Protokół Nr VIII /2015 z dnia 28.05.2015r.

RP.0002.8.2015

 

Protokół Nr VIII /2015

z obrad VIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

 w dniu 28 maja 2015 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

 

         Obrady VIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 28 maja 2015 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk.

Na wstępie, powitała zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

 

Stwierdziła, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 27 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

Ad 2

Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk poinformowała, iż porządek dzienny VIII Sesji RPB, został przesłany Radnym. Zapytała, czy są do niego uwagi? 

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski poprosił o:

 • Zmianę punktu pkt.8, przed zmianą: „Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Białostockiego”.
 • Po zmianie: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu”.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła ww. zmianę.

 • Zdjęcie z porządku obrad pkt.10: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w Spółdzielczym Banku Rozwoju Oddział w Białymstoku”.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęła ww. zmianę.

 • Wprowadzenie do porządku obrad jako pkt.10: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” wprowadziła do porządku obrad ww. punkt.

 

 • Zmianę brzmienia pkt.11, przed zmianą:  „Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

Po zmianie: „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2019”.

 

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk odczytała zebranym porządek obrad wraz ze zmianami:

 1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie powiatu.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu białostockiego (z wyłączeniem miasta Białystok).
 5. Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego
  w roku 2014.
 6. Informacja o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.
 7. Informacja z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2014.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin                             i Poświętne.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1518B (ul. Wysokie)”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Czarna Białostocka.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.
 22. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 października 2014 r.
 23. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 3 lipca 2014 r. do dnia 24 listopada 2014 r.
 24. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 25. Interpelacje i zapytania Radnych.
 26. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 25 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęła zmieniony porządek obrad Sesji.

 

Następnie, głos zabrał Radny Pan Henryk Suchocki, który w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości przedstawił krótki rys historyczny na temat 25 – lecia samorządności :„27 maja 1990 r. na podstawie znowelizowanej w 1989 roku Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, uznającej gminy podstawowym ogniwem samorządu terytorialnego, w Polsce odbyły się pierwsze całkowite wolne wybory do rad gmin i miast. Po częściowo demokratycznych wyborach 4 czerwca 1989 roku, które zmieniły układ władzy centralnej, wybory samorządowe były faktycznym oddaniem władzy wspólnocie lokalnej i przypieczętowaniem likwidacji systemu komunistycznego. W ten sposób nawiązano do długiej i chlubnej tradycji samorządności w dziejach naszego państwa, sięgającej XIII wieku, kiedy zaczęły powstawać wsie i miasta lokowane według prawa magdeburskiego. Samorządem cieszyła się szlachta na sejmikach. Po upadku Rzeczypospolitej Obojga narodów samorządy w ograniczonym zakresie przetrwały zabory. Po odzyskaniu niepodległości odzyskały należne miejsce w życiu publicznym, choć dopiero w 1933 roku zlikwidowano różnice wynikłe z negatywnego dziedzictwa zaborów. Druga wojna światowa przerwała działalność samorządową. Po narzucaniu władzy przez komunistów wprowadzono sowiecki system jednolitej władzy państwowej, likwidując tradycyjne urzędy wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Dopiero w 1990 roku przywrócono autentyczną samorządność, przeprowadzając pierwsze wolne wybory do rad gmin i miast. W historii Polski ludzie samorządu odegrali wybitną rolę. Przy tak ważnej okazji chcemy wspomnieć choćby Jana Dekerta – prezydenta Warszawy z czasów Sejmu Wielkiego, Cyryla Ratajskiego – prezydenta Poznania i pierwszego Delegata Rządu RP na okupowany kraj, Stefana Starzyńskiego – prezydenta Warszawy, aresztowanego przez Gestapo w 1939 roku, Seweryna Nowakowskiego – prezydenta Białegostoku, aresztowanego przez NKWD w 1939 roku. Prezydentem Warszawy był również późniejszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Chcemy wyrazić wdzięczność wszystkim samorządowcom, zaangażowanym zwłaszcza w okresie ostatnich 25 lat – po przywróceniu samorządu gminnego w 1990 roku, a następnie, przez 15 laty, samorządu powiatowego i wojewódzkiego. Dziękujemy tym, którzy poświęcali się w służbie Ojczyźnie w swoich gminach, powiatach, województwach. Należny honor oddajemy autorom podstaw prawnych funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza profesorom Jerzemu Regulskiemu i Michałowi Kuleszy. Oddanie władzy lokalnym społecznościom nie rozwiązuje wszystkich problemów, to naturalne, wpisane są one bowiem w sferę społeczna i życie wspólnoty, ale to obywatele – wolni i samorządni – mogą te problemy rozwiązywać, na miarę czasów, możliwości, umiejętności i potrzeb. Samorząd terytorialny dobrze zasłużył się Rzeczypospolitej”.

Radny Pan Roman Czepe zaproponował przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w brzmieniu przedstawionym przez Radnego Pana Henryka Suchockiego.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zapytała, kto z Radnych jest za przyjęciem ww. stanowiska w celu uczczenia 25 – lecia samorządności.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła ww. stanowisko ( zał. nr 4).

 

Ad 3

Informacja o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie powiatu.

Pan Kazimierz Kulesza – I Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przedstawił Wysokiej Radzie informację o stanie bezpieczeństwa p.poż na terenie powiatu ( z wyłączeniem miasta Białystok) ( zał. nr 5).

Radny Pan Henryk Suchocki zapytał: „Panie Komendancie, jeżeli chodzi o statystykę, to na stronie 4 w materiałach, które otrzymaliśmy mamy wykres przedstawiający wybrane przyczyny pożarów na terenie Powiatu Białostockiego. Zwróciłem uwagę na niebezpiecznie rosnącą ilość podpaleń w stosunku do 2013 roku. Podobny wzrost jest, jeżeli chodzi o nieprawidłową eksploatację oraz nieostrożność dorosłych. W 2011 roku, jako nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa brałem udział w szkoleniu dla nauczycieli pod hasłem „Świadomi zagrożeń”. Uczestniczyła w tym dosyć duża grupa nauczycieli i dyrektorów szkół z terenu naszego województwa. Strażacy zbadali profil podpalacza. Otóż, proszę Państwa okazało się, że najczęściej dochodzi do podpaleń w grupie wiekowej 13 – 16 lat i w grupie wiekowej do 30 lat wśród mieszkańców wsi. Krótko mówiąc najbardziej tacy niebezpieczni są uczniowie gimnazjum i trochę wyżej. Może powinny być skierowane działania profilaktyczne do szkół, które przyniosły by oczekiwany skutek?”

Pan Kazimierz Kulesza – I Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku: „Odnośnie statystyki dotyczącej podpaleń, to my nie jesteśmy w stanie określić grupy wiekowej, to już są zadania policji, które przodują w tych statystykach. Odnośnie natomiast działań profilaktycznych, to my takie działania prowadzimy. W przeciągu roku odbywamy kilkaset spotkań ze szkołami, z uczniami. Ok. 6 – 7 tys. dzieci rocznie uczestniczy z nami w spotkaniach. My na tych spotkaniach przedstawiamy nie tylko prace strażaków, ale uczulamy na różnego rodzaju zdarzenia, zagrożenia, które występują w otaczającym świecie. Oczywiście te zdarzenia, o których tutaj mówimy, podpalenia, to są dane szacunkowe. Dowódca akcji, który jest na miejscu, określa wstępnie czy jest to podpalenie czy nie. Jeżeli sprawa jest skomplikowana wtedy powołany jest biegły sądowy, wtedy dokładnie określa przyczynę czy to było podpalenie czy wada urządzenia”.

Radny Pan Henryk Suchocki zapytał o podpalanie łąk, lasów.

Pan Kazimierz Kulesza – I Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku: „Jeżeli chodzi o sprawę pożarów lasów, to statystyki są dużo lepsze. W przypadku pożarów traw też jest dużo lepiej, bo wiemy czy grozi wypalanie traw na terenach wiejskich. Dotacje są zabierane. Dużo więcej mamy teraz pożarów traw na terenie miasta Białystok. Na terenie powiatu nie ma z tym dużego problemu”.

Radny Pan Krzysztof Gołaszewski:  „Jeżeli chodzi o ilość jednostek, które należą do KSRG i nie. Czy chodzi o to, że jest zamknięta liczba, czy część jednostek nie spełnia wymagań, jeżeli chodzi o strażaków ochotniczych”.

Pan Kazimierz Kulesza – I Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku: „Warunkiem przystąpienia jednostki OSP do systemu krajowego ratowniczo – gaśniczego jest po pierwsze wyposażenie w odpowiedni sprzęt oraz wyszkolona ilość ratowników. Warunkiem takim jest 12 ratowników przeszkolonych, kurs podstawowy, oczywiście 6 ratowników kurs techniczny, 4 ratowników kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne szkolenia. Oczywiście też już jest brane pod uwagę, jeżeli na terenie gminy są dwie jednostki w KSRG, to już jest bardzo ciężko wprowadzić kolejną. Komendant główny podejmuje decyzję, że rzeczywiście musi być uzasadnienie, aby 3 czy 4 jednostkę z danej gminy wprowadzić do systemu. Co roku wprowadzamy 1, 2, 3 jednostki do krajowego systemu”.

Radny Pan Roman Czepe: „Jestem też zaniepokojony tą ilością pożarów wywołanych przez podpalaczy. Tutaj konieczne jest wyjaśnienie, jaka jest struktura tych przyczyn, domyślamy się, że te podpalenia traw w dużej mierze wpływają na tą statystykę. Czy rzeczywiście wchodzą w grę jakieś poważne podpalenia, które kończą się uszczerbkiem na zdrowiu lub utratą życia”. 

Pan Kazimierz Kulesza – I Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku: „Nie, podpalenia dotyczą przeważnie podpalenia traw, lasów i gro zdarzeń to są śmietniki. Tutaj poważnych zdarzeń, jeśli dotyczy podpaleń nie ma”.

Radna Pani Maria Busłowska: „Korzystając z okazji, że w maju mieliśmy Święto Strażaka, czyli Świętego Floriana chciałam serdecznie podziękować na ręce Pana Komendanta wszystkim strażakom, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo w pożarach, wypadkach, kataklizmach, zdarzeniach losowych. Wyrazić również szacunek waszym rodzinom, którzy drżą w czasie wyjazdów waszych służb. Chciałabym również podziękować za współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach. Współpraca układa się bardzo dobrze, możemy liczyć na szkolenia. Dziękuję jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Łapach i Ośrodkowi Szkolenia. Wszystkiego dobrego”.

Pan Kazimierz Kulesza – I Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku: „Bardzo dziękuję za życzenia. Również dziękuję Panu Staroście, Pani Przewodniczącej, Wysokiej Radzie za współpracę z jednostkami Państwowej, ale w szczególności z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Liczymy na wsparcie w kolejnych latach, szczególnie, jeśli chodzi o jednostki OSP. Dziękuję”.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego również przyłączyła się do podziękowań.

Radni więcej pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. informację.

 

 

 

Ad 4

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu białostockiego (z wyłączeniem miasta Białystok).

Pan Wojciech Macutkiewicz – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku przedstawił zebranym informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu białostockiego (z wyłączeniem miasta Białystok) ( zał. nr 6).

Radny Pan Roman Czepe: „W 2013 roku zmieniono wysokość kwoty, od jakiej jest przestępstwo, od jakiej jest wykroczenie, chodzi o kradzież. Przestępcy nazywają to kwotą wolną od kradzieży. Do 2014 roku była to kwota 250 zł, a teraz jest 437 zł 50 groszy. W związku z tym wielu ludzi przestraszyło się tej zmiany. Dla Państwa to jest super, nie trzeba już tak mocno się angażować. Chciałem właśnie o to zapytać, jak bardzo trzeba się mniej angażować? Co znaczy to w praktyce, kiedy np. była kradzież na 300 zł?”

Pan Wojciech Macutkiewicz – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku: „Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że kradzież poniżej tej kwoty jest wykroczeniem, także jest i tak ta osoba ścigana. Mniejsze środki są angażowane, są mniejsze rygory, łagodniejsze kary. Natomiast chcę powiedzieć, że wiele osób się przejechało na tym o czym tutaj Pan Radny mówi, ponieważ Kodeks Karny zna konstrukcję przestępstwa ciągłego. Jeżeli kilka takich zdarzeń jest i takie właśnie osoby, które dokonują kradzieży, i w jednym sklepie za 200 zł ukradnie, pójdzie do drugiego i ukradnie za 200 zł i do 3 i również ukradnie za 200 zł. My to sumujemy, mamy 600 zł i jest to przestępstwo dokonane w czynie ciągłym z góry powziętym zamiarze i w krótkich odstępach czasu, tak mówi Kodeks Karny”.

Radny Pan Roman Czepe: „Mówimy o testach alkoholowych, chodzi o kierowców, one nie kosztują dużo. Badania takie są rzadko przeprowadzane. U mnie w ciągu 10 lat tylko dwa razy. Natomiast mam pytanie ile kosztuje test narkotykowy?”

Pan Wojciech Macutkiewicz– I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku odpowiedział, iż taki koszt to 80 zł. Dodał: „Badanie testerem trwa dłużej, trzeba mieć kapsułkę, ona musi mieć swój termin ważności, musi być do tego urządzenie. Takie urządzenia kosztują nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, które umożliwiają badanie szerokiego spectrum zawartości różnego rodzaju środków, bo to jest jeszcze problem w ilości środków. Dopiero badanie krwi realizowane przez zakłady medycyny sądowej wskazują czy jest środek odurzający, czy nie i w jakim stężeniu”.

Radny Pan Zenon Żukowski: „W tej chwili przy przekroczeniu 50 km/h na terenie zabudowanym jest karane zabieraniem praw jazdy. Czy nie dotyczy to również terenów poza miastem?”

Pan Wojciech Macutkiewicz– I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku wyjaśnił: „Tak, chodzi w ogóle o teren zabudowany. Różne tutaj mity krążą. Chce powiedzieć, że chodzi o przekroczenie nie dwukrotnie. Nie, jeżeli jest ograniczenie do 30 km/h i jedziemy 81 km/h. Na terenie powiatu i miasta kilka praw jazdy zostało już zatrzymanych. Policjanci obserwują, że ten przepis działa, bo na obwodówkach miejskich już nikt 140 km/h nie jeździ”.

Radny Pan Zenon Żukowski zapytał o odbieranie praw jazdy. Również Radny zapytał, jaki procent mierników prędkości ma ważną legalizację?

Pan Wojciech Macutkiewicz– I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku odpowiedział: „Wszystkie, które są używane. Wszystkie, które są w radiowozach muszą mieć. Natomiast te problemy, o których Pan Radny powiedział rozwiązuje art. 180 a Kodeksu Karnego. Jest to nowy przepis i on mówi, że osoba, której odebrano uprawnienia na podstawie decyzji administracyjnej, czyli w przypadku np. niewykonania badań technicznych, czy przekroczenia liczby punktów, nie tak jak dotychczas odpowiada za wykroczenie, za prowadzenie pojazdu bez uprawnień, tylko odpowiada za przestępstwo. Przestępstwo zagrożone karą do lat 3”.

Pan Wiesław Pusz – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Panie Komendancie, tutaj przy przytaczaniu tych statystyk na terenie obszarów wiejskich wyróżnia się ilość przestępstw drogowych, o ile pozostałe kilka procent, to drogowe 30 %. W poprzednich latach też rozmawialiśmy na ten temat i były takie sugestie żeby ewentualnie informacje w tej sprawie przekazywać tutaj do nas do powiatu. To nie zostało dopracowane, ale w tej chwili są te technologie związane z gps - em bardziej dostępne. Jeżeli można to idea była by taka, że ponieważ Powiat Białostocki na swoim terenie ma 1100 km dróg i gminy też ok. 1000 km dróg i część z tych wypadków niewątpliwie związana jest z tym w jakim stanie są drogi i jak jest oznakowane skrzyżowanie. Można tutaj podejmować jakieś działania zmierzające czy do układania tych progów, które ograniczają prędkość czy inne działania. Myślę, że podstawą prawną byłoby porozumienie o  działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa pomiędzy powiatem a policją. Można by było zrobić taki program. Jeżeli by się znalazła taka forma to być może byśmy się wspólnie przyczynili do tego, że ta liczba tych przestępstw by się ograniczyła”.

Pan Wojciech Macutkiewicz– I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku: „Na pewno bardzo chętnie przystąpimy do tego. Ja tylko chcę zaznaczyć, że czym innym jest kolizja czym innym przestępstwo. Jeżeli chodzi o statystykę wypadków według tego systemu ewidencji, ponieważ przestępstwo mamy wtedy kiedy ktoś jedzie i dokona obrażeń ciała innej osoby, natomiast jeżeli uderzy w drzewo i sam nawet poniesie śmierć na miejscu postępowanie jest prowadzone, ale nie mówimy tutaj o przestępstwie, bo de facto sam pokrzywdzony doznał jedynie obrażeń. Także ta statystyka przestępstw i samych zdarzeń drogowych może troszeczkę być inna. Natomiast jak najbardziej, bardzo chętnie cały czas szukamy różnego rodzaju możliwości. Infrastruktura to jest jeden z elementów. Infrastruktura, pojazd, kierowca, kontrola to są elementy, które pozwalają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca Wysoka Rado, ja jednak muszę Panie Komendancie powiedzieć, że z ubolewaniem przyjmuję to, ale i z szacunkiem, że Komisariatu w Michałowie już nie ma, że został przeniesiony do Zabłudowa. Powiem jako mieszkaniec Michałowa, że przez obecność Komisariatu w Michałowie bezpieczeństwo i spokój został odczuwalny wobec nas wszystkich mieszkańców. Ja to po prostu mówię, bo każdy to widział. Dlatego chciałbym prosić, że jeżeli już ta decyzja została dokonana, która przyjmujemy z szacunkiem, skoro było uważane, że bardziej stosowne jest przeniesienie Komisariatu do Zabłudowa, żeby ten rejon był jednak patrolowany i w miarę możliwości również jak dotychczas miał tą stałą opatrzność bezpieczeństwa. Natomiast chciałem prosić Komendanta o wyjaśnienie, ponieważ są nowe przepisy drogowe. Zwracam się również z prośbą , aby w wyjątkowych sytuacjach stosować pouczenie a nie mandat, a przestępców oczywiście karać”.

Pan Wojciech Macutkiewicz– I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku: „Ocena samego ciężaru gatunkowego należy do policjanta, który na drodze jest. On niestety ma małe możliwości poza wejrzeniem w osobę ocenić czy to jest praworządny obywatel czy nie. Może sprawdzić w systemie czy jest notowany już za punkty czynne. W zależności od tego różnie bywa. Ciężar gatunkowy przekroczenia prędkości jest duży”.

Radny Pan Roman Czepe poruszył problem ograniczenia prędkości.

Pan Wojciech Macutkiewicz– I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku: „Staramy się bardzo, bo to różnie wychodzi, bo nie ma co ukrywać, że są też informacje, że policjanci w jakimś miejscu stali. Natomiast ograniczenia prędkości do 30 km/h zazwyczaj są w rejonie szkół. Jeżeli tam ktoś przekroczy prędkość to od razu zapowiadam, że nie będzie litości”.

Radna Pani Maria Busłowska: „W tym momencie nie wypada mi zacząć  inaczej jak złożyć życzenia na ręce Pana Komendanta, tym razem z okazji nadchodzącego Święta Policji, które wypada 24 lipca. Tym bardziej doceniamy Waszą prace, wiemy jak jest niebezpieczna. Ostatnio pożegnaliśmy dwóch Oficerów Policji Centralnego Biura Śledczego, w tym jednego policjanta pochodzącego z Łap Pana Cezarego Mokszewskiego. Mam jeszcze pytanie odnośnie przestępstw na tzw. „wnuczka”. Pracuję z seniorami, często korzystamy z kampanii, akcji policji profilaktycznych na temat właśnie większej czujności seniorów, nie nabierania się na telefony na „wnuczka”. Jak to wygląda teraz? Czy te akcje profilaktyczne pomogły, czy mniej jest tych przestępstw na tzw. „wnuczka”?”

Pan Wojciech Macutkiewicz– I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku: „Proszę Państwa, wiele osób słyszało o tej kategorii przestępstw, uczestniczyło w różnego rodzaju przedsięwzięciach i wielu zdarzeniom udało się zapobiec. Osoby z banku często odradzają osobom wybieranie z banku pieniążków. Jednak są osoby, które pomimo porady wybierają pieniądze i padają ofiarami oszustów”.

Radny Pan Andrzej Babul: „Panie Komendancie, tutaj moi przedmówcy wspominali o podejściu do użytkowników dróg i do obywateli. Dzisiaj jeden z dzienników zamieścił taki artykuł pt. „Policja poluje na obywateli”. Po przeczytaniu go stwierdzam, że to co mnie spotkało i mojego kolegę z Zabłudowa potwierdza to, że jednak dla statystyki, dla wymogów co do ilości ukaranych, policja czasami przyjmuje takie działania”. Ponadto, Radny Babul poprosił o wyjaśnienie, w jaki sposób rozpatrywane są uwagi złożone na pracę policji.

Pan Wojciech Macutkiewicz– I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku: „Proszę Państwa, pierwsza rzecz, ja w odniesieniu do konkretnych wykroczeń podtrzymuję, że decyzję podejmuje policjant. Prowadzone są różnego rodzaju akcje ukierunkowane na konkretne zagrożenia. Tutaj mowa była o badaniu trzeźwości, czyli masowo badamy trzeźwość kierowców. Są również akcje dotyczące rozmów przez telefon komórkowy w czasie jazdy, zapinania pasów, dzieci w foteliku. Kiedy mamy taką akcję zwracamy uwagę w szczególności na określoną kategorię wykroczeń i nie po to robimy aby pouczać. Jeżeli chodzi o procedurę skargową, to jeżeli chodzi o uchylenie mandatu to powiem tylko, że sąd decyduje i są określone wypadki. Natomiast problemem jest rozstrzyganie, jeżeli mamy dwie osoby, jak jedna mówi, że było tak, a inna mówi, że było inaczej. Wtedy Komendant Miejski badając to w ramach procedury skargowej może powiedzieć co do takiego faktu, że było zdarzenie, wyczerpało znamiona wykroczenia, został wypisany mandat w granicach przewidzianych przez taryfikator. Jeżeli nie ma osób postronnych i są przeciwne opinie co do np. czy policjant był niegrzeczny, agresywny, to jeżeli jest jeden policjant i jeden obywatel to zazwyczaj Komendant w takiej kwestii nie zajmuje stanowiska, bo nie jest w stanie rozstrzygnąć”.

Pan Michał Kozłowski – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Standardowo uważa się, że problem dopalaczy jest w dużych miastach. Czy poza Białymstokiem macie jakieś sygnały, problemy z dystrybucją tych preparatów na terenie naszego powiatu?”

Pan Wojciech Macutkiewicz– I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku: „Dobrze Pan mówi, że jest to dystrybucja, bo nie jest to zabronione. My staramy się „utrudniać” życie tego rodzaju podmiotom. Natomiast gro handlu odbywa się w internecie. Tutaj niestety nie ma granic, nie ma podziału, że to jest miasto, czy wieś”.

          Radny Pan Marek Żmujdzin poinformował, iż w miejscowości Krupniki na wniosek policji został postawiony próg zwalniający. Zaznaczył, iż jest to duże utrudnienie dla mieszkańców.

Pan Wojciech Macutkiewicz– I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku: „Proszę Państwa, trudno mi jest tutaj mówić na temat konkretnego przypadku. Natomiast jeżeli chodzi o zasady, bo jeżeli chodzi o drogi i umieszczanie tego typu urządzeń to tutaj Pan Radny między innymi w tym zakresie rozumiem się zwracał o montaż tego typu elementów infrastruktury drogowej, która wymusi pewnego rodzaju rozwiązania. Jest to oznakowanie dróg, jest to również większe inwestycje, prostowanie zakrętów, łatanie dziur ale są to także progi zwalniające. Policja bardzo często występując oficjalnie do zarządcy drogi, czyli do gminy, powiatu, czy wyżej reaguje na zapotrzebowanie społeczne i petycje, które do nas wpływają. Trudno mi powiedzieć, czy w tym przypadku była to inicjatywa policjantów ruchu drogowego wynikająca z zaobserwowanego zagrożenia tam, czy może mieszkańcy zwracali się z prośbą o umieszczenie w konkretnym miejscu, konkretnych elementów. Oczywiście na pewno porozmawiam z Naczelnikiem Ruchu Drogowego w zakresie Krupnik konkretnie”.

Radni więcej pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. informację.

 

Ad 5

Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2014.

Pan Zbigniew Wojciech Zwierz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przedstawił zebranym informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2014 ( zał. nr 7).

Radna Pani Sylwia Rząca: „Panie Inspektorze, mam pytanie odnośnie obowiązku szczepień ochronnych noworodków. Czy nałożenie grzywny na rodziców, którzy uchylają się od obowiązku tych szczepień jest w przyszłości jakimś impulsem do zmiany decyzji czy nadal  po prostu Ci rodzice nie korzystają w dalszej perspektywie ze szczepionek skojarzonych. Czy w perspektywie czasu podejmują decyzje o zmianie? Mam styczność z tymi rodzicami i wiem, że to jest problem. My na oddziale mamy problem, aby przekonać rodziców. Podadzą dużo przeciwwskazań, aby tego dziecka nie szczepić. Czy jest prowadzony monitoring przez Inspekcje jeżeli chodzi o zachorowalność tych dzieci w trakcie rozwoju na choroby zakaźne?”

Pan Zbigniew Wojciech Zwierz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku: „Odpowiadając na Pani pierwsze pytanie, to my staramy się z rodzicami również rozmawiać, przekonywać do tego, że szczepienia są konieczne. Obowiązuje nas kalendarz szczepień i staramy się wszelkimi możliwymi sposobami, mając na uwadze to, że brak szczepień może  z czasem spowodować wzrost na choroby zakaźne staramy się w jakiś sposób również metodami administracyjnymi walczyć. Natomiast jest oczywiście prowadzona statystyka osób, które się uchylają. Powinno być tak, że jeżeli lekarz wystawi orzeczenie, że dziecko nie powinno być szczepione to oczywiście my to rozumiemy. Jednak decyzja nie powinna należeć do rodziców tylko decyzja powinna należeć do lekarza”.

Radna Pani Sylwia Rząca: „Tak, tylko z praktyki wiem, że jednak rodzice muszą podpisać zgodę na szczepienie. Jeżeli jej nie podpiszą to my nie szczepimy wbrew woli rodziców, pomimo, że dziecko jest kwalifikowane. Chciałam jeszcze reasumując to wszystko powiedzieć, że bardzo dobrze, że jesteście Panie Inspektorze, bardzo dobrze, że przyjeżdżacie i bardzo dobrze, że zapowiadacie swoje wizyty. Nie chodzi o to, żeby przyjechać do placówki, zrobić zamieszanie, ukarać, tylko to, że się zapowiadacie to też wzmaga naszą czujność. Uważam, że dobrze, że jesteście, kontrolujcie, przyjeżdżajcie. To chroni i nas pracowników, i konsumentów i wszystkich, którzy korzystają z naszych usług a przede wszystkim chroni obywateli naszego państwa, abyśmy czuli się zdrowi i bezpieczni”.

Radny Pan Marek Skrypko: „Czy prowadzicie Państwo rejestr osób, szczególnie chodzi tutaj o dzieci, które są poszkodowane z racji tego, że szczepionka zadziałała źle albo była po prostu niewłaściwa, to znaczy nie powinna była być dopuszczona. Ta sytuacja, o której Pan mówił o tym, że użył Pan tego stwierdzenia, że ten proceder należy ukrócić. Myślę, że to są zbyt mocne słowa, dlatego że znam wiele osób, które mają wątpliwości co do szczepionek i żadna nie ma z powodów religijnych. Może Pan ma po prostu inne informacje. Natomiast wiele przypadków, o których można by było przeczytać, przypadków autyzmu, przypadków zabrudzenia szczepionek np. szkłem. Czy notujecie Państwo tego typu zdarzenia, gdzie szczepionka zadziałała w sposób niewłaściwy, a ktoś został poszkodowany?”

Pan Zbigniew Wojciech Zwierz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku: „Tak, oczywiście, że tego typu zdarzenia rejestrujemy. Chcę Panu powiedzieć, że my jako Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna przechowujemy szczepionki i je dystrybuujemy lekarzom rodzinnym. Oni jak gdyby oceniają wygląd szczepionek. Natomiast ja nigdy nie spotkałem się z sytuacją, w której w szczepionce byłoby szkło. Osobiście jestem zdania, że dzieci należy szczepić. Jeśli pojawiają się jakieś historie negatywne, a mogą się pojawiać to trzeba to po prostu leczyć”.

Radny Pan Andrzej Babul: „Panie Inspektorze, chciałem zapytać w sprawie nadzoru jeśli chodzi o produkcję zbóż konsumpcyjnych. Ostatnio się dowiedziałem od podmiotu skupującego, że powinienem mieć decyzję właśnie Inspektora Sanitarnego w związku z wprowadzaniem zboża konsumpcyjnego do obrotu. Nie było to wcześniej nagłaśniane przez media. Chce zapytać, że to, że tam się zgłosiłem, otrzymałem decyzje, wiąże się z kontrolami w gospodarstwie? Na czym polega ten nadzór?”

Pan Zbigniew Wojciech Zwierz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku: „Jeżeli ustawa o żywieniu wymaga po prostu tego, żebyśmy to kontrolowali to oczywiście będziemy rolników, którzy zgłaszają się do nas, będziemy co jakiś czas kontrolować. Nie będzie to nagminne, ale będziemy kontrolować”.

Radny Pan Andrzej Babul: „Na chwilę obecną jest obowiązek wydania decyzji dla każdego rolnika?”

Pan Zbigniew Wojciech Zwierz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku odpowiedział, iż tak.

Radny Pan Andrzej Babul zapytał, kto ma nadzór nad zbożem paszowym?

Pan Zbigniew Wojciech Zwierz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku odpowiedział, iż najprawdopodobniej weterynaria.

Radni więcej pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. informację.

 

 

 

Ad 6

Informacja o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.

Pan Jan Matczuk –  Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku  przedstawił Wysokiej Radzie informację o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii ( zał. nr 8).

Radny Pan Ryszard Łapiński: „Pani Przewodnicząca, Panie Doktorze, ja mam takie pytanie. Mam przed sobą najnowszą decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 22 maja 2015 roku zmieniającą decyzje wykonawczą 2014 709 Unii Europejskiej w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Naprawdę to mnie niepokoi, bo sięgam do załącznika obszar Polski i następujące obszary Polski: Gmina Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże w Powiecie Białostocki. Zmiana decyzji wykonawczej coś wnosi co do kontroli, na czym ta kontrola będzie polegała, co będziecie sprawdzać? Drugie pytanie dlaczego lekarze weterynarii nie mówią głośno, że głównym wektorem przenoszenia choroby to są dziki?”

Pan Jan Matczuk –  Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku: „Jeżeli chodzi o decyzje Komisji, to sprawa wygląda w następujący sposób. Wymagania podstawowe dotyczące bioasekuracji dotyczą wszystkich hodowców, którzy utrzymują zwierzęta, odnośnie posiadania mat i zabezpieczenia przeciw epizootycznego gospodarstwa, i obowiązują na terenie całego kraju. Także tutaj nie ma wyjątku. Sam szczegółowy program bioasekuracji, który jak gdyby nakłada większy rygor dotyczy tylko 6 gmin, i dotyczy obszaru zagrożenia.

Radny Pan Ryszard Łapiński: „Weterynaria za mało mówi, że taka sytuacja jest przez dziki. Każe się producentów. To jest utopia. Nie mówi się o problemie, powiększa się teren. Nasz powiat, nasze województwo ulega degradacji, mięsa od nas nikt nie chce brać. W tej chwili jest to tragedia. Dlatego Państwa środowisko to powinno głośno mówić. Rolnik jest karany dwukrotnie”.

Pan Jan Matczuk –  Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku: „Jak Panu zapewne wiadomo jedyna metoda jeżeli chodzi o zwalczanie afrykańskiego pomoru świń to są metody administracyjne polegające na wybijaniu gatunków wrażliwych. Jeżeli chodzi o Polskę w zasadzie mamy dwa gatunki świnia domowa i świnia dzika. Żeby zlikwidować potencjalne zagrożenie należałoby w rejonie objętym zagrożeniem wyczyścić populację zarówno jeśli chodzi o dziki i jak świnie oraz prowadzić zwiększony nadzór i monitoring w obszarze ochronnym. Natomiast dlaczego nasze władze ustaliły takie granice i taki sposób postępowania to nie jest pytanie do mnie. Powinno być skierowane do Ministerstwa Rolnictwa”.

Radny Pan Krzysztof Gołaszewski: „Tutaj Pan Radny Łapiński sygnalizował, że wszystko jest przez dziki. Pytanie jest takie, afrykański pomór świń trwa tyle czasu, do dzisiaj Pan mówi, że to przesunęło się 20 km  od ogniska”.

Pan Jan Matczuk –  Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku: „Jeżeli chodzi o występowanie przypadków u dzików mamy przesunięcie od granicy, od pierwszych przypadków, które były stwierdzone w Bobrownikach, jeżeli chodzi o Powiat Białostocki o 27 km w głąb powiatu na zachód, a czas trwania to jest 2 lata”.

Radny Pan Krzysztof Gołaszewski: „Dzik przemieszcza się średnio podobno nawet 50 km dziennie”.

Pan Jan Matczuk –  Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku: „Jeżeli chodzi o badania telemetryczne, które były wykonywane przez Polska Akademie Nauk i Ośrodek w Białowieży wykazano, że może się przemieszczać do 27 km jeżeli nie jest płoszony, w takim promieniu. Teraz jest kwestia taka, że jeżeli dzik nie jest płoszony, ma normalne warunki bytowania, ma stałą bazę pokarmową, on się nie przemieszcza dalej niż 2 km”.

Radny Pan Krzysztof Gołaszewski: „Przez tyle czasu, jeżeli to byłby taki problem aż wielki to to na pewno by się już dawno przeniosło. Gmina Poświętne miałaby największy problem, ponieważ jest tam największe skupisko. Z tego co ja wiem cały czas jest to monitorowane, wszystkie zastrzelone dziki są badane i nie ma żadnego przypadku i nie było do tej pory”.

Pan Jan Matczuk –  Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku: „W trzech przypadkach był stwierdzony wirus afrykańskiego pomoru świń u dzików odstrzelonych na terenie Gminy Gródek”.

Radny Pan Krzysztof Gołaszewski: „Pytanie moje jest takie. Czy możliwe jest zarażanie na ubraniu człowieka, na butach?”

Pan Jan Matczuk –  Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku: „Jak najbardziej, dlatego wprowadzamy ten program bioasekuracji. Z naszego punktu widzenia największym zagrożeniem jest tak naprawdę obecność ludzi w lesie, a tak naprawdę ludzi, którzy utrzymują świnie, lub też myśliwych, którzy mają kontakt z rodziną, która utrzymuje świnie. Tego typu zagrożenie wysypują. Stąd jest zalecenie 72 godzinnego okresu karencji jeżeli chodzi o kontakt ze zwierzętami po udziale w polowaniu”.

Radny Pan Krzysztof Gołaszewski: „Chodzi mi o to, iż Pan Radny Łapiński powiedział, że jedynym i nie nagłaśnianym przez Państwa powodem jest tutaj zarażeniem przez dziki. Jest to nieprawda”.

Pan Jan Matczuk –  Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku: „Jeżeli chodzi o drogi szerzenia się to za najważniejszą jeżeli chodzi o przeniesienie wirusa na teren Europy były odpadki kuchenne. Natomiast u nas to nie grozi z tego względu, że nie żywimy odpadkami kuchennymi. Problem może się pojawić w momencie kiedy kontrola graniczna przepuści obywateli ze wschodniej granicy, którzy przewożą swoje własne wyroby. One są konfiskowane na granicy. Natomiast stu procentowej pewności mieć nie możemy. W momencie kiedy ktoś odbierze takie odpadki, gdzieś w pobliżu restauracji, takie ryzyko istnieje. Kolejne to są właśnie dziki, które się przemieszczają. Następnie niekontrolowany ruch ludzi w lesie. Odnośnie pytania dotyczącego pasz, które tutaj padło w poprzednim punkcie. Każdy producent pasz musi się zarejestrować w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii”.

Radny Pan Marek Żmujdzin: „Najbardziej mnie bulwersuje sprawa, bo sprawa afrykańskiego pomoru świń to już była znana tutaj w województwie naszym ok. 4 lata temu. Już był ten temat poruszany na spotkaniu u Wojewody. Słucham uważnie i po prostu zakazy rolnikom to idą z Warszawy, z Brukseli. Natomiast nikt nie mówi o uczciwym wypłaceniu rekompensat za to. Proszę zwrócić uwagę na to, że ludzie nie są tak zamożni na wsi i każdy chciał hodować kilka świń i był to sposób na życie nie w jednej rodzinie. Natomiast teraz zakazuje się, że nie wolno i koniec. A rekompensata za to? Jak jedziecie do rolników likwidować stado to powinniście wieść ze sobą pieniądze. Nie bierzecie odpowiedzialności na siebie.”

Pan Jan Matczuk –  Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku: „Jeżeli chodzi o rekompensaty Powiatowy lLkarz Weterynarii nie jest tutaj organem właściwym. Za to odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast jeżeli chodzi o wypłatę odszkodowań, bo o tym możemy mówić, bo o tym my decydujemy, my wybijamy, my nakazujemy wybicie świń, wtedy przyznajemy odszkodowanie. Przyznanie odszkodowania zaczyna się od tego, że jedzie wyznaczony przedstawiciel z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przez Powiatowego Lekarza weterynarii oraz dwóch rzeczoznawców z gminy, którzy szacują wartość rynkową zwierząt. Na tej zasadzie jest wydawana decyzja o przyznaniu odszkodowania, czyli odszkodowanie jest wypłacane w pełnej wartości rynkowej zwierząt. Także tutaj nie może Pan nam zarzucić, że postępujemy w sposób niewłaściwy”.

Radny Pan Ryszard Łapiński: „Na temat tego odszkodowania, to powiem, że jeżeli likwiduje się stado w gospodarstwie, gdzie rodzina się z tego utrzymuje, gdzie daje się 50 zł żeby zaprzestać produkcji, przekwalifikować się, ewentualnie spełniać warunki bioasekuracji to są dodatkowe koszty. Gdzie ta choroba powinna być zwalczana przez Państwo. Państwo umywa ręce, zostawia rolnika z problemem. Teraz powiększa się ten rejon i następuje degradacja w tej chwili Powiatu Białostockiego, za chwile to się zatrzyma na granicy na Wiśle. Naprawdę to jest bardzo krzywdzące i w tym temacie trzeba mówi, że ta strefa czerwona powinna być w granicach tych 3 km, jak najbardziej. Jednak jak się tutaj administracyjnie wprowadza następne rejony to jest to degradacja rolnictwa. Naprawdę nasz głos rolników jest bardzo słabo słyszalny, ale gdybyście Wy z urzędu, macie świadomość, macie wiedzę na temat tej sytuacji i to trzeba głośno mówić razem. To co się w tej chwili dzieje to jest tragedia. Odnośnie myśliwych, to myśliwi to są szkodnicy w niektórych miejscach. Jeżeli za hektar pszenicy ozimej się płaci 100 zł, to jest błazenada, a prawo łowieckie jest złe, którego powinniśmy się wstydzić wszyscy”.

Pan Jan Matczuk –  Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku: „Z tego co wiem Doktor Filianowicz wielokrotnie bywał zarówno w Ministerstwie, jak też i w Głównym Inspektoracie Weterynarii i podnosił ten problem. Natomiast tak jak zapewne Państwo wiecie Powiatowy Lekarz Weterynarii jest tylko wykonawcą przepisów na terenie swojej właściwości miejscowej”.

Radny Pan Jacek Mariusz Bejm: „Szanowna Rado, Danie Doktorze, tutaj tak słyszę jakby te dziki i myśliwi byli takim głównym wektorem zwalczania, jako myśliwi, a dziki wektorem przenoszenie tej choroby. Tak de facto to trzeba powiedzieć jasno, że ten obszar i sposób zwalczania wcale nie przenosi żadnych efektów. Dlatego, że jeśli ograniczymy populację, to ta populacja będzie się przemieszczała i z terenów Białorusi gdzie granica nie jest   zamknięta będą przybywały ewentualnie nowe osobniki. Teren ochronny nie jest ogrodzony, więc nie ma możliwości wystrzelania, wybicia tych dzików i zaprzestania rozprzestrzeniania się tej choroby. Według mnie tylko możliwość ingerowania w zabezpieczenia na terenie gospodarstw miałby jakikolwiek sens w tym przypadku. Poza tym nie są prowadzone badania jeszcze na zewnątrz tej strefy a podejrzewam, że ta choroba wymknęła się już trochę dalej”.

Pan Jan Matczuk –  Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku: „Każdy dzik, który ulegnie wypadkowi, padnie, lub zostanie zastrzelony na zewnątrz tych stref objętych ograniczeniami jest poddawany badaniom. Także w kierunku wirusa monitoring jest prowadzony na terenie całego kraju. To nie jest tylko tak, że tylko na terenie naszego powiatu. Jeżeli chodzi o myśliwych, odstrzał i sposób rozwiązania problemu, myślę, że nie rozstrzygniemy tego w tym gronie, z tego względu, że nie można podjąć działń jednostronnych, to musi być podejście kompleksowe i Powiatowy Lekarz Weterynarii ze swojej strony ma ograniczone pole manewru jeżeli chodzi o sposoby zwalczania choroby zakaźnej”.

Radni więcej pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. informację.

 

Ad 7

Informacja z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2014.

Pan Andrzej Czaban – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił zebranym informację z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2014 ( zał. nr 9).

Radna Pani Sylwia Rząca: „Panie Inspektorze, korzystając z okazji chciałabym dowiedzieć się na temat budowy bloku przy ul. Konopnickiej i ul. 11 Listopada w Łapach. Wiem, że tam było od mieszkańców do Państwa instytucji wystosowane pismo. Chodziło o zachowanie prawa budowlanego. Sprawa polegała na tym, że jest w tej chwili rozpoczęta budowa, na wysokości I pietra ta budowa się zakończyła. Blok, który powstaje jest za blisko budynków mieszkalnych, czyli sąsiedniego bloku. W tej chwili ta budowa jest wstrzymana, i w zasadzie nie wiemy dlaczego? Czy faktycznie tam były przekroczenia odnośnie bliskości tego budynku z drugim?”

Pan Andrzej Czaban – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: „Proszę Państwa, jeżeli tak jak Pani mówi był trend w kierunku naruszenia przepisów prawa budowlanego, czy przepisów wykonawczych tej ustawy, to już sam fakt powstał na etapie pozwolenia na budowę. Jeżeli tak było to z pewnością ocenie podlega przez Wojewodę Podlaskiego i jedynie on może odnieść się do kwestii naprawczej tego pozwolenia na budowę. Jako organ nadzoru wkraczamy dopiero wtedy i stwierdzamy nieścisłości, ewentualnie istotne odstępstwa od pozwolenia na budowę lub naruszenia przepisów i wtedy wstrzymujemy budowy. Dopiero później w tym terminie, po wykonaniu przez inwestora wskazanych czynności możemy oddać kolejne decyzje fragmentaryczne odnośnie czy to rozbiórki części obiektu”.

Radna Pani Sylwia Rząca: „W tej chwili ten budynek stoi niedokończony pod oknami mieszkańców”.

Pan Andrzej Czaban – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: „W gestii inwestora leży ocena czy ma dalej wykonywać czy nie. Jeżeli takiego zakazu nie ma nikt go nie zmusi do dalszej budowy. Natomiast mogę powiedzieć jedno, zorientuje się dokładnie odnośnie ul. Konopnickiej i ul. 11 Listopada w Łapach i odpowiem pisemnie”.

Radni innych pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. informację.

 

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu.

            Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu (zał. nr 10 ). Zaznaczył: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w dniu 14 maja złożył Pan Michał Kozłowski pismo na moje ręce zatytułowane stanowisko w sprawie odwołania i Państwo macie te pismo. Pismo te Pan Michał Kozłowski kończy słowami <<Podsumowując zaistniały stan prawny oddaje się do dyspozycji Starosty Powiatu Białostockiego, w celu przeprowadzenia procedury przewidzianej dla mojego przypadku>>. Otóż, w takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem dla mnie jako Starosty było zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej odwołania członka Zarządu. Taki projekt uchwały został przez Zarząd przygotowany. Natomiast 22 maja na moje ręce Pan Michał Kozłowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu. Jest to zupełnie inna jakość prawna i faktyczna. W dniu 25 maja na posiedzeniu Zarządu, Zarząd po przeanalizowaniu tej sytuacji prawnej stwierdził, że w związku z tym, że Pan Michał Kozłowski sam zrezygnował z pełnienia funkcji członka Zarządu jest bezzasadne, ażeby Rada procedowała sprawę odwołania, kiedy sam rezygnuje. W tym przypadku jest jedyne rozwiązanie przyjęcie rezygnacji z członka Zarządu i takie zobowiązanie jako Starosta otrzymałem ze strony Zarządu, ażeby projekt uchwały przedstawić. W przypadku nie przyjęcia rezygnacji, prawo mówi jednoznacznie, że na to Rada ma miesiąc czasu. Jeśli Rada nie stwierdzi przyjęcia rezygnacji następuje ono z mocy prawa, z mocy ustawy”.

         Radny Pan Roman Czepe: „Oczywiste, przynajmniej dla historii trzeba przypomnieć, że to Klub Prawa i Sprawiedliwości wystąpił z wnioskiem o odwołanie Radnego Pana Michała Kozłowskiego z członka Zarządu. Chcę jasno powiedzieć, że jeśli chodzi o sytuację prawną, nie ma znaczenia czy jest to procedowany wniosek, czy procedowana jego rezygnacja. Sytuacja prawna jest taka sama. Chce też podkreślić, że ta sprawa nie ma dla nas znaczenia ani politycznego, ani osobistego. Wyszła przy okazji badania sytuacji prawnej Radnego Pana Wiesława Pusza i przy okazji wyszła sytuacja prawna Radnego Pana Michała Kozłowskiego. Zdajemy sobie sprawę, że jeżeli kolizja prawna, która nastąpiła, a więc prowadzenie działalności gospodarczej przez członka Zarządu zostanie uchylona to być może nie ma żadnego problemu aby pan Michał Kozłowski został członkiem Zarządu. I ja też muszę jasno powiedzieć, że nie widzę takiej przeszkody, nie widzimy tutaj przeszkody etycznej w przeciwieństwie do Pana Radnego Wiesława  Pusza. To rzeczywiście jest mankament prawny i ja osobiście nie lubię takich zapisów, ale są one z pewnych innych przyczyn, antykorupcyjne zapisy od wielu lat funkcjonujące i niestety Pan Michał Kozłowski padł ofiarą tego zapisu i on jest bezwzględny. Ja osobiście się wstrzymam od głosu, bo dla mnie nie ma znaczenia, to jest kwestia, którą trzeba podjąć i trzeba ją wykonać”.

         Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w tej kwestii jest opinia prawna ( zał. nr 11).

Innych pytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu.       

Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr VIII/55/2015 z dnia                  28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu, przy 17 głosach „za” oraz 6 głosach „wstrzymujących się” ( zał. nr 12).

 

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ( zał. nr 13). „Wysoka Rado, ustawa o działalności leczniczej w art. 59 mówi między innymi, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. Sytuacja szpitala jest taka, że nie ma co myśleć ani dyskutować czy szpital w tym roku może pokryć we własnym zakresie ujemny wynik finansowy, który jest na poziomie 1 7472 843,63 zł. Dalej ten sam artykuł mówi, że podmiot tworzący Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej może w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ pokryć ujemny wynik finansowy i dalej mówi ten artykuł, że w przypadku nie pokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposób określony w ust. 2 podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego wydaje rozporządzenie, zarządzenie lub podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacji formalno – prawnej albo o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Otóż, Drodzy Państwo jak sami wiecie, nie ma na dzień dzisiejszy takiej opcji ażeby zlikwidować szpital w Łapach bądź też zmienić jego formę organizacyjno – prawną, dlatego też jedynym rozwiązaniem, które jest przed nami jest pokrycie straty za rok ubiegły w wysokości ok. 1 100 000 zł. Staramy się ażeby jak najszybciej ta kwota była po tej uchwale przelana. Są zabezpieczone pieniądze w budżecie powiatu, gdyż sytuacja finansowa szpitala jest tak trudna, że każdy dzień się liczy, aby najważniejsze zobowiązania z roku poprzedniego mogły być zrealizowane”.

Radny Pan Marek Skrypko: „Szanowni Państwo, Wysoka Rado, mieliśmy we wtorek Komisję Zdrowia, widziałem też dzisiaj rano na Sesji Pana Dyrektora Gniazdowskiego, którego nie ma już w tej chwili z nami. Myślę, że zapadły pewne ważne rzeczy, decyzje. Nie ma tego w porządku obrad. Oczywiście możemy o tym rozmawiać w sprawach różnych, ale skoro jesteśmy przy tym punkcie to pozwolę sobie powiedzieć parę rzeczy, ponieważ nie wszyscy Państwo uczestniczycie w posiedzeniach Komisji Zdrowia, a sprawa jest ważna. Rozmawialiśmy miesiąc temu, ze należy się zdecydować na działania naprawcze w stosunku do szpitala w Łapach. Było stanowisko zarządu w tej sprawie i został przedstawiony 15 maja program naprawczy przedstawiony przez Pana Dyrektora Gniazdowskiego. Wydaje mi się nie ma ważniejszej sprawy, przynajmniej w tej perspektywie najbliższego roku niż szpital i powinniśmy też o tym rozmawiać właśnie tutaj na Radzie, z tego oczywistego faktu, ze nie wszyscy uczestniczą w pracach Komisji Zdrowia. Widziałem na skrzynce mailowej, że program naprawczy trafił do wszystkich radnych, w moim przekonaniu z bardzo dużym opóźnieniem, 2 tygodnie po tym jak ujrzał światło dzienne, czyli jak zapoznał się z nim Zarząd. Ci z Państwa, którzy go czytaliście, mogliście się zapoznać widząc, ze jest tam kilka wariantów. Zarząd zdecydował się na przyjecie wariantu optymistycznego, to jest taka nazwa tego wariantu. Jednocześnie na Komisji Zdrowia pytałem o parę rzeczy. Jedna z tych informacji jest taka, że tutaj Zarząd nie zasięgał opinii Radcy Prawnego w zakresie tego programu. Otóż, jakie mam wątpliwości, tutaj może pozostali Radni będą dzielić się swoimi, natomiast tutaj to jest moje stanowisko w tej sprawie. Po pierwsze program zakłada dzierżawę, dzierżawę poszczególnych oddziałów. Nie ma jednak, o to pytałem na Komisji Zdrowia, nie ma żadnego ramowego wzoru umowy takiej dzierżawy. Nie wiadomo tak naprawdę co będzie obiektem takiej dzierżawy, i to potwierdził Pan Gniazdowski, nie umiał odpowiedzieć na pytanie co będzie obiektem tej dzierżawy. W związku z tym nie wiemy tak naprawdę jakie będą konsekwencje finansowe nie wywiązania się z dzierżawy przez tych, którzy takiej dzierżawy się podejmą. Nie wiemy też co się stanie jeżeli taka dzierżawa ustanie, bo ten co podejmie się takiej dzierżawy z niej się po prostu wycofa, czy będzie następny dzierżawca, w jakim okresie, w jakim trybie. Dowiedzieliśmy się, że p.o. Dyrektora Pan Gniazdowski już prowadzi rozmowy z podmiotami mającymi objąć oddziały w dzierżawę i tutaj powiedział, że prawo tzw. pierwokupu czy pierwszeństwa jest skierowane do ordynatorów, obecnie pracujących w szpitalu. Tak, tylko, że to jest jednostka publiczna i teraz jest pytanie co z ustawa o zamówieniach publicznych. To są duże kwoty. Mamy 11,5 mln zł wartość całego kontraktu z NFZ, jak zatem można prowadzić takie rozmowy? To jest moje pytanie. Tutaj po prostu w moim przekonaniu obowiązuje przetarg, i to ten duży, unijny, w ramach, którego mogą wystąpić nie tylko podmioty krajowe. To jest kolejna wątpliwość. Jeżeli będzie dzierżawa, to jest pytanie co z pracownikami? Kto będzie zatrudniał pracowników? Trzeba ich najpierw zwolnić ze szpitala, a później dzierżawcy będą musieli ich zatrudnić. To jest taka sytuacja, w której Kodeks pracy działa. Czyli po pierwsze jeśli już mówimy o Kodeksie pracy to to wygląda na normalne zwolnienie grupowe, w związku z tym, to trzeba negocjować ze związkami zawodowymi  i organizacjami pracowniczymi. Trzeba dać odprawy. To jest kolejna wątpliwość. Dlatego ja się o to pytałem, pytałem się o opinie prawną, po to było to pytanie. Następna sprawa, stanowisko Zarządu z 21 kwietnia, które było prezentowane, ono mówi, że należy przystąpić do opracowania niezbędnej dokumentacji umożliwiającej określenie wartości i zakresu robót dostosowawczych do standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra, czyli chodzi o 2016 rok. Teraz mamy taka sytuacje, tam dalej w tym stanowisku jest mowa o tym, że Zarząd oczekuje wsparcia ze strony gmin. Była Pani Burmistrz na spotkaniu Komisji Zdrowia. Jeżeli to zadanie nie zostało wykonane, nie ma tego po prostu w tym programie naprawczym, nie ma tej listy rzeczy, które mają być, obiektem tego dofinansowania, to wstrzymujemy te gminy. One po prostu nie maja na co wyłożyć tych pieniędzy, chociaż jak deklarowała pani Burmistrz chcą. Nie wiem jak z pozostałymi gminami, nikogo nie było. Kolejna sprawa, jaka będzie tak naprawdę będzie rola Pana Dyrektora, który wszystko wydzierżawi? Czy on się będzie zajmował? Za co on będzie pobierał te pieniądze? Czy wtedy będzie obniżona pensja i czy wogle konkurs na Dyrektora jest potrzebny, bo to zwykły administrator będzie potrzebny do takiego rozwiązania. Kolejna rzecz, która się nasuwa, to dlaczego nie było wariantu podstawowego, że szpital jak ma to w nazwie będzie samodzielnie zarządzany przez dyrektora szpitala. Nie w ten sposób, że oddaje w dzierżawę, tylko samodzielnie będzie zarządzał tym szpitalem, tak jak jest to robione w Zambrowie czy Wysokim Mazowieckim. Zapomniałem Pana Dyrektora na Komisji zapytać, a dzisiaj już go nie ma, czy ten wariant wogle gdzieś funkcjonuje. Czy to jest pomysł autorski Pana  Dyrektora, czy my możemy się oprzeć na jakimś rozwiązaniu. Jedyne, które mi się kojarzy to jest to rozwiązanie z Augustowa, gdzie wprowadzono operatora zewnętrznego, który miał szpitalem zarządzać, bo były wysokie długi i skończyły się jeszcze większymi. Ten dokument, tutaj konsultowaliśmy go na Klubie, on wygląda jak zbiór haseł. Mamy warianty, za tym nie idą żadne wyliczenia finansowe, żadne analizy ekonomiczne za tym nie stoją. Nie wiem, może jakaś grupa ekspertów to konsultowała z Panem Dyrektorem, trudno powiedzieć. To jest tak naprawdę dosyć lapidarny dokument, już studia wykonalności do projektów unijnych są dużo bardziej rozbudowane. W sensie formalnym mamy program, który de facto budzi duże wątpliwości prawne, te które Państwu przedstawiłem. Jest tak naprawdę nieprzewidywalny, bo nie mamy tych sytuacji ekonomicznych. Przygotowany ponadto jest przez osobę, która pełni obowiązki Dyrektora. Za chwilę możemy mieć konkurs, konkurs może wygrać zupełnie inna osoba, i może powiedzieć, że takiego programu nie będzie realizować. Musicie się państwo ze mną zgodzić, że istnieje takie niebezpieczeństwo, czy będzie ta dzierżawa, czy nie będzie tej dzierżawy, te 16 mln zł jest po prostu do pokrycia. Jest 16 mln zł długu. Dlaczego się pytałem co wchodzi w zakres umowy dzierżawy? To jest podstawowe pytanie, czy długi wchodzą w zakres umowy dzierżawy? Kto ma ponosić te wszystkie koszty tych robót, tego po prostu nie wiemy. Mamy rozwiązanie, które nie wypełnia tych oczekiwań Zarządu, które były w stanowisku Zarządu przedstawione, że mam być przygotowana lista tych prac do zrobienia. Jeszcze taka uwaga, mamy tutaj taka niespójna sytuację. Mamy takie sygnały, które płynęły, tutaj Pan Starosta mówił, że będą likwidowane oddziały, później Pan się z tego wycofał. Mamy w mediach takie informacje, o tym tez pisałem w swojej interpelacji. Wiem, ze to się można pomylić, zabierając się za ta pracę, natomiast w konsekwencji to pociąga za sobą, to że tracimy pacjentów i lekarzy. To jest taki kłopot. Ważne aby ten przekaz był spójny. Mam wrażenie, że Zarząd nie radzi sobie z ta sprawą. Ja to mówię z przykrością, z żadnym powodem do satysfakcji. Tutaj Pan Przewodniczący Komisji Zdrowia mówił, że jest dużo dobrej woli po stronie Zarządu. Na pewno tak jest. Tylko tutaj to za mało. Tutaj musza być konkretne rozwiązania. Te rzeczy do nas wpływają z dużym opóźnieniem. Państwo nas się nie specjalnie radzicie, ja tez dostałem taka odpowiedź w interpelacji, że nie trzeba zasięgać opinii a ni rady społecznej, ani Komisji zdrowia, tylko proszę później nie mówić, że my wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni, bo naprawdę nie czujemy się, że to wszystko odpowiedzialni. Zarząd w 100 % ponosi odpowiedzialność za szpital. Zarząd, w którym jest Pan Wiesław Pusz, który jest członkiem komisji Zdrowia, i nie ma odwagi przyjechać do Łap i spojrzeć tym ludziom prosto w oczy. My tez wysłuchujemy z tego powodu wielokrotnie. Jeżeli Pan Wiesław Pusz nie chce przyjeżdżać do Łap to proszę wybrać inną Komisję”.

 Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady poprosiła o konkluzję wypowiedzi.

 Radny Pan Marek Skrypko kontynuując dodał: „Ja prosiłem w lutym o to, żeby zwołać nadzwyczajną Sesję dotyczącą tej sprawy, prosiłem o to, aby do maja to się odbyło. Sprawa nie jest błaha, dotyczy 16 mln długu szpitala, dotyczy 300 pracowników, dotyczy programu, który przygotował człowiek, który pełni obowiązki, a może nie zostanie wybrany na dyrektora, a jakieś inne rzeczy zostaną podjęte w tej sprawie”.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady zaznaczyła, iż Pan Dyrektor Gniazdowski zaproponował rozwiązanie. Dodała, iż nie można negować wszystkiego.

Radny Pan Marek Skrypko: „Ja nie neguje wszystkiego. Nawet powiedziałem, jakie rozwiązanie widzę, samodzielne prowadzenie tego szpitala. Pan Dyrektor Gniazdowski zapytany przez Radną Panią Sylwię Rzącą potwierdził, że fatalna sytuacja szpitala jest wynikiem fatalnego nadzoru z lat poprzednich i o tym po prostu musimy pamiętać. Nie skracajmy tych dyskusji, one są po prostu bardzo ważne”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Panie Radny, Szanowni Państwo, w tej chwili nie będę odnosić się do długiego wywodu Pana Radnego. Procedujemy kwestię pokrycia długu. W punkcie informacja z działalności Zarządu odniosę się do tego, bo Zarząd kilkakrotnie zajmował się szpitalem, i wtedy ustosunkuje się do pewnych wywodów Pana Radnego”.

         Pan Wiesław Pusz – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, myślę, że tutaj jestem pomówiony przez Pana Radnego Skrypko. Jak odczytuje protokoły z Komisji Zdrowia to to też ma miejsce. Nie wiem dlaczego Pan Skrypko takie argumenty wytacza. Nie jest ekspertem w tej dziedzinie, więc takie publiczne występowanie i roszczenie sobie prawa do osądzania innych to myślę, że jest trochę przedwczesne. Chciałem powiedzieć, że ja oficjalnie złożyłem rezygnację z prac w Komisji Zdrowia. Na ostatniej sesji było zatwierdzanie nowego składu Komisji i moja rezygnacja była tutaj do Państwa dostarczona. Nowy skład Komisji zaakceptowany, mnie tam nie ma. Natomiast chciałbym powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o szpital to proszę zwrócić uwagę na to, że podstawowy problem to jest problem ekonomiczny. Problem ekonomiczny wiąże się z tym, że z jednej strony co roku wzrastają koszty, czyli wydatki, a z drugiej strony co roku są mniejsze wpływy. Jeżeli jest taka sytuacja, jeżeli powiat przez poprzednie lata starał się to jakoś wspierać, jeżeli włożył w ten szpital 3 mln zł, jeżeli wspólnie nad tym radziliśmy, bo to były 4 kadencje, było ok. 120 radnych, były Komisje Zdrowia, gdzie szefem Komisji była Pani Sylwia Rząca, jeżeli była taka sytuacja, że mówiła, że jak zatrudnimy anestezjologów to będzie więcej porodów, to zatrudniliśmy, jak były potrzebne pieniądze na remonty, to wyremontowaliśmy, mnóstwo różnych rzeczy robiliśmy. Natomiast jest otoczenie takie jakie jest. Dzisiaj nie ma tutaj Wiesława Pusza, minął I kwartał, a szpital ma 650 tys. zł zadłużenia. Temat jest szerszy, na szerszą dyskusję, ale myślę że osobiste, polityczne wycieczki to nie są zasadne, bo tutaj jest Rada Powiatu i Państwo zastanawiacie się nad różnymi problemami i powinniście się skupić nad tym jak radzić, aby było lepiej, ale niekoniecznie trzeba ludzi obrażać”.

         Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, po pierwsze chciałbym wiedzieć dlaczego w projekcie uchwały nie ma konkretnej kwoty wyliczonej. Można by było wpisać już wyliczoną kwotę. Ponadto chciałbym wiedzieć jak było w poprzednich latach, jakie były straty i czy były również pokrywane z budżetu powiatu?”

         Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jeżeli chodzi o kwoty ustawa mówi jasno i wyraźnie, że pokrywamy ujemny wynik finansowy pomniejszony o amortyzację. Ponieważ żeby nie było zarzutów jaki był ten ujemny wynik finansowy i jaka była amortyzacja, trzeba wskazać ujemny wynik finansowy, i jaka była amortyzacja. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, to owszem w 2014 roku był pokrywany ujemny wynik finansowy. Natomiast jeżeli Pan pozwoli to na to pytanie odpowiem na piśmie”.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, to nie jest tak, ze szpital w Łapach na przestrzeni 16 lat miał same straty. Ujemny wynik finansowy to jest skutek 3 lat. Natomiast bodajże w 2008 roku wynik był dodatni, nawet było 1 mln zł na plusie. Także generalnie to są ostatnie lata. Strata zaczęła lawinowo rosnąć od 2010, 2011. Zysk w roku 2007 brutto wynosił 1 776 000 zł, w 2008 roku  1 223 000 zł, w 2009 roku na plusie 5 929 zł, 2010 roku 610 000 zł, a 2011 rok już na minusie 848 000 zł, 2012 rok już na minusie 1 249 000 zł, 2013 rok 777 000 i 1 472 000 zł rok 2014. Szanowni Państwo, 2015 rok jest to pokłosie stanu przede wszystkim zawartych kontraktów na przestrzeni lat poprzednich. Jestem przekonany, że na poszczególnych Komisjach było to też Państwu przekazywane. Otóż według mego poglądu na tą sytuację całym złem było to, że ulegano presji pewnych grup w tym szpitalu, i to trzeba jasno o tym powiedzieć. Jeśli personel pielęgniarski, mówi, że my mało zarabiamy, to jest pytanie jak to się działo, i jak to ma się dalej dziać, że liczba świadczonych usług medycznych z roku na rok spada, natomiast ilość personelu nie. Drodzy Państwo, według mnie porządek z tym powinien zrobić Dyrektor, który samodzielnie zarządza i będzie zarządzał tym szpitalem. Ja usłyszałem wypowiedź jednej osoby. Panie Radny dlaczego Zarząd przyjął taką koncepcję wydzierżawiania, jeśli wiadomo, że jest to nierealne. Na etapie przedstawiania Zarządowi Pan Dyrektor nam twierdził, że jest zainteresowanie ze strony ordynatorów. Czekamy. Jeśli nie będzie wstępnej akceptacji, to ja nie kryłem, że czeka nas wariant II, bądź III. W tym stanie finansowym szpital nadal funkcjonować nie może”.

Radna Pani Sylwia Rząca: „Zostałam wywołana do odpowiedzi, więc muszę sprostować. Za chwilę, się okaże Szanowni Radni, że to Sylwia Rząca ponosi odpowiedzialność za sytuację finansową szpitala i w jakiej to sytuacji szpital jest, bo tak się czuje. Panie Radny, Panie były Starosto, to Pan uśpił moją czujność przez ostatnie 8 lat, Panu Staroście Pełkowskiemu powiedziałam to na spotkaniu z załogą. To Pan mnie prosił o spokój, tłumaczył pracujcie, będziemy pomagać itd. Taka była pomoc, że mi w chwili obecnej grozi utrata pracy. Natomiast jeżeli chodzi o kontraktowanie z NFZ to pamiętajcie o tym, że to wcale nie jest tak, jak Pan Dyrektor Gniazdowski zapowiada, że jeżeli on zamknie jeden oddział to usługi, które są kontraktowane na dany oddział przesunie na procedury na innych oddziałach. Nie ma takiej możliwości. Usługi na ginekologii i położnictwo są kontraktowane na całe województwo. Jest to specjalny koszyk, który jest kontraktowany na dane usługi i zamknięcie oddziału ginekologii pogrąży ten szpital o kolejne 1 600 000 zł. Nie będzie żadnego przekazywania, to jest niemożliwe. Być może Pan Gniazdowski rozmawiał z kimś, kto mu udzielił nieprawidłowych informacji. Ja sprawdziłam i rozmawiałam z ludźmi, którzy się na tym znają. Kolejna sprawa, ciągle się mówi, że nie można było walczyć o wyższy kontrakt dla szpitala w Łapach, bo komu mamy zabrać, jeżeli Łapom mamy dołożyć. Otóż jest to nieprawda. W szpitalu w Kolnie wzrastają kontrakty na przestrzeni lat o kolejne miliony. Dla nas te 4 mln zł, które ma Kolno więcej, postawiłoby nas może na nogi. Jeżeli chodzi o nadwykonania to może Pan Starosta Wiesław Pusz potwierdzi, że spotkał się z ordynatorami i powiedział pracujcie, róbcie nadwykonania, jeżeli będziecie mieli 60 % zabiegowych procedur to od 1 stycznia jest szansa, że kontrakty na oddziały zabiegowe będą wyższe. Wykonaliśmy to robiąc nadwykonań na 330 tys. zł. Jak się okazało w styczniu mieliśmy aneksowany identyczny kontrakt. Ten cały szum medialny wokół oddziałów zabiegowych doprowadził do tego, że nie mamy personelu i nie mamy pacjentek. To nie jest moja wina, bo ja w tym szpitalu pracuje 20 lat i 1500 zł nie zarabiam”.

Innych pytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywne opinie do ww. projektu uchwały przedstawili:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 • Pan Krzysztof Gołaszewski - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny

Następnie, Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr VIII/56/2015 z dnia                  28 maja 2015 roku w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, przy 23 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” ( zał. nr 14).

 

 

 

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

         Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zał. nr 15). Zaznaczyła: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały, który został dla Państwa przedstawiony jest jak gdyby konsekwencją późniejszych projektów uchwały dotyczących zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019. Ponieważ zgodnie ze wskazówkami Regionalnej Izby Obrachunkowej nie można uchwalać co roku zmiany, na początku roku, przy uchwalaniu budżetu, nie można uchwalać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej tylko uchwalać Wieloletnią Prognozę Finansową. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, że wskazanym było by uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gdy weźmiemy to pod uwagę wszystkie zadania i przedsięwzięcia, które do tej pory, do końca 2014 roku zostały zrealizowane i zakończone je trzeba by z tej Wieloletniej Prognozy Finansowej wyłączyć. W związku z tym, że istnieje takie prawdopodobieństwo, że w trakcie tego roku będą podpisywane aneksy do umów na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane przez tzw. WTZ istnieje potrzeba podjąć taką uchwałę i upoważnienia Zarządu do podpisywania tych umów, aneksów i zmian odnośnie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Głównie z tego wynika projekt uchwały. Oprócz tego jeszcze stawki na jednego pensjonariusza”.

 Pytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawił:

 • Pan Krzysztof Gołaszewski - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny

Następnie, Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr VIII/57/2015 z dnia                  28 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy 21 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” ( zał. nr 16).

 

 

 

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2019.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019 ( zał. nr 17).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ten projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019 omówiłam już przy poprzedniej uchwale”.

Pytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywne opinie do ww. projektu uchwały przedstawili:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej
 • Pan Krzysztof Gołaszewski - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny

Następnie, Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr VIII/58/2015 z dnia                  28 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2019, przy 20 głosach „za” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” ( zał. nr 18).

 

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.

 

 

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 ( zał. nr 19).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przedstawiony dla Państwa projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego przewiduje zmiany zarówno w planie dochodów, jak i w planie wydatków. Jeżeli chodzi o plan dochodów zwiększa się on globalnie o kwotę 233 432 zł, z czego zwiększenie jest na kwotę 3445 032 i zmniejszenie na kwotę 211 600 zł. Wynika to z dokonanych zmian, które w załączniku Nr 6 czyli w objaśnieniach zostały szczegółowo omówione”.

 Pytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywne opinie do ww. projektu uchwały przedstawili:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej
 • Pan Krzysztof Gołaszewski - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny

Następnie, Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr VIII/59/2015 z dnia                  28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 jednogłośnie ( zał. nr 20).

 

 

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin                             i Poświętne.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin i Poświętne ( zał. nr 21). Zaznaczył: „Wysoka Rado, Szanowni Państwo, na początku tego roku, w związku z tym, że w budżecie powiatu jest zapisana kwota 100 000 zł na wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej wystąpiliśmy do wszystkich 15 gmin o składanie zapotrzebowania w tym zakresie. Był określony termin 29 marca. Prawie z wszystkich gmin wpłynęły wnioski. Zarząd dokonał podziału kwoty na poszczególne OSP. Natomiast wśród tych jednostek, które będą też dofinansowane są dwie gminy. W przypadku gmin chcąc zasilić finansowo jednostki OSP z terenu tych gmin wymagane jest podjęcie stosownych uchwał. W przypadku OSP Zarząd czy też Starosta będzie już zawierał konkretne umowy, dlatego wymagane jest i przedstawione Państwu jest procedowanie uchwały o udzielenie pomocy dla Gminy Tykocin i Gminy Poświętne”.

 Pytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawił:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Następnie, Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin i Poświętne.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr VIII/60/2015 z dnia                  28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin i Poświętne, przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” ( zał. nr 22).

 

 

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” ( zał. nr 23).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, potrzeba podjęcia takiej uchwały wynika z zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej, która przeprowadziła w styczniu, lutym bieżącego roku kontrolę w POSiR „Bukowsiko” w Supraślu. W wyniku tego należy zmienić zapisy dwóch punktów w paragrafie 11 Statutu POSIR. 1 punkt dotyczy zapisu, że podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty. W poprzednim zapisie były to dochody i wydatki. Ponieważ POSiR jest zakładem budżetowym zgodnie z ustawą o finansach publicznych są to przychody i koszty. I w 2 punkcie dotyczy rozszerzenia źródeł przychodów zakładu o wytwarzanie i dostawę energii cieplnej w budynkach, do których „Bukowisko” doprowadza to ciepło. To dotyczy budynków byłego Centrum edukacji w Supraślu i Wspólnoty Mieszkaniowej gdzie z jednej kotłowni „Bukowisko” zasila te budynki”.

 Pytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawił:

 • Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Następnie, Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr VIII/61/2015 z dnia                  28 maja 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” jednogłośnie ( zał. nr 24).

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach ( zał. nr 25). Zaznaczył: „Proszę Państwa, nie tak dawno powoływaliśmy Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach. Natomiast upłynęła kadencja Rady i wymóg prawny jest taki, żeby pomimo tego, że kilka sesji powoływaliśmy skład Rady należy ponowić uchwałę jeszcze raz. Zaproponowane przez Zarząd osoby, to te które były dotychczas w Radzie Społecznej. Jeśli by nie widziały potrzeby uczestniczenia to mogą dzisiaj na Sesji zgłosić taką chęć, ewentualnie jeszcze inne osoby mogą zgłosić Pani Przewodniczącej chęć uczestnictwa w Radzie Społecznej. Natomiast przedstawicielem Pana Wojewody będzie Pan Maciej Biernacki. Otrzymaliśmy odpowiednie pismo od Wojewody, który wyznaczył tą osobę jako swojego przedstawiciela do pracy w Społecznej Radzie przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach”.

 Pytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawił:

 • Pan Krzysztof Gołaszewski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny

Następnie, Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr VIII/62/2015 z dnia                  28 maja 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach jednogłośnie (zał. nr 26).

 

 

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku ( zał. nr 27).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, początkowo analizując schemat organizacyjny Starostwa chcieliśmy doprowadzić do pewnej unifikacji, ażeby we wszystkich Wydziałach był identyczny sposób kierowania nimi, czyli pozostawienie Dyrektorów Wydziałów i likwidacja referatów. W międzyczasie doszliśmy do wniosku, że na tym etapie należałoby pozostawić jeszcze ten układ, który był dotychczas w Wydziale Budżetu i Finansów u Pani Skarbnik, czy też w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości, gdyż to są bardzo specjalistyczne twory administracyjne. Natomiast nie widzimy różnicy między Wydziałem Architektury, Wydziałem Rolnictwa gdzie nie ma referatów ażeby koniecznie referaty pozostały w Wydziale Komunikacji. Wiąże to się między innymi z kwestią kierowania wydziałami, w przypadku gdy Dyrektor będzie na urlopie, zwolnieniu. Dlatego też doszliśmy do wniosku, że takie zmiany organizacyjne należy wprowadzić. Dlatego też wniosek z mojej strony o zaakceptowanie i podjecie stosownej uchwały”.

 Pytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywne opinie do ww. projektu uchwały przedstawili:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej
 • Pan Ryszard Łapiński – Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu
 • Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
 • Pan Krzysztof Gołaszewski - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny

Następnie, Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr VIII/63/2015 z dnia                  28 maja 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy 18 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” ( zał. nr 28).

 

 

Ad 17

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

            Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku (zał. nr 29).

          „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, dotychczasowy Statut Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonuje od roku 2006. W miedzy czasie zaszło wiele zmian w zakresie ustaw, które dotyczą zarówno gromadzenia, jak też i udostępniania Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W związku z przeprowadzona kontrolą Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego został wpisany jako jeden z wniosków o ustanowienie nadzoru merytorycznego nad działalnością naszego Ośrodka poprzez Geodetę Powiatowego. Generalnie będzie to nadzór Pana Starosty za pomocą Geodety Powiatowego. Ten punkt został uzupełniony. Jednocześnie uzupełniono wszystkie inne elementy, które uległy zmianie między innymi zmiana siedziby Ośrodka w Łapach, nazwa zmiana nazw technicznych, czyli elementów, które pojawiły się na podstawie ustawy o infrastrukturze, informacji przestrzennej oraz opublikowanej w zeszłym roku nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stąd zachodziła konieczność zmian zapisów i uszczegółowienia chociażby obowiązków realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Nie jest to zmiana statutu ponieważ w § 3 zostało to określone w ten sposób, że traci moc dotychczasowa uchwała z roku 2006 w sprawie Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, co w konsekwencji zobowiązało do nadania nowego statutu tegoż Ośrodka”.

 Pytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawił:

 • Pan Paweł Kondracki  – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

Następnie, Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr VIII/64/2015 z dnia                  28 maja 2015 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku jednogłośnie ( zał. nr 30).

 

 

Ad 18

Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

            Pan Piotr Pyłkowski – Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( zał. nr 31). Zaznaczył: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zmiana ustawy wiąże się jak w poprzednich przypadkach z wnioskami gmin. W tym przypadku chodzi o Gminę Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna, Zawady. Zwiększyła się ilość przystanków o kilka, a w sumie zmiana dotyczy 5 dróg powiatowych”.

 Pytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawił:

 • Pan Paweł Kondracki  – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

Następnie, Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr VIII/65/2015 z dnia                  28 maja 2015 roku w sprawie określenia przystanków, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków jednogłośnie ( zał. nr 32).

 

 

Ad 19

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1518B (ul. Wysokie)”.

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1518B (ul. Wysokie)” ( zał. nr 33).

 „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada, w budżecie powiatu, w dotacjach celowych w paragrafie 6610 jest zapisana dotacja dla Gminy Turośń Kościelna na wykonanie budowy chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej 1518 B ul. Wysokie. Ponieważ uruchomienie tej dotacji wymaga podpisania porozumienia z Gmina Turośń Kościelna, ale na podstawie uchwał właściwych Rad, tak wiec Rady Powiatu Białostockiego i Rady Gminy Turośń Kościelna. Stąd też prośba, aby Państwo Radni zechcieli taką uchwałę podjąć”.

 Pytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawił:

 • Pan Paweł Kondracki  – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

Następnie, Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1518B (ul. Wysokie)”.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr VIII/66/2015 z dnia                  28 maja 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1518B (ul. Wysokie) jednogłośnie ( zał. nr 34).

 

 

Ad 20

Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Czarna Białostocka.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości  przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Czarna Białostocka ( zał. nr 35).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie nieruchomości darowizny na rzecz Gminy czarna Białostocka. Nieruchomość ta to jest nieruchomość drogowa o powierzchni łącznej 2 ha 4813 m2 .W 2008 roku zdjęto z tego gruntu kategorię drogi powiatowej, jednocześnie nadano kategorie drogi gminnej. Wobec powyższego darowanie tej nieruchomości na rzecz gminy jest jak najbardziej uzasadnione. W związku z tym, że zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami w takich sprawach jest potrzebne przyzwolenie Rady Powiatu na darowiznę. Wobec powyższego wnoszę o podjęci e tej uchwały”.

 Pytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawił:

 • Pan Paweł Kondracki  – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

Następnie, Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Czarna Białostocka.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr VIII/67/2015 z dnia                  28 maja 2015 roku w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Czarna Białostocka, przy 22 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymujących się” ( zał. nr 36).

 

 

 

Ad 21

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska ( zał. nr 37). Zaznaczyła: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Powiat Białostocki jest członkiem LGD – Puszcza Knyszyńska od początku funkcjonowania tej Lokalnej Grupy Działania i jest reprezentantem sektora publicznego. Wiąże to się z tym, że powiat powinien wyznaczyć osobę, która będzie reprezentować powiat w pracach LGD, będzie uczestniczyć w walnych zebraniach, a także przedstawiciel powiatu jest zawsze członkiem rady, która opiniuje wnioski składane do LGD Puszcza Knyszyńska. Ponieważ wiąże się to z koniecznością częstej obecności w siedzibie LGD, w związku z tym wcześniej byli członkowie Zarządu reprezentantami, ale w poprzedniej kadencji została wyznaczona do reprezentacji moja osoba. Konieczność podjęcia nowej uchwały wiąże się z tym, że zmieniły się przepisy, na podstawie których powiat przystępuje do Lokalnej Grupy Działania, i to spowodowało, że musi zostać uchylona poprzednia uchwała, zaś musi zostać podjęta nowa”.

 Pytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawił:

 • Pan Ryszard Łapiński  – Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu

Następnie, Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr VIII/68/2015 z dnia                  28 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska jednogłośnie (zał. nr 38).

 

 

Ad 22

Informacja Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 października 2014 r.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie informację Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 października 2014 r. ( zał. nr 39).

„Szanowni Państwo, ponieważ w grudniowym porządku Planu pracy Rady Państwo macie przyjęcie informacji Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, ale dotyczyć to będzie uchwał podjętych w V kadencji, chcemy uzupełnić tą informację o poprzednią kadencję. Wówczas na naszej stronie internetowej będzie kompletna informacja”.

Pytań i uwag Radni nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. informację.

 

Ad 23

Informacja Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 3 lipca 2014 r. do dnia 24 listopada 2014 r.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie informację Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 3 lipca 2014 r. do dnia 24 listopada 2014 r. ( zał. nr 40).

Pytań i uwag Radni nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. informację.

 

 

 

Ad 24

            Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami Rady.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Antoni Pełkowski przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 24 kwietnia 2015 roku do dnia 27 maja 2015 roku (zał. nr 41). Zaznaczył: „Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, tradycyjnie jak na każdej Sesji otrzymaliście Państwo kilku stronicowe zestawienie. Nie ma potrzeby abym odczytywał punkt po punkcie. Omówię sprawę szpitala. Otóż, zapoznano się z Programem naprawczym SP ZOZ w Łapach oraz podpisano pismo skierowane do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku dotyczące SP ZOZ w Łapach. Szanowni Państwo, wiele spraw poruszył już przy omawianiu kwestii pokrycia zadłużenia Pan Radny Skrypko. Chcę powiedzieć Państwu tak, pierwsza rzecz to szpitalem zarządza jednoosobowo dyrektor. Nie ma znaczenia czy jest pełniący obowiązki jako p.o., czy też jako dyrektor wyłoniony w drodze konkursu i powołany na określony okres czasu przez Zarząd. Tak w zakresie uprawnień i w zakresie obowiązków w tej materii nie ma żadnej różnicy. Pan Dyrektor przedstawił Zarządowi założenia zmian organizacyjno – strukturalnych. Nikt z nas, być może ktoś z Państwa, my nie oczekiwaliśmy jako Zarząd, że w przeciągu miesiąca, czy niespełna miesiąca zostanie przedstawiona analiza ze szczegółami opinii prawnych. Jest to materiał, który przedstawił Dyrektor, który pokazuje jego zdaniem pewną drogę, którą ma kroczyć szpital ażeby osiągnąć jeden cel. Tym głównym celem postawionym przez Zarząd jest doprowadzenie do sytuacji w szpitalu, że szpital przestanie zadłużać się, że szpital wyjdzie na pozycję, przynajmniej na przestrzeni 2, 3 lat, taka mamy nadzieję, przestanie zadłużać się, i że wynik będzie przynajmniej bilansować się na zero. W dużej mierze Dyrektor przedstawił sytuację szpitala w I kwartale. Jak Państwo doskonale widzicie i wiecie sytuacja w I kwartale jest pochodną pewnych zjawisk, pewnych decyzji, pewnego stanu, który jest od kilku lat. Sytuacja jest tragiczna i bez konkretnych posunięć wiele wskazuje na to, że ten szpital nie utrzyma się jako tego typu twór organizacyjny i nie tyle co przez dyrektora, przez nas, zostanie postawiony w stan likwidacji przez wierzycieli i ta groźba istnieje. Czy jest to program realny? Sama nazwa poszczególnych wariantów określa te możliwości. Czyli  wariant optymistyczny optymistycznie  zakładając, że tak może być. Jednak w tak złej sytuacji szpitala trudno być pewnym, że nie ma problemu, że taki wariant zostanie przyjęty i zrealizowany. Na etapie prezentowania poszczególnych wariantów Pan Dyrektor stwierdził, że jest pewne zainteresowanie szefostwa poszczególnych oddziałów ażeby przyjąć w dzierżawę poszczególne oddziały. Jeśli byłaby, czy będzie, czy jest taka wola, jest to kwestia dalszych rozmów dyrektora z szefami tych oddziałów i przychodni, które by zmierzały do ukonkretyzowania tego zamiaru. Przedwczoraj Państwo żeście się spotykali z Dyrektorem. Mieliście Państwo okazje zadać dziesiątki pytań na te tematy. W imieniu Dyrektora nie będą odpowiadał, nie jest to moją domeną, nie ja kieruje szpitalem. Na te wszystkie pytania mogliście, jak też otrzymywaliście odpowiedzi. Pan Dyrektor jako menager ma świadomość, że jego działania, tak jak każdego z nas, maja być w zakresie przestrzegania prawa, nie może tu być prawnej partyzantki. Jest pytanie czy dojdzie do wydzierżawiana poszczególnych oddziałów. Powiem Państwu szczerze, że nie liczę, moje nastawienie nie jest takie optymistyczne i nie jestem przekonany, że na pewno do tego dojdzie. Wiele wskazuje na to, i to co już wcześniej wspominałem, że duża część osób nie jest tym zainteresowana. Natomiast już sama nazwa wariant optymalny mówi jasno. W rozmowach z NFZ przez ten cały okres czasu Narodowy Fundusz określa też jako zamawiający usługi, że według nich oddział położniczo – ginekologiczny nie ma zbytnio racji bytu w tym szpitalu. Jest kwestia problematyczna czy i w jakim zakresie ma funkcjonować oddział chirurgiczny. Zdaniem Funduszu należałby rozszerzać zakres usług terminowych czyli zakładu opiekuńczo – pielęgnacyjnego, to co mieści się w tym pakiecie wariantu optymalnego. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia z ordynatorami w zakresie wydzierżawiania poszczególnych oddziałów, umownie mówimy o okresie 2, 3 tygodni, jeśli w okresie czerwca nie będzie zapewnienia grafiku dyżurów i obsady kadry specjalistycznej na oddziale szczególnie ginekologiczno – położniczym to rozwiązanie jest jedno, taki oddział w takim stanie nie może funkcjonować. Bierze to się też między innymi, co w drugim punkcie przeczytałem, a więc kwestia odpowiedzi dla Prokuratury, gdzie Prokuratura jasno mówi, że w takim stanie organizacyjnym szpital nie może funkcjonować, że należy zapewniać zwiększenie obsługi w zakresie szczególnie anestezjologii, w zakresie chirurgii, że zdaniem Prokuratury niewłaściwym jest, ażeby na jednym, czy drugim oddziale był tylko jeden lekarz. Prokuratura kieruje pismo do Starosty czy do Zarządu z zapytaniem co między innymi Starostwo zamierza zrobić. Dzisiaj otrzymałem pismo pokontrolne z NFZ, gdzie jasno NFZ mówi, że taka praca oddziału ginekologiczno – położniczego jest niewłaściwa. Fundusz po tej kontroli tylko z racji na bardzo trudna sytuację finansową odstąpił od ukarania szpitala. Natomiast nie ma co przewidywać, że nadal będzie takie lekkie przyglądanie się przez Fundusz takiemu funkcjonowaniu poszczególnych oddziałów. Szanowni Państwo w tym szpitalu jeśli ma funkcjonować szpital, to pierwsza rzecz muszą być zredukowane wydatki płacowe. Czy się komu podoba czy nie, jeśli poszczególne oddziały mają funkcjonować to w tym zakresie Dyrektor ma podejmować jednoznaczne decyzje, albo będą obniżone kontrakty, albo będą inne stawki, albo te oddziały nie będą funkcjonować. Jeśli poszczególne osoby, które świadczą usługi dla szpitala nie przyjmą zmienionych warunków, jeśli na ich miejsce nie znajdzie się innego personelu, który by za zaproponowane przez Dyrektora stawki, warunki, chciał pracować, to takie oddziały nie będą funkcjonować. Może ktoś inny w Zarządzie, ktoś inny w Radzie, zadecydowałby inaczej, że nie ma problemu, niech dalej  szpital tak funkcjonuje. Gdyby w promieniu 200 – 300 km od miejscowości Łap nie było żadnego szpitala wtedy było trzeba by dopłacać, aby ten szpital funkcjonował. Natomiast jeśli wokół są szpitale, lepiej czy gorzej prowadzone, jeśli w miarę równomierny jest dostęp do usług medycznych, to nie może być sytuacja taka, że będziemy wszystko robić, żeby w tej strukturze szpital funkcjonował. Należy zrobić wszystko, ażeby szpital jako jednostka medyczna, jako miejsce pracy funkcjonował. Natomiast nikt nie może zagwarantować, że w tym szpitalu przez ten rok, przez następne lata będzie każdy z oddziałów funkcjonował, który dotychczas funkcjonuje. Druga rzecz, to co było pytanie dotyczące pewnego programu dostosowania do wymogów rozporządzenia. Otóż, trudno dzisiaj już Dyrektorowi zlecać już usługę w zakresie projektowania, kiedy do końca nie wiadomo jakie oddziały będą. Ja jestem przekonany, że na przestrzeni najbliższych 2, 3 miesięcy będzie to kwestia rozstrzygnięta, i będzie można przystąpić do, wcześniej do znalezienia pieniędzy w budżecie Powiatu Białostockiego, ażeby taką usługę w zakresie opracowania niezbędnych dokumentacji zamówić. Pismo do Prokuratury poszło takie, że w chwili obecnej szpital jest w trakcie restrukturyzacji, że jest zmieniony Dyrektor i że Dyrektor został zobowiązany do przestrzegania zapisu kontraktu z NFZ. Trzecia kwestia to pomoc finansowa gmin ościennych. Szanowni Państwo, fajnie to się mówi, jak byłem na sesjach, że my chcemy wspierać, my pomożemy. Natomiast jak już się zaczyna mówić o konkretach to wtedy już włodarze gmin robią krok do tyłu. Mówią proszę nam przedstawić propozycję, proszę nam przedstawić program itp. Wystąpiłem do gmin ażeby solidarnie połowę zadłużenia, o którym dzisiaj mówiliśmy pokryli. Jedna, czy dwie gminy odpowiedziały, odpowiedzi są mocno wymijające. W następnym tygodniu skieruję następne pismo do włodarzy gmin, gdyż przymierzamy się (oficjalnego wniosku ze strony Pana Dyrektora Gniazdowskiego nie mamy), ale szpital przystępuje do realizacji Programu II etapu termomodernizacji polegającego na wymianie instalacji ciepłej wody, gdzie wskazane jest i logiczne, aby robiąc te przedsięwzięcie od razu wymienić instalacje zimnej wody. Kosztorys jest na poziomie ok. 700 tys. zł. Ja wystąpię teraz z konkretną prośbą do gminy Łapy, Suraż, Poświętne czy też Turośń Kościelna, ażeby w połowie, solidarnie dołożyły się. Sadzę, że to będzie nie pokrycie strat, ale wkład w pewne dobro materialne w tym szpitalu i bez względu na to, czy w tym szpitalu będzie taki czy inny oddział, to tego typu przedsięwzięcie jest niezbędne. Zobaczymy też jaka będzie reakcja poszczególnych gmin”.

Radny Pan Roman Czepe: „Proszę, aby Pan podał kwotę, ile będzie wynosił łączny nakład na termomodernizację oraz o jaką kwotę zwróci się Pan do gmin?”

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Antoni Pełkowski: „Tak jak mówiłem, kwoty dokładnej nie pamiętam, ale kosztorys inwestorski na zimną wodę to jest 668 tys. zł. Faktycznie przewidujemy, że wykonanie tej instalacji to będzie na poziomie 400 tys. zł, ale żeby ogłosić przetarg to trzeba mieć w budżecie zarezerwowaną kwotę na wartość kosztorysu inwestorskiego”.

Radny Pan Roman Czepe: „Nie dziwię się, że gmina nie chce partycypować w spłacie długu, pokrywaniu długu czy też pokrywaniu straty, dlatego że powiat doprowadził do tego, że szpital jest likwidowany i teraz wskutek złego zarządzania miałyby gminy płacić. Doprowadzić do czegoś takiego, przy bardzo dobrym zarządzaniu Dyrektora Kalickiego. Pan Starosta mówi o sobie dzisiaj w sposób taki łagodny, że Dyrektor jest od zarządzania. Nie wiem jak Pan bardzo ingeruje, ale wiemy, że Pan żyje sprawami szpitala i Pan jeździ i Pan rozmawia. Szacunek, ale Panie Starosto fakty będą przemawiać za tym, co Pan zrobił, ale przynajmniej Pan to robi. Poprzednio to było tak, że było zrzucanie odpowiedzialności, że właściwie to wszyscy są odpowiedzialni, łącznie z Panią Sylwią. To jest niegodziwe obwiniać Radnych. Panie Starosto, jestem za tym, i chciałbym gminy przekonywać, aby partycypowały gminy. Domyślam się, ze inne gminy mogą mieć mniejszy interes, ale Gmina Łapy ma ogromny interes w tym. Mówiłem to na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Gmina Łapy musi skalkulować, jak bardzo opłaca się łożyć w ten szpital. Z jednej strony mamy szpital rzeczywiście blisko, ale wiemy, że warunki są takie jakie są. W Białymstoku w szpitalu są kolejki. Wiadomo, że ten szpital nie przyniesie efektów jak byśmy chcieli szybko, może to będzie perspektywa wielu lat. Gmina Łapy musi skalkulować czy jest taka perspektywa, i jakie pieniądze warto włożyć. Proszę Państwa, rozwój gminy, która jest blisko Białegostoku, a zatem będzie rozwój Białegostoku będzie też rzutować, będzie promieniować na gminy sąsiednie, to oczywiste. Trzeba będzie zatem skalkulować jak ten element jest ważny, jak on jest ważny dla bezpieczeństwa, dla zdrowia, dla rozwoju, dla ściągnięcia inwestorów itd. Zatem chciałbym Panie Starosta Pana zapytać, jak się rozmawia z Gminą Łapy? Wydawało mi się, że inicjatywy wychodzą ze strony Gminy Łapy, ale to raczej Pan był inicjatorem spotkań samorządowców tych 4 gmin. Jakie były spotkania, czego dotyczą, jaka jest postawa, jak się Państwu rozmawia. Nie ukrywajmy, w pewnym momencie to będzie rozmowa o wielkich pieniądzach. Na Komisji powiedziano, znamy koszty dostosowawcze. Jeśli się okaże, że Pan Starosta uratuje szpital, i my uratujemy z Panem Starostą, to być może Pan Starosta się zdziwi ile jeszcze do Pana Starosty dojdzie bohaterów, którzy uratowali. Natomiast jeśli się nie uda, to niestety będzie taka przepychanka. Wtedy ja również będę szczerze pytać, nie tylko Pana Starostę, ale gminę także i innych, co zrobili w rozmowach, jakie były rozmowy, czego dotyczyły, jakie pieniądze gwarantowano itd. Czy Pan mógłby już teraz się do tego odnieść czy w przyszłości będziemy na ten temat rozmawiać?”

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Antoni Pełkowski: „Proszę Państwa, dalekim jestem od tego, żeby tutaj składać deklaracje, że utrzymamy ten szpital w tych strukturach organizacyjnych, które dzisiaj są. Wiele wskazuje na to, że oddział ginekologiczno – położniczy będzie wygaszony, wyłączony. Są takie sugestie dlaczego tamten powiat czy inny. Kiedyś Pani Radna stwierdziła, że trzeba wytoczyć potężne działo, powiat 140 tys. mieszkańców. Klucz jest u zamawiającego usługi. Jeśli zamawiający usługi stwierdza jedno, że nie widzi zbytnio możliwości, ani konieczności zamawiania usług ginekologicznych w Łapach to nie ma co liczyć, że znajdzie się argumenty, albo możliwość przekonania, że jednak trzeba dodatkowe pieniądze wyłożyć na ten oddział. Nie ma gwarancji, natomiast w rozmowach są słowne zapewnienia, że są w stanie zwiększyć na usługi w innym zakresie, czy w zakresie usługi długoterminowej, czy w zakresie poz, czy w zakresie przychodni, których nie ma. Natomiast to są słowa, niczym nie poparte. Drodzy Państwo, my nie mamy wielkiego pola manewru. My nie mamy wielkiego wpływu, mam na myśli przede wszystkim Dyrektora, mam na myśli Zarząd, żeby mówić, że wszyscy jesteśmy winni, a w szczególności Komisja Zdrowia, może jeszcze ktoś. Co się tyczy Pani Burmistrz, Zastępcy, rozmowa jest miła i sympatyczna dopóki nie mówi się o konkretach, o pieniądzach. Jestem podobnego zdania, że trudno mocno, czy silnie nastawać, ze koniecznie trzeba pokryć dług, bo ja rozumiem jakie jest nastawienie samorządu, to nie myśmy spowodowali to zadłużenie, że mamy przynajmniej w części pokrywać. Natomiast jest ta deklaracja i chęć, że w przypadku zakupu sprzętu, w przypadku modernizacji, owszem są gotowi współuczestniczyć w pokrywaniu pewnych kwot. Zdaje sobie sprawę, że leży to po stronie Starostwa Powiatowego. Natomiast jak też mówiąc o bloku operacyjnym, jest pytanie czy gdyby miało dojść do tego, czy to musi być za 10 mln zł czy za 3 mln zł. Zdaje sobie sprawę, że ktoś może myśleć lepiej raz wydać a dobrze, tylko może się okazać, że jeśli nadal by oddział chirurgiczny funkcjonował, to może taki wydatek wystarczy, żeby spełnić te podstawowe standardy i żeby ten szpital funkcjonował. Proszę Państwa, jest niesamowicie dużo rzeczy niewiadomych. Rozumiem, że można zadawać pytania, natomiast na większość rzeczy ani ja, ani sadzę Dyrektor nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć”.

Radny Pan Marek Skrypko: „Wysoka Rado, Panie Starosto, ja się nie będę powtarzał, bo rozumiem, ze Państwo przeanalizujecie to co powiedziałem. Prosiłbym jednak, żeby się nad tym głębiej zastanowić. Tam było wiele rzeczy dotyczących konstrukcji prawnej. Naprawdę warto to przemyśleć. To nie były złośliwe uwagi , to były pytania, które wynikają z analizy tego rozwiązania. Żeby nie było tak, ze my stracimy kolejne kilka miesięcy. To będzie po prostu cios dla tego szpitala. Co ja tutaj widzę, co budzi moje największe wątpliwości. Może z Państwa strony to tak nie wygląda, ale widzę to w ten sposób. Państwo mówicie, jako Zarząd, że jest Dyrektor, który jest samodzielny i tak naprawdę nie będziecie w nic ingerować. Raz nie ingerujecie, a raz tłumaczycie, w takich szczegółach daleko idących, jak tam jest z zapewnieniem lekarzy itd. jest to jakaś próba po prostu scedowania tego na dół. Dyrektor, Pan Dyrektor pełniący obowiązki, bo to jest jednak duża różnica, i on teraz próbuje to teraz wszystko przenieść na tych dzierżawców. Sytuacje mamy taką, konkretną, że nie ma obłożenia lekarzami na konkretnym oddziale. Zatem Dyrektor powinien się tym zająć, ponieważ samodzielnie zajmuje się szpitalem, a nie zajmować się teraz szukaniem dzierżawy jako rozwiązaniem, które zapewni mu później dopiero o obłożenie tych etatów. To jest jakiś błąd w myśleniu w moim przekonaniu. Tak nie powinno być. Za chwilę minął te dwa miesiące i powiemy, ze nie ma tego obłożenia i musimy zamknąć oddział. Taka będzie konsekwencja. Ja już nie chce się dalej na ten temat powtarzać. Jeszcze raz proszę o przeanalizowanie uwag, które zgłosiłem”.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Antoni Pełkowski: „Panie Radny, Szanowni Państwo, proszę mi wierzyć, ja często nie mówię tego, ale każde opinie, każde uwagi, i nie ma to znaczenie, czy Radny czy nie, czy opozycja czy koalicja, jeśli trafiają do mnie to później analizuje i zastanawiam się nad uwagami, opiniami. Co się tyczy Dyrektora. Tutaj jest taka regułą prawną, że Dyrektor jest samodzielny, co nie znaczy, że Starosta, Zarząd przez pół roku, przez rok będą się przyglądać, co Dyrektor robi, albo czego nie robi i czekać w nieskończoność. Dosyć często kontaktuje się z Dyrektorem. Wiem, w jakim kierunku sytuacja zmierza, przedstawiam swoje sugestie. Jeśli chodzi o obsadę, to nie jest tak, że to jest kwestia tylko dzisiaj pracy pana dyrektora nad tym, czy się wydzierżawi, czy się nie wydzierżawi, ponieważ jednocześnie są prowadzone rozmowy  z osobami, które ewentualnie by mogły od  czerwca uzupełnić grafik dyżurów. Co z tego wyniknie, nie wiadomo. To nie jest tak, że w jednym segmencie Dyrektor pracuje i nie szuka innego rozwiązania”.

Radna Pani Sylwia Rząca: „W woli wyjaśnienia chciałabym wszystkich obecnych tu na sali uspokoić i powiedzieć, że miałam telefon, że obsada na ginekologii w miesiącu czerwcu będzie i na pewno nie jest to zasługa Pana Dyrektora Gniazdowskiego”.

Radny Pan Andrzej Babul: „Mam pytanie dotyczące Rozdziału II. W pkt. 5 i 11 jest powołanie Komisji przetargowej. Czy to są te same komisje czy różne. Następnie, chciałbym wiedzieć odnośnie pkt. 15 jaka to jest nieruchomość należąca do Powiatu Białostockiego w miejscowości Halickie. Ponadto, czy jeśli chodzi o drogi projektowane w strefie przemysłowo – usługowej w Gminie Zabłudów to dotyczy nieruchomości Samaszu czy jakiejś innej strefy?

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, pkt. 5 była to Komisja Przetargowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jałówka Gmina Michałowo. Z Uwagi na to, że nie złożono żadnych ofert przetarg unieważniono i w tej chwili obniżona cena nieruchomości i będzie ogłoszony drugi przetarg na sprzedaż tej nieruchomości. Punkt 11 podjęto na dzień dzisiejszy uchwałę, która powołano komisje stałą, która będzie działać przy każdym z przetargów z wskazaniem poszczególnych osób i zastępstw. Punkt 15 dotyczy nieruchomości zajętej pod drogę publiczną, chodzi o drogę powiatową. Nieruchomość, z której odjęto część gruntu na drogę powiatową była obciążona hipoteką, stąd też nieruchomość, która jest zajęta pod drogę była przeniesiona do nowej księgi wieczystej bez obciążeń hipotecznych”.

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Pani Przewodniczącą, Wysoka Rado, jest mi bardzo przykro, ale nie potrafię w tym momencie powiedzieć czyje to są grunty. Sprawdzimy i odpowiemy na piśmie. Pismo wpłynęło od Burmistrza Zabłudowa, ale jakich gruntów i czyich gruntów dotyczy w tym momencie nie potrafię odpowiedzieć”. 

Radny Pan Henryk Suchocki: „Interesuje mnie uszczegółowienie następujących kwestii. Mianowicie wszystkie one dotyczą uchwał dotyczących likwidacji majątku Centrum Edukacji w Supraślu, mianowicie uchwała nr 15, nr 30 oraz 45. Proszę o bliższe informacje w tym temacie”.

Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk wyjaśniła, iż odpowiedź zostanie udzielna w terminie późniejszym.

Radny Pan Andrzej Babul: „Chciałem zapytać w sprawie chlewni w pasie drogowym w Hodorach. O co tu chodzi? Ponadto chciałbym zapytać jakie oszczędności mamy na odśnieżaniu, na zimowym utrzymaniu dróg. Chciałbym jeszcze wiedzieć w V rozdziale 8 pkt. Jaka jest kwota przekazana na zawody wędkarskie?”

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jeśli chodzi o budynek chlewni w Chodorach to ten budynek w pasie drogowym stoi od chyba 40 lat. Budynek ten nie przeszkadza w funkcjonowaniu drogi ani w funkcjonowaniu zarządu drogi stąd też na podstawie art. 38 ustawy o drogach publicznych może nadal znajdować się w tym pasie drogowym. Chodzi o 11 m2 zajęte pod ten budynek. Sprawa toczy się od 4 lat, od 4 lat udzielamy wyjaśnień Pani, która wnosi o usunięcie tego budynku z pasa drogowego. Jeśli chodzi o oszczędności na odśnieżaniu dróg to odpowiemy na piśmie, bo nie chciałabym się pomylić”.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Polski Związek Wędkarski otrzymał 2,5 tys. zł w ramach otwartego konkursu ofert na realizację tego zadania, które odbędzie się 29 – 31 maja jako zawody rzutowe z cyklu o Puchar Polski, Puchar Podlasia”. 

         Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o pracach Zarządu między sesjami Rady do wiadomości.

 

Ad 25

Interpelacje i zapytania Radnych.

               Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poinformowała zebranych, iż w okresie od 23 kwietnia wpłynęły następujące interpelacje Radnych:

 • Interpelacja Radnego Pana Romana Czepe z dnia 24 kwietnia 2015 roku dotycząca krytej ujeżdżalni w POSiR w Supraślu
 • Interpelacja Radnego Pana Romana Czepe z dnia 24 kwietnia 2015 roku dotycząca Centrum Edukacji w Supraślu
 • Interpelacja Radnego Pana Romana Czepe z dnia 24 kwietnia 2015 roku dotycząca drogi powiatowej do „Źródełka” w Płonce Kościelnej
 • Interpelacja Radnej Pani Marii Busłowskiej z dnia 25 kwietnia 2015 roku dotycząca niewykorzystanych nieruchomości Powiatu Białostockiego
 • Interpelacja Radnego Pana Jana Bolesława Perkowskiego z dnia 25 kwietnia 2015 roku dotycząca Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 – 2008 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Radny Pan Andrzej Babul: „Do Pani Przewodniczącej zwracam się z wnioskiem o powiadomienie poszczególnych gmin naszego powiatu o stałym terminie odbywania się posiedzeń Sesji Rady Powiatu Białostockiego, aby o ile to możliwe terminy posiedzeń Rad Gminnych nie pokrywały się z obradami naszej Rady ( zał. n 41)r ”.

 

Ad 26

Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk przypomniała zebranym, iż  V  Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 23 kwietnia 2015 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodnicząca obrad zapytała, czy są uwagi do jego treści? 

         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” i 3 głosach  „wstrzymującym się”, przyjęła protokół Nr VI/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

 

Ad 27

Sprawy różne.

W sprawach różnych głos zabrał Radny Pan Roman Czepe: „W związku z tym, że otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek, wniosek Klubu Prawa i Sprawiedliwości dotyczący sytuacji prawnej Radnego Pana Wiesława Pusza składamy wyjaśnienie na tą opinię, na to wyjaśnienie. <<W odpowiedzi na opinie prawną nr 13/15, dotyczącą wniosku Klubu Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie z funkcji Członka Zarządu Pana Wiesława Pusza, stwierdzamy, iż podtrzymujemy nasz wniosek o odwołanie z funkcji Członka Zarządu Powiatu Radnego Wiesława Pusza. Uważamy, że w związku z zatrudnieniem Pana Wiesława Pusza w jednostce powiatowej doszło do naruszenia obowiązującego prawa, a także podstawowych zasad etycznych. Stwierdzenie, że do zaistniałej sytuacji nie maja zastosowania przepisy art. 32 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, jak też art. 4 ustawy o pracownikach samorządowych jest niezasadne. Ustawa o samorządzie powiatowym wyraźnie wskazuje kompetencje i zadania Zarządu, a także Członka Zarządu w zastępstwie starosty. Stanowi o tym art. 33: „Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy”. Przez co rozumieć trzeba wszystkie jednostki organizacyjne (w tym Domy Pomocy Społecznej). Zapisy ustawowe stanowią, iż „starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu” do „wydawania w jego imieniu decyzji”. Istnieje zatem możliwość wydawania decyzji dotyczących Domu Pomocy Społecznej „Trzy Dęby: w Choroszczy jak też dyrektora DPS w imieniu starosty przez Pana Wiesława Pusza, będącego Członkiem Zarządu i jednocześnie pracownikiem DPS. Podległość służbowa, wynikająca z umowy o pracę zawarta pomiędzy Dyrektorem DPS „Trzy Dęby” w Choroszczy a konsultantem Wiesławem Puszem, stoi w sprzeczności z podległością służbową pomiędzy Członkiem Zarządu Powiatu a Dyrektorem DPS. Wprawdzie do ustroju organów samorządu terytorialnego nie ma zastosowania zasada podziału władz, której mowa w art. 10 ust.1 Konstytucji RP, to jednak ustawodawca w wielu rzecznictwach nakazuje przyjmowanie rozwiązań mających na celu zachowanie dystansu personalnego między organami stanowiącymi (a więc i kontrolującymi) a aparatem wykonawczym na szczeblu samorządowym. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, w szczególności art. 2, stwierdzają jednoznacznie: „Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w: 2)starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostek organizacyjnych”. Podobnie jak w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – potwierdzonych wielokrotnie w orzecznictwie. Nie ma powodów do uznania, że przepisy niniejszej ustawy nie dotyczą Pana Wiesława Pusza zatrudnionego na podstawie stosunku pracy na stanowisku konsultanta w jednostce organizacyjnej powiatu. Naszym zdaniem fakt ten jest bezsporny. Należy tez zauważyć, że zaistniała sytuacja dodatkowo dyskredytuje Członka Zarządu, który podejmował decyzje w celu osiągnięcia osobistej korzyści, czego dowodem są zmiany w Regulaminie Organizacyjnym DPS „Trzy Dęby” w Choroszczy wprowadzone przez Zarząd Powiatu uchwałą Zarządu Powiatu Białostockiego nr 30/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku, bezpośrednio dotyczące stanowiska, na którym został zatrudniony Radny Wiesław Pusz. Zaistniała sytuacja stwarza możliwość nadużycia funkcji władczych, doprowadzając tym samym do braku rzetelnej kontroli i obiektywnej oceny pracy dyrektora jednostki podległej ze strony organu zarządczego i kontrolnego, a jednocześnie stoi w sprzeczności z art. 30 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych: „pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostającym w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy”, która ma zastosowanie do Radnego Wiesława Pusza, co wynika z podległości służbowej związanej z podjęciem pracy w jednostce organizacyjnej podległej Zarządowi Powiatu Białostockiego. Pomimo ze stanowisko, na którym został zatrudniony Rady Wiesław Pusz, nie jest stanowiskiem urzędniczym czy też kierowniczym, jednak orzecznictwo jasno wskazuje, ze podejrzenie o stronniczość lub interesowność dotyka także pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych literalnie w ww. przepisie, a tym samym powinien być stosowany w przypadkach budzących wątpliwości lub podejrzenia spełnienia tej przesłanki. Konkludując. Podtrzymujemy wniosek o odwołanie z funkcji Członka Zarządu Powiatu Radnego Wiesława Pusza, gdyż dalsze piastowanie tej funkcji jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami ety tycznymi, a także dobrym obyczajem>>”. Tutaj w tej wypowiedzi pragnę się odnieść do wypowiedzi w Kurierze Porannym  Pana Profesora Kopani, który wyraźnie stwierdza, iż jest to jednak nieetyczne. Nawet jeśli mamy do czynienia z dwuznaczna sytuacją prawną to mamy wyraźnie doczynienia z ewidentną sytuacja nieetyczną” (zał. nr 42).

Pan Wiesław Pusz - Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, ja proszę o wzięcie mnie pod ochronę ponieważ czuje się molestowany psychicznie przez Pana Radnego Romana Czepe. Otóż, co najmniej rok przed wyborami Pan Roman Czepe na swoich stronach rozpisywał artykuły pod hasłem Koniec ery Starosty Pusza. Pod różnymi pretekstami mnie atakuje, wypowiada się w gazetach, że Wiesław Pusz był złym Starostą. Cały czas mnie atakuje za złe zarządzanie, natomiast jako Burmistrz Łap nie umorzył podatku dla szpitala. Powiem tak, to jest stalking, to jest uporczywe molestowanie psychicznie. Skoro Klub Radnych PiS  jest na tyle słaby , że jakby swoim składem legitymizuje prywatna wojnę Pana Romana Czepe ze mną bez powodu, to uważam, że jest to niesprawiedliwe, niewłaściwe. Chciałbym abyśmy rozmawiali na argumenty, dlatego proszę o obronę, bo te zachowanie jest niewłaściwe”.

Radny Pan Andrzej Babul: „Chciałem zauważyć, że Pan Radny Roman Czepe zgłosił stanowisko w imieniu Klubu Radnych PiS. To jest 10 osób i tutaj ten atak Pana Wiesława Pusza personalny jest całkowicie nie na miejscu, jest nietaktowny i świadczy o złym zachowaniu”.  

Radny Pan Roman Czepe: „Dziękuję, Panie Starosto, że wogle Pan zabrał głos. Natomiast nie dziękuje za formę wypowiedzi.  Jest niestety taka jak całe Pańskie postępowanie, czyli obraził się Pan na świat, na szpital, na Łapy, na wszystkich. Ja nie oceniam Pana kadencji. Pan pozwolił sobie ocenić moją kampanię wyborczą. Była pod hasłem wymienić Pana, i wymienili Pana. To było proroctwo sprzed roku, ale nie potrzebnie Pan jeszcze zajmuje miejsce w tym Zarządzie, bo moim zdaniem niczego dobrego Pan nie wniesie, ale nie mi oceniać. My widzimy mankament prawny, i mankament etyczny i mankament wynikający z przepisów pewnych stosunków społecznych, bo przecież mamy do czynienia z jednostkami społecznymi, mamy doczynienia z instytucjami, organami społecznymi, podległościami, które jasno wytykamy i tym się zajmujemy. Jeżeli rzeczywiście Pan się zwraca do kobiety, do Pani Przewodniczącej, żeby wzięła Pana pod ochronę, że Pan czuję się molestowany, to takie mało męskie z drugiej strony. Proszę może do Prokuratury wystąpić, to chyba jest właściwy organ, żeby chronił byłych Starostów, którzy nie czuja się właściwie pod opieka Państwa. Pana przepisy Pana chronią, ale nawet jeśli udowodnicie kolejną racja prawna, ze dwuznaczność prawną pozwala na taki układ, jest się pod kimś, kimś się jednocześnie zarządza, w jakiejś mierze jako członek Zarządu, to nie zmieni to faktu etycznego, to jest po prostu nieetyczne. Proszę Pana, nikt tutaj Pana uporczywie nie będzie molestował, dlatego, że Pana zwyczajnie szkoda”.

            Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, przekażę radcom prawnym stanowisko Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli opinia radców będzie, że w tym przypadku jest kolizja prawna, taki wniosek zostanie przeze mnie zgłoszony o odwołanie. Jeśli nie ma kolizji prawnej jako Starosta nie widzę konieczności, aby zgłaszać odwołania pana Wiesława Pusza z członka Zarządu”.  

         Radny Pan Marek Skrypko: „Proszę Państwa, w tą niedzielę 24 maja mieliśmy wybory prezydenckie. Głosami mieszkańców Powiatu Białostockiego został wybrany Pan Prezydent Andrzej Duda. Ja serdecznie dziękuję wyborcom ze swojego okręgu, z Juchnowca Kościelna, Zabłudowa i Suraża za to, że się przyczynili do tego zwycięstwa”.

         Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Chciałbym pogratulować tego zwycięstwa. Chciałbym tylko prosić kolegów na szczeblu powiatowym, przekazać do szczebla wojewódzkiego, żeby te słowa, te apele, te które głosił na kampanii wyborczej Pan Andrzej Duda, życzenie nasze i życzenie dla Was, żeby on był taki jak w kampanii wyborczej tak i przez 5 lat Prezydentem. Żeby Wam dawał ducha łączenia jedności, bo często o to apelujemy, ale często nam tego brakuje”.

         Radna Pani Sylwia Rząca: „Dziękuję wszystkim Radnym, którzy nie są w Komisji Zdrowia, którzy tak aktywnie uczestniczą w posiedzeniach Komisji Zdrowia, które ostatnio Przewodniczący organizuje w Łapach z wiadomych powodów. Słuchajcie to jest bardzo ważne, że jesteście z nami, do tej pory nie było tego. Uwierzcie mi, ze ludzie, pracownicy, łapiacy to widzą. Bardzo wszystkim dziękuje. Szczególnie również Pani Przewodniczącej, która również uczestniczyła w Komisji. Proszę o dalsze wsparcie, nie zostawiajcie nas, Łapy na Was liczą, ja na Was liczę i dziękuje za każdy dobry gest”.

         Następnie, Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, iż wpłynęło do Rady Powiatu pismo Zarządu Powiatu Białostockiego dotyczące korekty z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białostocki za rok 2014 ( zał. nr 43).

         Innych spraw różnych nie zgłoszono.

 

Ad 28

Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady, wobec wyczerpania porządku obrad, zamknęła obrady VIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 28 maja 2015 roku, o godz. 1709.

 

Protokołowała:                                                                          Obradom Przewodniczyła:

Anna Gadomska                                                                                               Anna Grycuk

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Grycuk

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-06-2015

Data udostępnienia w BIP: 29-06-2015 09:58

Data modyfikacji informacji: 29-06-2015 09:58