Protokół Nr X/2015 z dnia 10.07.2015r.

RP.0002.10.2015

 

Protokół Nr X /2015

z obrad X nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

 w dniu 10 lipca 2015 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

 

         Obrady X nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 10 lipca 2015 roku, o godz.1000, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk.

Na wstępie, powitała zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich Radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

Stwierdziła, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 26 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna była: Pani Jolanta Den (nieobecność usprawiedliwiona).

        

Ad 2

Przyjęcie porządku dziennego obrad.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, czy są wnioski Radnych do porządku obrad?

O głos poprosił Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, nie w formie uwag, ale dwa trzy zdania dlaczego w takim trybie jest zwołanie sesji nadzwyczajnej. Jednocześnie to byłby mój komentarz do tych zmian dotyczących w budżecie. Sprawa dotyczy zjazdów, które budowano. Ja też dyskutowałem jako Burmistrz Wasilkowa w kwestii interpretacji co to jest zjazd i do kogo co należy. Jest inwestycja w gminie Choroszcz gdzie jest budowana ze środków unijnych ścieżka rowerowa. To jest duży projekt pięciu województw. W dokumentacji przewidziano zjazdy do pól 5, czy 7 pól, kilku działek. Natomiast w pozostałych działkach nie przewidziano jakichkolwiek zjazdów. Trzymając się ściśle litery prawa można powiedzieć, że  strona Urzędu Marszałkowskiego ma rację, bo zjazd na działkę to jest indywidualna sprawa właściciela. To właściciel jeśli chce mieć zjazd powinien wystąpić o odpowiednie pozwolenia, dokumentację wykonać we własnym zakresie. Wielu traktuje tak, jeśli tego nie dokonano to nie ma żadnych zjazdów na działki szczególnie na działki rolne. W chwili obecnej jest tak jak jest prowadzona inwestycja w ramach dokumentacji wykonywany jest ruch odwodnieniowy, gdzie do kilkudziesięciu działek rolnych nie ma zapewnionego dojazdu. Rolnicy mają prawo dojechać do swoich działek.  Mają ogromne pretensje szczególnie  do Nas, bo droga powiatowa. Oczekują, że szybko ten problem będzie rozwiązany. Były różne  spotkania, konsultacje gdzie Urząd Marszałkowski mówi jasno i jednoznacznie my wykonaliśmy to zgodnie z planem nie ma co liczyć na jakąkolwiek złotówkę. Jeśli PZD chce zrobić jakiekolwiek udogodnienia dla rolników to we własnym zakresie może to wykonać. Doszliśmy do wniosku, że jedynym rozwiązaniem jest znalezienie środków finansowych, a one w budżecie białostockim z dokonania zmiany w budżecie i wyasygnowanie kwoty 200 000 złotych. Według zapewnień Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku Pana Marka Jędrzejewskiego kwota ta jest z pewnym naddatkiem. Chcemy mieć taką kwotę, żeby nie okazało się że przy jakimś zjeździe środków brakuje. Jest wniosek ze strony Zarządu żeby zwołać nadzwyczajną sesję i żeby dokonać zmian w budżecie, żeby Powiatowy Zarząd Dróg mógł jak najszybciej przystąpić do wykonania niezbędnych prac w pasie drogowym naszej drogi powiatowej żeby rolnicy mogli wjechać na swoje pola. Szybkimi krokami zbliżają się pory zbiórki plonów. Proszę o zatwierdzenie proponowanego porządku dziennego obrad i przyjęcie proponowanych zmian.

    Przewodnicząca obrad odczytała porządek dzienny X nadzwyczajnej Sesji RPB, który został przesłany Radnym.

     Porządek obrad przyjęto do realizacji w brzmieniu:

1.      Otwarcie obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

2.      Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

5.      Sprawy różne.

6.      Zamknięcie obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019 (zał. nr 4).

 „Panie Przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały przedstawiony dla Państwa w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019 to tylko i wyłącznie skutek 200 000 złotych wprowadzonych do budżetu. Zwiększamy wydatki o 200 000 złotych poprzez zwiększenie deficytu o 200 000 złotych, który będzie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. W uchwale budżetowej w sprawie zmian do budżetu jest wyszczególnione. Wieloletnia prognoza finansowa z racji, że zwiększony będzie deficyt musi być podjęta taka uchwała. Wskaźniki prawidłowe. Art.243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony.

Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, czy są uwagi Radnych do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019?

Pan Zenon Żukowski – Radny Powiatu Białostockiego Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, czy mogę zadać pytanie merytoryczne w sprawie wykonania tych zjazdów?

Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zgodziła się.

Pan Zenon Żukowski – Radny Powiatu Białostockiego Czy przy inwestycji obojętnie jakiej na drodze nie ma obowiązku wykonywania zjazdów? Prawo chyba coś na ten temat mówi.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w BiałymstokuPani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zapis w ustawie o drogach publicznych mówiący o zjazdach jest podzielony na dwa odrębne poziomy. Jeden mówi o tym kiedy inwestor, czyli osoba fizyczna która posiada nieruchomość przy drodze publicznej jest zobowiązana wykonać zjazd ze swojej drogi. Wtedy cała procedura należy do właściciela nieruchomości przyległej do pasa drogowego. Drugi etap działań to ten kiedy droga jest przebudowywana przez zarządcę drogi przy udziale wykonawcy zewnętrznego bądź własnego. Tutaj zapis brzmi <<zarządca drogi jest zobowiązany przebudować istniejące dotychczas zjazdy>>. W tym konkretnym przypadku na drodze pojawił się geodeta, który miał obowiązek na mapie do celów projektowych nanieść tzw. istniejące zjazdy. Drugi etap projektowania należy do projektanta, który na podstawie mapy geodety powinien zweryfikować dotychczas istniejące zjazdy i je ująć do przebudowy. Dwukrotnie te zjazdy były weryfikowane jak sądzę raz przez projektanta, dwa wcześniej przez geodetę, który tworzył mapę. Nie zauważyli istniejących zjazdów. Nie nanieśli ich na mapę. Nie nanieśli ich na dokumentację. W 2011 roku Zarząd Powiatu podjął decyzję o tym ,żeby do każdej geodezyjnie wyodrębnionej działki w ramach dokumentacji opracowywanych od tamtego momentu był zaprojektowany w każdej dokumentacji odrębny zjazd i tak dzieje się. Z wniosku gminy Choroszcz było 17 zjazdów. W tej chwili doszły kolejne, bo są osoby indywidualne, które zauważają że coś zaczyna się dziać oraz w trosce o swoje własne interesy zgłaszają wnioski o wykonanie zjazdów.”

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego „Czy dobrze zrozumiałem Panie Dyrektorze, że od roku 2011 już w tej chwili projektujecie w przypadku projektowania nowych dróg to już zjazdy są zaprojektowane, planowane przy każdej działce, dla każdej działki. Ja nawiążę do sytuacji jaka miała miejsce w Łapach. Chodzi o wielką, naszą wspólną inwestycję z naszej inicjatywy podejmowaną ze środków unijnych. Myśmy składali jako gmina Łapy wniosek. Chodzi o drogę Wity – Szołajdy - Dębowina - Pluśniaki, aż po Gąsówkę. Potem miałem postępowanie, które zafundował Mi Pan Wiktor Brzosko zastępca Burmistrza rozliczając moją kadencję. Po czasie doprecyzowywaliśmy zjazdy i wprowadzaliśmy do inwestycji. Uważam oskarżenie takie za niesłuszne, nawet haniebne. Sam potwierdził z działaniem. Sam też musiał zjazdy doprojektować i też na tej samej drodze. Chodzi o zasadę. Czasem jest stara dokumentacja ona była na zasadzie oszczędnościowej, czyli zjazdy gdzie trzeba było, czy był stary korzystano faktycznie to trzeba go zrobić formalnie. Dobrze byłoby, żeby projektowane nowe drogi maksymalnie uwzględniały zjazdy gdzie jest taka potrzeba. Czasem jak są duże działki to w przyszłości mogą być podzielone. To już bardziej skomplikowane. One są jedną dużą działką. Taniej jest wykonać podczas inwestycji zjazd, niż potem przerabiać drogę i zjazd wprowadzać fizycznie już po wykonaniu. Jaka jest teraz tendencja? Pytanie na początku czy dobrze zrozumiałem o 2011 rok o nowe projekty i jaka jest Wasza postawa w tym względzie co do zjazdów w ogóle?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, od chwili kiedy Zarząd Powiatu zajął to stanowisko każda zamawiana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku dokumentacja uwzględnia zjazd każdej wyodrębnionej geodezyjnie działki. Tendencja jest taka jak przed chwilą powiedziałem.  Wcześniej było czytanie literalnej dosłownie treści zapisu w ustawie o drogach publicznych. O tym wspomniałem w sytuacji gdy mówiłem o projektowaniu przez Urząd Marszałkowski.”

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego „Bywa tak, że na starej dokumentacji bazujecie. Czy nie macie starej dokumentacji sprzed 2011 roku gdzie tych zjazdów zaprojektowano mniej?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w BiałymstokuPani Przewodnicząca, Wysoka Rado, najlepszy przykład przebudowa drogi Chodory – Dołki na terenie gminy Turośń Kościelna gdzie bazujemy na dokumentacji z roku 2008. Wtedy projektanci nie mieli obowiązku zauważyć geodezyjnie wyodrębnionych działek. Tylko mieli obowiązek zauważyć zjazdy dotychczas istniejące. Realizujemy jeszcze takie dokumentacje, ale po to są uaktualnienia dokumentacji żeby uzupełnić dokumentacje o zjazdy do każdej działki.”

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego „Czyli doprojektujecie, czy doprojektowujecie?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku „Tak.”

Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosachzaoraz 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr X/76/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019/zał. nr 5/.

 

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (zał. nr 6).

Panie Przewodnicząca, Wysoka Rado, zmiany dla Państwa przedstawione w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 przedstawia tylko i wyłącznie to co Pan Starosta mówił. 200 000 złotych zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne, które ma odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym w pozycji 11f.”

Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zapytała, czy są uwagi Radnych do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

         Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr X/77/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015./zał. nr 7/.

 

Ad 5

Sprawy różne.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w związku z sytuacją pogarszającą się Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach chcielibyśmy przytoczyć taką dyskusję na temat szpitala i wypracować stanowisko Rady Powiatu, które też przygotowaliśmy. Docierają do Nas słuchy, że My jako Rada Powiatu nie chcemy tego szpitala ratować. Wydaje mi się, że warto byłoby takie stanowisko przyjąć i przygotowaliśmy takie stanowisko. Oczywiście prosimy wszystkich Radnych o poparcie i odczyta je Radny Pan Roman Czepe.”

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego „Po odczytaniu mamy taką propozycję, ponieważ chcemy żeby to było przyjęte ponad podziałami politycznymi, więc gdyby zachodziła konieczność to prosimy żeby spotkał się konwent czyli szefowie klubów z Panem Starostą i podyskutowali w przerwie jeżeli to będzie wynikało z potrzeby w związku z treścią. Przeczytam zatem Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Białostockiego w sprawie szpitala (SPZOZ) w Łapach (zał. nr 8).”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, pewnej treści pismo Państwo otrzymaliście ze strony Samorządu Łapskiego (zał. nr 9). Według mnie na dzień dzisiejszy jest przedwczesne podejmowanie jakiegokolwiek stanowiska przez Radę. Ja mam przygotowane i Państwu rozdam opracowanie. Przygotowałem je chyba na 6-7 stron (zał. nr 10). Dotyczy szpitala łapskiego, obecnej sytuacji, zadań które stoją przed samorządem, zadań ustawowych, konstytucyjnych jak też konkluzję skierowaną do samorządu łapskiego. Sytuacja jest dzisiaj jednoznaczna i nie tylko My, ale samorząd łapski powinien podjąć jednoznaczne i zdecydowane decyzje. Jeśli są deklarowane chęci nie mówiąc o możliwościach wspierania finansowego tego szpitala kiedy dzisiaj waży się w którym kierunku ten szpital będzie się przeobrażał. Część Radnych, samorząd gminy Łapy, mieszkańcy  Łap mówią jedno ma być szpital w tej formule która jest, czyli szpital ogólny minimum czterooddziałowy. Jeśli powiat pozostanie sam jeden w finansowaniu wszystkich zmian w modernizacji, przebudowie to nie widzę takiej możliwości ażeby były zapewnione w tym szpitalu te cztery podstawowe oddziały. Zasadniczą sprawą jest, że ten szpital ma w przyszłości bilansować się. Wszystko wskazuje na to, że należy oczekiwać jak mówiliśmy i mówimy stworzyć inny profil tego szpitala, czyli przekształcić go z szpitala ogólnego w kierunku profilu specjalistycznego. Jeśli władze Łap i część Państwa uważają, że należy zachować szpital w obecnej formule czyli chirurgia, ginekologia, pediatra i oddział wewnętrzny niezbędnym jest jednoznaczne podjęcie uchwał przez Radę Miejską w Łapach o pokrywaniu 50% modernizacji tego szpitala. Jeśli ma być przebudowany blok operacyjny to połowę kwoty na tą inwestycję jeśli w przyszłości tak prowadzony szpital z tymi czterema oddziałami, które są deficytowe i wiele wskazuje na to, że nadal będą. Przy takiej ilości pacjentów i przy takich kontraktach. Na zmiany nie ma co liczyć. Będą deficytowe. Gmina Łapy powinna jednoznacznie zaangażować się w finansowaniu i modernizacji tego szpitala. Jeśli nie to powiat będzie decydować w jakim kierunku i jakie oddziały pozostaną. Zadaniem powiatu jest zapewnienie równomiernego dostępu do świadczeń medycznych. Nie ma obowiązku powiat prowadzenia szpitala, czy czegokolwiek. W tym województwie są powiaty, które nie mają żadnego szpitala. Nikt nie mówi, że Ci mieszkańcy powiatów nie mają gdzie się leczyć. Jeśli ten szpital ma być to jest alternatywa albo gmina Łapy dołoży do modernizacji tego szpitala chcąc utrzymać istniejące oddziały. Jeśli nie to będą oddziały te na które jest zapotrzebowanie na rynku. Mówię to dlatego, że dzisiaj o tym trzeba też decydować  lub w najbliższych dwóch trzech miesiącach. Pomimo tego, że dzisiaj ginekologia nie funkcjonuje, ale jest możliwość jej odtworzenia. Jest procedura taka. Bez zaangażowania Łap będzie zmiana profilu. To ten profil będzie zmieniony w pomieszczeniach, czy miejscu gdzie jest ginekologia. Wtedy poczynione pierwsze kroki poszukiwanie projektantów, którzy muszą przygotować szybciutko dokumentację zmiany profilu pomieszczeń po ginekologii. W grę wchodzi winda oraz inne rzeczy. Na to trzeba mieć środki i sadzę, że Zarząd z Radą znajdą pieniądze na modernizację tego szpitala. To byłby ten pierwszy etap. Jest pytanie postawione dla władz Łap. Skończył się okres takiego dreptania, mylenia my jesteśmy za tym ewentualnie wspomożemy finansowo tylko proszę coś przygotować. Zasadnicza sprawa rozstrzyga się w ten sposób czy ten szpital ma być czterooddziałowy. Jeśli czterooddziałowy to jest to na potrzeby Łap i okolicznych gmin. Populacja około 30 000. W powiecie białostockim jest 144 000.  O tym trzeba rozmawiać. Wnoszę dlatego żebyście Państwo te stanowisko Klubu Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj nie poddawali pod głosowanie. To opracowanie, które macie Państwo we wtorek wszystko zostanie przyjęte jako stanowisko powiatu. Zostanie skierowane do władz powiatu. Jeśli będzie jednoznaczne stanowisko Łap Pani Burmistrz i Rady Miejskiej w Łapach czy w tym kierunku zmierzają czy nie to wtedy siadajmy i uzgadniajmy dalsze funkcjonowanie szpitala. To jest kwestia najważniejsza   i zasadnicza.”

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego „Być może niektóre powiaty nie mają szpitala. Czym innym jest sytuacja powiatu białostockiego, ogromnego powiatu. Małe powiaty Sejny, Kolno, Zambrów, Siemiatycze mają przecież szpital. To jest zupełnie inna sytuacja. Panie Starosto chcę zapytać Pana wprost czy to co Pan przedstawił o co zresztą nie w szczegółach co do zasady żeby przedstawić szczegóły i negocjować. Żeby negocjowała Pani Burmistrz z kim chce  i w jakim zespole chce albo przedstawiciel samorządu łapskiego z Panem Starostą i z kim Pan Starosta uznałby za stosowne. Nie w szerokim gronie początkowo, aby debatować i negocjować. To są trudne rzeczy. To co Pan Starosta przedstawił Nam  jest zaskakujące. Jest to jakiś konkret wreszcie. Uprzedzałem moich kolegów czy koleżanki w samorządzie łapskim, że muszą taki konkret przedstawić. Dziwię się, że do tej pory nie było propozycji ze strony Łap. Chcę zapytać może Ja czegoś nie wiem. Może były rozmowy nieoficjalne gdzie Państwo wstępnie sobie to wypracowaliście. Odczuwam, że nie.”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, zgoda Sejny malutki powiat 20 000 tys. mieszkańców. Bardzo potężne i prężne finansowo powiaty grodzkie jak Białystok, Suwałki i Łomża poza Białymstokiem nie mają szpitali miejskich. W Białymstoku szpital miejski na 300 000 jest to symbol. To jest malutki szpital, który o niczym nie mówi. To nie jest argument, że powiat białostocki w związku z tym musi prowadzić szpital. Ja nie chcę mówić, że nie powinien. Jest i powinien on funkcjonować. Natomiast rozmieszczenie usług medycznych szpitali nie determinuje w żadnym stopniu powiatu ażeby utrzymywać ten szpital w takiej strukturze jaka jest, czyli czterooddziałowej i zanosi się na to z roku na rok dokładać do jego funkcjonowania. To jest pierwsza kwestia. Druga Ja sądziłem, że z władzami Łap można merytorycznie i konkretnie porozmawiać o tych rzeczach. Natomiast po ostatnim spotkaniu, które było zorganizowane Ja to odbieram jak polowanie z nagonką. Ten zwierzak na które upolowało się to był Starosta i Dyrektor natomiast pozostali przyjęli formę myśliwych, nagonki. Taki jest odbiór. Jest stawianie na baczność. Proszę zrobić, proszę wykonać, proszę przedstawić plan rozwoju. Dzisiaj jest mam na myśli najbliższe dwa, trzy miesiące kluczowy moment czy konkretnie władze Łap, władze samorządowe chcą wspólnie z Nami prowadzić ten szpital w formie szpitala ogólnego czteroodziałowego, czy też nie. Jeśli nie to My, Ja jako Starosta z Zarządem mamy wolną rękę. Oczywiście nie można robić co się podoba tylko czy Państwu, mieszkańcom Łap, władzom Łap podoba. Żeby ten szpital funkcjonował jako miejsce pracy dla osób to nieodzowne jest rozszerzenie usług na których szpital zarabia. Z uzgodnień z płatnikiem, który zamawia usługi jest wspólne spojrzenie, że trzeba na bazie istniejących możliwości w Łapach czyli zakładu opiekuńczo-leczniczego, na bazie stacji dializ rozszerzać usługi w tym zakresie, czyli spojrzeć na to centrum jak gdyby którego w województwie nie ma gdzie chorzy, którzy powinni być stale hospitalizowani mają też choroby nerek, które muszą być dializowani oni byliby tu i na oddziale  wewnętrznym, czy leczeni jednocześnie byliby dializowani. To daje szansę żeby ten szpital mógł zarabiać. Jest sztuczna nerka. Do sztucznej nerki w tym szpitalu dopłaca się. W Białymstoku nie w Łapach dopłaca się. Dopłaca się tylko dlatego, że do każdego pacjenta w Łapach trzeba przywieźć i odwieźć. To pokazuje, że te pieniądze które fundusz płaci są niewystarczające. Dlatego też Ja jestem przekonany, że we wtorek jeśli Zarząd przyjmie to stanowisko a jestem przekonany że tak natychmiast ono zostanie skierowane do władz samorządu łapskiego. Skierowane również, bo mam interpelację posła Jurgiela czy innych do mnie. Proszę bardzo siadajmy w węższym, czy większym gronie i rozmawiajmy początkowo o tej kluczowej czy ze strony samorządu łapskiego będzie wsparcie i to jasno nie w formie symbolicznej tylko w ten sposób.”

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego „Czemu Białystok nie ma szpitala, bo ma ogromne szpitale wojewódzkie. To jest chory system. Powiaty muszą finansować te które nie mają innej możliwości, a bogata najbogatsza gmina regionu nie musi bo ma finansowania przez szpital kliniczny, albo przez szpital samorządu województwa. Jak chory to system aż prosi się, że sieć o której mówimy była finansowana z budżetu. Małe Sejny walczą gdzie są na peryferiach o to, żeby utrzymać tą placówkę. To jest ważne nie tylko ze względów zdrowotnych to jest ważne ze względów pro rozwojowych. Jeśli nie ma szpitala w jakimś zakresie, obszarze, na jakimś terytorium to przedsiębiorca mówi dziękuję. Ja domyślam się, że mogę zachorować, Ja chcę mieć pewne bezpieczeństwo. Wszędzie podkreślam, że ponad podziałami. Czas płynie. Ja tutaj nie angażuję się w wiele takich spraw, które powinienem z natury swojej jako, że bardzo szanuję wiedzę płacą mi za to, że skutecznie w opozycji. Za to mi dietę płacą, a nie żeby podlizywać się do władzy. Może był epizod Pana Pusza nawet lekko obraził się do Pani Przewodniczącej po ochronę wystąpił.  Proszę mi wierzyć Ja zostałem zmuszony do odczytania tego projektu. Ja nie pracowałem nawet nad tym stanowiskiem. Najmniej mnie to obchodziło. Zostałem bohaterem tej sprawy. Panie Starosto gdzie mogę to podkreślam, że z Panem można rozmawiać. To jest wartość wielka. Są świadkowie tego. Czy my zgadzamy się, czy nie. My mamy tylko debatować, dyskutować ze sobą. Jest osoba z którą można dyskutować. Z naszej strony jest ta inicjatywa i postawa i wydaje mi się, że absolutnie nie zmieniło się to. Nie wiem do końca jaki jest stosunek samorządu łapskiego bo ja nie jestem w samorządzie. Wiem, że to jest jak każdy inny samorząd na bazie politycznej. Nie powiem, że nie znam pewnych osób. Ja sam nie wiem też do końca o co chodzi. Rozumiem, że to jest taki pingpong, że rozmów nie ma. Tak odczytałem jednoznacznie Pana wypowiedź Panie Starosto. Są pisma. To jest najgorsza bomba. Mam nadzieję Panie Starosto, że jest jeszcze czas, a mianowicie szkoda, że ta propozycja - występowałem z nią przed laty. Mówiłem na posiedzeniach Rady Społecznej. Przypomniałem na tej Radzie fakt, że komunikowałem to na Radzie Społecznej, że gdyby nie udało się uratować szpitala to trzeba byłoby podzielić szpital wspólnie czyli wyciągnąć wnioski z wariantu zambrowskiego. On nie do końca udał się. Ja wiem dokładnie chyba dlaczego. Pytałem obie strony Pana Burmistrza, Pana Starostę i Panią Wicestarostę i to były kwestie związane trochę z polityką, osobowościami. Ten czas zrobił dużo dobrego kiedy oni dzielili się tym szpitalem. Uważam, że być może będziemy do tego zmuszeni. Pan Burmistrz poprzedniej kadencji był na to przygotowany, na takie trudne rozmowy. One nie są łatwe. Pan Starosta wymienił już swoją propozycję i teraz druga strona musi to negocjować. Rozumiem, że Pan dopiero teraz wystąpił a nie przed likwidacją oddziału, bo dopiero teraz Pan o tym pomyślał, bo nie było propozycji ze strony gminy Łapy. Pan wie co tam dzieje się. Tam likwidują wszystko.  Tam burzą. Tam nagle są pieniądze i jest potężny remont robiony. Nie wiem czy da już przywrócić się poprzednią sytuację. Jeszcze na marginesie Pan Starosta będzie pamiętał o czym mówię odniosę się do stacji dializ  do sztucznej nerki. To zawsze było dochodowe. Myśmy dofinansowywaliśmy. Chętnie sam dokładałem pieniądze do zakupów z wielu powodów. Tam były koszty. Ja znam te koszty. O ile dobrze pamiętam to jest jedyny oddział jedyna działalność w tym szpitalu, która ma ze strony NFZ-tu, ze strony Ministerstwa to że płacą za każdą usługę. Podają takie normatywne koszty gdzie można odnieść się. Gdzie indziej nie. Na chirurgii nie wiadomo ile co powinno kosztować. Stacja dializ jest jedyna na której podają proponowane, czyli takie obiektywne, które dobrze byłoby zmieścić się koszty za wszystko, za prąd, usługę, za administrację. Koszty zarządcze administracyjne dzielone są z całości są ogromne. Dobrze byłoby przyjrzeć się dlaczego. Rozumiem, że Pan Starosta zechce odpowiedzieć mi na te kwestie.”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, zbytnio nie dokręcajmy tej śruby. Tu nie było czegoś takiego, że zaplanowano i konsekwentnie dążymy do likwidacji tego czy innego oddziału. Gdyby nie ta sytuacja zejścia jednego, drugiego przypadku lekarza z dyżuru czy nie do końca zapewnienia ciągłości usług. Już teraz w tym czasie nie byłoby rozwiązania takiego już drastycznego na ginekologii. Natomiast o współdecydowaniu i współfinansowaniu szpitalem przez gminę Łapy Ja nawet chyba w styczniu jak było spotkanie na sesji określałem, że istnieje taka możliwość i jesteśmy otwarci i Ja jestem otwarty na rozmowy na temat przekształcenia szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gdzie wtedy samorząd łapski czy też inne samorządy wnoszą środki finansowe gdzie wspólnie decydujemy o tym szpitalu. Ja nie mówię też o innym wariancie, bo niektórzy mogliby uznać  go za wyższość ze strony Starosty. Teoretycznie sądzę, że taka możliwość istnieje że gmina Łapy przejmuje szpital pozostawiając cały balast powiatowi i prowadzić swój szpital jakby miejski. Jeśli powiat sejneński, który liczy 20 000 jest w stanie prowadzić szpital to nie wykluczone, że gmina Łapy też mogłaby prowadzić szpital według potrzeb swoich. Ja proponuje Państwu, czy wnoszę żebyście Państwo przyjęli stanowisko do wiadomości nie poddając tego pod jakiekolwiek głosowanie. Siadajmy i rozmawiajmy.”

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego „Panie Starosto jeśli chodzi o Sejny rzeczywiście Sejny miały specyficzne kontraktowanie. To może im się skończyć. To jest ta walka dobrego czasu potem ze złym czasem. Chcielibyśmy jednak żeby odbył się konwent. Te stanowisko jest łagodne. Zarząd Powiatu wyszedł z propozycją cieszy Nas, że jest propozycja. Nie oceniamy jej. Muszą dwie strony usiąść. Ja bym proponował, Pan Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości Pan Jan Bolesław Perkowski proponuje jednak głosowanie. Jeżeli Państwo chcecie to proponujemy żeby konwent spotkał się, czyli szefowie klubów niech porozmawiają czy kluby zechcą się w to angażować dzisiaj. Głosowanie jest ostatecznością. Chcemy żeby wypowiedzieli się kluby na rozmowie nie tutaj takiej publicznej czy będą chciały poddać to pod głosowanie. Jeżeli kluby zdecydują. Proszę nie decydować za kluby.”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, tam jest dużo różnych kwestii, które są poruszane i Ja sądzę że dobrze byłoby na spokojnie przeanalizować.  Czas nie jest taki, że już dzisiaj koniecznie, natychmiast. Ja proponowałbym, żeby Radni w ramach swoich klubów przeanalizowali to. Sadzę, że patrząc na szpital, że  każdy z Nas znajdzie w każdej chwili czas żeby siadać i rozmawiać i na ten temat rozmawiać.”

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, Ja proponuję żeby na następnej sesji wszystkie kluby przedyskutowały wewnątrz swoją opinię i wówczas spotkają się  u Przewodniczącej i ustalą.”

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego „To był wniosek i nie ma na co czekać  w sprawie szpitala w Łapach i to stanowisko powinno być przegłosowane. Prosiłbym o konwent i żebyśmy mogli porozmawiać na ten temat w klubach. Proszę o 10 minut przerwy. Uważam, że nie ma co czekać. Odnośnie tego naszego wniosku to żeby pozostała maksymalna ilość oddziałów. Jest to takie delikatne stanowisko. Uważam, że ten konwent przydałby się jak jest taka możliwość.”

Prowadząca obrady – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego V Kadencji – Pani Anna Grycuk ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach

            Ogłoszono 10 minutową przerwę.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego „Chcemy pokazać w tym stanowisku i zwracamy się do Pana Starosty i Zarządu o podjęcie działań przez Dyrektora. Chcemy wiedzieć wiele konkretów. Pan Starosta już odpowiedział na to stanowisko już tym pismem. Niczego złego nie proponujemy. Nie wnikam jakie będą rozstrzygnięcia tej negocjacji między gminą, a Zarządem. Jest propozycja. To stanowisko naszym zdaniem postuluje coś dobrego, coś co widać, że już wyłania się.”

 Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, Ja nie chcę dyskutować z tym stanowiskiem i w ogóle zabierać głosu w sprawie tego stanowiska. Chciałabym powiedzieć kilka słów na temat zwołania tej sesji. Jest to sesja nadzwyczajna poświęcona zmianom w budżecie.  Starosta i Zarząd zaproponował porządek obrad ściśle ograniczony do tych punktów, które zrealizowaliśmy. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości rozszerzenia porządku obrad o punkt podjęcie uchwały w sprawie stanowiska. Tylko Zarząd mógłby taką zgodę wyrazić. Na chwilę obecną z Członków Zarządu pozostał Pan Radny Pusz. Nie wyrażam zgody na głosowanie tego stanowiska. Na dzień dzisiejszy jeśli chodzi o moją prywatną opinię jest to bardzo poważna sprawa sytuacja szpitala w Łapach. Ja uważam, że tej sytuacji należy poświęcić osobną sesję. Zaprosić przedstawicieli gminy Łapy, Panią Burmistrz, osoby, które są tam decyzyjne jeśli chodzi o budżet i zaprosić również przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia. Same stanowisko nic nie załatwi. Na dzień dzisiejszy wszyscy jesteśmy przekonani, że szpital jest w złej sytuacji, trudnej, wymaga pomocy, ale merytorycznie jeśli chodzi o te sprawy związane z ekonomią i z możliwościami dalszego funkcjonowania  szpitala to należy nad tym bardzo poważnie zastanowić się. Samo stanowisko nic nie załatwi  w moim przekonaniu.”

 Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego „Stanowisko jest przyjmowane bez uchwały. Rzeczywiście żeby tak było nie można byłoby. To jest w sprawach różnych. Tak jak każda  opinia, każda inna wola poza uchwałą. Uchwały mogą być wprowadzone jedynie w punkcie dotyczącym uchwał. Rzeczywiście tutaj jest bardzo ważny Pan Starosta zwołujący sesję nadzwyczajną żeby taki punkt wprowadzić. Natomiast w sprawach różnych można wyrażać różnego rodzaju opinie, stanowiska. To ma charakter czysto opiniodawczy. Jeśli chodzi o stronę formalną, czy prawną to jest Państwa wybór. Nie chcemy tutaj jakiejś nerwówki. To nie jest stanowisko przeciwko komuś tylko pokazuje naszą dobrą wolę. Nie da się tego zapisać jednym zdaniem. Jest to stanowisko dosyć obszerne. Tam nie ma żadnego punktu, który atakuje. Mamy dobrą wolę wszyscy tutaj ponad podziałami tutaj w tym powiecie. To jest nie bywała sytuacja. Nic nikt nie zarzuca.”

 Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego „Jest to bardzo duży tekst. W sumie intensywnie możemy zgadzać się. Są szczegóły jak tutaj powiedział Radny Pan Roman Czepe, już zostały rozstrzygnięte przez stanowisko Pana Starosty. Państwo nad tym pracowaliście i My to dostaliśmy. Uważam że jeżeli jest to tak poważna sprawa dla Nas jest rzeczą że ranga przyjęła to , że zajęli to stanowisko Radni Powiatu jest bardzo ważne. Jeżeli Pan Radny Czepe uważa, że tak zrobicie przedstawicie to stanowisko jako PIS-u Ja nie mam nic przeciwko temu. Natomiast uważam, że dzisiaj zostały przedstawione dwie strony medalu Wasze stanowisko i Stanowisko Starosty. Uważam, że na tych samych stanowiskach powinniśmy skończyć. Uważam, że jest to dla Naszej informacji. Jeżeli państwo chcecie przyjąć jako Stanowisko swojego klubu to nie mam żadnych przeciwwskazań.”

 Pan Zenon Żukowski – Radny Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, cała sytuacja polega na tym, żeby wreszcie ruszyć samorząd łapski do tego żeby do jakichkolwiek rozmów szpitala doszło. Dzisiejsze te stanowisko będzie do tego motorem.  Jeżeli tego nie zrobimy  to będzie o czym mówił Pan Starosta jak można mówić o szpitalu bez Łap. Oni ustawiają się pijarowo, że to nie My. To Starosta ma obowiązek. Przeczytajcie ustawę o samorządzie powiatowym. My w ten sposób jak dzisiaj przegłosujemy to postawimy kropkę nad i. Macie też tym zająć się u siebie.”

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego „Panie Przewodnicząca, Wysoka Rado, to co Państwo proponujecie żebyśmy podjęli takie stanowisko to ono w znacznej mierze pokrywa się ze stanowiskiem Starosty. Skoro Starosta już wystąpił z tym pismem, a My z Waszym jeszcze nie zapoznaliśmy się. Wydaje mi się, że zbędne jest podejmowanie drugiego stanowiska.”

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, chciałbym poprosić o zamknięcie dyskusji i poddanie pod głosowanie.”

 Pan Wiesław Pusz – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego „Jak jest wniosek sformułowany?”

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego „Proszę o sformułowanie swojego wniosku.”

Pan Marek Żmujdzin – Radny Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, jest wniosek Radnego o poddanie pod głosowanie. Ja tak zrozumiałem Pani Przewodnicząca.”

  Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego „Proszę o przegłosowanie Stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w sprawie szpitala (SPZOZ) w Łapach.”

 Pan Wiesław Pusz – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego „Jeżeli mamy coś głosować to na początku stawiam wniosek czy w ogóle głosować. To stanowisko ma charakter nie merytoryczny i polityczny. Zostało złożone w ostatniej chwili. Myślę, że ono jest szkodliwe dla Łap. Nie poprzedzone żadną analizą ekonomiczną. Pracuje nad tymi sprawami Pan Starosta, Pan Dyrektor szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jestem zdziwiony, że Klub PiS bez analizy merytorycznej, analizy finansowej sugeruje tutaj jakieś rozwiązania. Powiem na przykładzie oddziału ginekologiczno-położniczego My nad tym tematem w poprzedniej kadencji i tutaj też członkowie PiS-u byli dyskutowaliśmy na bieżąco. Różne warianty przewidywaliśmy. Rezultat jest taki, że po czterech latach mamy świadomość, że w takiej wersji to jest nieekonomiczne. Stanowisko idzie w tą stronę żeby utrzymywać ten oddział to jest 800 000 złotych straty. Trudno żeby Rada Powiatu głosowała za tym, żeby takie zadłużenie powstawało. Dla mieszkańców Łap najważniejsze jest żeby szpital istniał. Utrzymywanie oddziału to są takie polityczne interesy osób, które tam pracują i lekarzy z tym związanych. Radni Powiatu powinni iść w tym kierunku żeby merytorycznie nad tym popracować i żeby sprofilować żeby w następnych latach mógł szczęśliwie funkcjonować. Państwo krytykujecie że było wszystko źle. Chcecie robić to    samo co było. Jeżeli My mówimy, że jest to praca ponad podziałami to trzeba zapoznać się z audytem, zapoznać się z wynikami. Trzeba mieć jakieś argumenty. To co Państwo proponujecie to jest jakieś zapotrzebowanie na działania polityczne. Pracy w tym jest niewiele, a dużo picu. Jeżeli traktujemy się z szacunkiem to można porozmawiać i jakieś stanowisko wypracować, ale nie na takiej zasadzie że w ostatniej chwili i poza porządkiem obrad przy sesji nadzwyczajnej i koniecznie trzeba przegłosować. To są tylko działania pozorne.”

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego „Słowo pic jest nie grzecznym słowem, więc niech Pan nie picuje więcej, bo to jest nie ten moment. Nie zgadzam się z Panem. Mówi Pan rzeczy nie słuszną i krzywdzącą dla szpitala. To jest nie godne, nie grzeczne i nie merytoryczne. Proszę Pana dlaczego nie ma tutaj debaty. My o nią prosimy. Ona powinna odbyć się tutaj w szerokim gronie. Tutaj nie przedstawiamy żadnych rozwiązań. To są trzy postulaty, o które się staramy. To jest przede wszystkim debata, druga konkurs, bo to jest oczywiste, że jest w drodze i żeby Zarząd zajął się pracą Pana Dyrektora.”

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego „Szanowni Państwo, Ja proponuję zgłoszenie tego wniosku jako wniosku klubu PiS do Zarządu Powiatu i będzie on przedmiotem obrad i myślę, że konsekwencją tego będzie zwołanie Komisji Zdrowia z udziałem tych gości, albo zwołanie sesji nadzwyczajnej na ten temat. Wówczas będziemy mogli wypowiedzieć się merytorycznie na ten temat. Wszelkie polityczne działania tylko szkodzą nie pomagają.”

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego „Pani Przewodnicząca, w związku z tak dużym oporem to jest stanowisko bardzo neutralne, które tylko pokazuje, że chcemy prosić Zarząd, apelujemy do Zarządu o podjęcie pewnych działań. W takim razie składam oficjalnie stanowisko przeformułuje je w dokumencie, ale ustnie odczytując całe stanowisko Klubu Radnych Powiatu Białostockiego w sprawie szpitala SPZOZ w Łapach. Treść ta sama w podpisie Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości.”

Pani Sylwia Rząca – Radna Powiatu Białostockiego „Ja korzystając z okazji, że jest to sesja nadzwyczajna i sprawa o której chce powiedzieć jest w pewien sposób nadzwyczajna. Chciałam złożyć na ręce byłego Starosty Pana Wiesława Pusza  pismo dotyczące  wypowiedzeń umów o pracę pracownikom na czas nieokreślony i są to osoby na dzień dzisiejszy zatrudnione jeszcze na oddziale położniczo-ginekologicznym (zał. nr 11). Dziewięć osób z wieloletnim stażem pracy od 1 sierpnia zostanie wyrzucone na bruk wbrew zapowiedziom Zarządu, kadry Pana Gniazdowskiego. Dyrektor rozwiązuje z tymi osobami umowę o pracę. Nie muszę Państwu mówić, że jest to dla tych osób dramat indywidualny. Dla mnie też. Bardzo mi przykro, że do takiej sytuacji doszło. Panie Puszu nie jest w moim osobistym interesie utrzymywać działalność tego oddziału. Jeżeli ten oddział ma być utrzymywany to Ja mogę z niego odejść jeżeli Ja jestem takim gwoździem na tym oddziale i przeszkadzam i jest ciągle kojarzony ze mną. Ja na tym oddziale nie dorobiłam się nic oprócz tego, że zarabiałam na podstawowe rzeczy. Całe życie ratowałyśmy ten szpital kosztem swoich pieniędzy. Całe życie za psie pieniądze pracowałyśmy i zostałyśmy wyrzucone na bruk. Nie ma dla Nas miejsca w tym szpitalu. Nikt Nas nie chce. Oprócz tego, że traci pracę dziesięć położnych to pozbawiacie Państwo swoimi decyzjami opieki  bardzo duże grono kobiet. Czterdzieści lat istnienia oddziału i dwa miesiące funkcjonowania Pana Gniazdowskiego to jest kat. Zlikwidowanie tego oddziału dla powiatu białostockiego to jest hańba ewenement na skalę całej Polski. Może ktoś ma satysfakcję z takiego obrotu takiej sprawy. Może komuś udało się spełnić marzenia, o których wiele lat mówił. Ja byłam świadkiem tego. Składam pismo dziękując w imieniu swoich koleżanek za trzydzieści lat pracy życząc powodzenia i sukcesów.”

   Pan Wiesław Pusz – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego „Ja przekażę Panu Staroście to pismo. Generalnie nie jestem rzecznikiem Pana Starosty. Rzecznikiem jest Pan Robert Głowacki. Nie jestem też rzecznikiem Zarządu. Jak byłem Starostą to oddział istniał. W tej chwili nie jestem Starostą oddział przynosi większe straty niż przynosił. Formuła prawna jest taka, że kompetencje Zarządu dotyczą wyboru Dyrektora. Szpital jest samodzielny, publiczny. Dyrektor ma decydować o tym w jakiej formule on funkcjonuje. Ja współczuję, że są zwolnienia. Od czasu wyborów nie zajmuję się szpitalem. Nie pracuję w Komisji Zdrowia. Nie zajmuję w tej  kwestii stanowiska. Jeżeli jest taki czas, że jest Starosta który poświęca główną uwagę na to, żeby ten szpital zrestrukturyzować, żeby utrzymał się, w Łapach istniał. Od jakiegoś czasu mamy kapitalizm i sytuacja ekonomiczna jest ważna to są podejmowane takie, a nie inne działania. Być może, że uda się zagospodarować te panie pielęgniarki w inny sposób i zachęcam do rozmów z panem Dyrektorem żeby te sprawy jakoś rozwiązać.”

 

Ad 6

Zamknięcie obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zamknęła obrady X nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 10 lipca 2015 roku, o godz. 1150.

 

 

 

    Protokołowała:                                                                                                                   Podpisała:

    Renata Zimnoch                                                                                                         Pani Anna Grycuk

                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-08-2015

Data udostępnienia w BIP: 28-08-2015 13:45

Data modyfikacji informacji: 28-08-2015 13:45