Protokół Nr IV /2015 z dnia 29.01.2015r.

RP.0002.4.2015

 

Protokół Nr IV /2015

z obrad IV Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

 w dniu 29 stycznia 2015 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

         Obrady IV Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 29 stycznia 2015 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk.

Na wstępie, powitała zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

 

Stwierdziła, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni byli: Pani Barbara Grabowska (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Zdzisław Łukaszewicz (nieobecność usprawiedliwiona) oraz  Pan Wiesław  Pusz  (nieobecność usprawiedliwiona).

 

Ad 2

Przewodnicząca obrad poinformowała, iż porządek dzienny IV Sesji RPB,  został przesłany radnym. Zapytała, czy są do niego uwagi? 

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski poprosił o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 12: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegata Powiatu Białostockiego do Związku Powiatów Polskich”.

Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad jako pkt. 12 punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegata Powiatu Białostockiego do Związku Powiatów Polskich”.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, wprowadziła do porządku obrad ww. punkt.

Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad całym porządkiem obrad.

O głos poprosił Radny Pan Roman Czepe: „Prosiłbym nie powtarzać tego samego błędu. Ustaliliśmy, że przegłosowanie porządku obrad nie ma żadnej mocy prawnej, a przegłosowanie negatywne tego porządku byłoby niezgodne z prawem. Prosiłbym jeszcze raz, aby Radca Prawny się wypowiedział. Zgodnie z prawem nie głosuje się porządku obrad”.

 Przewodnicząca Rady wyjaśniła, iż sprawa była konsultowana z Radcą Prawnym.

 Radny Pan Roman Czepe poprosił o opinię na piśmie w tej kwestii.

Zmieniony porządek obrad przyjęto do realizacji, przy 1 głosie „wstrzymującym się” w brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad IV sesji RPB.
 2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2014.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2015 roku.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegata Powiatu Białostockiego do Związku Powiatów Polskich.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Przyjęcie protokołu z obrad II i III sesji RPB.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad IV sesji RPB.

 

Ad 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

         Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Antoni Pełkowski przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 11 grudnia 2014 roku do 28 stycznia 2015 roku (zał. nr 4).

         Zaznaczył: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałbym zaproponować, aby odejść od pewnej tradycji, która była dotychczasową, ażeby Starosta nie odczytywał tej informacji, którą Państwo otrzymaliście na piśmie, ale żeby w dwóch, trzech kwestiach odniósł się do pewnych spraw, którymi się zajmował Zarząd. Natomiast, czy Starosta, czy szefowie jednostek udzielaliby Państwu odpowiedzi. Otóż, Proszę Państwa, na pierwszej stronie tejże informacji jest informacja, że podpisano pismo do Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie zamiany części nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej i Borsuczej. Już na niektórych komisjach wspominałem o tym, i Państwo też wiecie, a sądzę, że przyjmując budżet są pewne zapisy w budżecie, że poprzez to będzie akceptacja Państwa ażeby przystąpić do opracowania dokumentacji technicznej i przeniesienia pewnych naszych wydziałów, mam na myśli geodezję, i rozbudowę czy wybudowanie siedziby Starostwa Powiatowego. Zarząd wystąpił do Prezydenta Białegostoku, żeby wydzielić działki i dokonać zamiany. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, to są punkty w informacji dotyczące przyznania premii przez Zarząd za miesiąc grudzień 2014 roku dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu białostockiego. Następnie jest punkt informujący, że przyjęto uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie zasad udzielania premii dla dyrektorów niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego. Otóż, było tak dotychczas, że comiesięcznie Zarząd podejmował decyzje o udzieleniu premii dla dyrektorów jednostek organizacyjnych. Pierwszą rzeczą jest to, że Zarząd nie jest pracodawcą, a pracodawcą jest dla tych osób Starosta. Druga rzecz, było to niemal mechaniczne przyznawanie, co miesiąc w wysokości 15 % zasadniczego uposażenia. Ani ja, ani członkowie Zarządu nie widzimy konieczności ani potrzeby, aby nadal tak było. Zapadła decyzja, że Zarządzenie w tej sprawie zostanie uchylone. Natomiast ta premia zostanie włączona w pobory, jako składnik poborów zasadniczych. Jeśli będzie tak, że któryś z dyrektorów szczególnie wyróżnia się i zasłużył na jednorazową nagrodę to taka nagroda będzie czy w formie premii czy nagrody udzielona. Natomiast, jeśli dyrektor zasłuży w sensie negatywnym to są mechanizmy jak upomnienie, nagana, czy inne formy, ażeby dyscyplinować pracownika. Uważam, że jeśli co miesiąc Zarząd miałby oceniać dyrektorów i co miesiąc w 100 % wszyscy otrzymywali te premie bez względu na to czy lepiej czy gorzej pracowano, należy od tego odejść. Kolejna rzeczą, którą chce poruszyć to jest podjęcie decyzji w sprawie zmiany siedziby Powiatowego Zarządu Dróg. Zarząd już ostatecznie zadecydował, że w tym roku PZD zostanie przeniesiony do Supraśla na parter budynku po byłym Centrum Edukacji. W związku z tym w projekcie budżetu jak zapewne Państwo zauważyliście jest kwota 300 tys. zł, która dotychczas w projekcie budżetu była przeznaczona na wybudowanie magazynu soli w Surażu. Ta kwota zostaje przeznaczona na przygotowanie, na modernizację czy też niezbędny remont pomieszczeń dla PZD. Nieznaczny to jednak, że ta kwota będzie w całości wykorzystana. Jeśli przenosiny byłby jesienią, to należałoby te pomieszczenia przygotować w niezbędnym zakresie, jak też przystosować pomieszczenia garażowe dla obwodu drogowego w Białymstoku. Proszę o pytania”.

         Radny Pan Zenon Żukowski zapytał: „Mam trzy pytania dotyczące majątku powiatowego. Pierwsze dotyczy nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Kulesze, gmina Krypno. W jakim celu dla powiatu potrzebna jest ta nieruchomość? Drugie pytanie dotyczy podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zbycia nieruchomości położonej w Jałówce, gmina Michałowo. Czy to dotyczy byłego ZOZ – u? Pytanie trzecie dotyczy wynajęcia części pomieszczeń, bo byłym Centrum Edukacji w Supraślu. Proszę ogólnie przybliżyć ten temat”.

         Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, sprawa Krypna, to jest to działka położona na terenie Powiatu Monieckiego. Ona leży w ciągu drogi powiatowej, której zarządcą jest PZD, więc jak najbardziej jest zasadne, aby tą część działki, która jest położona w obrębie Kulesze Chobotki włączyć do drogi powiatowej i będzie to stanowiło drogę powiatową. To nastąpi w formie Aktu Notarialnego, darowizna. My pokryjemy tylko koszty Aktu Notarialnego. Kolejne pytanie dotyczyło Jałówki. Otóż nieruchomość ta jest po byłym ZOZ – ie. Zabudowana budynkiem wraz z kotłownią. W wykazie nieruchomości jest to wyszczególnione. Na wniosek osoby wcześniej wynajmującej podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży. W tej chwili została tylko uchwała podjęta. Jest nieruchomość wyszacowana na wartość ok. 64 tys. zł łącznie z gruntem. Zbycie jej nastąpi w formie przetargu nieograniczonego. Kolejne pytanie dotyczyło wynajęcia pomieszczeń. Najprawdopodobniej chodzi o udostępnienie nieruchomości w Supraślu w związku z koncertem”.

         Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Antoni Pełkowski tytułem uzupełnienia dodał: „Proszę Państwa, dwukrotnie była użyczana aula w tej szkole na zorganizowanie imprez przez Gminę Supraśl, w związku z tym, że Gmina swoich pomieszczeń nie ma. To było jednorazowe, nieodpłatne użyczenia auli”.

         Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Oni mają, jednak ich pomieszczenia są w remoncie, a remont opóźnia się. Jeszcze było jedno pismo Teatru Wierszalin w sprawie wykorzystania pomieszczeń na archiwum zakładowe. Tutaj odpowiedzieliśmy negatywnie. W pierwszej kolejności pomieszczenia te będą wykorzystane przez nasze jednostki, a później pod wynajem pójdzie całość pozostałych pomieszczeń”.

         Radny Pan Jan Bolesław Perkowski: „Mam pytanie do Zarządu. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy. Czego dotyczyła powyższa uchwała?”

         Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku udzieliła Radnemu odpowiedzi: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zmiana Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy dotyczyła przede wszystkim zlikwidowania jednego z załączników dotyczących rachunku sum depozytowych i obowiązku domu pomocy społecznej w zakresie przechowywania i pomagania pensjonariuszom w gospodarowaniu ich rzeczami wartościowymi i środkami pieniężnymi. Do tej pory był to załącznik do Regulaminu Organizacyjnego. Była przeprowadzona kontrola w domu pomocy społecznej i razem z dyrektorem doszliśmy do wniosku, ze należy to bardziej szczegółowo uregulować. Ta kwestia jest obecnie uregulowana zarządzeniem dyrektora. Jest to jakby lepsze rozwiązanie. To nie musi być załącznik do uchwały Zarządu, dlatego że za to odpowiada dyrektor i dyrektor jest odpowiedzialny za realizacje tego zadania i w związku z tym bardziej to uszczegółowiliśmy i to zostało określone w tej uchwale. Również dokonano pewnej korekty w zakresie struktury organizacyjnej adekwatnie do obecnej obowiązującej sytuacji. Po prostu jest to teraz bardziej czytelne, bo w takiej formie po prostu to zostało zrobione graficznie. To takie większe zmiany. Jak i też zmiana jednego stanowiska. Do tej pory był dyrektor do spraw technicznych a teraz tylko zastępca i określony jego zakres. To wszystko z takich istotnych zmian”.

         Radny Pan Marek Skrypko: „Na stronie 3 informacji mamy informację, że podpisano sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu. Czy moglibyśmy się dowiedzieć, na co ta subwencja poszła?”

         Odpowiedzi udzielił Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w roku 2014 realizowaliśmy zadanie pod nazwą Wzmocnienie mostu przez rzekę Rudnię w miejscowości Zabłudów wraz z przebudową dojazdów. Na zadanie pozyskano środki z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu Państwa. Takie możliwości istnieją od około 10 lat, że można pozyskiwać środki na przebudowę obiektów inżynierskich. Wcześniej można było pozyskiwać środki nawet na przebudowę dróg, ale było to mało czytelne. W momencie, kiedy się pojawiła możliwość pozyskania środków na przebudowę mostów rzecz stała się ogólnodostępna, a jednocześnie można przebudować dojazdy do mostu. W tym przypadku przebudowano jednocześnie ok. 700 metrów ulicy w miejscowości Zabłudów w kierunku do Folwark Małych. Nie pamiętam w tej chwili kwot dofinansowania, ale było to ok. kilkaset tysięcy złotych z budżetu Państwa. Reszta pochodziła, jako tzw. wkład własny z budżetu Gminy Zabłudów, jak również z budżetu Powiatu Białostockiego”.

         Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Starosto, jeśli można prosić w kwestii porządkowej to dobrze by było, aby punkty w sprawozdaniu były numerowane. Ponadto, w informacji sprawa jednego pisma jest podana kilkakrotnie. Mam pytanie odnośnie czynszu na ul. Słonimskiej. Czy są problemy z płatnością czy sprawa formalna dotycząca rozłożenia na raty? Następnie proszę wyjaśnić sprawę szkody komunikacyjnej w wyniku kolizji z sarnami. Chciałbym wiedzieć, czego to dotyczy. Jeszcze jakby można było wyjaśnić pisma w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Supraśl, Gminy Czarnej Białostockiej. Panie Starosto, odnośnie przyznania premii, to rozumiem, że premia to jest rzecz motywacyjna, i jeżeli ją przyłączono do płacy to w tej chwili Pan Starosta utracił możliwość oddziaływania motywacyjnego na płace dyrektorów jednostek. W jedną stronę, to znaczy, że pozytywnie ocenia pracę i premia poszła na stałe do płacy dołączona, a w drugą stronę to tylko nagana. A w drugą stronę to też powinno być tak, że jeśli negatywnie oceniam to jakąś premię się zabiera. Tutaj, co miesiąc to może rzeczywiście przesada, może kwartalnie, może rocznie, ale żeby pozbyć się całkowicie możliwości oddziaływania motywacyjnego na pracę dyrektorów jednostek to przyznam, że mnie to dziwi. Jeśli jestem przy głosie, to troszeczkę mnie zaskakuje szybkość podejmowania decyzji w sprawie chociażby przeniesienia PZD do Supraśla. Z projektu budżetu wynika, że nas już 300 tys. zł to przeniesienie będzie kosztować. To trzy letni pobyt tutaj w Zaściankach. Są też w projekcie budżetu pieniądze na opracowanie projektu rozbudowy naszego tutaj Starostwa. Pan mówił na Komisji Infrastruktury, że docelowo to trzeba wszystko połączyć, PZD też najlepiej żeby był tu na miejscu. Na ile lat my PZD przenosimy do Supraśla, czy te koszty nam się opłacą. Proszę wyjaśnić”.

         Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Antoni Pełkowski: „Proszę Państwa, Wysoka Rado, Panie Radny, pierwsza rzecz to uwagi dotyczące tych pism, które są wpisane w informacji kilkakrotnie. Mnie od początku pewne rzeczy administracyjnie, jeśli chodzi o pracę Zarządu nie odpowiadają i to już jest sądzę uregulowane. Nie ma potrzeby, i to już jest uzgodnione z dyrektorami, ażeby była sytuacja taka, że dzisiaj np. Zarząd o czymś decyduje, za dwa tygodnie sprawa wraca, pod nazwą zaakceptowanie pisma. Nie ma problemu, żeby np. jak dzisiaj podejmie decyzje Zarząd, aby jutro czy to pismo od Dyrektora, czy od Starosty wychodziło do adresata z informacją, że taka decyzja była podjęta. Staram się, aby na Zarząd szły sprawy najważniejsze. Druga rzecz, co się tyczy PZD i budynku. Otóż, mówiłem, że te 300 tys. zł to jest kwota w pewien sposób zarezerwowana, która wcześniej była przeznaczona na rzecz wybudowania magazynu soli. Jeśli nie mamy dzisiaj wiedzy ile będzie kosztować przystosowanie tych pomieszczeń po szkole, a to trzeba zrobić, to nie wydzielamy z tej kwoty załóżmy 100 tys. zł. Jeśli będzie wiadomo, co tam trzeba zrobić i jaka ta kwota jest niezbędna to z tych 300 tys. zł będzie wykorzystane. Ja nie zakładam, że ta kwota w całości będzie wykorzystana. Jeśli proszę Państwa, jeśli uważacie, że pewne decyzja za szybko są podejmowane, to Państwa uwaga. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że jeśli pewne rzeczy są przedyskutowane to, aby je wprowadzać w życie a nie czekać. Co się tyczy tych 250 tys. zł, jeśli nawet z dyskusji na poszczególnych komisjach nad budżetem, nie słyszałem głosów negujących pomysł rozbudowy tu siedziby Starostwa, to żeby przystąpić do opracowania dokumentacji to trzeba na ten cel mieć przeznaczone pieniądze w budżecie. Według naszych informacji wydaje się, że jest to kwota adekwatna do cen na rynku wśród projektantów, która pozwoli nam wyłonić projektantów, tak żeby w ciągu roku mieć dokumentacje łącznie z pozwoleniem na budowę, aby za rok wiosną można było ruszyć z tymi inwestycjami. Od początku nikt nie zakładał, że tu w siedzibie Starostwa będzie mieścić się PZD, nawet z racji tego, że to jest oddział drogowy, jest kwestia magazynów, czy garaży. Zakładaliśmy od początku, że PZD będzie albo mieścić się w dotychczasowej w siedzibie, albo w Supraślu, dlatego też takie zapadły decyzje. Co do innych pytań odpowiedzą na nie dyrektorzy merytoryczni”.

         Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, kwestia wynajęcia lokalu na ul. Słonimskiej 15/1.  Jeszcze w 2014 roku najemca z jednego z lokali poinformował, że nie jest w stanie na bieżąco płacić należnego czynszu i zwrócił się z prośbą o rozłożenie na raty. Przychyliliśmy się do tej prośby jednocześnie wskazując, żeby wszelkie należności uregulować w określonym czasie. Wskazaliśmy też te terminy. W piśmie tym również wskazaliśmy, że nieuregulowanie należności będzie się wiązało z tym, że z końcem stycznia umowa zostanie rozwiązana. Osoba, która wynajmowała lokal nie sprostała tym postanowieniom, więc z dniem 31 stycznia 2015 roku umowę na najem lokalu rozwiązujemy. Następna sprawa, w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy nieruchomości położonych w Supraślu. Chodzi tutaj o bulwary. Odnośnie tej nieruchomości jest zawarta umowa dzierżawy na okres 7 lat. W umowie dzierżawy zakradł się błąd, bo słownie jest napisane 7 lat, więc ta umowa obowiązuje do 2016 roku, a nie do 2015 jak wskazano w umowie. Jednak w związku z tą sprawą Burmistrz zaproponował, żeby rozważyć nabycie tych bulwarów w innej formie, aby mógł w przyszłości je zagospodarować. Po rozpatrzeniu wniosków, aneksem przedłużyliśmy dzierżawę do 2016 roku i odpisaliśmy, że nie jesteśmy zainteresowani wydzierżawieniem. Chcę też nadmienić, że z tytułu dzierżawienia tych nieruchomości Starostwo otrzymuje czynsz w wysokości ok. 3 tys. zł. Następna sprawa Czarna Białostocka. Chodzi tutaj o nieruchomości drogowe. Jeszcze w ubiegłym roku zostały zdjęte kategorie dróg powiatowych i automatycznie będą to drogi gminne. Drogami gminnymi zarządza Wójt, Burmistrz, Prezydent, więc jak najbardziej jest zasadne, aby te grunty przeszły w zarząd gminy”.

         Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, odpowiem na sprawę dotyczącą kolizji z sarnami. Dzikie zwierzęta, dziko żyjące, żywe są własnością Skarbu Państwa. Padlina jest własnością posiadacza nieruchomości. Skarb Państwa tak dba o te żywe ruchomości, że pozwala tym zwierzętom poruszać się po drogach publicznych, wpadać pod samochody na wszystkich kategoriach dróg publicznych. Ta kolizja miała miejsce na drodze 1483 B pomiędzy miejscowością Wojszki a droga krajową Nr 19. Poszkodowany kierowca wystąpił o refundację szkód, jakie poniósł. Odmówiliśmy najpierw na poziomie Powiatowego Zarządu Dróg, następnie na poziomie Zarządu Powiatu Białostockiego. Nasza argumentacja jest następująca. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie znaków i sygnałów drogowych w szczególności w odniesieniu do znaków ostrzegawczych z symbolem dzikie zwierzęta mówi, wprost, że znaki takie ustawia się tylko wtedy, kiedy miejsce i lokalizacje tego znaku wskażą odpowiednie służby. Te tzw. odpowiednie służby to służby leśne plus Koła Łowieckie. Powiatowy Zarząd Dróg kilkakrotnie występował do Nadleśnictw, które mają swoje tereny na terenie Powiatu Białostockiego, jak również do Kół Łowieckich z prośbą o wskazanie miejsc migracji zwierząt. Takowych odpowiedzi w tej sprawie mieliśmy kilkanaście. Niestety odcinka drogi pomiędzy Wojszkami a drogą krajową nie wskazano nam, jako potencjalnej drogi migracji dzikich zwierząt, stąd nie ma podstawy aby umieszczać tam znak dzikie zwierzęta i wypłacać odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody. Nie ukrywam, że sprawa jest rozwojowa, bo dzikich zwierząt jest coraz więcej i niekiedy z własnej inicjatywy podejmujemy temat uruchomienia Komisji do spraw zarządzania ruchem na drodze i bezpieczeństwa ruchu drogowego gdzie zgodnie z sygnałami, które napływają do nas od poszkodowanych decydujemy sami o ustawieniu tych znaków. Taka sytuacja ma miejsce od końca roku 2014. Dziękuję”.

         Radny Pan Marek Skrypko: „Przepraszam nie byłem na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej, więc chyba nie wszystko słyszałem. Mam pytanie odnośnie rozbudowy budynku Starostwa. Słyszę tutaj od kolegów, że padła taka informacja, że to jest koszt ok. 12 mln zł. Ewentualnie prosiłbym o odniesienie się w tej kwestii.”

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, tak szacujemy, mam na myśli nasze służby, że realna kwota, którą trzeba by było wydatkować jest na poziomie tych 10 – 12 mln zł. Zakładamy, że w warunkach przetargowych pewną barierę postawimy, że kosztorys inwestorski nie powinien przekraczać 15 mln zł. Praktyka pokazuje, że każdy kosztorys inwestorski jest o te 20 czy 30 % zawyżony w stosunku do cen realnych na rynku. Zakładamy, że budowa potrwa zaczynając od 2016 roku, 2016, 2017 i późną jesienią zakończenie budowy. Natomiast finansowanie odbywałoby się z trzech budżetów, czy nawet czterech, bo już w 2015 roku te 250 tys. zł będzie występować, jeśli Państwo uchwalicie budżet, 2016 – 2017 i część należałoby sfinansować w I kwartale 2018 roku. Z informacji, które posiadam od Skarbnika budżet na te lata i stan budżetu wskazuje na to, że nie było by większym problemem finansowym dla powiatu, ażeby to przedsięwzięcie sfinansować”.

         Radny Pan Marek Skrypko: „Cieszę się, że jesteśmy w stanie temu podołać finansowo, natomiast ta kwota wydaje się jednak duża. Teraz jest pytanie takie, czy będzie to kosztem dróg powiatowych? Druga rzecz czy zakładacie Państwo, że w ramach tej budowy będziecie się starać pozyskać jakiekolwiek środki zewnętrzne. Ja rozumiem, że jeszcze wszystko nie jest wiadome, bo Ministerstwa jeszcze swoich puli pieniędzy nie ogłosiły. Takie pieniądze wcześniej były na budowę inteligentnych budynków administracji. Mamy też ogromne pieniądze wojewódzkie np. na odnawialne źródła energii, co też jest powiedzmy niebagatelne. Więc jest pytanie czy Państwo zakładacie, że będziecie z tego korzystać, bo my się obawiamy o swoje drogi, bo każdy w swojej gminie by chciał, żeby to nie było później naszym kosztem. Mam jeszcze pytanie jak będzie rozwiązana kwestia parkingu, bo nie jest za dobrze nawet teraz”.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, oczywiście zakładamy i już rozmawiałem o pewnych warunkach przetargowych, trzeba patrzeć pod względem możliwości pozyskania finansowania z zewnątrz. Wiele wskazuje na to, że takich bardzo istotnych kwot na sam budynek trudno będzie uzyskać, albo inaczej powiem, że trudno czekać jeszcze rok, czy dwa, czy więcej, że może w przyszłości coś się pojawić. Na pewno na odnawialne źródła energii, jeśli są, a są takie środki, to też rozmawialiśmy z Panią Dyrektor Kurzewską i innymi, ażeby na etapie już warunków przetargowych zastrzec, że tego typu przedsięwzięcia powinny w projekcie być uwzględnione ażeby na te urządzenia dostać dofinansowanie. Panie Radny, inaczej nie można zaprojektować, nie można uzyskać pozwolenia na budowę, jeśli nie zaprojektuje się, jeśli nie przewidzi się odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. Projektanci muszą wziąć pod uwagę ilość pracowników, ilość interesantów. Wszystkie te sprawy muszą być brane pod uwagę na etapie projektowania i nawet gdyby chcieć „zapomnieć” o parkingu, to nawet na etapie czy wydawania pozwolenia na budowę, czy na etapie projektowania jest to nieodzowne. Nasze zadanie dzisiaj, przesądzanie już projektantom czy ma być to parking, taki czy inny. Natomiast kwota, o której mówię, ta nieprzekraczalna kosztorysu inwestorskiego, jak mówimy umownie na dzień dzisiejszy 15 mln zł. Chcemy doprowadzić do tego, żeby to nie było tak, że będą drogie rozwiązania i z dokumentacji, czy kosztorysu inwestorskiego będzie wynikało, żeby wybudować siedzibę trzeba wydać 30 – 40 mln zł. Trzeba patrzeć przez pryzmat możliwości. Natomiast patrząc na obsługę interesantów i to w dużej mierze determinuje, ażeby w miarę w tym czasie przymierzyć się do tej inwestycji. Samo Państwo widzicie, ja też otrzymuje od Państwa uwagi. Komunikacja czy Geodezja, to nie są warunki na dzień dzisiejszy, w których właściwie obsługuje się interesantów”.

         Radny Pan Marek Żmujdzin: „Panie Starosto, chciałem się dowiedzieć odnośnie dwóch punktów dotyczących mojej gminy. Pierwsza sprawa dotyczy rozpatrzenia pisma Burmistrza Choroszczy w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu kosztów opracowania dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych przy dofinansowaniu Gminy. O jakie to drogi chodzi? Druga sprawa dotyczy udzielenia odpowiedzi na pismo Burmistrza Choroszczy w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 środków na opracowanie dokumentacji projektowych na zadania przyszłościowe”.

         Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział: „Panie Radny, Wysoka Rado, zanim w szczegółach Pan Dyrektor Jędrzejewski odpowie chciałbym zaznaczyć, iż jest tak, ze w kilku gminach, szczególnie tam gdzie zmienili się Wójtowie i Burmistrzowie pojawiają się ich nowe pomysły. Ja nie chce na dzień dzisiejszy oceniać tego, ale jest tak, że poprzednik załóżmy widział, jako zadanie priorytetowe drogę taką, a nowy Burmistrz inną. Jest tutaj jest taki wniosek Pana Burmistrza Wardzińskiego ażeby przewidzieć w budżecie pieniądze z dofinansowaniem 50 % na 50 % ze strony gminy. Chodzi tam o 3 ulice, które odchodzą od rynku. Natomiast odpowiedź czy tutaj Panu Burmistrzowi czy innym jest dzisiaj taka, że Zarząd rozpatrzy w późniejszym terminie. W ciągu 2 – 3 miesięcy będziemy rozmawiać czy zmienia się zakres wspólnych inwestycji czy są te nakłady celowe, konieczne, a co z tymi zamiarami, dokumentacjami, na które wydano pieniądze publiczne, czy ma to trafiać na półkę czy też trzeba realizować”.

         Radny Pan Roman Czepe: „Czy informacja Pana Starosty o pracach Zarządu między Sesjami Rady Powiatu mogłaby być umieszczana pod koniec porządku obrad Sesji? Mamy pod koniec blok taki informacyjny sprawy różne, interpelacje. Ja rozumiem, że są w tym momencie kierownicy, ale wówczas w sprawach różnych, przy tym bloku, też powinni się wypowiadać, więc nie sposób ominąć. W ten sposób mamy dwa bloki spraw różnych. Proponuję, zatem aby to przenieść na następnej sesji, do tego bloku po uchwałach. Mamy wtedy trzy przynajmniej takie zblokowane tematy sprawy różne, interpelacje i zapytania i sprawozdanie Pana Starosty”.

         Innych pytań nie zgłoszono.

         Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o pracach Zarządu między sesjami Rady do wiadomości.

 

Ad 4

                        Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego.

                  Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego ( zał. nr 5). Zaznaczył: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ustawa o samorządzie powiatowym w art. 38 a mówi, że w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli tworzy się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku zwaną dalej Komisją. Otóż Drodzy Państwo, taka Komisja w poprzednich kadencjach była powołana, ona istnieje i funkcjonuje. W następnym punkcie będzie rozpatrywane sprawozdanie z tej komisji. Otóż Zarządzeniem z 2011 roku w skład Komisji byli powołani Pan Wiesław Pusz, jako Przewodniczący Komisji, Pan Walenty Sic, Pan Marek Żmujdzin, Pan Brygadier Jan Rabiczko, Pan Marek Jędrzejewski, Pan Piotr Łapiński, Młodszy Inspektor Pan Eugeniusz Andrzejuk, Podinspektor Pan Daniel Daniłowicz. W tym punkcie ustawa dosyć jasno precyzuje, kto powinien wchodzić w skład, jakie są zadania komisji. Jest również jasno powiedziane, że w skład komisji wchodzi dwóch przedstawicieli Rady Powiaty i w tym punkcie jest wniosek do Państwa, żebyście Państwo spośród siebie wytypowali dwóch Radnych, którzy by weszli w skład w tej komisji. Dobrze by było żeby to były osoby, które są w miarę merytoryczni, powiązani w jakiś sposób z tematami, którymi będzie się zajmować ta komisja”.

               Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Pan Jan Gradkowski stwierdził, iż Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie projekt uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego. Jednocześnie Komisja wnioskuje o rozważenie kandydatury Pana Jana Gradkowskiego oraz Pana Jana Kaczana do pracy w tejże Komisji.

Innych propozycji nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zapytała kandydatów do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku czy wyrażają zgodę?

Obaj kandydaci wyrazili zgodę do pracy w tejże komisji.

 Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, kto jest za delegowaniem Radnego Pana Jana Gradkowskiego oraz Radnego Pana Jana Kaczana do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego.

                  Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” oraz przy 2 głosach „wstrzymującym się”, podjęła Uchwałę Nr IV/18/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego (zał. nr 6).

                  

 

Ad 5

            Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2014.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2014 (zał. nr 7). Zaznaczył: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, art. 38 pkt. b mówi o tym, że raz do roku przedstawia się sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu i że to sprawozdanie po zaopiniowaniu poszczególnych komisji jest rozpatrywane przez Radę Powiatu. Także jest przedstawione Państwu to sprawozdanie i wnioskuję żebyście Państwo poprzez głosowanie przyjęli to sprawozdanie z działalności za 2014 rok”.

Radny Pan Roman Czepe: „Jakie są koszty utrzymania tej Komisji? Druga sprawa to Mam prośbę, nie do spełnienia już na tej sesji, ale sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2014 jest dosyć lakoniczne. Rozumiem, że była taka formuła przyjęta, rozumiem, że nic więcej nie trzeba było dodawać do tej pory. Jednak mamy nową kadencję. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, czym się zajmuje ta komisja. Oczywiście po trosze wiem, tak jak my wszyscy tutaj dowiedzieliśmy się na posiedzeniach komisji. Chciałbym, żeby sprawozdanie któreś z kolejnych było znacznie obszerniejsze i mówiło wyraźnie o tym, jakie są prawa i obowiązki, zadania itd. Mówimy o kwestii bardzo ważnej, elemencie bezpieczeństwa i porządku państwa, zwłaszcza dzisiaj, kiedy nie czujemy się bezpiecznie, ze względu na to co się dzieje na Ukrainie, z terroryzmem itd. Chciałbym wiedzieć co my jako Rada możemy, jakie są nasze kompetencje, co nam grozi w sensie decyzyjności, czym Rada powinna się zajmować, czego powinna być świadoma itd. Rozumiem, że kadencja jest 3 letnia, więc tu mogą wchodzić Radni, którzy mają doświadczenie i nowi. Będę wdzięczny za taką informację”.

Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny przyjmuję te uwagi i postaramy się ażeby kolejne sprawozdanie było bardziej obszerne. Tutaj z naszymi służbami postaramy się na kolejne komisje pewne informacje przygotować i przedstawić. Natomiast, co się tyczy kosztów funkcjonowania komisji to jest to bez kosztowne, ewentualnie kawa, herbata. Jest to działalność społeczna, a Starosty w ramach obowiązków służbowych”.

         Ponieważ innych pytań i uwag do sprawozdania nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Pan Jan Gradkowski zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za 2014 rok.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 17 głosach „za” oraz przy 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr IV/19/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za 2014 rok (zał. nr 8).

 

Ad 6

            Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach ( zał. nr 9). Poinformował: „Przy szpitalu obowiązkowo musi działać Społeczna Rada. Dotychczas funkcjonowała, w związku z tym, że jest nowa kadencja zmieniły się pewne osoby i należy zaktualizować skład osobowy Rady. W skład Rady wchodzi Starosta, przedstawiciel Wojewody, jak też przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu. Dla porządku podam, że skład osobowy tej Rady nie może być większy niż 15 osób. Było to dyskutowane na komisji”. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił zebranym pozytywna opinię do ww. projektu uchwały. Poinformował, iż na Komisji zostali wytypowani Radni: Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pan Paweł Kondracki, Pan Ryszard Łapiński, Pan Marek Skrypko.

Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały, o czym poinformował zebranych Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący tejże Komisji.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Pan Jan Gradkowski również stwierdził, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały Rady.

Również, Komisja Rolnictwa i Środowiska zaopiniowała pozytywnie projekt powyższej uchwały, o czym Wysoką Radę poinformował jej Przewodniczący – Pan Marek Żmujdzin.

Pan Ryszard Łapiński – Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu przedstawił zebranym pozytywna opinię do ww. projektu uchwały. Poinformował, iż na Komisji zostali wytypowani Radni: Pan Ryszard Łapiński, Pan Marek Skrypko.

Także, Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały, o czym Pan Zenon Żukowski poinformował zebranych odczytując treść opinii.

Ponadto, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny zaopiniowała pozytywnie projekt powyższej uchwały, o czym poinformował Wysoką Radę jej Przewodniczący – Pan Krzysztof Gołaszewski. Poinformował, iż na Komisji zostali wytypowani Radni: Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pan Paweł Kondracki, Pan Ryszard Łapiński, Pan Marek Skrypko.

          Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego przedstawiła przedstawicieli do pracy w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach: Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe, Pan Krzysztof Gołaszewski, pan Paweł Kondracki, Pan Ryszard Łapiński, Pan Marek Skrypko. Następnie zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.

 

        

            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr IV/20/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 10).

 

 

Ad 7

            Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2015 roku.

            Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2015 roku ( zał. nr 11). Zaznaczyła: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zgodnie z art.70 a ustawy Karta Nauczyciela w projekcie budżetu Powiatu Białostockiego została wyodrębniona kwota w wysokości 54 800 zł na dokształcanie, doskonalenie zawodowe nauczycieli. Stanowi to 1 % od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Natomiast ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków powiatu oraz specjalności i form kształcenia, na jakie przeznaczone są te środki są w gestii Rady Powiatu Białostockiego. W związku z tym przedłożona została Państwu dzisiaj uchwała w tej sprawie. Podział środków przedłożony był do Związków Zrzeszających Nauczycieli. Otrzymaliśmy pozytywną opinię w tej sprawie. Natomiast specjalności, formy kształcenia uzgodnione zostały z dyrektorami szkół i placówek oświatowych”.

          Radny Pan Roman Czepe: „Już Pani powiedziała, a chciałem o to zapytać, czy były konsultacje z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz związkami zawodowymi. Rozumiem, że pozytywna była opinia. A czy też były jakieś propozycje dotyczące wybranych specjalności, form kształcenia i same kwoty dofinansowania opłat za kształcenie. Czy mimo tego, że ktoś opiniuje pozytywnie to przecież może jakąś propozycje złożyć. Czy zatem były Inne propozycje?”

          Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Jeżeli chodzi o specjalności i formy kształcenia to wyszły propozycje ze szkół i jednostek oświatowych. Natomiast, jeżeli chodzi o maksymalną kwotę dofinansowania była propozycja NSZZ „Solidarność”, żeby podwoić tą kwotę, czyli jest tutaj ustalona kwota do 1000 zł na nauczyciela w ciągu roku budżetowego. Natomiast „Solidarność” proponowała żeby to była kwota na semestr. Pytaliśmy dyrektorów naszych szkół i jednostek to oni jednak optowali za utrzymaniem tej kwoty 1000 zł z uwagi na to, że jest to odpis 1 %. Jeżeli wydzielimy większą kwotę na dofinansowanie na formę dokształcania na tzw. doskonalenie, czyli kursy, szkolenia, konferencje, zostanie mniejsza kwota a właśnie tu by chcieli mieć więcej środków. Z tego względu optowali za przyjęciem tego 1000 zł. Natomiast ZNP nie wniosło żadnych propozycji”.

          Radny Pan Roman Czepe: „Jakie zmiany zaproponowano co do specjalności?”

          Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Wymienione są specjalności. Co do form i specjalności nie było żadnych uwag”.

Opinie pozytywne do projektu omawianej uchwały wydały dwie Komisje: Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, o czym poinformowali Przewodniczący tychże Komisji.

Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Pani nie czyta projektów uchwał przed głosowaniem. Czy to jest całkowicie, formalnie zgodne z prawem? Pracujemy nad uchwałami na komisjach, i przed głosowaniem, którą uchwałą głosujemy, w jakiej wersji, to chciałbym usłyszeć. Nie mówiąc o tym, że przebieg sesji jest nagrywany i wtedy możemy to skonsultować”.

Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk wzięła pod uwagę sugestię Radnego.

Więcej pytań i uwag do projektu powyższej uchwały nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. Następnie przystąpiono do głosowania.

            Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” oraz przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr IV/21/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2015 roku (zał. nr 12).

 

Ad 8

           Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

           Pan Piotr Pyłkowski – Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( zał. nr 13). Poinformował: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przedłożona została kolejna zmiana uchwały dotyczącej przystanków zlokalizowanych na drogach powiatowych Powiatu Białostockiego. Zmiana dotyczy dopisania nowych przystanków w czterech gminach. Proszę o podjęcie takiej uchwały”.

         Radny Pan Roman Czepe zapytał: „Czy konsultowano ten projekt z gminami, czy wszystkie gminy zostały powiadomione i czy były inne propozycje?

         Pan Piotr Pyłkowski – Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych wyjaśnił: „Dokładnie o tej zmianie wiedzą tylko gminy, które tylko wnioskowały o tą zmianę. Uchwała została uchwalona po raz pierwszy w 2012 roku. Jeszcze przed podjęciem tej uchwały Powiatowy Zarząd Dróg dokonał szczegółowej inwentaryzacji przystanków, i ta inwentaryzacja została przedłożona do wszystkich gmin z prośbą o uwagi. Sukcesywnie poszczególne gminy te uwagi zgłaszają. Już wszystkie gminy te swoje uwagi zgłaszały, ale cały czas powstają nowe propozycje, a ustawodawca upoważnił tylko rady gmin do składania propozycji nowych lokalizacji. Także każda zmiana jest podyktowana uchwałą rady gminy o ujecie w uchwale nowych przystanków. To już jest 15 zmiana. Uzupełniamy tą listę niezwłocznie po wniosku gmin”.

         Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił Wysokiej Radzie pozytywną opinię do ww. projektu uchwały.

Pytań i uwag do powyższej sprawy nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr IV/22/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (zał. nr 14).

 

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę.

 

 

           Po przerwie, Radny Pan Marek Żmujdzin zabrał głos: „Chciałbym zwrócić uwagę, że nie wiadomo, z jakiego porządku obrad myśmy przyjęli ten 8 punkt o przystankach. Ten nowy porządek z tym punktem dodatkowym 12 nie zawiera punktu o przystankach”.

         Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady wyjaśniła: „Wszystkie punkty są, tylko omyłkowa została zmieniona kolejność”.

 

Ad 9

           Podjęcie uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.

           Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego ( zał. nr 15). Wyjaśnił: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, podczas posiedzeń poszczególnych Komisji już tak dużo było powiedziane na temat diet, na temat propozycji, że ja ograniczę się do dwóch, trzech informacji. Jak Państwu wiadomo Zarząd przedstawił propozycję zmiany wysokości diet ogólnie mówiąc zwyżka o poziom w granicach 15 %. Podczas Komisji były dwie inne propozycji dalej idące, w granicach 24 %. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu, Zarząd przeanalizował te propozycje poszczególnych Komisji i doszedł do wniosku, że przedstawi Państwu poprzez Starostę projekt uchwały w niezmienionej treści, czyli to, co było pierwotnie zaproponowane przedstawiam w imieniu Zarządu Państwu pod obrady i wnoszę o podjęcie stosownej uchwały”.

         Radny Pan Roman Czepe: „Chciałbym powiedzieć wyraźnie, że jestem przeciwko podwyżce. Nie jest to czas na podwyżki.  Jest to czas wciąż trudnej sytuacji w Polsce, biedy. Powiat nasz też nie jest powiatem gdzie społeczeństwo jest bogate. Jest ubogie i chyba coraz bardziej ubogie. Niestety następuje zubożenie, mimo tych świetlanych obietnic ekipy rządowej w sposób jaskrawy. Zatem nie wiem czy to traktować, jako wniosek, jeśli tak to byłby to wniosek najdalej idący, jednocześnie głosowanie przeciwko temu jest jednocześnie tym samym, więc wydaje mi się, że jest to tożsame. Wolałbym żeby to był wniosek, ale skoro głosowanie przeciw wyczerpuje, więc chyba takie wniosku nie mogę złożyć. Wyrażam swój, zatem sprzeciw przeciwko podwyżce i o to apeluję. Druga kwestia przy tej okazji, którą chciałbym podnieść, to jednak, aby zastanowić się, nie dzisiaj oczywiście, ja mówiłem o tym na posiedzeniu Komisji, aby się jednak odnosić do określonej wartości podawanej przez GUS. Tak robi wiele gmin. Mamy wówczas stałą zasadę. Odnosi się to do przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS. Mamy oczywiście dwie kwestie. Jedna to jest, jakiej wysokości mamy, Panie Starosto propozycję, i Pan Starosta ją przedstawił to jest kwestia konkretnych kwot. Druga kwestia, którą teraz poruszam to jest kwestia sposobu wyliczania. Czy to ma być kwota stała, czy to ma być kwota, która będzie regulowana w przyszłości. Co daje ta druga forma? Mianowicie to, że nie trzeba będzie niczego zmieniać. Ona czasami oczywiście się zmienia w dół, czasem w górę. Nie ma wtedy tej ciągłej debaty, tej powtórki w sprawie diet. W sposób automatyczny one są już regulowane. Zatem proszę wyłącznie o namysł Zarządu, czy nie zrobić tak, że po tym głosowaniu, jeżeli już się ustali kwoty, za jakiś czas czy nie warto by było te kwoty odnieść do wskaźnika GUS – owskiego z przeciętnego wynagrodzenia. One się przecież nie zmieni, tylko zmieni się zasada. One się później będą zmieniać. Ja rozumiem, że zdarzają się Skarbnicy, którzy nie chcą wyliczać, ale to jest tak proste wyliczenie do wskaźnika GUS – owskiego, że myślę, że to łatwo przeprowadzić”.

         Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, na pewno Zarząd rozważy tą propozycję, czy też uwagi. Ja sądzę, że Skarbnik w żadnej gminie, a szczególnie w Powiecie Białostockim, nie zdominował Wójta, Burmistrza, ani też Zarządu, żeby w stu procentach decydować, w jaki sposób ma być dieta naliczana. Na pewno w stosownym czasie, jeśli będzie taka potrzeba Zarząd będzie tą sprawę rozważał”.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

         Pan Roman Czepe– Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawionego przez Zarząd Powiatu Białostockiego.

         Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, iż Komisja przy 3 głosach „za” , oraz 1 głosie „przeciw” pozytywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez Pana Wojciecha Fiłonowicza odnośnie podwyższenia diety o 16 % w stosunku do punktów procentowych liczonych od kwoty bazowej w przypadku Przewodniczącego Rady i nieetatowych Członków Zarządu oraz o 19 % w pozostałych przypadkach tj. Wiceprzewodniczącego rady, Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego Komisji, Radnych w stosunku do punktów procentowych liczonych od kwoty bazowej.

         Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej poinformował, iż Komisja przy 6 głosach „za” oraz 11 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała zgłoszony przez Pana Wojciecha Fiłonowicza odnośnie podwyższenia diety o 24 % w stosunku do punktów procentowych liczonych od kwoty bazowej.

         Pan Jan Gradkowski – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przedstawił pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawionego przez Zarząd Powiatu Białostockiego.

         Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska przedstawił pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawionego przez Zarząd Powiatu Białostockiego.

         Pan Ryszard Łapiński – Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu poinformował, iż Komisja przy 2 głosach „za” (głos Przewodniczącego), 2 głosach „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez Pana Wojciecha Fiłonowicza odnośnie podwyższenia diety o 24 % w stosunku do punktów procentowych liczonych od kwoty bazowej.

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawił pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawionego przez Zarząd Powiatu Białostockiego.

        

         Następnie, Radny Pan Andrzej Babul zgłosił wniosek formalny: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zgłaszam wniosek formalny o podniesienie diet o 7 punktów w stosunku do kwoty bazowej”.

         Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie ww. wniosku.

         Głos zabrał Radny Pan Roman Czepe: „Pani Przewodnicząca, czy ja dobrze zrozumiałem, że głosujemy tylko jeden wniosek? Komisje też zgłosiły wnioski”.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Ustawa o samorządzie powiatowym mówi jasno, że w kompetencjach Zarządu jest przygotowanie i przedstawianie projektów uchwał. Projekt uchwały został przygotowany i przedstawiony Państwu. Natomiast wszelkiego rodzaju stanowiska, czy uwagi, czy decyzje Komisji są to uwagi czy też opinie, które pomagają i Zarządowi, ale przede wszystkim Radnym w podjęciu decyzji. Ja jestem przekonany, że Pani Przewodnicząca powinna poddać pod głosowanie projekt uchwały przedstawiony przez Zarząd, jeśli większość jest za to koniec tematu. Jeśli większość Radnych zadecyduje, że są przeciwni tej propozycji, to jest jednoznaczne, że nie wracamy do tego tematu, bądź też, że Zarząd ma przedstawić inną propozycje”.

         Radny Pan Roman Czepe: „Nikt nie kwestionuje, nie słyszałem, aby ktoś kwestionował prawo, uprawnienie, obowiązek do tego aby przygotować projekty uchwał. Natomiast mamy zupełnie dyskusję nad czym innym. Mamy sytuację taką, że są zgłoszone inne propozycje, czyli propozycje zmiany w projekcie tej uchwały. Jedna ze zmian to jest zaproponowana przez Radnego Pana Andrzeja Babula, druga przez Komisję. Będę wdzięczny za taką opinię, chętnie prześle ją do Urzędu Wojewódzkiego, z pytaniem czy jest zgodna z prawem. Czy jeżeli Komisja zgłasza Radzie, czyli opiniuje inny projekt, inną wersję, zgłasza poprawkę do projektu uchwały, czy to może być niegłosowane na sesji? Nie znam takiego przypadku nigdzie, i nie znajduję uzasadnienia prawnego dla takiej sytuacji. Nie wyobrażam sobie, aby nie głosować teraz wniosków. Pytanie jest takie, statut nie zauważyłem, aby określał, nasz statut jest dosyć oszczędny, to jest i zaleta i wada, nie określa sposobu głosowania. Sposób głosowania, jeśli nie jest określony, to trzeba przyjąć pewna logikę. Na pewno nie głosuje się projektu uchwały Zarządu, bo on jest bazowy, głosuje się poprawki. Wpłynęły dwie poprawki, zwyczajowo i zwykle głosuje się najdalej idące”.

         Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowisko Radcę Prawnego.

         Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny: „Szanowni Państwo, jeżeli Komisje udzieliły poparcia wnioskowi Pana Radnego Fiłonowicza, i jeżeli w związku z tym wolą Komisji było, żeby wnieść poprawkę do projektu Zarządu to oczywiście wnioski powinny być głosowane. Z wniosków, które tutaj mam na piśmie, widzę, że dwie Komisje przegłosowując wniosek Radnego Pana Fiłonowicza wniosły tym samym poprawki do projektu Zarządu. Przy czym treści obu wniosków, obu Komisji są różne. W jednym przypadku jest mowa o podwyżce 24 % w drugim o 16 % i 19 %”.

         Radny Pan Andrzej Babul wyjaśnił, iż stało się tak, gdyż Komisje były w różnych dniach. Radny w międzyczasie zmienił swój wniosek.

           Radny Pan Wojciech Fiłonowicz zaproponował przegłosowanie wszystkich wniosków.

         Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny dodała, iż najdalej idącym wnioskiem, jest wniosek Radnego Fiłonowicza dotyczący 24 % podwyżki, następnie wniosek Radnego Fiłonowicza o 16 % i 19 %, a na końcu wniosek Radnego Babula o podwyżkę o 7 %. Zaznaczyła, iż w tej kolejności należy głosować.

         Radny Pan Roman Czepe: „Dziękuję, to jest absolutnie logiczne i zgodne z prawem. Chcę wyjaśnić, iż jestem przeciwny wnioskom o podwyżkę. Zabiegam o procedurę”.

         Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez Komisję Infrastruktury Technicznej, która przy 6 głosach „za” oraz 11 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała zgłoszony przez Pana Wojciecha Fiłonowicza odnośnie podwyższenia diety o 24 % w stosunku do punktów procentowych liczonych od kwoty bazowej.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” odrzuciła ww. wniosek.

Następnie, Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez Komisję Budżetu i Finansów, która przy 3 głosach „za” , oraz 1 głosie „przeciw” pozytywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez Pana Wojciecha Fiłonowicza odnośnie podwyższenia diety o 16 % w stosunku do punktów procentowych liczonych od kwoty bazowej w przypadku Przewodniczącego Rady i nieetatowych Członków Zarządu oraz o 19 % w pozostałych przypadkach tj. Wiceprzewodniczącego rady, Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego Komisji, Radnych w stosunku do punktów procentowych liczonych od kwoty bazowej.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” odrzuciła ww. wniosek.

         Kolejnym wnioskiem poddanym pod głosowanie był wniosek Radny Pan Andrzeja Babula o podniesienie diet o 7 punktów w stosunku do kwoty bazowej.

         Radny Pan Andrzej Babul poprosił o głos w celu uzasadnienia swojego wniosku: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tak jak wspomniał Radny Pan Czepe, jesteśmy nowo wybraną Radą i podnoszenie o taką kwotę jaką zaproponował Zarząd uważam za niestosowne na początku kadencji. Faktem jest, że 7 lat nie była zmieniana dieta, dlatego proponuję o 7 %. Jeśli będą podjęte prace nad inną formą ustalania procedury wysokości diety, to w międzyczasie to się wyjaśni. Jeżeli nie, to za 2 lata możemy zastanowić się nad kolejną podwyżką. Natomiast dzisiaj jest to niestosowne, i apeluję do Radnych, aby głosowali za moim wnioskiem”.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „za”, 18 głosach „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” odrzuciła wniosek Radnego Pana Andrzeja Babula o podniesienie diet o 7 punktów w stosunku do kwoty bazowej.

Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego zaproponowany przez Zarząd.

O głos poprosił Radny Pan Marek Żmujdzin: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, tutaj jest w §1 pkt. 1 zapisane Przewodniczący Rady i nieetatowi członkowie Zarządu. Chciałbym zapytać Starostę, dlaczego to jest wpisane? Wcześniej Pan Starosta mówił, że nie ma mowy o nieetatowych członkach Zarządu”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Chciałbym Państwu powiedzieć, że nie przewiduję, aby byli etatowi członkowie Zarządu, poza Starostą i Wicestarostą”.

Radny Pan Marek Żmujdzin poprosił o przyjęcie przeprosin, w związku z ww. pytaniem.

Radny Pan Roman Czepe: „W §3 jest zapis mówiący o tym, ze potrąca się za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność i władztwo w sprawie usprawiedliwiania ma Przewodnicząca Rady. Nie zgadzam się z tym zupełnie. Mamy nawet wykaz, kiedy to się dzieje, a więc w związku z wykonywaniem czynności na rzecz powiatu, nieobecności radnego udokumentowane zwolnieniem lekarskim lub wynikających z innych przypadków losowych. To jest bzdura, wszystko można wtedy. Chętnie bym zapytał interpelacją ile w ciągu np. 4 lat było nieobecności, ile usprawiedliwiono, ile jest na piśmie, jakiego typu są to usprawiedliwienia? Okaże się, że to jest jedna wielka fikcja. Dotyczy to oceny, jaki to jest przypadek losowy, czy usprawiedliwić czy nie. A jaki jest sens, skoro nie było się na sesji? Czy nie zasługuje się na to, aby dokonać potrącenia? Tak moralnie na to spojrzeć, to skoro nie jesteśmy na sesji, to lojalnie te 10 % należy potrącić. Może warto by było zrezygnować z tego zapisu? Na dodatek nie bardzo rozumiem, dlaczego Przewodnicząca miałby temu nie podlegać, oczywiście nie wiadomo, kto by miał usprawiedliwić nieobecność Pani Przewodniczącej, tak samo członkowie Zarządu. Zobaczmy, już wchodzimy w pewne sytuacje, kiedy ktoś jest bardziej uprzywilejowany. Zatem proponuję zwyczajnie skreślić ten zapis nie usprawiedliwiono w §3 i wtedy już konsekwentnie zapis z §4 i §7. To jest wniosek merytoryczny.”

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „za”, 16 głosach „przeciw” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” odrzuciła ww. wniosek.

Następnie przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za”, 6 głosach „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr IV/23/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego (zał. nr 16).

 

Ad 10

           Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2015.

           Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2015 ( zał. nr 17). Poinformował: „Wysoka Rado, kilka zdań wprowadzenia do tego punktu, później Pani Skarbnik udzieli Państwu krótkiej informacji. Sprawa była już szeroko omawiana na poszczególnych komisjach. Otóż drodzy Państwo, to właściwie najważniejszy punkt w dniu dzisiejszym. Uchwalenie budżetu jest najważniejszą czynnością, którą organy stanowiąco – kontrolne czynią w jednostkach samorządowych w związku z tym, że wszystko, co się dzieje w powiecie ma odzwierciedlenie w budżecie. Czynność, którą Państwo będziecie podejmować jest najważniejsza w ciągu roku. Projekt budżetu został przygotowany przez poprzedni samorząd. Zgodnie z uchwałą wprawdzie pewne terminy czasowe przesunęły się. Budżet był analizowany na poszczególnych Komisjach, jak też później na połączonej Komisji składającej się z Przewodniczących poszczególnych Komisji. Komisje nie złożyły istotnych wniosków w zakresie korekty zmian budżetu. Pewne korekty zostały przez Zarząd przygotowane i przyjęte. Wynikają one z pewnych już nowych zamiarów, o czym mówiłem, czy to kwestia przeniesienia PZD, czy przymierzenia się do rozbudowy Starostwa. Pewne drobne korekty wynikały ze zmian przepisów prawa. Ze swojej strony jak też ze strony Zarządu wnoszę o przyjęcie budżetu. Wszystkie moje słowa odnoszą się również do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zdaje sobie sprawę, że przyjdzie czas, mam na myśli kilka najbliższych miesięcy, żeby szczególnie przy sprawach inwestycyjnych, przy zamierzeniach drogowych, po konsultacjach, po rozmowach, po ustaleniach z poszczególnymi gminami, wtedy jeszcze raz, czy nie raz pochylić się nad tym budżetem i zastanowić się nad jego korektą. Wnoszę o przyjęcie budżetu”.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywne opinie do ww. projektu uchwały przedstawili:

 • Pan Roman Czepe – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej
 • Pan Jan Gradkowski – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 • Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska
 • Pan Ryszard Łapiński – Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu
 • Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
 • Pan Krzysztof Gołaszewski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny

Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2015 oraz zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” oraz 7 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr IV/24/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2015 (zał. nr 18).

 

Ad 11

           Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej  na lata 2015 – 2019.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2019 ( zał. nr 19). Zaznaczył, iż w imieniu Zarządu wnioskuje do Wysokiej Rady o przyjęcie tej uchwały. Dodał, iż jest ona nieodzowna do realizowania budżetu Powiatu Białostockiego.

Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania odnośnie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2019.

Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, mam pytanie do Pani Skarbnik, chodzi mi o wskaźnik z art. 243 ust. 1 obsługi zadłużenia”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jeśli chodzi o wskaźnik z art. 243 w Załączniku Nr 1 w poz. 9 cały blok od 9.1 do pozycji 9.7.1 wyliczone są wskaźniki. Pierwszy wskaźnik to jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa jest w art. 169 ustawy o finansach publicznych. Chodzi o to, że to określa procentowy udział wydatków i rozchodów budżetu na obsługę zadłużenia. Jeżeli chodzi o rok 2015 to ten wskaźnik jest wyliczony w wysokości 1,93 %. W dalszym ciągu w pozycjach począwszy od 9.6 i 9.6.1 obliczone są na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych, według wzoru, wyliczone są wskaźniki dopuszczalne. Jeśli chodzi o wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych, tutaj nie mamy z tym doczynienia, to ten wskaźnik w sposób dopuszczalny jest wyliczony na rok 2015 w wysokości 10,18 %. Dalej w pozycjach 9.6.1 i 9.7 i 9.7.1 tam gdzie jest napisane tak, to znaczy, że wyliczony wskaźnik spłaty zadłużenia do wysokości dochodów w stosunku do dopuszczalnego jest niższy, łatwo zauważyć, że 1,93 % to jest dużo mniej niż dopuszczalny wskaźnik 10,18 %. W każdym z prognozowanych lat a więc na lata 2015 – 2019 nasz wskaźnik nie zbliża się bardziej do wskaźnika dopuszczalnego. Krótko mówiąc to oznacza, że budżet posiada wysoką płynność finansową i możliwość zaciągania kredytów. Ponadto chciałam Państwu powiedzieć, że w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Regionalna Izba Obrachunkowa w składzie orzekającym w dniu 3 grudnia wydała opinię pozytywną, zacytuję: <>. Tak więc można jedynie powiedzieć, że Wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzona prawidłowo i nie wskazuje na problemy w najbliższym okresie, a więc przynajmniej do roku 2019”.

Radny Pan Marek Skrypko: „Dziękujemy Pani Skarbnik. Szkoda, że ta wysoka płynność finansowa nie idzie w parze z wysoką płynnością jazdy po drogach powiatowych. Chciałem się zapytać jak to jest. Mamy tutaj Wieloletnią prognozę finansową do roku 2019, praktycznie na roku 2015 kończymy przewidywalną prognozę budowy dróg. Teraz mamy rok 2015 przypominam. Jedyną taką dosyć enigmatyczną inwestycją jest budowa południowej obwodnicy Kotliny Biebrzańskiej.  Nie wiem co to jest? Mógłby ktoś wytłumaczyć. Ja rozumiem, że nie są zrobione ustalenia z gminami i będzie to dopisywane”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Jak Państwo zauważyliście nasze inwestycje na drogach powiatowych są planowane jako zadania jednoroczne, rozpoczynane w danym roku i kończone, ponieważ wykonywane są odcinki. Te drogi w Wieloletniej prognozie finansowej zapisywane są tylko kwotowo, a nie występuję w Załączniku Nr 2. Jak sama nazwa wskazuje Załącznik Nr 2 do Wieloletniej prognozy finansowej zawiera przedsięwzięcia wieloletnie, a więc realizowane w okresie dłuższym niż 1 rok budżetowy, i dlatego nie mogły się znaleźć. One się znajdują owszem, ale w tej części w Załączniku Nr 1, gdzie wyszczególnia się wydatki na inwestycje. Konkretnie to jest w bloku pozycji 11 i 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji. Dalej przede wszystkim tutaj zapisane są drogi. Lata 2016 to jest kwota prognozowana 16, 5 mln zł, 2017 rok kwota 16 mln zł, rok 2018 kwota 15, 5 mln zł. Oczywiście jest bardzo dużo niewiadomych. Zapewne po opracowaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę siedziby Starostwa przy ul. Borsuczej pojawi się zadanie wieloletnie. Tak jak to prognozuje Zarząd będzie to zadanie 3 letnie, które się rozpocznie w roku 2016 aż do roku, 2017 jeśli chodzi o płatności. Wówczas zostanie to wprowadzone do Załącznika Nr 2. Tak się składa, że jeśli chodzi o drogi, to Wieloletnia prognoza finansowa absolutnie nie zakłada, że nie będą realizowane drogi po roku 2015 tyle, że jest to zapisane kwotowo i będzie planowane w budżetach poszczególnych lat. Chyba, że Wysoka Rada, a wcześniej Zarząd zdecydują o tym, że inwestycje drogowe będą planowane, jako zadania wieloletnie, chociażby dwuletnie. Wówczas takie wieloletnie inwestycje drogowe na pewno znajdą się w Załączniku Nr 2. Jeśli chodzi o tą obwodnicę, o którą Pan pytał jest to przygotowywana wspólnie z Gminą Trzcianne, Gminą Tykocin inwestycja. W bieżącym roku była próba uzyskania 95 % dofinansowania w ramach Programu LIVE. Przy czym jeśli chodzi o ten wniosek, on przy rozpatrywaniu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska nie uzyskał dofinansowania. Poprzedni Zarząd postanowił zostawić to zadanie, bo być może, że w ramach tego zadanie da się uzyskać przy następnym rozdaniu dofinansowanie. Dlaczego to jest w ten sposób? Otóż, praktycznie ani w ramach RPO, ani w ramach innych programów, w finansowaniu na lata 2014 – 2020 nie ma możliwości uzyskania dofinansowania wprost na drogi powiatowe. W tej chwili jedyną możliwością takiego finansowania dróg powiatowych jest realizacja pewnych programów, pewnych projektów z zakresu ochrony środowiska, bądź innych, gdzie jednym z elementów jest konieczność budowy drogi i to jest ten  projekt. On nie jest przewidziany do finansowania w roku 2015, ale w wykazie zadań jest na lata następne, tak aby nie zamykać drogi do tego wniosku, który praktycznie jest przygotowywany, i który będzie ponownie złożony do dofinansowania”.

Radny Pan Marek Skrypko: „Z tej kwoty ile my mamy dopłacić, bo to jest strasznie duża kwota?”

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego odpowiedziała: „Duża, rozłożona na lata. Z naszej strony to jest 13 mln zł łącznie z dofinansowaniem. Dofinansowanie wynosi 95 %, więc należałoby zapłacić, 5 % jako środki własne”.

          Radny Pan Marek Skrypko zapytał gdzie dokładnie jest ta droga?

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż jest to na Gminie Tykocin.

Radny Pan Marek Żmujdzin: „Proszę Państwa, my dyskutowaliśmy na Komisjach nad projektem budżetu podpisanym przez Starostę, Wicestarostę i członków Zarządu. Natomiast dzisiaj jest WPF i budżet, który mamy podpisany tylko przez Panią Skarbnik i Radcę Prawnego. Członkowie Zarządu tak jakby nie brali udziału w tym opiniowaniu tego budżetu”.

Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, dokument pod nazwą projekt budżetu jak też Wieloletnia prognoza finansowa wraz z autoprawkami był przedmiotem posiedzenia Zarządu. Zarząd podpisał ten dokument, są oryginalne pieczątki, oryginalne podpisy. Drodzy Państwo, ja do końca nie chcę odpowiadać za treść dokumentów, które trafiają do Państwa. Ja przyjmuje, że jest to uchybienie formalne. Poproszę pracowników obsługujących Radę, aby w przyszłości trafiały do Państwa skany oryginalnych dokumentów a nie projekty. Jednocześnie chcę Państwa zapewnić, że ten projekt, który będzie odczyny przez Panią Przewodnicząca i poddany pod głosowanie jest w stu procentach zgodny z tym co podjął Zarząd”.

Radny Pan Marek Żmujdzin: „Nie żądam abyśmy dostali dokument z oryginałami, ale chociaż kserówki”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Proszę Państwa, czym innym jest projekt budżetu, który przed 15 listopada przyjmuje Zarząd i podpisuje się w formie uchwały i taką uchwałę Państwo żeście wcześniej otrzymali. Ten projekt budżetu i projekt Wieloletniej prognozy finansowej trafił do Komisji, również trafił na Zarząd. Zarząd wprowadził na jednym posiedzeniu Zarządu w dniu 8 stycznia autopoprawkę, następną autopoprawkę 26 stycznia. Teraz te autopoprawki musiały się znaleźć zapisane konkretnie już w projekcie uchwały budżetowej. Macie Państwo dzisiaj projekt uchwały budżetowej, który zawiera wszystkie autopoprawki, które wprowadził Zarząd. Przypomnę, że była to zmiana wysokości diet, następnie zwiększone były kwoty dochodów i wydatków, które omawiałam na wszystkich komisach. Następna rzecz, to 26 stycznia, o czym mówił Pan Starosta, Zarząd postanowił z planowanej rezerwy inwestycyjnej 250 tys. zł przenieść na dokumentacje projektową na rozbudowę Starostwa na ul. Borsuczej”.

Radny Pan Marek Żmujdzin podziękował Skarbnik oraz zaznaczył, iż wystarczy wyjaśnienie Starosty.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywne opinie do ww. projektu uchwały przedstawili:

 • Pan Roman Czepe – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej
 • Pan Jan Gradkowski – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 • Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska
 • Pan Ryszard Łapiński – Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu
 • Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
 • Pan Krzysztof Gołaszewski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny

Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2019 oraz zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za”, oraz 9 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr IV/25/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2019 (zał. nr 20).

 

Ad 12

           Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegata Powiatu Białostockiego do Związku Powiatów Polskich.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powołania delegata Powiatu Białostockiego do Związku Powiatów Polskich ( zał. nr 21). Poinformował Wysoką Radę: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jesteśmy w Związku Powiatów Polskich. Należy dokonać korekty przedstawiciela do Zgromadzenia tego Związku. Z klucza jest przyjęte, że są to Starostwie. W związku z tym, że nastąpiła w tej kadencji zmiana Starosty, Zarząd wnioskuje, ażeby tym przedstawicielem Powiatu Białostockiego była moja osoba”.

Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania odnośnie ww. projektu?

         Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr IV/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania delegata Powiatu Białostockiego do Związku Powiatów Polskich (zał. nr 22).

 

Ad 13

           Interpelacje i zapytania Radnych.

         Głos zabrał Radny Pan Roman Czepe: „Moje pytanie jest takie czy na stronie internetowej Starostwa znajdują się już interpelacje. Dostałem zapewnienie, że będą, ale niedawno sprawdzałem i jeszcze ich nie było. Chciałbym aby moi wyborcy mieli okazję przeczytać jakie składam interpelację, także czasem podpowiadane przez nich”.

         Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapewniła, iż interpelacje znajdują się na stronie powiatu.

         Radny Pan Roman Czepe poprosił o klucz dostępu do internetu, aby Radni Powiatu mogli korzystać z internetu na sali.

         Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poinformowała, iż Biuro Rady przekaże powyższą informację.

         Następnie o głos poprosił Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, dziękuję bardzo jednostkom odpowiedzialnym za udostępnienie nam wykazu budynków niewykorzystanych będących własnością Powiatu Białostockiego i też wykazu budynków będących własnością Skarbu Państwa. W przerwie przejrzałem ten wykaz i przyznam, że widzę pilną potrzebę zajęcia się analizą wykorzystania tych budynków i przyszłościowego wykorzystania przez Zarząd i przez Komisję Infrastruktury co najmniej, być może też inne Komisje. W tym miejscu dziękując za te materiały chciałbym prosić Pana Starostę, a mówię to w kontekście przeniesienia siedziby PZD, nasuwa mi się tutaj takie porównanie, że w Supraślu to będzie kocioł gdzie będzie „groch z kapustą”. Wydaje mi się, że z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania mieniem powiatu powinniśmy się naprawdę zastanowić, jak również zasięgnąć opinii rzeczoznawców, fachowców, doradców w tej materii, aby te decyzje nie okazały się zbyt pochopne i niezbyt przemyślane. Także do Pana Starosty i do Pana Przewodniczącego Komisji Infrastruktury zwracam się z prośbą o pilne zorganizowanie zebrania Komisji w tej sprawie”.

           Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Radny, zawsze jest dopóki konkretne działania nie zostaną podjęte przyczynek do tego, żeby jeszcze analizować czy dana decyzja jest trafna, słuszna i celowa i ja jestem otwarty na wszelkie sugestie. Mam na myśli również Zarząd. Nie widzę problemu, żeby Przewodniczący Komisji Infrastruktury, czy też innych Komisji zorganizowały w najbliższym czasie swoje posiedzenia. Natomiast też bym prosił, aby pewne sugestie czy propozycje też wynikały od Państwa. Kontestować jest bardzo łatwo, a dobrze by było, aby być głosem doradczym dla Zarządu, jak w sposób przemyślany, racjonalny gospodarować mieniem powiatu”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

         Radny Pan Marek Skrypko: „Mam pytanie dotyczące materiałów, które dostaliśmy, o których mówił Radny Pan Babul. Chodzi mi o mapę Supraśla. Czy tutaj jest dobrze zaznaczone? Czy ta ujeżdżalnia koni, która jest na terenie szkoły, która z tego, co pamiętam była zbudowana z pieniędzy, z dotacji unijnej, czy to jest dobrze zaznaczone, że to nie jest na terenie posesji powiatowej”.

           Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział: „Proszę Państwa, jest to na terenie posesji. Natomiast ujeżdżalnia w tej chwili jest w zarządzie „Bukowiska”, natomiast inny status ma sam budynek szkolny. Natomiast ujeżdżalnia i te wszystkie obiekty są na terenie powiatu. Budynek po byłym internacie, stołówka, jadłodajnia i pewne jeszcze obiekty są jeszcze użyczone i są w zarządzie „Bukowiska”.

           W uzupełnieniu, Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości dodała: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, budynek ujeżdżalni znajduje się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 164/13 i w części ten budynek jest posadowiony też na działce 164/17. Z ewidencji gruntów wynika, że działka 164/13 stanowi własność powiatu i jest oddana w trwały zarząd Powiatowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu. Natomiast działka 164/17 stanowi w części własność powiatu. Po wygaszeniu trwałego zarządu dla Centrum, w tej chwili stanowi wyłącznie własność powiatu. Natomiast w części jest w zarządzie Powiatowego Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu”.

         Radny Pan Marek Skrypko zapytał, w którym budynku mieści się „Bukowisko”? Zapytał czy tutaj gdzie internat?

         Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wyjaśniła: „Między innymi należy i budynek internatu, w części stołówka. Do powiatu należy zmodernizowany obiekt. 76/100 działki 164/17 to jest byłe Centrum Edukacji, na które został wygaszony trwały zarząd. W ramach tego jest część dydaktyczna wraz z aulą, sala gimnastyczna, warsztaty, diagnostyka i w części punkt Obsługi Turystycznej. W wykazie budynków gdzie jest mowa o powierzchni użytkowej budynków jest wszystko rozpisane”.

         Radny Pan Jan Bolesław Perkowski zapytał, kto ma jaką funkcję w Zarządzie i czym się zajmuje?

         Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Na następnym Zarządzie zostanie przydzielona każdemu odpowiednia działka i Starosta poinformuje, kto z jakiej branży będzie odpowiadał”.

 

            Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 

Ad 14

Przyjęcie protokołu z obrad II i III sesji RPB.

         Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk przypomniała zebranym, iż  II  Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 11 grudnia 2014 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodnicząca obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca obrad zarządził głosowanie.

           Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła protokół Nr II/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku.

 

         Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk przypomniała zebranym, iż  III  Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 22 grudnia 2014 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodnicząca obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

         Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w mojej wypowiedzi pod koniec III sesji jest w tekście w imieniu Ojczyzny. Jeśli to było moje przejęzyczenie to proszę poprawienie na w intencji Ojczyzny”.

         Przewodnicząca Rady zaznaczyła, iż będzie to skorygowane.

         Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca obrad zarządził głosowanie.

           Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła protokół Nr III/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku.

          

 

Ad 15

Sprawy różne.

           W sprawach różnych głos zabrał Radny Pan Roman Czepe: „Jak niektórzy z Państwa wiedzą zmarła 21 stycznia Pani Krystyna Tomczak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Filii w Łapach. Szefowa naszej jednostki. Na stronie Starostwa z przykrością musze stwierdzić, że nie ma żadnej notki na ten temat. Domyślam się, że niektórzy wogle nie wiedzą o tej informacji. Pani Przewodnicząca chyba również nie?”

         Przewodnicząca Rady wyjaśniła, iż nie zostaliśmy poinformowani.

         Kontynuując swoją wypowiedź Radny Pan Roman Czepe dodał: „Chciałbym zatem bardzo delikatnie, aby Państwo, aby Starostwo miało pewną procedurę postępowania związanego z obyczajem, ale też jest to coś więcej niż obyczaj, to jest rzeczywiście kodeks pewnych dobrych praktyk, pewnych zachowań w takich sytuacjach. Ja nawet się dowiedziałem, że przypadkowo był Pan Starosta w Łapach i nawet mógł być na pogrzebie, ale nie został wcześniej poinformowany. Uprzejmie proszę, aby delegacja uczestniczyła w pogrzebie, aby była umieszczona informacja na stronie, notka informacyjna. Proponuję, zatem chwilą ciszy uczcić Panią Krystynę Tomczak”.

         Radni Powiatu Białostockiego minutą ciszy uczcili pamięć o Pani Krystynie Tomczak – Dyrektor PUP Filii w Łapach oraz odmówili modlitwę w jej intencji.

         Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk: „Dziękuję Panu Radnemu za uwagę. Akurat ja nie znałam Pani Krystyny Tomczak. Nie dotarła do mnie informacja na ten temat i dlatego nic nie zostało poczynione”.

         Pani Iwona Helena Rojcewicz – p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku: „Szanowni Państwo, 4 dni przed śmiercią byłam u Pani Krystyny Tomczak w szpitalu. Pożegnałam się z Panią Krystyną, ja i księgowa i jeszcze dwie pracownice. Na następny dzień były pracownice, pożegnały się z Panią Krysią w szpitalu (…). Następnie we wtorek dostałam informacje o śmierci Pani Krystyny. W tym samym dniu na stronie Powiatowego Urzędu Pracy ukazał się nekrolog informujący o śmierci Pani Krysi Tomczak. Wysłałam też osoby, do Kuriera Porannego gdzie ukazał się nekrolog. Zebrałyśmy stosowne środki na zakup wieńca, zniczy. Zebrałyśmy też środki na mszę w Łapach. Ja byłam na pogrzebie, byli moi wszyscy kierownicy, byli też pracownicy z Filii w Łapach. O śmierci również przekazałam tą informację dla Pani Wicestarosty. Byłam w Domu Pogrzebowym przed wyprowadzeniem zwłok Pani Krysi, był również Pan Starosta Pełkowski z wiązanką”.

         Radny Pan Roman Czepe: „Widziałem tą notkę, czy nekrolog u Państwa, dlatego byłem zdziwiony, że Państwo wiecie, a inni nie, nie każdy zagląda na stronie PUP. Gmina również informowała. Brakuje oczywiście notki biograficznej na stronie Powiatu Białostockiego (…).  Mam pytanie, ponieważ Pan Dyrektor SP ZOZ – u w Łapach zwolnił podobno Panią Główną Księgową. Chcielibyśmy się dowiedzieć, na jakiej podstawie?”

         Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Z posiadanych przeze mnie informacji nastąpiło to z powodu utraty zaufania dyrektora do pracownika. Jeśli chciałby Pan wiedzieć więcej szczegółów to zwrócę się do dyrektora o przedstawienie takiej informacji”.

         Radny Pan Roman Czepe: „Proponuje rozważenie, wspominałem już o tym na komisjach, aby wzorem innych gmin, wzorem sejmowym, aby w porządku obrad wskazywać komisję wiodącą. Chodzi o to, aby jasno było, która komisja powinna zaopiniować projekt uchwały. W statucie w § 50 jest tak, że komisje mogą opiniować. Jest to bardzo otwarte stwierdzenie, natomiast dobrze by było wiedzieć, która komisja nie tylko, że może, ale powinna lub musi w innym znaczeniu, do czegoś jest zobowiązana. To ułatwia pracę, dlatego że już wiemy, która nie powinna się uchylać. To jest taka prośba, którą proszę rozważyć.

Wystąpiłem do Pani Przewodniczącej z pismem w sprawie udziału w Sesji Pana Burmistrza Jacka Chrulskiego. Moim zdaniem jego udział był nieprawny. Bardzo szanuję Pana Jacka Chrulskiego, osobiście nie znam, ale słyszę bardzo pozytywne opinie Radnych o Panu wówczas Radnym Chrulskim. Proszę tego nie odczytać, że cokolwiek miałem na myśli, aby zachwiać dobrą opinia Pana Radnego, ale też nie wzruszyć statusu Pani Przewodniczącej, bo większość koalicyjna wybrała bez problemu Panią Przewodniczącą. Chodzi mi o to, że moim zdaniem, jednoznacznie, a zapoznałem się z orzecznictwem w tej sprawie, jednoznacznie ta kwestia już jest ustalona, że nie można uczestniczyć. Mandat wygasa automatycznie, to już nie jest wybór jak było kiedyś. Otrzymałem odpowiedź, dziękuję serdecznie Pani Przewodnicząca. Proszę o dołączenie tej odpowiedzi do protokołu sesji ( załącznik nr 23).

Następnie, chciałbym poruszyć drobną zupełnie sprawę, a mianowicie Radny Pan Andrzej Babul zwrócił uwagę Pani Przewodniczącej, że nie czyta projektów uchwał. Pani Przewodnicząca uległa. Ja w statucie nie znajduję, aby był obowiązek czytania projektów uchwał. To jest kwestia moim zdaniem regulowana. Reguluje to statut lub obyczaj. Skoro statut tego nie reguluje, to decydować powinna Rada. Jeśli jest inaczej to proszę to skorygować. W związku z tym, ja bym proponował taki namysł w Prezydium. Może dyskusję też w konwencie. Ja nie jestem za tym, aby czytać, ale jeśli większość Radnych jest za tym aby czytać, to oczywiście się podporządkuje”.

 

         Radny Pan Zenon Żukowski: „Postanowiłem zabrać głos ponieważ jestem najdłużej Radym w Powiecie Białostockim. Mogę powiedzieć, że zwyczajowo zawsze tak było, że były czytane uchwały. Jeżeli jest to np. uchwała dotycząca przystanków to nie ma potrzeby tak daleko sięgać. Natomiast podstawowe kwestie uchwały, paragrafy zawsze były czytane, w związku z tym nie ma podstaw sądzić, że zwyczajowo nie było to unormowane”.

         Radny Pan Roman Czepe: „Panie Radny, nie mówiłem, że nie ma takiego zwyczaju. Jeszcze raz podkreślam, ta kwestia nie jest uregulowana w statucie i w ustawie, zatem my mamy prawo regulować ją zwyczajem nowym. Nie widzę dlatego polemiki ze strony Radnego. Dlatego chcę, aby Państwo zrobili tutaj taki namysł, zobaczcie ile czasu zajmuje czytanie uchwał. Rozumiem, że jest czasem taka nadgorliwość, że czytamy wszystko, później sami tego żałujemy, bo właściwie po co. Niektóre rzeczy warto przypomnieć, ale niektóre są tak oczywiste, że nie ma potrzeby. Jakby to tak literalnie traktować, to proszę zauważyć, że załącznik jest elementem uchwały”.

         Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, powiem tak, że marzenia po części się już moje spełniły, ponieważ podejmując prace w następnej kadencji Rady marzyłem o tym, żeby ta Rada funkcjonowała. Dzisiaj dała dowód w sposób prawidłowy, czyli wykazała przy głosowaniu swoją zdecydowaną odpowiedzialność, mądrość. Dziękuję i cieszę się, że pracujemy wspólnie z Radą bez podziału. Zauważam, że tych podziałów nie ma. Natomiast z wielkim szacunkiem do Pana Radnego Czepe, ja bardzo uważnie się przysłuchuje Pana wnioskom, Pana uwagom, bo oczywiście Pan posiada o wiele większą wiedzę niż ja, niż inni. Chciałbym zwrócić uwagę, że jest ciężko dla Pana zejść ze stopnia generała, czyli dowodzić batalionem, czy większą armią, na stopień plutonowego na niższy poziom. Pana w większości jest tutaj sposób poselski. Pan mówił, że losowy przypadek nieobecności Radnego, Pan mówi, że to jest zapis bzdurny, przecież są takie przypadki, np. wypadek samochodowy. Są i pogrzeby i różne sytuacje. Także należy zejść na poziom powiatu, i z szacunkiem do Pana i do wszystkich zwracam się o to, żebyśmy w przemyślany sposób, merytorycznie byli przygotowani do pewnych zasad i szanowali wzajemnie siebie, Wysoką Rade i Zarząd”.

         Radny Pan Wojciech Fiłonowicz: „Prowadzenie sesji nie jest takim prostym zadaniem. Ja prowadziłem sesję w Supraślu przez 4 lata. Polityka prowadzenia sesji zgodnie z Regulaminem należy do Pani Przewodniczącej. Jeżeli padają wnioski, żeby czytać, to trzeba przegłosować. Jeżeli Rada się przychyli do tego, żeby czytać to wtedy będziemy czytali, jeżeli nie to nie. Tutaj nie ma problemu”.

         Radny Pan Roman Czepe ad vocem wypowiedzi Pana Jana Kaczana – Członka Zarządu: „Jeśli chodzi o Pana wypowiedź, z całym szacunkiem, nie znam Pana, mam nadzieję, że miał Pan dobre intencje. Natomiast muszę Panu wyjaśnić jedną rzecz. W demokracji, zwłaszcza w demokracji samorządowej jest tak, że są różne obozy, partie, ugrupowania, jest opozycja, jest władza. Zatem mogą być podziały i czasem one muszą być. Czasem są one bardzo korzystne, ktoś musi patrzeć na ręce, ktoś musi kontrolować, sprawdzać, pytać. Liczę, że we władzy też jest wewnętrzny imperatyw członków Zarządu, żeby też sprawdzać, a nie tylko brać dietę członka Zarządu, wierzę w to, że tak jest. Rozumiem ten Pana entuzjazm w głosowaniach, kiedy jesteśmy ponad podziałami i to jest ważne, przychylam się do tego, czasami musi być ponad podziałami. Czasami musimy dzieląc się, przedstawiając różne racje, przeciwne, także tutaj władza musi rozumieć rolę opozycji. Bez opozycji nie ma demokracji. Jeśli chodzi o Pana uwagi, co do konkretnych moich wniosków, to uprzejmie Pana proszę, aby Pan dyskutował w danym punkcie odnośnie moich wypowiedzi, kiedy dyskutujemy. Mówię o tych kwestiach związanych z nieobecnością. Ten punkt już minął, w tym punkcie był czas, aby o tym dyskutować i uprzejmie o to proszę, aby w sprawach różnych nie robić wycieczek w tematach, które już się zakończyły. Pani Przewodnicząca zakończyła temat. Dlatego trudno mi teraz o tym dyskutować, to by było bez sensu, ja wyraziłem dlaczego, Pan nie zrozumiał dlaczego, niech Pan sięgnie do protokołu co było moją intencją. To nie było obrażanie kogoś, że ktoś miał wypadek. Chodzi o to, że nas faktycznie nie ma i wyborca może sobie pomyśleć, nie ma, co z tego, że jest usprawiedliwiony, ale funkcji nie wykonuje w tym czasie. Także można zrozumieć i Pana racje, takie że bierzemy pieniądze i te racje, że tych pieniędzy nie powinniśmy brać. Także te racje są różne i każda ma swoje uzasadnienie”.

         Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk: „Chciałam się odnieść do sprawy dotyczącej czytania projektów uchwał. W poprzedniej kadencji projekty uchwał były odczytywane. Chciałabym powiedzieć, że zamierzałam wprowadzić zmianę, ale padł wniosek z sali Pana Radnego, który zakwestionował to. Ja z całym szacunkiem mogę czytać projekty uchwał. Teraz nie rozumiem, dlaczego są wnioski przeciwne. Dlatego, aby ustalić, jak Państwo wolicie, dlatego proponuję przegłosować”.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, sądzę że nie pomylę się, ale dla mnie nieodzowną rzeczą, tym bardziej, że jest to nagrywane, każdy projekt uchwały, który będzie głosowany przez Wysoką Radę ma być odczytywany, aby było jednoznaczne, aby było wiadomo co jest głosowane, i nad czym Rada głosuje. Jedyne odejście to może być czy czytać tabelkę, czy jak ją odczytać. Pani Przewodnicząca, nieodzownym elementem jest odczytanie projektu uchwały i poddanie pod głosowanie. Dlatego wnoszę, aby Pani Przewodnicząca tego się trzymała”.

         Radny Pan Andrzej Babul: „Chciałem się odnieść do tej sprawy, bo dzisiaj na sesji mieliśmy potwierdzenie słuszności takiego postępowania, czyli odczytania. Otóż gdyby Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad, który nie należy głosować, a należy odczytać przed przyjęciem, to Pan Radny Żmujdzin mógłby to ustalić, i było by to jednoznaczne. Podtrzymuję, zatem swoją prośbę i popieram prośbę Pana Starosty, aby projekty uchwał były czytane. Natomiast, chciałbym prosić Panią Przewodniczącą, aby się nie powtórzyła sytuacja, jaka była na poprzedniej sesji, kiedy Pan Starosta zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji w tym temacie, a Pani zamknęła bez pytania Radnych z sali czy są głosy w tym temacie i nie przegłosowała tego wniosku o zamknięcie dyskusji. Rozumiem gdyby nie było głosów, ale były. To było niezgodne z procedurą i prosiłbym, aby na to zwrócić uwagę i aby to się nie powtórzyło”.

         Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk: „Postaram się w taki sposób nie zamykać sesji. Natomiast w tym dniu zaplanowane było spotkanie opłatkowe”.

         Radny Pan Marek Skrypko: „Mam taką prośbę. Jest kilka takich spraw bardzo ważnych. Jedną z takich spraw jest szpital w Łapach. Padło tutaj pytanie Radnego Pana Czepego do Pana Dyrektora. Tam się różne rzeczy dzieją. Nie mówię, że to ma być na następnej sesji Rady Powiatu, ale żebyśmy w ciągu 2, 3 miesięcy postawili ten temat na Radzie Powiatu, abyśmy mogli o tym szpitalu porozmawiać. Tam są duże emocje. Niektórzy byli na posiedzeniu Rady Miasta. Widzieliśmy i słyszeliśmy, co mówią pracownicy tego szpitala. Chodzi mi o to, żeby kilka z tych ważnych tematów postawić na Radzie Powiatu, abyśmy mogli o tym porozmawiać”.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, w każdej chwili, czy Starosta, czy Zarząd jest gotowy rozmawiać na temat szpitala, jak też innych tematów. My mamy też pewien tok postępowania, pewną ścieżkę dotyczącą szpitala wyznaczoną. Po kolei, na wszystko przychodzi czas. Dzisiaj Państwo powołaliście Radę Społeczną przy szpitalu. W najbliższym czasie zwołamy posiedzenie Rady Społecznej. Także już na tym gremium będzie dyskusja, czy podejmowanie pewnych decyzji, czy opinii. Wszystko wskazuje na to, że z pewnymi wnioskami na Radę Społeczną przyjadę. Także dla Starosty, dla Zarządu sprawa szpitala jest na dzień dzisiejszy i długo jeszcze będzie sprawa priorytetową. Może ktoś uważać, że jest inaczej, ale na tyle nie są ważne na dzień dzisiejszy drogi, rozbudowa siedziby jak ważna jest sprawa szpitala w Łapach, bo sytuacja jest tak poważna, bo nie jest tajemnicą, że w każdej chwili może być tam sytuacja finansowa tragiczna i skutki pewnych działań, czy braku pewnych działań odczują wszyscy, pracownicy, Gmina Łapy, ale też Starostwo Powiatowe. Przedział czasowy, o którym Pan Radny mówi, jest całkiem do przyjęcia, bo sądzę jak już będą konkretne decyzje wtedy już Państwa będziemy powiadamiać i na te tematy chce rozmawiać i uzgadniać”.

         Radny Pan Marek Skrypko: „Ci którzy są na Komisji Zdrowia, będą w Radzie Społecznej, są mieszkańcami Łap wiedzą jaka jest sytuacja. Jeżeli mówimy, że sytuacja jest ciężka, dramatyczna i trzeba działać i wiedzieć to wszyscy musimy sobie to uzmysłowić”.

         Radny Pan Roman Czepe: „Chciałbym się odnieść do odczytywania projektów uchwał. Radny Pan Andrzej Babul mówił o odczytywaniu porządku obrad. Porządek obrad musi być odczytany, to jest oczywiste. Pani Przewodnicząca, każdy z Radnych odnośnie odczytywania projektów uchwał może złożyć swój wniosek, mój wniosek jest przeciwny. Chciałbym jednak Panie Starosto, aby złagodzić tę formę, abyśmy nie przesadzali z tym. Uchwały po sesji są publikowane w BIP – ie i to jest dokument, nagranie jest po przyjęciu protokołu kasowane”.

         Innych spraw różnych nie zgłoszono.

 

Ad 16

Zamknięcie obrad IV sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zamknęła obrady IV Rady Powiatu V kadencji, w dniu 29 stycznia 2015 roku, o godz. 1420.

 

Protokołowała:                                                                          Obradom Przewodniczyła:

Anna Gadomska                                                                                               Anna Grycuk

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk- Przewodnicząca Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-01-2015

Data udostępnienia w BIP: 05-03-2015 13:47

Data modyfikacji informacji: 05-03-2015 13:47