Protokół Nr V/2015 z dnia 26.02.2015r.

RP.0002.5.2015

 

Protokół Nr V /2015

z obrad V Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

 w dniu 26 lutego 2015 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

         Obrady V Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 26 lutego 2015 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk.

Na wstępie, powitała zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

 

Stwierdziła, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 25 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni byli: Pan Zdzisław Łukaszewicz (nieobecność usprawiedliwiona) oraz  Pan Wiesław  Pusz  (nieobecność usprawiedliwiona).

 

Następnie, Przewodnicząca Rady złożyła wyrazy współczucia Radnemu Panu Zenonowi Żukowskiemu z powodu śmierci ojca oraz zainicjowała minutę ciszy. Radni odmówili również modlitwę w intencji zmarłego.

 

Ad 2

Przewodnicząca obrad poinformowała, iż porządek dzienny V Sesji RPB,  został przesłany Radnym. Zapytała, czy są do niego uwagi? 

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski:

 • zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 7: „Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku”,
 • zaproponował przesunąć punkt 6 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2015 rok” na punkt po przyjęciu Planu pracy Rady (po zmianie punkt 12),
 • zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 15: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego”,
 • zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 16: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego”,
 • zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 17: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego”,
 • zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 18: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego”,
 • zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 19: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk odczytała zebranym porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami:

 1. Otwarcie obrad V sesji RPB.
 2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.
 5. Przyjęcie informacji o wpływie, sposobie rozpatrzenia i załatwienia skarg i wniosków wniesionych w 2014 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015 – 2020”.
 7. Podjecie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i najem nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Białostockiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Białostockiego.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego Rady Powiatu Białostockiego.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.
 20. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu na rok 2015.
 21. Przedstawienie istnienia modelu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz znaczenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla społeczności lokalnych zgodnie  z zaleceniami przygotowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 22. Interpelacje i zapytania Radnych.
 23. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji RPB.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad V sesji RPB.

 

         Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad  porządkiem obrad.

Zmieniony porządek obrad przyjęto  do realizacji, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

          Następnie, głos zabrała Radna Pani Maria Busłowska: „Szanowny Panie Starosto, Wysoka Rado, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo, jak zapewne wielu z Państwa wie już z mediów, we wsi Bokiny doszczętnie spalił się dom. Matka z czwórką dzieci została bez dachu nad głową i bez środków do życia. Urząd Miejski w Łapach jak i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie pracuję, zaangażował się, aby poczynić wszystkie starania, aby ten dom odbudować. Są organizowane zbiórki pieniędzy w kościołach, np. w Łomży, Łapach, Uhowie, Łapy – Osse. Mam taką prośbę, propozycję, abyśmy my jako Rada Powiatu dołożyli swoją cegiełkę i pomogli tej rodzinie stanąć na nogi. Dziękuję serdecznie”.

 

Ad 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

         Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Antoni Pełkowski przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 29 stycznia 2015 roku do dnia 25 lutego 2015 roku (zał. nr 4).

         Zaznaczył: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, otrzymaliście Państwo na piśmie informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady. Sądzę, że nie ma  konieczności, abym odczytywał poszczególne punkty. Wydaje się, że właściwa była by konwencja, aby Dyrektorzy merytoryczni odpowiadali na Państwa pytania, jak też Starosta i członkowie Zarządu. Natomiast poza tym co jest zawarte w tej informacji chce Państwu przekazać informację z wczorajszego Zarządu w sprawie uchwały którą podjęliśmy. Uchwała ta dotyczy odwołania dyrektora szpitala w Łapach Pana Chrzanowskiego z pełnienia funkcji dyrektora szpitala. Jest w tej sprawie pozytywna opinia Rady Społecznej przy szpitalu. Nie jest tajemnicą, że Zarząd przymierzał się do takiej decyzji, która wczoraj została podjęta. Pozostaje okres 3 miesięcy pracy Pana Dyrektora Chrzanowskiego na tym stanowisku. Istnieje oczywiście prawna możliwość, jeśli taka byłaby konieczność, ażeby ten okres skrócić. Taka możliwość jest. Sadzę, że na najbliższym Zarządzie, Zarząd podejmie decyzję o rozpoczęciu procedury wyłonienia nowego dyrektora szpitala w Łapach”.

         Radny Pan Roman Czepe poprosił o przeniesienie w przyszłości punktu informacja  Starosty o pracach Zarządu między Sesjami Rady Powiatu  pod koniec porządku obrad Sesji.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż ww. punkt od kolejnej Sesji będzie obligowany pod koniec Sesji.

         Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk również zaznaczyła, iż od następnej Sesji punkt ten będzie rozpatrywany pod koniec Sesji.

         Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Starosto, tutaj jest punkt informujący o podpisaniu, złożeniu wniosku do Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu ilości miejsc w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach. Czy ten Ośrodek miał miejsca a ograniczona była administracyjnie ilość przyjmowanych? Czy też został rozbudowany. Proszę o wyjaśnienie”.

         Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku udzieliła odpowiedzi Radnemu: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Ośrodek Wsparcia jak powstawał w 2008 roku, były składane wszystkie wnioski w zakresie jego utworzenia i wnioski o dotacje na 60 miejsc. Na początku nie byliśmy w stanie wykorzystać tych wszystkich miejsc. Na tych 60 miejsc on jest przygotowany od samego początku. Mając na uwadze, że  w Ośrodku jest obecnie 57 uczestników od pewnego czasu i są osoby oczekujące, w związku z tym wystąpiono do Wojewody o zwiększenie ilości miejsc, bo to się wiąże z dodatkową dotacją. Na każdego uczestnika otrzymujemy 1200 zł biorąc pod uwagę faktycznych uczestników przebywających w tym Ośrodku. Wczoraj otrzymałam informację telefoniczną z Urzędu Wojewódzkiego, że Pan Wojewoda podpisał decyzję w tym zakresie i będziemy mogli przyjmować już 60 uczestników. Już od pewnego czasu jest odpowiedni transport, więc będzie możliwość dowiezienia tych wszystkich uczestników. Myślę, że to jest bardzo ważne, gdyż są dodatkowe środki na realizacje tego zadania”.

         Radny Pan Marek Żmujdzin: „Panie Starosto, Wysoka Rado, chciałem zapytać odnośnie drogi powiatowej Krupniki – Porosły. Jaka decyzja została podjęta w tej sprawie?”

         Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśnił: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, podpisanie postanowienia w sprawie, zaopiniowania wniosku to jeszcze nie jest decyzja przesądzająca o tym, że realizowana będzie przebudowa tej drogi. Jest to etap na drodze do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i jest to etap wymagany prawem, czyli przepisami tzw. spec ustawy drogowej o szczególnych warunkach przygotowania inwestycji drogowych. Opinia była pozytywna. Procedujemy w kierunku uzyskania decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Termin realizacji mi osobiście nie jest znany”.

         Innych pytań nie zgłoszono.

         Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o pracach Zarządu między sesjami Rady do wiadomości.

 

Ad 4

         Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.

         Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku przedstawił Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ( zał. nr 5). Zaznaczył: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałbym złożyć sprawozdanie z działalności naszego ośrodka za okres zeszłego roku od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Funkcjonujemy jako jednostka budżetowa Starosty Powiatu Białostockiego od roku 2001. Zatrudniamy 27 osób. Funkcjonujemy w 3 filiach. Pierwszą filią jest filia przy ul. Mickiewicza. Jest to centrala. Przy ul. Branickiego 13 funkcjonuje dział ewidencji gruntów, budynków i lokali. Jest również filia w Łapach, która obsługuje 3 gminy, Gminę Suraż, Gminę Łapy i Gminę Poświętne. Przy ul. Mickiewicza jest to największa część naszego zasobu, a jednocześnie administrowana przez 17 osób obsługuje rocznie blisko 18 tys. klientów. Na tych klientów składają się zarówno jednostki wykonawstwa geodezyjnego, osoby fizyczne, osoby prawne, notariusze, komornicy. Także cała gama uczestników różnych procesów, czy to administracyjnych, czy sądowych, czy inwestycyjnych. W dziale przy ul. Branickiego, w dziale ewidencji gruntów, w ciągu całego roku dokonano prawie 26 tys. zmian w operacie ewidencji gruntów, który prowadzi zgodnie z ustawą Starosta Powiatu Białostockiego. Te 26 tys. zmian to są zmiany wynikające z różnorodnych dokumentów, m.in. Aktów Notarialnych, wpisów w Księgach Wieczystych, postanowień sądowych, również wniosków indywidualnych, jak zmiana nazwiska u kobiet, czy też zmiana adresu. Kolejnym działem, który funkcjonuje przy Mickiewicza jest dział opracowań numerycznych, aktualnie nazwane są to bazy danych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Tutaj pracuje 5 osób, którzy udostępniają dane na zgłoszenia jednostek wykonawstwa geodezyjnego, zasilają bazy wynikami prac tych jednostek, weryfikują dane, które są przekazywane z opracowań na zlecenie naszego Starosty Białostockiego, aktualizują bazy danych osnów geodezyjnych oraz Geoportal. Jak w każdej takiej jednostce funkcjonuje też obsługa kancelaryjna Ośrodka. Tutaj na ręce naszej Pani Sekretarki wpłynęło w zeszłym roku 23 tys. pism, z czego 7 tys. to były zgłoszenia prac geodezyjnych, a kolejne obsługujące dokumenty to były dowody obliczenia opłaty, licencje i masę innych, które funkcjonują w naszym Ośrodku. Chciałem nadmienić, że 12 lipca roku 2014 została znowelizowana ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, która zamiast usprawnić procesy geodezyjne,  je wydłużyła. Tak obrazowo chciałem powiedzieć, że kiedyś było jedno zgłoszenie pracy geodezyjnej, które kończyło się jedynie protokołem weryfikacji, w tej chwili aby zrealizować jedną pracę trzeba wypełnić 13 pozycji dokumentowych począwszy od zgłoszenia, aż na licencjach kończąc i na uwierzytelnianiu dokumentów. Od miesiąca września na wniosek projektantów zainstalowaliśmy system dostępowy w siedzibie Narad Koordynacyjnych dawniej nazywało się to Zespół Uzgadniania Dokumentacji. W tej chwili Narady Koordynacyjne odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczą w nich zarówno przedstawiciele gmin, branż, jak też poszczególni projektanci czy inwestorzy. W zeszłym roku wzrost obsługi z tego tytułu wyniósł 18 %. Tyle więcej projektów było obsłużonych przez dwie Panie, które bezpośrednio zajmują się techniczną obsługą Narad Koordynacyjnych. Jest również dział finansowo – księgowy, spraw pracowniczych, który w takim Ośrodku funkcjonuje, obsługuje faktury i dowody opłaty. Takich dowodów opłat w zeszłym roku mieliśmy tutaj 30 tys. faktur. Poza tym wpływają dokumenty związane z gospodarowaniem tymi trzema obiektami, czyli opłaty czynszów, opłaty za energie, telefony itd. Wpływy z tytułu funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za rok 2014 wyniosły 1 970 000 zł. Dochody naszego Ośrodka były przekroczone ponad 230 tys. od założonych w planie. Tak zamknął się nam rok finansowy 2014, czyli wzrost o ok. 18 %. Jak będzie w tym roku zobaczymy, ponieważ działają już przepisy nowej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, która w pewnych punktach zwiększa koszty informacji z państwowego zasobu, ale w wielu przypadkach obniża ceny państwowego zasobu geodezyjnego. Na ten moment, do dnia dzisiejszego mamy wzrost 5 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2014. Dyrekcja, która składa się z dwóch osób, czyli Dyrektor i Zastępca, która jest Przewodniczącą Narad Koordynacyjnych też obsługuje mieszkańców i osobowości prawne, obsługuje poprzez wydawanie danych z państwowego zasobu. Komornikom sądowym udzieliliśmy 1521 odpowiedzi, rzeczoznawcom majątkowym 157 wniosków. Jednocześnie wykonujemy wypisy dla branż projektowych i dla branż jednostek wykonawstwa geodezyjnego. Ponieważ są to dane osobowe, nie z każdej pozycji mogą być wydawane. Za zeszły rok łącznie z Panią Dyrektor obsłużyliśmy 5 tys. wniosków w zakresie tylko wydania danych do prac geodezyjnych. Teraz omówię Geoportal powiatowy. Mamy stronę Ośrodka, czyli podgik.pl, na której są podstawowe dane informacyjne i przejścia do map, czyli Geoportalu technicznego, na który można się zalogować, pooglądać pewne rzeczy, pewne informacje. Jeśli będzie potrzeba, poszczególne wydziały mają możliwość uzupełnienia swoimi danymi te informacje i publikowania tego w sieci. Poza tym w trybie niepublicznym są dostępne dane szczegółowe zarówno z mapy zasadniczej, czyli tej mapy, która służy do inwestycji, do projektowania, jak też są publikowane dane ewidencji gruntów i budynków. W tym drugim przypadku zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, tylko upoważnione imiennie osoby mają wgląd i dostęp do tychże baz danych. Dostęp do nich ma Wydział Architektury Starostwa Powiatowego – osoby wskazane, Wydział Rolnictwa Starostwa Powiatowego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Powiatowy Zarząd Dróg, Urząd Skarbowy nr II, bo ten obsługuje teren Powiatu Białostockiego”.

         Radny Pan Roman Czepe zapytał: „Panie Dyrektorze, dziękuję za informację. W Łapach jest filia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Miałem sam przyjemność będąc w samorządzie łapskim inwestować w internat, ok. 100 000 zł gmina włożyła własnych pieniędzy. Zatem zależy nam aby to było trwałe. To znakomicie funkcjonuje, za co jestem wdzięczny. Pytania moje są takie, po pierwsze jaka jest stabilność tego zasobu i tej filii? Czy są jakieś plany na ograniczenie, czy likwidację? Czy nie zmniejszyła się tam w ostatnim czasie liczba etatów? Jaki jest tam zasób? Proszę mi wytłumaczyć jako laikowi, osobie nie związanej z geodezją, bo wiem jaki obszar, to jest obszar Łapy, Poświętne, Suraż, natomiast czy jest tam archiwum białostockie? Jeśli tak to proszę wytłumaczyć jaki zasób, jaka część archiwum, itd. Dziękuję”.

         Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku wyjaśnił: „Powiat Białostocki, (żebyście Państwo rozpoznali skalę problemu, z którym przychodzi nam walczyć już od 14 lat, i z którym będziemy dalej walczyć), jest największym powiatem w Polsce. W skali województwa jesteśmy największym. Natomiast są już takie tabele opracowane i wyprzedzamy Powiat Sokólski o kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Co najważniejsze mamy 448 tzw. obrębów geodezyjnych. Obręb geodezyjny to są poszczególne wioski, sołectwa. Ośrodek w Łapach obsługuje 3 Gminy, czyli Gminę Łapy z obrębami przyległymi, Gminę Poświętne i Gminę Suraż. Te 3 gminy obsługiwane są od wielu lat, jeszcze w ramach funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i ono tam funkcjonuje. Jest to jedyne miejsce, gdzie funkcjonujemy w swoich zasobach, czyli jesteśmy w budynku dawnego internatu Liceum Ogólnokształcącego w Łapach. Tutaj ponosimy koszty generalnie ogrzewania, światła, energii itd. 3 osoby, które tam pracują wykonują funkcje praktycznie wszystkie, które realizowane są tutaj w Białymstoku, zarówno na ul. Branickiego jak i na ul. Mickiewicza. Są wydawane mapy zasadnicze. Tak jak mówiłem są to szczegółowe techniczne opracowania, które służą w procesach inwestycyjnych, są też sporządzane i wydawane mapy do celów prawnych, czyli do notariuszy, do sądów, do postępowań administracyjnych, też tam na miejscu, dla tych 3 gmin. Informacje ogólne z gmin Łapy, Poświętne i Suraża są też wydawane od nas z Ośrodka przy ul. Mickiewicza. To się odbywa jeżeli wpływają wnioski np. z centralnych organów ścigania. Dane są wydawane bezpośrednio, bo mamy dostęp do tych danych również na ul. Mickiewicza. Zasób natomiast składa się ze wszystkich zbieranych, gromadzonych operatów technicznych prac modernizacyjnych, aktualizacji mapy zasadniczej, wszystkich podziałów nieruchomości, rozgraniczeń, całej grupy asortymentowej. Jest to gromadzone w specjalnie wydzielonej sekcji do przechowywania archiwum, czyli w szafo – regałach jezdnych. Zasób łapski na razie wykorzystuje nam ¼ możliwości umiejscowienia naszych operatów technicznych z ich terenu. Pan Radny pyta się co z pozostałymi częściami, co z białostockimi. Otóż, jest sytuacja tragiczna. W tej chwili przepisy, które wyszły powodują, że rocznie pojawia się ok. 100 metrów bieżących dokumentacji technicznej. Tą dokumentację musimy mieć praktycznie przy sobie. Wobec tego analizujemy co możemy wywieść do Łap, i osobiście wożę te tysiące operatów do Łap. Ustawiamy je jako archiwa, do których mało prawdopodobne, że ktoś będzie chciał zajrzeć, albo będzie sporadycznie zaglądał. Tak jest, Urząd Wojewódzki ma swoje archiwum w Łomży, my w Łapach. Na ul. Mickiewicza gromadzimy gro zasobu naszego powiatu, czyli wszystko co obsługuje nasz Ośrodek, czyli te 12 gmin. O problemie wiedzą podejrzewam decydenci Głównego Urzędu, czyli Główny Geodeta Kraju, Minister Cyfryzacji itd. Są też ustawy. Ustawy są procedowane, i są określane terminy co nam się bardzo podoba. Terminy bez środków finansowych. Do roku 2020 powinniśmy zeskanować, czyli zapisać cyfrowo cały zasób, który posiadamy: mapy, plansze aluminiowe, operaty techniczne, wszystkie elementy, które są w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Próbowałem określić koszty tego zadania, to są milionowe sprawy. Także to jest przed nami. Ze względu na ciasność pomieszczeń, my jesteśmy kątem w Urzędzie Wojewódzkim. Jesteśmy w dawnych naszych pomieszczeniach, jeszcze Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej. W związku z tym gdybym nawet chciał wzmocnić etatowo możliwość pracy, ja nie mam już gdzie tych ludzi posadzić. Bardziej mamy miejsc na archiwa niż do pracy dla ludzi. Na bieżąco próbujemy skanować dokumenty, te które wpływają teraz i te dokumenty też wywozimy do Łap. Mamy to już podpięte pod systemy informatyczne, ok. 2 000 operatów, ale skala problemu jest taka, że operatów mamy 120 000 archiwalnych. Każda strona operatu ma być zeskanowana. Także tak to wygląda co do tego zasobu państwowego, to jest ogrom. Zapraszałem Komisję Infrastruktury to pokażemy. Jeśli chodzi o stabilność filii, to już 3 razy słyszałem, że ja mam opuścić budynek przy ul. Mickiewicza 3. Natomiast o filii w Łapach nie słyszałem. Na tym etapie nic nie planujemy”.

         Radny Pan Roman Czep: „Panie Dyrektorze, jaki zatem procent jest już scyfryzowany, zeskanowany? Prosiłbym jednak o sprecyzowanie kosztu cyfryzacji. Mówi Pan o milionach, ale dokładnie o ilu milionach?”

         Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku wyjaśnił: „Z ostatnich cen, które udało mi się zobaczyć na publikatorach to jest 27 groszy za stronę. Z tego wszystkiego wychodzi mi ok. 4 mln zł na proces cyfryzacji. Jest taka prawda, że większość z tego typu procesów jest prowadzone z udziałem środków zewnętrznych, czyli unijnych. Nasze województwo podjęło pewne działania. Natomiast ostateczny wynik tych działań, to czekamy na otwarcie Geoportalu wojewódzkiego. Tam coś miało być. Natomiast nikt się nie pokusił, aby w ramach tego projektu zeskanować zasoby powiatowych ośrodków”.

         Radny Pan Roman Czepe: „Dopytywałem jak funkcjonuje filia, jakie są relacje z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej w Białymstoku i są dobre i nie mamy zastrzeżeń. Także bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Natomiast muszę powiedzieć, że rzeczywiście uporaliście się ze skutkami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 roku. Słyszałem, że chaos był niesamowity. To co zrzucono na Was, ta biurokracja, te nowe przepisy, te zmiany spowodowały podobno ogromne perturbacje. Także podobno jest już dobrze, ale Wam współczuje i gratuluje, że już przeszliście. Mówię, o tym celowo, aby zobaczyć jak funkcjonuje państwo Polskie. Bzdury wymyśla, demokracje wprowadza, skutkiem tego trzeba wydać więcej pieniędzy, dokumentów. Mam pytanie, bardziej do Pana Starosty, ale mam nadzieję, że to będzie się wiązało z filią. W tej sprawie wczoraj złożyłem interpelację. Mianowicie chodzi o poświadczenia własności lasu, znana sprawa, normalnie trzeba by było się fachowo posługiwać dokumentem geodezyjnym, płatnym, czyli koszt wypisu z rejestru gruntu 50 zł, tyle to wynosiło itd. Wydaje mi się, że tutaj Pan Starosta Pusz z Nadleśnictwami uzgodnił. Nie wiem czy to był trend ogólnopolski, rzecz bardzo pozytywna, że wprowadzono poświadczenie własności lasu na właściwych drukach wydawanych, czy osiąganych, czy pozyskiwanych w Wydziale Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji. Natomiast jest inny problem. Jest problem dojazdu. Można by było iść po wypis, ale płaci się 50 zł. Proszę Państwa, te 50 zł czasem powoduje to, że ludzie nie chcą skorzystać z tej drogi, robią to nielegalnie, robią wycinkę nieformalnie.  Zatem nie tego chcemy. Idzie to poza ewidencją. Nie ewidencjonowany wyręb jest bardzo niebezpieczny, jest groźny dla Polskich lasów. Mamy, zresztą Państwo wiecie, nie za dobre Polskie lasy. Proszę Państwa, zatem rozwiązaniem jest z 2014 roku ta forma przyjęta przez Pana Starostę potwierdzania własności na drukach zawiadomienia o zamiarze pozyskania drewna. Natomiast co zrobić, aby to wydawać w Łapach. Wyjazd do Białegostoku to są pieniądze i czas. Czy nie można by było Panie Starosto, być może mi Pan nie odpowie w tym momencie, złożyłem to również w formie interpelacji, ale zgłaszam tutaj już teraz, żeby jednak filia to wydawała, filia to poświadczała”.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział: „Panie Radny, rozważymy. Nie chce w tej chwili powiedzieć ani tak, ani nie. Czasami ja mam taką refleksję, gdyby pomierzyć odległość mieszkaniec Zawad, mieszkaniec Łap. Czym się różni mieszkaniec Zawad, który ma dłuższą drogę do Starostwa żeby uzyskać pewne dokumenty, od mieszkańców, którzy mieszkają bliżej, tylko dlatego, że są w większej gminie. Rozważymy, jeśli nie będzie jakiś przeciwwskazań to zostanie to wprowadzone”.

         Radny Pan Roman Czepe ad vocem: „Proszę Państwa, nie zrozumieliśmy się, bo Zawady jeżeli maja rzeczywiście jakąś instytucję powiatową to proszę rozważyć, aby wydawały zaświadczenia. Oczywiście, że tak. Trzeba być blisko mieszkańca. Natomiast Łapy mają wspaniałą filię, wspaniałego powiatowego ośrodka, i mają tą wiedzą na miejscu, i mógłby tylko wydawać zaświadczenia, w ramach nie koniecznie Wydziału, czy też w imieniu, czy z upoważnienia Pana Starosty. Zatem niekoniecznie Wydział Rolnictwa w Białymstoku, a właśnie filia w ramach swojej wiedzy i informacji. Chodzi tylko o to”.

         Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku: „Jest to jeden z przykładów tego nowego przepisu. Tak generalnie ustawa Prawo geodezyjne wskazuje w jakich formach można by dać wypis. Zauważcie Państwo, że my omijamy w pewien sposób te ustawy. Musimy to ominąć, bo nawet Główny Geodeta Kraju w odniesieniu do projektantów wypracował rzecz, która nie jest zawarta w ustawie. Przemyśleli cennik, bo w cenniku jest, że za wypis 50 zł, wypis bez danych przedmiotowych 30 zł, nie ma mowy o groszowych wypisach. A tutaj nagle interpretacja Pana Głównego Geodety Kraju pojawia się, że możemy wziąć 36 groszy dla Pana projektanta. Podobna sytuacja z tymi rolnikami, czy mieszkańcami gmin i wydawaniem zaświadczeń od wypisów leśnych. To można załatwić. Na pewno Pan Starosta już w dobrym kierunku będzie zmierzał, żeby pomóc tym ludziom, nie tylko w Gminie Łapy, ale podejrzewam, że we wszystkich gminach. Podejrzewam, że wystarczyłoby to scedować na Nadleśnictwa. Oni mogą mieć wgląd, i dokument wydać. To według mnie by usprawniło pracę”.

         Radny Pan Ryszard Łapiński: „Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Radny Pan Roman podebrał mi ten temat. Chcę tylko zwrócić uwagę dla Zarządu, że to nie jest problem Gminy Łapy, tylko po prostu rolnicy, właściciele działek zadają pytania. Ja kilkakrotnie nie umiałem nawet wytłumaczyć, dlaczego z tych samych zasobów komputerowych potwierdzenie tych własności właścicieli lasów w Łapach za działkę trzeba zapłacić 50 zł, a tutaj w Białymstoku to jest za darmo. To jest problem tutaj. To jest jedna kwestia, a druga sprawa, to sami widzimy, że budowa nowego budynku Starostwa jest  jak najbardziej wskazana, i ze względów estetycznych i mam propozycje dla Zarządu, aby odciążyć zanim będzie budynek wybudowany, aby filia komunikacji była w Łapach”.

         Radny Pan Jacek Mariusz Bejm: „Chciałbym się odnieść do wypowiedzi Radnego Pana Romana Czepe. Chciałbym sprostować. Zostało tutaj powiedziane o nie najlepszej kondycji lasów. Myślę, że to się tyczy ewentualnie tych lasów prywatnych. Jeśli chodzi o wypowiedź Dyrektora, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby doszło do przekazania takiej dokumentacji w formie elektronicznej, z tym że taka dokumentacja musiałaby być uzupełniana, mniej więcej co kwartał, dlatego aby te dane były aktualne”.

           Radny Pan Roman Czepe ad vocem wypowiedzi Radnego Bejma: „Lesistość w Polsce jest mniejsza od średniej europejskiej. Nie wiem czy każdy zdaje sobie z tego sprawę. My mamy tylko takie poczucie, że Polska lasami stoi. Zatem to jest ten problem. Nie mówię o jakości tych lasów. To jest barbarzyńska polityka lat 90, kiedy nie trzeba było żadnego zaświadczenia, wycinano to co się chciało. To jest długa dyskusja”.

         Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady zaproponowała przeniesienie powyższej dyskusji pod obrady posiedzenia Komisji Rolnictwa i Środowiska.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości ww. sprawozdanie.

 

Ad 5

           Przyjęcie informacji o wpływie, sposobie rozpatrzenia i załatwienia skarg i wniosków wniesionych w 2014 roku.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym informację  o wpływie, sposobie rozpatrzenia i załatwienia skarg i wniosków wniesionych w 2014 roku ( zał. nr 6). Zaznaczył: „Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, otrzymaliście Państwo tą informację. Cały katalog spraw jest opisany. Informacja jest pełna”.

Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania odnośnie ww. informacji?

         Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości ww. informację.

 

Ad 6

           Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015 – 2020”.

         Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015 – 2020” ( zał. nr 7).

         „Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, zgodnie z ustawą z 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  w rodzinie. Dopełnieniem do tych przepisów i usystematyzowanie priorytetów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest obecnie obowiązujący krajowy Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który już też funkcjonuje od kilku lat. W 2012 roku został opracowany program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie białostockim na lata 2012-2020 uwzględniający rozwiązania zawarte w krajowym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2006 – 2016, który był przyjęty przez Radę Ministrów w 2006 roku. W 2014 roku Rada Ministrów przyjęła nowy krajowy Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014 – 2020. Konieczne jest więc przyjecie nowego programu powiatowego wprowadzającego nowe regulacje oraz usprawniające uregulowanie już istniejącego. W związku z powyższym przedstawiona Państwu uchwała w sprawie  przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015 – 2020” jednocześnie uchyla uchwałę z 2012 roku w sprawie  przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2012 – 2020”. Celem głównym programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w powiecie białostockim na lata 2015-2020 jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz rodziny ,w których występuje przemoc oraz na rzecz ochrony osób przemocy. Program został sformułowany zgodnie z założeniami strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu białostockiego. Strategia była przyjęta uchwałą z 28 października 2010 roku. To jest celem strategicznym nr 3: wzmacnianie zobowiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu rodziny. Opracowany dokument, który został Państwu przedstawiony jest oczywiście dokumentem otwartym, który może podlegać zmianom i uzupełnieniom. Program składa się ze wstępu i siedmiu części. W pierwszej części tego programu została ujęta charakterystyka przemocy w rodzinie. W drugiej i trzeciej przedstawiono  problemy przemocy w rodzinie w powiecie białostockim oraz zadania realizowane w powiecie oraz na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W czwartej części określono cele programu i sposób jego realizacji. W części piątej wskazano źródła finansowania programu. W części szóstej  realizatorów programu, monitoring i wdrożenie programu zawartego w części siódmej programu. Program będzie realizowany przy współpracy podmiotów zaangażowanych w działaniu na rzecz rodziny funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego. Opiera się on na współpracy z ośrodkami pomocy społecznej z terenu gmin funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego, którzy też zgodnie z ustawą maja przede wszystkim też realizacje tych zadań. Jeśli macie Państwo szczegółowe pytania, to z chęcią odpowiem. Dziękuję”.

         Pan Krzysztof Gołaszewski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodzinie przedstawił Wysokiej Radzie pozytywną opinię do ww. projektu uchwały.

Pytań i uwag do powyższej sprawy nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały ww. oraz zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr V/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015 – 2020” (zał. nr 8).

 

 

Ad 7

           Podjecie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

         Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku ( zał. nr 9 ).

         „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu  w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych powiatowi przez Prezesa Zarządu tego Funduszu. Wysokość środków jest określana zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie algorytmu podziału środków na realizacji zadań przez samorządy wojewódzkie i powiatowe. Wysokość środków PFRON przypadających Powiatowi Białostockiemu w 2015 roku została określona przez Prezesa Zarządu PFRON pismem z dnia 13 lutego br. i wynosi ona 2 347 507 zł, i jest to kwota niższa niż powiat dysponował na ten cel w roku ubiegłym o kwotę 46 936 złotych. W roku ubiegłym przy zastosowaniu znacznych ograniczeń w zakresie dofinansowania zadań, szczególnie z zakresu rehabilitacji społecznej nie było możliwe pozytywne załatwienie wszystkich złożonych wniosków przez osoby niepełnosprawne. W związku z powyższym w przedstawionym Wysokiej Radzie projekcie uchwały w  sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku, wysokość środków na poszczególne zadania w porozumieniu z Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku została określona na poziomie roku ubiegłego. Aby środki mogły być wydatkowane racjonalne, i aby te środki trafiły do jak największej liczby osób potrzebujących wsparcia, aby to było możliwe konieczne jest wprowadzenie niestety jeszcze większych ograniczeń w wysokości dofinansowania w stosunku do roku poprzedniego, tak abyśmy mogli pozytywnie załatwić wnioski tych osób, które otrzymały odmowę z roku ubiegłego, a dotyczy to głównie dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Przedstawiony Państwu projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany w dniu wczorajszym przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, która funkcjonuje przy Staroście Powiatu Białostockiego. Na wczorajszym posiedzeniu Powiatowa Społeczna Rada również pozytywnie zaopiniowała przedstawione zasady ograniczenia dofinansowania poszczególnych zadań w związku z ograniczonymi środkami finansowymi. Była również dyskusja, i pewne zmiany przedstawiliśmy, w każdym razie zostało wczoraj dopracowane ostateczne stanowisko. W przedstawionym Państwu projekcie uchwały założono, że na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, które są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy proponuje się kwotę 500 000 złotych, tak jak w roku ubiegłym. Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej pozostała kwota 1 847 507 zł, z tym, że dość znaczna kwota, która jest określana przez PFRON jest przeznaczona na zobowiązania wynikające z umów dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej. Takich warsztatów funkcjonuje na terenie powiatu funkcjonuje 3, gdzie jest 77 uczestników. Na te zadanie kwota wynikająca z Rozporządzania w sprawie algorytmu i określona przez Zarząd PFRON wynosi 1 139 292 złotych i jest to 90 % kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. 10 % jest dofinansowane ze strony powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych uczestników. W związku z powyższym na pozostałe zadania, te dofinansowania, które są przekazywane bezpośrednio osobom niepełnosprawnym zgodnie z wykazem określonym w projekcie uchwały pozostaje kwota 708 215 zł. W niektórych zadaniach należało zmniejszyć kwoty w stosunku do roku poprzedniego, gdyż tak jak powiedziałam na wstępie, te środki są mniejsze o ponad 46 000 zł. Dziękuję”.

          Pytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywne opinie do ww. projektu uchwały przedstawili:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 • Pan Krzysztof Gołaszewski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny

Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku oraz zarządziła głosowanie.

           Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr V/28/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku (zał. nr 10).

 

Ad 8

           Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i najem nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i najem nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego ( zał. nr 11). „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, otóż na Komisji Infrastruktury Technicznej dosyć długo, czy też emocjonalnie rozmawialiśmy na ten temat. Nie chcę, przynajmniej z mojej strony powielać tych słów, czy argumentów, które były wtedy przytaczane przeze mnie. Chcę Państwu podać dwie sprawy, o których przynajmniej ja nie mówiłem. Otóż, Drodzy Państwo, jeśli się weźmie zadania działania Powiatu Białostockiego, jak każdych powiatów, których  w art. 4 jak przyglądnąć się na 23 zadania, trzeba jasno odpowiedzieć, jakie zadania my będziemy realizować w Supraślu w obiektach po byłej szkole, czy też łącznie mówiąc o całym tym terenie. Jeśli mamy punkt 1, że w zakresie edukacji publicznej, więc jest pytanie czy powiat będzie tam tworzył nową szkołę, otwierał szkołę, czy w zakresie ochrony, promocji zdrowia, czy w zakresie pomocy społecznej, bo mam informację od Pani Dyrektor Turczewskiej, że nasze zadania, które są postawione przed powiatem są realizowane w dostatecznej liczbie, mam na myśli obiekty, czy budynki. Na dobrą sprawę na dzień dzisiejszy, i w najbliższej czy dalszej przyszłości, nie widzę jako Starosta, ani też Zarząd nie widzi takich zadań, które by Starostwo, Powiat Białostocki miało realizować na terenach byłego Centrum Edukacji w Supraślu. Druga rzecz, Drodzy Państwo, w okresie zimowym w ciągu miesięcy wrzesień - marzec, czasami część kwietnia bez „Bukowiska” utrzymanie tych obiektów, w których praktycznie nic się nie dzieje kosztowało nas 120 046 zł. Jak dołożymy jeszcze miesiąc, dwa to się okaże, że ten majątek, który stoi, w dużej mierze jest niewykorzystywany kosztował przez okres zimowy na poziomie 130 – 150 tys. zł. Jest pytanie, czas szybko biegnie, a na Komisji Infrastruktury słyszałem nie śpieszmy się, powoli, trzeba przemyśleć, trzeba przeanalizować, jest zatem pytanie czy nie doprowadzimy do tego, że za kilka miesięcy będzie kolejny sezon grzewczy, będą kolejne setki tysięcy, które będą wydawane na te obiekty, na te pomieszczenia. Dlatego też jest wniosek Zarządu, ażebyście Państwo wyrazili zgodę na możliwość, to nie znaczy, że tak będzie, o możliwość wydzierżawiana majątku będącego w zarządzaniu Zarządu Powiatu na okres do 25 lat. Podkreślam celowo możliwość, gdyż muszę Państwu powiedzieć, że ta dyskusja na Komisji, przynajmniej dla mnie jako Starosty bardzo dużo dała. Widać w którym kierunku Zarząd ma pójść. Mamy różne po tym spotkaniu przemyślenia. Nie jest też jednoznacznie powiedziane, że Zarząd będzie dążył ażeby wydzierżawić na okres do 25 lat. Uważam za stosowne, za potrzebne, ażebyście Państwo podjęli tą uchwałę, która umożliwi Zarządowi dalsze kroki w kierunku zagospodarowania naszym zdaniem bardziej właściwego niż jest to w chwili obecnej. Tak jak też na Komisji Infrastruktury Technicznej, będziemy wspólnie, czy na Komisjach, czy na Sesji, czy w różnych gremiach będziemy krok po kroku podejmować decyzje co z tym majątkiem zrobić. Drodzy Państwo, nie ma żadnej gwarancji, że nam uda się właściwie w swoim mniemaniu zagospodarować, chcieć zrobić, mam na myśli wydzierżawienie, sprzedaż, czy jakąś inną formę zmiany własności. Trzeba też, ażeby była koniunktura na to, żeby byli kontrahenci,  którzy chcą ten majątek kupić, wydzierżawić. Zależy to od wielu czynników. Natomiast naszym wspólnym obowiązkiem, nie tylko Starosty i Zarządu jest właściwe zagospodarowanie tym majątkiem. Ja Drodzy Państwo sądzę, że sporo osób na tej sali jest też tego zdania, że jeśli na dzień dzisiejszy, w przyszłości pewne składniki majątkowe są zbędne, a powodują obciążenia finansowe, obciążenia budżetu, należy zrezygnować z ich utrzymywania, a jeśli przychodzą takie czasy, że są nowe zadania, nowe potrzeby, wtedy nabywa się majątek i jego właściwie zagospodarowuje. Ażeby nie przedłużać stawiam wniosek w imieniu Zarządu Powiatu o podjęcie uchwały umożliwiającej wydzierżawiania majątku, którym zarządza Zarząd Powiatu na okres do 25 lat”.

         Przewodnicząca Rady Powiatu – Pani Anna Grycuk zapytała czy są pytania odnośnie ww. projektu uchwały?

         Radny Pan Marek Skrypko: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja już się wypowiadałem w tej kwestii, ale po naszej ostatniej dyskusji na Komisji nabrałem kilku jeszcze przemyśleń. Otóż tak, myślę że tutaj powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie fundamentalne, co my chcemy osiągnąć. Jeżeli chcemy to wydzierżawić, to rozumiem, że po okresie dzierżawy wiążemy z tym budynkiem jakieś konkretne plany. Ten budynek jest budynkiem tak naprawdę przeznaczonym w stu procentach do edukacji. Jeżeli chcemy to wydzierżawić w takiej formie, zachować jak to jest, to powinien to otrzymać tylko i wyłącznie podmiot edukacyjny. Jeżeli jest ten drugi podmiot, o którym słyszeliśmy, to jest podmiot, który się zajmuje turystyką, to jego oczekiwania, jego preferencje co do poszczególnych składników tego majątku, czyli tych pięter szkoły itd. one będą diametralnie inne. Może się okazać, że po okresie tej dzierżawy, czy najmu dostaniemy obiekt, który do edukacji już się po prostu nie nadaje. W związku z tym powraca pytanie co przyświeca, jaki jest główny cel, że to ma być najem. Bierzemy najem, i najem się kończy, później odzyskujemy ten budynek. Skoro chcemy najmu to znaczy, że z tym budynkiem wiążemy jeszcze jakieś perspektywiczne plany na przyszłość. Jeżeli nie wiążemy to po co on nam jest w ogóle potrzebny. Ja teraz abstrahuje od kwot, cen, od koniunktury, bo znajdujemy się w jakimś konkretnym momencie. Jeżeli przejmie to podmiot, który zajmuje się turystyką, a my nie mamy takich planów, z tego co rozumiem, bo już o tym rozmawialiśmy, i tutaj zgadzam się z wizja Pana Starosty, że nie jest naszym zadaniem prowadzenie hotelu, ujeżdżalni koni itd. To nie jest nasze zadanie. My mamy wesprzeć gminy wchodzące w skład powiatu w zakresie promocji. Wszystkie gminy na to liczą. Ja mieszkam w gminie, która jakiś kawałek do tego Supraśla ma, i nawet jeśli jest tam centrum w zakresie promocji i turystyki to nie sądzę, że korzystamy, a pieniądze idą. Nie chodzi mi o egoistyczne wypowiedzi, ale to jest stwierdzenie po prostu faktu. Nas może również zgubić ten okres 25 lat. To zostało podniesione na komisji, i wiem, że jeżeli coś jest dłuższe niż 10 lat, ktoś ma później prawo pierwokupu, bez przetargu. Oczywiście jest warunek, że jeżeli nie znajdzie się ktoś inny. Zatem powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie. Ja teraz nie wiem jak mam głosować za tą uchwałą, stąd moje głośne myśli. Z jednej strony jestem za tym, żeby coś z tym zrobić, ale z drugiej strony może warto by było pokusić się o takie odpowiedzenie na pytanie. Jeszcze raz powtórzę to co powiedziałem na komisji, jeżeli damy prawo do wynajmu dla dwóch podmiotów całkowicie różnych od siebie, gdzie jeden się zajmuje edukacją, a drugi się zajmuje turystyką, to ten podmiot edukacyjny przegra. Ktoś kto prowadzi szkołę, to wiadomo, że szuka kosztów najniższych, a ten kto prowadzi turystykę, to wiadomo, że jeszcze sobie na tym zarobi i jego możliwości tutaj będą większe. Stoimy przed wielkim zadaniem jakim jest w tej kadencji wybudowanie budynku Starostwa. Szukamy na to dużo pieniędzy. Boimy się też o to, że będzie to kosztem dróg. Wszystkim nam na tym zależy, niezależnie skąd kto jest, każdy chce te drogi mieć, a te 12 mln zł na Starostwo to jest bardzo dużo. Gdyby zrobić tak, jak tutaj mówił Radny Wądołowski na komisji, żeby po prostu oszacować ten majątek i zachować tak jak zachował się Białystok w stosunku do swoich nieruchomości, czyli określić ile tak naprawdę chcemy za to wziąć. Tutaj cena rynkowa w przetargu to może być różnie, możemy nie dostać dokładnie tego co chcemy. Następnie poddać tą nieruchomość pod jakąś naszą akcję promocyjną i próbować to sprzedać za duże pieniądze, które nam pokryją koszty budowy Starostwa np. w połowie. To jest moje pytanie. Dlatego ja nie wiem co zrobić z tą uchwałą. Jeżeli chcemy tam funkcji edukacyjnej to zróbmy przetarg na najem tylko na te podmioty edukacyjne, bo one przegrają z tymi co będą robiły turystykę. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że tam może być też turystyka, to rozważmy też możliwość sprzedaży tego za jakąś wysoką kwotę. Dziękuję”.

         Pan Jarosław Wądołowski – Wiceprzewodniczący Rady: „Panie Starosto, z całym szacunkiem wydaje mi się, że wywarzamy otwarte drzwi. Otóż, w obrocie prawnym funkcjonuje uchwała nr XXIV/197/2012 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 2012 poz. 4275 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. W tej uchwale w § od 13 do 18 są zasady wydzierżawiania nieruchomości. Między innymi w § 13 ust. 3 jest zapisane, że za zgodą Rady Powiatu można odstąpić od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu lub dzierżawy. Taka zgoda na podstawie jednej z uchwał, konkretnie uchwały XII/99/2011 w swej zasadniczej treści wygląda tak: wyraża się zgodę Zarządowi Powiatu Białostockiego na wynajem w drodze bezprzetargowej konkretnego obiektu, tutaj konkretnie lokalu użytkowego o powierzchni 67,2 m Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w terminie do, konkretny określony termin. Tutaj mamy uchwałę, która nie mówi komu, na jaki cel, i praktycznie do kiedy. Dlatego moim zdaniem dzisiejsza uchwała jest zbędna. Odnosząc się do majątku, to także funkcjonuje uchwała Zarządu Nr 618/2014 z dnia 31 marca 2014 roku gdzie wartość księgowa tego majątku jest określona gruntu 983 448 zł , budynków na 4 061 539 zł oraz ogrodzenia na 211 378 zł. Łącznie ponad 5 mln zł. Moim zdaniem jest to wartość nie adekwatna do wartości  rynkowej, dlatego ponawiam wniosek, żeby przed jakimikolwiek działaniami dokonać  aktualizacji wyceny majątku a tej uchwały nie podejmować, dlatego, że wystarczy uchwała, która już obowiązuje. Podkreślam wywarzamy otwarte drzwi”.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, pierwsza rzecz ta uchwała nie upoważnia Zarządu, ażeby Zarząd mógł wystawić do przetargu na dzierżawę tej nieruchomości na okres do 25 lat. Otóż, odpowiadając Radnemu Skrypko, to co wcześniej powiedziałem, że ta uchwała moim zdaniem nie jest konieczna. Dlaczego? Ja też się przyglądałem, i przyglądam się teraz, i widzę jakie jest nastawienia Państwa Radnych, bo to wspólnie będziemy decydować. Otóż, była rozmowa i rozmawialiśmy na Zarządzie, i nie tylko na Zarządzie o wydzierżawieniu, gdyż wydawało nam się, że kwestia sprzedaży tego majątku generalnie znajdzie zwolenników większości radnych. Jeśli na Komisji słyszę głosy, że bardziej racjonalne, mniej zagrożeń niesie za sobą sprzedaż składników majątkowych to nie ukrywam, że ta zasada jest bliska. Pewne już poszły sugestie żeby przymierzyć się prawnie jak pod różnymi względami by to wygadało, ażeby sprzedać czy też oddać grunt w wieczyste użytkowanie, bo to jest różnica i sprzedać nakłady, budynki, które są na tym obszarze. Wtedy przed jakimkolwiek ruchem w tym kierunku z mocy prawa nie odmowne jest wyszacowanie przez biegłego rzeczoznawcę wartości tego majątku. Czy znajdą się nabywcy, czy będą chętni, żeby to kupić to już rzecz wtórna, tak jak przy jednej i przy drugiej kwestii nie ma pewności. Natomiast wracając do dzierżawy w naszym, i moim zamyśle było to i jeśli to by było realizowane to nie ukierunkowanie do jednego i do drugiego podmiotu, tylko wystawienie do przetargu ogólno dostępnego. Natomiast mniej zagrożeń i właściwe na dzień dzisiejszy gospodarowanie tym majątkiem jest sprzedaż w całości bądź też oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu ze sprzedażą obiektów. Jaką kwotę byśmy osiągnęli to czas pokaże. Drodzy Państwo, jeśli większość z Państwa ten kierunek pracy Zarządu by zaakceptowała to wtedy nie ma mowy o wydzierżawianiu na ten okres. W związku z tym, ja bym jeśli można i jeśli byłaby akceptacja Państwa postawie wniosek, abyśmy na dzień dzisiejszy nie procedowali projektu tejże uchwały, bo ona nie musi być nam konieczna. Natomiast na najbliższej Komisji Infrastruktury Technicznej podjęli jedną zasadniczą kwestię, czy Zarząd ma iść w tym kierunku, że ewentualnie wydzierżawia, czy też wystawia tą nieruchomość całą do sprzedaży, i wtedy taka uchwała byłaby bezzasadna”.

         Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przyznam, że zaskoczony jestem, że Pan Starosta zmienia zdanie. Myślę, że na Komisji dużo na ten temat mówiliśmy. Ja chociażby złożyłem przeciwny wniosek. Dlatego, że po pierwsze jesteśmy tutaj nowo wybraną Radą, w większości nowi radni. Powiem tak, że nie czuje absolutnie prawa moralnego do tego żeby pozbywać się majątku powiatu. My jesteśmy Radnymi tutaj przez 4 lata, powiat istnieje już 16 lat, i będzie istniał po nas jako Radnych. Jakie będą potrzeby powiatu za lat kilka nikt z nas na dzień dzisiejszy tego nie wie. Możliwe, że bardzo będzie nam potrzebny taki ośrodek właśnie w niedalekiej przyszłości. Także dzisiaj się decydować na sprzedaż po to aby pobudować biurowiec skoro wcześniej Pan Starosta powiedział, że po rozmowie z Panią Skarbnik jesteśmy w stanie jako Starostwo wybudować ten budynek w perspektywie kilku lat bez nawet dużego zadłużania się, to dzisiaj argumentowanie konieczności sprzedaży tego, w celu aby wybudować budynek biurowy jest zupełnie bez sensu. Ponieważ wcześniej zrozumiałem, że stać nas jako powiat na budowę tego biurowca bez jakiś specjalnych sprzedaży. Dlatego przestrzegał bym wszystkich Radnych przed takim podejściem do tego, że dzisiaj my tutaj rządzimy, że my dzisiaj się pozbywamy majątku. Ponieważ jak na Komisji usłyszeliśmy od Dyrektora „Bukowiska”, że jest to dorobek wielu lat. Przyznam, że wtedy nie chciałem Pana Dyrektora w jakiś sposób urazić, bo bardzo to doceniam, że on tam pracował od wielu lat. Natomiast dzisiaj musimy podejmować decyzje racjonalne, i racjonalną decyzją w moim przekonaniu jest właśnie umożliwienie wydzierżawienia tej nieruchomości w całości. Po pierwsze w ten sposób pozyskujemy dochody, pozbywamy się kosztów, które w tej chwili nas obciążają, uzyskujemy dochody na przestrzeni dłuższego okresu, co jest najbardziej słuszne, żeby wciąż powiat mógł korzystać z tego zasobu i nie zamykamy takiej możliwości, że w przyszłości może jeszcze będzie ta nieruchomość potrzebna dla Powiatu Białostockiego. Dlatego też chciałbym prosić Pana Starostę, aby dzisiaj nie zdejmował tej uchwały z porządku obrad i aby podjąć działania w kierunku właśnie ogłoszenia przetargu otwartego, to jest uzasadnione. Jeszcze mam takie dodatkowe pytanie, bo tutaj w uchwale jest część tej nieruchomości. Chciałbym, aby Pan wyjaśnił jak to prawnie wygląda, że pozostała część jest w zarządzie „Bukowiska” i czy Pan Dyrektor „Bukowiska” decyzje o wydzierżawieniu podejmie na polecenie Starosty czy na polecenie Zarządu? Tutaj może trzeba podjąć inne działania prawne żeby to było uporządkowane i zależało od Rady w całości. Ja zrozumiałem, że Pan Dyrektor bardzo jest związany emocjonalnie i na Komisji to było widać, i nie wiem czy nie ma możliwości, aby przeszkadzać w tej dzierżawie”.

         Radny Pan Zenon Żukowski: „Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Wysoka Rado, z racji tego, że mam doświadczenie jeżeli chodzi o obiekty szczególnie użyteczności publicznej, szczególnie dotyczące oświaty, i chce przypomnieć, dla tych Państwa, którzy byli kiedykolwiek w Łapach jak wyglądał obiekt internat, który po 4 latach wygląda tak jak obiekt z działań wojennych, bez szyb, wszystko wyjęte co było możliwe, łącznie z podłogami. Proszę Państwa myśleliśmy, że sprzedamy to za duże pieniądze, ale była blokada. Następny obiekt w Michałowie, to jest internat i obiekty obok, które w tej chwili tylko dzięki opiece szefostwa szkoły i tego że tam jest spokój, nie ma chuligaństwa dużego to ten obiekt jeszcze ma szyby. Dlatego też zanim będzie ten temat na komisji, proszę się głęboko zastanowić do czego dążymy, czy dążymy do obiektu takiego jak w Łapach, czy do takiego jak w Michałowie. Jeżeli trzeba to pojedźmy. Zobaczcie jak to będzie wyglądało po 3, 4 latach. Dlaczego my nie możemy tego zagospodarzyć tak jak sobie życzymy. Nie na zasadzie takiej żeby wstrzymać nic nie robić. Najlepiej usiąść i myśleć co będzie za 4 lata, czy będą wszystkie szyby, czy nie, czy wyniosą kaloryfery. To jest do zastanowienia. W związku z tym, że Komisja Infrastruktury Technicznej jest bardzo liczna, bardzo proszę, aby Radni się zastanowili, zanim będzie ten temat na Komisji do czego dążymy. Taki ukłon do Przewodniczącego Komisji, aby pokazać obiekt w Łapach, obiekt w Michałowie, i zastanowić się do czego dążymy’”.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pierwsza rzecz Panie Radny, to czy mamy pieniądze, czy będziemy mieli na rozbudowę to ja się nie wycofuje i jest możliwość finansowania, a kwestia, że część tych pieniędzy pójdzie na przebudowę to padło od Radnego a nie ode mnie, co nie wykluczone, że tak ma być. Otóż, ja podtrzymuję   wniosek żebyście Państwo zadecydowali czy dzisiaj głosujemy czy też nie. Nie ma nic gorszego, nawet sprzedając majątek, czy chcąc sprzedać majątek, te ogromne chciejstwo ile my weźmiemy za to pieniędzy. Może być tak, że biegły nam wyszacowuje kwotę załóżmy 5 mln zł, a ktoś mówi, że według mnie to jest warte 10 mln zł. Tylko jest pytanie ile na rynku za to się weźmie. Druga rzecz to jest pytanie co z tym majątkiem będzie. Ja nie nawiązuje teraz do Supraśla, ale często jest tak, że opłaci się za symboliczną złotówkę sprzedać, po to tylko aby było tam zainwestowane, aby wpływały podatki, i aby były miejsca pracy. Nie chcę powiedzieć, że tam to będzie. Natomiast obawiam się, że mówienie, że może za ileś lat będzie nam to pogrzebne to się okaże to co mówił Pan Żukowski. Pani Przewodnicząca, jeszcze  raz proszę o przegłosowanie wniosku czy Państwo jesteście za tym, aby ten punkt zdjąć na dzień dzisiejszy, mam na myśli głosowanie nad uchwałą. Żaden termin nas nie nagli, nie jest tak, że już jutro Zarząd musi podejmować kluczową decyzję”.

         Radny Pan Jan Gradkowski: „Szanowni Państwo, myślę że tutaj stanowisko Pana Starosty jest jak najbardziej adekwatne. Ja jeszcze dodał bym do tego co Pan Radny Żukowski mówił obiekt przy ul. Geodetów”.

         Radny Pan Roman Czepe: „Wydaje mi się, że tutaj Pan Starosta mógłby od nas tą uchwałę otrzymać, moglibyśmy ją przegłosować. Rzeczywiście są dwie szkoły. Jedna to jest taka, żeby sprzedać, bo na własności się inaczej funkcjonuje, to już jest pełna dowolność. Jest oczywiste pytanie, jakie będą cele, jakie będzie przeznaczenie tej nieruchomości. Zatem jeśli chodzi o drugą ewentualność, o drugą szkołę, zatem dzierżawa. Dzierżawa jednakże ogranicza, nie inwestuje się nawet na 25 letniej dzierżawie tak jak na własności. Z tym, że mamy do czynienia z dobrym obiektem, w który mocno zainwestowano. Jeżeli tak inwestowano przez lata i teraz ten obiekt nagle się zamyka, to musimy zadać pytanie kiedy w ostatnich latach tam inwestowano i na co. Jednak w pewnym momencie już była świadomość, że jest coś nie tak z wykorzystaniem tego obiektu w przyszłości, ale to już jest inny temat. Teraz Pan Starosta ma dylemat. Oczywiście nie da się generalnie odpowiedzieć na to zagadnienie, tylko indywidualnie. Jaki jest stan obiektu, jaka jest miejscowość, jakie jest zapotrzebowanie rynkowe, może nawet jaka jest sugestia ze strony samorządu gminnego. Jeśli chodzi o przykłady łapskie są to dobre i złe przykłady. Dobry przykład to jest w tym sensie, że niestety źle się zachował wówczas Burmistrz w  kadencji III lub IV, który wówczas występował o to, aby darmo samorząd powiatowy przekazał obiekt, natomiast nie chciał Burmistrz kupić. Rzeczywiście kwota 350 000 zł nie była porażająca i mógł kupić, lub nawet porozumieć się z Zarządem o obniżkę. Proszę zauważyć, że dobrym przykładem jest kupno w V kadencji, nie chwaląc się w mojej kadencji, całego kompleksu między ul. Nową a ul. Główną, gdzie obecnie jest MOPS. Niewyobrażalną rzeczą było by dzisiaj wypełnianie funkcji MOPS – u przy tych nowych, twardych zasadach. Uważam jednak, że mamy dwa problemy. To co powiedział Pan Wądołowski, że tego typu uchwały są zbędne. Moim zdaniem taka interpretacja jest bardzo niebezpieczna i Pan Starosta się z tym nie zgodził. Moim zdaniem każdy przypadek wymaga uchwały. Chciałbym aby na to ktoś odpowiedział i Radca Prawny. Druga kwestia, to ja się opowiadam za tym co powiedział Pan Radny Babul, jednak za dzierżawą. Skoro obiekt jest tak dobrze przygotowany, skoro jest w dobrym stanie, to prawdopodobnie po 25 latach on też będzie w dobrym stanie, bo ktoś w niego zainwestuje i mamy już czynsz dzierżawny tzw. darmowy, czyli mamy dochód który jest przychodem budżetu powiatu. W tym wypadku opowiadał bym się, aby podjąć jednak dzisiaj uchwałę, a Pan Starosta i tak będzie dyskutował co dalej, czy ją wykonać”.

         Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja stawiam wniosek formalny. Bardzo niezręcznie mi ze względu na to, że jestem członkiem Zarządu zwrócić się do Starosty o wycofanie swojego wniosku o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad. Stwierdziliśmy prawomocność porządku obrad. Projekt uchwały jako punkt jest ujęty w porządku obrad. Komisja Infrastruktury Technicznej doszła do konsensusu. Ja z całą odpowiedzialnością staje przed Radą i pragnę aby członkowie Rady też z całą odpowiedzialnością podchodzili do tematu, temat naprawdę nie jest łatwy. W tej uchwale niczego ani nie wydzierżawiamy, ani nie sprzedajemy, ani oddajemy. To dopiero jest początek czegoś co musimy zrobić. Starosta może w taki sposób się zachował, i prosi o zdjęcie tego z porządku obrad, bo odebrał od części Rady, że mają pewne wątpliwości. Dlatego Starosta pokazuje, że nie chce narzucać swoich poglądów. Dlatego bardzo proszę o poważne podejście do sprawy i przegłosowanie projektu uchwały”.

         Pan Jarosław Wądołowski – Wiceprzewodniczący Rady ad vocem wypowiedzi Członka Zarządu Pana Jana Kaczana: „Nie uchwalenie tej uchwały dzisiejszej w niczym nie stoi na przeszkodzie, aby Zarząd pracował nad zagospodarowaniem tego majątku, łącznie z wydzierżawieniem i sprzedażą. Powinien jednak pracować na zasadach uchwały z 2012 roku.  Nasza zgoda nie powinna być zgodą in blanco, a tak jak dotychczas było określać podmiot korzystający z tej nieruchomości, okres i warunki”.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Wysoka Rado, nie jest dla mnie tajemnicą, żeby sprzedać bądź też oddać w użytkowanie wieczyste nie jest Zarządowi konieczna jakakolwiek uchwała Rada Powiatu, bo tak stanowi prawo. Natomiast nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że Zarząd ze Starostą zaczyna pewne kroki nie mając w tym kierunku akceptacji Państwa. Mój wniosek dotyczył tego, aby nie procedować samej uchwały w dniu dzisiejszym. Żaden termin Państwa, ani Zarząd nie obliguje do czegokolwiek. Nie jest tak, że już jutro, pojutrze musimy pewne ruchy robić. Kolejne Komisje, które by tym się zajmowały miałby w swoim zadaniu, ażeby wypracować wspólnie w którym kierunku Zarząd ma iść. Czy podejmować uchwałę wyrażającą zgodę na wydzierżawienie na okres do 25 lat, czy też sprzedać ten majątek. Także ja po raz kolejny wnoszę do Pani Przewodniczącej o poddanie pod głosowanie, ażeby procedowanie nad samą tą uchwałą przełożyć na kolejną Sesję Rady Powiatu”.

         Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zamknęła dyskusję oraz poddała pod głosowanie wniosek Pana Antoniego Pełkowskiego – Starosty Powiatu Białostockiego  dotyczący przełożenia dyskusji i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i najem nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego pod obrady kolejnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego.

         Rada Powiatu Białostockiego przy 15 głosach „za”, 7 głosach „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” przełożyła  punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i najem nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego pod obrady kolejnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad 9

           Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku ( zał. nr 12).

         „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, temat był omawiany na wszystkich stałych Komisjach Rady Powiatu Białostockiego. Projekt uchwały dotyczy uaktualnienia stanu prawnego, jak też utworzenia w strukturach Starostwa Powiatowego dwóch stanowisk. Jedno to jest stanowisko Rzecznika Prasowego, drugie stanowisko Specjalisty ds. inwestycji i remontów”.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywne opinie do ww. projektu uchwały przedstawili:

 • Pani Barbara Grabowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej
 • Pan Jan Bolesław Perkowski – Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego poinformował, iż Komisja z uwagi na brak quorum zapoznała się z ww. projektem uchwały nie wydając opinii
 • Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska
 • Pan Ryszard Łapiński – Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu
 • Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
 • Pan Krzysztof Gołaszewski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny

Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

           Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 6 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr V/29/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku (zał. nr 13).

 

Ad 10

           Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

           Pani Barbara Grabowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok ( zał. nr 14). „Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu ustaliła plan kontroli Komisji Rewizyjnej. W miesiącu maju komisja rozpatrzy sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok oraz wyda opinię o wykonaniu budżetu w roku 2014 oraz wystosuje wniosek o absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2014 rok. W miesiącu czerwcu będziemy kontrolować Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach. W miesiącu wrześniu będziemy kontrolować, odwiedzać Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej. W listopadzie skontrolujemy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach”.

          Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja jednak bym prosił, aby do protokołu jednak uściślić, czy my będziemy kontrolować czy będziemy odwiedzać, bo naprawdę się przeraziłem. Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej i bardzo mnie to zmartwiło, że będziemy odwiedzać, ale cóż  Pani Przewodnicząca decyduje”.

         Pani Barbara Grabowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: „Panie Radny, owszem będziemy kontrolować i odwiedzać, to jest chyba zrozumiałe. Jak zajedziemy to i odwiedzimy”.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywne opinie do ww. projektu uchwały przedstawili:

 • Pan Barbara Grabowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła Uchwałę Nr V/30/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok (zał. nr 15).

Ad 11

           Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

           Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok             ( zał. nr 16). „Plan Pracy Rady jest odzwierciedleniem pewnych wymogów, które stoją przed Radą i ich terminami. Poszczególne Komisje nie wniosły uwag do przedstawionego Planu Pracy Rady, dlatego wnoszę o jego uchwalenie”.

          Radny Pan Marek Żmujdzin zgłosił uwagę: „Pani Przewodnicząca, referowanie tematu Planu Pracy Rady Powiatu to należy do Radnego czy do Przewodniczącej?”

          Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk: „Plan pracy został Państwu przekazany i był przedmiotem obrad stałych Komisji. Myślę, że to zamyka temat”.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego dodał: „Panie Radny, jest to w formie uchwały. Każdą uchwałę przygotowuje Zarząd, a Starosta jest Przewodniczącym Zarządu. Zatem sądzę, że mam pełne uprawnienia, aby taki projekt uchwały był przedstawiony przez Starostę”.

          Radny Pan Roman Czepe: „Panie Starosto, projektodawcą uchwały może być i grupa Radnych i tak jak statut mówi Pani Przewodnicząca. Zatem Zarząd nie jest jedynym wnioskodawcą uchwał. Druga sprawa, to jest oczywiste, że za Plan Pracy Rady odpowiada Pani Przewodnicząca, referuje i przedstawia, a odpowiada i przyjmuje cała Rada. Pan Starosta popełnił drobny błąd i powinien powiedzieć przepraszam, następnym razem będzie już inaczej”.

Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania odnośnie ww. projektu?

Ponieważ więcej pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zaznaczyła, iż pozytywne opinie do ww. projektu uchwały wydały wszystkie stałe Komisje Rady Powiatu Białostockiego.

Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za”, oraz 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr V/31/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok (zał. nr 17).

 

Ad 12

           Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

         Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (zał. nr 18).

         „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, to są pierwsze zmiany w budżecie po podjęciu przez Wysoką Radę uchwały budżetowej w końcówce stycznia br. Otóż, w przygotowanym projekcie uchwały Zarząd proponuje zwiększenie planu dochodów i zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 965 000 zł. Zwiększenie to następuje w Dziale Transport i łączność w Rozdziale Drogi publiczne powiatowe i jest to zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku. To zwiększenie następuje w wyniku udzielenia pomocy finansowej przez gminy takie jak Gmina Zawady, Gmina Tykocin a także Gmina Turośń Kościelna i Gmina Suraż. Wcześniej te kwoty były deklarowane, a w końcówce stycznia i w lutym rady gmin podjęły stosowne uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi, stąd możliwe jest wprowadzenie tych kwot do budżetu. Oczywiście to zwiększa plan wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, stąd jest załącznik do uchwały i w załączniku tym dokonano zmian. To co daje możliwość w sensie realizacyjnym budżetu, że w tychże pozycjach zwiększone środki do wysokości planowanej inwestycji dają możliwość rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego zarówno na dokumentacje projektowe jak i też na ujęte w tym załączniku inwestycje drogowe”.

Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania odnośnie ww. projektu?

         Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Białostockiego do ww. projektu uchwały.

Pozytywne opinie do ww. projektu uchwały przedstawili:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za”, oraz 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr V/31/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (zał. nr 19).

 

Ad 13

           Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Białostockiego.

           Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Białostockiego ( zał. nr 20). Zaznaczył: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego w formie pisemnej oświadczyła, że z dniem 28 lutego 2015 roku składa rezygnację ze stanowiska Skarbnika Powiatu Białostockiego. Jednocześnie wystąpiła do mnie  jako do Starosty o rozwiązanie umowy o pracę w Starostwie Powiatowym w Białymstoku za porozumieniem stron z dniem 28 lutego 2015 roku i taką zgodę otrzymała. W związku z tym wnoszę, bo ustawa mówi jednoznacznie, że odwołanie i powołanie Skarbnika następuje na wniosek Starosty, zatem wnoszę o odwołanie Pani Marii Borodziuk z funkcji Skarbnika Powiatu Białostockiego”.  

Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania odnośnie ww. projektu?

         Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 8 głosach „za”, oraz 13 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr V/33/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Białostockiego (zał. nr 21).

Radny Pan Wojciech Fiłonowicz: „Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Starosto, chciałbym w imieniu Komisji Budżetu i Finansów podziękować Pani Skarbnik za dotychczasową współpracę i życzyć wszystkiego dobrego w nowej pracy, w nowym miejscu”.

Pani Anna Grycuk - Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego: „W imieniu wszystkich Radnych tej kadencji, poprzednich kadencji, chciałabym Pani Skarbnik bardzo serdecznie podziękować i życzyć bardzo dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości z każdego dnia. Dziękuję bardzo”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „W imieniu Zarządu i własnym również chcę podziękować Pani Marii Borodziuk za te wszystkie lata pracy w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. Dziękuje bardzo”.

Pani Maria Borodziuk: „Proszę Państwa, chciałam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za prawie 13 lat pracy w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. 13 lat pracy i współpracy z pracownikami Starostwa, ze wszystkimi dyrektorami wydziałów, z dyrektorami naszych jednostek, których mamy 21, jak też z Państwem, z radnymi. Wielu radnych jest takich, z którymi miałam szczęście współpracować. Chciałam powiedzieć jedno, że nigdy praca w Starostwie przy budżecie nie była dla mnie ciężarem. Ja traktowałam swoją pracę jak misję i ogromnie się cieszę, że jestem w stanie Państwu pozostawić budżet w dobrej kondycji. Również potwierdza to wykonanie budżetu za rok 2014. Trochę żałuje, że nie dano mi, że tak się złożyło, że nie jestem w stanie doprowadzić od strony sprawozdania roku 2014 do końca, czyli aż do absolutorium Zarządowi Powiatu, ale chciałabym się podzielić taką nowiną, że rok 2014 został zamknięty wynikiem dodatnim, to jest ponad 2 mln zł nadwyżki możliwej do rozdysponowania, gdy planowany był deficyt blisko 2 mln zł, co myślę że będzie możliwe do wykorzystania na zwiększenie wydatków inwestycyjnych. Tak jak wiem, głównie na drogach powiatowych. Proszę Państwa, ja chciałam podziękować również i za odwołanie mnie, bo tak się stało, że wcześniej Rada Gminy w Choroszczy zechciała moją skromną osobę powołać na stanowisko Skarbnika Gminy Choroszcz. Chciałam powiedzieć i podziękować wszystkim współpracownikom, będzie mi ich strasznie brakowało, bo w tymże Starostwie były Pan Starosta Pusz, myślę że to będzie nadal kontynuowane, wytworzył atmosferę integracji między pracownikami, wzajemnej współpracy, popierania się, przy załatwianiu trudnych spraw, a to było szalenie pomocne. Tego będzie mi najbardziej brakowało”.

 

Ad 14

           Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Białostockiego.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Białostockiego ( zał. nr 22). „Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, otóż Powiat Białostocki nie może funkcjonować bez Skarbnika dlatego też z mocy prawa, a tak jak wspominałem to Starosta jako jedyny ma prawo zgłaszania tak odwołania jak i powołania Skarbnika, zatem zgłaszam o powołanie na funkcję Skarbnika Powiatu Białostockiego Panią Martę Szczuka, która jest tu obecna na sali. Pani Marta Szczuka ma odpowiednie przygotowanie merytoryczne, wykształcenie, jak też odpowiedni staż w pełnieniu funkcji Skarbnika Gminy Wasilków i jestem przekonany, że w odpowiednim stopniu, mam nadzieję nie gorszym nich dotychczas, będzie prowadzić sprawy dotyczące budżetu Powiatu Białostockiego, jak też będzie dużym wsparciem dla Zarządu i dla Rady Powiatu”.

         Głos zabrała Pani Marta Szczuka: „Szanowni Państwo, jestem jeszcze do tej pory Skarbnikiem Gminy Wasilków. Funkcję tą zaszczytną pełnię od 12 lat. Wcześniej przez rok czasu byłam również Skarbnikiem Gminy Czarna Białostocka. Zostało mi zaproponowane przejęcie tak szczytnej funkcji Skarbnika Powiatu. Jest to dla mnie awans zawodowy. Będę wszystko robić, żeby tą funkcję czynić jak najlepiej, żeby dorównać poprzedniej Pani Skarbnik, Pani Borodziuk, żebyście Państwo potrafili na koniec mojej pracy też ocenić mnie pozytywnie tak jak Panią Borodziuk. Dziękuję bardzo”.

          Radny Pan Andrzej Babul: „Chciałem zapytać jaki budżet jest Gminy Wasilków, jakie jest zadłużenie?”

         Pani Marta Szczuka: „Budżet Gminy Wasilków jest nieporównywalnie mniejszy. Dochody przekraczają 42 mln zł. Wydatki są ponad 6 mln zł większe. Deficyt jest ponad 6 mln zł. Zadłużenie Gminy sięga ponad 7 mln zł. Jeśli chodzi o art. 243 ustawy o finansach publicznych to wskaźnik jest spełniony”.

         Radny Pan Andrzej Babul zapytał o obligacje.

         Pani Marta Szczuka wyjaśniła: „Gmina Wasilków ma obligacje komunalne od 2013 roku”.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za”, oraz 5 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr V/34/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Białostockiego (zał. nr 23).

           Ponadto, Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zaznaczył: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, gratuluję Pani Marcie Szczuka. Sadzę, że nasza współpraca tak jak dotychczas się dobrze układała, to i nadal będzie. Mam nadzieję, że też z Zarządem i z Radą będzie układała się bardzo dobrze. Natomiast drodzy Państwo, nie tylko nastąpi ta jedna zmiana od 1 marca. Sadzę, że nie jest tajemnicą dla większości Państwa, że z dniem 28 lutego kończy pracę Pani Sekretarz Anna Szczepańska i na miejsce Pani sekretarz od 1 marca będzie Pani Joanna Kondzior. Mówię będzie, gdyż to stanowisko jest obsadzane przez Starostę. Nie jest wymagana w tym przypadku uchwała Rady Powiatu. Jak też w tym przypadku nie było konieczności, żeby przeprowadzać nabór w formie konkursu, gdyż istnieje możliwość, aby dokonać zmiany w drodze porozumienia między jednostki samorządu terytorialnego, co zostało zastosowane i z dniem 2 marca funkcje Sekretarza Powiatu będzie pełnić Pani Joanna Kondzior, która przez 8 lat była Sekretarzem w Gminie Wasilków”.

         Pani Joanna Kondzior: „Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak Pan Starosta powiedział, prawie od 8 lat jestem Sekretarzem Gminy Wasilków, w imieniu Kierownika jednostki pełnię funkcję Kierownika administracyjnego urzędu, a także pełnię funkcję Kierownika Referatu Organizacyjnego. Mam tą przyjemność i zaszczyt pracować od poniedziałku w Starostwie Powiatowym. Moje zawodowe zainteresowania to mediacje pracownicze. Myślę, że się będzie nam bardzo dobrze współpracować. Chciałam Pani Sekretarz Szczepańskiej szczególnie podziękować za ogromne serce i życzliwość, którą mi ofiarowała. Także bardzo serdecznie dziękuję”.

         Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady powiatu Białostockiego pogratulowała Pani Marcie Szczuka oraz Pani Joannie Kondzior.

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad 15

         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

        Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 24). Zaznaczyła, iż podanie o rezygnację z  pracy w tejże Komisji złożył Radny Pan Paweł Kondracki.

         Pytań i uwag do powyższej sprawy nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały ww. oraz zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 1 głosie „przeciw”, podjęła Uchwałę Nr V/35/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 25).

 

 

Ad 16

           Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

         Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 26). Zaznaczyła, iż podanie o inklinację w  pracy w tejże Komisji złożył Radny Pan Zdzisław Łukaszewicz, tym samym rezygnując z pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

         Pytań i uwag do powyższej sprawy nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały ww. oraz zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za”, podjęła Uchwałę Nr V/36/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 27).

 

 

Ad 17

           Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

         Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 28). Zaznaczyła, iż podanie o rezygnację z  pracy w tejże Komisji złożyła Radna Pani Barbara Grabowska oraz Radny Pan Marek Skrypko.

         Pytań i uwag do powyższej sprawy nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały ww. oraz zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 14 głosach „za”, 7 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr V/37/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 29).

 

 

 

Ad 18

        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego Rady Powiatu Białostockiego.

       Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 30). Zaznaczyła, iż rezygnację z pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zgłosił Radny Pan Zdzisław Łukaszewicz, tym samym wyrażając  chęć  pracy w Komisji Budżetu i Finansów.

         Pytań i uwag do powyższej sprawy nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały ww. oraz zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” oraz 1 głosie „przeciw” podjęła Uchwałę Nr V/38/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 31).

 

 

Ad 19

         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

       Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 32). Zaznaczyła, iż podanie o rezygnację z pracy w tejże Komisji złożył Radny Pan Marek Skrypko.

         Pytań i uwag do powyższej sprawy nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały ww. oraz zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 14 głosach „za”, 6 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr V/39/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 33).

 

Ad 20

           Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu na rok 2015.

Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła Przewodniczących, Wiceprzewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie planów pracy Komisji na 2015 rok ( zał. nr 34 – 40).

Przewodniczący jak też Wiceprzewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Powiatu dokonali prezentacji zamierzeń Komisji na 2015 rok.

Następnie, Wysoka Rada zapoznała się z pozytywnymi opiniami poszczególnych Komisji do omawianych planów pracy Komisji.

 

Wobec braku pytań i uwag przystąpiono do głosowania poszczególnych planów pracy Komisji na 2015 rok.

 • Komisji Budżetu i Finansów  

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, zatwierdziła plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

 

 • Komisji Infrastruktury Technicznej 

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, zatwierdziła plan pracy Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

 

 • Komisji Bezpieczeństwa i  Porządku Publicznego

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, zatwierdziła plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

 

 • Komisja Rolnictwa i  Środowiska 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, zatwierdziła plan pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

 

 • Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, zatwierdziła plan pracy Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

 

 • Komisja Oświaty, Kultury i  Kultury Fizycznej

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, zatwierdziła plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

 

 • Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, zatwierdziła plan pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

 

 

Ad 21

           Przedstawienie istnienia modelu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz znaczenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla społeczności lokalnych zgodnie z zaleceniami przygotowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej( zał. nr 41).

           Pani Katarzyna Klibisz – Ekspert z ramienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prezentowania na forum rad powiatów i sejmików wojewódzkich informacji na temat modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.

         „Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, chcę podkreślić, że zostałam wytypowana do zaprezentowania Państwu projektu ze względu na mój ścisły związek z prawem, zarówno od strony teoretycznej, jak i od strony praktycznej. Od strony teoretycznej jestem uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa w Białymstoku. Stąd też zależało mi, aby wystąpić w Powiecie Białostockim. Proszę Państwa, od strony praktycznej na co dzień mam do czynienia z prawem w kancelarii prawnej, w której udzielam porad prawnych, i w poradni psychologiczno – prawnej, która mieści się w Białymstoku. Proszę Państwa, dlaczego o tym wspominam. Te kompetencje przyczyniły się do uzyskania przeze mnie zaproszenia do uczestnictwa w Projekcie systemowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące opracowania kompleksowych i trwałych mechanizmów dotyczących poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Proszę Państwa, rezultatem badań było utworzenie 3 propozycji. To są propozycje, które odnoszą się do organizacji jednolitego systemu, bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Chciałabym powiedzieć, żeby je implementować to potrzebne są pewne zmiany w prawie. Minister Pracy przy współpracy z partnerami takimi jak INPRIS, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związek Biur Porad Obywatelskich. Proszę Państwa, instytucjami partnerskimi realizującymi projekt był Departament Pożytku Publicznego, a także INPRIS, Fundacje Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związek Biur Porad Obywatelskich i Instytut Spraw Publicznych. Te instytucje brały czynnie udział w projekcie. Proszę Państwa, bardzo ważny jest cel. Bezpłatne poradnictwo prawne ma być realizowane na etapie przed sądowym. To jest zasadnicza różnica, i tutaj jest odpowiedź korporacjom, że tak faktycznie zabieramy im prace. Otóż nie, to jest realizowanie uprawnień państwa na tym etapie jeszcze przed trafieniem sprawy do sądu, żeby pomóc tym osobom najuboższym, żeby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Proszę Państwa, dokonaliśmy analizy danych zastanych, z których wynika, że usługi obecnie w zakresie poradnictwa świadczą zarówno podmioty publiczne, organizacje pozarządowe, korporacje prawnicze i indywidualni prawnicy. W ramach projektu utworzyliśmy portal internetowy. Jest to portal na podstawie którego można uzyskiwać informacje o dostępności danych instytucji, w których można uzyskać pomoc prawną lub obywatelską. Pokusiłam się o dokonanie analizy danych zastanych jak to wygląda u Państwa w powiecie. Tutaj przykładowo wskazałam podmioty publiczne, bo jest ich aż 39, zaś jeśli chodzi o organizacje pozarządowe to jest 7 organizacji pozarządowych. Można by powiedzieć, że chodź sieć tych instytucji jest dość szeroka to nadal problem bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego istnieje, gdyż jest to system nieskoordynowany. Trzeba jasno sobie powiedzieć, organizacje pozarządowe, one po części przejmują kompetencje Państwa. Państwo z pewnością orientujecie się w jaki sposób są udzielane porady prawne w ramach tych jednostek jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, czy Ośrodki Interwencji Kryzysowej. Tak faktycznie nawet z praktyki wiem, że taka organizacja pozarządowa w sposób kompleksowy rozwiązuje wszelkie problemy prawne. Stąd one już opierają się na tych rozwiązaniach, o których tutaj chciałabym Państwu powiedzieć. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do rozwiązań modelowych, o których chciałam Państwu powiedzieć. Są to trzy koncepcje. Pierwsza koncepcja jest forsowana przez INPRIS i wspierana przez Fundacje Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Druga koncepcja przez Związek Biur Porad Obywatelskich. Trzecia koncepcja forsowana jest przez Instytut Spraw Publicznych. O każdej z tych koncepcji powiem według konkretnych kryteriów. Pierwsze beneficjenci, zatem krąg osób uprawnionych. Kolejna jak będzie wyglądała organizacja systemu. Następnie, kto może udzielać systemu porad prawnych zatem usługowcy i monitoring i ewaluacja, kto tym będzie się zajmował oraz najważniejsze sprawy dotyczące kosztów wdrożenia. Przy 1 koncepcji i przy 3 są one określone, przy 2 koncepcji kosztów nie oszacowano. Dostęp do poradnictwa według 1 koncepcji jest ograniczony ze względu na kryterium dochodowe i przedmiotowe, które muszą być spełnione łącznie. W zależności od zapotrzebowania w danej jednostce podnosi się, iż mają być to kwoty o 500 zł do 3 tys. zł netto. Tutaj przy oszacowaniu kosztów wdrożenia założono kwotę optymalna 1500 zł na jednego członka gospodarstwa domowego, ale w zależności od zapotrzebowania w danej jednostce te kwoty mogą być różne. Zaś jeśli chodzi o kryterium przedmiotowe, kryterium przedmiotowe odnosi się do zakresu problemu prawnego klienta, który będzie finansowany w ramach modelu. Korygowanie kryterium opiera się w zależności od realnych potrzeb obywateli, stąd te widełki od 500 zł do 3 000 zł. Proszę Państwa, organizacja systemu przy 1 koncepcji odbywa się na poziomie powiatu. Postuluje się na poziomie centralnym stworzyć Radę Pomocy Prawnej o silnych kompetencjach. Jest to podmiot, który przede wszystkim będzie zajmował się certyfikowaniem podmiotów. Na poziomie powiatów tworzy się jednostkę wyspecjalizowana np. Rzecznik prawny, która zajmowałaby się tym poradnictwem właśnie na poziomie powiatu. Finansowanie w oparciu o system zadań zleconych, czyli z poziomu centralnego powiat otrzymuje pieniądze na działalność poradniczą na danym terenie, kontraktuje punkty poradnicze. Kontraktowanie odbywa się na podstawie umowy ramowej z jednostkami, które spełniają wypracowane na szczeblu centralnym kryteria. Jeśli chodzi o usługodawców. Przy tym rozwiązaniu uznaje się, iż usługodawcą powinny być przede wszystkim organizacje pozarządowe, zatem ten sektor 3, podmioty publiczne jedynie wspomagające. Za monitoring i ewaluacje odpowiedzialny jest ten silny i centralny podmiot, zatem Rada Pomocy Prawnej. Rada Pomocy Prawnej tak jak wspomniałam również zajmuje się certyfikacją. Przechodzimy teraz do kwestii kosztów wdrożenia tego systemu. Estymacja rocznych wydatków ponoszonych to jest 500 mln zł, a oczekiwany koszt wdrożenia 176 mln zł, tak jak wspomniałam zakładając te ograniczenia dochodowo – przedmiotowe, przy założeniu, że to będzie kwota 1500 zł na jednego członka. Przechodzimy teraz do 2 koncepcji. Koncepcji Związku Biur Porad Obywatelskich. Przy tej koncepcji zakłada się powszechny dostęp do poradnictwa bez żadnych ograniczeń. Alternatywę może stanowić kryterium przedmiotowe, czyli ze względu na obszar problemu prawnego klienta. Organizacja systemu przy tej koncepcji ma być na poziomie województwa. Główną odpowiedzialność będzie ponosił Minister Pracy i Polityki Społecznej. Powołuje się kolejny podmiot centralny Radę Pomocy Prawnej i Obywatelskiej. Nie mniej jednak jest to instytucja, która już nie będzie miała takich silnych kompetencji jak przy 1 rozwiązaniu. Tutaj są to tylko kompetencje opiniodawczo – konsultacyjne przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Finansowanie w oparciu o zadania zlecone w trybie powierzenia na podstawie kontraktów wieloletnich. Przy 2 koncepcji zakłada się, iż usługodawcą nie mogą być podmioty komercyjne, wszystkie inne podmioty są dopuszczalne. Monitoringiem i ewaluacją zajmuje się Minister Pracy i Polityki Społecznej i ma tą instytucje konsultacyjną – doradczą, która wspiera już nie tak istotnie jak w innych rozwiązaniach. Tak jak wspomniałam na samym początku, ze względu  na brak ograniczeń dochodowo – przedmiotowych nie oszacowano kosztów wdrożenia systemu. Postuluje się wykorzystanie środków organizacji pozarządowych. Proszę Państwa, przechodzimy już do 3 koncepcji. Jest to koncepcja forsowana przez Instytut Spraw Publicznych. Przy tej koncepcji zakłada się powszechny dostęp osób, które ukończyły 18 rok życia lub dzieci i młodzieży od 13 roku życia w obecności ich opiekuna prawnego. Usługi dodatkowe, one będą realizowane na poziomie województwa. Proszę Państwa, właśnie jak wygląda organizacja systemu. Przy 3 rozwiązaniu zakłada się organizacje systemu na poziomie powiatu jeśli chodzi o usługi podstawowe, a na poziomie województwa jeśli chodzi o poradnictwo specjalistyczne. Główną odpowiedzialność będzie ponosił Minister Pracy i Polityki Społecznej. Rada Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, to tak jak przy 2 koncepcji byłaby to instytucja, która miałaby słabe kompetencje tylko konsultacyjno – doradcze. Powołuje się nowy podmiot Agencje Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Proszę Państwa, to są te instytucje, w których będą zasiadali członkowie różnych rad, więc na jakiej zasadzie to będzie wybierane to jeszcze nie wiadomo, ale postuluje się żeby członkami tych instytucji były osoby, które pracują już w powiatach, często właśnie radni. Tak jak wspomniałam tutaj powołuje się ta Agencję Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. To jest silna instytucja, która byłaby odpowiedzialna za dystrybucję środków w ramach dotacji celowych. Zajmowałaby się również monitoringiem oraz wsparciem szkoleniowo – doradczym. Mechanizm kontraktowany byłby zdecentralizowany. Zadania na poziomie podstawowym byłby realizowane na poziomie powiatu, zaś zadania specjalistyczne na poziomie województwa. Przy tej koncepcji zakłada się szeroki usługodawców. Mogą to być zarówno instytucje publiczne jak i instytucje prywatne. Monitoringiem i ewaluacją zajmuje się przede wszystkim Minister Pracy i Polityki Społecznej silnie wspierany przez Agencje, a konsultacyjno – doradcze przez Radę. Koszty funkcjonowania systemu są przedstawione wraz z wydatkami za obsługę, mogą wynosić 263 mln zł rocznie. Proszę Państwa, to są rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wypracowane w ramach projektu, o którym już Państwu kilka słów powiedziałam. To są rozwiązania modelowe. To  jest kierunek w którym zmierzamy, który chcielibyśmy osiągnąć. Tak jak Pani Dyrektor z Ministerstwa Sprawiedliwości powiedziała, gdyż na początku wspomniałam, że mamy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości traktujący o tym problemie, w którym zaproponowali rozwiązanie, które nie jest idealne. Dlatego, że po prostu szybko trzeba tą ustawę uchwalić, z czym oczywiście Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej się nie zgadza, gdyż pracowaliśmy nad tym sporo czasu i utworzyliśmy rozwiązania w naszym przekonaniu na pewno lepsze niż te, które są proponowane. Tak jak mówię, lepiej spojrzeć do czegoś co już jest wypracowane, spojrzeć na wzorce zagraniczne, na podstawie których również staraliśmy się wypracować te 3 rozwiązania i coś w tym stylu implementować. Na tym etapie projekt ustawy wskazuje, że usługodawcami byli by adwokaci lub radcowie udzielający porad prawnych w ramach swojej działalności lub w ramach organizacji pozarządowych wybieranych w drodze konkursu. Beneficjentami mogą być podmioty, osoby które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej i jedno z 3 kryteriów zawartych w ustawie. Proszę Państwa, to są takie podstawowe kwestie. Adwokat i Radca Prawny na podstawie tego projektu zarabiał by 5 150 zł netto miesięcznie, to są kwoty, które byłby przeznaczone”.

         Radny Pan Marek Skrypko zgłosił pytanie: „Dziękujemy bardzo za tą prezentację. Chciałem się zapytać, co dalej? To są przedstawione modele. Rozumiem, że to będzie teraz wdrażane?”

Pani Katarzyna Klibisz wyjaśniła: „Nie, tak jak powiedziałam, mamy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości. Wskazałam, że Pani Minister Kopacz w swoim ekspoze wskazała, że chce rozwiązać problem bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Stad Ministerstwo Sprawiedliwości na szybko podjęło inicjatywę i stworzyli projekt nie konsultując się z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej odnośnie tych rozwiązań, które zostały opracowane. Konsultacje odbyły się już w terminie późniejszym i podlegał on pewnym zmianom. Są to rozwiązania, które tak faktycznie są zbliżone do 1 modelu, ale one w pełni nie realizują tych założeń, o których Państwu mówiłam. Tak jak mówię, taka instytucja centralna zajmująca się certyfikacją, czyli badaniem jakości tych porad jest niezwykle istotna, bo udzielanie porady prawnej błędnie, niezgodnie  ze stanem faktycznym, bądź stanem prawnym może wyrządzić większą szkodę niż korzyść. Dlatego tutaj wskazałam Państwu rozwiązania docelowe, do których zmierzamy. Ministerstwo Sprawiedliwości również z tym się zgadza, że to są rozwiązania, do których trzeba zmierzać, nie mniej jednak zależy im na tym żeby szybko uchwalić tą ustawę. Czy to jest słuszne to pozostawiam Państwu do rozważenia. Ja reprezentuje tutaj Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej całą sobą wspieram ten projekt, który Państwu przedstawiłam, ale zaznaczam, że jest projekt Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy uda im się go uchwalić, zależy im na tym, żeby uchwalić ten projekt. Wydaje mi się, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w takim kształcie jak on już jest teraz, bo on już jest po konsultacjach, po pewnych zmianach może zostać uchwalony. Środki są już od 2016 roku w tym projekcie, także do 2016 z pewnością jeśli miałby być uchwalony to zostałby właśnie do tego roku uchwalony”.

Radny Pan Marek Skrypko: „Czego Pani od nas oczekuje? Tego, żebyśmy tego wysłuchali, czy musimy podjąć jakieś działania?”

Pani Katarzyna Klibisz wyjaśniła: „Tak jak rozmawiałam z Panią Przewodniczącą istotna mi jest Państwa opinia. Czy rozwiązanie 1, 2 czy 3 byłoby możliwe do wdrożenia w tej jednostce? Czy Państwo nie chcecie zajmować się tym poradnictwem i chcecie scedować to na województwo i wybieracie np. rozwiązanie 2, czy np. interesuje Was wyłączność, wybieracie wtedy rozwiązanie 1, czy też chcecie się podzielić uprawnieniami i wybieracie rozwiązanie 3. To nie jest w żaden sposób wiążące. To jest tylko informacja, która w przyszłości może okazać się istotna przy kreowaniu może zmian do ustawy, a może przy kreowaniu nowej ustawy”.

                        Radny Pan Marek Skrypko: „Powiem, że to rozwiązanie 3 jest całkiem sensowne. Natomiast zapewnianie opieki prawnej w formie poradnictwa osobom od 13 roku życia to już jest chyba daleko idące udogodnienie, które chyba nie jest tak strasznie potrzebne. Budzi tutaj tylko zdziwienie to, że Ministerstwo musiało jakiejś interwencji potrzebować do tego, żeby organizacje pozarządowe weszły w tą strukturę, były w ogóle dopuszczone do tego. Rozumiem, że Radcom Prawnym niektórym brakuje zajęcia, ale to tez nie tak, ze my musimy wszystko finansować ze swojej strony”.

                   Pani Katarzyna Klibisz wyjaśniła: „Proszę Państwa, odnośnie właśnie tych organizacji pozarządowych, to byłam na kongresie 2 lutego, na którym był właśnie Minister Sprawiedliwości i Minister Pracy i wtedy zaproponowano nam projekt ustawy, który traktował o tym, iż  usługodawca może być tylko Radca i Adwokat w ramach swojej działalności. To się spotkało z wielkim sprzeciwem przede wszystkim tych instytucji partnerskich, które brały czynnie udział w tworzeniu tego projektu i ten nacisk sprawił, że ten projekt się zmienił. Projekt się zmienił o tyle na lepiej, ale trzeba powiedzieć, że w ramach tych organizacji pozarządowych porad prawnych nadal mogą udzielać według tego projektu Adwokat lub Radca Prawny osobiście. Stąd z jednej strony uważam, że może to jest zasadne, dlatego że nie mamy tej instytucji centralnej, która zajmowała by się certyfikacja i badaniem jakości, bo wiadomo, że to są osoby, które można powiedzieć, że w pewien sposób są certyfikowane na podstawie aplikacji radcowskiej czy adwokackiej. Wydaje się zasadnym dopuszczenie tych podmiotów, które przez wiele lat udzielały tego poradnictwa, mają ogromne doświadczenie w tym zakresie, ale te podmioty powinny być kontrolowane. Nie można tutaj w 100 % pozostawić ich samych sobie”.

                  Radny Pan Zenon Żukowski: „Czy w projekcie Państwo widzą w jakiś sposób współpracę z instytucjami, które w tej chwili prowadzą bezpłatne poradnictwo prawne? To są studenckie poradnie prawne. Tam studenci na tym się uczą, ale podpisują się pod tymi poradami wykładowcy uczelni, którzy są fachowcami, którzy są Adwokatami, bądź Radcami Prawnymi. Co Państwo sądzą na taki sposób rozwiązania tematu?”.

                   Pani Katarzyna Klibisz odpowiedziała: „Tak jak wspomniałam, przy 1 rozwiązaniu, jest to rozwiązanie forsowane przez INPRIS i wspierane przez Fundacje Uniwersyteckich Poradni Prawnych, stąd wskazałam to na samym początku”.

                   Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego podziękowała Pani Katarzynie Klibisz – Ekspert z ramienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za przybliżenie tego tematu.

                     Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z istnieniem modelu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz znaczenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla społeczności lokalnych zgodnie z zaleceniami przygotowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz wytypowała III koncepcję jako modelowe rozwiązanie najbardziej adekwatne do potrzeb Powiatu Białostockiego.

 

 

 

Ad 22

           Interpelacje i zapytania Radnych.

            Pan Jarosław Wądołowski Wiceprzewodniczący Rady: „Interpelacja w sprawie upublicznienia informacji o pozyskiwaniu przez Powiat Białostocki środków zewnętrznych w tym unijnych w latach 2004 – 2014 ( zał. nr 42). Wysoka Rado, Panie Starosto na stronie internetowej Powiatu Białostockiego po przejściu kilku zakładek w jednej z kolejnych o nazwie „Interpelacje” dopiero pod treścią odpowiedzi można znaleźć dalszy link do strony o nazwie: „Zał.1 - Odpowiedź na interpelację ws. pozyskiwania przez Powiat środków zewnętrznych, w tym unijnych”. Informacja, mimo że jest dostępna to dostępna jest wyłącznie dla wytrwale poszukujących lub trafiających tam przypadkowo, jej nazwa jest niejasna, a przecież w dokumencie tym zawarte są bardzo istotne informacje dotyczące pozyskiwania środków na finansowanie zadań Powiatu Białostockiego w latach 2004 – 2014. Wysoka Rado, dziś na sesji Rady Powiatu Białostockiego dziękuję Panu Staroście Antoniemu Pełkowskiemu za rzetelne przygotowanie informacji na temat działalności powiatu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Z tej obfitej i rzetelniej informacji dowiedzieliśmy się: kiedy, na jakie działania, z jakiego źródła, w jakiej wysokości i przy jakim udziale środków własnych Powiat Białostocki pozyskiwał środki zewnętrzne w poszczególnych latach. Dowiedzieliśmy się, że latach 2004 – 2014 Powiat Białostocki pozyskał z różnych źródeł kwotę 160 588 574,72 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 72/100) na realizację zadań własnych, na rozwój powiatu. Jeszcze raz dziękuję Panu Staroście za przygotowanie takiej informacji. Dziękuję też Radnemu Panu Romanowi Czepe. To dzięki jego interpelacji dowiedzieliśmy się o pozyskaniu ponad 160 milionów na rozwój powiatu, a te bardzo szczegółowe dane zostały zgromadzone w jednym dokumencie i ujrzały światło dzienne. Jednocześnie proszę Pana Radnego o zamieszczenie na portalu http://www.portal.lapy.pl/ pełnej informacji o pozyskaniu, w latach 2004 – 2014 przez Powiat Białostocki kierowany przez Wiesława Pusza, środków zewnętrznych w wysokości 160 588 574,72 zł oraz o zamieszczenie linku do odpowiedniej strony na portalu starostwa. W latach 2006 – 2014 przez dwie kadencje byłem członkiem zarządów Powiatu Białostockiego i zasadniczo to w tych latach pozyskano i wykorzystano na potrzeby Powiatu Białostockiego około 155 milionów złotych pozyskanych ze środków Unii Europejskiej, z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z subwencji  z Ministerstwa Finansów, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i ze środków Funduszu Pracy. Dlatego też dziękuję wszystkim pracownikom merytorycznym pracującym nad przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów. To Wasza praca pozwoliła pozyskać tak znaczące środki.Dziękuję Dyrektorom wydziałów starostwa i Dyrektorom jednostek organizacyjnych byliście i jesteście, i sercem, i motorem realizowanych projektów. To Wasza praca pozwoliła pozyskać tak znaczące środki. Dziękuję Pani Wicestaroście Jolancie Den zaangażowanej w projekty związane z lasami. Dziękuję Pani Marii Borodziuk byłej już Skarbnik Powiatu Białostockiego. Pani Skarbnik zawsze przedstawiała zagrożenia związane z projektami, dążyła do minimalizacji ryzyka i maksymalizacji efektów z pozyskanych środków i realizowanych projektów. Stan finansów powiatu jest dowodem tej troski. Jeszcze raz dziękuję. Jednak przede wszystkim dziękuję Wiesławowi Puszowi byłemu Staroście – to pod takim przewodnictwem w każdy czwartek Zarząd Powiatu Białostockiego zapoznawał się ze wszystkimi potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców, i przez gminy powiatu, zapoznawał się z bieżącą pracą wydziałów i jednostek organizacyjnych, współdecydował o realizacji zadań, o rozwiązywaniu problemów i o zaspakajaniu potrzeb - najważniejszych potrzeb powiatu. Zarząd kolegialnie współuczestniczył w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych oraz nadzorował ich wydatkowanie. To dzięki fachowości Pana Wiesława Pusza, znajomości spraw powiatu, a także bezkonfliktowemu i mądremu kierowaniu kolejnymi zarządami i całym zespołem pracowniczym można było osiągnąć taki wynik. Jeszcze raz dziękuję. Na ten wynik pracował zawsze cały zarząd, a współuczestniczyła w tym Rada Powiatu Białostockiego. Dziękuję członkom zarządu i radnym poprzednich kadencji. Panie Starosto, pozyskiwanie środków zewnętrznych przez Zarząd Powiatu to bodaj najważniejsze narzędzie służące realizacji zadań powiatu, dlatego zgodnie z §22 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego wnoszę do Zarządu Powiatu Białostockiego i do Starosty Antoniego Pełkowskiego o zamieszczenie na internetowej stronie głównej Powiatu Białostockiego tej niezwykle istotnej, dla przyszłej polityki finansowej i gospodarczej powiatu, pełnej informacji o zrealizowanych projektach, o źródłach pozyskiwania środków w kwocie 160 588 574,72 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 72/100)- środków pozyskanych z zewnątrz na rozwój Powiatu Białostockiego. Wnoszę o takie zamieszczenie informacji by była łatwo dostępna i czytelna. Zarządowi Powiatu Białostockiego życzę owocnej pracy nad skutecznym pozyskaniem środków zewnętrznych”.

         Radny Pan Roman Czepe: „Nie wiem jaka jest tradycja, a statut tego nie określa. Interpelacje i zapytania jest to część porządku obrad, a więc należałoby odczytać tytuły interpelacji, które zostały pisemnie złożone i wskazać autora i datę złożenia. Odpowiadając Panu Wądołowskiemu to dziękuję za podziękowanie. Jeśli chodzi o Portal Łapy, to proszę wystąpić do Portalu Łapy. To jest portal prowadzony przeze mnie osobiście, już w tej chwili na zasadzie mego indywidualnego, politycznego, samorządowego biuletynu. Także z pewnością jeśli Pan wystąpi, prześle informację, to zwykle zawsze publikujemy. Czy z komentarzem, to się okaże jaka będzie treść tego”.

         Radny Pan Ryszard Łapiński: „Pani Przewodnicząca, Panie Radny Wądołowski, kto pisał takie donośne wystąpienie. A poza tym Pan dla mnie nie podziękował”.

         Pan Jarosław Wądołowski – Wiceprzewodniczący Rady: „Przepraszam Panie Rady, być może przeoczyłem, ale jest podziękowanie w treści interpelacji Radnym z poprzednich kadencji, którzy uczestniczyli w tym procesie”.

           Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poinformowała zebranych, iż w okresie od 30 stycznia wpłynęły następujące interpelacje Radnych:

 • Interpelacja Radnego Pana Romana Czepe z dnia 30 stycznia br. dotycząca nieopublikowania interpelacji Radnych poprzednich kadencji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego
 • Interpelacja Radnego Pana Romana Czepe z dnia 30 stycznia br. dotycząca obsadzenia stanowiska Głównej księgowej SP ZOZ w Łapach
 • Interpelacja Radnego Pana Romana Czepe z dnia 30 stycznia br. dotycząca kontroli Powiatu Białostockiego
 • Interpelacja Radnego Pana Romana Czepe z dnia 30 stycznia br. dotycząca pozyskiwania przez powiat środków zewnętrznych w tym unijnych
 • Interpelacja Radnego Pana Jana Bolesława Perkowskiego z 3 lutego br. dotycząca planowanych nowych inwestycji drogowych
 • Interpelacja Radnego Pana Jana Bolesława Perkowskiego z 9 lutego br. dotycząca prośby o wyjaśnienie zatrudnienia członka Zarządu Powiatu Białostockiego Pana Wiesława Pusza na stanowisko kierownika DPS „Trzy Dęby” w Choroszczy
 • Interpelacja Radnej Pani Marii Busłowskiej z 20 lutego br. dotycząca strategii turystycznej Powiatu Białostockiego
 • Interpelacja Radnej Pani Marii Busłowskiej z 20 lutego br. dotycząca pomocy społecznej w Powiecie Białostockim
 • Interpelacja Radnej Pani Sylwii Rząca z 23 lutego br. dotycząca SP ZOZ – u w Łapach
 • Interpelacja Radnego Pana Romana Czepe z dnia 25 lutego br. dotycząca poświadczeń własności lasu przy pozyskiwaniu drewna

            Następnie,  Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego wystąpiła z zapytaniem do Zarządu Powiatu Białostockiego: „Wiem, że z mojej Gminy, od Pana Wójta wpłynęło pismo z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej finansowania drogi  Wiejki – Zubry. Odczytam Państwu pismo: Dotyczy zadania „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych”. Przede wszystkim chodzi o drogę Zubry – Wiejki, ale również o fragment drogi znajdującej się we wsi Bobrowniki i ulicy w Gródku. Chodzi o to, że ta droga została zgłoszona do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II Etap Bezpieczeństwo, Dostępność i Rozwój na wniosek mojej Gminy Gródek w partnerstwie w Powiecie Białostockim. Odcinek dróg gminnych wynosi niecały kilometr, natomiast drogi powiatowej ponad 4 kilometry. Wniosek ten uplasował się na 18 miejscu ostatecznej listy rankingowej dotyczącej dróg powiatowych zatwierdzonej 27 listopada 2014 roku przez Pana Wojewodę. Z uwagi na wyczerpanie się środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie, w momencie zatwierdzania listy rankingowej wniosek Gminy Gródek znajduje się na 1 miejscu pod „kreską” i ma bardzo dużą szansę na realizację. Szanse na realizację są ogromne ponieważ jest to pierwszy wniosek pod „kreską”. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że takie wnioski są realizowane. Natomiast odwlekanie w czasie realizacji tego wniosku na czerwiec czy lipiec spowoduje, że praktycznie nie będzie szansy na to, żeby doszło do wykonania tego odcinka, to jest 5 kilometrów drogi. Także bardzo nam zależy na czasie i ustosunkowanie się do tego wniosku Pana Wójta”.

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Szanowna Rada, otóż już wspominaliśmy o tym, że na dzień dzisiejszy przygotowujemy z PZD plan remontów, napraw, inwestycji na drogach powiatowych i gminnych. Pan Dyrektor Jędrzejewski wystąpił do gmin z wnioskiem ażeby przedstawili swoje zamiary w zakresie tzw. „schetynówek”. Szanowna Rado, przyjmujemy takie priorytety czy chcemy żeby wspólnie wypracować, że w pierwszej kolejności mają być finansowane po stronie powiatu inwestycje te, które są wspierane z zewnątrz, czyli poprzez BOF, poprzez „schetynówkę”. Jeśli ta inwestycja Gminy Gródek i powiatu, będzie pierwszą decyzją, że jest na liście już inwestycji dofinansowanych, nawet jeśli trzeba będzie zwołać sesję nadzwyczajna, to trzeba będzie to zrobić i wprowadzić do budżetu powiatu. Tak też jeśli nie ma tego po stronie Gródka, to też muszą wprowadzić. Natomiast nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że z jakiś powodów nie znajdą się pieniądze w powiecie ażeby tą inwestycję zrealizować. Pan Dyrektor Jędrzejewski jest w kontakcie z Wójtem Gminy Gródek i jeśli tylko będzie pierwszy sygnał, że jest to przedsięwzięcie do realizacji, na pewno Zarząd jak też Rada Powiatu podejmie stosowne kroki żeby ta inwestycja była w tym roku zrobiona i rozliczona”.

         Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego: „Właśnie problem polega na tym, że moment, w którym taka decyzja ostatecznie zostanie zatwierdzona przez Pana Wojewodę może być dopiero w maju, albo nawet w lipcu. Wykonanie jej do końca roku będzie po prostu fizycznie niemożliwe. Ponieważ jest to odcinek dość znaczny. Mając już pewne doświadczenie w tej kwestii wiem doskonale, że przetargi, które się odbywają tak późno nie dają żadnej szansy na wykonanie tego zadania i to jakościowe wykonanie tego zadania, na którym nam zależy. Proszę o pójście na rękę, przychylenie się do propozycji Pana Wójta. Naprawdę powiat niczym nie ryzykuje, natomiast umożliwi to gminie wcześniejsze ogłoszenie przetargu i umożliwi to po prostu wykonanie tego zadania. Ponieważ jesień to nie jest dobra pora na wykonywanie tego typu dróg”.

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, w marcu mamy sesję, w kwietniu mamy sesję. Jak trzeba będzie podjąć w marcu uchwałę dotyczącą zmian w budżecie to na pewno pieniądze się znajdą”.

          Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Starosto, tu przed chwilą Pan stwierdził, że przygotowywany jest plan remontów i inwestycji. Ja zrozumiałem, że głównie w oparciu o wnioski gmin. Czy własnej polityki powiat nie prowadzi, w sensie takim, że dostrzega potrzeby komunikacyjne, złą jakość i to powiat powinien wychodzić z inicjatywą. Przecież to nasze zadanie, powiatu, żeby drogi powiatowe były przejezdne, coraz lepsze i żeby ten układ komunikacyjny miał jakiś sens. Przyznam, że patrząc na lata ubiegłe dostrzegam, że te drogi są robione na zasadzie, gdzie kto się przebije i wtedy się robi, nie patrząc na całość układu komunikacyjnego powiatu, co jest bardzo istotne moim zdaniem. Taka analiza powinna być elementarną podstawą podejmowania decyzji o inwestowaniu i o naprawach. Mówię to w nawiązaniu między innymi do tego, że w ostatnich dniach droga Zabłudów – Nowosady jest nieprzejezdna, a to jest droga bardzo ważna. To jest część gościńca z Suraża do granicy Państwa. W układzie wschód – zachód ta droga można powiedzieć jest jedyną w naszym powiecie, po tej stronie południowej od Białegostoku gdzie można się skomunikować ze wschodu na zachód powiatu. W tej chwili ona jest zupełnie nieprzejezdna, to jest droga żwirowa. Także apeluję do Pana Dyrektora Jędrzejewskiego o interwencję natychmiastową, bo właśnie dzisiaj na tej drodze ugrzęzłem. To jest spowodowane tym, że zablokowaliśmy  drogę 19 i objazd był przez Kowalowce, co bym powiedział zarządca drogi powinien dopilnować, aby taką drogą nie był ten objazd, to też zaniedbanie wcześniejsze”.

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, pierwsza rzecz, Państwo Radni macie prawo i obowiązek decydować co będzie i gdzie będzie robione w tej kadencji. To, że były zaniedbania, z przykrością stwierdzam, że kolejna kadencja zacznie się i też będzie mówione, że są zaniedbania i co ta poprzednia Rada robiła. Otóż, Drodzy Państwo, sami wiecie ile środków jest i na co wystarczy. Nie mówiąc o tym, że sprzymierzeńcy będą coraz częściej, że rozjeżdżane są drogi w ten czy inny sposób. Mówię, że z gminami, gdyż nadal chcemy i sądzę, że większość z Państwa będzie też tego zdania, że trzeba będzie utrzymać zasadę finansowania 50 % na 50 %. Jeśli współfinansować, to też współdecydować, co nie znaczy, że Wójtowe, Burmistrzowie mają mieć głos decydujący co i gdzie ma być robione. Natomiast doskonale Państwo widzicie, że przy „schetynówkach”  z reguły Starostwo zgłasza 2 wnioski swoje, natomiast każda gmina może zgłosić w ramach „schetynowki” też wniosek na projekt łączony droga powiatowa – droga gminna i tu nie możemy powiedzieć, że to my tylko chcemy decydować. Wspólnie chcemy decydować. Po to Pan Dyrektor Jędrzejewski wystąpił do gmin, ażeby te gminy określiły swoje priorytety. Zakładam, że do końca marca na etapie Starostowie, PZD, Zarząd przedstawimy Państwu propozycję na Komisję Infrastruktury i wtedy rozmawiajmy, decydujmy, gdzie, który odcinek. Każdy ma swoje argumenty. Trzeba wziąć pod uwagę i strategie rozwoju powiatu Białostockiego. Na pewno środków wystarczających nie będzie. Kilka dni temu i Pan i ja oburzaliśmy się, że Pan Dyrektor Jędrzejewski wysłał równiarkę do jednej gminy, nie wiem zatem jak Pan Dyrektor ma interweniować na tej drodze. Też ma wysyłać równiarkę czy nie? Może być tak, że na niektórych odcinkach w okresie roztopów wiosennych zarządca nie będzie miał innego wyjścia jak wyłączyć drogę z ruchu i taka jest możliwość. Nie może być tak, bo jest to niesamowite marnotrawstwo, że dopuszcza się w takich warunkach sprzęt, gdzie droga w ciągu kilku dni jest kompletnie rozrzucona. Na pewno nie może być samowoli gminy w zakresie czynienia nakładów na drogach powiatowych, ale też sami nie powinniśmy decydować wyłączenie co będzie robione, z uwagi na to, że gminy współfinansują i zakładamy, że nadal będą współfinansować z nami remonty, przebudowy, czy też inwestycje na drogach powiatowych”.

           Radny Pan Andrzej Babul poprosił o odczytanie odpowiedzi na interpelacja Radnego Pana Jana Bolesława Perkowskiego z 9 lutego br. dotyczącą prośby o wyjaśnienie zatrudnienia członka Zarządu Powiatu Białostockiego Pana Wiesława Pusza na stanowisko kierownika DPS „Trzy Dęby” w Choroszczy.

          Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego odczytała odpowiedź na interpelację w sprawie zatrudnienia członka Zarządu Powiatu Białostockiego Pana Wiesława Pusza na stanowisko kierownika DPS „Trzy Dęby” w Choroszczy <<W odpowiedzi na pismo znak jw. z dnia 11 lutego 2015r. uprzejmie informuję : Pan Wiesław Pusz został zatrudniony na stanowisku konsultanta ds. administracyjno-technicznych na podstawie umowy o pracę (Art. 25 KP). Podległy jest Z-cy Dyrektora Domu. W załączeniu przesyłam zakres obowiązków Pana Wiesława Pusza. Stanowisko konsultanta należy do grupy stanowisk pomocniczych i obsługi zgodnie z Rozp. Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2014 poz. 1786 ). W związku z powyższym stanowisko konsultanta ds. administracyjno - technicznych nie jest stanowiskiem kierowniczym urzędniczym ani urzędniczym i nie wymaga przeprowadzenia naboru zgodnie z art. 11.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014 poz. 1202). Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym radny nie może pełnić funkcji kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy - Pan Wiesław Pusz nie pełni funkcji kierownika jednostki, ani jego zastępcy>>. Odpowiedź jest już na stronie Powiatu Białostockiego w zakładce Interpelacje Radnych”.

          Radny Pan Andrzej Babul: „Przyznam, że zdziwiła mnie ta odpowiedź. Owszem Pan Pusz jest Radnym, ale też jest członkiem Zarządu. Jak rozumiem Dyrektora DPS zatrudnia Zarząd, ewentualnie Starosta. Tutaj proszę to uściślić. Członek Zarządu, jeśli to Zarząd zatrudnia Dyrektora sprawuje też nadzór nad pracą Dyrektora, a Dyrektor zatrudnia Członka Zarządu. To już nawet w tym momencie, przy takim prostym analizowaniu wynika, że jest jakaś sprzeczność. Owszem to co Pani przytoczyła to prawda, że Radny może zostać zatrudniony na innym stanowisku niż kierownicze i zastępcy, ale trzeba wziąć pod uwagę, że Pan Pusz jest członkiem Zarządu. W ustawie też jest zapisane, że Radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na majątku powiatu, czyli że ja np. nie mogę wydzierżawić żadnego lokalu od powiatu i prowadzić tam działalności gospodarczej. To jeśli by porównywać zagrożenie spowodowane sprzecznością interesów właśnie takiej sytuacji, a tutaj w przypadku Pana Pusza i zatrudnianiu go w DPS, to prosił bym Panią Radcę o wypowiedź w tej sprawie czy to jest bez wątpienia prawidłowo, skoro członek Zarządu nadzoruje Dyrektora a Dyrektor zatrudnia właśnie członka Zarządu”.

          Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, stosownie jak tutaj Pan Radny wspomniał Zarząd zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, bo tak to wynika z art. 32 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Miejsce ma sytuacja taka, że dyrektor jednostki organizacyjnej, który zatrudnia członka Zarządu. Natomiast w moim przekonaniu, tu nie ma naruszenia prawa, członek Zarządu nie działa jednoosobowo, Zarząd jest działem kolegialnym, podejmuje uchwały. Ja osobiście się nie dopatruje kwestii, że będąc członkiem Zarządu można wpływać na dyrektora. On zostaje zatrudniony jako pracownik, wykonuje swoje czynności i dyrektor ocenia jego pracę tylko i wyłącznie przez pryzmat pracodawca – pracownik. Ja rozumiem, że być może to budzi Państwa emocje, może natury moralno – etycznej. Natomiast w moim przekonaniu nie doszło do naruszenia prawa. Taka możliwość  istnieje. Członek Zarządu może być zatrudniony w jednostce organizacyjnej powiatu, nie może być tylko zatrudniony jako kierownik, bo wtedy rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z naruszeniem przepisów prawa. Jeśli chodzi o działalność gospodarczą to już tutaj trudno to porównywać, dlatego że rzeczywiście Radny ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu czy gminy. Tutaj ustawa wprost określiła, że taki zakaz istnieje. Skutek takiego naruszenia powoduje utratę mandatu. Natomiast w tym przypadku przepis nie ogranicza i nie umożliwia zatrudniania. Tak jak powiedziałam Zarząd jest ciałem kolegialnym, podejmuje uchwały poprzez glosowanie. Jeszcze raz podkreślam, nie ma tu naruszenia prawa i takie zatrudnienie mogło mieć miejsce”.

          Radny Pan Andrzej Babul: „Panie Starosto, a może Pan powiedzieć jaki jest podział obowiązków w Zarządzie, czy jest jakiś podział nadzorowania nad poszczególnymi jednostkami?”

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, dwóch członków Zarządu, Starosta i Wicestarosta są etatowymi członkami Zarządu. Wśród tych dwóch osób jest rozdzielony podział kompetencji i odpowiedzialności. Natomiast nieetatowi członkowie Zarządu nie mają przypisanych i nie będą mieli przypisanych konkretnych zadań czy obowiązków, które by w ramach prace w Zarządzie spełnili. W przeciwnym razie trzeba by było stworzyć etat, etatowego członka Zarządu, przypisać mu zakres uprawnień i zakres odpowiedzialności. Nie stosuje się w Zarządach czegoś takiego jak oficjalny przydział obowiązków czy zakresu nadzorowania nad poszczególnymi sprawami. Rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, i jest pytanie np. Pan Jan Kaczan – członek Zarządu by nadzorował drogi. Z kim pewne uzgodnienia miałby robić Pan Dyrektor Jędrzejewski ze Starostą, z Zarządem czy tylko  z Panem Kaczanem. Kto poszczególne dokumenty podpisywał itd. Odpowiedzialność za wiele rzeczy ponosi Starosta i Wicestarosta a nie poszczególni członkowie Zarządu. Nie przewiduję, że istotne zmiany nastąpią w tym zakresie patrząc na pracę Zarządu Powiatu Białostockiego”.

         Radny Pan Andrzej Babul: „Czy to stanowisko Konsultanta zostało utworzone teraz, czy było przedtem? A jeżeli utworzone, to kto poprzednio pełnił te obowiązki i jakie kwalifikacje Pan Pusz posiada do pełnienia tego stanowiska Konsultant ds. administracyjno – technicznych? Wykształcenie, doświadczenie. Proszę mi wyjaśnić”.

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, nie jestem w stanie, ani nie sądzę, że w tej chwili na tak postawione pytanie będzie możliwa odpowiedź. Udzielimy Panu odpowiedzi w formie pisemnej”.

           Radny Pan Andrzej Babul: „Proszę o wyjaśnienie, dlaczego ten mały format różnych druków jest możliwy do druku dwustronnie, a większy format, protokół jednostronnie. Ja rozumiem, że to jest czepianie się, ale to są nasze pieniądze, które wydajemy niepotrzebnie. Proszę mi wyjaśnić dlaczego równolegle są wysyłane do mnie listy z Rady Powiatu. To są takie drobiazgi, ale publiczne pieniądze są wydawane nonszalancko. Po pierwsze bym apelował, o zwracanie uwagi na drobiazgi”.

            Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, dziękuję za uwagę, postaramy się mniej nonszalancko postępować. Natomiast tych dokumentów jest sporo, może przynajmniej część z Państwa by zadeklarowało, że część dokumentów otrzymywalibyście w formie elektronicznej”.

         Radny Pan Andrzej Babul: „Otrzymaliśmy poprzednio wykaz budynków Skarbu Państwa i wykaz budynków niewykorzystanych będących własnością Powiatu Białostockiego. Natomiast przyznam, że przypadkowo dowiedziałem się na Komisji Infrastruktury Technicznej, że posiadamy także nieruchomości niezabudowane i chciałbym też je poznać. Myślałem, że te zapytanie było również o nieruchomości niezabudowane. Także prosiłbym o uzupełnienie tego wykazu budynków również o nieruchomości niezabudowane”.

         Radni więcej interpelacji i zapytań nie zgłosili.

 

Ad 14

Przyjęcie protokołu z obrad IV  sesji RPB.

         Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk przypomniała zebranym, iż  IV  Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 29 stycznia 2015 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodnicząca obrad zapytała, czy są uwagi do jego treści? 

         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.

           Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” i 1 głosie  „wstrzymującym się”, przyjęła protokół Nr IV/2014 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

 

Ad 15

 Sprawy różne.

          W sprawach różnych,  Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady, Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego oraz Radni Powiatu Białostockiego podziękowali bardzo serdecznie za dotychczasową pracę Pani Annie Szczepańskiej – Sekretarz Powiatu Białostockiego.

          Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady: „Chciałam serdecznie Pani podziękować za te wszystkie lata, za życzliwość, cierpliwość wobec nas, za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, ale również za te ciepło, które Pani rozsiewała, za wszystko co było dobre. Życzę Pani, żeby te następne lata były nie gorsze, spędzone w zdrowiu, żeby dopisywała pogoda ducha, radość, pełnia życia. Życzę wszystkiego najlepszego”.

          Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim Państwu, a szczególnie tym, którzy przez 16 lat ze mną współpracowali. Współpraca była przemiła, sympatyczna, bez zgrzytów. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i służbowym, samych sukcesów i awansów”.

         Radny Pan Roman Czepe: „Pani Sekretarz, w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwość chciałbym Pani podziękować. Ja sam dopiero zaczynam kadencję powiatową. Troszkę współpracowaliśmy jak byłem Burmistrzem Łap, i przy innych okazjach. Chciałbym powiedzieć w imieniu Klubu, w imieniu tych Radnych, którzy byli przez kilka kadencji, że są bardzo Pani ogromnie wdzięczni za Pani pracę, za Pani doświadczenie, za Pani życzliwość, za Pani fachowość. Proszę mi wierzyć ogromnie za Pani charakter, właśnie za tą życzliwość, za te ciepło. Rozmawialiśmy tutaj w kuluarach o tym, i niektóre osoby ze łzami w oczach mówiły, że takiej osoby, z taką życzliwością, takiego urzędnika z takim ciepłem i z takim dobrem nie spotkały. Bardzo Pani dziękuję”.

          Następnie, Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady przypomniała zebranym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Zaznaczyła, iż do oświadczenia majątkowego należy dołączyć kserokopię PIT – u.

          Przewodnicząca Rady poinformowała, iż pogrzeb taty Radnego Pana Zenona Żukowskiego odbędzie się w sobotę 28 lutego br. o godz. 11.00 w Wasilkowie.

          Radny Pan Marek Szutko: „Szanowni Państwo, ja chciałem powiedzieć, iż w dniu 19 lutego odbyła się w Supraślu Sesja Rady Miejskiej, na której to Sesji głos zabrał członek Rady Powiatu, członek Zarządu Powiatu Pan Michał Kozłowski. W wypowiedzi swojej użył słów w stosunku do Burmistrza Supraśla, cytuję: <<Kawał łajzy jesteś>>. Chciałem zadać pytanie czy licuje to z godnością członka Rady Powiatu, członka Zarządu. Czy takie wystąpienia powinny być na forum ogólnym i czy Pan Kozłowski ma zamiar przeprosić Pana Burmistrza Supraśla?”

          Pan Michał Kozłowski – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego ad vocem wypowiedzi Radnego Pana Marka Szutko: „Moja wypowiedź była dwuetapowa. W jednej faktycznie przedstawiłem jak wygląda sytuacja związana z problemami, które obejmują Supraśl na forum naszego powiatu. Przede wszystkim te wszystkie nieruchomości itp. Natomiast później mieliśmy normalną wymianą zdań, bardzo ostrą, jednak w tamtym momencie Panie Radny nie byłem już reprezentantem powiatu, tylko byłem przedstawicielem Stowarzyszenia „Uroczysko”. Sprawa dotyczyła jak  Burmistrz potraktował to Stowarzyszenie.  Sprawa wynikła w tej dyskusji. Poniosły mnie może emocje, ale to jest do rozstrzygnięcia tych, którzy tam byli, czy Pan Burmistrza zasłużył na takie słowa czy nie. To jest sprawa między mną  a nim w tamtym momencie, nie była to dyskusja na temat spraw powiatowych, był to oddzielny temat. Działam nie tylko na forum powiatu, działam także społecznie. Jestem także mieszkańcem Gminy Supraśl. Mam prawo i miałem prawo zabrać głos. Była wymiana poglądów, była wymiana dyskusji. Po dyskusji może padły takie słowa ode mnie. Jest to sprawa uznaniowa, czy Burmistrz na to zasłużył czy nie”.

          Radny Pan Roman Czepe: „Panie Radny, stale jesteśmy Radnymi, chyba, że mówimy o sytuacji całkowicie prywatnej. Natomiast jeżeli jesteśmy w okolicznościach, w sytuacji publicznej, w działaniu jakimkolwiek to nie zwalnia nas na moment z mandatu Radnego. Ja nie usłyszałem z Pana strony przepraszam. Takie słowa nie licują z powagą i mandatu i człowieka. Mogą nam w emocjach wyrwać się różne wypowiedzi, oczywiste, że tak. My Polacy jesteśmy tacy zapaleni, emocje łatwo nam przychodzą, to jest jasne i to może nawet dobrze, ale zaraz potem się reflektujemy. Myślę, że Pan wie jak powinien Pan się zachować. Natomiast nie usprawiedliwiajmy tego w ten sposób, po prostu warto się zreflektować”.

          Pan Michał Kozłowski – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Rozmowa na ten temat nie ma sensu, bo musiał bym powiedzieć jakiego tematu to dotyczyło, co Pan Burmistrz zrobił, jak potraktował Stowarzyszenie. Może mi się to wymknęło, to jest sprawa uznaniowa, czy było o jedno słowo za dużo, czy za mało. Natomiast nie widzę powodu, żebym teraz przed Państwem się tłumaczył, bo bez znajomości merytorycznej tego tematu Państwo tej sprawy nie ocenicie”.

          Radny Pan Roman Czepe: „W takim razie ja proponuję jednak prace nad Kodeksem etycznym Radnego. To jest powszechne w Polsce. Zapewniam, że jeden z punktów, zresztą wszystkich Kodeksów, to jest etyczne i godne zachowanie”.

            Radny Pan Paweł Kondracki: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na kolejne posiedzenie Komisji Infrastruktury w Supraślu. Będzie to posiedzenie wyjazdowe w dniu 10 marca br. o godz. 10.00. Stosowne zaproszenia Państwo otrzymacie”.

          Radny Pan Andrzej Babul: „Szanowni Państwo, na Komisji Infrastruktury ogłaszałem, że jest wyjazd do Warszawy na protest rolników. W międzyczasie sytuacja się zmieniła, i dostałem informację, że rolnicy z województwa podlaskiego maja dyżur na proteście w Warszawie w dniu 5 marca. Na ten dzień będziemy organizowali autokary i zapraszamy jak najszerszą grupę rolników na ten protest do Warszawy. W razie pytań proszę się kontaktować ze mną”.

         Radny Pan Roman Czepe zaapelował aby na wyjazdowe posiedzenia Komisji zapraszać wszystkich Radnych Powiatu Białostockiego.

          Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady odczytała Protokół ze zbiórki pieniędzy dla pogorzelców z Bokin ( zał. nr 43). Suma zebranych środków od Radnych Powiatu Białostockiego wynosi 1 095 zł (w załączeniu potwierdzenie wpłaty – zał. nr 44).

         Innych spraw różnych nie zgłoszono.

 

 

 

Ad 16

Zamknięcie obrad V sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zamknęła obrady V Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 26 lutego 2015 roku, o godz. 1545.

 

Protokołowała:                                                                                       Obradom Przewodniczyła:

Anna Gadomska                                                                                               Anna Grycuk

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk- Przewodnicząca Rady

Opublikował: Katarzyna Anuszkiewicz

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-02-2015

Data udostępnienia w BIP: 17-04-2015 11:28

Data modyfikacji informacji: 17-04-2015 11:28