Protokół Nr XIV/2015 z dnia 22.10.2015r.

RP.0002.14.2015

 

Protokół Nr XIV /2015

z obrad XIV nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

 w dniu 22 października 2015 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

 

         Obrady XIV nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 22 października 2015 roku, o godz.1500, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk.

Na wstępie, powitała zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich Radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

Stwierdziła, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 22 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna była: Pani Jolanta Den (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Jan Gradkowski (nieobecność usprawiedliwiona), Pani Sylwia Rząca (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Marek Skrypko (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Jarosław Wądołowski.    

Ad 2

Przyjęcie porządku dziennego obrad.

 Przewodnicząca obrad poinformowała, iż porządek dzienny XIV nadzwyczajnej Sesji RPB został przesłany Radnym. Następnie zapytała, czy są wnioski Radnych                   do porządku obrad?

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 5: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz”. Zaznaczył: „Związane jest to z tym, że Gmina Choroszcz w ostatniej chwili zorientowała się, że pewne dokumenty, z którymi występowała do nas datowała na rok 2015. Natomiast wniosek, który będzie do końca miesiąca składać dotyczy 2016 roku. W związku z tym jest niezbędne aby taką uchwałę wprowadzić do porządku dziennego”.

Głos zabrał Radny Pan Jan Bolesław Perkowski zgłaszając uwagę: „Zaproszenia           do nas zostały wysłane 8 października, a sesja nadzwyczajna odbywa się 22 października. Artykuł 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym mówi, że sesja powinna być zwołana w terminie 7 dni. Czy tu mamy do czynienia z sesją nadzwyczajną? Nie powinna być             to sesja zwykła?”

Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, istotnie art. 15 ust. 7 ustawy                       o samorządzie powiatowym stanowi, że w ciągu 7 dni winien Przewodniczący zwołać sesję. Nie mniej jednak ta sesja nie traci swego charakteru sesji nadzwyczajnej z uwagi na fakt, że została zwołana jakby w terminie nieco późniejszym niż to przewiduje ustawa. Ten termin jest tylko terminem instrukcyjnym, zatem nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Sesja jest sesją nie planowaną. Zwołana z uwagi na konieczność podjęcia uchwał. Z tego co mi wiadomo nie było możliwości, żeby ten porządek obrad był porządkiem obrad sesji, która odbędzie się za tydzień. Zatem z uwagi na konieczność zwołania tej sesji, została ona zwołana w trybie nadzwyczajnym. Jeszcze raz podkreślę, że to jest termin tylko instrukcyjny. Jest również Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnym w Krakowie z dnia 28 października 2008 roku, który właśnie zaznaczył, iż uchybienie temu terminowi nie wywołuje skutków negatywnych. Nadal mamy                  do czynienia z sesją nadzwyczajną”.

     Porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji w brzmieniu:

  1. Otwarcie obrad XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego                   na rok 2015.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz.
  6. Zamknięcie obrad XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019 (zał. nr 4).

 „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przedstawiony dla Państwa projekt Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019 dotyczy tego, że do 30 października będziemy składać jako powiat wnioski o „schetynówki”.             Są przewidziane dwa zadania inwestycyjne, na które chcemy włącznie z Panem Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg jako powiat składać wnioski. Żeby złożyć                 te wnioski do Urzędu to trzeba mieć zapewnienie, że w budżecie 2016 roku będziemy mieli finansowanie tych zadań inwestycyjnych. Te zadania inwestycyjne dotyczą dwóch dróg. Pierwsza droga jest w Studziankach Etap II. Druga inwestycja dotyczy Przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Tykocin – Rzędziany. Poza tym są jeszcze zmiany dwóch następnych zadań inwestycyjnych. Chodzi o poprawę efektywności energetycznej                  w dwóch domach pomocy społecznej DPS Uhowo i DPS Choroszcz. Również tam będą składane wnioski o aplikację ze środków z Unii Europejskiej. Termin ich składania jest do          6 listopada. Oczywiście są takie same zasady, że należy wykazać, że z Powiatu Białostockiego te dofinansowanie jest zapewnione. Dodam jeszcze, iż Państwo dostaliście projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019 gdzie finansowanie Domu Pomocy Społecznej                  w Choroszczy jest jeszcze jednoroczne i na kwotę 1 700 000 zł. Natomiast tutaj nastąpiła zmiana i jest rozłożony ten okres na  2 lata i kwota jest wyższa i wynosi 1 980 000 zł.                    W związku z tym tutaj są poprawki. To dotyczy poprawek jeśli chodzi o Wieloletnią prognozę finansową, o załącznik tabelaryczny, gdzie są same kwoty”.

Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała,                czy są uwagi Radnych do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019?

Radny Pan Marek Żmujdzin poprosił o wskazanie zmiany.

Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż zmiana znajduje się w załączniku            Nr 2 poz. 1132.

Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały                      oraz zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIV/90/2015 z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019 (zał. nr 5).

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (zał.           nr 6).

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zmiany w budżecie Powiatu Białostockiego na 2015 rok dotyczą „schetynówek”, czyli 815 364, 66 zł i dotyczą dwóch inwestycji            jeśli chodzi o Gminę Wasilków i Gminę Gródek. Druga pozycja zmian w budżecie                   na 3 146 088, 38 zł dotyczy tras rowerowych w województwie podlaskim. Umowa została podpisana w lipcu. Przyszła informacja, że środki zostaną przekazane do budżetu.                W związku z tym wprowadzamy to budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków. Dla Powiatowego Zarządu Dróg będzie inwestycja realizowana w tym sensie, że będą faktury wystawiane na Powiatowy Zarząd Dróg. Jeśli chodzi o dochody to są takie, i takie same dotyczą wydatków, tylko po stronie wydatkowej jako pierwsze te środki finansowe 815 364,66 zł to jest udzielona pomoc dla Gminy Gródek i Gminy Wasilków. Druga jest to zadanie inwestycyjne przekazane dla Powiatowego Zarządu Dróg do realizacji. Przygotowując ten projekt uchwały nie miałam zmian do zadań inwestycyjnych gdzie nie zmienił się zakres rzeczowy tylko finansowo trzeba było zasilić dwie inwestycje, przenosząc z jednej inwestycji na drugą. Chodziło o rozstrzygnięcie przetargu. W związku z tym dwie pozycje w załączniku inwestycyjnym dotyczy to Rozbudowy drogi wraz                      z rozbiórką mostu i budową przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej            w miejscowości Targonie Wity. To jest poz. 4 Załącznika inwestycyjnego i poz. 11 usprawnienie odwodnienia w miejscowości Kołodno w Gminie Gródek 11 a – zmieniły się środki powiatu. Pani Przewodnicząca ma już poprawioną prawidłową tą uchwałę, Państwo dostaliście tą uchwałę bez tych poprawek. Chodziło o przesuniecie z jednej inwestycji             na drugą 10 000 zł ze środków powiatu. Nie zwiększa się zakres rzeczowy, a potrzebne były po prostu do rozstrzygnięcia przetargu, do tego żeby można było podpisać umowę. Była prośba Pana Dyrektora. Zarząd ma uprawnienia do tego żeby w takim zakresie przesuwać środki i były zrobione te przesunięcia”. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, czy są uwagi Radnych do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

         Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały, a następnie zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę                          Nr XIV/91/2015 z dnia 22 października 2015 roku w sprawie  zmian                         w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (zał. nr 7).

 

Ad 5

            Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz.

            Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz ( zał. nr 8).

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przedstawiony dla Państwa projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz jest tak zwaną uchwałą intencyjną. Chodzi o rok 2016. Po to żeby Gmina Choroszcz mogła wykazać, że pozyskała środki od innej jednostki finansowej. To co mieliśmy w 2015 roku przewidziane, 40 tys. zł na zadanie inwestycyjne, okazało się że chodziło Gminie Choroszcz o rok 2016, aby te środki finansowe, które są w tym roku zaplanowane w budżecie były niewykorzystane,            a taką pomoc finansową dla Gminy Choroszcz wprowadzić w roku 2016”.

Radny Pan Zenon Żukowski zapytał czy każda gmina dostanie taki gratis w tej kadencji, czy wyjątkowo jedna gmina?

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Zarząd Powiatu Białostockiego nie przewiduje żadnych gratisów. Przynajmniej jak na razie i dotyczy to Gminy Choroszcz. Natomiast kiedyś było wspominane, że jest to taka sprzedaż wiązana. My dofinansujemy 40 tys. zł na drogę gminną, a gmina dodatkowo dofinansuje na drogę powiatową. Podobną sytuację przewidujemy z Gminą Tykocin, gdzie w grę wchodzą większe pieniądze. Bierze się to stąd, że jeśli gmina składając wniosek ma dodatkowego partnera to może uzyskać dodatkowe punkty przy klasyfikacji”.

Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, czy               są uwagi Radnych do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz.

         Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały, a następnie zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę                        Nr XIV/92/2015 z dnia 22 października 2015 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz (zał. nr 9).

 

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego w imieniu Pani Barbary Grabowskiej zaprosiła Radnych na otwarcie drogi Juchnowiec – Ogrodniczki. Jest to wspólna inwestycja Gminy Juchnowiec Kościelny z Powiatem Białostockim. Przewodnicząca poinformowała, iż uroczystość odbędzie się dnia 23 października br.                o godz. 14.30 w Juchnowcu Kościelnym.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poinformował, iż Państwu Radnym w dniu jutrzejszym zostanie dostarczony projekt inwestycji drogowych na 2016 rok. Poinformował, iż ten projekt nie był analizowany, a jest to propozycja Powiatowego Zarządu Dróg. Jest wniosek ze strony Zarządu, aby ten zakres rzeczowy i finansowy               był poddany pod obrady Komisji, a następnie po wniesionych uwagach Zarząd w trakcie przygotowania projektu budżetu będzie przygotowywał załącznik inwestycyjny.

Radny Pan Roman Czepe: „Pani Przewodnicząca, Pani złamała regulamin informując nas o czymkolwiek. Jeżeli jesteśmy konsekwentni to nie informujemy już                o niczym, nie ma spraw różnych. Chcę powiedzieć, że jeżeli się zwołuje sesję nadzwyczajną, tutaj słusznie Pan Przewodniczący Jan Perkowski zapytał w jakim trybie została zwołana sesja, wiemy że w nadzwyczajnym, jednak nic nie stało na przeszkodzie, aby to była sesja zwyczajna. Sesję zwołuje się w terminie 7 dni. Jeżeli już jest ten termin zrealizowany, wyczerpany, to może być sesja zwyczajna. Dlaczego? Otóż chodzi o to, żeby w każdym momencie spotkania Radnych na sesji Rady Powiatu móc porozmawiać, więcej powiedzieć. Dlaczego mamy ciągle przeładowywać sesje zwyczajne. Teraz tak, jednym wolno zabrać głos, innym nie. Także proszę na przyszłość, jeżeli zwołujemy sesje nadzwyczajne, aby jednak punkt sprawy różne był, żeby trochę odciążyć inne sesje, żebyśmy mogli sobie powiedzieć, o różnych innych kwestiach. Po to są sesje abyśmy pytali, informowali się nawzajem, dyskutowali”.

Radny Pan Marek Żmujdzin: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jestem już                 V kadencję w Radzie i nic się nie zmienia. Proponowałem w ostatniej kadencji                          i przypominam dzisiaj, aby imprezy nie były organizowane w piątek. Podczas ślubowania prawie wszyscy Radni dopowiadali tak mi dopomóż Bóg. W czynach tego nie widać. Zastanowicie się następnym razem”.

Radna Pani Barbara Grabowska: „Imprezy organizowane są w piątek dlatego               że weekendy każdy chce spędzić z rodziną. W takich sytuacjach jest załatwiona dyspensa”.

 Radny Pan Andrzej Babul złożył Zarządowi, Radnym, wszystkim, którzy łączyli się w bólu podziękowania za szczerą modlitwę oraz udział w uroczystości pogrzebowej                    z powodu śmierci Mamy.

 

Ad 6

Zamknięcie obrad XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zamknęła obrady XIV nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu V kadencji,                              w dniu 22 października 2015 roku, o godz. 1540.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego przekazała pismo Panu Janowi Bolesławowi Perkowskiemu – Przewodniczącemu Klubu PiS. Zaznaczyła: „W tej kopercie mam żądanie odpowiedzi na moje pytania skierowane do Przewodniczącego Klubu PiS Pana Jana Bolesława Perkowskiego. 19 października br. spotkała mnie wielka przykrość z Pana strony, ponieważ publicznie w mediach, w Obiektywie, Pan użył bardzo nieprzyjemnych określeń pod adresem moim a tym samym dezawuował Pan pracę moją, Rady Powiatu Białostockiego a nawet Starostwa. Podejmując temat użył Pan słów: << Ktoś Panią Przewodniczącą wprowadził w błąd, że wystarczy wysłać zaproszenie i jest już sesja uważana za zwołaną>>. My w tej sprawie prowadzimy korespondencję z Wojewodą, wyjaśniamy tą sprawę. To nie jest kwestia jeszcze wyjaśniona i nie czas na wyjaśnianie          w mediach. To jest najgorsza metoda z możliwych do przyjęcia. Ja rozumiem, że macie Państwo żale i pretensje, ale po pierwsze są one nie uzasadnione, bo nie ma żadnej podstawy prawnej, a jeśli jest to proszę o podanie. Poza tym jeśli mamy pracować rzetelnie przez 4 lata to nie możemy siebie obrzucać błotem publicznie i dezawuować pracę nie tylko mojej osoby, ale również innych. Jestem Radną 13 lat i jeszcze w życiu nie spotkała mnie większa przykrość ze strony kolegów Radnych. Rozumiem nieporozumienia, ale te nieporozumienia tak jak Radni proponowali możemy wyjaśnić tu, na sali, a nie              w mediach publicznych. Ponieważ jestem kandydatem do Sejmu, bardzo poważnie się zastanawiałam nad tym czy nie wystąpić do sądu i nie podać Obiektywu w trybie wyborczym do sądu. Uważam takie działanie dyskredytujące nie tylko mnie, ale również nas wszystkich”.

Radny Pan Roman Czepe: „Ponieważ Pan Radny Jan Bolesław Perkowski wypowiadał się w imieniu Klubu PiS, nie jest zatem właściwie, aby bronił się teraz sam osobiście. Pozwolę sobie na to odpowiedzieć. Wypowiedź Pana Jana Bolesława Perkowskiego była skierowana do tej sytuacji, którą znamy, którą nagannie ocenił Pan Wojewoda, co zostało powiedziane. Jeżeli Pani skierowała pismo do Pana Jan Bolesława Perkowskiego jako Przewodniczącego Klubu nasz Klub oczywiście odpowie. Nie musimy odpowiadać na Pani pytania, to nie wiąże się z naszym mandatem, ale oczywiście odpowiemy na Pani pytania. Jeśli chodzi o Pani start w wyborach, życzymy Pani sukcesu. Nie mniej jednak żałuję, że Pani nie wystąpiła do sądu w stosunku do Obiektywu. Po pierwsze jest oczywiste, że by Pani przegrała, gdyż musiała by Pani udowodnić, że ta sytuacja wiąże się z Pani kandydaturą jako kandydatki do sejmu, a przecież nie wiąże się. Ta sytuacja wiąże się z Pani funkcją Przewodniczącej Rady. Nie zgodzimy się z sytuacją, że nam się zamknie usta i nie będziemy się mogli wypowiadać w mediach. Uważam,                 że wypowiadamy się bardzo taktownie w mediach. Mówimy zawsze o meritum sprawy, mówimy o tym co nas boli, z czym się nie zgadzamy. Nie padają żadne inwektywy. Osobiście tego unikam i oczekuje tego od kolegów. Jednak nie muszę im na to zwracać uwagi, gdyż zachowują się wyjątkowo godnie i kulturalnie. Jednak mamy prawo mieć odmienne zdanie niż Pani, niż Państwo, my jako opozycja”.

 

 

    Protokołowała:                                                                                                                   Podpisała:

    Anna Gadomska                                                                                                         Pani Anna Grycuk

                                                                                                                        Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Protokołowała:Anna Gadomska

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-10-2015

Data udostępnienia w BIP: 10-12-2015 07:48

Data modyfikacji informacji: 10-12-2015 07:48