Protokół Nr XV/2015 z dnia 29.10.2015r.

RP.0002.15.2015

 

Protokół Nr XV /2015

z obrad XV Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

 w dniu 29 października 2015 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

 

         Obrady XV Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 29 października  2015 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk.

Na wstępie powitała, członków Zarządu, wszystkich radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

 

Stwierdziła, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny był Radny Pan Krzysztof Gołaszewski (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Henryk Suchocki (nieobecność usprawiedliwiona) oraz Radny Pan Jarosław Wądołowski (nieobecność usprawiedliwiona).

 

Ad 2

            Przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk poinformowała, iż porządek dzienny         XV Sesji RPB, został przesłany Radnym. Zapytała, czy są do niego uwagi? 

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski poprosił o:

 • Wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 7: „Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przebudowy węzła drogowego”. Wyjaśnił,             iż jest to pokłosie wizyty mieszkańców Gminy Choroszcz podczas obrad Komisji Infrastruktury Technicznej.  Radni podczas obrad tejże Komisji zadecydowali, aby podjąć taką uchwałę.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, wprowadziła do porządku obrad ww. punkt.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk odczytała zebranym porządek obrad wraz ze zmianami:

 1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu.
 6. Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania  projektu budżetu na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przebudowy węzła drogowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego                       na kolejny okres.
 9. Przyjęcie  "Informacji o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania                        w jednostkach prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym 2014/2015."
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozparzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 11. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Powiatu Białostockiego                     o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 12. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2019.

         Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019 ( zał. nr 4).

         „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przedstawiony dla Państwa projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019 uległ zmianie. Na początku wyjaśnię czego dotyczy zmiana. Zmiana dotyczy tego, że w tym tygodniu przyszły środki z Ministerstwa                       na Powiatowy Urząd Pracy na zwiększenie ich środków na wypłatę nagród. Są to nagrody za rok 2014, za działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia. Druga zmiana dotyczy planowanej do udzielenia dla SP ZOZ w Łapach kolejnej pożyczki na prefiksowanie zadania inwestycyjnego unijnego, chodzi o teleinformatyzację. Tutaj Pan Dyrektor złożył wniosek do Zarządu o udzielenie takiej pożyczki na prefinansowanie, polegającej na tym, że w momencie kiedy uzyska środki z zewnątrz te pieniądze zostaną zwrócone. Jednak żeby uzyskać środki musi najpierw dla wykonawcy zapłacić w całości fakturę dopiero wtedy może złożyć wniosek o płatność i uzyskać te środki. Nie ma tych środków na zapłacenie faktury w całości,                     w związku z tym wystąpił do Zarządu o udzielenie jemu pożyczki na prefinansowanie. To są takie zmiany dwie, które do projektu uchwały, który mieliście do tej pory, i zmian w budżecie i Wieloletniej prognozy finansowej, jak gdyby mają wpływ, ponieważ się zmieniają ogólne kwoty dochodów i wydatków, również rozchodów i przychodów. Ponieważ jeżeli dajemy pożyczkę musimy pokryć finansowane tego rozchody, tej pożyczki przychodami. Jest oczywiście pokryte, pokryte jest nadwyżka z lat ubiegłych. W związku z tym wszelkie wskaźniki wynikające z art. 243 zostały spełnione, ale do Państwa należy dalsza część, czyli procedowanie nad uchwałą. To tyle jeśli chodzi o zmiany. Natomiast jeżeli chodzi                         o Wieloletnią prognozę finansową i zmiany w budżecie, które do tej pory były Państwu przedstawione, to one były omawiane na Komisjach”.

Następnie, pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019 przedstawili Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Paweł Kondracki - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
 • Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej,
 • Pan Marek Skrypko – Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XV/93/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019 (zał. nr 5).

 

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego             na rok 2015.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (zał. nr 6).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, tak jak mówiłam przy Wieloletniej prognozie finansowej uległ zmianie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 o dwie zmiany. Pierwsza zmiana dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy, środków na nagrody przyznane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 363 900 zł. Druga zmiana dotyczy SP ZOZ w Łapach – 187 000 zł jako pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego teleinformatyzacja. Pozostałe zmiany, które               są przedstawione były omawiane na Komisjach”.

         Następnie, pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 przedstawili Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Paweł Kondracki - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
 • Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej,
 • Pan Marek Skrypko – Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XV/94/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (zał. nr 7).

 

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  (zał. nr 8).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, również projekt tej uchwały był omawiany              na Komisjach. Jedynie wspomnę tutaj to, że tak jak i Państwo życzyliście sobie, tak                       ja uszczegóławiam projekty budżetów od początku, czyli od projektu budżetu uchwalonego przez Zarząd Powiatu, jak i wszystkie zmiany podejmowane przez Państwa. Plany wydatków przedstawiane dla Państwa będą w pełnej szczegółowości. Tutaj jest ta szczegółowość zwiększona do paragrafu, ale ta procedura musi przejść od początku, czyli od tej uchwały trybowej”.   

         Następnie, pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 przedstawili Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Paweł Kondracki - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
 • Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej,
 • Pan Marek Skrypko – Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XV/95/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu (zał. nr 9).

 

Ad 6

Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania  projektu budżetu na 2016 rok.

 Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym informację w sprawie opracowania projektu budżetu na 2016 rok ( zał. nr 10).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przedstawiona została dla Państwa informacja        w sprawie opracowania projektu budżetu na 2016 rok. Podstawowym aktem normatywnym, który reguluje wszelkie sprawy dotyczące projektowania budżetu na każdy rok budżetowy, czy to będzie 2016 rok, czy lata następne, jest ustawa o finansach publicznych. Oczywiście uchwała Rady Powiatu, w naszym przypadku z 2010 roku, w dniu dzisiejszym Państwo przyjęliście poprawki do uchwały trybowej w sprawie opracowywania materiałów planistycznych. Te dwa akty to są podstawowe akty normatywne, które regulują wszelkie informacje dotyczące w jaki sposób ma wyglądać projekt budżetu, jak ma być uchwalany, jakie załączniki mają być przyjęte, w jakim kształcie i formie mają być przyjęte. Dalsze informacje spływają od jednostek organizacyjnych, przede wszystkim od Ministra Finansów,       z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Te informacje na dzień sporządzenia tego dokumentu dla Państwa przedstawionego spłynęły tylko w części. Na dzień dzisiejszy spłynęły już wszystkie informacje ponieważ Podlaski Urząd Wojewódzki do 25 października przesłał informację o wysokościach dotacji do budżetu Powiatu Białostockiego. Minister Finansów przekazał taką informację wcześniej i tam szczegółowość była określona tak jak dla Państwa tutaj ja przedstawiam. Czy wzrost wynagrodzenia, czy jeżeli chodzi o fundusz świadczeń socjalnych, czyli wszystkie podstawowe dane niezbędne do planowania budżetu są zawarte  w pismach Ministerstwa Finansów, pismach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i też założeniach ustalonych podczas pracy nad projektem budżetu. Zadania inwestycyjne składane przez poszczególne jednostki tak jak tutaj to zostało w uchwale trybowej określone, zostały złożone. Na dzień dzisiejszy mamy wszystkie złożone informacje jeżeli chodzi                   o projekt budżetu przez jednostki organizacyjne. Teraz Zarząd będzie sprawdzał ile, dla kogo przeznaczyć środków, czy na zadania inwestycyjne, czy na zadania bieżące. Wiadomym jest, że jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne to tutaj są też priorytety w zakresie składanych wniosków do funduszy dotujących, czy to będzie z programów unijnych czy to będzie poprzez Wojewódzki Program Ochrony Środowiska, czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska,             to wszystko jest od tego uzależnione. Państwo macie tutaj całość dokładnie opisaną, w jaki sposób to się odbywa”.

Radny Pan Andrzej Babul: „Mam pytanie. Podane są terminy prac nad projektem budżetu. Chodzi mi o wnioski, które mogli by składać mieszkańcy. Nie jest to wpisane,                   a przecież również mogą składać wnioski do budżetu”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, wnioski do budżetu każdy mieszkaniec, radny, czy ktokolwiek może składać w każdej chwili. Na dzień dzisiejszy każdy może złożyć wniosek do budżetu na rok 2015. Mówię na rok 2015, bo jeśli jest taka konieczność i ten wniosek trzeba uwzględnić, to od tego jest Zarząd, od tego są Komisje, że teoretycznie na następnej sesji jest zmiana do budżetu i takie zadanie wchodzi. Także tutaj nie powinno być ścisłych szczegółów, ram. Jeśli wpływają wnioski, one są zasadne, to powinny być rozpatrywane”.

Pani Marta Szczuka - Skarbnik Powiatu Białostockiego: „§ 2 uchwały Nr L/462/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu mówi o szczegółowości. Zatem tak jak Pan Starosta powiedział można, oczywiście, ale tutaj w tym § 2 jest, że wnioski o ujęcie zadań                   w budżecie powiatu składać mogą również Kluby Radnych, Radni Powiatu, mieszkańcy powiatu, organizacje pozarządowe i inne podmioty. Te wnioski mogą być składane w terminie do 15 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Jednak tak jak Pan Starosta powiedział zawsze można złożyć w trakcie roku”.

Radni więcej pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. informację do wiadomości.

 

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przebudowy węzła drogowego.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przebudowy węzła drogowego (zał. nr 11).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, na Komisji Infrastruktury Technicznej oraz                na Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny była w miarę szeroko omawiana               ta problematyka gdzie część mieszkańców, przedsiębiorców uważa, że forsowane przez Generalną Dyrekcję rozwiązanie drogowe w Porosłach jest dla nich niewłaściwe. Tutaj większość Radnych, jak też Zarząd jest zdania, że należy wystąpić do odpowiednich czynników, które odpowiadają za przygotowanie projektu przebudowy tej drogi                          ze stanowiskiem ażeby uwzględnić wariant proponowany przez właścicieli nieruchomości”.

 Radni pytań i uwag nie zgłosili.  

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały oraz zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę                              Nr XV/96/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przebudowy węzła drogowego (zał. nr 12).

 

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na kolejny okres.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na kolejny okres (zał. nr 13).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na kolejny okres. Sprawa dotyczy lokalu położonego przy ul. Słonimskiej 15/1 o pow. 92 m. Jest to kontynuacja najmu. Dotychczas okres najmu wynosił 3 lata. Każdy następny rok w przypadku wynajęcia w formie bezprzetargowej wymaga podjęcia uchwały Rady Powiatu w tej sprawie. Wynajmującym jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jest to jednostka, która należy do kręgu służb, inspekcji i straży. Uprawnienia Starosty w odniesieniu do tej jednostki mają charakter kontrolny i nadzorczy. Wobec powyższego wnoszę o pozytywne załatwienie tej sprawy”.

Radni pytań i uwag nie zgłosili.

         Następnie, pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody                   na wynajem lokalu użytkowego na kolejny okres przedstawił Pan Paweł Kondracki - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej.

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały oraz zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XV/97/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na kolejny okres (zał. nr 14).

 

 

 

 

 

Ad 9

Przyjęcie  "Informacji o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w jednostkach prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym 2014/2015."

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym "Informację o realizacji zadań w zakresie oświaty                    i wychowania w jednostkach prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym 2014/2015” ( zał. nr 15).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zgodnie z art. 5 a ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia                      31 października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny. Zgodnie z tym zapisem Zarząd przedstawił Państwu informację z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015”.

Następnie, Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych                              i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła jednostki, które funkcjonują w Powiecie Białostockim (4 szkoły ponadgimnazjalne oraz 3 placówki oświatowe: Zespół Szkół Mechanicznych                  w Łapach, I Liceum Ogólnokształcące w Łapach, Zespół Szkół w Michałowie, Zespół Szkół                   w Czarnej Białostockiej, Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łapach i Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna                          w Białymstoku)  oraz bieżącą sytuację w szkołach (materiał w załączeniu).

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady zapytała czy są uwagi do Pani Dyrektor Wydziału bądź też Dyrektorów jednostek?

Radni pytań i uwag nie zgłosili.

         Rada powiatu Białostockiego przyjęła ww. informację do wiadomości.

 

         Ogłoszono 15 minutową przerwę w obradach.

 

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie rozparzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie rozparzenia skargi                       na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach (zał. nr 16).  Zaznaczyła: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, wpłynęła do Rady Powiatu skarga na Panią Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach od nauczyciela tej szkoły. Skutkiem tej skargi było cofnięcie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, który Pani Dyrektor udzieliła nauczycielce w trakcie trwania wypowiedzenia umowy o pracę. Nauczycielka już od dwóch kolejnych wcześniej lat miała wręczane wypowiedzenie do końca maja, bo tak ustawowo obliguje Karta nauczyciela, ponieważ było zagrożenie braku godzin dla nauczycielki. W roku szkolnym 2014/2015 ponieważ zmniejszyła się liczba oddziałów              w szkole to zmniejszyła się ilość języka niemieckiego. W szkole w ubiegłym roku pracowało    2 nauczycieli. Jeden nauczyciel języka niemieckiego, który jest Przewodniczącym Związku Zawodowego ZNP. Jest osobą chronioną. Natomiast, Pani która złożyła skargę miała wręczone wypowiedzenie w ustawowym terminie, ponieważ od września bieżącego roku           nie było godzin w szkole w wymiarze co najmniej pół etatu dla tej nauczycielki. Następnie, Pani nauczycielka przyniosła do Dyrektora szkoły zaświadczenie od lekarza, które kierowało nauczyciela na urlop dla poratowania zdrowia. Pani Dyrektor przyznała ten urlop. Z tym, że ten urlop przyznała od 1 września kiedy nauczycielka nie była już pracownikiem szkoły. Błąd Pani Dyrektor wywodził się stąd, że nie znała takiego dokumentu jak Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2013 roku, która określiła jednoznacznie,                          że nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia można rozwiązać umowę o pracę z zakończeniem wypowiedzenia. Tutaj był taki przypadek, że został udzielony urlop z dniem kiedy ta Pani nie była już pracownikiem szkoły. Dlatego też Zarząd w projekcie uchwały określił, że w części jest zasadna ta skarga i dotyczy to udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia na okres po ustaniu zatrudnienia. Urlop przez Panią Dyrektor został cofnięty. Wypłacona została nauczycielce zgodnie z przepisami Karty nauczyciela odprawa redukcyjna 6 miesięczna. Tutaj nie zostały naruszone przepisy prawa. Natomiast tutaj ten okres kiedy Pani Dyrektor wręczyła zgodę na urlop i później cofniecie tego urlopu to była nauczycielka pewna, że będzie przez ten rok pracownikiem będąc na urlopie dla poratowania zdrowia. Podnosi w skardze, że mogła podjąć pracę od września, bo jakaś szkoła taką propozycję dała. Natomiast nie podjęła tej pracy, bo była pewna, że będzie na urlopie dla poratowania zdrowia. Niekoniecznie dobrze to świadczy o nauczycielu, który w naszej szkole, gdyby pracował to chory jest i idzie na urlop, natomiast gdyby był zwolniony to by mógł podjąć pracę, ale to jest odrębna kwestia”.

Radny Pan Roman Czepe: „Nie mogliśmy o tym podyskutować na Komisji, dlatego, że ta Pani nie była obecna. Nie dobrze to świadczy o osobie skarżącej. Trudno mi zająć stanowisko. Oczywiście jeśli chodzi o te rozstrzygniecie prawne to jest to oczywiste, natomiast trudno mi zająć stanowisko co do samej sytuacji. Widzę, że jest jeden germanista chroniony prawnie. Nie mniej jednak, czy nie dało by się jednak pomóc jakoś tej Pani? Nie oceniam, nie wchodzę w dokumentację. Czy jednak nie dało by się pomóc, np. poprzez dzielenie tych godzin z drugim germanistą, porozmawiać? Czy była taka próba? Czy jest              to możliwe, czy zależy szkole na tym?”

Pani Danuta Bojczuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach: „Chciałabym powiedzieć, że nigdy nie byłam w konflikcie z tą Panią. Pani ta była dobrą nauczycielką.              Od kilku lat informowaliśmy, że może być taka redukcja. Pani ta zwróciła się nawet do mnie     o ocenę pracy z tego powodu, że chciałaby mieć tą ocenę kiedy będzie poszukiwać pracy. Także ocenę, wysoką ocenę dostała. Byłam bardzo zaskoczona tą skargę. To co Państwo uważacie, że zrobiłam źle i dlatego skarga jest częściowo zasadna, to to zrobiłam na korzyść tej Pani, a ta Pani jeszcze mnie za to skarży. Ta Pani złożyła jeszcze tą skargę również                           do Inspektora Pracy oraz do Kuratorium Oświaty. Kuratorium odesłało tą skargę                         do Starostwa, dlatego że jest to kompetencja organu prowadzącego. Natomiast Inspektor Pracy natychmiast był na kontroli. Kontrola Inspektora Pracy zakończyła się wystąpieniem,                w którym zalecił aby w przyszłości, nauczyciel który nie ma w planie na następny rok godzin, aby nie udzielać urlopu. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że ta uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego nie była nam znana. Nauczycielka skarży, że późno dostała informację. Zrobiłam to wówczas kiedy dostałam informacje o tej uchwale 7 sędziów. Uważam, że nauczycielka wtedy, kiedy dostała tą informację przyszła do szkoły, to by było szybciej, ale nie było kontaktu z tą Panią. Zatem wysłaliśmy listem poleconym tą informację, że zostaje rozwiązana umowa i świadectwo pracy i informację, że zostanie wypłacona odprawa redukcyjna. Jeśli Pani by od razy się zwróciła, to tam jest ok. 6 godzin nadwymiarowych, jest to niecałe pół etatu, ale ona by te godziny prawdopodobnie by dostała na umowę na czas określony”.

Następnie, Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej poinformował Wysoka Radę, iż Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej na swoim posiedzeniu w dniu 27 października 2015 roku rozpatrywała powyższą skargę. Podczas  swojej pracy Komisja przeanalizowała dokumentację związaną ze skargą Pani Urszuli Jankowskiej na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach oraz wysłuchała wyjaśnień Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach. Wynikiem prac Komisji było uznanie skargi Pani Urszuli Jankowskiej za częściowo uzasadnioną. Ponadto Komisja, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach. Dodał, iż skarżąca była zaproszona na posiedzenie Komisji, jednak nie wzięła w niej udziału.

         Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały oraz zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za” oraz 5 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XV/98/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie rozparzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach (zał. nr 17).

 

Ad 11

Przyjęcie informacji Przewodniczącej Rady Powiatu i Starosty Powiatu Białostockiego  o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poinformowała zebranych, iż zgodnie z art. 25c ust.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Przewodniczący jest obowiązany do przedstawienia do dnia 30 października każdego roku, informacji o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych (zał.                  nr 18). Stwierdziła iż wszyscy radni złożyli oświadczenia o stanie majątkowym  w ustawowym terminie.  Pierwsze oświadczenia majątkowe złożone zostały w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, wg stanu na dzień złożenia ślubowania.  Kolejne oświadczenia majątkowe złożone zostały w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku, wg stanu na dzień            31 grudnia 2014 roku.   Łącznie liczba radnych Rady Powiatu Białostockiego V kadencji wynosi 27. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Powiatu Białostockiego zostało złożone na ręce Wojewody Podlaskiego. Do dnia przedstawienia powyższej informacji, wszyscy Radni, u których stwierdzono nieprawidłowości zostali zobligowani do uzupełnienia oświadczeń, poprzez złożenie korekt.

Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.

          Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Przewodniczącej Rady Powiatu Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych, do wiadomości.

Następnie, Pani Teresa Popławska – Główny Specjalista Starostwa Powiatowego                 w Białymstoku poinformowała Wysoką Radę, iż działając na podstawie art. 25 c ust.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Starosta ma obowiązek przedstawić Wysokiej Radzie informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby do tego zobowiązane, tj. członków zarządu, sekretarza i skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty. Materiał w załączeniu (zał. nr 19).

          Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.

          Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości ww. informację.

 

Ad 12

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

  Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Antoni Pełkowski przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie             od dnia 24 września 2015 roku do dnia 28 października 2015 roku (zał. nr 20).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, dostaliście Państwo na piśmie informację.              Gro spraw to są sprawy dotyczące inwestycji, dróg, czy tez spraw majątkowych. Na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Otóż, nawiązujemy współpracę i taki list intencyjny został podpisany z Grodzieńskim Rejonowym Komitetem Wykonawczym w Grodnie czyli                        z samorządem grodzieńskim. W dużej mierze ma to na celu możliwość pozyskania partnera ażeby można było w następnym rozdaniu środków unijnych korzystać z programu Polska – Białoruś – Ukraina . Takie przygotowania są czynione do przygotowania projektów czy               to w zakresie infrastruktury drogowej czy w innych dziedzinach funkcjonowania powiatu. Uważamy, że jest właściwy czas, aby taką współpracę z Powiatem Grodzieńskim nawiązać, aby spełnić jeden podstawowy warunek, to mieć partnera po stronie wschodniej”.

Radny Pan Michał Kozłowski: „W tej informacji kilka razy pojawia się temat nieruchomości w Nowodworcach. Rozumiem, że jesteśmy na etapie postępowania, żeby                      ta nieruchomość była powiatowa?

Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Wszystkie nasze zamierzenia idą w tym kierunku, ażeby powiat stał się właścicielem tej nieruchomości i mógł później już korzystnie tą nieruchomością dysponować”.

Radny Pan Marek Żmujdzin poprosił o przybliżenie tematu odnośnie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych, na terenie miasta            i gminy Choroszcz.

Odpowiedzi udzielił Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg             w Białymstoku: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, każda gmina ucieka od nadmiernych podatków. Powiem wprost, zaliczenie dróg do kategorii dróg publicznych umożliwia uniknięcia płacenia podatków. Opinia Zarządu Powiatu Białostockiego wymagana obligatoryjnie była pozytywna”.

Radny Pan Wojciech Fiłonowicz poprosił o przybliżenie tematu odnośnie zapoznania się z wnioskami najemców lokali znajdujących się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1                      w Białymstoku oraz dzierżawców nieruchomości zabudowanej położonej w Supraślu przy              ul. Dolnej 21. Zapytał o jakie wnioski chodzi jeżeli chodzi o ul. Dolną w Supraślu.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wyjaśniła: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, nieruchomość na ul. Dolnej 21 w Supraślu jest dzierżawiona na cele medyczne. W związku z tym, iż umowa najmu w tym roku wygasa, w umowie zawarte są takie postanowienia, że jeżeli najemcy dotychczasowi w terminie                 3 miesiące przed wygaśnięciem umowy zgłoszą wniosek o kontynuację i dotychczas należycie wywiązywali się z umowy najmu, więc ta umowa jest kontynuowana. Tego to dotyczy. Dotyczy to również lokali użytkowych przy ul. Słonimskiej 15/1”.

Radny Pan Jacek Mariusz Bejm poprosił, aby informacja o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady Powiatu Białostockiego była wysyłana dzień przed sesją.

Radny Pan Zenon Żukowski poprosił o przybliżenie tematu odnośnie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu lokalu przy ul. Słonimskiej 15/1.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, tak jeszcze było w połowie roku, że ok. 7 lokali przy          ul. Słonimskiej nie było wynajętych. W międzyczasie zgłosili się lekarze, którzy planują                w najbliższej kontraktacji zakontraktować usługi dotyczące opieki nocnej. Takie lokale wynajęliśmy o łącznej powierzchni ok. 80 m2. Aktualnie zawarta jest umowa i trwają prace modernizacyjne przystosowujące do warunków jakie stawia NFZ przy kontraktacji usług medycznych. Wcześniej były usługi medyczne, zakład okulistyczny. Lokale w takim stanie jaki wynajmowaliśmy nie odpowiadały. Wszystkie modernizacje wykonywane są za naszą zgodą, ale na koszt najemcy”.

Radny Pan Zenon Żukowski zapytał czy stan po poprzednim najemcy był niepogorszony?

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wyjaśniła, iż lokale są przyjmowane protokolarnie. Wyjaśniła, iż one nie odpowiadały nowym kontraktowanym w przyszłości usługom.

Radny Pan Jan Bolesław Perkowski: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, podjęto uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów  Starostwa Powiatowego w Białymstoku na rok 2016. Czy coś się zmieniło odnośnie etatów?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż plan etatów jest na dotychczasowym poziomie.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. informację do wiadomości.

 

Ad 13

Interpelacje i zapytania Radnych.

         Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poinformowała zebranych, iż w okresie od 25 września wpłynęły następujące interpelacje Radnych:

 • Interpelacja Klubu Prawo i Sprawiedliwość z dnia 25 września 2015 roku w sprawie obsady oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Łapach.
 • Interpelacja Radnego Pana Romana Czepe z dnia 2 października 2015 roku w sprawie pożyczek udzielonych przez Powiat Białostocki.
 • Interpelacja Radnego Pana Jana Bolesława Perkowskiego z dnia 15 października 2015 roku w sprawie zatrudnienia Pana Tadeusza Gniazdowskiego na stanowisku p.o. Dyrektora SP ZOZ w Łapach.
 • Interpelacja Radnego Pana Zdzisława Łukaszewicza z dnia 26 października 2015 roku w sprawie inwestycji drogowych w gm. Dobrzyniewo Duże.
 • Interpelacja Radnej Pani Sylwii Rząca z dnia 29 października 2015 roku w sprawie sprzętu oddziału ginekologiczno – położniczego szpitala powiatowego w Łapach.
 • Interpelacja Radnej Pani Sylwii Rząca z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zabiegów (usług) ortopedycznych w SP ZOZ w Łapach.

 

Radny Pan Jan Bolesław Perkowski odczytał podziękowania Radnego Pana Henryka Suchockiego: „Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, ze względu na to, że z przyczyn osobistych nie mogę brać udziału w sesji pragnę za pośrednictwem Przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwość przekazać Zarządowi i Radzie Powiatu oraz pracownikom Starostwa Powiatowego wyrazy wdzięczności za wsparcie duchowe oraz wszelkie przejawy życzliwości okazane mojej rodzinie po śmierci Syna. Serdeczne Bóg zapłać. Henryk Suchocki”.

Radny Pan Jan Gradkowski: „Wysoka Rado, Szanowni Państwo, 8 września Rada Ministrów podjęła Rozporządzenie w sprawie Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Moje wystąpienie wiąże się z tym, że zapisane jest w § 2 ust. 1, że powiat może złożyć dwa wnioski, gmina jedno dofinansowanie. Jednak w § 2 ust. 5 Wojewoda może odstąpić od ograniczeń, o których mowa w ust. 1 dotyczących liczby zadań jeżeli ich stosowanie uniemożliwia wykorzystanie sumy dotacji w województwie. Pozwoliłem sobie na statystykę Województwa Podlaskiego, jak też Rzeczypospolitej. Generalnie mamy tak, że Powiat Białostocki ma 1100 km dróg, Sokółka 886 km dróg, Bielsk Podlaski 652 km dróg, Siemiatycze 632 km dróg, Wysokie Mazowieckie 594 km dróg. Natomiast listę zamykają Sejny 272 km dróg, Zambrów 290 km dróg, Kolno 339 km dróg. Wiąże to się z tym, że te powiaty też mogą złożyć podobne wnioski, jak też Powiat Białostocki, który tych kilometrów dróg ma dużo więcej. Powiat Białostocki jest na 3 pozycji w Rzeczypospolitej, ma tych km 1108, natomiast Powiat Kielecki 1126. Najmniejsze powiaty, Powiat Tatrzański 62 km, i też może dwa wnioski złożyć, czy Powiat Rybnicki 104 km, Legionowski, Brzeziński, Głogowski czy Leski. Jest to taka głęboka niesprawiedliwość dla nas, dla tej Rady, że możemy tylko dwa wnioski złożyć, a nie 4 czy więcej. Dlatego tutaj musimy dopracować takie wystąpienie, bo wnioski składamy do końca października, a więc nie zdążymy. Kwoty przewidziane dla Województwa Podlaskiego na lata 2016 – 2019 to jest 237 mln zł. Także przy tym kilometrażu dróg to tracimy bardzo dużo, dlatego stąd taka moja wspólna inicjatywa, aby wypracować do następnej sesji stanowisko i wystąpić do właściwych przedstawicieli rządu, Wojewody odnośnie naszego pomijania. Ponieważ jest to bardzo niesprawiedliwe”.

Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 

 

Ad 14

Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

         Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk przypomniała zebranym, iż XIII Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 24 września 2015 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodnicząca obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

         Radny Pan Roman Czepe poprosił o naniesienie zmiany do protokołu (zmiana do wypowiedzi Radnego Pana Romana Czepe, str.18).

         Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.

         Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  przyjęła protokół Nr XIII/2015 z dnia 24 września 2015 roku.

 

 

Ad 15

      Sprawy różne.

  Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poinformowała zebranych, iż do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęły pisma:

 • Pismo Zarządu Powiatu Białostockiego dotyczące dokonania przeniesienia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1364/1 o pow. 0,4402 ha, położonej w Nowodworcach, gm. Wasilków na rzecz Skarbu Państwa ( zał. nr 21).
 • Interpelacja Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Dariusza Piontkowskiego w sprawie dramatycznej sytuacji SP ZOZ (szpitala) w Łapach ( zał. nr 22).

Następnie Radny Pan Jan Bolesław Perkowski pogratulował Radnemu Panu Pawłowi Kondrackiemu narodzin córki.

Radny Pan Paweł Kondracki złożył serdeczne podziękowania.

Radny Pan Marek Żmujdzin poinformował: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałbym przypomnieć, iż po sesji odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska w sprawie powołania  przedstawiciela Powiatu Białostockiego do komisji do spraw kształtowania ustroju rolnego”.

Radna Pani Maria Busłowska: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, mam do Państwa Radnych ogromna prośbę o poparcie listu w sprawie Pani zamieszkałej w Łapy – Osse.                W wyniku choroby tej Pani zostały amputowane palce u rak i nóg i ta Pani porusza się na wózku inwalidzkim. W związku z tym, że zamieszkuje domy kolejowe w Łapy – Osse, a są to zabytki, jest bardzo utrudniona sprawa aby zamontować tam podjazd, nawet jeśli chodzi             o ruchomą platformę. Zgłosiła się z pomocą do tej Pani fundacja, która zaproponowała jej pomoc, ale mówi, że duże wsparcie byłoby ze strony radnych, gdyby taki list poparcia został podpisany. Zatem bardzo serdecznie zwracam się z prośbą aby okazać dobrą wolę, empatie            i tej Pani pomóc. List poparcia będzie służył ku temu aby ta sprawa ułatwiła wykonanie platformy”.

Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w związku z sytuacją jaka jest od wielu lat na drodze 1584 B Stanisławowo – Wojszki chciałem dzisiaj prosić                   o umożliwienie zabrania głosu mieszkańcom, którzy użytkują tą drogę. Osobiście już                  w poprzedniej kadencji składałem różne pisma w sprawie tej drogi. Ostatnio otrzymaliśmy informację na Komisji Infrastruktury Technicznej o działaniach podjętych przez Zarząd.                    Z tym, że mieszkańcy chcieliby się dowiedzieć bezpośrednio jaka jest sytuacja, jakie są możliwości, jakie są perspektywy w tej sprawie, bo rzeczywiście stan tej drogi zagraża użytkownikom tej drogi”.

Pan Jarosław Paweł Sadowski: „Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w obradach sesji, jest to dla nas bardzo pouczające. Również chcielibyśmy zadać pytanie do Pana Starosty, właśnie w kwestii drogi, o której mówił Radny Pan Andrzej Babul. Chciałbym po prostu usłyszeć kilka informacji. Bardzo dziękuję”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, droga, o której Państwo mówicie, przy której mieszkacie jest z całą pewnością jedną z najgorzej utrzymanych. Jej stan techniczny jest fatalny. Wprawdzie są drogi jeszcze gorsze, ale są drogi, które biegną przez las, przez pola, i trudno porównywać te drogi do tej, która ma bardzo duże znaczenie, po której wiele osób podróżuje. Otóż, uzgodnienia, które są czynione na dzień dzisiejszy, to widzimy, że jedyną możliwością zrealizowania przebudowy tej drogi w tej kadencji jest przygotowanie wniosku             w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego to Programu powiat ma „zarezerwowane” 3 mln zł. Są istotnie zarezerwowane rozmowy z gminami Zabłudów                     i Juchnowiec Kościelny. Chcę powiedzieć Państwu że była, jest i będzie zasada jeśli mówimy o inwestycjach drogowych, że do każdej złotówki powiatu poszczególne gminy dokładają swoją złotówkę. Jest pewien problem natury organizacyjnej, że ta droga przewija się przez jedną, drugą gminę, przez Zabłudów, Juchnowiec. 22 października było spotkanie PZD, Starosty, Burmistrza Zabłudowa i Wójta Juchnowca, gdzie uzgodniliśmy pewien zakres niezbędnych robót. On jest gdzieś na poziomie 6 do 10 mln zł. Juchnowiec stawia jeden warunek, że przebudowę tej drogi rozpocząć nie wcześniej niż w 2017 roku. Związane jest     to z innymi inwestycjami w Gminie Juchnowiec. Jestem w miarę przekonany, że w okresie 2017 – 2018 ta droga zostanie przebudowana. Jednocześnie Zarząd już dwukrotnie wystąpił do Zarządu Województwa, aby zmienić kategorie tej drogi z powiatowej na wojewódzką. Trudno powiedzieć czy taka decyzja będzie. Działamy dwutorowo. Nabór wniosków nastąpi na początku grudnia, 60 dni składanie wniosków, były na zasadzie zaprojektuj, zbuduj, pod warunkiem, że otrzymalibyśmy dofinansowanie. Firma, która by wygrała przetarg miałaby             za zadanie przed wybudowaniem zaprojektować przebudowę tej drogi. Nie byłoby to                  w kategorii ciężkie, lekkie, bo jak wcześniej liczono, że na przebudowę trzeba w granicach 20 mln zł, to wydaje się że za te 8 – 10 mln zł wyłożone za środki unijne powiat i obie gminy będą mogły w tym terminie zrealizować przebudowę nawierzchni. Ja sobie zdaje sprawę, że są to dla bardzo wielu osób odległe terminy. Natomiast, tak realnie wygląda na dzień dzisiejszy ta kwestia i nie widzę tak wielkich możliwości, żeby w inny sposób przystąpić do przebudowy tej drogi”.

Pan Jarosław Paweł Sadowski: „Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje. Chciałem zapytać czy są przygotowywane plany jeśli chodzi o przygotowania do projektu PROW?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „PZD jest zobligowane do tego, ażeby przygotować wniosek. Jestem przekonany, że w tym zakresie, o którym mówiłem w terminie składania wniosków, taki wniosek do Urzędu Marszałkowskiego zostanie złożony”.

Radny Pan Marek Skrypko: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, dostaliśmy tutaj piękne zaproszenia na obchody 11 listopada. Wypowiadałem się kiedyś odnośnie uroczystości tego typu. Bardzo dziękuję, że Państwo to zorganizowaliście. Jest tutaj kilka gmin. Myślę, że w następnym roku będzie ich więcej, idąc dobrym śladem dobrego przykładu. Myślę, że to zachęci następnych. Wiadomo, że pomimo powszechnego stwierdzenia, że patriotyzm można wyssać z mlekiem matki to to raczej jest bajowe stwierdzenie. Wszyscy się powinniśmy do tego wychować nawzajem. Dlatego wszelkiego typu inicjatywy z tego zakresu są naprawdę bardzo cenne i dziękujemy”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „W woli uzupełnienia chciałabym poinformować, że organizatorem tego wydarzenia jest stowarzyszenie, które startowało w ramach otwartych konkursów na kulturę, sztukę i wydarzenia.                             My rozszerzyliśmy to. Chciałabym również prosić Państwa Radych o przekazanie informacji stowarzyszeniem, które działają na Państwa terenie gmin. Są to takie nasze propozycje, które mamy nadzieję przyczynią się do propagowania tego święta w sposób może mniej nadęty, ale równie ważny i potrzebny, tak, aby zachęcić głównie młodzież. Pewnie stowarzyszenia, które działają na Państwa terenie mają inne równie dobre pomysły. Na koniec stycznia będzie ogłoszony nabór takich wniosków na następny rok i bardzo prosimy              o aktywność. Myślę, że komisja wysoko oceni takie inicjatywy patriotyczne”.  

         Radny Pan Zenon Żukowski: „Mieszkańcy Rybnik zobligowali mnie do zapytania, dotyczącego tego, że Rada Gminy Wasilków w miesiącu czerwcu przeznaczyła 15 tys. zł na projekt dotyczący drogi powiatowej na zadanie projektowe. Jak wygląda ta sytuacja w tej chwili?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Radny, otóż na dzień dzisiejszy nie ma decyzji ze strony Zarządu Powiatu czy PZD ażeby przystąpić do opracowania dokumentacji technicznej, o której wspomina gmina Wasilków. Otóż, żeby z tych informacji, które przedstawił PZD to  inwestycja powinna na tej drodze polegać na zmianie nawierzchni, na wybudowaniu chodników, na zaprojektowaniu i wybudowaniu kanalizacji deszczowej. Zakres robót jest minimum w granicach 1,5 mln zł. Jest pytanie, gdyż ja na dzień dzisiejszy nie widzę takiej konieczności, ani możliwości ażeby powiat ze swoich środków budżetowych wyłożył kwotę 750 tys. zł, ani też nie widzę takiej możliwości, aby to Gmina Wasilków wyłożyła 750 tys. zł na realizowanie tej inwestycji. To jest też troszeczkę szerszy temat, już kiedyś o tym rozmawialiśmy. Zanim wystąpimy do opracowania dokumentacji musimy sobie jasno powiedzieć kiedy, za ile będziemy realizować tą inwestycję. Jeśli chodzi o to tylko aby wydać 15 tys. zł, stworzyć kolejnego pułkownika, który będzie tylko na półce leżeć i odpowiadać na pytania radnych, jak też mieszkańców, kiedy będzie realizacja”.

Radny Pan Jan Bolesław Perkowski: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chodzi mi o szpital w Łapach. Jest Pan Dyrektor, więc korzystajmy z okazji. Co się dzieje z oddziałem interny, jaka jest sytuacja z lekarzami? Czy ich mamy? Czy będzie konieczność zawieszenia działalności oddziału? Jaka jest sytuacja po wczorajszych rozmowach?”

Pan Tadeusz Gniazdowski – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, wczorajsze rozmowy lekarzy internistów z Panem Starostą były krótkie i nie przyniosły żadnego efektu. Lekarze podtrzymują swoje stanowisko odejścia z oddziału wewnętrznego szpitala łapskiego. Natomiast jest klika pomysłów na to, aby szpital funkcjonował normalnie jeśli chodzi                  o oddział wewnętrzny. Muszę to jeszcze skonsultować w przyszłym tygodniu z Dyrektorem Podlaskiego Oddziału NFZ. Jak również w dalszym ciągu prowadzone są intensywne rozmowy dotyczące pozyskania nowych lekarzy na oddział wewnętrzny. Szanowni Państwo, jest to niezmiernie trudne, dlatego że ja po rozmowach z Konsultantem Wojewódzkim Chorób Wewnętrznych uzyskałem informację, że w całym Województwie Podlaskim brakuje                  46 lekarzy internistów do wszystkich szpitali wojewódzkich. Dlatego jest to bardzo skomplikowana sytuacja. Natomiast jestem dobrej myśli i wydaje mi się, że uda się                     to potwierdzić Państwu w ciągu najbliższych 2 tygodni”.

Radny Pan Jan Bolesław Perkowski: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, czy to były pierwsze rozmowy gdzie zaangażował się Pan Starosta od 28 sierpnia do 28 października br.?

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, z tymi lekarzami tak. Miałem informację ze szpitala Łap i nie tylko, że dwóch lekarzy spośród czterech, z którymi wczoraj się spotkałem wyrażają chęć, aby spotkać się ze Starostą, żeby porozmawiać na temat ewentualnej dalszej ich pracy w szpitalu. Natomiast były to informacje przesadzone. W dniu wczorajszym czwórka lekarzy, z którymi ja się spotkałem stwierdzili jasno, że właściwie oni podjęli decyzje i nie są zainteresowani jakimikolwiek rozmowami”.

Radny Pan Jan Bolesław Perkowski: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Dyrektorze, chciałbym zapytać co się dzieje z przychodniami, z naszymi poz, one ruszą, mamy lekarzy?

Pan Tadeusz Gniazdowski – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach: „Szanowni Państwo, dla mnie priorytetem w tej chwili jest utrzymanie funkcjonowania oddziału wewnętrznego. Natomiast podstawowa opieka zdrowotna jest to wartość dodana. Nie mamy lekarzy, gdyż ja się teraz koncentruje na tym aby pozyskać lekarzy do oddziału. Przez tyle lat nie było poz w strukturach szpitala w Łapach i te kilka miesięcy nas nie zbawi, ani nie powali nas na kolana”.

Radny Pan Marek Skrypko: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, skoro już jesteśmy przy tym temacie to mam dwa pytania. Pierwsze, to co mówił Pan Starosta na ostatniej Komisji Zdrowia, nie pamiętam jaka jest sytuacja odnośnie analizy. Proszę o przypomnienie. Druga, widzę, że jest obecny Przewodniczący Rady Miejskiej Łapy Pan Sławomir Maciejewski. Było też wspominane przez Pana Starostę na Komisji Zdrowia na temat rozmów z Gminą Łapy. Nie do końca zrozumiałem jaka jest sytuacja. Korzystając z obecności i Pana Przewodniczącego, i Pan Dyrektora i Pana Starosty, jakby każdy z Panów mógł powiedzieć jak wygląda sytuacja z ich strony”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Radny, pierwsza rzecz, z informacji, które mam od Dyrektora, a Dyrektor to zapewne potwierdzi, mamy uzgodnione, że do ok. 15 listopada zostanie opracowany program modernizacji, program restrukturyzacji, o którym rozmawialiśmy od dłuższego czasu. Program ten w dużej mierze zawierać będzie założenia, że szpital funkcjonuje w podstawowych oddziałach, które są czyli oddział wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny z blokiem operacyjnym, plus rozszerzony w maksymalnym zakresie zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy w powiązaniu ze stacją dializ, tak żeby stworzyć taki punkt gdzie bardzo wąska grupa pacjentów, z reguły             w zaawansowanym wieku będzie mogła tam otrzymać pomoc lekarską. Co się tyczy kwestii współpracy, czy rozmów z Gminą Łapy. Otóż, Proszę Państwa, we wrześniu odbyło się w moim gabinecie spotkanie, Pani Burmistrz Łap, Pan Wice Burmistrz Łap, Pan Dyrektor Gniazdowski, gdzie uzgodniliśmy, że Dyrektor przedstawi taki bardzo wstępny, szczątkowy zakres robót na bloku operacyjnym, tak ażeby Rada Gminy Łapy mogła zadecydować w październiku o tym, czy ten zakres robót, a jest to zakres z wyposażeniem na poziomie ok. 7 mln zł, czy w połowie zostanie sfinansowany przez Gminę Łapy. Takie stosowne pisma były wysyłane, gdzie m.in. do Pani Burmistrz 30 września pisałem, że z upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego po raz kolejny zwracam się o współfinansowanie robót modernizacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia bloku operacyjnego SP ZOZ w Łapach. Wstępny kosztorys szacunkowy dostarczony Pani Burmistrz określił ich wartość na ok. 6 – 7 mln zł. Uczestnictwo Gminy Łapy w wysokości 50 % umożliwi dyrekcji szpitala przystąpienie do opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenia prac modernizacyjnych w 2016 roku. Bez finansowego zaangażowania samorządu w Łapach niemożliwe będzie zmodernizowanie bloku operacyjnego w wymienionym wyżej zakresie. Zarząd Powiatu Białostockiego oczekuje jednoznacznej decyzji do końca października 2015 roku. Otóż, jako pokłosie tego, już 1 października Zarząd otrzymał pismo podpisane przez Panią Burmistrz, że w imieniu samorządu deklaruje wsparcie finansowe ze strony samorządu do 50 % kosztów opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji bloku operacyjnego. Otóż, koszt inwestycji a koszt dokumentacji to są dwie różne sprawy. To są dwie różne kwoty. Nawet samo stwierdzenie, że do 50 % to nie jest 50 % to jest możliwość 2 %, 5 %, 15 %, 30 % itp. Stanowisko Zarządu jest jedno, że deklaracja wsparcia finansowego do 50 % kosztów opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji bloku operacyjnego jest niewystarczająca ażeby przystąpić do procesu inwestycyjnego w zakresie przedstawionym przez Dyrekcję szpitala. Jest Pani Burmistrz doskonale wiadomo, że dokumentacja kosztorysowo – projektowa stanowi niewielki procent kosztów całego zamierzenia inwestycyjnego. Niemożliwe będzie zatem przystąpienie do opracowania dokumentacji bez zapewnienia na jej realizację w 2016 roku. Dla nas jest jednoznaczne. Czekamy, a nie możemy czekać w nieskończoność, w nieskończoność, aby przedstawić kolejne dokumenty, kolejne pisma, kolejne opracowania. W dniu dzisiejszym ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, i to też pokazuje pewną otoczkę, która się robi wokół szpitala, gdzie Rzecznik prasowy dostaje pytanie od dziennikarki Pani Januszkiewicz, proszę o komentarz, bo jutro Rada w Łapach ma podjąć decyzję o przeznaczeniu 60 tys. zł  na dokumentację techniczną bloku operacyjnego. Już samo to, to jest stawianie takiej kwestii, nie mówiąc już o tym, że w dniu dzisiejszym dostaję drogą mailową nie podpisane przez Pana Przewodniczącego Gminy Łapy zaproszenie na sesję Rady Gminy w Łapach, gdzie prosi się mnie o przedstawienie, żeby poinformować Radnych o bieżącej sytuacji SP ZOZ w Łapach. Proszę Państwa, o bieżącej sytuacji SP ZOZ w Łapach to nie ma problemu, aby Dyrektor, czy ktokolwiek opowiedział. Ja oczekuje jako Starosta jednoznacznego stanowiska, czy w tym zakresie, o którym mówimy 7 – 8 mln zł w połowie sfinansuje samorząd łapski. Nie mam pretensji do Gminy Łapy, ale przyszedł czas, że już jasno trzeba sobie powiedzieć, czy Gmina Łapy dofinansuje czy nie. Wszystko wskazuje na to, że nie. Tutaj nie ma żadnych pretensji. Mamy też uzgodnienia takie dlaczego mówimy o 7 mln zł. Koszt 7 mln zł wynika z tego, że blok operacyjny byłby przeniesiony w inne miejsce niż jest teraz. Projektant, który się zajmuje dokumentacją twierdzi, że w tym zakresie roboty będą kosztowały w zakresie 4 mln zł. Natomiast ażeby w zakresie minimalnym dostosować istniejący blok operacyjny trzeba na to wydać w granicach 1 – 1,5 mln zł. Jeśli do końca miesiąca samorząd Łap nie podejmie jakiegokolwiek jednoznacznego stanowiska, że w połowie sfinansuje ten zakres „full” to przygotowujemy też takie rozwiązanie w tym Programie, o którym wcześniej mówiłem, że powiat we własnym zakresie będzie musiał znaleźć środki finansowe, aby w tym minimalnym zakresie poprawić stan bloku operacyjnego istniejącego, tak ażeby ten blok odpowiadał wymaganiom Ministra i żeby nie było takich zarzutów ze strony NFZ, że nie można udzielić świadczeń, bo czegoś tam oddział nie ma, ze nie jest blok operacyjny dostosowany do wymogów. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jeśli mamy mówić, o szerokim zakresie modernizacji bloku operacyjnego, to Zarząd oczekuje jednoznacznego stanowiska samorządu łapskiego, że wyda na to w granicach 3 – 3,5 mln zł. Jeśli faktycznie jest prawdziwa informacja o chęci przeznaczenia 60 tys. zł, to ze strony powiatu 60 tys. zł, to jest 120 tys. zł, inwestycja na poziomie 8 – 10 mln zł. Jest pytanie jeśli powiat, czy szpital taką dokumentację zamówi, to kto sfinansuje ten zakres. To trzeba jasno dzisiaj powiedzieć. Jeśli mówimy o dokumentacji w tak szerokim zakresie za 120 tys. zł, to kto sfinansuje ta przebudowę czy budowę nowego bloku operacyjnego”.

Radna Pani Sylwia Rząca: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, słucham tego i znowu mój niepokój jest ogromny. Państwo będziecie się przepychać, kto ma dać więcej, kto ma dać mniej, a szpital się zwija. Mnie tylko zastanawia jedno co z pacjentami. Osobisty mam sentyment do tego szpitala, pomimo, że już tam nie pracuje. Zastanawiam się gdzie ja będę leczyć swoich rodziców bardzo ciężko chorych, a korzystam z oddziału internistycznego. Już mnie to po prostu przeraża. Panie Starosto, ginekolodzy odeszli, bo nie chcieli pracować, interniści odchodzą, bo nie chcą pracować, do poz nie można pozyskać lekarzy, bo nie chcą pracować. Może trzeba głębsze wnioski wyciągną dlaczego tak jest. Panie Starosto, Pana zarządzanie przez rok czasu, pewne przyzwolenie na pewne ruchy, czy to Dyrektora Chrzanowskiego, czy to Dyrektora Gniazdowskiego, doprowadziły do takiej sytuacji, że dla innej osoby to brakowało by 20 lat, żeby taką reformę zrobić. Zwinąć po prostu wszystko co jest. I co zawiesić oddział wewnętrzny na miesiąc grudzień? Wysłać wszystkich na urlopy i na następnym piętrze będzie wiatr hulał? Ja nie wiem czy Pan sobie zdaje sprawę, ja nie wiem czy Pan rozmawiał z lekarzami ze stacji dializ, oni też złożą wypowiedzenia. Oni twierdzą, że nie będą ciągnęli stacji dializ jeżeli nie będą mieli internistów. Przecież każdy oddział to jest system naczyń powiązanych. Chirurdzy potrzebują interny, interna potrzebuje chirurgów. To nie jest fabryka, że się zamyka taśmę. Mnie przeraża to wszystko. Czy Państwo zdajecie sobie sprawę w jakim jesteśmy teraz miejscu i punkcie. Co się dzieje teraz z tym szpitalem? Bardzo proszę, niech Pan mi wytłumaczy Panie Starosto do czego to zmierza. Co z pracownikami, co z ludźmi? Już jeden oddział to przeżył i żadna z położnych nie znalazł pracy. Takie jest zapotrzebowanie na rynku, że żadna nie znalazła pracy w Białymstoku z 5 położnych.”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pani Radna, nikt nie zakładał, ani nie zakłada likwidacji oddziału wewnętrznego. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że ten oddział jest niezbędny w tym szpitalu. Natomiast cała ta sytuacja, cała otoczka w szpitalu, a przede wszystkim, że jest w każdej dziedzinie specjalistycznej zapotrzebowanie na lekarzy w innych szpitalach, to powoduje m.in. to, że Ci lekarze, jak mają lepsze warunki, albo jak słyszą, co chwila, że szpital ulega likwidacji, że szpital będzie zamknięty, że czarne chmury są nad szpitalem, więc trudno się dziwić, że jeśli maja lepsze propozycje to odchodzą, a że inni nie chcą przychodzić. Opinia panuje taka, ze trzeba poczekać do wyborów, a po wyborach szpital i tak padnie. Trudno zakładać, że lekarze tak chętnie będą się garneli do szpitala w Łapach. Drodzy Państwo, ten szpital aby się utrzymać potrzebuje zmiany, zmiany organizacyjnej. Ja nie chcę powiedzieć, że wszystko idzie dobrze, że wszystko jest bardzo proste. Natomiast nie uda się dokonać radykalnych zmian bezboleśnie, czy nawet przez postrzeganie przez niektórych, że jest to chaotyczne”.

Radny Pan Zenon Żukowski zapytał Dyrektora SP ZOZ w Łapach czy bez interny może istnieć szpital? Czy lekarze z dializ nie potrzebują wsparcia z oddziału internistycznego?

Pan Tadeusz Gniazdowski – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach: „Szanowni Państwo, oddział internistyczny jest oddziałem neuralgicznym. Natomiast jest wiele przykładów, że funkcjonują szpitale wysokospecjalistyczne bez oddziałów internistycznych. Natomiast my nie jesteśmy szpitalem wysokospecjalistycznym. My możemy za kilka lat stać się placówka medyczną wyspecjalizowaną, w świadczenie konkretnych usług medycznych. Dzisiaj szpital w Łapach może funkcjonować bez interny, natomiast w okrojonym zakresie. Ja jeszcze raz podkreślam, nie zakładam likwidacji oddziału wewnętrznego. Takie rozwiązanie nie wchodzi w grę. O ile bez oddziału zabiegowego jakim była ginekologia szpital może funkcjonować, o tyle oddział wewnętrzny jest oddziałem koniecznym, nawet jeśli trzeba by było zrobić inne rozwiązanie organizacyjne, o której w tej chwili nie chce tutaj mówić”.

Radny Pan Jan Bolesław Perkowski: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, na poprzedniej sesji złożyliśmy wniosek o odwołanie p.o. Dyrektora Pana Tadeusza Gniazdowskiego. To nie był wniosek, że nam Pan Dyrektor się nie podoba czy źle się wysławia, tylko o to, że Pan Dyrektor jest całym clou problemów w tym szpitalu. Niestety pracownicy szpitala też są w pewien sposób zastraszeni. Jeżeli ja rozmawiam z Panem Dyrektorem na temat sytuacji w szpitalu, a Pan Dyrektor wraca do szpitala i przeprowadza dochodzenie kto rozmawiał z Perkowskim to coś jest nie tak. Uważam, jeżeli ten szpital ma pozostać, to należy rozpatrzyć nasz wniosek i odwołać Pana Dyrektora. Co z tym wnioskiem Panie Starosto?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny, najprostsza rzecz odwołać, tylko co dalej? Jeśli członkowie Zarządu by doszli do wniosku, że należy odwołać Pana Dyrektora to trzeba mieć rozwiązanie kto będzie kierować szpitalem, jak to wpłynie przez ten okres czasu. Naszym zadaniem jest, jeśli, a sadzę, że do rozwiązań współfinansowania przez Gminę Łapy nie dojdzie w takim zakresie jakim mówimy, Zarząd odstąpi od zamiaru przekształcania szpitala w spółkę, bo zamysł spółki był na wariant współpracy takiej szerokiej finansowo – organizacyjnej z Gminą Łapy, że szpital pozostanie w strukturach organizacyjnych, które są, czyli sp zoz – u. Wszystko wskazuje na to, że na następnej sesji zostanie przedstawiony projekt uchwały dotyczący składu osobowego komisji, i uruchomimy procedurę wyłonienia dyrektora szpitala”.

Radny Pan Roman Czepe: „Po pierwsze, czy Pan może Panie Starosto wytłumaczyć nam dokładnie jaka jest różnica jeśli chodzi o blok operacyjny, czyli koszty inwestycyjne w tym wariancie 1,5 mln zł a tym 6 – 7 mln zł. Z czego to wynika? Gdybym miał wydać pieniądze, to oczywiście nie wiedząc dopytał bym, ale dzisiaj pytam jako ten, który jednak też współdecyduje, w opozycji, ale jednak, przynajmniej tym, aby patrzeć na ręce Panu Staroście i koalicji. Dlaczego wchodzę w grę dwa warianty i dlaczego są one tak różne? Czyżby nie można było rzeczywiście wydać 1,5 mln zł? Z czego to wynika? Wiedząc, że przyszłość jest niepewna, to oczywiście wszedł bym w tani wariant, gdyby to mi zapewniało kontrakt., to znaczy gdybym miał pewność, że to wystarczy i tym spełnia się Rozporządzenie z 26 czerwca 2012 roku. Domyślam się, że gmina myśli podobnie. Dlaczego mamy wchodzić w drogi, skoro jest tani. Ogromnie ubolewam nad tym, że e rozmowy dzisiaj wyglądają tak nerwowo. To jest najgorsza sytuacja, to najgorzej wróży dla szpitala. Nic na to nie poradzę. Apelowałem, prosiłem, zwracałem się zawsze do dwóch stron o rozmowy, negocjacje i przede wszystkim życzliwość. Zatem proszę o odpowiedź na to pytanie. Dlaczego te dwa warianty?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, Szanowni Państwo, z informacji, które mamy od projektanta, który się specjalizuje w projektowaniu obiektów służby zdrowia wynika to, że żeby przystosować do wymogów Rozporządzenia ten blok operacyjny, który jest, można to zrobić, nie przerywając pracy bloku operacyjnego, zrobić to w zakresie nakładów na poziomie 1,5 mln zł do 2 mln zł. Natomiast w szerszym zakresie, żeby zmodernizować blok, trzeba to zrobić zupełnie w innym pomieszczeniu niż jest to dotychczas, bo roboty adaptacyjne bloku w tym zakresie powodowałby, że blok operacyjny nie mógł by pracować przez okres 2, 3 miesięcy. Dlatego tez w innych pomieszczeniach szpitala byłby przebudowywany blok operacyjny. Ze wstępnych wyliczeń Pana projektanta wynika, że na to trzeba by było w granicach 4 mln zł plus to co mamy informację ze strony chirurgów, że sprzęt, wyposażenie jest to wydatek ok. 3 mln zł. Stąd się bierze ta różnica”.

Pan Tadeusz Gniazdowski – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach: „Szanowni Państwo, 1,5 mln zł jest to adaptacja starego bloku operacyjnego do niezbędnego minimum opisanego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Natomiast 7 mln zł to jest wyposażenie i zrobienie nowego bloku operacyjnego w innym miejscu. Tutaj są różne koncepcje, dlatego ten rozdźwięk. Gdybym ja miał podejmować decyzje, podejmowałbym decyzje o budowie nowego bloku operacyjnego. Dlatego, że pozwala to na normalne funkcjonowanie całego oddziału chirurgicznego. W momencie, kiedy będzie remont sal operacyjnych, i całego bloku operacyjnego chirurgia musi stanąć. Jest to strata przychodów z tytułu kontraktu na oddział chirurgiczny, a co za tym idzie ewidentne straty finansowe. Grozić to też może wstrzymaniem operacji na bloku operacyjnym i zmniejszeniem kontraktu, bo nie wyrobienie kontraktu jest monitorowane przez NFZ i propozycja na lata następne będzie brana o podział wykonania kontraktu chirurgii. Szanowni Państwo, jeśli w tej chwili mówimy o chirurgii, ja tak bez głębszej analizy, jeśli chodzi o interpelację Pani Sylwii Rząca, powiem że w ubiegłą sobotę w ramach oddziału chirurgicznego, w ramach kontraktu chirurgicznego odbyły się dwa zabiegi ortopedyczne. W najbliższą sobotę maja być cztery następne. Mamy podpisaną umowę taka intencyjną z grupą ortopedów do końca roku. Chcemy zobaczyć jak ortopedia w ramach chirurgii będzie funkcjonowała. Jestem pełen nadziei dlatego, że pozwoli to przede wszystkim na wykonanie kontraktu na chirurgię, a poza tym rozszerzenie usług jeśli chodzi o oddział zabiegowy. Wracając do dylematu czy nowy blok, czy remont starego, to ja tej kwestii nie jestem w stanie za Państwa rozwiązać. Natomiast mówię o tym tak, że adaptacja pomieszczeń dwóch sal operacyjnych, które są w tej chwili na bloku operacyjnym, ona będzie rzeczywiście tańsza, ale będzie to taka adaptacja na siłę. Natomiast jeżeli nowy blok operacyjny to te nakłady muszą być dużo większe”.

Radny Pan Roman Czepe: „Dziękuje za odpowiedź. Bloki operacyjne wielu robiło za pieniądze unijne, bo są to duże koszty. Logiczne się wydaje, że trzeba nowy blok, bo zamknąć oddział chirurgiczny to praktycznie tak, jakby zamknąć szpital. Po pierwsze jest to serce szpitala, węzłowy oddział, poza interną, ale to oczywiste, a po drugie nie wykonanie kontraktu. Teraz jaka gwarancję można mieć z NFZ, że zrozumieją to, bo jest prowadzona inwestycja. Oczywiste przy takim wyjaśnieniu to dwie ręce podniósł bym za tym, aby robić osobny blok, aby szpital funkcjonował. Tu nie chodzi o te kilka miesięcy, tu chodzi o pełen standard w przyszłości. Chodzi o to, aby kontrakt był z salą operacyjną nowoczesną, XXI wieku. Rozumiem to. Jeśli chodzi o NFZ, a mianowicie kiedy Prawo i Sprawiedliwość zrobiło konferencję na temat szpitala, chciałbym ujawnić część rozmowy. Była to rozmowa przed rozpoczęciem konferencji. Pan Radny Perkowski mówił o zwiększeniu składki, że właściwie tylko zwiększenie składki w Polsce zmieni tą sytuacje służby zdrowia, także powiatowej. Odpowiedział na to Pan Dyrektor Roleder, że właściwie nie ma potrzeby zwiększenia składki, wystarczy dobrze i oszczędnie zarządzać pieniędzmi, np. zlikwidować szpital w Łapach, szpital w Łapach jest niepotrzebny. Kiedy to usłyszałem, to dla mnie to było porażające. Zapytałem czy Pan ma odwagę to powiedzieć publicznie, gdyż zaraz rozpoczynamy konferencję i ona będzie publiczna. Dyrektor Roleder odpowiedział, iż nie, gdyż się nie miesza do polityki. Niektórzy byli świadkami tej dyskusji. Dlaczego o tym mówię? Otóż jeżeli przyjeżdża Dyrektor na konferencję ważną i mówi w obecności świadków, nieoficjalnie, ale jednak tak, że słyszą to Przewodniczący Klubu, inni Radni i mówi o tym, że szpital jest do likwidacji, i mówi to płatnik to znaczy, że sytuacja jest straszna dla nas. Dla mnie jest to niewyobrażalne. Tego typu opinii nie może wyrażać Dyrektor NFZ. Jeśli chodzi o dyskusję dzisiejszą, to Pan Starosta powiedział, że szpital potrzebuje zmiany organizacyjnej. Może jednak zmiany organizatora? Jak zorganizować to wszystko jeżeli jest nastawienie takie, że w efekcie mamy coraz większe problemy. Ufamy, ale mamy opinię, ona dosyć powszechnie idzie, że są bardzo trudne rozmowy, że tych rozmów praktycznie nie ma, że jest nawet arogancja, że jest brak życzliwości w tych rozmowach. W tym wypadku mowie o lekarzach, kolejnej grupie lekarzy, mówią o bardzo złej atmosferze. Z czego to wynika? Myśmy troszeczkę tej atmosfery doświadczyli. W związku z czym jest jakiś powód, bardzo wyraźny powód. Ja się obawiam, że te rozmowy, które miały być, Pan Starosta przyjechał, podobno trwały dwie minuty, mówił mi to Pan Sławomir Maciejewski, że jednak była możliwość rozmów z lekarzami. Pan Dyrektor mówił o tym, efekt domina. Słyszymy głosy, że stacja dializ powie jak ja mam funkcjonować bez oddziału wewnętrznego, przecież to jest ryzyko, tam się dzieją różne sytuacje, trudne. W związku z czym czy nie będzie tak, że stacja dializ powie my tez zawieszamy swoją działalność, bo ryzyko jest po naszej stronie i podejmiemy tego ryzyka itd. To jest efekt domina. Zacząć jedno, a to jedno już się zaczęło, oddział położniczo – ginekologiczny. Powiedzmy, że dało się to przytrzymać, ale już wewnętrzny być może spowoduje likwidacje następnych. Czy tak jest? Proszę o odpowiedź”.

Pan Tadeusz Gniazdowski – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach: „Szanowni Państwo, ja nie mam informacji o tym, że stacja dializ ma złożyć wypowiedzenia. Wczoraj rozmawiałem z szefową stacji dializ i nic na ten temat nie wiem. Natomiast być może dowiem się na końcu. Nie chciał bym tego doświadczyć, gdyż wszyscy wiedzieli, że lekarze z interny złożą wypowiedzenie, a ja się o tym dowiedziałem będąc na rozmowach z Dyrektorem Rolederem. Jeżeli chodzi o stacje dializ, to nie wydaje mi się, żeby ona była, aż tak ściśle powiązana z oddziałem wewnętrznym dlatego, że póki co stacja dializ świadczy usługi medyczne dla pacjentów niehospitalizowanych na oddziale wewnętrznym tylko pacjentów zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego i dla pacjentów przywożonych spoza szpitala. Oczywiście jeżeli rozpatrujemy na temat organizacji jako całości to są to naczynia połączone, ale jedno bez drugiego może funkcjonować”.

Radna Pani Sylwia Rząca: „Mam pytanie do Pana Dyrektora. Czy za usługi ortopedyczne NFZ zapłaci w ramach kontraktu, który jest w tej chwili na chirurgii ogólnej?”

Pan Tadeusz Gniazdowski – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach: „Tak. Lekarze ortopedzi pracują w tej chwili w ramach uzupełnienie oddziału chirurgicznego. To jest uzgodnione z NFZ – tem. Na razie mówimy o wykonaniu kontraktu, dlatego że do końca września nie był wykonany kontrakt. Gro szpitali w Województwie Podlaskim dostało nadwykonania za chirurgię, my tych nadwykonań nie dostaliśmy, ze względu na to, że kontrakt był nie wykonany. Ortopedzi, którzy w tej chwili u nas operują maja na celu i za zadanie łącznie z kierującym oddziałem chirurgicznym, z Panem Dyrektorem Łapińskim mają wykonać kontrakt i zrobić nadwykonia na przyszły rok”.

Radna Pani Sylwia Rząca: „Czy liczone są koszty, gdyż zabiegi ortopedyczne to sa ogromne koszty, wchodzą w grę endoprotezy, czy stawów biodrowych, czy kolanowych. Czy szpital w tej chwili stać, aby takie operacje przeprowadzać? Do operacji ortopedycznych potrzebny jest rentgen na bloku”.

Pan Tadeusz Gniazdowski – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach: „Szanowni Państwo, przede wszystkim te zabiegi, które ortopedzi zaczęli wykonywać w ubiegłym tygodniu nie wymagają żadnych nakładów finansowych. Operują na naszych narzędziach, te które są i póki co nie ma potrzeby, konieczności kupować specjalistycznego sprzętu dla operacji ortopedycznych. Jest to zrobione z rozmysłem, dlatego ze jeżeli będziemy rozmawiali o protezach, to na to musi być zgoda NFZ, to muszą być inne uwarunkowania. Celem moim jest reaktywacja ortopedii na oddziale chirurgicznym, aby coś się zaczęło dziać. Jest na to przyzwolenie oddziału chirurgicznego, jest przyzwolenie NFZ, i wydaje mi się, że w tym kierunku możemy pójść i naprawdę znaleźć swoje miejsce. Jeżeli to będzie działało sprawnie, jeżeli z tego będą profity i pacjenci będą zadowoleni, będziemy rozmawiali na temat zwiększenia przede wszystkim sprzętu ortopedycznego, chociażby kolumny artroskopowej, której w tej chwili nie mamy. Jeżeli przyjdzie do operacji kolana, ortopedzi są i ja jesteśmy dogadani z firmą, która nam to po prostu wypożyczy na kilka miesięcy, żeby zobaczyć jak to wszystko chodzi. To wszystko jest w powijakach. Startujemy od zero, dlatego nie rozmawiamy w tej chwili o Ramieniu C, czyli o rentgenie, który jest ortopedom potrzebny. Jeżeli to nam wyjdzie, jeżeli będzie akceptacja przede wszystkim NFZ, będziemy wnioskowali o sprzęt. Kwoty niezbędne do ewentualnych inwestycji jeżeli chodzi o sprzęt zostały przekazane do Starostwa, jako zakupy inwestycyjne na 2016 rok. Jest to ok. miliona złotych”.

Radny Pan Michał Kozłowski: „Szanowna Rado, tutaj Pan Radny Czepe wspomniał o konferencji. Miałem okazje być, i bardzo się cieszę, że ta konferencja była przygotowana, że się odbyła. Ja natomiast skupiłem na innych wypowiedziach. Mało osób było obecnych, a przydałoby się abyśmy uczestniczyli w tym. Mnie najbardziej zadowoliło, ale było to także obiektywne stanowisko, to jest stanowisko Pana Dębskiego Dyrektora Szpitala w Zambrowie. Po pierwsze zwrócił uwagę, że upolitycznienie sprawy tego szpitala nie służy jego ratowaniu, powiedział to dość dosadnie i zaznaczył, że absolutnie to niczemu nie pomoże. Po drugie poparł wszystkie kierunki, które reprezentował Zarząd Powiatu. Proszę Państwa, jednoznacznie było jego poparcie i poparcie Dyrektora NFZ, który jednoznacznie zaznaczył, że ten kierunek polegający na budowę zakładu opiekuńczo - pielęgnacyjnego, połączeniu z dializą będzie autentycznie rozwiązaniem, które dostanie większą punktację, i jest to rozwiązanie perspektywiczne. To była jednoznaczna wypowiedź. Było pytanie od Pana Piontkowskiego, dlaczego wchodzimy w kierunek, który będzie deficytowy. Odpowiedź była zdecydowana, że jest to jeden z kierunków, które NFZ planuje dofinansowywać, podnieść punktację i że jest to sprawa przyszłościowa. Natomiast druga rzecz, która mnie uderzyła w wypowiedzi Pana Dębskiego to jest to, że on te trudne sytuacje na poziomie powiatu i gmin przeżywał. Jego stanowisko było jednoznaczne, dość bezpośrednio powiedział, że Łapy nie mają wyjścia, ten szpital jest potrzebny przede wszystkim dla Łap i oczekuje od Pani Burmistrz, że będzie konkretne stanowisko. To było jak od osoby, która jest nie zaangażowana w nasze wewnętrzne spory, dla mnie to była naprawdę autentyczna wypowiedź człowieka dodatkowo znającego jeszcze wszystko z autopsji codziennego dnia pracy. Także wydaje mi się, że za dużo mamy polityki, za dużo mamy pewnych oczekiwać. Odnośnie lekarzy z interny, komentarz Pana Dębskiego był prosty, zaznaczył, że chyba ktoś z Radnych wyobraża, że lekarze siedzą w poczekalni w Urzędzie Pracy i Czekaja na oferty. On tez opowiada o tym ile ma problemów, z zatrudnieniem, z zorganizowaniem pracy. To lekarze dyktują warunki, tworzą zespoły, na zasadzie prywatnych podklinik i przejmują szpitale itd. Takie są realia i oczekiwania, że nagle w Łapach będzie cos inaczej wygadało jest po prostu tylko takim oczekiwaniem. Sugestia Pana Dębskiego, że zamiast atakować po 3 tygodniach od momentu, kiedy lekarze zdecydowali się odejść, powinniśmy być zadowoleni, że uda im się odejść w ciągu 3 miesięcy, bo taki jest rynek w tej chwili kadr medycznej. Przede wszystkim w tej sytuacji, w której myśmy się znaleźli, to sugestia Pana Dębskiego jest taka, że dla tego szpitala w tej chwili jest potrzebny dobry PR. To była też opinia, że wrzucanie do ogródka kolejnych kamyczków, roztrząsanie tego w świecie medialnym absolutnie nie tworzy żadnego wizerunku, który przysporzy lekarzy i pacjentów. Jeżeli Państwo nie wierzycie w deklaracje Zarządu, że nie ma żadnych opcji zakładanych, że likwiduje się internę i cały czas się to powtarza, że Starosta chce zlikwidować internę, to kto przyjedzie tam pracować?”

Radny Pan Roman Czepe: „Dziękuje Panie Radny za dobre słowa o konferencji, że konferencja była wartością i że warto, aby wszyscy w niej uczestniczyli. Absolutnie nie było naszej intencji, aby to była konferencja polityczna. Chodziło nam o to, że skoro nam się nie udało z sesją, być może nawet konferencja daje większe możliwości. Mówimy troszkę mniej oficjalnie, nie goni nas Pani Przewodnicząca z porządkiem obrad, i nie dyscyplinuje, że powinniśmy skracać swoje wypowiedzi. Tutaj mogliśmy się wypowiadać bez ograniczeń. Jeśli chodzi o upolitycznienie, nic na to nie poradzę. Jestem wrogiem upolitycznienia w tej sprawie i jesteście Państwo świadkami. Nie wszystko mogę powiedzieć Państwu o czym mówię, i tu i w samorządzie łapskim, ale wiedzcie, że po jednej i po drugiej stronie zachęcam do rozmów. W tej sprawie wierzę, po doświadczeniach własnych, że tylko życzliwość, współpraca, negocjacja, rozmowy itd. Tu nie będzie na początku wygranych, bo wszyscy poniosą koszty, ale potem będą, bo szpital się uratuje. Zgadzam się co do wypowiedzi Pana Dębskiego. Ważne, że Pan wypunktował. Natomiast tez trzeba powiedzieć jasno, Pan Dyrektor Dębski jest dobrym przykładem na to, że zaszłości mogą być dobre lub złe. Tam są dobre zaszłości. Proszę zauważyć dobry Dyrektor odszedł ze szpitala, bo sobie jednak nie radził. Jednak tenże Dyrektor spowodował, że te środki unijne były, to jego realizuje pomysły, jego wnioski unijne Pan Dyrektor Dębski. Oczywiście dołożył do tego własną inicjatywę, bo zwiększył dofinansowanie itd. Co do jednego się nie zgodzimy tutaj, bo Pan Dyrektor Dębski powiedział 4 oddziałowy, bo jednak sobie wyobrażał, że szpital powinien w pełnym zakresie w przyszłości funkcjonować. Pochwalił te wszystkie poszukiwania nowych usług i nowych kontraktów. To jest ważne szukać nowych pieniędzy, ale jednak dążyć do tego, aby szpital był pełny 4 oddziałowy w przyszłości. Tutaj zdanie jednak z taką niewiarą Zarządu jest takie, że to już definitywnie zamknięty rozdział. Być może na dzisiaj tak, oczywiste. Walczymy o życie, a to życie to już jest przez oddział internistyczny będzie bronione, chronione i ratowane, ale w przyszłości nie trzeba powiedzieć nie, nie trzeba powiedzieć tego, bo nie wiadomo, niech to będzie otwarte. Moim zdaniem co do PR to oczywiście nie wszyscy mamy na to wpływ. Z naszej strony to ja nawet krytykuję wypowiedzi jeśli ktoś mówi szpital do zamknięcia, czy szpital padnie. Na to Pan Starosta odpowiada, równie niesłusznie, że szpital nie padnie, zapewniam Państwa, że absolutnie szpital nie padnie. Oczywiste , że szpital nie padnie, to będzie jakaś namiastka. Dlatego to jest mylące taka odpowiedź i zapewnienie, że tak i zapewnienie, że nie. Chodzi o to, że jednak walczymy o szpital, nie jego istnienie, tylko o szpital z oddziałami. Jeśli chodzi o PR to jest to kompletne nieporozumienie od wielu lat. Ja pamiętam w Radzie Szpitala w Łapach, ja mówiłem, dajcie nam podstawowe informacje na stronie gminnej, to powinno być, ja wówczas miałem wpływ na tą stronę, a dzisiaj na stronę powiatu, porządną informację. Jest nieporozumienie, gdyż ustawa zabrania reklamować szpitale, ale to nie jest reklama w Obiektywie, Kurierze Porannym, czy innym medium reklamujemy szpital i jego usługi, tylko jest informacja o własnej jednostce. Także powinna być tak dobra, życzliwa informacja. Nawet nie ma podstawowej informacji, bo sama informacja, że Pan Starosta dał 1,5 mln zł, to dziękuję, ale to jest tez informacja można powiedzieć negatywna, że cos się złego dzieje, że trzeba dawać wysokie środki finansowe. Tutaj chodzi o pozytywna informację, pokazać oddziały, sprzęt. Ten sprzęt na oddziale ginekologicznym to dopiero jak szpital padał, to zobaczyliśmy zdjęcia i pomyśleliśmy czemu się nie chwaliliśmy, jaki wspaniały był oddział. Proszę Państwa, tego nawet nie wykorzystujemy. PR poprzez zamknięcie oddziału ginekologicznego to już był fatalny. Dlatego jeszcze raz dziękuje Panie Radny za to podsumowanie”.

Radny Pan Jan Bolesław Perkowski: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, my jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od dłuższego czasu mówimy o złej sytuacji szpitala w Łapach, niepokojących działaniach Pana Dyrektora, składamy wnioski. Jesteśmy niestety zmuszeni do ostateczności jako Klub, do złożenia wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego Pana Antoniego Pełkowskiego. Zgodnie z ustawą wszystkie uzasadnienia są, są podpisy, każdy dostanie taki wniosek, jeśli się zgłosi do Biura Rady, i będzie mógł się z takim wnioskiem zapoznać.  W tym wniosku podkreślamy, że niepokoi nas sytuacja szpitala w Łapach i to jest clou całego problemu”. ( zał. nr 23).

Pan Sławomir Maciejewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach: „Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście, poruszyliście Państwo kilka spraw. Mnie uderzyło to co powiedział pan rzecznik Starostwa Powiatowego, że obraził się za to, że zadzwoniła do niego Pani dziennikarka z prośbą o komentarz do projektu uchwały. To jest kuriozum, ale tak też można działać z tego co widać. Informacje o projektach uchwał znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach www.lapy.podlasie.pl i tam jest pełen wykaz uchwał i załączników. Pan Rzecznik był zaskoczony, że coś takiego jest na sesje planowaną. Sprawa następna zaproszenia na sesję. Zaproszenie na sesje otrzymał Pan Dyrektor szpitala Pan Gniazdowski, dzisiaj Pani, która się zajmuje Rada Miejską w Łapach dostała potwierdzenie z sekretariatu szpitala, że Pan Dyrektor będzie, ale uzależniła obecność p.o Dyrektora szpitala od dzisiejszego wyniku Państwa sesji. Również rozumiem, że Pan Starosta również nie skorzysta z zaproszenie? Kwestia w ogóle funkcjonowania szpitala, to co Pan Starosta Państwu przedłożył, te pisma, odpowiedź Pani Burmistrz z tego co ja wiem jest odpowiedzią na pismo, które zostało przesłane za pośrednictwem Pana Dyrektora szpitala, to jest te pismo z przedstawieniem takiego wstępnego kosztorysu, jest to odpowiedź Pani Burmistrz na te propozycje dotyczące poszczególnych pozycji tego kosztorysu. Rzeczywiście Rada Miejska w Łapach jutro na sesji podejmie uchwałę dotyczącą przenoszenia kwoty 60 tys. zł na wykonanie projektu bloku operacyjnego. Uważam, że jest to bardzo dobry krok. Krok, który umożliwi wykonanie tego projektu i wtedy będziemy wiedzieli dokładnie jakie są koszty, co jest potrzebne, jakie urządzenia itd. tego w tej chwili nie wiemy, a dokumentacja przy każdym przedsięwzięci u pokaże pełne koszty, umożliwi przeanalizowanie tego wszystkiego, umożliwi zaplanowanie finansowania, bo to być może będzie kwestia wzięcia kredytu przez Gminę Łapy. Dlatego bez projektu ciężko jest o czymkolwiek rozmawiać i Państwo doskonale o tym wiecie.  Jestem już radnym już VI kadencję i liczyłem, że skoro jest nowy Starosta, skoro tak wcześnie spotykamy się w sprawie szpitala, mówię o początku roku, czy końcu ubiegłego, to sprawa ruszy z kopyta. 22 kwietnia 2015 roku pojawiło się słynne stanowisko Zarządu mówiące o pewnych wytycznych do działania w sprawie szpitala w Łapach, 4 punkty mówiące o konieczności podjęcia działań, żeby ginekologia funkcjonowała, że maja być projekty itd. Efekt mamy tego taki, że oddziału ginekologiczno – położniczego nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe sprawy to bodajże na przełomie września i października pojawia się jednostronicowy kosztorys tzw. wstępny szacujący pewne koszty i to jest po sporej ilości miesięcy. Także naprawdę zróbmy wreszcie ten projekt, wtedy będziemy wiedzieli jak to ma wszystko wyglądać, jakie są tego koszty, jak to wszystko w czasie rozłożyć, jak to finansować. Taka intencja jest. Pan Starosta nie odczytał całej intencji pani Burmistrz, a jest to wyraźnie wyartykułowane. Jest to konsekwencja naszych poprzednich deklaracji, więc czekamy na Państwa decyzję. Natomiast ja jeszcze tutaj innej rzeczy się obawiam. Było spotkanie we wrześniu, i było ostatnie spotkanie w miesiącu październiku i tutaj ja pytałem się Pani Zastępcy Starosty dotyczące deklaracji odnośnie funkcjonowania oddziału wewnętrznego, interny. Otrzymałem odpowiedź, że na dzień dzisiejszy itd. Takie wyjaśnienia to my słyszymy od dłuższego czasu, tak samo było z ginekologią. Niech się Państwo nie dziwią, że te Państwa wypowiedzi robią taki PR jaki robią. Unikanie dziennikarzy, Pan Rzecznik prasowy powinien doskonale to wiedzieć, to też jest jakiś PR, który idzie w ludzi. Ja się dziwiłem, że jeżeli informacja pojawia się taka, że przyjeżdżają do Łap ortopedzi, że mają robić zabiegi, że mają robić konsultacje, a o tym dowiaduje się osób osób, a nie np. ze strony Powiatu Białostockiego. My z chęcią te informacje umieścimy na stronie Urzędu Łapskiego, bo jest czym się chwalić, a nie zasłanianie się, że jest to reklama. O czy my mówimy, jaka reklama? Także naprawdę w tej chwili kluczową sprawa jest interna, bo bez interny blok operacyjny nie wiem do czego będzie służył. Dlatego prosimy o jasna deklarację Państwa. Prosiłem Panią Wicestarostę i nie uzyskałem wtedy odpowiedzi”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Pan żądał ode mnie odpowiedzi w stylu <<Czy da Pani rękę uciąć>>”.

Pan Sławomir Maciejewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach: „Chciałbym na koniec wypowiedzi dodać, że zachęcam państwa do współudziału w tym projekcie. Zachęcam również Pana Starostę i Pana Dyrektora SP ZOZ w Łapach do przyjścia na sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu jutrzejszym na godz. 10.00. Zapraszam również wszystkich Państwa, wszystkich Radnych. Naprawdę czas się wziąć do roboty, wykonajmy ten projekt, będziemy powoli szli do przodu z tym wszystkim i zadbajmy o internę”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach, pierwsza rzecz zaproszenie, ale możecie Państwo mnie jako Pełkowskiego nie szanować, ale szanujcie Państwo Starostę organ samorządu terytorialnego. Jeśli to jest zaproszenie, kwitek, który nikt nie podpisał, a Pan dzisiaj mówi, że proszę przyjechać. Niemal, że wezwanie takie, proszę się wyspowiadać przed nami co Pan zrobił, albo nie zrobił. Proszę państwa, to nie ta klasa, nie ten wagon drogi Panie. Pan się zachowuje tak jak my widzimy, jak nadzorca, który przychodzi, kontroluje i wymaga. Druga rzecz, co się tyczy szpitala. Jesteśmy świadomi tego, że istotną sprawą to jest interna i przez najbliższy czas to będzie najważniejszą kwestią. Nie jest najważniejszą sprawą oddział chirurgiczny i blok operacyjny. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej na temat dróg, czy innych inwestycji. Nie może być tak, Panie Przewodniczący Rady, że zamawiamy sobie dokumentację na kwoty 7, 10, 15 mln zł bez uzgodnienia jednoznacznego, kto to sfinansuje i Państwo uciekacie od tego. To jest po raz kolejny, sugerujecie zróbcie dokumentację, zobaczymy co w dokumentacji, w dokumentacji będą kwoty. Kto to sfinansuje? A później oczywiście będzie zarzut Starostwo, Pan Starosta na dokumentacje wydał nasze pieniądze łapskie za 60 tys. zł to niech teraz robi. Drodzy Państwo, jednoznacznie czekaliśmy i czekamy do końca tego miesiąca, czy Państwo jeśli mamy mówić o dokumentacji, w której będzie zakres robót budowlanych, zakres wyposażenia na poziomie 7 – 10 mln zł, to czy Państwo w połowie pokryjecie ten wydatek. Od kilku miesięcy Panie Przewodniczący czekamy na jednoznaczne stanowisko samorządu łapskiego, że tak my w 50 % ten zakres inwestycji w bloku operacyjnym pokryjemy i siadajmy mówmy o szczegółach kiedy i w jakim zakresie to będzie zrobione. Ja to mówiłem na Komisji, Pan był również obecny, ja z uporem mówię jeszcze raz Panie Przewodniczący, jeśli mamy mówić o inwestycji rzędu 7 – 10 mln zł to powiedzmy  sobie jasno i jednoznacznie dzisiaj w tym miejscu, czy jutro podejmijcie uchwałę, że tak, Rada Powiatu Gminy łapy widzi konieczność wyasygnowania w swoim budżecie kwoty pozwalającej pokrycie w 50 % kosztów budowy bloku operacyjnego, który będzie kosztował w granicach takich i takich. Proszę bardzo, siadajmy w poniedziałek z Panią Burmistrz z Łap i mówmy o szczegółach, kiedy, w jakim zakresie będzie to sfinansowane i wtedy można mówić o podjęciu decyzji o zleceniu opracowania dokumentacji za 120 tys. zł. To nie są żarty Panie Przewodniczący. To nie jest tak, że sobie przyjedzie się tu, albo zaprosi się Pana starostę, proszę przyjechać, proszę się tłumaczyć, a my ewentualnie damy, albo nie damy. Drodzy Państwo, my za długo drepczemy. Jeśli do końca miesiąca bez względu na to czy jeszcze przez miesiąc będę Starostą czy nie, jeśli Państwo nie podejmiecie takiej decyzji to nie, to Zarząd będzie podejmował inne decyzje, bez dąsów czy czegokolwiek. Jest jeszcze wiele pól do współpracy między Powiatem Białostockim a Gminą Łapy. Natomiast w zakresie modernizacji czy przyszłości szpitala to nie ma partnera jeśli nie ma współfinansowania w takim zakresie. Przed nami też jest dyskusja jeśli Pan Radny Czepe mówi tu koniecznie musi być standard, nowoczesność. A kto wyłoży te miliony? Kosztem czego? Przed nami pozostaje debata ile faktycznie i jak długo będziemy do tego szpitala dokładać pieniądze?”

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, ja nie zabieram głosu, bo mamy dowódcę drużyny, i dowódca drużyny przedstawia wszystkie i decyzje i prace i informuje o wspólnym działaniu Zarządu. Nie podejmuje Starosta decyzji, tylko podejmuje i ponosi odpowiedzialność tak samo ja jako członek Zarządu, jak Starosta, jak Wicestarosta i pozostali członkowie Zarządu. Jestem niezmiernie wdzięczny, bo do dnia dzisiejszego błądziłem, myślałem różnymi sposobami, kategoriami, wiedziałem, że gdzieś jest pies pogrzebany, nie mogłem dojść gdzie. Chciałem podziękować Panie Przewodniczący, Pana postawa, Pana wypowiedź, Pana pokazany szacunek do całej Rady, do Starosty wszystko wyjaśnił. Komentarz ode mnie jest zbędny, bo każdy z Radnych niech przeanalizuje. Dziękuję za szczere pokazanie zachowania. Wiem, że my jako Zarząd jeszcze mamy miesiąc, nie wiem jakie dalej będziemy mieli szanse, ale będziemy wiedzieli jasno, że szpital ciąży na barkach powiatu i tylko powiat będzie podejmować decyzje i dość kręcenia. Szczególnie boli mnie to, że cierpią chorzy, mieszkańcy, pracownicy tejże placówki i tejże miejscowości. Pan mi dzisiaj rozjaśnił,  dlatego jeszcze raz Panu dziękuję”.     

Pan Sławomir Maciejewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach: „Powtórzę dla Państwa żebyście do tego projektu przystąpili, wykonajmy ten projekt i to nadal podtrzymuję i to zapewne Rada Miejska w Łapach uchwali. Natomiast jeżeli Pani Wicestarosta czuje się urażona, to przepraszam za to, ale nie uważam, że Pani zachowanie było takie jak powinno być. Nie wiem skąd Pani wzięła o ucinaniu ręki, bo to jest konfabulacja, nic takiego na pewno nie było. Jeszcze raz zapraszam Państwa na sesje Rady Miejskiej w Łapach. liczę na współpracę w ratowaniu tej placówki, jedynego szpitala powiatowego w Powiecie Białostockim. Natomiast nie wiem, o jakim piśmie Pan mówi, że nie jest podpisane, ja podpisywałem zaproszenia”.

Następnie, Pan Sławomir Maciejewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach stwierdził, iż przeprasza, gdyż zaproszenie było niepodpisane.

Radny Pan Marek Skrypko: „Przychylam się do tego, aby spuścić zasłonę milczenia nad tym. Szanujmy się nawzajem, ale w pierwszej kolejności szanujmy gości. Jest taka zasada, którą chyba każdy w domu wyznaje. Natomiast mam sprawę merytoryczną odnosząca się do dyskusji. Jeżeli ten dokument, ta analiza powstanie gdzieś na poziomie 15 listopada to ja bym bardzo prosił, aby to nam przesłać. Jeżeli dostaniemy dzień przed sesją to ciężko będzie się do tego tematu odnieść, a spotykamy się raz w miesiącu i dobrze by było abyśmy byli do tego przygotowani. Prosiłbym również, aby nie wysyłać tego tylko do członków Komisji Zdrowia. Druga sprawa, jeżeli jest jakaś kluczowa korespondencja, która by mogła wpływać na tą sprawę i my powinniśmy o tym wiedzieć, to dobrze by było żebyśmy ja na bieżąco dostawali. Jeżeli uda to się zrobić to serdecznie dziękuję”.

Radny Pan Roman Czepe: „Panie Radny Kaczan, Panie Starosto, Pani Przewodnicząca, może rzeczywiście wkradł się niepotrzebnie w pewne tony, a wkradł się bez wątpienia niepotrzebnie, bardzo przepraszam jako Radny Łap i jako przedstawiciel społeczności łapskiej. Proszę też zrozumieć, że są emocje, bo sprawa jest trudna i bardzo proszę żebyśmy nie patrzyli pod tym kątem jak zareagować na czyjąś twardą wypowiedź, może niestosowną, może czasem irytującą itd. Nam się wszystkim zdarzają takie wypowiedzi. Próbujmy pokonać te emocje, one się wkradały od początku. Apeluję o to, bo wiem że temat jest ogromnie trudny. Chciałbym Panie Rady Kaczan zwłaszcza do Pana się zwrócić żebyśmy nie mieli osobistej satysfakcji, że kogoś nerwy poniosły, że ktoś zachował się tak, czy inaczej. Ja nie mogę recenzować, przecież Pan też zrozumie, nie chodzi o to, żebyśmy się wzajemnie recenzowali. Ja jestem, człowiekiem twardym, bardzo twardym. Pan powiedział, o mnie, że generał został szeregowcem w tej Radzie. Nie odpowiedziałem Panu wtedy zupełnie na to. Mogę być proszę Pana szeregowym i mówię to teraz bez uszczypliwości. Chciałbym, aby po tym co Łapy dotknęło, to uratujemy ten szpital, bo on jest sercem tego miasta. Tereny inne zostaną zagospodarowane, życie biznesowe nie ma próżni, wejdzie na nieruchomość wejdzie każdy inny z mniejszym zatrudnieniem bądź większym, różnie to wygląda, ale szpital to jest szczególna działalność, której się już nie odtworzy. To jest serce autentycznie pulsujące. Elementem rozwoju, inwestowania itd. Ja o to od początku proszę i teraz po tych wypowiedziach apeluje o to abyśmy się jednak nie dali na taki ping – pong, który jest zrozumiały, bo emocje rodzą emocje tylko przeszli trochę wyżej”.

Radny Pan Ryszard Łapiński: „Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, ja wiele dyskusji widziałem, słyszałem, nie będę komentował tego co tu zaszło, bo to jest dla mnie szok. Jako Radny Łap naprawdę apeluję Panie Radny Kaczan, Zarząd, pewne rzeczy trzeba zapomnieć i ja o to proszę. W tej chwili najważniejszą sprawa jest ratowanie szpitala. Te słowa, które zostały za dużo wypowiedziane myślę, że nie powinny wpłynąć na dalsze rozmowy. Ja rozumiem, że to jest ciężko, ale w polityce nie można mówić nigdy. Do tego apeluję, Panie Starosto, Panie Przewodniczący po tym spotkaniu podajcie sobie ręce i przystąpmy dalej do rozmów, bo nie ma ważniejszej sprawy. Pani Przewodnicząca, tą dyskusje należy zamknąć, aby ochłonąć, bo to nie prowadzi do niczego dobrego. Apelują raz jeszcze nie wolno mówić nigdy. Dziękuję”.

 

Ad 16

Zamknięcie obrad XV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zamknęła obrady XV Sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 29 października 2015 roku, o godz. 1412.

 

Protokołowała:                                                                                                                 Obradom przewodniczyła:

 Anna Gadomska                                                                                                                        Pani Anna Grycuk

                                                                                                                                             Przewodnicząca Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Protokołowała: Anna Gadomska

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-10-2015

Data udostępnienia w BIP: 10-12-2015 07:44

Data modyfikacji informacji: 10-12-2015 07:44