolenie na budowę do końca listopada wpłynęło 1855. Natomiast na dzień wczorajszy było już ich 1960. Decyzji o pozwoleniu na budowę wydaliśmy 1765, w tym z wniosków z 2014 roku 187. W 87 przypadkach umorzyliśmy postępowania. W 12 przypadkach odmówiliśmy udzielenia pozwolenia na budowę. W zasadzie odmowa pozwolenia na budowę jest tylko w jednym przypadku kiedy organ sprawdzając dokumentację wydaje postanowienie i w określonym terminie inwestor go nie uzupełni. To stanowi dla Nas podstawę do tego żeby odmówić udzielenia pozwolenia na budowę. Jest to wprost zapisane w ustawie prawo budowlane. Natomiast pozostawiono bez rozpatrzenia 17 wniosków. To jest skutek tego, że na wezwanie inwestora do uzupełnienia wniosku inwestor tego wniosku w określonym terminie siedmiu dni nie uzupełnił. Staramy się nie pozostawiać bez rozpoznania. Zazwyczaj staramy zaprosić tego inwestora żeby jednak ta Jego procedura brzmiała w sposób właściwy. Następną istotną taką częścią Naszej działalności jest przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę  wystawiamy wtedy kiedy inwestor sprzedaje działkę wraz z rozpoczętą budową domu, bądź tylko z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. W roku bieżącym wpłynęło 130 wniosków i wydaliśmy 125 decyzji. Uchyliliśmy decyzję o pozwoleniu na budowę 10.To uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę wynika z tego, że w przypadku istotnych zmian i odstępstw od zatwierdzonego projektu  budowlanego nadzór budowlany wkracza na taką budowę wstrzymuje, wydaje decyzję swoją w której żąda przedłożenia aktualnej dokumentacji i wtedy obowiązkiem naszego organu jest uchylenie takiej decyzji. Wynika to wprost z zapisów ustawy prawo budowlane. Kolejna ważna nasza taka działalność jest to wydawanie decyzji zrid, czyli realizacji inwestycji drogowych na podstawie spec ustawy drogowej. Wniosków wpłynęło 22. W tej chwili jest już 24. Decyzji wydaliśmy do tej pory 16. W 3 przypadkach umorzyliśmy postępowanie, ponieważ inwestor wycofał swój wniosek o udzielenie zrid-u. W toku mamy pięć inwestycji. Procedura wydawania decyzji zrid-owskich jest zupełnie inna niż wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Tam są obwieszczenia, wybrzmiewają obwieszczenia w gazetach, które bywają do miesiąca czasu. Po czternastu jest dopiero zawiadomienie o tym i czternaście dni o możliwości na zapoznanie się z dokumentami. Są też postępowania nadzwyczajne. W tym roku nie ma ich aż tak dużo. Są to postępowania wznowieniowe. W przypadku decyzji, które stały się ostateczne inwestycje są wykonywane. Natomiast sąsiad, czy jakaś osoba postronna z czegoś nie zadowolona to wówczas wpływają wnioski o postępowania nadzwyczajne. Jeśli chodzi o kolejną bardzo dużą część Naszej działalności to są zgłoszenia. W bieżącym roku zgłoszeń przyjęliśmy 1846. Skutecznie przyjęliśmy 1727 zgłoszeń. Natomiast w 63 przypadkach sprzeciwiliśmy się w formie decyzji. Też jest to zazwyczaj wynik tego, że jest to postanowienie do uzgodnienia. Z dokumentacji wybrzmiewa okres w którym inwestor miał obowiązek i go zaniechał wówczas następuje decyzja wydana odmowna. Zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części zawnioskowano w 24 przypadkach. W tym przypadku wszystkie były właściwie zrobione i nie było sprzeciwów. Przejdę do tego o czym mówiłam zmiana ustawy prawo budowlane, czyli możliwość zgłoszenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych, sieci stacji transformatorowych czyli od 28 czerwca 2015 roku kiedy ta zmiana weszła w życie do 30 listopada budynków mieszkalnych jednorodzinnych zgłoszono 55, a sieci 40.Inwestorzy mimo iż znacznie większa jest ilość wydanych wniosków o takie inwestycje to inwestorzy jednakowo występują o pozwolenie na budowę. W przypadku budynków mieszkalnych związane jest to również z bankami i kredytami. Za wyjątkiem jednego banku PKO BP żaden bank nie honoruje zgłoszenia. Każdy z nich żąda decyzji o pozwoleniu na budowę ostatecznej, czy wykonalnej. Wtedy niestety wnioskują o pozwolenia na budowę, bo ze zgłoszenia nie są w stanie takiego kredytu uzyskać. Być może w roku bieżącym sytuacja zmieni się. Wiadomo jest, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi rozmowy z bankami, czy też centralami bankowymi żeby możliwość korzystania z tej formy, którą jest zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego było bardziej wykorzystywane. Jest to troszeczkę taka nieścisłość w prawie. Zgłosić budynek jednorodzinny mieszkalny można. Natomiast w przypadku zmiany takiego pozwolenia, ponieważ w międzyczasie inwestor zamierza dokonać zmian istotnych i wymaga to projektu zamiennego wówczas na ten teren inwestor ma obowiązek uzyskania pozwolenia na całą inwestycję. Mimo że zgłosi jakiekolwiek zmiany i tak pociągną za sobą konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Nie możemy zmian przyjąć w formie zgłoszenia budowlanego. Jeśli chodzi o realizację innych zadań niż wydawanie decyzji to są to zaświadczenia o samodzielności lokalów których wydaliśmy 110. Zaświadczenia w sprawach dodatków mieszkaniowych których wydaliśmy  14. Odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie gdzie inwestor występuje do organu, a organ przekazuje do Ministra właściwego w sprawie o udzielenie odstępstwa od warunków technicznych. Tutaj zanotowaliśmy ogromny spadek takich wniosków. W ubiegłym roku Minister z uporem maniaka niczego nie dawał. W związku z tym ludzie w tej chwili rezygnują z uzyskiwania takich odstępstw sytuując budynki w miarę możliwości zgodnie z warunkami bądź opierają się o decyzje o warunkach zabudowy, która może zlokalizować budynek po granicy albo półtora metra od granicy działki. Ponadto wydaliśmy dzienników budowy 1720. W całej naszej działalności wpłynęło siedem odwołań od Naszych decyzji od pozwoleń na budowę. Od zgłoszeń cztery. W przypadku zgłoszeń wszystkie zostały utrzymane w mocy. W przypadku pozwoleń dwie utrzymano w mocy, a dwie uchylono do ponownego rozpatrzenia. Największa inwestycja na jaką w 2015 roku wydaliśmy pozwolenie na budowę jest to na terenie miasta Zabłudów siedziba firmy Samasz. To jest realizowane na planie miejscowym. Był tam plan miejscowy wykonany. Powierzchnia zabudowy całej fabryki, wszystkich budynków to jest 30273m2. Powierzchnia użytkowa 31293m2 i kubatura 335 427m3. Dodatkowo mają utwardzonej powierzchni 46 156m. Cała powierzchnia inwestycji obejmuje 12,9ha. Przewidują zatrudnienie dodatkowo 600 osób jeżeli zrealizują tą inwestycję i przeniosą siedzibę na teren miasta Zabłudów.”

   Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego „Chciałbym zapytać o nadzór budowlany czy to w Naszej jednostce, powiecie jest czy poza?”

  Pani Elżbieta Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku „Nadzór budowlany w 1999 roku kiedy powstał powiat białostocki wydzielił się jako odrębna jednostka. Nadzór budowlany idzie pionem powiatowy nadzór, wojewódzki nadzór, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i wydział architektury to jest oddzielnie od nadzoru budowlanego. Niezależnie. Współpracujemy bardzo ściśle ze względu na to, że każda decyzje jaką wydajemy wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym i każde zgłoszenie przekazujemy do wiadomości.”

    Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego „Pani Dyrektor powiedziała, że ma dziewiętnastu pracowników. Kadrowych problemów Pani nie ma.”

  Pani Elżbieta Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku „My nie narzekamy. Ilość pracowników jest akurat. Korzystamy z pomocy stażystów, których uczymy pracy. W tym zakresie nie mamy problemów.”

    Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego za 2015 rok do wiadomości.

 

Ad 18

    Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 1 grudnia 2014 roku do dnia 3 grudnia 2015 roku.

     Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, otrzymaliście Państwo szczegółową informację (zał. nr 37). W tym okresie było podjętych 110 uchwał. Zatwierdziliśmy wszystkie uchwały zgodnie z kompetencją. Zostały wykonane przez Zarząd Powiatu Białostockiego.”

   Pytań i uwag w tym temacie nie zgłoszono.

 Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację  Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 1 grudnia 2014 roku do dnia 3 grudnia 2015 roku do wiadomości.

Ad 19

   Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 3 grudnia 2014 roku do dnia 15 grudnia 2015 roku.

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, analogicznie do poprzedniej informacji otrzymaliście Państwo na piśmie (zał. nr 38). W ciągu roku Zarząd podjął 257 uchwał. Poszczególne uchwały w etapach miesięcznych pokrywały się. Na sesjach były przedstawiane Państwu. Te uchwały zostały wykonane przez odpowiednie służby czy do Starosty samego, urzędników, czy też jednostek podległych.”

   Pytań i uwag w tym temacie nie zgłoszono.

 Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację  Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 3 grudnia 2014 roku do dnia 15 grudnia 2015 roku do wiadomości.

 

Ad 20

  Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, otrzymaliście Państwo w formie pisemnej te zagadnienia którymi zajmował się od 3 do 29 grudnia 2015 roku Zarząd (zał. nr 39). Nie znalazłem tak istotnych spraw, które trzeba byłoby dodatkowo omówić.”

   Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego „Panie Starosto, chodzi mi o rozdział II i punkty 4,5,10,11 związane z Bukowiskiem. Domyślam się, że to chodzi o przygotowanie do przetargu.”

   Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, w dużej mierze te punkty dotyczą kwestii ogłoszonego przetargu, który będzie 11 stycznia. Chodziło też o wygaszenie Zarządu na część tych działek, bo kilka procent było w Zarządzie Bukowiska. Było wystąpienie do Dyrektora. Dyrektor w odwrotnej korespondencji wystąpił o wygaszenie i ten zarząd został wygaszony. Dotyczy to przygotowanie tej inwestycji do sprzedaży.”

    Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego „Panie Starosto, a punkt 10 << zmiany wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości>>.”

    Pani Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, część nieruchomości oznaczonej jako działka 482/8 została wydzierżawiona. W związku z tym zmiana opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. Ta różnica wynosi około 2 000 złotych.”

    Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego „Przepraszam komu zostało wydzierżawione, bo nie dosłyszałem.”

     Pani Drewnowska – Dyrektor Wydziały Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku „Część tej nieruchomości została wydzierżawiona klubowi sportowemu, który tam ma prowadzić działalność związaną m.in. z jeździectwem.”

  Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego „W rozdziale IV punkt 6 <> skąd dotacja i z kim zawarto umowę.”

     Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego „Jest to dotacja z budżetu powiatu białostockiego i jest to wysokość 29 000 złotych na zapłatę za dokumentację. Na dzień dzisiejszy szpital ze swoich środków będzie pokrywał koszty dokonania remontu III piętra w SPZOZ w Łapach.”

  Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego „W rozdziale IV punkt 7 <> jaki to projekt. Być może było to omawiane, ale nie pamiętam. Na jaką kwotę opiewał ten projekt. Co ten projekt wnosi?”

   Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, to jest zamknięcie realizacji projektu „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim” dofinansowanym ze środków unijnych, który był realizowany w latach 2008 – 2015 do końca czerwca. To jest zakończenie realizacji tego projektu. Już są określone wszystkie kwoty, które zostały wydatkowane w poszczególnych latach.”

   Pan Zdzisław Łukaszewicz – Radny Powiatu Białostockiego „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, mam pytanie do Pana Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, bo sprawa dotyczy dróg powiatowych. Proszę o rozwinięcie w rozdziale III punktu 12.”

   Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Zarząd Powiatu opiniował sprawę inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1392B na odcinku Fasty – Dobrzyniewo Fabryczne wraz ze zjazdami, z budową rowów przydrożnych krytych, przebudową z rozbudową mostu, z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Ta opinia, która była pozytywna to etap na drodze do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W takiej formule zamierzamy dojść do pozwolenia na budowę. Dalej jest to etap na drodze do złożenia wniosku, może nawet nie złożenia albo zaistnienia w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym gdzie inwestorem przedsięwzięcia może być właściwa gmina. W tym przypadku gmina Dobrzyniewo Duże.”

   Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w rozdziale VII punkt 1 <> to nie, a może nie jest wymagane na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. My jako komisja nie obradowaliśmy w tej sprawie. Zastanawiam się czy jest sens, żeby ta komisja była w ogóle.”

     Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego „Panie Radny, nie było to na komisji. Ma Pan rację takiego obligatoryjnego obowiązku nie ma, a nie stanowisko, bądź brak stanowiska tej czy innej komisji nie stanowi przeszkody dla Zarządu w podarowaniu tej czy innej decyzji. Co do rozważań czy powinna być komisja, czy nie to należy do Państwa. Państwo decydujecie czy w Radzie Powiatu mają być takie komisje czy inne.”

  Pan Marek Żmujdzin – Radny Powiatu Białostockiego „Panie Starosto jak długo będziemy się wozić z tą ulicą Geodetów? Ile to nas kosztuje w ciągu roku?”

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego „Panie Radny, nie wiem jak długo. Jest ogłoszony drugi przetarg  z tą samą kwotą wyjściową. Dlatego z tą samą kwotą wyjściową, bo mamy informację, że są zainteresowani. Nie widzieliśmy jako Zarząd konieczności, aby już obniżać cenę wyjściową, przetargową. Jeśli tym razem nie uda się sprzedać to jest pytanie co dalej z tym Zarząd będzie robił czy obniży cenę czy nie. Co do kosztów to są koszty takie jak każdy kto jest właścicielem nieruchomości to podatek od nieruchomości z tytułu posiadania tego majątku. Na dzień dzisiejszy tak jak Supraśl, Michałowo tak i Geodetów jest przewidziane do sprzedaży w trybie przetargowym.”

    Pan Marek Żmujdzin – Radny Powiatu Białostockiego „Czy z tą Panią xxxx już jest rozwiązana, sprawa zakończona?”

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego „Nie jeszcze. W miarę dla Nas ten wyrok sądowy jest korzystny, ale nie jest zakończona ta batalia sądowa. Sprawa się toczy.”

   Pan Zenon Żukowski – Radny Powiatu Białostockiego „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Ja mam pytanie dotyczące rozdziału VII punktu 2 <>. Ja wiem o tym , że nie jest domeną Rady organizowanie regulaminu organizacyjnego. W związku z tym, że Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w regulaminie interesuje mnie czego ona dotyczyła.”

  Pani Dorota Krystyna Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, te zmiany o które prosiliśmy to są zmiany niewielkie, zmiany kosmetyczne. Nie jest to rozwiązanie rewolucyjne. Wynikało z tego, że osoba która pracowała na parterze tam gdzie osoby bezrobotne mogły złożyć swoje wnioski o wydanie zaświadczeń, że są bezrobotne do różnych celów opieki społecznej, czy też stypendiów. Pan który pracował przez wiele lat na tym stanowisku z dniem 31 grudnia odchodzi na emeryturę. Chodziło o to, żeby rozszerzyć zakres obowiązków, czy też zakres działania osoby która będzie w tym miejscu zatrudniona. To nastąpiło przesunięcie. Nikt z zewnątrz tylko przesunięcie z innego działu. To miejsce to będzie punkt konsultacyjno-informacyjny gdzie jego powstanie ma służyć temu, że osoby które nie mają dostępu do internetu, nie mogą sobie ściągnąć wniosków o staże, czy o prace interwencyjne. Chodzi generalnie o formy, które realizujemy żeby mogły tam na miejscu w tym punkcie konsultacyjno-informacyjnym otrzymać takie wnioski w formie papierowej. Żeby od razu mogły uzyskać wstępną informację na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu tych wniosków, na co komisje zwracają uwagę przy rozpatrywaniu tych wniosków. Tam będą dostępne regulaminy, informatory o usługach, o wszystkich formach. Kolejna zmiana, która nastąpiła to też tylko była formalność. Ilość osób, które pracowały na stanowiskach pośrednictwa w filii w Łapach została ograniczona. Stanowisko zastępcy Dyrektora zostało dużo wcześniej zlikwidowane. W  to miejsce jest stanowisko kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej. Pani, która zajęła to stanowisko była przedtem kierownikiem referatu. Zostało trzy osoby. W związku z powyższym są to samodzielne stanowiska. Referatu jako komórki organizacyjnej nie ma. Łącznie jest tam zatrudnionych osiem osób. Nie są to zmiany rewolucyjne.”

  Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego „Czyli zostało zlikwidowane stanowisko zastępcy Dyrektora ds. filii w Łapach. Jest jednak osoba, która koordynuje całość tej filii. Nie ważne na jakim stanowisku. Czy jest ktoś kto odpowiada za całość filii?”

   Pani Dorota Krystyna Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jest Pani na miejsce Pani xxxxxxxxxx. Jest w tej chwili kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej. Jest tam zatrudnionych osiem osób. Spełniają swoją funkcję. W filii w Łapach odbywa się rejestracja osób bezrobotnych. Panie prowadzą pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe. Nawiązują kontakty z pracodawcami. Współpracują z gminą. Jeżeli chodzi o programy rynku pracy i finansowanie wszystkich form to robi to Białystok. Projekty, które realizujemy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego są coraz trudniejsze. Ich rozliczanie jest coraz trudniejsze. Kryteria dostępu jeżeli chodzi o projekty są coraz trudniejsze. Nie są te ostatnie zmiany, które teraz prosiliśmy one nastąpiły wcześniej i to dobrze funkcjonuje. To nie powinno stanowić problemu jeżeli chodzi obsługę mieszkańców terenu Łap.”

   Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego „Kto został kierownikiem tej filii?”

  Pani Dorota Krystyna Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku „Kierownikiem jest odkąd zmarła Pani xxxxxx jest pani xxxxxxx. To jest od kilku lat.”

    Innych pytań i uwag w tym temacie nie zgłoszono.

 

 Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady do wiadomości.

 

Ad 21

   Interpelacje i zapytania Radnych.

   Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poinformowała zebranych iż w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły interpelacje pisemne.

   Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, czy są zapytania, bądź interpelacje.

    Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego „Ja chciałbym w formie interpelacji ustnej zwrócić się do Pana Starosty, a bezpośrednio do Pana Marka Jędrzejewskiego Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w sprawie, którą jako interpelację kierowałem jeszcze jako Radny gminy Zabłudów. Chodzi o przejście dla pieszych oznakowane na ulicy Chodkiewicza w rejonie skrzyżowania z ulicą Białostocką, czyli drogą krajową nr 19. Mianowicie przejście dla pieszych zdążających do świątyni katolickiej.  Pan Burmistrz kierował to dalej. Wówczas otrzymałem odpowiedź, że to jest niemożliwe w tym miejscu. Przyznam, że do dziś nie mogę zrozumieć dlaczego jest niemożliwe oznakowane przejście w rejonie skrzyżowań. Jest jedno skrzyżowanie z ulicą Białostocką. Zaraz obok jest drugie skrzyżowanie z ulicą 3 Maja i Kościelną. Jeżeli tam za blisko są te skrzyżowania to może jeszcze raz Pan Dyrektor rozważył i rozpatrzył czy jest możliwe oznakowanie przejścia pośrodku naprzeciw bramy kościoła odsunięte od skrzyżowania z ulicą Białostocką i odsunięte od skrzyżowania z ulicą 3 Maja. Jest to punkt bardzo niebezpieczny. Bardzo niebezpieczne miejsce do przechodzenia. Bardzo często uczęszczane ze względu na to że jest przy świątyni. Oznakowanie przejścia dla pieszych uniemożliwiłoby parkowanie samochodów na tym przejściu. Wówczas byłoby możliwe spokojne przechodzenie. W tej chwili samochody są parkowane z obu stron ulicy Chodkiewicza przed kościołem i piesi muszą manewrować między tymi samochodami. Na jezdnię wychodzą spoza stojących pojazdów. To jest bardzo niebezpieczne w dzień i wieczorem. Prosiłbym bardzo o rozważenie tej możliwości oznakowania tego przejścia, ponieważ to grozi utratą zdrowia i życia. Tam wypadki zdarzały się i grozi w każdej chwili.”

Ad 22

   Sprawy różne.

  Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poinformowała zebranych iż w okresie międzysesyjnym wpłynęło pismo Pana xxxxxx (zał. nr 40) „właściwie jest to korespondencja bardzo długa prowadzona przez Starostwo z Panem xxxxxx. Ja odczytam to pismo ostatnie, które wpłynęło do Przewodniczącej. Natomiast poprzednie pisma to była korespondencja ze Starostą.”

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego „Proszę Państwa pismo każdy otrzymał gdzie pisze Pan xxxxxxx, że <>. Sprawa toczy się od kilku lat poprzedniej kadencji. W poprzedniej kadencji było to już na posiedzeniach Komisji Rolnictwa rozpatrywane. Jak trafiło to do mnie kilkakrotnie tam jeździłem i oglądałem z racji tego że staw też mam i wydaje mi się że trochę na ten temat wiem. Doszliśmy do wniosku jednego, że każdy z właścicieli a jest chyba ośmiu właścicieli. Kiedyś był jeden kompleks stawów. Teraz podzielone na ileś stawów. W sumie każdy z nich robił jakieś samowolki, przeróbki. Jeden podnosił. Drugi opuszczał. Trzeci powiększał staw. Doszliśmy do wniosku, że jedynym rozwiązaniem jest powołanie czy zrobienie za pieniądze nasze powiatowe ekspertyzy z której wynikałoby co kto z nich robił na poszczególnych stawach i próbować w ten sposób zmusić właścicieli w formie decyzji administracyjnej ażeby doprowadzić do takiej sytuacji żeby jeden drugiemu nie szkodził. Tylko taka ekspertyza jest czy była przygotowywana. Każdy z nich indywidualnie przedstawiał pewne ekspertyzy. To było na zasadzie kto płaci i ten taką ekspertyzę ma.  Jeżeli Państwo będzie uważali za stosowne po raz kolejny Komisja Rolnictwa tym zajęła się. Chyba, że będziemy mieli ekspertyzę z której to wynikało to wtedy sądzę należałoby usiąść na Komisji Rolnictwa i przynajmniej z wnioskami zawartymi w tej ekspertyzie zapoznać się.”

    Pan Marek Żmujdzin – Radny Powiatu Białostockiego „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Ja pamiętam że Komisja Rolnictwa i Środowiska zajmowała się tą sprawą. Wgłębialiśmy się w te rzeczy. Doszliśmy do wniosku, że to jest sprawa rodzinna. Powiat odmówił jakichkolwiek interwencji. Niech między sobą wyjaśniają. Są sądy. Jeżeli oni w tej chwili złożyli jakieś skargi i obwiniają naszych pracowników to musimy nad tym pochylić się.”

    Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, tutaj jest skarga na pracowników Starostwa. To przekazujemy Panu Staroście do rozpatrzenia. Natomiast jak merytorycznie jest ona uzasadniona to domyślam się, że Pan Starosta będzie wiedział co z tym zrobić.”

   Pan Marek Żmujdzin – Radny Powiatu Białostockiego „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jak zajdzie potrzeba to rozpatrzymy na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Środowiska. Nie będziemy uchylać się.”

  Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, myślę że na razie nie ma potrzeby w tym wypadku wystarczy jak jest to właściwość Starosty.”

     Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poinformowała zebranych iż wpłynęła również skarga Pana xxxxxxxx (zał. nr 41). „Jest to też temat znany. Sprawa wielokrotnie była analizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w poprzedniej kadencji. Tutaj jest przygotowana odpowiedź (zał. nr 42) do Pana xxxxxxx z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.”

  Pani Dorota Krystyna Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, temat jest tak odległy że sięga 1997 roku. Myślę, że jeżeli chodzi o szczegóły sprawy która toczyła się przez wiele lat. Nawet mecenas, który prowadził tą sprawę przez ostatnie 10 lat też musiał sobie przypomnieć. Ja ogólnie powiem jak to wyglądało. Były w tamtych czasach to był 1997 rok kiedy urzędy pracy były administracją specjalną nie podlegały pod samorząd powiatu wtedy nie istniała taka forma jak istnieje obecnie bezzwrotne dotacje na wyposażenie stanowiska pracy. Były pożyczki z dopłatą do oprocentowania. W tamtym czasie firma skorzystała z takiej umowy. Umowa była podpisana w 1997 roku. Ta pożyczka dotyczyła siedmiu stanowisk pracy. Przez te wszystkie lata były różne zmiany, których Państwu nie będę tu przytaczać to są tomy akt. W związku z tym, że firma nie wywiązała się z umowy były prowadzone sprawy sądowe. W 1999 roku po reformie administracji weszliśmy w skład samorządu powiatu. Dlaczego o tym wspominam. We wszystkich instancjach sprawa była rozstrzygnięta z korzyścią na rzecz urzędu. Oczywiście działy się różne rzeczy. Firma przekształcała się. Zmieniali się właściciele. Nie jestem w tej chwili w stanie o tym Państwu opowiedzieć. Kontrole były z Rady Powiatu, od Wojewody. Sprawa toczyła się przed Prokuraturą. Rozpatrywała to policja. Sprawa jest długotrwała i skomplikowana. We wszystkich instancjach przy żądaniu zwrotu sprawa była rozstrzygnięta na korzyść urzędu.  Po latach Pan xxxxxxx otworzył się. Po orzeczeniach sądowych zaczęliśmy odzyskiwać pieniądze, które były wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. Właściciel nie wywiązał się z umowy. Pan xxxxxx odwołał się do Sądu Najwyższego. Akurat zbiegło się to ze zmianą podległości urzędu. Żaden z sądów nie wskazał na to, że stroną postępowania może być Starosta. Powiatowy Urząd Pracy w imieniu którego działał  PUP, a stroną która może ubiegać się o zwrot środków jest powiat białostocki. Dlaczego o tym wspominam. Dlatego, że trudności z interpretacją miały zarówno sądy jak też wszyscy inni. W tym przypadku Sąd Najwyższy wskazał na to, że niewłaściwa strona została wskazana. Po tym Urząd Pracy uwolnił pieniądze które zostały w części odzyskane. Zabezpieczeniem umowy z 1997 roku był weksel na którym podpisało się dwóch poręczycieli. Z weksla odzyskiwaliśmy te pieniądze po nie wywiązaniu się z umowy przez pracodawcę. Drugim zabezpieczeniem była hipoteka na nieruchomości. Sytuacja wyglądała tak po orzeczeniu Sądu Najwyższego pieniądze były zwrócone z tego zabezpieczenia jakim był weksel z podpisem poręczycieli. Natomiast nadal istniało zabezpieczenie hipoteki na nieruchomości. W momencie kiedy nieruchomość została sprzedana znanej firmie białostockiej doszło do ugody na podstawie której firma jakby kupiła nieruchomość łącznie z hipoteką na której istniało to zabezpieczenie umowy doszło do ugody na podstawie której urząd zwolnił zabezpieczenie na hipotece i miało dojść do zmiany w księgach wieczystych gdzie wykreślona będzie należność z tego tytułu. Firma która kupiła tą nieruchomość zwróci na rzecz powiatu te pieniądze. To była kwota 69 000 złotych. Akta są dostępne. Rada Powiatu, Komisja Rewizyjna badała swego czasu. Ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć z czego wynikają. Myślę, że te pieniądze zostały ściągnięte z tego zabezpieczenia z hipoteki. Pan xxxxx od ubiegłego roku te ostatnie pismo nie do końca wskazuje czego oczekuje. Zabrakło koncepcji do odpowiedzi. Każde następne pismo dotyczyło tego samego. Mianowicie udostępnienia akt. Pan xxxxx kilkakrotnie uzyskiwał taki wgląd. Na wszystkich etapach postępowania sądowego był stroną i wszystkie dokumenty mógł przeglądać, zapoznawać się z nimi. Był taki czas kiedy zażądał korzystania z akt urzędu które są w naszym posiadaniu. Oczywiście też udostępniliśmy. Mamy podpis Pana xxxxx pod dokumentami, że uzyskał kserokopie konkretnych dokumentów. Te pieniądze z hipoteki zostały odzyskane. Pan xxxxx wskazuje na nieprawidłowości, brak bezstronności wszystkich organów które kontrolowały tę sprawę. Ja nie mówię tutaj o kontroli Urzędu Pracy. Wszystkie dokumenty i całość spraw była prowadzona przez Radcę Prawnego na etapie tych rozstrzygnięć sądowych. Ostatnia odpowiedź jest w tym duchu, że jak najbardziej jesteśmy za tym żeby skorzystał z tych dokumentów. Chociaż powinien mieć te dokumenty. Oryginały niektórych z nich chociażby weksel one są w sądzie. My tego nie posiadamy i nie możemy tego udostępnić. Te które są w naszym posiadaniu one są jak najbardziej do wglądu pod warunkiem że dotyczą tego czasu i tych rozstrzygnięć w których Pan xxxxxx był stroną. Jeżeli chodzi o prawnicze rozważania to na etapie uzgodnień jesteśmy czy może mieć wgląd w te dokumenty gdzie są negocjacje z firmą odnośnie odzyskania i uwolnienia tej hipoteki i wykreślenia z księgi wieczystej. W tym momencie Pan xxxxxx nie był już stroną. Sprzedał tę nieruchomość z tą hipoteką. Nie jesteśmy w żaden sposób zainteresowani żeby ukrywać jakiekolwiek dokumenty, które są w naszym posiadaniu. Może przyjechać i skorzystać. Dobrze byłoby żeby wskazał o jakie dokumenty chodzi, z jakiego okresu, bo to nie jest kilka stron tylko tomy. Jesteśmy skłonni do tego żeby udostępnić, ale dobrze byłoby żeby wskazał o jakie dokumenty chodzi.”

    Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego „Widziałem odpowiedź z 2014 roku, ale nie mam tego dokumentu przed sobą gdzie była odpowiedź Pana Starosty taka iż nie jest stroną. Pani Dyrektor powiedziała o tym, że badacie stronę prawną tej kwestii. Ja też nie mam zdania. Domyślam się, że jest ten konflikt prawny. Mianowicie kiedy on nie był już właścicielem firmy. Ale nie to stanowi problem prawny. Dla Państwa problem karny. Jeżeli jest możliwość to zawsze byłbym za tym żeby udostępniać stronie. To nie jest upublicznianie. To oczywiście Państwo musicie na to odpowiedzieć.”

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, jak zgłosił się do mnie Pan xxxxxx faktycznie po zapoznaniu się pobieżnie z tymi dokumentami raz, drugi trzeci odpowiadano Panu xxxxxx że już wcześniej na pewnych etapach miał dokumenty teraz nie udostępnimy. Nasza sugestia jest jedna, że należy udostępnić to co jest w zasobach Powiatowego Urzędu Pracy. Jeżeli Pan xxxxxx zamierza jakiekolwiek inne kroki robić żeby nie było zarzutu że mu to utrudnia się, utajnia.”

    Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w poniedziałek na posiedzeniu Komisji Infrastruktury usłyszeliśmy o zmianie zamiaru Zarządu co do składania wniosku do PROW do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie drogi Stanisławowo - Wojszki. Ponieważ na wcześniejszych spotkaniach i na Komisji Infrastruktury i na sesji i piśmie chociaż Ja nie otrzymałem pisma, ale byłem w nagłówku wymieniony w sprawie tej drogi chciałbym naświetlić sprawę, żeby wszyscy Radni znali tę sytuację. Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej Pan Starosta powiedział, że w związku z niepewnością iż wniosek na drogę Tykocin-Rzędziany z tzw. schetynówki może nie przejść to Zarząd postanawia złożyć decyzją koalicji wniosek na tą drogę Tykocin-Rzędziany do PROW-u. Chciałbym zapytać czy są dane odnośnie ruchu na tej drodze z Tykocina do Rzędzian. Wiem, że ostatnio Powiatowy Zarząd Dróg prowadził badanie ruchu na drodze Stanisławowo-Wojszki. Czy można to porównać do siebie? Jeśli chodzi o jakość drogi to droga Tykocin-Rzędziany ma nawierzchnię utwardzoną owszem złej jakości. Droga Stanisławowo-Wojszki żadnych standardów nie spełnia. Ma około 3 metry połamanej nawierzchni emulsyjnej. Obok tego jest pozostałość po drodze żwirowej. Przez 21 lat już praktycznie tego żwiru tam nie ma. Przez równiarki został wykopany kolejny rów w odległości 2 metrów od rowu rzeczywistego. Jakiekolwiek zjechanie z tego połamanego asfaltu na żwirówkę powoduje to, że samochód traci stabilność i zjeżdża do rowu. Stan drogi wymaga natychmiastowej interwencji, bo jest zagrożeniem dla użytkowników. Uważam, że bardzo nie właściwym jest rezygnacja ze składania wniosku na budowę tej drogi. Taką decyzję jak Pan Starosta przedstawił podjęła koalicja. Proszę Pana Dyrektora co do badań ruchu i natężenia. Wiem, że do Tykocina możemy dojechać przez Złotorię, Jeżewo. Są trzy drogi do Tykocina.”

    Pan Bogusław Kwiatkowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, podam kilka argumentów, dlaczego ja uważam, że te środki powinny być skierowane na drogi Tykocin-Rzędziany. Do Tykocina można i dojechać przez Knyszyn, Łopuchowo. Jest kilka dojazdów. Powierzchnia na tej drodze Tykocin-Rzędziany nie wiem kiedy Pan ostatnio jechał jest trzy metrowa, asfaltowa, ale jest w stanie fatalnym. Na tą drogę zostało odłożone przez Powiatowy Zarząd Dróg do Programu Rozwoju Infrastruktury Gminnej i Powiatowej został złożony wniosek. Uważam  nie tylko Ja z Burmistrzem Tykocina uważamy, że został oceniony bardzo nieuczciwie. Ta droga na liście wstępnej znalazła się na pozycji trzynastej, czyli bez możliwości dofinansowania. Szanowni Państwo, środki z PROW skierowane są na obszary typowo rolnicze. Gmina Tykocin obszarowo do takich obszarów zalicza się. W tej hierarchii gmin rolniczych zawsze była na czołowym miejscu. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad przebudowując krajową 8 wybudowała w miejscowości Rzędziany za kilkanaście milionów złotych węzeł komunikacyjny i połączony pod drogę Rzędziany-Tykocin. Kilka lat temu Zarząd województwa zlokalizował jako najlepszą z lokalizacji lotnisko w miejscowości Saniki, czyli bezpośrednio przy tej drodze. Uważam, że ważność tej drogi jest bardzo duża. Przy tej drodze znajdują się trzy bardzo duże miejscowości prężnie rolnicze Sawino, Saniki i Rzędziany. Z tej drogi korzysta około 50% mieszkańców gminy Tykocin północna część gminy Tykocin. Jeżeli chodzi o punktację według mojej wiedzy w programie PROW minimalna ilość punktów żeby można było złożyć wniosek to 9 punktów, a maksymalna to 17 punktów. Ta droga według wyliczeń Pana Burmistrza to 15 punktów. Ten program PROW od schetynówek różni się tym, że w schetynówkach są punkty uznaniowe od 0 do 5. W PROW-ie tego nie ma. Jest linia internet szerokopasmowy wzdłuż całej drogi. Jest  dochód na jednego mieszkańca poniżej sumy. To są punkty. Przy tej drodze Stanisławowo-Wojszki Pan Dyrektor wypowie się ile tych punktów naliczył. Środki skierowane na prośbę poszczególne gminy, czyli dofinansowanie inwestycji. Przez ostatnich pięć lat do gminy Tykocin wpłynęło 1 300 000 złotych na inwestycje w gminie Tykocin. Nie wypominam ,że niektóre gminy wzięły miliony były przeznaczane. Uważam, że Tykocin przez ostatnie pięć lat tymi środkami powiatowymi był krzywdzony.”

    Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku „Szanowni Państwo, stan drogi opisanej przez Radnego Pana Andrzeja Babula to wygląda na tragedię, ale jest dramat tak bym to określił. Żeby zabezpieczyć możliwość poruszania się po tej drodze i bezpieczeństwo kierujących  zarządca drogi ustanowił tam ograniczenia  prędkości. Zapewniam każdy kto porusza się zgodnie ze wskazaniami znaku drogowego nie ulegnie żadnemu nieszczęściu. Podkreślam żadnemu. Proszę stosować się do przepisów prawa. Na znakach jest wyartykułowane 40km/h. Proszę doprowadzić do nieszczęścia poruszając się z taką prędkością z jednej czy drugiej strony. Do przeprowadzenia pomiarów natężenia ruchu zainspirowała mnie odpowiedź Radnego Pana Andrzeja Babula na jednej z Komisji Infrastruktury Technicznej chyba w listopadzie gdzie było stwierdzenie, że ruch Stanisławowo-Wojszki jest większy niż ruch na drodze Białystok-Juchnowiec-Wojszki. Pomiar przeprowadzono 2 i 3 grudnia na drodze Stanisławowo-Wojszki. Stosując wszelkie możliwe przewidziane przepisami sposoby przeliczenia tego na średnio drogowy ruch. Ten ruch wyszedł na poziomie 1 318 sztuk pojazdów rzeczywistych. Te pomiary były prowadzone pomiędzy Kudryczami, a Hermanówką. Natomiast na drodze nr 1483B Białystok-Juchnowiec-Wojszki pomiary realizowane w miejscowości Halickie wskazały na średnio dobowy ruch na poziomie 5781 pojazdów na dobę. Przeliczenie jest druzgocące.  Pomiarów na drodze Tykocin-Rzędziany Powiatowy Zarząd Dróg nie realizował. Z moich obserwacji wynika, że tam ruch był na pewno trochę mniejszy jest mniejszy niż na drodze Stanisławowo-Wojszki.”

   Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Dyrektorze mierzenie natężenia ruchu w miejscowości Lewickie i porównywanie do miejscowości Kudrycze to jest kpina. Pan ośmieszył się. Wie Pan dobrze, że za Lewickimi jest Juchnowiec. To jest miejscowość gminna. Siedziba gminy itd. Gdyby Pan zmierzył za Juchnowcem na odcinku Juchnowiec-Wojszki to moglibyśmy porównywać. Po zbudowaniu odcinka S19 w miejscowości Ploski właściciel stacji paliw w Solniczkach stwierdził jednoznacznie, że o 20% wzrosła mu ilość klientów. Nasilenie ruchu na tej drodze wzrosło. Czy Pan Kwiatkowski Radny zna nasza drogę. Bo do naszych miejscowości, bo tam jest mnóstwo wsi nie ma żadnego dojazdu z żadnej strony. Tam nie ma nigdzie utwardzonej drogi. Wiosna i jesień to topimy się. Głupot lepiej nie gadać. Od strony Białegostoku i od S8 są dwie drogi dojazdowe do Tykocina. Bulwersujące jest to, że jest schowany wniosek na zapas. Węzeł komunikacyjny zrobiony bardzo dobrze. Doczeka się kiedyś. Korzystają też inni z tego węzła nie tylko do Sanik mogą tam dojechać.”

   Pan Bogusław Kwiatkowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowny Panie Babul Ja na tej drodze o której Pan stawiał pytanie nie byłem. W rozmowie Pan ze mną kilka dni przez posiedzeniem Komisji powiedział Pan że zna tą drogę dokładnie Tykocin-Rzędziany. Ta droga jest w bardzo fatalnym stanie. Ja mówiąc o dojeździe mówiłem o kilku dojazdach do Tykocina. Jest przez Rzędziany,Jeżewo, Łopuchowo. Przy tej drodze Tykocin-Rzędziany są trzy bardzo duże wsie. Tam jest bardzo niebezpiecznie. Czy Pan był na tej drodze i ją zna to troszeczkę mam wątpliwości. Ja nie pamiętam jestem Radnym Powiatowym drugą kadencję żeby najważniejszym kryterium przy realizacji inwestycji w gminie było natężenie ruchu. Od kiedy tak, to w niektórych gminach byłyby wszystkie drogi porobione a w innych żadnej. Pan uważa, że to byłoby uczciwe.”

    Pan Jarosław Paweł Sadowski – mieszkaniec gminy Zabłudów „Panie Starosto, Wysoka Rado, rozmowy które były przeprowadzone, wnioski które były składali mieszkańcy rejonu gminy Zabłudów i gminy Juchnowiec były zgłaszane jako bardzo poważne. Pismo które dotarło do Zarządu Starostwa Powiatowego do Rady były złożone jako bardzo, bardzo ważne i pilne. Sytuacja na drogach powiatowych w województwie podlaskim jest zła. Nie mamy żadnej wątpliwości. Priorytet wykonania tych dróg, zajęcia się drogami jest zdecydowanie błędny. Nikt nie zabiega o to, żeby mieć do domu drogę wysokiej jakości ze ścieżką rowerową. Nikt o to nie zabiega. Zabiegamy tylko i wyłącznie o to by w ramach możliwości wykorzystania projektów unijnych, krajowych, również wsparcia środków wiejskich wykorzystać możliwie najlepiej środki do tego przeznaczone. Myślę, że PROW jest do tego bardzo dobrym kierunkiem działania. Inne wsparcia związane ze schetynówkami są do tego doskonałe. Nie ma innych możliwości ponieważ ani gminy, ani Starostwo finansowo nie jest w stanie sprostać tym zadaniom. Ciągle przemawiam do Radnych, Zarządu Powiatu żeby wreszcie myśleć priorytetowo o działaniu w kierunku dróg. Nie możemy podchodzić do tematu ani ze strony politycznej, ani widzimisię, ani zrobimy Wam na przekór bo Nam robicie przeszkody ale zdecydowanie rozsądkowo i priorytetowo. Jeśli macie Państwo możliwość w Tykocinie zrealizowania, czy otrzymania środków w ramach schetynówek to tego trzymajcie się. Ta droga którą przedstawiliśmy Ja nie wiem z jakich środków powinna być sfinansowana. Ta droga powinna być przynajmniej dziesięć lat temu wzięta na wokandę. Przez dziesięć lat Zarząd ani Starostwo ani Dyrekcja Dróg Powiatowych nie miała woli żeby tą wolą zając się. Nie zależy Nam aby robić sobie drogi prywatne do domów, a takowe są robione ze ścieżką rowerową. Gdy 19 jest zablokowana cały ruch odbywa się tą drogą. Jeszcze raz apeluje do Pana Starosty, do Radnych, do Pana Dyrektora Dróg Powiatowych o naprawdę przemyślenie tego tematu.”

    Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poinformowała zebranych iż ten wniosek przekażemy do rozpatrzenia Zarządowi „jako, że jest to interpelacja Radnego i będzie udzielona pisemna odpowiedź panu Radnemu. Pan Radny wszedł mi w słowo. Chciałabym dokończyć sprawy związane z wnioskami Pana xxxxxxx. Jest to również wniosek Pana xxxxxx o odwołanie ze składu Zarządu Powiatu Białostockiego Pana Wiesława Pusza Członka Zarządu (zał. nr 43).”

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, moje stanowisko jest jedno i na dzień dzisiejszy niezmienne. Nie widzę powodów do zgłoszenia wniosku o odwołanie składu Zarządu Powiatu Białostockiego Pana Wiesława Pusza członka Zarządu. Jeśli Pan xxxxxx ma wiedzę na temat działania Pusza sprzed sprawy od tego są pewne organy, żeby zawiadamiać i czekać na wynik prac tych organów.”

      Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego „Nie wszyscy byliśmy na opłatku. Jak Pan Starosta chciałby abym w imieniu klubu PiS życzyć Panu Staroście, całemu Zarządowi pomyślnej pracy w przyszłym roku, samych sukcesów. Zastanawiam się jak te życzenia mają się z wnioskiem o odwołanie Pana Starosty, ale myślę że potrafią łączyć się. Życzę Pani Przewodniczącej, Prezydium, wszystkim Radnym wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności, aby 2016 był rokiem dobrym, bardzo pomyślnym. Dziękujemy za współpracę, za to że Państwo dobrze współpracujecie z Nami jako opozycją.”

     Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, w związku z tym że tydzień temu we wtorek uczestniczyłem w pogrzebie kolegi Starosty Grajewskiego chciałbym złożyć poświąteczne życzenia i życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. Chciałbym podziękować za ten rok współpracy. Chce podziękować naszym służbom, Dyrektorom poszczególnych jednostek i ich pracownikom za ten rok wytężonej pracy i życzyć wszystkim zdrowia i pomyślności w następnym roku.”

    Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego „Chciałabym Państwu złożyć życzenia Noworoczne. Jest to okres zadumy nad tym co było. Jest czasem refleksji. Wiąże się z wielką nadzieją na przyszłość.  Chciałabym życzyć Państwu optymizmu, żeby ten następny Rok był czasem wielu sukcesów w życiu prywatnym, zawodowym, osobistym, jak również społecznym. Nowych pomysłów. Dużo wzajemnej życzliwości. Wszystkim Nam przydałaby się zaduma co jest ważne w życiu, a co może mniej potrzebne. Życzę Państwu, aby Nowy Rok był rokiem dobrym, udanym w rodzinie jak  i na innych polach naszej działalności. Wszystkiego najlepszego.”

  

 

 Ad 23

Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zamknęła obrady XVII  Sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 30 grudnia 2015 roku, o godz. 1420.

 

 

 

    Protokołowała:                                                                                                                   Podpisała:

    Renata Zimnoch                                                                                                               Pani Anna Grycuk

                                                                                                                       Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego

 

 

xxxx- dane osobowe zanonimizowane na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: protokołowała Anna Gadomska

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-03-2016

Data udostępnienia w BIP: 02-03-2016 09:01

Data modyfikacji informacji: 02-03-2016 09:02