Protokół Nr XVI /2015 z dnia 3.12.2015r.

RP.0002.16.2015

 

 

Protokół Nr XVI /2015

z obrad XV Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

 w dniu 3 grudnia 2015 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

 

         Obrady XVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 3 grudnia 2015 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk.

Na wstępie powitała, członków Zarządu, wszystkich radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

 

Stwierdziła, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 26 radnych,            co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny był Radny Pan Wojciech Fiłonowicz (nieobecność usprawiedliwiona).

 

 

Ad 2

            Przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk poinformowała, iż porządek dzienny         XV Sesji RPB, został przesłany Radnym. Zapytała, czy są do niego uwagi? 

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski poprosił o:

 • Wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 4: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2019”.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz przy 5 głosach „wstrzymujących się”, wprowadziła do porządku obrad ww. punkt.

 • Wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 10: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się”, wprowadziła do porządku obrad ww. punkt.

 • Zdjęcie z porządku obrad punktu 12: „Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Starosto, ponieważ na ostatniej Komisji Infrastruktury Technicznej Pan bardzo był przekonany                  co do umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej, więc ja przyznam, że przed podjęciem decyzji w sprawie wykreślenia tego punktu chciałbym wiedzieć, co się stało, że Pan zmienia w ciągu tak krótkiego czasu zdanie. Co się stało z tą ofertą?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Radny, od tego czasu nic się nie stało. Już na sesji sygnalizowałem Państwu, że umowa, którą prawdopodobnie Zarząd Powiatu Białostockiego zawrze w sprawie wydzierżawienia                   tej nieruchomości będzie na okres znacznie krótszy niż 3 lata. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest do końca przez obie strony ta umowa doprecyzowana, ale jest dzisiaj procedowanie uchwały upoważniającej Zarząd do wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata jest bezprzedmiotowa. Jeśli jest bezprzedmiotowa to nie ma potrzeby, żeby dzisiaj na ten temat dyskutować”.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 14 głosach „za”, 8 głosach „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się”, zdjęła z porządku obrad ww. punkt.

 

 • Wprowadzenie nowej treści projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 • Wprowadzenie nowej treści projektu uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny  Rady Powiatu Białostockiego.
 • Wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 21: „Podjęcie uchwały wyrażającej stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń”. – wniosek Komisji Rolnictwa i Środowiska.

Radny Pan Marek Żmujdzin: „Panie Starosto, proszę powtórzyć tytuł tejże uchwały”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, to jest uchwała wyrażająca stanowisko Rady Powiatu w sprawie zwiększenia nakładów                            na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń bądź też zwalczenia afrykańskiego pomoru świń. Jest to tak na gorąco przygotowywane. W trakcie będzie przedstawiony Państwu sam tytuł, chociaż sam tytuł nie jest na tyle istotny. Uważamy, że jest to wniosek Komisji Rolnictwa               i Środowiska, gdyż taka uchwała nie była procedowana na Zarządzie, dlatego uważamy,            że to wypłynęło z Komisji Rolnictwa i Środowiska”.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, wprowadziła do porządku obrad ww. punkt.

 

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk odczytała zebranym porządek obrad wraz ze zmianami:

 1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego :
 1. Przedstawienie wniosku Klubu PiS o odwołanie Starosty złożonego w dniu 29 października 2015 r.
 2. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z dnia 10 listopada 2015 r.
 3. Przedstawienie stanowiska Klubów Radnych Rady Powiatu Białostockiego: PO, PSL, Nasze Podlasie dotyczące wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wniosku Klubu PiS o odwołanie Starosty.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
 3. Przedstawienie przez Skarbnika Powiatu Białostockiego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2020.
 4. Przedstawienie przez Skarbnika Powiatu Białostockiego projektu budżetu Powiatu Białostockiego na  2016 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób
  z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny  Rady Powiatu Białostockiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”.
 14. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego za 2015 rok.
 15. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego za 2015 rok.
 16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego - Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2015 rok.
 17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”  w Supraślu.
 18. Podjęcie uchwały wyrażającej stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
 19. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 20. Interpelacje i zapytania Radnych.
 21. Przyjęcie protokołów z obrad XIV i XV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 3

Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego:

 1. Przedstawienie wniosku Klubu PiS o odwołanie Starosty złożonego w dniu 29 października 2015 r.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poprosiła Radnego Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Przewodniczącego Klubu PiS o przedstawienie wniosku Klubu PiS o odwołanie Starosty złożonego w dniu 29 października 2015 roku.

Radny Pan Jan Bolesław Perkowski – Przewodniczący Klubu PiS: „Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, Klub Prawa                   i Sprawiedliwości przed miesiącem złożył wniosek o odwołanie Pana Antoniego Pełkowskiego z funkcji Starosty Powiatu Białostockiego. Złożyliśmy go na podstawie art. 31 ust 1 i 2 w zw. z art. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Zgodnie z prawem nasz wniosek został przekazany Radzie Powiatu, a także omówiony na poprzedniej sesji.              W dniu dzisiejszym ma się odbyć jego głosowanie. Główną przyczyną złożenia przez nas wniosku, a zarazem najważniejszym zarzutem wobec Pana Antoniego Pełkowskiego jest niewłaściwe wykonywanie ciążących na Panu Staroście obowiązków, w tym zwłaszcza brak skutecznego nadzoru nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łapach oraz brak dbałości o finanse powiatu. Od początku kadencji Radni nie tylko naszego Klubu            za jedną z najważniejszych spraw do rozwiązania przez Powiat Białostocki uznali problem sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala w Łapach. Wydawało się, że w tej sprawie Radni opozycji i władze są zgodni. Nasz Klub ponad podziałami politycznymi dążył do tego, aby Powiat udzielił szpitalowi jak najszybszej, wszechstronnej i jak najskuteczniejszej pomocy. Niestety tak się nie stało. Przede wszystkim zwracamy uwagę na: 1. Z dniem 1 lipca 2015 roku został zamknięty oddział położniczo – ginekologiczny pod dość błahym pretekstem zejścia z dyżuru jednego z lekarzy. Dopiero po czasie dowiedzieliśmy się, że można było oddział zawiesić (do czasu uporania się z problemami kadrowymi i in.). Likwidacja oddziału ginekologiczno – położniczego to nie tylko pozbawienie szpitala ważnego oddziału, ale strata 1 600 000 zł kontraktu. To także zwiększenie kosztów oddziału chirurgii, bo koszty bloku operacyjnego nie mogą być rozbite na oddziały. Ta sytuacja pogłębia trudne problemy finansowe szpitala. 2. Tzw. restrukturyzacja szpitala powiatowego w wykonaniu Zarządu Powiatu Białostockiego i p.o. dyrektora Tadeusza Gniazdowskiego tylko i wyłącznie pogarsza sytuację finansową i kadrową jednostki. Dramatycznie widać to w sytuacji oddziału wewnętrznego, gdzie 5 lekarzy złożyło wypowiedzenia. 3. Zadłużenie szpitala dynamicznie rośnie i może dojść do 3 mln zł zadłużenia i konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w celu pokrycia straty. 4. Zdecydowanie krytycznie odnosimy się do prowadzonej gospodarki nieruchomościami. Takim skrajnym przykładem jest próba wynajęcia prywatnemu podmiotowi ogromnego majątku w Supraślu, pomimo, że w tym czasie jest ogłoszony przetarg na tą nieruchomość, a jednocześnie działa tam nasza jednostka Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bukowisko”. 5. Budzi kontrowersję budowa nowej siedziby Starostwa za ok. 15 mln zł w takim czasie kiedy szpital powiatowy ma duże problemy finansowe i kadrowe. Sytuacja sprzed roku dzisiaj jest zupełnie inna. Dzisiaj taka decyzja jest nieodpowiedzialna. Mamy w co inwestować, drogi powiatowe, ścieżki rowerowe, szpital, wsparcie stowarzyszeń i organizacji, promocję całego powiatu z ukazaniem tego co ważne, ciekawe, wartościowe w każdej gminie. Powiat to nie tylko administracja, i nie tylko administrowanie. Potrzebna jest wizja, ciężka intensywna praca, ambitny program i dobra współpraca ze wszystkimi.

Panie Starosto, Wysoka Rado, chcemy zdecydowanie podkreślić, że od osoby sprawującej najważniejszą funkcję w powiecie jaką bezsprzecznie jest funkcja Starosty powinniśmy wymagać znacznie więcej, aniżeli od szeregowego urzędnika. Mamy na myśli zwłaszcza odpowiedzialność za publiczne pieniądze, powierzone mienie, dbałość o wizerunek powiatu i o jego zrównoważony rozwój. Jednocześnie należy oczekiwać planu działania na bliższą i dalszą przyszłość, strategii i wizji rozwoju. Brak tych działań oraz brak wizji programów takich działań, a przy tym nieumiejętne nadzorowanie finansów szpitala oraz całego majątku przez obecnego Starostę dyskwalifikuje go na tym stanowisku i zmusiło nas do złożenia niniejszego wniosku zwłaszcza, że nie widzimy niczego co rokuje poprawę tej sytuacji. Apelujemy do Radnych, których nieobojętny jest los naszego Powiatu o poparcie naszego wniosku. Proszę jeszcze o zabranie głosu Radnego Pana Romana Czepe w celu uzupełnienia wniosku”. (zał. nr 4).

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego: „Pan miał odczytać wniosek, Panie Przewodniczący, a nie komentować i prosić Radnego o zabranie głosu”.

Radny Pan Roman Czepe: „Wniosek był odczytany na poprzedniej Sesji, więc nie musi być czytany dzisiaj. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Szanowni Państwo, Klub ma wystąpienie nad wnioskiem, to jest wystąpienie Klubowe, Klub złożył wniosek, więc ma prawo ten wniosek przedstawić w takiej formie jak przedstawia. Nie chcemy to co teraz Pani Przewodnicząca sugeruje, że coś dzieje się niewłaściwego było kolejnym powodem do tego, że mamy jakąś utarczkę, bo tego wniosek nie dotyczy. Nie chcemy, żeby Wojewoda rozstrzygał nam kolejne sprawy proceduralne, bo takie jest prawo. Prawo jest takie, żeby przedstawił wniosek Klub i Klub właśnie go przedstawia. Szanowni Państwo, oczywiście, że głównym powodem złożenia wniosku o odwołanie Pana Starosty jest sytuacja w szpitalu. Zaczęliśmy bardzo dobrze. Panie Starosto, zaczęliśmy od takiego pochylenia się nad szpitalem. Pan Starosta jeszcze przed wyborem był w szpitalu, i wszyscy mówiliśmy, że jest to najważniejsza sprawa tej kadencji. Wydawało się, że tak będzie, bo po raz pierwszy w tej kadencji ponad podziałami zaczęliśmy się wszyscy mocno nad sprawą szpitala pochylać, zgadzać w wielu sprawach. Natomiast tak się nie stało w praktyce. Mamy dzisiaj wiele niedomówień, i wiele właściwie przekłamań w tej sprawie. Mówimy, że oddział ginekologiczno – położniczy został zlikwidowany dlatego, że nie przyszła na dyżur jedna z Pań lekarek. Na dobrą sprawę ten sam wniosek był procedowany na Radzie Społecznej szpitala właśnie wniosek o zamknięcie tego oddziału. Wszyscy wówczas byli przeciwni likwidacji i można powiedzieć, że los pomógł, ale los pomógł nie po to, żeby zamknąć, można było zawiesić i my to podkreślamy. Teraz mamy efekt domina okropny dla szpitala, nie przewidywany i niespodziewany chyba przez nikogo z nas. Także nie spodziewał się tego także Pan Starosta, że wszystko właściwie leci w dół. 1 600 000 zł kontraktu traciliśmy na szpitalu, a podobno oszczędziliśmy 60 tys. zł na tym, że został zlikwidowany oddział położniczo – ginekologiczny. Jednocześnie nawet w Programie jest to wyraźnie napisane, że blok jest utrzymywany tylko i wyłącznie przez oddział chirurgiczny i tak w praktyce bywa, ale koszty były dzielne, a w tej chwili już tego nie ma. Mamy efekt domina finansowy. Drugim efektem jest efekt osobowy, personalny. To nie media powodują to, że jest zła opinia o szpitalu. Tą sytuację spowodowało zamknięcie oddziału położniczo – ginekologicznego. Spowodowało to, że lekarze przestali ufać, że ten szpital się utrzyma, przynajmniej w takiej formie, że nie będzie to jednak wariant Dąbrowy Białostockiej, że te oddziały zostaną utrzymane. Lekarze znają się, mówią swoje opinie, wyrażają swoje obawy, a już szczególnie lekarze danej specjalności. Dzisiaj wyraźnie widać nie ma w tym środowisku zainteresowania tym szpitalem. Mało tego, jak wiemy rozmowy były bardzo późne, kiedy lekarze złożyli wniosek o wypowiedzenie, to rozmowy zaczęły się po 2 tygodniach, niektórzy mówią,                     że nawet po miesiącu. Oczywiście kontrakt został utrzymany ze stratą  1 600 000 zł, ale jaki będzie w 2017 roku, bo ta reforma o której mówimy, te ograniczenia dopiero wejdą. Mamy sytuację straszliwie pogarszającą się. Mówimy o stracie, która jest możliwa na 3 mln zł,                 ale mamy już straty, które przyjdą już dodatkowe w przyszłym roku. Czy prawdą jest, czy plotką, że to będzie strata nie 3 mln zł ale znacznie większa. Nie wiemy do końca jak będzie wyglądał remont bloku operacyjnego, bo mówi się bardzo wyraźnie o tym, że być może trzeba będzie zawiesić oddział chirurgiczny. To kolejna klęska. Nie wiem czy dojdzie do realizacji tego fatalnego punktu w programie naprawczym, a mianowicie stworzenia oddziału zachowawczego, czyli likwidacji dwóch oddziałów, a w to miejsce utworzenia innego. To są wielkie niewiadome, które nas bardzo bolą, bo sytuacja szpitala będzie wynikała z tego czy będzie coraz większa obawa, czy będzie coraz mniej pieniędzy, czy nastąpi coraz większy odpływ lekarzy w tym szpitalu. Proszę Państwa, Pan Przewodniczący Jan Perkowski wspomniał o innych punktach. My nie chcemy ich długo rozwijać. Będzie na to okazja przy absolutorium, niestety za pół rok. Jednak nawet dzisiaj kiedy jest pytanie Pana Radnego                   o to czemu zdejmujemy ważny punkt z porządku obrad, to odpowiedź jest, że Zarząd może to uczynić. Na dobrą sprawę nie ma porządnego wyjaśnienia dlaczego taka rzecz jak wynajęcie na kilka miesięcy, może na kilka lat, z umową do 3 lat jak domyślamy się, może krótszą do przetargu, bo tam umowa miała być warunkowana podwójnie. Dlaczego podnajmuje się ogromną nieruchomość zabudowaną gdzie jest nasz zakład budżetowy.                My tego kompletnie nie wiemy, nie rozumiemy takiej sytuacji, tego nam też się nie tłumaczy. Proszę Państwa, powiat utrzymuje zakład budżetowy, a w tym czasie poddzierżawia się całość i ten zakład budżetowy będzie poddzierżawiał od kogo? Nie irytowalibyśmy się nawet tak bardzo, gdyby na posiedzeniu Komisji połączonych rzecz ta była dokładnie wyjaśniona. Jak potraktowano Pana Muszyńskiego, to chyba wszyscy byli zirytowani tą sytuacją. Debatujmy, ile trzeba, pytajmy się ile można, mamy prawo nie wiedzieć, ale nie narzucajmy jednego zdania, jednego rozwiązania. Może trzeba się upomnieć o cały obiekt, nie tracić go w Supraślu i powiedzieć sobie jasno, a może rzeczywiście na jakiś czas dzierżawić, ale to jest ogromny majątek, który będzie w przyszłości dochody wielkie przynosił. Może działalność szkoleniowa nam jest potrzebna, może innego typu. W to miejsce mamy rozwiązanie, tutaj mamy na ścianach widoczne, siedziba. Rok temu można było jeszcze myśleć o siedzibie, ale teraz kiedy mówimy o bardzo trudnej sytuacji szpitala to jest zupełnie nieuzasadnione. Kilkanaście milionów złotych, mówi się 12 mln zł, może 16 mln zł może więcej. Proszę Państwa, irytuje nas i męczy, i wiemy w rozmowach kuluarowych, że i Państwa to męczy, styl w jakim to się odbywa. Nie ma tej debaty, nie ma tego pochylenia się, nie ma tego zrozumienia dla wątpliwości Radnych. Mało tego, nie ma wykorzystania potencjału tego jaki prezentują Radni. Przecież to z dyskusji wyjdą wątpliwości, a te wątpliwości mogą być cenne.  Tego nie ma. Jest bardzo silny skład Rady, a jednak niewykorzystany zupełnie. Nasz wniosek traktujemy jako votum nieufności konstruktywne. Chcemy powiedzieć jasno, że jeżeli wniosek zostanie przyjęty to zgłaszamy jako propozycję do przyszłych koalicjantów, propozycje personalną, na Starostę Powiatu Białostockiego Pana Jana Bolesława Perkowskiego. Jest to młody, aktywny człowiek. Ma 37 lat, wykształcenie wyższe. Jest Przewodniczącym naszego Klubu. Jego niezwykłą zaletą jest to jak prowadzi Kub i jak pracuje jako samorządowiec. Jego styl zapewnia, ze będzie to sty debaty, wysłuchania każdego, tworzenia burzy mózgów, wysłuchania każdego głosu, podjęcia dyskusji. To nie będzie styl autorytarny. Chcemy to jasno powiedzieć. To nie jest wychodzenie przed szereg, ale chcemy powiedzieć to jasno, że ten styl gwarantuje nam, że ten potencjał jaki reprezentuje Radny i każdy z Radnych będzie w pełni wykorzystany. To jest ważne. Ważne w jakim stylu zarządzamy. Czy z góry traktując Radnych, czy wszystko wiedząc z góry, czy odwrotnie, wysłuchując, pochylając się, pytając, informując, debatując. Dziękuję bardzo”.

 

 1. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z dnia 10 listopada 2015 r.

Pani Barbara Grabowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła Wysokiej Radzie opinię Komisji Rewizyjnej: <<Opinia  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego z dnia 10 listopada 2015 roku dotycząca wniosku Klubu Prawa i Sprawiedliwość Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2015 roku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego Pana Antoniego Pełkowskiego. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Białostockiego, na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2015 roku, odbytym w następującym składzie: 1.Pani Barbara Grabowska – Przewodniczący 2.Pan Roman Czepe  - Wiceprzewodniczący 3.Pan Krzysztof Gołaszewski – Sekretarz 4.Pan Andrzej Babul 5.Pani Danuta Maria Bagińska 6.Pan Jacek Mariusz Bejm 7.Pan Marek Żmujdzin po analizie wniosku Klubu Prawa i Sprawiedliwość Rady Powiatu Białostockiego   dnia 29 października 2015 roku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego Pana Antoniego Pełkowskiego, podpisanego przez Radnych: Pana Jana Bolesława Perkowskiego, Panią Marię Busłowską, Pana Andrzeja Babula, Pana Romana Czepe, Pana Zdzisława Łukaszewicza, Panią Sylwię Rząca, Pana Henryka Suchockiego,  Pana Marka Żmujdzina, Pana Zenona Żukowskiego,  Komisja Rewizyjna opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek. Komisja Rewizyjna zaopiniowała negatywnie wniosek o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego Pana Antoniego Pełkowskiego  4 głosami „za” opinią negatywną oraz 3 głosami „przeciw”  w obecności 7 członków Komisji Rewizyjnej>>.(zał. nr 5).

 1. Przedstawienie stanowiska Klubów Radnych Rady Powiatu Białostockiego: PO, PSL, Nasze Podlasie dotyczące wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego.

Radny Pan Paweł Kondracki przedstawił stanowisko radnych Rady Powiatu Białostockiego będących członkami klubów: PO, PSL i Nasze Podlasie w sprawie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego Pana Antoniego Pełkowskiego: „Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w dniu 29.10.2015 roku złożył wniosek o odwołanie Starosty „z powodu niewłaściwego wykonywania ciążących na nim obowiązków, w tym zwłaszcza za brak skutecznego nadzoru nad SP ZOZ w Łapach oraz brak dbałości o finanse Powiatu”. Po zapoznaniu się z wnioskiem, a szczególnie z jego uzasadnieniem, uważamy go całkowicie za bezzasadny. Podstawowe obowiązki Starosty określa przepis art. 34 ustawy o samorządzie powiatowym mówiący, że „starosta organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz”. Uzasadnienie w tym zakresie nie wykazuje jakichkolwiek zastrzeżeń wobec Starosty Antoniego Pełkowskiego. Zarząd jak organ wykonawczy powiatu oraz Starosta jako jego Przewodniczący, posiadają odrębne i niezależne od siebie uprawnienia. Radni Klubu PiS uzasadniają swój wniosek przede wszystkim bardzo trudną sytuacją finansową SP ZOZ w Łapach. wnioskodawcy za stan szpitala obwiniają Starostę i zarząd Powiatu powołanych w dniu 11 grudnia 2014 roku oraz p.o. Dyrektora SP ZOZ Tadeusza Gniazdowskiego, pełniącego swą funkcję od 1 kwietnia 2015 roku. Nie chcą jednocześnie zauważyć, że obecna sytuacja szpitala w dużej mierze jest pochodną położenia szpitala, niewielkiej populacji mieszkańców i liczby leczonych pacjentów jak też wartością kontraktu z Funduszem Ochrony Zdrowia oraz zaniechań w zarządzaniu szpitalem w latach poprzednich przez jego kierownictwo. Rok 2014 szpital zamknął stratą bilansową w wysokości 1 472 843 złotych z zobowiązaniami krótkoterminowymi w wysokości 7 940 747 złotych, jednocześnie z niemalże wszystkimi oddziałami przynoszącymi straty. Radni Klubu PiS zarzucają Staroście brak skutecznego nadzoru nad SP ZOZ w Łapach w żaden sposób tego zarzutu nie uzasadniając. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej działają na podstawie ustawy o działalności leczniczej. Artykuł 121 mówi, że nadzór nad podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący w zakresie zgodności z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym. Podmiotem uprawnionym do sprawowania nadzory jest zarówno organ wykonawczy jak i organ uchwałodawczy poprzez Komisje Rewizyjne. Zgodnie z prawem niemalże wszystkie decyzje w SP ZOZ leżą w gestii kierującego zakładem a zmiana lub cofnięcie jego decyzji przez organ sprawujący nadzór, może być dokonana tylko w przypadku jej sprzeczności z prawem. W końcowej części uzasadnienia Radni Klubu PiS stwierdzają, że „Po 10 miesiącach tej kadencji Radni nie doczekali się planu działania wobec niewykorzystanych nieruchomości Powiatu. Kuriozalną sprawą był zakup i jest utrzymywanie od lat nierentownej nieruchomości w Białymstoku przy ul. Geodetów, która generuje ogromne starty. Nie ma koncepcji, co powinno się uczynić z nieruchomościami w Supraślu, Michałowie i in”. Jeśli Radni nie pamiętają to mogą zapoznać się z protokołami z sesji Rady Powiatu, Komisji Infrastruktury Technicznej czy też Zarządu Powiatu Białostockiego. Na początku tego roku Zarząd przy akceptacji większości Radnych zdecydował o sprzedaży nieruchomości w Supraślu i Michałowie jak też w Białymstoku przy ul. Geodetów. Przeprowadzone są czynności prawne zamierzające do zbycia tych składników majątkowych. Z uwagi na powyższe Radni Klubów PO, PSL i Nasze Podlasie uważają wniosek o odwołanie Starosty Antoniego Pełkowskiego za bezzasadny. Podpisani: Jolanta Den, Jacek Bejm, Michał Kozłowski, Barbara Grabowska, Anna Grycuk, Krzysztof Gołaszewski, Jan Kaczan, Paweł Kondracki, Ryszard Łapiński, Bogusław Kwiatkowski, Danuta Bagińska, Wojciech Fiłonowicz, Antoni Pełkowski, Wiesław Pusz, Jarosław Wądołowski, Antoni Bogdan”. (zał. nr 6)

 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poinformowała, iż zgodnie z przedstawionym Państwu porządkiem obrad Rada Powiatu Białostockiego w dniu dzisiejszym będzie rozpatrywała wniosek Klubu PiS o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego Pana Antoniego Pełkowskiego.  Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada Powiatu przeprowadza tajne głosowanie i dlatego niezbędne jest powołanie Komisji Skrutacyjnej. Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zgłosiła Radną Pani Danutę Marię Danutę Bagińską oraz Radnego Pana Michała Kozłowskiego. Z kolei Radny Pan Zenon Żukowski zgłosił kandydaturę Radnego Pana Andrzeja Babula, Radnej Pani Marię Busłowską oraz Radnego Pana Jana Gradkowskiego.

Radny Pan Andrzej Babul, Radna Pani Danuta Maria Bagińska, Radna Pani Maria Busłowska oraz Radny Pan Michał Kozłowski wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji. Radny Pan Jan Gradkowski nie wyraził zgody na udział w pracach Komisji.

W głosowaniu, Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się” powołała Komisję Skrutacyjną, w składzie:

 1. Pan Andrzej Babul
 2. Pani Danuta Maria Bagińska
 3. Pani Maria Busłowska
 4. Pan Michał Kozłowski

Zarządzono 5 minutową przerwę w obradach, w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną protokołu i kart do głosowania.

 1. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wniosku Klubu PiS o odwołanie Starosty.

Komisja Skrutacyjna wybrała na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Radnego Pana Andrzeja Babula.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Radny Pan Andrzej Babul wyjaśnił zasady głosowania w sprawie wniosku Klubu PiS o odwołanie Starosty.

Radny Pan Roman Czepe: „Pani Przewodnicząca, mamy prawo jako Radni zapytać Komisję Skrutacyjną czy procedowanie zgodnie z prawem się odbędzie? Mianowicie nie ukrywamy tego, że mówi się bardzo wyraźnie o tym, że będą różnego rodzaju naciski. Naciski są różnego rodzaju możliwe. To jest pokazywanie karty, to jest fotografowanie karty, oznaczanie karty itd. Ponieważ ustawodawca miał na myśli tajne głosowanie po to, aby nie łamać sumienia, głosowanie tajne jest po to, aby wyrazić swoją wolę w sposób nieskrępowany, aby nie było nacisku. Niemożliwe jest w żaden inny sposób naciskanie, naleganie, wpływanie na głosującego. Byłoby to karalne, byłoby to niedemokratyczne                  i byłoby to niemoralne. Zatem chcę wiedzieć, po pierwsze czy Państwo tam będziecie stali nad tym, który będzie głosował. Po drugie, czy zagwarantujecie pełną tajność głosowania. Dziękuję bardzo”.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że decyzja w tej sprawie należy do każdego z nas, a obowiązkiem Komisji jest zapewnienie możliwości tajnego głosowania”.

Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej: „Pani Przewodnicząca,             ja myślałem, że na ten temat nawet nie powinniśmy rozmawiać. 26 lat jest prawdziwej demokracji w naszym kraju i kultura demokratyczna wskazuje na to, że każdy z nas jest tego świadomy. Jakiekolwiek ujawnianie sposobu głosowania jest po prostu podważeniem tajności. To jest oczywiste”.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego: „Należy                       to traktować jako przywilej a nie obowiązek, to po pierwsze. Po drugie chciałabym przypomnieć, że w jednym z poprzednich głosowań Pan Radny, Przewodniczący Klubu PiS głosował na stoliku protokolantów. Wówczas to jemu pasowało, a teraz nie pasuje. Uważam, że decyzja należy do każdego Radnego”.

Radny Pan Jan Bolesław Perkowski: „Pani Przewodnicząca, po pierwsze nie na stoliku, tylko na ręku, ponieważ lista była za szybko czytana i tam gdzie było przygotowane miejsce, to nie mogłem tego głosu oddać. Dlatego, przepraszam, więcej to się nie powtórzy,                            a to będzie nauczką dla nas wszystkich”.

Radny Pan Roman Czepe: „Pani Przewodnicząca, jestem zdziwiony. Pani wypowiedzi są niedemokratyczne i niezgodne z prawem. Ustawa mówi o głosowaniu tajnym, a nie                 o dopuszczeniu możliwości tajnego głosowania. Po to filmujemy dzisiaj to głosowanie, aby zwrócić się do Wojewody, jeżeli będzie wyraźnie łamanie tajności głosowania, aby rzecz wyjaśnić. Nie może być tak, że lojalkę pokażemy, podpiszemy wszyscy i zmusimy kogoś, aby pokazał jak głosuje, bo w tym momencie nie jest to głosowanie tajne. To jest oczywiste.            To nie chodzi o to, czy ktoś chce komuś pokazać, tylko on nie ma prawa komuś pokazać, dlatego, że tajność głosowania polega na tym, że ma być tajne, czyli nie okazane”.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego: „Mam wrażenie,    że to jest Pana interpretacja. Proszę o zabranie głosu Panią Hannę Nikitiuk – Radcę Prawnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku”.

Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja może pozwolę sobie odczytać § 36 naszego Statutu, który stanowi, że w celu stworzenia warunków do oddania przez Radnych głosu w sposób zapewniający tajność głosowania prowadzący obrady wyznacza odpowiednie miejsce. Głosowanie tajne odbywa się w ten sposób, że każdy radny wywołany w porządku alfabetycznym, odebrawszy od Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania, dokonuje wyboru, w tym celu może udać się w miejsce zapewniające tajność głosowania. Tak stanowi nasz statut i tyle myślę na ten temat. Mówię o statucie, który jest przepisem szczególnym, który jest prawem miejscowym, obowiązującym tutaj w naszym powiecie. Statut nie narusza przepisów ustawy. Oczywiście mogę jeszcze odwołać się                   do Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 2013 roku, który powiedział mniej więcej tak w uzasadnieniu: Organ nadzoru stwierdził, iż tajność głosowania jest uprawnieniem wyborcy, zachowanie radnych naruszających tajność głosowania należy opiniować w kategoriach zachowania norm etycznych”.

Radny Pan Zenon Żukowski: „Pani Przewodnicząca, Pani nakłaniając w ten sposób   czy mówiąc o tym w jaki sposób można głosować, czy Pani jest przeciwko tajności głosowania?”

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego: „Absolutnie nie. Stosuję przepis statutu”.

Radny Pan Zenon Żukowski: „Bardzo zatem proszę nie nakłaniać nikogo do tego, żeby tą tajność złamał. Poza tym jeżeli jest wątpliwość, że rzeczywiście ta tajność może być złamana, to mam propozycję, czy tą urnę można przenieść, chociażby na korytarz?”

Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej: „Przyznam, że jestem zbulwersowany tym, że została wywołana ta dyskusja i tak jak tu Pani Radca przeczytała             o tym wyroku sądu, uważałem, że wszyscy Radni są wysokiej etyki i nie ulega wątpliwości, że należy zachować się etycznie w czasie tego głosowania, jeśli nawet te przepisy umożliwiają. Nasza sesja jest filmowana i naprawdę wstyd jeśli o tym dyskutujemy, wstyd dla tej strony, która chce ujawnić to głosowanie. Przecież to wiadomo o co chodzi, wszyscy o tym dobrze wiemy. Zatem ja mam nadzieję, że będzie to etyczne głosowanie, jeśli nie to będą tego konsekwencje”.

 

Następnie, w obecności Wysokiej Rady, pusta urna do głosowania została zamknięta, zabezpieczona papierowymi taśmami i ostemplowana. Każdy, kolejno wyczytany Radny odbierał od Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania, w celu oddania głosu, a następnie przechodził do miejsca, w którym znajdowała się urna, w celu wrzucenia karty do urny.

Po oddaniu przez Radnych głosów, Przewodnicząca obrad zarządziła przerwę, w celu podjęcia prac przez Komisję Skrutacyjną.

Zarządzono 10 minutową przerwę w obradach.

 

Po przerwie, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania wniosku Klubu PiS w sprawie odwołania Starosty Powiatu Białostockiego Pana Antoniego Pełkowskiego. Karty do głosowania zostały zabezpieczone i opieczętowane (zał. nr 7), a protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący załącznik do protokołu z Sesji został przekazany do dokumentów (zał. nr 8).

Komisja Skrutacyjna poinformowała, ustaliła, że na stan 27 radnych w XVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, uczestniczy 26 radnych. Minimalna liczba głosów do rozpatrzenia wniosku Klubu PiS o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego wynosi 17 radnych, tj. 3/5 głosów ustawowego składu Rady. W głosowaniu tajnym do przeprowadzenia rozpatrzenia wniosku Klubu PiS  o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego  udział wzięło 26 radnych. Wydano 26 kart do głosowania. Głosów ważnych  oddano 26. Głosów nieważnych nie było. Liczba głosów ważnie oddanych za wnioskiem Klubu PiS w sprawie odwołania Starosty Powiatu Białostockiego Pana Antoniego Pełkowskiego wynosi 12. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wnioskowi Klubu PiS w sprawie odwołania Starosty Powiatu Białostockiego Pana Antoniego Pełkowskiego wynosi 13. Liczba głosów ważnie oddanych wstrzymujących się wynosi 1.

Komisja Skrutacyjna stwierdza, iż wniosek Klubu PiS w sprawie odwołania Starosty Powiatu Białostockiego Pana Antoniego Pełkowskiego nie uzyskał minimalnej liczby głosów.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, chciałbym podziękować za oddane głosy za dalszym funkcjonowaniem Starosty jak też Zarządu. Trzeba jasno powiedzieć, że odwołanie Starosty jest automatycznie odwołaniem Zarządu. Chciałbym podziękować tym, którzy nie podzielili argumentów Klubu Prawa                    i Sprawiedliwości. Natomiast chcę też powiedzieć Radnym, tym osobom 12, i 13 osobie, która się wstrzymała, że dla mnie to jest sygnał i pod uwagę brałem i biorę to co Państwo                       i w dyskusjach, i w wyniku dzisiejszego głosowania przedstawiliście. Nie chcę powiedzieć drodzy Państwo, że radykalnie zmienię swoje postępowania jako Starosta, styl funkcjonowania, bo wyniosłem go przez 22 lata  burmistrzowania, ale postaram się. Powiem już na koniec trochę przewrotnie, że ten styl zarządzania, czy funkcjonowania, trochę jak się przyglądałem Panu Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu to stąd chyba wyniosłem, gdzie jest to w dużej mierze autorytarne, jednoznaczne, podejmuje decyzje a pozostali są od tego aby wykonywać zadania. Dziękuję bardzo”.

Radny Pan Roman Czepe: „Oczywiście nie będę się wypowiadać w imieniu Pana Jarosława Kaczyńskiego, ale cieszę się, że w te rejony Pan uderza i w tę stronę patrzy                      i z tego autorytetu uczy się. Co prawda nie tego się Pan nauczył co trzeba Panie Starosto,                bo Pan Jarosław Kaczyński, znam go osobiście, i znam także w działalności samorządowej, zawodowej, politycznej, więc jest niezwykle człowiekiem otwartym na wszelkie sugestie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy głosowali za naszym wnioskiem. To dla nas zaszczyt, że uzyskaliśmy 12 głosów. Uważamy, że głosowanie odbyło się w sposób  żenująco niedemokratyczny. Uważamy, że to co się stało było żenująco łamiące sumienie.            To było łamanie sumienia tych, którzy tutaj głosowali. Głosowanie na biurku przed świdrującym okiem Pani Przewodniczącej było dziecinnie proste, ale jednocześnie ohydnie nieładne. To oczywiście nie była mafia, nie oceniajmy tego tak źle, mafia to jeszcze podchodzi i całuje Pana Starostę w rękę, po takim akcie głosowania. Tu się stało w sposób taki bardziej ludzki, zwyczajny. Mam nadzieję, że rzeczywiście Pan Starosta odbierze to jako sygnał dla siebie i wyciągnie wnioski. Jest co zmieniać, mówimy o tym merytorycznie na posiedzeniach komisji. Jest co zmieniać jeśli chodzi o styl, i niech to będzie styl Jarosława Kaczyńskiego, ale dobrze pojęty, zrozumiany, proszę się przyglądać temu autorytetowi”.

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.

 

 

 

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2019.

         Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019 ( zał. nr 9).

         „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zanim zacznę omawiać Wieloletnią Prognozę Finansową chciałabym zwrócić uwagę, że w dniu dzisiejszym z Ministerstwa Finansów wpłynął wniosek, w którym to Zespół ds. systemu finansów publicznych Komisji wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego podzielił rezerwę subwencji ogólnej i dla Powiatu Białostockiego przyznał 143 833 zł. Ta kwota subwencji ogólnej wpłynęła do nas do budżetu na razie w formie papierowej decyzji. Chodzi dokładnie o domy pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych rozdysponowanie subwencji ogólnej po stronie wydatków leży tylko i wyłącznie w gestii Rady Powiatu. Zarząd może wprowadzić do budżetu po stronie dochodów, natomiast po stronie wydatków tylko i wyłącznie ma te kompetencje Rada.                W dniu dzisiejszym jeszcze raz zrobiłam zmiany do budżetu i zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej, związane właśnie z tym wnioskiem. Przedstawiona Państwo Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianie w dniu dzisiejszym o  te 143 833 zł. Tam dokonałam zmian w globalnych kwotach dochodów, globalnych kwotach wydatków,                  po stronie dochodów w subwencjach, w dochodach bieżących, po stronie wydatków też               w wydatkach bieżących. To wpłynęło i moja i Zarządu prośba jest taka, żebyście Państwo przyjęli tą zmianę z tego prostego względu, że następna Sesja jest planowana na 30 grudnia i domy pomocy społecznej nie będą miały czasu na wydatkowanie tej kwoty. Dlatego jest prośba o przyjęcie jeszcze tej zmiany, która będzie wpływała na budżet, zarówno w zmianach do budżetu jak i w Wieloletniej prognozie finansowej. Natomiast, to co Państwo otrzymaliście, Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia dochody globalne, wydatki, wskaźniki z art. 243 oczywiście są zachowane, proporcje są prawidłowe”.

          Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, mam pytanie                do Pana Starosty, ponieważ na Komisji Budżetu i Finansów zadaliśmy pytanie                                 i nie uzyskaliśmy odpowiedzi na temat inwestycji, działania przyszłościowego, które jest zapisane pod hasłem Budowa południowej obwodnicy Kotliny Biebrzańskiej w ramach Programu Priorytetowego Współfinansowanie Live. Rozłożone jest to na lata 2016 – 2019. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi właśnie na Komisji. Czy moglibyśmy dzisiaj usłyszeć o jaką inwestycję chodzi?

           Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk w związku z nieobecnością Pana Starosty o odpowiedź poprosiła Panią Skarbnik.

          Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, to był projekt jednego z Wójtów, ten projekt został zdjęty, nad tym się już nie proceduje.  Także dla Państwa, jak będzie przygotowywana wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2020 te zadanie inwestycyjne z przedsięwzięć zostanie usunięte. Już ono nie będzie funkcjonować. To było w momencie, kiedy był projekt budżetu ustalany, nie było informacji co do tego projektu, czy to dalej będzie czy nie, dlatego zostało to wstawione. Natomiast już na dzień dzisiejszy wiadomo, że to zostanie zdjęte”.

          Radny Pan Andrzej Babul zapytał o środki finansowe przeznaczone na tą inwestycję.

          Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Do projektu budżetu                 na 2016 rok tych limitów nie wstawiałam, one nie zostały wstawione. Także nie ma środków w budżecie Powiatu Białostockiego po stronie wydatków związanych z tą inwestycją”.

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 14 głosach „za” oraz 10 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XVI/99/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019 (zał. nr 10).

 

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego             na rok 2015.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (zał. nr 11).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przedstawiając dla Państwa projekt uchwały                  w sprawie zmian do budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2015 omawiałam jedynie                 na nielicznych komisjach, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa i Środowiska              oraz Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

Tak jak mówiłam od Ministra Finansów w dniu wczorajszym wpłynął do nas wniosek, w dniu dzisiejszym ja dostałam zmianę do budżetu gdzie zwiększa nam z rezerwy ogólnej subwencji o 143 833 zł nasze dochody. Tylko i wyłączenie subwencje ogólną, kompetencje rozdysponowania po stronie wydatków ma Rada Powiatu. Tak jak tłumaczyłam Państwu nie wskazane by było zostawić to na 30 grudnia, ponieważ później jednostki nie mogłyby rozdysponować tej kwoty i trzeba by było być może nawet zwrócić ta kwotę. W związku              z tym moja prośba jest ogromna, abyście do tego co macie dołączyli ta zmianę, którą ja dzisiaj do Państwa wnoszę o zmianę. To jest dosyć istotne, te pieniądze będą przekazane dla domów pomocy społecznej i oni te pieniądze rozdysponują. Pismo Ministra Finansów informuje, że środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt.                     1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zostały przeznaczone m.in. dla powiatów, które w 2014 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanej przez wszystkie powiaty. Także jest wskazanie konkretne Ministra Finansów, że te pieniądze zostały przeznaczone dla domów pomocy społecznej”.

Radny Pan Zenon Zukowski zapytał na co te pieniądze będą przeznaczone w domach pomocy społecznej.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie               w Białymstoku: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, te pieniądze trzeba podzielić w taki sposób, proporcjonalnie do dotacji, która dps – y mają w swoich budżetach. Ta dotacja jest na pensjonariuszy, którzy przebywają w tych domach pomocy społecznej na podstawie skierowań wydanych przed 1 stycznia 2004 roku. Teraz ta kwota, która jest w subwencji, trzeba określić jaki to jest procent w stosunku do tej dotacji, która jest w dps – ach. Wczoraj przyszła decyzja z Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu tej dotacji o ponad 360 tys. zł, ale jest rezerwa w Powiatowym Centrum, że zawsze robimy w ten sposób, że nigdy tej dotacji, na tych pensjonariuszy, ona nie jest w całości w budżetach. Dlatego, że Proszę Państwa co miesiąc się składa sprawozdanie do Urzędu Wojewódzkiego i dotacja określana w wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji, nie więcej niż różnica pomiędzy kosztem utrzymania             a odpłatnością pensjonariuszy tzw. dotowanych i razy liczba pensjonariuszy dotowanych, którzy przebywają na koniec poprzedniego miesiąca. Proszę Państwa, ja dopiero w tym tygodniu jak dostanę sprawozdania z domów pomocy społecznej, kto zmarł a kto jeszcze żyje, to na tej podstawie Urząd Wojewódzki określa kwotę dotacji na grudzień. Dopiero jak       w tym tygodniu określę ile tej dotacji jest w domach pomocy społecznej będę mogła określić procent tych 143 833 zł w stosunku do tego co jest i o to się zwiększy. Największe kwoty nabędzie Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy. Jeżeli oni to dostaną w następnym tygodniu, zostanie im zwiększony plan uchwałą Zarządu, jeżeli Państwo zaakceptujecie dzisiaj tą zmianę, że jest to po stronie wydatków jakby na razie w tym rozdziale, to jeszcze                   w następnym tygodniu jeżeli dostaną tą informację, to będą mogli wydatkować te środki na wydatki bieżące, rzeczowe, na dokonanie niezbędnych zakupów. Gdyby to było 30 grudnia          to byłby problem, a tak będą mogli racjonalnie wydatkować te środki”.     

         Następnie, pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 przedstawili Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:

 • Pan Zdzisław Łukaszewicz – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Marek Żmujdzin - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska,
 • Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 17 głosach „za” oraz 9 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XVI/100/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (zał. nr 12).

 

Ad 6

Przedstawienie przez Skarbnika Powiatu Białostockiego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2020.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016 – 2020 ( zał. nr 13).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w związku z trwającą procedura odnośnie projektów budżetu na rok 2016 równolegle z tym Zarząd Powiatu Białostockiego w dniu                16 listopada 2015 roku przyjął uchwałę Nr 223/2015 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020. Ustawa o finansach publicznych art. 230 mówi o zachowaniu proporcji wskaźników, które wynikają z przepisów, w związku z tym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białostockiego oczywiście                   te wszystkie wskaźniki ma prawidłowe, wszystkie dane są można powiedzieć na tak, ponieważ wszystkie informacje istotne do projektu budżetu są zachowane, i jest to wszystko prawidłowo. Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, dochody majątkowe są niższe od wydatków majątkowych, ale one mogą  być pokrywane dochodami i planowanym deficytem. To wszystko jest zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ten deficyt budżetu na 2016 rok w wysokości 8 311 586 zł zostanie pokryty z planowanego                        do zaciągnięcia kredytu w wysokości 5 mln zł i 3 311 000 zł z nadwyżki z lat ubiegłych. Jeżeli są jakieś pytania odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej to bardzo proszę. To jest oczywiście przedstawienie informacji, a Państwo jako Komisje Rady macie czas na to, aby procedować. Do 31 grudnia zgodnie z ustawą o finansach publicznych, najpóźniej                       do 31 stycznia budżet powinien zostać uchwalony, tak stanowi art. 239 ustawy o finansach publicznych. Projekt uchwały podjęty przez Zarząd został przedstawiony Państwu, jak też Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania. Na dzień dzisiejszy jeszcze tej opinii nie mamy, RIO ma na to miesiąc czasu”.

Radni pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informacje do wiadomości.

 

Ad 7

Przedstawienie przez Skarbnika Powiatu Białostockiego projektu budżetu Powiatu Białostockiego na  2016 rok.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt budżetu Powiatu Białostockiego ( zał. nr 14).

„Projekt budżetu Powiatu Białostockiego jest również autorstwa Zarządu Powiatu, który to w dniu 16 listopada 2015 roku uchwałą Nr 222/2015 przyjął projekt budżetu Powiatu Białostockiego na 2016 rok. Zgodnie z wymogami art. 238 ustawy o finansach publicznych został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania jak też Wysokiej radzie do procedowania. Równolegle z tym opracowaniem projektu była tez ta Wieloletnia Prognoza Finansowa. Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący                       jst podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie w uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku następnego budżetowego. Przechodząc do szczegółów projektu budżetu na 2016 rok planowane dochody wynoszą 108 211 266 zł.             W porównaniu rok 2015 - 108 970 796 zł, czyli jest niewiele mniejszy, bo 759 530 zł mniejszy od roku 2015. Szczegółowy zakres dochodów zawiera Załącznik nr 1. Jeżeli chodzi o dane liczbowe, które Państwu przybliżał projekt budżetu na 2016 rok to subwencja oświatowa na 2016 rok, tj. 9  071 444 zł, subwencja równoważąca 5 152 382 zł, subwencja wyrównawcza 8 848 964 zł. W planowanych dochodach dochody bieżące będą stanowić 54,75 % całości budżetu to jest kwota 102 533 655 zł. Natomiast dochody majątkowe tj. 5,25 % czyli kwotowo 5 677 611 zł. W projekcie budżetu dochodów zostały wprowadzone 4 inwestycje, które również się rozstrzygnie czy wogle będą. Jak Państwo pamiętacie chodzi                            o termomodernizację 4 budynków, 2 budynki DPS w Uhowie i Choroszczy, Zespół Szkół               w Czarnej Białostockiej i  Internat w Łapach Liceum Ogólnokształcącego. Tutaj wprowadzone są po dochodach i po wydatkach pełne wartości inwestycji, po dochodach zaplanowane                 są  do pozyskania środki z budżetu Unii. Tylko jest pytanie jak to jest rozstrzygnięte, wtedy będziemy po prostu to korygować. Jeżeli któreś wnioski nie przejdą, zostaną zdjęte pozycje, czy też tak jak Państwo zadecydujecie inaczej. Jeśli chodzi jeszcze o dochody majątkowe,                   to została wprowadzona pomoc finansowa na realizację inwestycji z Gminy Wasilków na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej w miejscowości Studzianki i to jest też po stronie dochodów i po stronie wydatków wprowadzone w załączniku inwestycyjnym. Załącznik inwestycyjny czyli Załącznik Nr 3 jest wyższy w porównaniu do 2015 roku, załącznik inwestycyjny łączna wartość wynoszą wydatki 21 358 758 zł, z czego na wydatki typowo inwestycyjne jest to kwota 19 541 008 zł. Jeżeli mają Państwa pytania to bardzo proszę”.              

Radny Pan Zenon Żukowski: „Po takiej bardzo wstępnej analizie projektu budżetu                na 2016 rok mam pytanie, ponieważ jest nietypowa rzecz. W inwestycji znalazł się temat dotyczący remontu drogi. Nigdy nie było remontu w inwestycjach? Naprawy dróg są przecież w budżecie Powiatowego Zarządu Dróg”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśnił, iż tak zostało nazwane zadanie inwestycyjne.

Radny Pan Zenon Żukowski: „Mam jeszcze jedno pytanie. Mianowicie pojawiło się przy poprawie efektywności energetycznej budynku różnych zespołów w poz. Inne różne wartości dotacji. O co chodzi przy tych innych?”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jest to tzw. termomodernizacja. Inne to inaczej można nazwać unijne. Ponieważ jest razem, powiat, gmina, budżet państwa i inne a te inne to są środki unijne. Taka jest propozycja tego załącznika, dlatego, że te inne mogą mieć różne źródła, mogą być np. z Ministerstwa Kultury, mogą być z Ministerstwa Finansów. Łatwiej jest napisać inne niż za każdym razem kiedy będzie to inne źródło wskazywać rodzaj. Pod tą tabelką są objaśnienia do finansowania. Tutaj akurat nie mam zaznaczonego, że to też są środki z funduszy unijnych, to prawda, ale     z tego względu tak właśnie wygląda”.

Radny Pan Zenon Żukowski: „Myślę, że szczególnie przy budżecie powiatu na przyszły rok byłoby wskazane gdyby było powiedziane, dalej może być różnie, ale przy budżecie                 na nowy rok powinna być dokładna informacja, że to są środki unijne, czy np. to są środki z Ministerstwa Środowiska”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie ma problemu, ja mogę                            to poprawić. Ten szablon zawsze był w ten sposób przedstawiany dla Państwa, ja nie zmieniałam tego szablonu, tego załącznika, on w ten sposób był. Jeżeli będą środki inne              ja będę wskazywać w konkretnej pozycji z jakiego to tytułu”.

Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja mam pytanie                  do Pana Dyrektora PZD, bo tutaj w projekcie budżetu znalazłem pod poz. 22 Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Żuki – Pasynki. Mam pytanie dlaczego właśnie jest wykonywany ewentualnie ten odcinek kiedy Pasynki – Zagruszany, czyli w stronę drogi krajowej                      Nr 19 pozostaje jeszcze droga żwirowa. Czy nie należałoby najpierw wykonać odcinka Zagruszany – Pasynki, bo jak się zrobi nawierzchnie utwardzoną na odcinku Pasynki – Żuki, to nadal nie będzie połączenia z droga krajową utwardzoną. Od Zagruszan do drogi krajowej jest”.

          Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Powiatowy Zarząd Dróg w porozumieniu z Burmistrzem Zabłudowa wstawił świadomie odcinek Żuki – Pasynki na długości ok. 800 metrów w ciągu drogi gminnej Kudrycze – Zabłudów ponieważ w roku 2016 Gmina Zabłudów zamierza w ramach programu pomocowego realizować przebudowę drogi gminnej Kudrycze – Zabłudów. Ponieważ w ciągu tej drogi jest te 800 metrów drogi powiatowej świadomie wstawiliśmy to do planu, żeby cała ta droga była w nawierzchni drogi utwardzonej. Nie ma tutaj drogi Zagruszany – Pasynki z tego tytułu, że coś za coś”.

Radny Pan Andrzej Babul: „Dziękuję bardzo, ale właśnie nie jest to szczegółowe wyjaśnione, bo to nie będzie cały odcinek Pasynki – Żuki tylko właśnie  ten fragment,                    to wtedy jest jasne”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Tak, od Pasynek do skrzyżowania na Żuki”.

Radny Pan Andrzej Babul: „Dziękuję bardzo, jeszcze mam pytanie odnośnie tego co Pan mówił na Komisji Infrastruktury, że w styczniu będzie składany wniosek ewentualnie na drogę Stanisławowo – Wojszki. Natomiast w budżecie nie jest nic zaplanowane, czyli wniosek będzie złożony w przyszłym roku w styczniu ewentualnie, ale wykonanie dopiero w 2017?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Ponieważ jeżeli to zadanie będzie realizowane przez powiat to w formuje Zaprojektuj                   i wybuduj. Również w porozumieniu z Burmistrzem podjęliśmy decyzje o tym, że rok 2016 wyłączony jest z inwestowania, natomiast inwestowanie i roboty budowlane byłby prowadzone w roku 2017 oraz 2018, 2019. Świadomie w 2016 nakładów inwestycyjnych nie ma”.

Radny Pan Andrzej Babul: „Chodzi mi o to, czy ten wniosek nie narzuca terminów,             czy można w taki sposób?”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Według wiedzy, którą posiadamy w Powiatowym Zarządzie Dróg nie ma potrzeby ponoszenia nakładów finansowych w roku 2016, w roku przygotowania do realizacji inwestycji”.

Radni więcej pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informacje do wiadomości.

 

 

Ad 8

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie             w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  (zał. nr 15).

          „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałam również Państwu bardzo podziękować za przyjęcie tej poprawki do uchwały aby umożliwiło to wydatkowanie tych pieniędzy,                 a przede wszystkim Pani Skarbnik, że w ostatniej chwili wprowadziła te zmiany. Domy Pomocy Społecznej na pewno wydatkują to z pożytkiem i dla dobra pensjonariuszy. Proszę Państwa, przedstawiony dla Państwa projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach wynika z tego, że Podlaski Urząd Wojewódzki wystąpił z prośbą o dostosowanie nazewnictwa funkcjonujących na terenie powiatów na terenie województwa ośrodków wsparcia dla osób                z zaburzeniami psychicznymi do nazewnictwa określonych w ustawie o pomocy społecznej                      a konkretnie zmiany ustawy o pomocy społecznej, która została zmieniona ustawą                       z 5 sierpnia br. a wprowadziła zmiany w tym zakresie od 1 stycznia 2016 rok a przede wszystkim dotyczy to zmiany dotyczącej średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na 1 uczestnika ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i artykuł zmieniony 51 c ust 3 ustawy określa, że Wojewoda ustala ta dotację dla środowiskowych domów samopomocy i dla klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W związku            z tym, ze ustawodawca określa, że są tylko kluby i środowiskowe domy samopomocy,                 w związku z tym wystąpiono o zmianę tego nazewnictwa. Jest propozycja, aby Ośrodek wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przyjął nazwę powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaźniach. Tu  jest istotna zmiana nie tyle co w nazewnictwie, ale od przyszłego roku znacznie wzrośnie dotacja na jednego uczestnika Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Myślę, że jeżeli Wojewoda sugeruje, że należałby zmienić              tą nazwę to myślę, że jak najbardziej trzeba to wykonać. Sytuacja finansowa tego ośrodka myślę, że znacznie się poprawi, biorąc pod uwagę dotację. W związku z tym konieczna jest zmiana tej nazwy w Statucie obecnie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach tak aby weszło to w życie od 1 stycznia. W ślad za zmianą Statutu będzie zmieniany również regulamin i inne dokumenty”.

         Następnie, pozytywną opinię do projektu ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – Pan Krzysztof Gołaszewski.

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę                              Nr XVI/101/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach           (zał. nr 16).

 

Ad 9

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku (zał. nr 17).

          „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Czarnej Białostockiej w dniu 17 listopada złożyło wniosek o dofinansowanie                        ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej. Wniosek ten został pozytywnie zaakceptowany przez zespół powołany przez Pana Starostę. Również zostało to zweryfikowane ze stanem faktycznym. W związku z tym konieczne jest zwiększenie środków na ten cel tak aby to rozszerzenie mogło nastąpić                od dnia jutrzejszego, bo wcześniej nie jest to możliwe o kwotę 5 569 zł ze środków PFRON.            W sytuacji kiedy wzrasta liczba uczestników i ta liczba uczestników jest większa na koniec grudnia to w następnym roku i w latach następnych dostajemy środki z PFRON – u                   na zobowiązania z tytułu funkcjonowania już zawartych umów dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej według stanu na dzień 31 grudnia. W celu wygospodarowania tych środków na ten cel przeanalizowano wykonanie na poszczególne zadania i w uzgodnieniu                     z Powiatowym Urzędem Pracy jest możliwe zmniejszenie o 2 000 zł wydatków                           na finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego. Zmniejszenie o 4 911 zł środków na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów                   w turnusach rehabilitacyjnych z uwagi na rezygnację osób z wyjazdu z uwagi na stan zdrowia. Zmniejszenie dofinansowania o 1 988 000 zł sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, ta kwota wynika z rozliczenia zawartych umów. Zmniejszenia dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych o 188 zł. Zmniejszenia środków na usługi tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika. Tu były środki w wysokości 5 000 zł, nikt nie złożył wniosku, czyli można zmniejszyć o 5 000 zł. W związku z tym po zwiększeniu środków na pokrycie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników o 5 w Czarnej Białostockiej o kwotę 5 569 zł, możliwe jest również pozostałe środki przeznaczyć                        na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w wysokości 8 518 zł, w taki sposób, aby było możliwe wykorzystanie wszystkich  środków przeznaczonych na realizację tych zadań”.

         Następnie, pozytywne opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku przedstawili Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:

 • Pan Zdzisław Łukaszewicz – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Krzysztof Gołaszewski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej                    i Spraw Rodziny.

 

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę                               Nr XVI/102/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku (zał. nr 18).

 

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej                     ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie               w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie upoważnienia                     do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                     ( zał. nr 19).

          „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zmiana uchwały w sprawie upoważnienia                do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest konieczna z uwagi na złożony wniosek przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Czarnej Białostockiej i rozszerzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej                                  o  5 uczestników. Umowy na funkcjonowanie warsztatów Terapii Zajęciowej są zawarte na okres 3 lat 2015 – 2017. W tym roku te środki na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej wzrosną z tytułu rozszerzenia o 5 uczestników o 5 569 zł. Jednak w latach 2016               i 2017 będzie to już kwota 73 980 zł. Ponadto w tej uchwale od razu przedstawiono Państwu zwiększenie, które wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom i powiatom, który to zakłada planowane zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Tak jak w tym roku na jednego uczestnika PFRON przekazuje 14 796 zł, tak              w projekcie Rozporządzenia na 2016 rok planowana jest kwota 15 996 zł, a na 2017 kwota 16 596 zł, co daje rocznie w 2016 roku kwotę wyższą o 98 400 zł, a w 2017 roku 147 600 zł. W związku z powyższym te zobowiązania w skali tych 3 lat wzrosną o kwotę 399 529 zł. Jeżeli ten projekt nie zostanie podpisany przez Radę Ministrów, ale raczej wszystko wskazuje, że tak, dlatego, że już w tym  roku dość głośno było mówione, aby warsztatom dofinansować już po 100 zł w ramach dodatkowych środków, jednak wówczas nie było podstawy, to wówczas będzie możliwe na podstawie tej zmienionej uchwały również podpisać aneksy do umów w następnym roku, ale też jest to konieczne, aby podpisać aneks do umowy ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Razem”, w związku ze zwiększoną liczba uczestników w dniu dzisiejszym, aby mogło być to rozszerzenie od jutrzejszego dnia”.

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XVI/103/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zał. nr 20).

 

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania                                          i wykorzystywania.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (zał. nr 21).

          „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, konieczność uchwalenia przez Radę tej uchwały wynika z art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Artykuł ten mówi, że obowiązujące dotychczas uchwały Rady obowiązują do dnia 31 grudnia 2015 roku. Żeby móc od 1 stycznia udzielać dotacji dla szkół                  i placówek niepublicznych, które funkcjonują na terenie naszego powiatu jest niezbędna                          do podjęcia taka uchwała, która określa tryb udzielania, rozliczania i kontroli dotacji udzielonej dla szkół i placówek niepublicznych”.

         Następnie, pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania                            i wykorzystywania przedstawili Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:

 • Pan Zdzisław Łukaszewicz – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę                             Nr XVI/104/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (zał. nr 22).

 

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018”.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  (zał. nr 23).

          „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zgodnie z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie przekazany został Państwu projekt Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018. W Programie określono 10 obszarów współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi należących do kompetencji powiatu w tym w zakresie promocji społecznej, pieczy zastępczej, wspierania osób niepełnosprawnych, promocji i ochrony zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu, promocji zatrudnienia, aktywacji zawodowej, ochrony środowiska, turystyki, rozwoju obszarów wiejskich. Doszło nam jeszcze nowe zadanie czyli udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Przedłożony Program                              był konsultowany z organizacjami pozarządowymi na forum dyskusyjnym z użyciem strony internetowej powiatu oraz zespołem konsultacyjno – doradczym w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas trwania konsultacji, które odbyły się             w dniach od 13 do 28 października nie złożono żadnych uwagi i propozycji do projektu. Natomiast zarząd konsultacyjno – doradczy wprowadził 4 poprawki w paragrafie 5 Programu. Były to poprawki typu porządkującego, polegającego na połączeniu pewnych zapisów,                      2 punktów w 1 punkt. Poprawki zostały uwzględnione w tym przedłożonym Państwu projekcie. Dodam tylko, że zgodnie z paragrafem 8 tego Programu środki na jego realizację będą określane w uchwale budżetowej na każdy kolejny rok budżetowy i do końca kwietnia następnego roku będzie przedstawiane na Radę Powiatu sprawozdanie z realizacji tego Programu”.

         Następnie, pozytywną opinię do projektu ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę                               Nr XVI/105/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018” (zał. nr 24).

 

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej  (zał. nr 25).

          „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej. Służebność gruntowa ustanowiona by była na nieruchomości stanowiącej własność powiatu w trwałym zarządzie PZD. Nieruchomość położona jest w Michałowie i stanowiła by ona dojazd do działek stanowiących własność Powiatu Białostockiego i własność Gminy Michałowo. Ustanowienie takiej służebności jest niezbędne w celu zapewnienia dojazdu jak również w związku z tym, że nieruchomość 1134  została przeznaczona do zbycia a zgodnie z Kodeksem cywilnym każda działka powinna mieć dostęp do drogi publicznej. Służebność w tym wypadku wypełnia obowiązek, bo jest to dostęp do drogi publicznej. Mając na uwadze powyższe proszę o podjęcie powyższej uchwały”.

         Następnie, pozytywną opinię do projektu ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Paweł Kondracki.

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” oraz 3 „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XVI/106/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej (zał. nr 26).

 

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej                            do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu                  na wolne stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                      w Łapach (zał. nr 27).

          „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, do przedłożonej wcześniej uchwały, która                      to wskazuje osoby do powołania konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach chcielibyśmy w imieniu Zarządu zgłosić poprawkę. Na miejsce Pana Ryszarda Łapińskiego, który nagle zrezygnował chcielibyśmy zgłosić Pana Jarosława Wądołowskiego. To jest decyzja Zarządu, który się odbył dzisiaj                            i to jest właśnie ta poprawka, propozycja do przedłożonych innych również kandydatur Komisji”.

          Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady odczytała projekt powyższej uchwały. W projekcie tym skład Komisji Konkursowej przedstawia się następująco: 1. Pan                        Antoni Pełkowski – Przedstawiciel Rady Powiatu Białostockiego, Przewodniczący Komisji                 2. Pani Jolanta Den – Przedstawiciel Rady Powiatu Białostockiego, członek Komisji 3. Pan Jan Kaczan – Przedstawiciel Rady Powiatu Białostockiego, członek Komisji 4. Pan Jarosław Wądołowski  – Przedstawiciel Rady Powiatu Białostockiego, członek Komisji 5. Pan Krzysztof Gołaszewski - Przedstawiciel Rady Powiatu Białostockiego, członek Komisji 6. Pan Krzysztof Zawidowski -  Przedstawiciel Rady Powiatu Białostockiego, lekarz wskazany przez Okręgową Radę Lekarską, członek Komisji 7. Pani Urszula Jabłońska – Przedstawiciel Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach, członek Komisji.

          Pan Krzysztof Gołaszewski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej                 i Spraw Rodziny: „Pani Przewodnicząca, na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej     i Spraw Rodziny Komisja 6 głosami „za” oraz 2 głosami „wstrzymującymi się” zaproponowała powołanie komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Podstawa prawna jest identyczna a jest propozycja głosowania drugiej uchwały z następującym składem: 1. Pan Antoni Pełkowski – Przedstawiciel Rady Powiatu Białostockiego, Przewodniczący Komisji 2. Pan Roman Czepe – Przedstawiciel Rady Powiatu Białostockiego, członek Komisji 3. Pan Jan Kaczan – Przedstawiciel Rady Powiatu Białostockiego, członek Komisji 4. Pan Ryszard Łapiński – Przedstawiciel Rady Powiatu Białostockiego, członek Komisji 5. Pan Krzysztof Gołaszewski - Przedstawiciel Rady Powiatu Białostockiego, członek Komisji 6. Pan Krzysztof Zawidowski -  Przedstawiciel Rady Powiatu Białostockiego, lekarz wskazany przez Okręgową Radę Lekarską, członek Komisji 7. Pani Urszula Jabłońska – Przedstawiciel Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach, członek Komisji”.

          Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zaznaczyła,                      iż w takim razie oba projekty przegłosujemy.

          Radny Pan Marek Żmujdzin: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, może ja nie rozumiem, ale uważam, że tutaj jest przekłamanie odnośnie Pana Pełkowskiego, Pani Den, Pana Kaczana. Tutaj wpisane jest przedstawiciele Rady, a powinno być wpisane przedstawiciele Zarządu Rady Powiatu. Ukrywacie się pod przedstawicielami Rady?”

          Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, chyba sprawa jest jasna, wszyscy członkowie Zarządu są członkami również Rady Powiatu”.

          Radny Pan Zenon Żukowski: „Wysoka Rado, w związku z tym, że Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny przedstawiła inną uchwałę, uchwałę o tej samej treści jeżeli chodzi o akty prawne, natomiast jeżeli chodzi o osobowy skład to zupełnie inny. Najdalej idącą zmianą jest właśnie ta uchwała, którą proponuje Komisja Zdrowia. Dlatego bardzo bym prosił, aby Pani respektowała zasady jakimi powinno się posługiwać przy tym. Najdalej idące, dlatego że jeżeli chodzi o propozycję Zarządu, to tutaj jest jedna zmiana, jeżeli chodzi o propozycję Komisji to są dwie zmiany, i bardzo bym prosił, aby wziąć to pod uwagę”.

          Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że obie propozycje są tak samo ważne. Nie można żadnej z nich uważać za tą dalej idącą. Po prostu skład Komisji podany przez Zarząd jest inny, proponowany przez Komisję Zdrowia jest inny. W związku z tym przegłosujemy obie propozycje”.

          Radny Pan Roman Czepe zapytał czy zmiana zaproponowana przez Zarząd jest to autopoprawka?

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: Jest to propozycja Zarządu, aktualna propozycja Zarządu, która została przedstawiona przez Panią Wicestarostę Jolantę Den”.

          Radny Pan Roman Czepe: „Myślę, że Pan Starosta dobrze rozumie słowo autopoprawka. Autopoprawka to jest to, że zmienia Zarząd wersję poprzednią na zasadzie już nie głosowania, ale autopoprawki, takie ma Zarząd prawo”.

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Zarząd w każdej chwili ma prawo się zebrać, w każdej chwili ma prawo podjąć taką a nie inną decyzję. Aktualne stanowisko Zarządu, które jest wyrażone w propozycji uchwały skierowanej pod obrady Rady, jest to propozycja, która została przedstawiona przez Panią Wicestarostę. Dlatego też wnoszę do Pani Przewodniczącej Rady o poddanie pod głosowanie wniosku Zarządu Powiatu Białostockiego o powołanie Komisji. Jeśli wniosek nie przejdzie to będzie głosowany drugi wniosek. Jeśli przejdzie to będzie skład Komisji zaproponowany przez Komisję Zdrowia”.

          Radny Pan Roman Czepe: „Pan Starosta jasno wyjaśnił, chociaż innymi słowami,                że wersja Zarządu to jest ta którą dostaliśmy. To już jest projekt uchwały, on obowiązuje, ten jest przedłożony i ten ma być procedowany. Zatem mamy do czynienia tylko z jedną propozycją zmiany, Komisji Zdrowia. To jest projekt uchwały zmieniony na zasadzie autopoprawki, Zarząd go przedkłada, ta zmiana dzisiejsza nie musi być głosowana, bo Zarząd przedstawił nową wersję i ona obowiązuje. Zatem mamy do czynienia tylko i wyłącznie                     z jedną zmianą. Zmianą zaproponowaną przez Komisję Zdrowia. Teraz pytanie do Radcy. Jeżeli jest projekt uchwały to najpierw głosuje się projekty zmian, poprawki. Ponieważ jest jedna, jedyna poprawka zaproponowana przez Komisję powinna być poprawka głosowana jako pierwsza a dopiero później projekt uchwały”.

          Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ta zmiana to chyba rzeczywiście jest autopoprawka jeżeli chodzi o wprowadzenie zmiany w treści uchwały przez Zarząd. Projekt uchwały przygotowany przez Komisję jest projektem nowej uchwały zgodnie ze statutem. Czy jest dalej idącym? Jest po prostu nowym projektem. W tej chwili mamy do czynienia z dwoma nowymi projektami, które mają być poddane pod głosowanie. W moim przekonaniu projekt uchwały Zarządu jest takim pierwszym projektem, który został przedłożony Radzie i powinien być głosowany. Natomiast projekt Komisji został złożony jako drugi i dlatego powinien być głosowany jako drugi. Takie jest moje stanowisko w tej sprawie. Uważam, że projekt Zarządu jest projektem przedłożonym Wysokiej Radzie               i winien być głosowany jako pierwszy”.

          Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, tutaj niedawno na tej sali słyszałem wypowiedź Pana Starosty, który po dzisiejszym głosowani powiedział,                     że zrozumiał pewne rzeczy. Natomiast proponowany skład Komisji Konkursowej jest upolityczniony i to ewidentnie upolityczniony. Nawet jednego miejsca nie proponuje Zarząd, Starosta opozycji. Przyznam, że mieszkam w Gminie Zabłudów, ze szpitalem w Łapach szczególnie się nie wiążę, chociaż tam się urodziło jedno moje dziecko, więc uczuciowo jakoś jestem związany. Natomiast stoję troszeczkę z boku jako Radny w tej sprawie, ale przyznam, że im dłużej słyszę o problemach szpitala w Łapach tym bardziej nie rozumiem o co tam chodzi. Jednak dzisiejsza propozycja Zarządu co do Komisji Konkursowej wyraźnie wskazuje na to, że sprawa jest upolityczniona, że ma jakieś drugie dno. Przyznam, że na miejscu Pana Starosty wolałbym rozłożyć tą odpowiedzialność, czyli jednego bądź dwóch członków Komisji powołać z opozycji, aby nie było wątpliwości, że obiektywnie będzie ta Komisja pracowała                i wybierała najlepszego kandydata. Problem jest tak poważny, szczególnie dla społeczności Łap i okolic, również dla nas Radnych Powiatu Białostockiego. Widzimy jakie koszty, jakie straty generuje i niechęć do podzielenia się tą odpowiedzialnością wskazuje na naprawdę jakieś podejrzenia, że to musi być polityczna Komisja i polityczny wybór. Bardzo się tym martwię, bo wobec tego kryzys wokół szpitala nie będzie rozwiązany, poprzez ten konkurs, chociaż ten konkurs jest już spóźniony, jak słyszymy i widzimy. Proszę mi wybaczyć,                    bo stałem z boku, ale dzisiaj to zdanie wypowiem. Moim zdaniem z wypowiedzi Pana Dyrektora, i z tych faktów, które do nas docierają, największy problem to jest to w jaki sposób Pan Dyrektor rozmawia z ludźmi w tym szpitalu, z lekarzami, z personelem. Im dłużej ta sytuacja trwa, tym gorsza jest sytuacja szpitala, im dłużej Pan Dyrektor zarządza tym szpitalem. Apeluje jeszcze w tej chwili i do Radnych i do Zarządu, aby wycofać się z takiego upolitycznienia tej sprawy”.

          Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, jeśli nikt już nie ma uwag to przystępujemy do głosowania. Głosujemy najpierw nad                      pierwszym projektem uchwały, następnie nad drugim projektem uchwały. Pierwszy projekt uchwały został złożony przez Zarząd Powiatu Białostockiego. Jeśli ten projekt przejdzie to nie zasadne jest głosowanie nad drugim projektem uchwały”.

          Radny Pan Zenon Żukowski: „Pani Przewodnicząca, Pani zapomniała o tym,                          że Komisja Zdrowia na ten temat dyskutowała. Tutaj należałby zapytać o zdanie Komisji Zdrowia, bo tam było głosowanie, czy ten projekt uzyskał aprobatę, czy nie, w jaki sposób”.

          Pan Krzysztof Gołaszewski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej               i Spraw Rodziny: „Na Komisji Zdrowia była dyskusja i wątpliwość prawna jak to potraktować. Czy potraktować to jako zmianę uchwały, którą przedstawił Zarząd, czy potraktować to jako nową uchwałę. Tutaj wydaje mi się, że Pani Mecenas wyjaśniła tą nieścisłość i potwierdziła moje zdanie jakie miałem na ten temat na Komisji, czyli trzeba to potraktować jako nową propozycję. Jedna to jest propozycja Zarządu, a druga to jest propozycja Komisji Zdrowia”.

          Radny Pan Roman Czepe: „Proszę Państwa, tworzycie Państwo, koalicja, Pani Przewodnicząca, złe precedensy. To jest szkaradne tłumaczenie. Pani Radco szanuje Panią, ale nie za to co Pani tutaj robi. Służyć to nie w mafii, także trzeba w mankiet całować                    i powiedzieć wszystko co z oczu płynie szefa. Czasem płyną rzeczy nierozsądne i trzeba się              z tym zgodzić. Mianowicie oczywiste jest, że jest określony porządek obrad i są określone projekty uchwał i nigdy nie głosuje się najpierw projektów uchwał a zawsze poprawki,               bo inaczej to nie ma sensu. Proszę sobie zgłaszać poprawki, proszę sobie zgłaszać różne projekty i tak głosujemy tylko projekty uchwał przygotowane przez Zarząd. Proste. Po co my się tu zbieramy? Zbieramy się po to żeby dyskutować i mieć wątpliwości, wyrażać je. Wyrażamy na zasadzie poprawki, choćby nawet daleko idącej, czyli całego nowego projektu uchwały. To jest bardzo daleko idące. Poprawka bardzo daleko idąca, nowy projekt uchwały. To się głosuje. Nigdzie w demokracji nie ma tak, poza Powiatem Białostockim jak widzę, żeby głosować od razu projekt uchwały, nieważne są poprawki. To jest dla mnie szkaradne tłumaczenie, niespotkałem się z tym nigdzie, nawet przepraszam na wioskowej, gminnej Radzie to rozumieją. Z całym szacunkiem oczywiście. Tak nie może być. Możecie Państwo przegłosować sobie co chcecie, ale proszę tego nie robić. Zastanowić się, zreflektować się przynajmniej na kolejnej sesji i nie robić tego głupstwa, bo inaczej nie ma żadnego sensu wprowadzania jakichkolwiek poprawek. Macie Państwo dyrektywę, Zarządu głosujemy, żadnych poprawek. Głosuje się zawsze najpierw zmiany. Odpadają zmiany, są przyjmowane, wtedy się zmienia i głosuje nad całością”.

          Pan Jarosław Wądołowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, uważam, że w tym momencie mamy dwa przeciwstawne projekty uchwał A i B. Głosujemy kto jest za projektem A, kto jest za projektem B. Ten, który dostaje więcej głosów przechodzi. Jest rozwiązane głosowanie i o ile dobrze pamiętam mamy też taki zapis w naszym statucie”.

          Radny Pan Marek Skrypko: „Jak dobrze spojrzeć na dwa projekty uchwał nie są one aż tak skrajnie od siebie różne. Ponieważ mamy rozbieżność tylko w paragrafie 1 pkt. 2 i 4, więc to nie jest do końca taka sytuacja, że one są skrajnie różne. Pytanie jest czy można by było głosować po kolei wszystkich członków Komisji. To by było też jakieś rozwiązanie”.

          Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, musimy sobie coś ustalić, czy my mamy do czynienia z wnioskami formalnymi, czy merytorycznymi dotyczącymi zmiany projektu uchwały jednej, czy też mamy do czynienia z dwoma projektami uchwał. A to jest istotna różnica. Ja to rozumiem jako dwa odrębne projekty                 i dlatego mówiłam o głosowaniu. Jeżeli byśmy mówili o tym, że wprowadzamy zmianę                do uchwały, (poza tym jeszcze chciałam powiedzieć, że projekt uchwały zgodnie ze statutem musi być zaopiniowany przez Zarząd), jeżeli byśmy mówili o wprowadzeniu zmian,                       to co przed chwilą Pan Radny tutaj mówił, czy też głosowaniem nad każdym nazwiskiem,         czy też wprowadzeniem dodatkowych propozycji osób, które by ewentualnie również były rozpatrywane jako kandydaci, to wówczas mielibyśmy do czynienia z wnioskiem formalnym dotyczącym wprowadzenia zmian w uchwale, w tej uchwale którą przygotował Zarząd. Byłaby wtedy możliwość głosowania nad poszczególnymi kandydatami i w zależności                     ile głosów by otrzymał każdy z tych kandydatów zgłaszanych, czy też wszyscy którzy byli, każdy kto by otrzymał największą liczbę głosów wszedł by do składu tej komisji. Zatem ja nie wiem proszę Państwa, czy my mamy do czynienia z dwoma projektami uchwał czy mamy              do czynienia ze zmianą tej uchwały”.

          Radny Pan Zenon Żukowski: „Na Komisji wyglądała sprawa tak, że została przedstawiona wersja Zarządu i w wyniku dyskusji, zgłaszania różnych innych możliwości zgłoszona została propozycja Komisji, żeby ta uchwała w § 1 tym się różniła. Pani Radco, Pani musi zrozumieć jak to wyglądało na Komisji, bo inaczej to rzeczywiście Pani pogląd               jest wtedy słuszny. Jednak to nie jest tak, że Komisja przyniosła gotową uchwałę, Zarząd przyniósł swoją i mamy równorzędne dwie uchwały. Ta uchwała, która powstała w wyniku rozmów, dyskusji to jest w wyniku poprawek, w wyniku dyskusji nad uchwałą Zarządu.                 To nie było tak, że była nowa uchwała przygotowana przez Komisję Zdrowia i Komisja sobie to przegłosowała. Pan Przewodniczący takiej uchwały nie przygotowywał i to były tylko poprawki w §1. Po to, żeby ułatwić sprawę, sądziłem że nie będzie problemu ze znalezieniem informacji takiej, która jest najdalej idąca, ponieważ Pani Przewodnicząca była wtedy świadkiem. Najdalej idąca to jest taka, która wynikła z poprawek, które były w czasie dyskusji”.

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: Wysoka Rado, Panie Radny Żukowski, nie tylko Pan był na Komisji, ale ja też byłem, i przez końcową część debaty nad     tą sprawą było jasne, jednoznaczne ze strony większości członków Komisji. Przygotowujemy odrębny projekt uchwały jako projekt uchwały zostanie przedstawiony. Nie zmiany poszczególnych osób, tylko odrębny projekt uchwały, który został w imieniu Komisji przygotowany i przedstawiony przez Pana Przewodniczącego Gołaszewskiego. Widzę,                że teraz  jak trochę nie jest tak, to Państwo zaczynać odwracać kota ogonem, i teraz będziemy zgłaszać, że to będą poprawki do uchwały Zarządu. Intencją i konkluzją posiedzenia Komisji Zdrowia było to, że Komisja Zdrowia przedstawi czy Przewodniczący               w imieniu Komisji przedstawi projekt odrębnej uchwały, który będzie zawierał listę osób uzgodnioną przez większość Komisji Zdrowia. I to się stało. Dlatego ja wnoszę o poddanie pod głosowanie jednej uchwały, uchwały Zarządu, jeśli ona nie przejdzie to wtedy będzie głosowanie nad uchwałą zgłoszoną przez Komisję Zdrowia”.

          Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, to ja już teraz naprawdę nie wiem czy były dwa projekty uchwał. Pan Starosta mówi o dwóch projektach uchwał, czyli wracamy do tej sytuacji, o której ja powiedziałam, że mamy                   do czynienia z dwoma projektami uchwał. Co prawda o nie wielkiej różnicy, ponieważ różnica dotyczy tylko składu osobowego członków Komisji. Nie mniej jednak zostały złożone dwie odrębne uchwały. Nie trzeba było zmieniać porządku obrad ponieważ mamy cały czas                   do czynienia z tą samą uchwałą, tyle tylko, że zostały złożone dwa projekty uchwał.                    Co innego jest głosowanie nad wnioskiem dotyczącym wprowadzenia innych osób w składzie. Wtedy byśmy głosowali to co Pan Radny Czepe wspomniał, że głosujemy nad wnioskiem najdalej idącym, dotyczącym zmiany osób. Jeżeli jest tak jak przedstawił Pan Starosta                  to będę podtrzymywała swoje stanowisko mówiąc o tym, że mamy do czynienia z dwoma projektami uchwał i głosujemy według kolejności. Pierwszy projekt uchwały, który Zarząd przedłożył i drugi projekt uchwały, który przedłożyła Komisja Zdrowia”.

          Radny Pan Marek Skrypko: „Pani Mecenas, nie można mówić, że taka uchwała ma tylko drobną różnicę, bo już przerabialiśmy temat, który się nazywa lub czasopisma,                      i pamiętamy z czym to się wiąże. Ta drobna zmiana to jest jakiś konkretny człowiek,                czyli zmieniamy tutaj imię i nazwisko jednego człowieka na drugiego, więc tutaj ta zmiana jest jakby kluczowa. Natomiast mnie nurtuje jedna sprawa, to jest kwestia prawna. My jako Komisja Zdrowia nie opiniowaliśmy tego projektu uchwały, który jako autopoprawka                 jest zgłoszony dzisiaj. W związku z tym pytanie, czy my możemy przegłosowywać                       ten projekt, który został zgłoszony przez Zarząd”.

          Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny: „Z tego co pamiętam autopoprawki Zarząd wprowadza bez konieczności głosowania ich”.

          Pan Krzysztof Gołaszewski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej                i Spraw Rodziny: „Żadna z tych uchwał przedstawionych nie ma opinii Komisji. Była wątpliwość i długa dyskusja czy właśnie to traktować jako poprawkę, część osób była za tym, że jest to poprawka, a część osób była za tym, że jest to nowa uchwała. Żadna z nich ani ta przedstawiona przez Komisję, ani przez Zarząd nie ma opinii”.

          Radny Pan Roman Czepe: „Komisja przyjęła swój projekt zmian w postaci całościowej uchwały a Pan Radny twierdzi, że nie było opinii. Pani Mecenas, oczywiste jest, że jest przyjęty projekt uchwały przez Zarząd i Komisja obradując nad tym projektem uchwały zmieniła skład, aby już nie dyskutować, że w punkcie takim nazwisko takie, w punkcie innym takie, bo to jest czasem i niezręczność, że musimy kogoś wykreślić. Przyjęliśmy taką zasadę, że proponujemy całą listę i całą uchwałę, ale to wciąż jest poprawka, bo nie ma innej możliwości. Jeżeli ktoś ma wyobraźnię to można porównać do pisanej strategii. Załóżmy,              że dokument liczy 20 stron i wprowadzamy kilkanaście drobnych zmian, bez sensu jest czasem proponować każdą do głosowania, proponuje się od razu całość, jako cały nowy dokument, bo to jest prostsze i tak się dzieje w tym wypadku, ale wciąż ten dokument                  jest propozycją zmiany, jest poprawką w stosunku do proponowanej uchwały. Jest to ta sama zasada i oczywista zasada”.

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, chciałbym w dwóch zdaniach odnieść się do kwestii Komisji. Otóż, drodzy Państwo, ja nie jestem takim znawcą prawa samorządowego jak Pan Czepe, ale też chyba trochę wiem, i trochę widziałem i słyszałem. Otóż, moim zdaniem nie ma obligatoryjnego obowiązku, że każda Komisja nad każdym projektem uchwały podnoszonym przez Zarząd ma obowiązek opiniować, a z drugiej strony, że nie można procedować projektu uchwały Zarządu, nad którą nie procedowała Komisja. Zdarza się, i na tej sali zdarzało się, że nad niektórymi projektami uchwał, które             są wnoszone przez Zarząd ta czy inna Komisja nie procedowała co nie znaczy, że Rada nie może takiego projektu uchwały rozpatrywać i podejmować. Komisja jest ciałem doradczym dla Rady i nigdzie ja nie spotkałem się z zapisem w ustawie czy innym dokumencie prawnym, który by mówił, że Rada nie ma możliwości procedowania nad projektem uchwały przedstawionym przez Zarząd jeśli wcześniej ta czy inna Komisja nad tym projektem się nie pochyliła, bądź nie zajęła stanowiska. Drodzy Państwo, ja widzę, że kopię kruszymy o nic. Moim zdaniem powinniśmy przystąpić do głosowania. Jeśli jedna uchwała nie przechodzi               to wiele wskazuje na to że druga przechodzi”.

          Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Pani Radco,                      ja przepraszam że się wypowiem. Akurat nie jestem prawnikiem tylko prostym rolnikiem,             ale dla mnie ta uchwała to od początku jest zmiana, czyli poprawki, bo mamy z prostego liczenia 3 paragrafy, a tylko w jednym następują „drobne” zmiany, bo rzeczywiście nie mamy o co się kłócić, bo wiadomo, że to są poprawki. Natomiast przyznam, że pierwsze dzisiejsze głosowanie tajne, sławne już, pokazało, że wielu Radnych ma problem z etyką. Natomiast              w tej chwili jak przysłuchuje się tej dyskusji to wygląda na to, że wielu Radnych miałoby problem z inteligencją i nie wiedziałoby za  bardzo jak ma glosować. Jak by pierwszy                     to by wiedziało, bo jak by drugi to by już nie wiedziało. Nie ośmieszajmy się. Każdy dokładnie wie, i skupmy się na tym, że koalicja postanowiła upolitycznić sprawę, ale też automatycznie bierze na siebie całą odpowiedzialność. Nie chce się dzielić w Komisji, znaczy, że nie dzielą się odpowiedzialnością. Zatem jednoznacznie wynika, że bierze na siebie całkowicie odpowiedzialność za sytuację jaka jest w szpitalu i jaka będzie. Zakończmy                    tą dyskusję, bo wstyd dla nas jako Radnych”.

          Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Występuję z wnioskiem formalnym o zakończenie dyskusji i poddanie pod głosowanie mojego wniosku. Dodam jeszcze, że wczoraj poświeciłem Szanowne Panie i Panowie dużo czasu, oglądałem                      od początku obrady sejmu. Wy dzisiaj przynajmniej powinniście być po dniu wczorajszym bardziej troszeczkę skromni i wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. Obóz rządzący pokazuje nam a my musimy się uczyć od mądrzejszych i dlatego musicie się z goryczą pogodzić,               że jesteście w opozycji. Proszę poddać pod głosowanie mój wniosek o zakończenie dyskusji”.

          Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie nad wnioskiem formalnym w sprawie zamknięcia dyskusji.

            Rada Powiatu Białostockiego przy 14 głosach „za” 11 głosach „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” zdecydowala o zamknięciu dyskusji.

          Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Przypomniała, iż skład Komisji Konkursowej zaproponowanej przez Zarząd przedstawia się następująco: 1. Pan Antoni Pełkowski – Przedstawiciel Rady Powiatu Białostockiego, Przewodniczący Komisji 2. Pani Jolanta Den – Przedstawiciel Rady Powiatu Białostockiego, członek Komisji 3. Pan Jan Kaczan – Przedstawiciel Rady Powiatu Białostockiego, członek Komisji 4. Pan Jarosław Wądołowski  – Przedstawiciel Rady Powiatu Białostockiego, członek Komisji 5. Pan Krzysztof Gołaszewski - Przedstawiciel Rady Powiatu Białostockiego, członek Komisji 6. Pan Krzysztof Zawidowski -  Przedstawiciel Rady Powiatu Białostockiego, lekarz wskazany przez Okręgową Radę Lekarską, członek Komisji 7. Pani Urszula Jabłońska – Przedstawiciel Rady Społecznej przy SP ZOZ               w Łapach, członek Komisji.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 14 głosach „za” , 11 głosach „przeciw” oraz 2 „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XVI/107/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 28).

          Radny Pan Zenon Żukowski: „Rozmowa była o tym, że dwa projekty uchwał                      są równoważne, więc w związku z tym moim zdaniem powinna Pani chwilę zastanowić                  się nad tym, czy przypadkiem drugiego projektu nie należałoby również przegłosować,                  bo one nie wykluczają się nawzajem”.

          Pan Jarosław Wądołowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, uchwała została podjęta. Nawet gdybyśmy głosowali druga byłaby w mniejszości. Należało głosować kto jest za uchwałą A i kto jest za uchwałą B, ale skoro jedna uzyskała większość to druga tej większości nie uzyska, to jest naturalne”.

          Radny Pan Zenon Żukowski: „Panie Przewodniczący, chyba że Pan jest wróżką to Pan wie, bo ja np. nie wiem i nie sądzę, aby ta uchwała wykluczała drugą. Ja myślę, że na ten temat powinna się wypowiedzieć Pani Radczyni i to by temat zakończyło. Pani powiedziała, że są równorzędne projekty uchwał i ja się tego trzymam”.

          Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja powiem tak, że ja się zgadzam z opinią Pani Przewodniczącej, że została przegłosowana                          w większości. Teraz proszę się zastanowić co by było gdyby doszło do głosowania nad drugą i też by uzyskała większość. To która by wówczas obowiązywała? Moim zdaniem z punktu formalno – prawnego pierwsza uchwała, która została przegłosowana i dostała wystarczającą ilość została uchwalona, podjęta i ona już obowiązuje i głosowanie nad druga uchwałą jest zbędne, bo mogło by dojść do sytuacji paradoksalnej. Uważam, że głosowanie nad drugą uchwałą jest całkowicie nieuzasadnione.”

 

Ad 15

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny  Rady Powiatu Białostockiego.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny  Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 29).

          „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przedkładamy propozycję uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego w związku z chęcią nowych członków Rady Powiatu Białostockiego, którzy zgłosili pisemny akces na ręce Pani Przewodniczącej, a mianowicie: Pana Jana Bolesława Perkowskiego, Pani Anny Grycuk, Pani Barbary Grabowskiej, Pana Antoniego Pełkowskiego, Pana Jana Kaczana,  Pani Danuty Marii Bagińskiej, Pana Bogusława Kwiatkowskiego”.

         Następnie, pozytywną opinię do projektu ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – Pan Krzysztof Gołaszewski.

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, na Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny była procedowana jedna kandydatura Pana Jana Bolesława Perkowskiego. Natomiast po Komisji, przed posiedzeniem Zarządu akces do pracy w Komisji zgłosiły kolejne osoby, m.in. ja też,                    bo jestem Radnym, mam do tego prawo. Pani Wicestarosta w imieniu Zarządu przedstawiła aktualny projekt uchwały, który będzie procedowany. Zgodnie z prawem każdy ma prawo uczestniczyć w pracy tej czy innej Komisji. Nie widzieliśmy potrzeby ażeby dzisiaj procedować tylko nad kandydaturą Pana Perkowskiego, a za miesiąc nad pozostałymi. Dlatego też pozostałe osoby, które wyraziły chęć pracy w tej Komisji zostały przez Zarząd dołączone                do projektu uchwały. Ja sądzę, że Państwo nie macie nic przeciwko ażeby poszczególne osoby pracowały w tej Komisji”.

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          

          Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

         Radny Pan Jan Bolesław Perkowski poinformował, iż rezygnuje z pracy w Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 26 głosach „za” oraz 1 głosie „przeciw”, podjęła uchwałę Nr XVI/108/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny  Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 30).

 

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”.

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” (zał. nr 31).

          „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado,  mam przygotowana dla Państwa krótką prezentację. Program ochrony środowiska musi zostać uchwalony zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Opracowuje się go w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Powiat Białostocki uchwala ten Program zgodnie z wcześniej uchwalonym przez Sejmik Województwa Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska. Stary program, który mieliśmy wcześniej obowiązywał od 2003 roku, był kilkakrotnie zmieniany i na mocy ustawy stracił swoją ważność i należało już uchwalić nowy Program. Program został opracowany przez firmę zewnętrzną przy współudziale pracowników Starostwa Powiatowego. Program został uzgodniony z Zarządem Województwa Podlaskiego. Po uwzględnieniu uwag został poprawiony i zaopiniowany pozytywnie. Jak również wcześniej z procedura wystąpiono do RDOŚ – u, który stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego Programu.                        W Programie są omówione zadania i są to zarówno zadania własne jak i zadania innych jednostek, w szczególności gmin. Nie są to nasze zadania, ale w wyniku poprawki narzuconej przez Zarząd Województwa musieliśmy takie zadania umieścić. Zadań własnych jest sześć. Ustaliliśmy, że minimum tych zadań umieścimy w Programie, te które są niezbędne. Przede wszystkim dlatego, że gdy przychodzi do nas ktoś kontrolować to pierwsze co robi                      to sprawdza czy realizujemy zadania zgodnie z Programem. To co mamy do wykonania                 w przepisach w tym Programie zamieściliśmy. I jest to: opiniowanie gminnych Programów ochrony środowiska, opiniowanie Planów zagospodarowania przestrzennego, to są zadania wynikające z ustaw. Następnie wydawanie decyzji, to wiadomo, że urząd takie decyzje wydaje i to mamy obowiązek robić. Inwestycje własne, tutaj głównie są prowadzone przez jednostki powiatu i dla tych jednostek również przez Powiatowy Zarząd Dróg. Prowadzenie edukacji ekologicznej. Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów. Program Państwo dostaliście, jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę”.

         Następnie, pozytywną opinię do projektu ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – Pan marek Żmujdzin.

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 26 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XVI/109/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” (zał. nr 32).

 

Ad 17

Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego za 2015 rok.

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji przedstawiła zebranym informację z działalności Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego za 2015 rok               ( zał. nr 33).

Radni pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. informację do wiadomości.

 

Ad 18

Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych                                i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego za 2015 rok.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym informację z działalności Wydziału Spraw Społecznych               i Zarządzania Kryzysowego za 2015 rok ( zał. nr 34).

Radni pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. informację do wiadomości.

 

Ad 19

Przyjęcie sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego - Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2015 rok.

Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Publicznej przedstawiła zebranym informację z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego za 2015 rok ( zał. nr 35).

          Radny Pan Roman Czepe: „Druki specjalne. W powiecie mamy wiele instytucji,                  ale zwłaszcza powiatowych, chociażby „Bukowisko”, wiele imprez robi Punkt Informacji Turystycznej. Zawsze są to plakaty, ulotki itd. I chcę aby Pani tak z ręka na sercu powiedziała czy każdy egzemplarz trafia do zbioru druków specjalnych?”

          Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska odpowiedziała: „Jest taki dział u nas                      w Książnicy Podlaskiej, Dział Zbiorów Specjalnych, który gromadzi ten rodzaj zbiorów, opracowuje, nie każdy rodzaj zbiorów. Te zbiory, które wpływają są opracowywane. Poszczególne biblioteki gminne także opracowują i gromadzą ten rodzaj zbiorów”.

          Radny Pan Roman Czepe: „Moje pytanie zmierza do tego, czy każdy rodzaj zbiorów wpływa? Na podstawie tego typu dokumentów można zrobić ocenę działalności np. pracy Starosty, wystawę, pracę historyka na podstawie tego typu dokumentów. Problem jest zwykle taki, że o to się nie dba, nie zostawia się, nie mamy takiego mechanizmu, który zmusza, że każdy egzemplarz ma trafic. Ja usprawiedliwiam wszystkich, ale to nie                        o to chodzi, żebyśmy się usprawiedliwili”.

          Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska: „Nie każdy rodzaj zbiorów wpływa. Wiem,                       że to wszystko jest bardzo cenne. Oczywiście ma Pan rację, bo powinniśmy archiwizować, gromadzić potomnym. Jednakże są problemy lokalowe, nie ma gdzie tego przechowywać              i nie ma kadry, która by to robiła dodatkowo. To co do nas wpływa do Książnicy i to co wpływa do poszczególnych bibliotek, to oczywiście to jest archiwizowane, ale nie wszystko”.

Radni innych pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. informację do wiadomości.

 

 

Ad 20

Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Ośrodka Sportu                            i Rekreacji „BUKOWISKO”  w Supraślu.

Pan Wacław Muszyński – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”  w Supraślu przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”  w Supraślu ( zał. nr 36).

          Radny Pan Jan Bolesław Perkowski: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Dyrektorze, jakie toczą się z Panem rozmowy w celu wygaszenia tej jednostki,                        czy zamknięcia z uwagi na sprzedaż obiektów w Supraślu. Jak to ma w ogóle wyglądać                  i ta przyszła, ewentualna dzierżawa”.

          Pan Wacław Muszyński – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko”: „Pytanie jest nie do mnie. Nie mniej jednak ja w chwili obecnej robię swoje,             jak gdyby nigdy nic nie było, nic się nie działo. Dalej te budynki utrzymuje w takim stanie            w jakim powinienem utrzymać, a że są pewne sprawy, które należy zrealizować, to realizuję. Z tym, że przyszli kupcy ewentualni, sami nie wiedzą czy kupią czy nie kupią. Na razie zaczynają marudzić, aby z ceny zejść. Jak przychodzą oglądać to było nastawienie takie,                      i Pan Starosta też powinien wiedzieć, bo to było wczoraj, te oględziny, szczególnie interesowała ich kotłownia, to mówili, że wszystko stare, ale kiedy weszli do kotłowni, kotłownia ma 20 lat, ale jest dobrze utrzymana, do pomieszczenia, to wtedy już nie mogli przy mnie krytykować”.

          Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Ile jako Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Powiatu Białostockiego, ile z tego zaplanowanego obłożenia, z tych 75 %, o których Pan mówi, jest zaplanowane na imprezy sportowe dla mieszkańców Powiatu Białostockiego”.

          Pan Wacław Muszyński – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko”: „Teraz mi trudno powiedzieć, ale klienci są z całej Polski. Kluby sportowe są              z miasta Białystok i okolice, szkółki piłkarskie, różnego rodzaju zawodnicy, zapaśnicy są                z naszego terenu. Nie przyjeżdżają do nas tylko z Warszawy, czy z innych miejsc, ale przede wszystkim z naszego terenu”.

          Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „To dziękuję. Wierzę,                     że teraz trudno Panu powiedzieć, bo Pan nie ma takich danych, ale proszę o przygotowanie takiej informacji”.

          Radny Pan Jan Bolesław Perkowski: „Panie Dyrektorze, czy w „Bukowisku” nadal pracuje 17 osób i to są osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony?”

          Pan Wacław Muszyński – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” wyjaśnił, iż wszyscy są zatrudnieni na czas nieokreślony.

          Radny Pan Jan Bolesław Perkowski zapytał, czyli ewentualne wypowiedzenia byłby             3 miesięczne?

          Pan Wacław Muszyński – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” wyjaśnił, iż jeśli do tego dojdzie do tak.

          Następnie, Pan Wacław Muszyński – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu                          i Rekreacji „Bukowisko” dodał: „Pani Starosto, ja w chwili obecnej naprawdę ja nie jestem               w stanie wszystkiego przygotować, bo w chwili obecnej okazuje się, że mam przygotować jeszcze tyle spraw, że trzeba chyba będzie pracować w sobotę i niedzielę”.

          Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, ma Pan w tym względzie moje pełne zrozumienie. Proszę przygotować taką informacje w wybranym przez siebie terminie”.

          Radny Pan Roman Czepe: „Jestem zdziwiony, że Pani Wicestarosta, Członek Zarządu pyta teraz na sesji o pewne sprawy, które powinna jako osoba nadzorująca po pierwsze być może wcześniej uzyskać, ale nie ma takiej potrzeby i świadomości, że tego potrzebuje, a po drugie być może szkoda na to teraz czasu, bo Pani to może uzyskać to na innej drodze, drodze służbowej. Ja chciałbym się zapytać Pana Dyrektora Muszyńskiego, o to,                           że w związku z tym, że wydaje nam się, że ma być wydzierżawiona ta nieruchomość już bez zgody Rady Powiatu, czy Pan jest świadomy jaki będzie Pana status prawny w tym czasie kiedy będzie dzierżawca. Oczywiste jest, że nie może być dwóch dzierżawców na to samo. Może Pan albo Pan Starosta powie. Mnie również ciekawi co Pan powie, czy Pan zna tą umowę czy Pan będzie podmiotem. Logika by wskazywała, że Panu będzie wypowiedziany Zarząd, albo Pan w tym czasie będzie zawierał umowę już z potencjalnym dzierżawcą”.

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Radny, jest to trochę skomplikowana sytuacja, bo po pierwsze nie jest to w stu procentach pewne, że dojdzie do zawarcia umowy wydzierżawienia na okres do końca marca, kwietnia przyszłego roku, taki okres na przeprowadzenie przetargu. Zakładamy, że przetarg zakończy się na etapie ewentualnie II przetargu, czyli I przetarg, II przetarg i jeśli potencjalny czy potencjalni nabywcy nie nabędzie tej nieruchomości to nie zakładamy, że będzie 3 etap, czyli negocjacja ceny i zejście na kwotę, którą ktoś chce zapłacić. To co kiedyś Państwu wspominałem, jeśli nie dojdzie do sprzedaży, że na potrzeby powiatu trzeba będzie przystosować te pomieszczenia. W związku z tym dzisiaj nikt nie powie co dalej będzie z „Bukowiskiem”. Nie zakładamy likwidacji, ani też nie ma jednoznacznego stanowiska Zarządu czy osób w Starostwie, którzy się zajmują tą sprawą, jak będzie funkcjonować w przyszłości „Bukowisko”. Z tych rozmów, które prowadziliśmy, jeśli miałoby dojść do podpisania wydzierżawienia dla podmiotu, o którym rozmawiamy tego majątku, to jednocześnie ten podmiot po pierwsze produkowałby ciepło, które by dostarczał dla „Bukowiska”, dostarczał do wspólnoty mieszkaniowej. Jest pytanie drugie czy będzie wydzierżawiony budynek hotelowy czy też nie. Jeśli budynek hotelowy to stosowna umowa powinna być między „Bukowiskiem” a tymi na zarządzanie budynkiem hotelowym. Co do słów Pana Muszyńskiego, że przychodzą, marudzą, to takie jest prawo kupującego, że jak ktoś kupuje to zawsze się przygląda. Dla mnie jako Starosty, nie mówię o całym Zarządzie, kwota która jest realna                     do sprzedaży i poniżej takiej kwoty z mojej strony nie będzie zgody aby zbyć nieruchomość.               W moim przypadku nie wchodzi w grę, że za parę milionów, ewentualnie, że za to kto zechce dać to ten majątek zostanie sprzedany”.

          Radny Pan Wojciech Fiłonowicz: „Wzór umowy, nie wiem czy to ta umowa będzie obowiązywać, czy jakaś inna umowa. Jest § 6 dzierżawca nie może bez zgody wydzierżawiającego oddawać przedmiotu umowy bądź jej części osoby trzeciej do bezpłatnego korzystania ani go poddzierżawiać. Czy to jest takie zamknięcie drogi dla wydzierżawiającego, żeby oddać umowę w dzierżawę dla „Bukowiska” jakoś bezpłatnie, chyba, że za zgodą. Mam taka prośbę do Zarządu, że dopóki się umowa nie rozstrzygnie, żeby w tej nowej umowie jeżeli będzie zawarta z tym dzierżawcą była klauzula, że „Bukowisko” tam funkcjonuje, z warunkiem, że „Bukowisko” tam funkcjonuje dopóki się nie rozstrzygnie. Nie wiadomo co z tego wyniknie. Ta firma z tego co widzę chce pozyskać środki i za te środki dopiero to kupi. Na dzisiaj nie mają prawdopodobnie tych pieniędzy, będą próbować pozyskać i kupić. Żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą. Tam pracuje 17 osób, to są mieszkańcy Supraśla. To nie jest przedmiot, który można przesuwać w lewo i w prawo. Trzeba zabezpieczyć też w umowie ewentualnej przy sprzedaży jakoś przejście tych ludzi             do tej nowej firmy. Często bywa tak, że nowy właściciel chce według nowych warunków. Dobrze by było gdyby z inwentarzem to przejął. Ja jestem za tym, aby to zostało sprzedane, ale żeby na ludzkich warunków, żeby negocjować z tym, którzy będą chcieli kupić, czy to cena większa czy niższa to już przetarg pokaże i żeby zabezpieczyć tymczasowo interesy „Bukowiska”. Szanowni Państwo, jak to jest to jest, ale tam przychodzi mnóstwo młodzieży, prowadzona jest hipoterapia, czyli taka działalność, która wspiera rozwój niepełnosprawnych. Z tego co widzę to bilans się poprawia po 4 latach, duże obłożenie, jest zapotrzebowanie na tani hotel. To jest tani hotel i w sezonie widzę, że jest mnóstwo ludzi, tam jest mnóstwo ludzi i szkoda by było gdyby potencjalny kupiec nie kupił tego obiektu, to żeby to funkcjonowało, bo to można tak zamknąć, że i jednego nie będziemy mieli i drugiego To jest taka moja uwaga”.

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Radny, niemal że w stu procentach zgadzam się z tym co Pan mówi. Nikt nie ma najmniejszego zamiaru już dzisiaj czy przed rozstrzygnięciem przetargu decydować o zmianie formy organizacyjnej „Bukowiska”, o likwidacji „Bukowiska”, czy czegokolwiek, bo mamy                       tą świadomość, że tam są pracownicy, którzy pracują, którzy chcą tam pracować. Ta umowa,             to nie jest żadna umowa, jest to propozycja ze strony sprzedającego, nawet nie jest                   to propozycja Zarządu, bo jeśli się umowy zawiera to każdy na tej sali powinien wiedzieć, że umowa cywilno – prawna w zasadzie jest negocjowana przez obie strony. Jest to propozycja, którą pokazaliśmy potencjalnemu wydzierżawiającemu, że na takich warunkach byśmy wydzierżawili. Jest pytanie co druga strona powie. Każda sugestia jest cenna, aby nasz, czy „Bukowiska” interes zabezpieczyć. Natomiast jeszcze jedna uwaga. Dopóki umowa nie jest wynegocjonowana to nie można mówić, że ona jest w obrocie prawnym i gdzieś ją publicznie powielać, bo to nie jest ten etap. Proszę Państwa, z tych rozmów, które my prowadziliśmy, to pierwsza rzecz, nie widzę takiej możliwości, ażeby ze środków unijnych potencjalnie, które ktoś pozyska zapłacił za sprzedaż tego majątku. Z drugiej strony to jest odrębna rzecz skąd wezmą pieniądze. Natomiast nawet w czasie Komisji na tej sali Prezes Zarządu twierdził, że jeśli wybudują czy przebudują te obiekty, tam planują zatrudnienie w granicach 250 osób                i w dużej mierze pracownicy znajdą zatrudnienie. Też mamy takie zapewnienia, że jeśli nawet kupią na poziomie czasu luty, marzec tą nieruchomość to nadal będą chcieli ażeby w takim samym zakresie budynek hotelowy nadal funkcjonował, ażeby też przynosił jakieś korzyści dla nowego właściciela. Bez odpowiedniej umowy między „Bukowiskiem”, który zarządza               i prowadzi stołówkę i kuchnię nadal twierdzą, że przynajmniej rok czy dłużej po kupieniu             ten stan faktyczny nadal będzie taki jaki jest. Jeśli na etapie pozyskania środków, później na etapie przystąpienia do inwestycji to zakładają, że to będzie ponad rok. To nie jest tak, że za miesiąc już przestaje funkcjonować „Bukowisko” i pracownicy są na bruku. Natomiast                  co się tyczy umowy, to owszem rozmowy trwają ale nie ma czegoś takiego, że jeśli                   w przetargu jest nieruchomość sprzedawana to możemy sobie w umowie notarialnej zażyczyć, że ma być deklaracja, albo nie wiem w jakiej formie zabezpieczone, że deklarują. Owszem, z reguły ten kto kupuje i chyba z reguły dotrzymuje tego, że jest deklaracja zatrudnienia pracowników, którzy dotychczas pracują na tym majątku i ze strony tych, którzy chcą kupić to stale jest podnoszone”.

          Radny Pan Roman Czepe: „Otóż mamy sytuację, tutaj mówi się, że bardzo licznie młodzież korzysta z tego obiektu, a to się skończy ze sprzedażą. Dlatego o tym mówiliśmy na samym początku, ja mówiłem, że może warto wrócić do tematu, zwłaszcza Panowie                    z Supraśla, bo cieszycie się teraz z tego, że będzie ileś tam miejsc pracy. Jasne, że tak,               to jest ogromna wartość, ale też pomyślcie, ze to o czym mówicie tak pięknie, że tak wiele młodzież korzysta, to się skończy. I to nie ma znaczenia czy to będzie rok dłużej czy dwa. Przemyślcie to, bo może warto coś zrobić na lata, może jeszcze bardziej intensywnie. Macie już dobry przykład, to jest to „Bukowisko”, które dzisiaj jest i które zarabia. Pewnie, że trzeba będzie dokładać jakieś kwoty, być może, a może intensywniej wykorzystać, a może tylko część sprzedać. Musicie to Państwo przemyśleć, bo to jest na waszym terenie. Druga sprawa, Panie Starosto, jeżeli chodzi o środki unijne, czyli ten dzierżawca, który wchodzi w grę, to oczywiście, aby wniosek był pełny, aby przeszedł ocenę formalną to oni muszą dysponować całą nieruchomością i nie da się wyłączyć na potrzeby wniosku jakiejś części z tej nieruchomości, bo nie przejdzie oceny formalne. Zatem dla mnie jest oczywiste, że jeżeli prawdziwym celem jest to aby ten wniosek w którymś programie operacyjnym zapewne RPO miał racje bytu to muszą dysponować całą nieruchomością. Muszą umową na co najmniej 10 lat dysponować. I jeżeli nie to jest celem, to rozumiem, można dowolnie wydzielać „Bukowisko” itd., ale wtedy zaczyna być pytanie inne po co to poddzierżawiać. Zatem wracam do początku, jeżeli jednak muszą dysponować całą nieruchomością, a to jest dla mnie logiczne, to dla mnie potwornie trudną byłaby umowa, taka, że poddzierżawiamy na różnych zasadach, ostatecznie do rozstrzygnięcia przetargu, ale jednak z dwoma terminami, 10 letnia minimum, ale też na czas do zakończenia przetargu. Bardzo ciekawa umowa, nie spotkałem się z taką umową. Natomiast jest pytanie teraz to co mówiłem, to co w związku            z tym z „Bukowiskiem”. Panie starosto, oczywiste, że rozmawiamy nad projektem, bo tego jesteśmy świadomi, mały sens byłby tego, żebyśmy po fakcie rozmawiali. Po to tu jesteśmy, po to dyskutujemy, żeby Panu pomóc, żeby pomóc sobie, żeby nie zrobić głupstwa. Dlatego każdy tutaj głos jest cenny, chociażby byłby to głos naiwny i nie do końca bazujący na rzeczywistości, bo my tak do końca jej nie znamy, to jest oczywiste. I trzecia rzecz, to jest oczywiste, że nie da się takiej umowy podpisać, która zwiąże nabywcę przyszłego żeby zatrudniał. Natomiast sobie też nie wyobrażam, że nie będzie podpisany jakiś list intencyjny. Ja wiem, że one nie mają znaczenia prawnego, ale po to są, po to ktoś je wymyślił. Podpisuje się listy intencyjne, po to, że to są takie honorowe umowy, ale jest pewna rzecz ważna w tych listach intencyjnych, czyli w takich pewnych umowach intencyjnych, które bardzo brzydko się nazywają umowami, one nie powinny nazywać się umowami. Mianowicie czasami ten ktoś kto podpisał ten list intencyjny i nie dotrzymuje zobowiązania honorowego przychodzi w jakiejś sprawie, i wtedy rozmawia się jak z człowiekiem honoru, albo jak                 z człowiekiem, który tego honoru nie ma. Te listy intencyjne taki charakter mają. Niejednokrotnie takie zawierałem, właśnie z tych powodów”.

          Radny Pan Jan Bolesław Perkowski: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Starosto, ja nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego II przetarg miałby się odbyć dopiero marzec – kwiecień, jeżeli ustawa mówi, że 30 dni od I przetargu można przeprowadzić kolejny. Wtedy mielibyśmy 11 lutego i może by nie zachodziła potrzeba wydzierżawiania tego obiektu”.

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa,                     już odpowiadam. Tak dla potencjalnego nabywcy, tak i dla nas jest istotne ażeby przetarg  był jak najwcześniej. Z informacji, które ja mam są takie terminy i jakich mówiłem.                  Chcę Państwu zapewnić jedno, że patrząc na to będziemy chcieli zrobić, bo taka jest wola obu stron, ażeby nawet jednego dnia nie było zwłoki, ażeby nie przekroczyć żadnego terminu. Ja sobie zdaję sprawę, że ta umowa jest bardzo skomplikowana i nietypowa                    i dobrze by było gdyby ona nie musiałaby być w obrocie prawnym, aby nie musiałaby być podpisana. Może się okazać, że ze strony potencjalnego podmiotu będzie też przeciągany            do ostatniej chwili, bo zdaje sobie sprawę, że jeśli ktoś wydzierżawi ten obiekt to ponosi koszty, ponosi nakłady i nie jest do końca zainteresowany aby już teraz szybciutko podpisywać tą umowę dzierżawy. Drodzy Państwo, my jesteśmy na etapie rozmawiania, uzgodnienia szczegółów z tej umowy. Jest regułą taką, że zaczyna się od rzeczy dużych i jeśli się tu uzgodni to przechodzi się do szczegółów i może się okazać w tych szczegółach,                   o których mówił Rady Czepe czy Państwo, że obie strony dojdą, że albo trzeba zamysł modyfikować albo w ogóle nie dojdzie do tego. Co się tyczy Supraśla. Otóż, z mojej informacji, z mojego rozeznania widzę, mam na myśli Pana Burmistrza, czy innych osób,               że niesamowicie władzom Supraśla zależy, ażeby taki podmiot gospodarczy tam był. Boję się drodzy Państwo, że te nawet dyskusje publiczne, które się toczą, mogą też w pewien sposób powodować, że żaden podmiot nie będzie zainteresowany tym obiektem. Wtedy czuje przez skórę, że tak jak rok temu była opinia jak to źle funkcjonuje „Bukowisko”, ile my dopłacamy, co trzeba ewentualnie zlikwidować, to wtedy kolejna będzie wolta i tak jak dzisiaj widzę,             że wspaniałe jest „Bukowisko”, wspaniale zarządzane jest, wspaniałe korzyści ma, to niedługo może być inaczej. Nikt nie ma zamiaru na siłę sprzedać, musi być druga strona, która będzie chciała kupić. Dobrze by było gdybyśmy sprzedali. Jeśli nie sprzedamy, to też nie będzie to dla Powiatu Białostockiego tragedia. Jeśli nadal w stu procentach będzie Powiat Białostocki miał tą swoją nieruchomość w swoim rynku to jestem przekonany do tego, że pewne usługi, na które jest zapotrzebowanie będą realizowane bez względu na to czy to będzie w ramach „Bukowiska”, czy to będzie w ramach jednostki samorządowej czy innej”.

           Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poprosiła Panią Mirosławę Drewnowską – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości o wyjaśnienie odnośnie terminu przetargów.

          Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, I przetarg tj. 11 stycznia. Jeżeli przetarg będzie negatywnie rozstrzygnięty, nie wpłynie żadna oferta to trzeba ogłosić w jaki sposób rozstrzygnięto. Jeżeli jest II przetarg to trzeba ogłosić, że jest II przetarg. Ze względu na wartość nieruchomości ogłoszenie musi wisieć 2 miesiące, stąd takie terminy, i o tym mówi ustawa o gospodarce nieruchomościami”.

          Radny Pan Zenon Żukowski: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałbym żebyście Państwo jeszcze spojrzeli na „Bukowisko” i na ten majątek, który my tam mamy jakby z innej strony. Ponieważ z jednej strony jest firma, która chce wydzierżawić, później ewentualnie kupić ten cały zespół, ale również jest pismo do Starosty Powiatowego Ośrodka Sportu                    i Rekreacji „Bukowisko”, które przedstawia ofertę bezprzetargowego nabycia nieruchomości. Być może ja nie znam, bo nie dyskutowałem z Dyrektorem o tym, być może Pan Dyrektor taka cenę da, że być może będzie to do przyjęcia, nie znam tematu. Swoją drogę może                też wziąć pożyczkę na poczet tego majątku”.

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, otóż pracownicy „Bukowiska” mogą przystąpić do przetargu, nabyć tą nieruchomość. Jeśli będą mieli pieniądze, obojętnie skąd wezmą, czy w formie kredytu, czy złożą się z własnej kieszeni, jeżeli będą mieli pomysł na dalsze funkcjonowanie tego całego majątku nic nie stoi na przeszkodzie. Otóż, drodzy Państwo, swego czasu, 2 września otrzymałem pismo                      od pracowników „Bukowiska” gdzie przedstawili pracownicy 4 warianty: utworzenia spółki, wniesienia spółki itp. gdzie stwierdzono, że jeśli są to warianty do uwzględnienia                     przez Zarząd to chcą na ten temat rozmawiać. Ja rozmawiałem później z Panem Dyrektorem „Bukowiska” gdzie stwierdziłem jedno. Na dzień dzisiejszy i nadal to jest stanowisko Zarząd, nieruchomość będzie sprzedana w formie przetargu nieograniczonego i na tym etapie nie ma co dyskutować o tym czy „Bukowisko” otrzyma nieodpłatnie, „Bukowisko” założy spółkę                z powiatem, bo takie warianty na dzień dzisiejszy nie wchodzą w grę”.

          Radny Pan Zenon Żukowski: „Mówiłem to w kontekście wydzierżawienia,                        bo ja rozumiem, że jest sprzedaż, ale jest też druga propozycja, o której Pan mówił wcześniej, że jest możliwość wydzierżawienia. Czy sytuacja taka, że się wydzierżawi podmiotowi x, czy y?”

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Na dzień dzisiejszy nie ma najmniejszego powodu, żeby na okres 2, 3 czy 4 miesięcy na takich zasadach jak mówimy               o tym podmiocie żeby wydzierżawiać „Bukowisku”, bo jest to bezzasadne, niepotrzebne                 i w sumie przetarg I, II zadecyduje co dalej z majątkiem i co dalej z „Bukowiskiem”.

          Radny Pan Andrzej Babul: „Jeszcze jedno pytanie. Co Pan zrobi Panie Starosto jeśli się zgłosi druga taka firma „krzak” i tez z propozycją umowy dzierżawy. Analizując te dane odnośnie tego stowarzyszenia, które się zgłosiło, to ja dochodzę do wniosku, że jest to firma „krzak”. Jest prezesem kilku stowarzyszeń, członkiem rady nadzorczej, natomiast jeżeli chodzi o konkrety to poszukuje jednego pracownika do pisania programów unijnych. Co Pan zrobi jeśli podobna się firma zgłosi z takim kapitałem, też 142 tys. zł i zechce taka umowę zawrzeć. Czy Pan zrobi przetarg na dzierżawę?”

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, otóż jeśli kto inny się zgłosi do Zarządu, to Zarząd z mocy prawa nie jest zobligowany do przeprowadzenia jakiegokolwiek przetargu, bo jest prawem zarządu w tej sytuacji z każdym z kim uważa za stosowne zawrzeć umowę na okres nie dłuższy niż 3 lata. O wielu rzeczach decyduje ustawa o gospodarce nieruchomościami i w sumie jeśli ktoś się zgłosi to może się zgłaszać. Ma prawo do tego, żeby wystąpić z wnioskiem do Zarządu żeby im wydzierżawić. Natomiast żeby wydzierżawić musi być wola drugiej strony w tym kierunku. Natomiast to czy potencjalny nabywca jest firma „krzak” nie mnie sprawdzać, nie mnie oceniać. Chcę Państwu przypomnieć, ze swego czasu ten majątek i pewnie będzie się nadal ubiegać pewna fundacja, gdzie jak popatrzyłem dane KRSU to jest identyczny 'krzak” i tez na tej sali niektórzy mówili, nie trzeba im oddać, dać preferencyjnie, bo to szczytna idea, szczytny cel. Patrząc na dokumenty też można powiedzieć, że jest to fundacja „krzak” i trudno powiedzieć czy mają jakiś kapitał czy nie. Także po tym wszystkim trudno jednoznacznie mówić czy ten podmiot jest wiarygodny czy nie. Jestem przekonany, że w tej propozycji umowy Powiat Białostocki niczym nie ryzykuje ani nie wchodzi w jakiekolwiek złe interesy”.

          Radny Pan Michał Kozłowski: „Szkoda, że nie ma Radnego Pana Marka Skrypko, ponieważ od odpowiada w Gminie Supraśl za prowadzenie całego tematu i on powinien wyjaśnić. Wygląda, że są to przedstawiciele z tzw. Klastru Marka Polski Północno – Wschodniej. Zaangażowanych jest bardzo dużo podmiotów ze świata medycznego. Spółka jest tylko ich reprezentantem. Najbardziej zależy Supraślowi i to Pan Burmistrz staje                  na głowie żeby ten podmiot tutaj wylądował i żeby był w Supraślu. Tutaj była prośba                  do Starostwa, żeby jak właściciel terenu wystąpił o strefę A, nie wiem jak to gmina przesunie, jak ta strefę zmieni, też robi wszystko żeby to zrobić. Praktycznie w tej chwili może to być jeden z najważniejszych podmiotów gospodarczych działających w profilu uzdrowiskowo – leczniczym. Dokładnie nie wiem ale to ma być konglomerat uzdrowiska               z kilkoma specjalistycznymi przychodniami czy szpitalami i jest to dla Supraśla szansa.                 My mamy praktycznie nie stracić, natomiast my mamy obowiązek jak gdyby Starostwa, urzędników i całej sfery, która to obsługuje. Natomiast szykuje się bardzo interesujący podmiot działalności gospodarczej, autentycznie planowany, wpisany w formułę rozwoju Supraśla i to dla Suprasla najbardziej zależy. Natomiast co tych terminów. Pan Prezes przedstawiał jak wygląda sytuacja. Oni startują do Projektu Polska wschodnia i oni muszą              w marcu mieć możliwość wykazania się władaniem terenu, ale muszą mieć już gotowe projekty. Żeby robić jakiekolwiek uzgodnienia, np. architektoniczne muszą mieć podstawę użytkowania obiektu, do którego będą robić projekty. Cały problem, muszą mieć po prostu papier, zaryzykować, to ich ryzyko, bo przed rozstrzygnięciem konkursu oni muszą od nas kupić. A tak jak tutaj ktoś wspominał nie mają gwarancji, czy w tym profilu Polska Wschodnia ktoś ich nie wykoleguje, czy inne większe podmioty przejmą projekty. Projekt mają przygotowany, będą starali się o kwotę ok. 80 mln zł, a więc jest to przedsięwzięcie takie można powiedzieć z górnej półki. Bardzo wiele osób nawet z Supraśla zostało obok, chciało się podłączyć do tego klastru, natomiast musi 10 podmiotów działać, zostali z boku, bo gracze są za duzi dla naszych małych, lokalnych przedsiębiorców. Możemy mieć podejrzliwość, ale jak tak będziemy podchodzić to praktycznie nikt tu się nie pojawi i dalej będziemy klepać biedę”.

          Radny Pan Roman Czepe: „Bardzo dziękuję za informację. Natomiast nie dziękuje           za te tony. Ja nie rozumiem, że Państwo przed wyjaśnieniem już recenzujecie sam fakt, że my pytamy, czy ktokolwiek pyta. Nie róbcie tego. Mówiliśmy o tym dzisiaj rano, mówiąc o złym stylu Pana Starosty mieliśmy między innymi to na myśli. Rozdzieranie szat, że ktoś pyta jest niewłaściwe, nie ma sensu, to jest najgorszy sposób zarządzania. Proszę Państwa, słyszę            od Pana Starosty, że kolejna wolta itd. To jest pytanie i pytajmy ile tylko można. Natomiast Pan Starosta musi przekonywać. Musi powiedzieć nawet nam, nawet jeśli nie zadamy takiego pytania, Panie Radny Kozłowski, to Państwo powinniście nam powiedzieć, że jeszcze jest taka możliwość, ale dlaczego za nią nie optujemy. A Państwo się obrażacie, że my pytamy, obrażacie się, a to jest zupełnie niepotrzebne. Mój ton był wręcz taki, że rozważcie Państwo Radni z Supraśla razem z Zarządem co dla Was lepsze. Nie ukrywajmy utrzymanie tej nieruchomości, i w domyśle rozwijanie takiego super „Bukowiska”, takiego ośrodka który dzisiaj jest na hotelu, a trzeba by to zrobić na całości, ewentualnie całość sprzedać,                 jest potwornie trudne. Wiem o tym. Dlatego nie powiem, że to jest najlepsze rozwiązanie,    bo to jest ambitne, trudne finansowo. Dlatego mówienie, ze kolejną woltę będziemy robić nie ma sensu, bo my nie narzucimy niczego Państwu tylko chcemy podpytać, chcemy się dowiedzieć i nie będziemy przepraszać, że pytamy”.

          Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady powiatu Białostockiego: „Szkoda, że Pan nie był na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej, gdzie ten temat był w sposób bardzo przystępny wyjaśniony”.

          Pan Wiesław Pusz – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pani Radczyni. Z tego co ja słyszę, to mniej więcej jest idea taka, że firma żeby złożyć wniosek    do Projektu musi się wykazać w jakiś sposób, że ma prawo do dysponowania gruntem.                   To załatwia kupno albo dzierżawa na co najmniej 10 lat. W związku z tym jeśli jest dzierżawa na 10 lat i tryb bezprzetargowy to czyja to jest kompetencja czy Rady czy Zarządu, bo moim zdaniem Rady. Natomiast jeżeli jest na okres 2, czy 3 miesięcy to Zarząd może do 3 lat, tylko pytanie czy to załatwia temat dla firmy. Pytanie jest tak naprawdę na ile lat jest ta umowa, bo to jest związane z kompetencją albo jednego organu albo drugiego”.

          Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, z tego             co pamiętam, nie mam przy sobie teraz tej umowy, to umowa została przygotowana                    w ten sposób, że rzeczywiście ona ma być na bardzo krótki okres, do czasu wyłonienia nabywcy. Tym nabywcą może być rzekomy dzierżawca, który taką umowę podpisze, czy też całkiem inny podmiot i wtedy ta umowa przestaje obowiązywać. Ja nie wiem, czy ona ma być na 10 lat, tam jest chyba taki zapis, że nie dłużej niż, więc jeżeli mamy myśleć, że nie dłużej niż , bo trudno by było precyzyjnie, bo warunek kiedy mamy do czynienia                            z wyłonieniem nabywcy w II przetargu, bądź nawet nie wyłonieniem, niewyłonienie również skutkuje rozwiązaniem tej umowy. Ja nie wiem, czy taki zapis, czy takie sformułowanie zadowoli naszego przyszłego dzierżawcę, bo być może nie. Proszę pamiętać to co powiedział Pan Starosta. To jest taki projekt, taka propozycja ze strony Zarządu, propozycja nawet moja, bo ja pracowałam nad ta umową z Wydziałem Geodezji wspólnie, i to był taki pomysł żeby ograniczyć w pierwotnej propozycji do 10 lat i wtedy rzeczywiście wymagana była                          by zgoda Rady, bo ustawa o gospodarce nieruchomościami jak i też zasady, bo pamiętajmy, że mamy uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości, to wówczas gdyby tam był taki zapis, że gdyby firma, która chciałaby to wydzierżawić chciałaby mieć do 10 lat to oczywiście, że tak, musiałoby być to za zgodą Rady. Jeżeli ten podmiot, który jest zainteresowany nabyciem tej nieruchomości i jakąś umową dzierżawy, jeżeli by mu wystarczyło do 3 lat, to wtedy mielibyśmy do czynienia z kompetencją Zarządu. Gdyby mu wystarczyło do czasu rozstrzygnięcia i zamierza wystartować i wygrać i dać taką cenę, że bez względu na konkurencję on to wygra, to ja nie wiem. To są takie założenia, które będą ulegały modyfikacji w zależności od tego co powie nam druga strona, a my nie znamy na dzień dzisiejszy. Ja rozmawiałam z Panem Starostą, Pan Starosta mówił, że tam ma być prawnik, który miałby się skontaktować z nami.                       Do dzisiaj tego kontaktu nie było, więc ja nie wiem czy ta propozycja jest tak naprawdę aktualna. To jest tylko propozycja. Nawet to co Pan Radny wspominał o paragrafie 6, gdzie mówi się, że bez zgody nie można poddzierżawiać, to miało na celu co innego. Pamiętajmy, że „Bukowisko” ma na części nieruchomości trwały zarząd, więc najpierw trzeba by było wygasić trwały zarząd, żeby można było wydzierżawiać, więc jest jeszcze tyle rzeczy                   do uregulowania, a wszystko zależy od tego co ta druga strona, ewentualny nabywca, dzierżawca zaproponuje i czy jest zainteresowany. Jeżeli będziemy rozmawiać to wtedy też będziemy mogli mówić o tych latach. Na dzień dzisiejszy taka była propozycja Zarządu, żeby nie przekraczało 3 lat, bo nie chodzi o to żeby wydzierżawić tylko sprzedać. Dlatego tutaj uwaga Radnego Pana Wiesława Pusza odnośnie tego, że kompetencją Zarządu jest wydzierżawiać do 3 lat, a powyżej 3 lat to rady, to tak, to jest prawda. Tak stanowią przepisy”.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. informację do wiadomości.

 

Ad 21

Podjęcie uchwały wyrażającej stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały wyrażającej stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń ( zał. nr 37).

         „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, we wtorek odbyła się Komisja Rolnictwa                              i Środowiska i na tej Komisji omawiany był problem zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Problem ten omawiali między innymi przedstawiciele Powiatowego Lekarza Weterynarii                  jak również był obecny Prezes Okręgu Białostockiego Polskiego Związku Łowieckiego, a także przedstawiciele Kół Łowieckich. W trakcie dyskusji wynikła następująca kwestia. Koła Łowieckie dotychczas bardzo dobrze wywiązują się z założonego na aktualny, bieżący rok łowiecki odstrzału, nie mniej jednak ponoszą bardzo wysokie koszty związane                             z zapobieganiem afrykańskiego pomoru świń. Wiąże to się z tym, że Koła muszą utrzymywać chłodnie, dostają pewne kwoty za odstrzał dzików, jednak są to kwoty niewystarczające do tego, aby pokryć koszty związane właśnie z tym odstrzałem. W związku z tym Komisja Rolnictwa i Środowiska wystosowała do Zarządu wniosek, aby przygotować projekt uchwały  i projekt taki przygotowano. Tutaj w treści uchwały jest napisane, że dotyczy to konieczności zwiększenia środków finansowych na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń na terenie Powiatu Białostockiego. Przeczytam Państwu uzasadnienie do tej uchwały: Od 2013 nasz kraj prowadzi walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF). W jej ramach realizowane są różne działania, m.in. zintensyfikowany odstrzał dzików- prowadzony przez myśliwych z Polskiego Związku Łowieckiego. Częściowo działania te są refundowane, jednak kwoty te są niewystarczające do pokrycia faktycznych kosztów. Myśliwi dopłacają do utrzymania chłodni oraz do kosztów odstrzału, a zwłaszcza w sytuacji gdy odstrzeloną zwierzynę trzeba oddać do utylizacji. Brakuje również chłodni. Nieraz myśliwy musi pokonać wiele kilometrów aby zdeponować w chłodni ustrzelonego dzika. W związku z powyższym apelujemy o zwiększenie kwoty pomocy myśliwym podejmującym się trudu walki ze straszliwą chorobą, która                   w krajach nadbałtyckich praktycznie wyeliminowała stada trzody i spowodowała likwidację produkcji trzody chlewnej. Apelujemy o nieustawanie w dalszych działaniach w walce                   z afrykańskim pomorem świń, ponieważ konsekwencją tej choroby będą straty w gospodarce kraju, wyeliminowanie dużej liczby gospodarstw trzodziarskich, wzrost bezrobocia na wsi, znaczący wzrost kosztów likwidacji ASF, wystąpienie niekorzystnych dla kraju niepokojów społecznych, a także dalsze postępowanie choroby w głąb kraju i Unii Europejskiej”.

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę                                                 Nr XVI/110/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku wyrażającej stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (zał. nr 38).

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji: „Stanowisko zostanie przesłane do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa, Głównego Lekarza Weterynarii oraz do Związku Łowieckiego, czyli do instytucji, które się zajmują problemem”.

         Radny Pan Ryszard Łapiński: „Pani Dyrektor, jak już jest te stanowisko to trzeba było jeszcze uwzględnić pewna rzecz, głównym wektorem roznoszenia to są dziki. Po drugie sprawa związana z odszkodowaniami. To nie tylko myśliwi są pokrzywdzeni. Jeżeli to stanowisko idzie takim szerokim łukiem to proszę o uwzględnienie jeszcze tych spraw jeszcze. Tu tą stroną nie tylko są myśliwi. Ja naprawdę popieram, że potrzebne są środki, ale jeżeli idzie to Ministra Rolnictwa to muszą być uwzględnione jeszcze środki związane na straty. I tutaj są rolnicy najbardziej pokrzywdzeni, a główny wektor przenoszenia to jest dzik. Bardzo proszę o uwzględnienie tego”.

         Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jestem członkiem Komisji Rolnictwa i Środowiska i akurat to spotkanie było poświęcone wypracowaniu stanowiska odnośnie odstrzału dzików, chociaż rozmawialiśmy również rzeczywiście o szkodach wyrządzanych właśnie przez dziki. Proponowałabym zatem, żeby te stanowisko przegłosować, a wnioski po dzisiejszej sesji należy przedstawić Panu Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, aby następne spotkanie dotyczyło właśnie szkód                 w rolnictwie. Myślę, że nie ma tu przeszkód, aby takie stanowisko odnośnie rolników również Rada Powiatu Białostockiego przygotowała”.

         Radny Pan Andrzej Babul: „Również jestem członkiem Komisji Rolnictwa i Środowiska i przyznam, że może to nie będzie poważnie wyglądał jeżeli my teraz jedno stanowisko skierujemy teraz, następnie wypracujemy. Trzeba przyznać Pani Starosto, że to było robione tak na szybkiego, ten pomysł z tym dofinansowaniem, z tym stanowiskiem. Nie było to                 w programie naszego posiedzenia Komisji i nie było to przemyślane, nie było                                to przepracowane, tylko tak na gorąco. Myśliwi nam opowiadali, i rzeczywiście rozmawialiśmy też o szkodach, i może uwaga Pana Radnego Ryszarda Łapińskiego jest trafna i może                  się wstrzymać jeszcze z wysyłaniem tego, popracować nad tym jeszcze. Nie jest to aż tak pilne. Rzeczywiście jest to takie jednostronne i też widzę mankamenty tego. Nawet i same sformułowania są zawarte to takie na gorąco przygotowywane. Prosiłbym o ewentualnie przemyślenie tego. Dobrze, ze stanowisko dzisiaj podejmujemy, ale czy wysyłać to jeszcze bym się zastanowił”.

         Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zaznaczyła,                           iż uchwała została podjęta.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, sądzę, że na Zarządzie zastanowimy się. Uchwała jest uchwałą, natomiast na końcu jest zapis, że wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. Dobrze by było żeby do końca być przekonanym, że pomimo tego, że jest podjęta uchwała, Zarząd może zdecydować, że nie będzie jej nadawać dalszego biegu, a trzeba dopracować stanowisko, jeśli jest Państwa taka wola i ponownie jeszcze raz puścimy na obrady sesji. Tak mówię na gorąco, że taka możliwość istnieje. Jeśli faktycznie się okaże, że lepiej by było wstrzymać się, żaden termin ani sytuacja nie nagli, być może tak”.

 

Ad 22

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Antoni Pełkowski przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie             od dnia 28 października 2015 roku do dnia 2 grudnia 2015 roku (zał. nr 39).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, dostaliście Państwo zestawienie, jeśli są jakieś pytania to proszę bardzo o nie”.

          Radny Pan Jan Bolesław Perkowski: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego, pkt. 10, 11. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  użyczenia na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Dłużej niż 3 lata nie jest potrzebna zgoda Rady Powiatu?”

          Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „W takich przypadkach umowa jest podpisywana przez trwałego zarządcę i o takim fakcie informuje Zarząd Powiatu”. Jeżeli chodzi o DPS Jałówka to jest wynajęte jedno pomieszczenie na opiekę związaną z ochroną zdrowia. Żeby trwałość projektu trwała to jest okres 5 letni”.

          Radny Pan Zenon Żukowski poprosił o przybliżenie pkt. III pkt. 16 dotyczącego podpisania odwołania od decyzji Wojewody Podlaskiego odmawiającego potwierdzenia nabycia gruntu stanowiącego drogę powiatową o przebiegu Sobolewo – Henrykowo.

          Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg wyjaśnił: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, niniejsze odwołanie dotyczy stanowiska Wojewody Podlaskiego, który nie uznał roszczeń Powiatu Białostockiego do działki osób fizycznych, pow. 41 m2. Postępowanie toczy się z tzw. art. 73. Liczymy na to, że Wojewoda uzna nasze żądania o prawo własności gruntów w odniesieniu do tych 41 m2”.

          Radny Pan Zenon Żukowski poprosił o przybliżenie pkt. IV pkt. 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora Ośrodka Wsparcia dla Osób                           z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Radny, Pan Dyrektor były i obecny ma pełne zaufanie Zarządu i Starostów i ten sam Dyrektor, który był jest nadal Dyrektorem”.

          Radny Pan Henryk Suchocki poprosił o przybliżenie roz. II pkt. 16 dotyczącego podpisania odwołania od decyzji Burmistrza Supraśla w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na działce 16/14 w Supraślu.

          Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Burmistrz Supraśla wszczął postępowanie w sprawie przebudowy przepompowni. Przepompownia znajduje się na nieruchomości stanowiącej własność powiatu. W decyzji Burmistrza, przy postępowaniu Burmistrza pojawiły są pewne nieścisłości, bo dopiero postępowanie było w innej kwestii, w kwestii budowy przepompowni, dopiero w decyzji pojawiła się nazwa celu publicznego. Dlatego też od tej decyzji odwoływaliśmy się i w pewnym sensie w tej kwestii przedłużymy Burmistrzowi postępowanie. Są jeszcze inne tutaj nieścisłości. Cel pub liczny, więc jakby w przyszłości rozpatrując wówczas wywłaszczenie, ale zanim cel publiczny musi być negocjacja z właścicielem. Na tą nieruchomość chce powiedzieć, że mamy umowę dzierżawy do 1 lutego 2016 roku. Żeby zacząć proces budowlany trzeba mieć pozwolenie na dysponowanie nieruchomością”.

          Radny Pan Jan Bolesław Perkowski: „Podpisano uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora DPS w Choroszczy do zaciągania zobowiązań”.

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Upoważniliśmy do tego, żeby mógł Dyrektor zawrzeć na telefon komórkowy umowę na kolejny rok. Prawo tak mówi, żeby dłużej niż na rok to potrzebna jest zgoda Zarządu”.

          Radny Pan Zenon Żukowski: „Podpisano pismo dotyczące ogrodzenia posadowionego na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność powiatu, przy ul. Harcerskiej w Łapach”.

          Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, nieruchomość w Łapach, przy. ul. Harcerskiej była przeznaczona do zbycia. Ogłoszono 3 przetargi. Ostatni z kwotą 85 tys. zł. W międzyczasie nabywcy się pojawiali z tym, że nie dawali postępowania, więc wyniki przetargów                     były negatywne. Działka ta jest przegrodzona przez właściciela nieruchomości sąsiedniej.      Aby w przyszłości nie mieć problemów, więc zarządzaliśmy, aby usunął to ogrodzenie bądź też aby nam wskazał kwotę, za którą mógłby nam odsprzedać”.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. informację do wiadomości.

 

Ad 23

Interpelacje i zapytania Radnych.

         Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poinformowała zebranych, iż w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły interpelacje.

          Radny Pan Antoni Bogdan: „Panie Starosto, Szanowni Radni, zapewne do Pana Dyrektora skieruję interpelację w sprawie usunięcia zakrzaczenia na drodze powiatowej               ul. Kościukowskiej, tj. od Szosy Kruszewskiej w stronę Choroszczy i na drodze powiatowej                        od Oliszek w stronę lasu. Proszę również o połatanie dziur w drodze z Choroszczy w kierunku Baciut i być może i od Baciut do Choroszczy. Na wysokości wsi Zaczerlany do Zawad sporo już się dziur narobiło”.

         Pan Radny Roman Czepe: „Rozumiem, że to jest jakiś wniosek do Zarządu, ale nie interpelacja. Interpelacja to po pierwsze jest w ważnych sprawach dla powiatu, a po drugie kończy się pytaniem, więc nie usłyszałem pytania, więc abyśmy nie nadawali zbędnej rangi wnioskom. Słuszny wniosek jak najbardziej, ale nie mający charakteru interpelacji”.

           Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.   

 

Ad 24

Przyjęcie protokołów z obrad XIV i XV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

         Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk przypomniała zebranym, iż XIV Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu                        22 października 2015 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodnicząca obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

         Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.

         Rada Powiatu Białostockiego, przy 4 głosach „wstrzymujących się”  przyjęła protokół Nr XIV/2015 z dnia 22 września 2015 roku.

 

         Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk przypomniała zebranym, iż XV Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu                       29 października 2015 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodnicząca obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

         Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.

         Rada Powiatu Białostockiego, przy 3 głosach „wstrzymujących się”  przyjęła protokół Nr XIV/2015 z dnia 29 września 2015 roku.

 

 

Ad 25

Sprawy różne.

  Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poinformowała zebranych, iż do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęły pisma:

 • Pismo Urzędu Miejskiego w Łapach dotyczące współfinansowania kosztów opracowania dokumentacji technicznej bloku operacyjnego szpitala w Łapach (zał. nr 40).
 • Informacja Zarządu Powiatu Białostockiego dotycząca przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Michałowie (zał. nr 41).

          Radny Pan Henryk Suchocki: „Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, sprawa myślę,             że znana wszystkim., dotyczy propozycji przyjęcia stanowiska przez Radę Powiatu dotyczącą podziału Gminy Supraśl. Otóż ten projekt powstał parę dni temu, sytuacja dynamicznie się zmienia. Wczoraj na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się  projekt Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie cofnięcia podziału gminy Supraśl oraz Gminy Kamienica. W związku z powyższym odczytam projekt  stanowiska Rady Powiatu w sprawie podziału gminy Supraśl <<Rada Powiatu Białostockiego wyraża negatywną opinię wobec decyzji Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podziału gm. Supraśl  na dwie jednostki administracyjne. Podział ten dokonał się wbrew woli mieszkańców całej gm. Supraśl wyrażonej w referendum gminnym przeprowadzonym w dniu 24 maja 2015 roku.              W referendum wzięło udział 63 % uprawnionych do głosowania, spośród których 55 % opowiedziało się przeciwko podziałowi. Decyzję Rady Ministrów podjęto również wbrew uchwale Rady Ministrów podjęto również wbrew uchwale Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 25 maja 2015 roku wyrażającej opinię negatywną w sprawie. Poparcie dla idei jedności gminy Supraśl poparło dnia 29 czerwca 2015 roku. Zgromadzenie Związku Gmin Czyste Środowisko w Wasilkowie (zał. do Uchwały Nr III/13/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku), oraz Zarząd krajowy Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP z siedzibą w Krynicy Zdroju (pismo z dn.   3 lipca 2015 roku, L.dz. SGURP.203.07.2015 do Ministra Administracji i Cyfryzacji). Decyzję w sprawie podziału gminy Supraśl podjęto z pominięciem protestu mieszkańców wsi Krasny las, która jest oddalona o 2,5 km od Supraśla. Mieszkańcy tej miejscowości w proteście z dnia 23 czerwca 2015 roku wskazali, że z Grabówką i z Sobolewem nie łączą ich żadne więzi społeczne. Włączenie Krasnego Lasu do gminy Grabówka wynika z przypadkowego uformowanego obszaru jednostki ewidencyjnej Sobolewa, do której ta wieś należy. Przykład ten pokazuje, że decyzja Rady Ministrów jest niezgodna z fundamentalną zasadą stanowiącą, że obszar i granice tworzonej gminy powinny uwzględniać istniejące więzi społeczne. Dokonanie podziału gminy Supraśl może również skutkować niemożliwością zrealizowania zaplanowanych inwestycji unijnych w bieżącej perspektywie finansowej. Biorąc pod uwagę, że podział gminy może doprowadzić do zahamowania rozwoju całego obszaru gminy, w tym części związanej z Uzdrowiskiem Supraśl, to należałoby odstąpić, przynajmniej na jakiś czas, od tego zamiaru. Instytucje Państwa Polskiego powinny dobrze przygotować proces podziału gminy, tak aby nastąpił on zgodnie z decyzją lokalnego społeczeństwa, w aprobacie organów samorządu oraz z uwzględnieniem więzi społecznych. Podział gminy powinien być procesem przygotowanym i wdrażanym na gruncie lokalnym i to w sposób ewolucyjny ( a nie gwałtowny). Tylko takie rozwiązanie problemu może zadowolić wszystkie strony zainteresowane tą sprawą”. (zał. nr 42).

          Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady poprosiła o wyjaśnienie Panią Hannę Nikitiuk – Radcę Prawnego.

          Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, odwołam się do statutu naszego, Rada w formie uchwał wyraża opinię i zajmuje stanowisko                      w sprawach związanych z realizacją kompetencji, stanowiących i kontrolnych, a także w innych istotnych dla powiatu sprawach. Powiem szczerze, że mam dylemat, bo jeżeli w formie uchwały to trzeba by wprowadzić do porządku obrad, ja nie mówię, że nie można, bo można bezwzględną większością przegłosować. Chyba, że to będzie takie stanowisko na zasadzie wniosku bez uchwały, po prostu tylko stanowisko z zapisem w protokole. Jeżeli Państwo wyrażacie zgodę to proszę to przegłosować jako wniosek”.

Rada Powiatu Białostockiego przy 11 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz przy 5 głosach „wstrzymujących się” przyjęła stanowisko Rady powiatu Białostockiego w sprawie podziału gminy Supraśl.

          Radny Pan Jan Bolesław Perkowski: „Mam pytanie odnośnie szpitala w Łapach                   i oddziału wewnętrznego. Jaka jest tam sytuacja z lekarzami, czy ich mamy na stałe,                   w ordynacji dziennej i czy są dyżury wszystkie obstawione i czy nie ma już zagrożenia zawieszenia oddziału”.

          Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Pan Starosta rozmawiał aktualnie z Panem Dyrektorem na ten temat. Z mojej wiedzy, którą ja posiadam oddział wewnętrzny nadal funkcjonuje pomimo tego, że 5 lekarzy z oddziału wewnętrznego złożyło wypowiedzenie. Jeśli chodzi o szczegóły to proszę poczekać na Pana Starostę”.

          Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałabym poruszyć temat terminów sesji. Najbliższa sesja została zaplanowana na 17 grudnia, ale z wiadomych względów odbyło się przesuniecie tej obecnej, i przede wszystkim z podstaw prawnych związanych z ustawą o finansach publicznych terminy gdzie jednostki maja przedłożyć projekt budżetu, tj. 22 grudnia. W związku z tym zwracamy się z prośbą do Państwa i przychylność, żeby sesję następną Pani Przewodnicząca zwołała 30 grudnia, tj. środa. W poniedziałek i wtorek Przewodniczący poszczególnych Komisji będą mieli jeszcze czas na zwołanie Komisji i procedowanie na temat projektu budżetu. Natomiast odnośnie spotkania opłatkowego mielibyśmy tutaj dużą prośbę                      o uczestnictwo Państwa Radnych, ponieważ jedną z jednostek, którą prowadzimy to jest Dom Dziecka w Krasnem. Dzieci z tamtego domu przygotowują wspaniałe spektakle i od dłuższego czasu się przygotowują właśnie po to, żeby pokazać nam taki spektakl                        o charakterze świąt, wigilijny i chciałby się przed nami pokazać, być docenione. 22 grudnia, na ten dzień prosilibyśmy, aby Radni przybyli, będą zaproszeni goście i w tym dniu zrobimy spotkanie opłatkowe”.

 

Ad 26

Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zamknęła obrady XVI Sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 3 grudnia 2015 roku, o godz. 1717.

 

Protokołowała:                                                                                                                 Obradom przewodniczyła:

 Anna Gadomska                                                                                                                        Pani Anna Grycuk

                                                                                              Przewodnicząca Rady

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Protokowała: Anna Gadomska

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-12-2015

Data udostępnienia w BIP: 02-02-2016 10:06

Data modyfikacji informacji: 02-02-2016 10:06